HGC592/2017
ID intern unic:  371007
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 592
din  24.07.2017
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 11.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 289-300     art Nr : 727
    În scopul  implementării art. XLVI alin. (2) din Legea nr. 201 din 28 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293-305, art. 630) și al eficientizării şi garantării sistemului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi conform prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 166 din 9 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 126-128, art. 428), şi Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155-159, art. 508), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                 Stela Grigoraş

    Nr. 592. Chişinău, 24 iulie  2017.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 592
din 24 iulie 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 782  din  1 decembrie 1992 „Cu privire la Ziua internaţională a invalizilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr. 12, art. 387)  se modifică după cum urmează:
    1) în titlu și la punctul 1, cuvîntul „invalizilor” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi”;
    2) în preambul, textul „îndeplinirii Programului Mondial „Societatea pentru toţi”, spre o ameliorare eficientă a situaţiei persoanelor infirme” se substituie cu textul „implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”;
    3) punctele 2-4 vor avea următorul cuprins:
    „2. Autorităţile administrației publice centrale şi locale, alte instituţii şi organizaţii de stat, ținînd cont de competenţele lor funcţionale, cu implicarea societăţii civile, vor elabora şi vor aproba, anual, planuri de acţiuni privind marcarea Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi.
    3. Autorităţile administrației publice centrale şi locale, avînd în vedere competenţele lor funcţionale şi serviciile prestate, inclusiv cu implicarea societăţii civile, vor organiza campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice cu privire la promovarea drepturilor, abilităţilor şi imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv prin publicarea şi difuzarea prin intermediul mass-media a materialor informative, video, audio.
    4. Autorităţile administrației publice centrale şi locale, alte instituţii şi organizaţii de stat vor raporta Consiliului naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi despre aprobarea şi implementarea planurilor de acţiuni privind marcarea Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi.”;
    4) la punctul 5, cuvintele "Consiliului interdepartamental pentru problemele invalizilor” se substituie cu cuvintele „Consiliului naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 78 din 21 februarie 1994 „Cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi sistemului penitenciar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 50), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 11, cuvintele „au devenit invalizi” se substituie cu cuvintele „au fost încadrați în grad de dizabilitate”;
    2) la punctul 14, cuvintele „invalizilor participanți” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi participante”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,  nr. 126-127, art. 1113), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 21 litera c) și la punctul 40 litera d) din anexa nr. 1 la hotărîre, cuvîntul "invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi”;
    2) în anexa nr. 4 la hotărîre, textul „invalizii de grupele I şi II” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate”.
    4. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 14 septembrie 2001 „Privind înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermier)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 116-118, art. 1045), cu modificările și completările ulterioare, cuvîntul „invalizilor” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilități”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 1101 din 17 octombrie 2001 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 129, art. 1163), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în titlul și în partea dispozitivă a hotărîrii, precum și în titlul și pe tot parcursul Regulamentului, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”;
    2) în Regulament:
    a) la punctul 4, textul „I sau II” se substituie cu cuvintele „sever sau accentuat”;
    b) la punctul 8, textul „I şi II” se substituie cu cuvintele „sever şi accentuat”;
    c) la punctul 9, textul  „gradul III” se substituie cu cuvintele „gradul mediu”. 
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 87 din 31 ianuarie 2002 "Cu privire la extinderea funcţiilor şi eficientizarea activităţii Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 21-22, art. 158) se modifică după cum urmează:
    1) în preambul, cuvîntul „invalizilor” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi”;
    2) la punctul 2, cuvintele "invalizilor şi participanţilor la război” se substituie cu textul "persoanelor cu dizabilităţi şi participanţilor la război, inclusiv reabilitare profesională pentru persoanele cu dizabilităţi severe”.
    7. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 14 iulie 2003 "Pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 155-158, art. 911), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, cuvintele „invalizii apţi pentru prestarea unei munci” se substituie cu textul „persoanele cu dizabilităţi cărora, în baza concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurilor sale teritoriale, li se recomandă încadrarea în cîmpul muncii”;
    2) la punctul 3 litera e), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    8. La punctul 10 din Regulamentul cu privire la expertiza medico-militară în Forțele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din  23 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 167-169, art. 953), cu modificările și completările ulterioare, cuvîntul „invalidităţii” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţii”.
    9. La punctul 24 litera m) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1242 din 15 octombrie 2003 „Despre unele măsuri de implementare a Legii cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 218-220, art. 1293), cuvîntul „invalizilor” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi”.
    10. Regulamentul-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1246 din 16 octombrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2003, nr. 218-220, art. 1297), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5 litera b), cuvîntul „invalizii” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi”;
    2) anexa nr. 2 la Regulamentul-tip:
    a) la punctul 1 litera a), cuvîntul „invalid” se substituie cu cuvintele „persoană cu dizabilităţi”;
    b) la punctul 4, cuvintele „gradul disabilităţii” se substituie cu cuvintele „gradul de dizabilitate”.
    11. La anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1643 din 31 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 16-18, art. 124), cu modificările și completările ulterioare, cuvîntul „invalizilor” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi”.
    12. La punctul 8 alineatul trei din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004 „Privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 73-76, art. 570), cu modificările și completările ulterioare, textul „un invalid de gradul I sau un copil-invalid” se substituie cu cuvintele „o persoană cu dizabilități severe sau un copil cu dizabilități”.
    13. La punctul 15 din Regulamentul privind orientarea profesională şi susţinerea psihologică a populaţiei în problemele ce ţin de carieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 29 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 77-79,  art. 607), cuvîntul "invalizilor” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi”.
    14. Hotărîrea Guvernului nr. 451 din 29 aprilie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de distribuire a taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi invalizii de război” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 73-76, art. 587), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în titlul și în textul hotărîrii, precum și pe tot parcursul Regulamentului, cuvintele „invalizi de război”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în Regulament:
    a) cuvintele „au devenit invalizi” se substituie cu cuvintele „au fost încadraţi în grad de dizabilitate”;
    b) cuvintele „au devenit invalide” se substituie cu cuvintele „au fost încadrate în grad de dizabilitate”;
    c) textul „un invalid de gradul I” se substituie cu cuvintele „o persoană cu dizabilităţi severe”;
    d) cuvintele „legitimaţia de invalid” se substituie cu cuvintele „legitimaţia de persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului”;
    e) cuvintele „ale căror invaliditate” se substituie cu cuvintele „a căror dizabilitate”.
    15. Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 28 iulie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art. 1067), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1)  în titlul și textul hotărîrii, precum și în titlul și textul Regulamentului, cuvîntul „invalid”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoană cu dizabilități”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „de război” se substituie cu cuvintele „de pe urma războiului”;
    2) în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Serviciul Grăniceri” și „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu cuvintele „Poliţia de Frontieră” și „Centrul Național Anticorupție”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 7, alineatul al treilea va avea următorul cuprins:
    „legitimația care confirmă dizabilitatea de pe urma războiului;
    c) la punctul 9, cuvintele „Departamentul Trupelor de Grăniceri” se substituie cu cuvintele „Poliția de Frontieră”;
    d) la punctul 13, cuvîntul „bătrîni” se substituie cu cuvintele „persoane în etate”.
    16. Procedura de înregistrare şi examinare a cererilor pentru acordarea alocaţiei de integrare  sau reintegrare profesională, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 888 din 2 august 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art. 1068), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2:
    a) la litera a), textul „invaliditate de gradul I sau II” se substituie cu cuvintele „încadrare în grad sever sau accentuat de dizabilitate”;
    b) la litera c), textul „invalid de gradul I sau a unui copil invalid (în vîrstă de pînă la 16 ani)” se substituie cu textul „persoană cu dizabilităţi severe, a unui copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani”;
    3) la punctul 7:
    a) la alineatul doi, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvintele „încadrare în grad de dizabilitate”, iar cuvîntul „invalidităţii” se substituie cu cuvintele „deţinerii gradului de dizabilitate”;
    b) la alineatul patru, textul „unui invalid de gradul I, unui copil-invalid sub vîrsta de 16 ani” se substituie cu textul „unei persoane cu dizabilităţi severe, a unui copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani”.
    17. Regulamentul cu privire la modul de determinare a venitului global al unei persoane (familiei), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1084 din 4 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 186-188, art. 1275), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 12 litera a), textul „alocaţia socială de stat acordată persoanelor apte de muncă care îngrijesc la domiciliu un copil invalid în vîrstă de pînă la 18 ani, cu severitatea I şi pentru invalizii din copilărie de gradul I” se substituie cu textul „alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere acordată persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani şi persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie”;
    2)  la punctul 26 litera c), cuvintele „bătrîni și invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane în etate și persoane cu dizabilităţi”;
    3)  la punctul 39 litera a), cuvintele „termenelor de invaliditate sau trecerea la altă grupă de invaliditate” se substituie cu cuvintele „termenului de încadrare în grad de dizabilitate sau încadrarea în alt grad de dizabilitate”.
    18. În Regulamentul privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1254 din 15 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208-211,  art. 1439), cu completările ulterioare, textul „invalizi de gradul I şi II”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    19. Hotărîrea Guvernului nr. 1500 din 31 decembrie 2004 „Pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcţionarea azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu disabilităţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 13-16, art. 68), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în titlul și la punctul 1 din hotărîre, în titlul și în tot cuprinsul Regulamentului-tip, cuvîntul „disabilităţi” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţi”;
    2) la punctul 1 din Regulamentul-tip, alineatul trei va avea următorul cuprins:
    „persoană cu dizabilităţi – persoană cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere/obstacole, pot îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte persoane, fapt confirmat prin certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale”. 
    20. Procedura de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi de la bugetul de stat, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 20 iunie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 89-91, art. 660), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi”;
    2)  la punctul 3 alineatul doi, cuvîntul „invalid” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi”, iar cuvintele „handicapul cu certificat eliberat de către Departamentul de Expertiză Medicală a Vitalităţii al Casei Naţionale de Asigurări Sociale” se substituie cu cuvintele „dizabilitatea prin prezentarea certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă, eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale”;
    3) la anexa nr. 2 la Procedură, cuvintele „expertiză medicală a vitalităţii” se substituie cu cuvintele „dizabilitate şi capacitate de muncă”.
    21. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470 din 2 mai 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 73-74, art. 509), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul, cuvintele „invalizilor”, „invalizi”, „invaliditate”, „au devenit invalide”, „invaliditatea”, „de gradul I”, „de gradul II”, „de gradul III” se substituie, respectiv, cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi”, „persoane cu dizabilităţi”, „dizabilitate”, „au fost încadrate în grad de dizabilitate”, „dizabilitatea”, „cu dizabilităţi severe”, „cu dizabilităţi accentuate”, „cu dizabilităţi medii”;
    2) la punctul 2, cuvintele „de război decedaţi” se substituie cu cuvintele „de pe urma războiului decedate”;
    3) la punctul 19, cuvîntul „bătrîni” se substituie cu cuvintele „persoane în etate”;
    4) în anexa nr. 2 la Regulament, textul „de război gr.I” se substituie cu cuvintele „severe de pe urma războiului”, textul „de război gr.II” se substituie cu cuvintele „accentuate de pe urma războiului”, iar textul „de război gr.III” se substituie cu cuvintele „medii de pe urma războiului”.
    22. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 „Cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 676), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvîntul „invalizi”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar textul „de gradul I și II” se substituie cu cuvintele „severe și accentuate”;
    2) la punctul 212, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”;
    3) la punctul 415, textul „de gradul I” se substituie cu cuvîntul „severe”;
    4) la punctul 631, cuvîntul „bătrîni” se substituie cu cuvintele „persoane în etate”.
    23. Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 124-125, art. 910), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 10 se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) să fie însoţit, în cazul persoanelor cu dizabilităţi, de un cîine-ghid, care are acces liber şi gratuit în toate mijloacele de transport.”;
    2) la punctul 25, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Punctele de oprire trebuie să fie dotate cu case de bilete, pavilioane, spaţii de aşteptare acoperite, căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, indicatoare ale intervalelor de circulaţie sau cu orare, inclusiv prin montarea panourilor de afişaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi auditive. Orarul sosirii şi plecării se afișează în cazul intervalelor de circulaţie de peste 20 de minute.”;
    3) la punctele 32 şi 66, cuvintele „invalizi cu semne vizibile de invaliditate” și cuvîntul „invalizi”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    4) se completează cu punctul 601 cu următorul cuprins:
    „601. Toţi operatorii de taxi au obligaţia să asigure cel puţin o maşină adaptată transportului persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliu rulant.”;
    5) punctul 68 se completează în final cu textul „Fotoliul rulant utilizat de către persoana cu dizabilităţi locomotorii este transportat gratuit, fără aplicarea unor taxe suplimentare.”
    24. La punctul 55 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățămînt superior, elevii din instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, profesional tehnic secundar și persoanele care studiază în învățămîntul postuniversitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1092), cu modificările şi completările ulterioare, textul „invalizi de gradul I şi II” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi severe și accentuate”, iar cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi”.
    25. Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 15 decembrie 2006 "Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plată a concediului suplimentar pentru unele categorii de persoane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195-198, art. 1518), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în clauza de emitere, cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilități”;
    2) în Regulament:
    a) la punctele 1 și 2, cuvintele „au devenit invalizi” se substituie cu cuvintele „au fost încadraţi în grad de dizabilitate”, cuvintele „invalizilor a căror invaliditate” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi a căror dizabilitate”, iar cuvintele „invalizii a căror invaliditate” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate”;
    b) la punctul 4, textul „certificatul eliberat de Consiliul republican de expertiză medicală a vitalităţii ce confirmă că stabilirea invalidităţii” se substituie cu textul „certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă eliberat  de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale ce confirmă că încadrarea în grad de dizabilitate”;
    3) în titlul anexei nr. 1 la Regulament, cuvintele „invalizilor a căror invaliditate” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilități a căror dizabilitate”, iar cuvintele „au devenit invalizi” se substituie cu cuvintele „au fost încadrați în grad de dizabilitate”.
    26. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1016 din 1 septembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de calcul al venitului în scopul acordării asistenţei juridice calificate garantate de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 167-168, art. 1018) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 10 litera b), cuvîntul „invalid” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi”, iar textul „invalizii din copilărie de gradul I” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie”;
    2) la punctul 14 litera c), cuvintele „bătrîni şi invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane în etate şi cu dizabilităţi”.
    27. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 189, art. 1173), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) punctul 3:
    a) la litera b), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”;
    b) la litera e), textul „încadrați în gradul I de invaliditate” se substituie cu cuvintele „cu dizabilități severe”;
    3) la punctul 8, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) copia certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă;”;
    4) la punctul 19 literele d) şi f), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”, iar la litera e), cuvîntul „invalid” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi”;
    5) la punctul 21 litera b), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    28. Hotărîrea Guvernului nr. 1189 din 22 octombrie 2008 "Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 193-194, art. 1200), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilități”;
    2) în Regulament:
    a) la punctul 2, cuvintele „invalizii a căror invaliditate” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate”, iar cuvintele „au devenit invalide” se substituie cu cuvintele „au fost încadrate în grad de dizabilitate”;
    b) la punctul 22, cuvintele „bătrîni și invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane în etate și cu dizabilităţi”.
    29. La punctul 8 subpunctul 5) litera k) din Regulamentul Departamentului Instituţiilor Penitenciare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 24 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215-217, art. 1338), cu modificările ulterioare, cuvîntul „invalidităţii” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţii”.
    30. Capitolul II din Normele privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 12 din 19 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 19-21, art. 78), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) titlul secţiunii a 3-a va avea următorul cuprins: „Secțiunea a 3-a. Persoane cu dizabilităţi locomotorii”;
    2) la punctul 8 subpunctul 1) litera a), cuvintele „handicap fizic” se substituie cu cuvintele „dizabilităţi locomotorii”.
    31. Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357  din  13 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409),  cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 7 noţiunea „pieton”, după cuvintele „pentru copii sau” se introduc cuvintele „fotolii rulante pentru”;
    2) la punctul 11 litera i), cuvîntul „orbului” se substituie cu cuvîntul „nevăzătorului”;
    3) la punctul 46 litera a), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”;
    4) punctul 113:
    a) la subpunctul 2), cuvintele „rulează în cărucioare” se substituie cu cuvintele „se deplasează cu ajutorul fotoliilor rulante”;
    b) la subpunctul 4), cuvintele „rulează în cărucioarele” se substituie cu cuvintele „se deplasează cu ajutorul fotoliilor rulante”;
    5) la anexa nr. 3 a Regulamentului, în denumirea indicatorului 6.17 cuvîntul „orbi” se substituie cu cuvîntul „nevăzători”, iar prima propoziție din explicația indicatorului va avea următorul cuprins: „Pietoni nevăzători” – avertizează că trecerea este folosită de nevăzători”.
    32. Regulamentul privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 190 din 17 martie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 39-40, art. 252), se modifică după cum urmează:
    1)  la punctul 2 litera b), cuvîntul „invalizii” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi”;
    2)  punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Biletele de tratament sanatorial se  acordă veteranilor în centrele de reabilitare ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi în alte instituţii de acest tip și se procură conform legislaţiei cu privire la achiziţiile publice, potrivit specializării staţiunilor balneoclimaterice şi a altor instituţii de profil, ținînd cont de structura nozologică a morbidităţii beneficiarilor şi indicaţiile medicale pentru tratament.”;
    3)  la punctul 5 litera a), cuvintele „invalizii de război” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului”;
    4) la punctul 8, cuvîntul „invalid” se substituie cu cuvintele „persoană cu dizabilități de pe urma războiului”, iar la litera c), cuvintele „invalizilor de război” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului”.
    33. La punctele 6, 11 şi 31 din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 6 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 72-74, art. 449), cu modificările și completările ulterioare, după cuvintele „de vedere” se introduce textul „ , mintale”.
    34. Punctul 6 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 78-80, art. 455), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la subpunctul 10 litera a), cuvîntul „invalidităţii” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţii”;
    2) la subpunctul 15 litera d), cuvîntul „invaliditatea” se substituie cu cuvîntul „dizabilitatea”.
    35. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată” și a Standardelor minime de calitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 148-149, art. 810) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 subpunctul 1), textul „nu este declarată de către instanţa de judecată ca incapabilă,” se exclude;
    2) la punctul 18 şi în anexa nr. 1 la Regulament, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvintele „dizabilitate şi capacitate de muncă”;
    3) la punctul 56, subpunctul 2) se abrogă;
    4) la punctul 57, textul " , de limitare a capacităţii sau de declarare a incapacităţii beneficiarului de către instanţa de judecată” se exclude.
    36. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 13 septembrie 2010 "Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 169-171, art. 924), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 4 subpunctul 1) literele a) şi b), cuvintele „invalizii a căror invaliditate” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate”, iar cuvintele „invalizilor decedaţi” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi decedate”;
    2) pe tot parcursul textului anexelor nr. 2 şi nr. 5 la Regulament, cuvintele „invalizilor decedaţi” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi decedate”, cuvintele „invalizii a căror invaliditate” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate”.
    37. La punctele 162 şi 168 din Regulamentul Centrului de Plasament Temporar al Străinilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 7 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 118-121, art. 605),  cu modificările şi completările ulterioare, textul „invalizi de gradul I şi II”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    38. Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 11 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 114-116, art. 589), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 16, textul „(invalizi)” se exclude;
    2)  la punctul 39, textul „Legea nr. 821-XII din 24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor” se substituie cu textul „Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi”.
    39. Regulamentul cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 26 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 128-130, art. 642), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. Persoanele specificate în punctul 4 subpunctul 1) pot solicita confecţionarea unor modele individuale ale protezelor membrelor superioare şi inferioare, care diferă  de modelele şi tipurile  aprobate de Comisia medico-tehnică a Centrului. În aceste cazuri,  dacă preţul  protezei solicitate este mai mare decît preţul mediu planificat al protezelor membrelor superioare sau inferioare, aprobat pentru perioada de gestiune, diferenţa de preţ se achită de către solicitant.”
    40. Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 768 din 12 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 182-186, art. 851), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvîntul „invaliditate”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „invalizilor” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilități”;
    2) la punctul 30, cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi”.
    41. Punctul 15 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23 mai 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social "Asistență personală” și a Standardelor minime de calitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 366), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    42. La punctul 5 alineatul trei din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 6 iunie 2012 „Pentru aprobarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 120-125, art. 419), cu modificările ulterioare, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    43. La punctul 28 subpunctul 3) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 413 din 14 iunie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro” și a Standardelor minime de calitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 126-129, art. 454), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvintele „dizabilitate şi capacitate de muncă”.
    44. La punctele 5, 8, 33 și la punctul 36 subpunctele 5) și 6) din  anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 6 decembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Programului național de prevenire şi reducere a mortalităţii şi morbidităţii copiilor prin malformaţii congenitale şi patologii ereditare pentru anii 2013-2017” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 291-296, art. 1097), cuvîntul „invalidităţii” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţii”.
    45. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 300 din 24 aprilie 2014 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de prevenire şi control al bolilor cardiovasculare pentru anii 2014-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 104-109, art. 327) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5, cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi”;
    2) la punctul 6, cuvîntul „invalidizării” se substituie cu cuvintele „încadrării în grad de dizabilitate a”, iar cuvîntul „invalizilor” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi”.
    46. La punctul 8, la punctul 11 litera a) și la punctul 24 litera a) din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 19 iunie 2014 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc şi al muniţiilor aferente, precum şi a regulilor de aplicare a acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 167-168, art. 517), cu modificările şi completările ulterioare, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    47. Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 256-260, art. 745), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului Regulamentului și al anexelor, cuvîntul „invalid”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoană cu dizabilități”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în tabelul 1:
    a) cuvintele „certificatul Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii” se substituie cu textul „certificatul privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă eliberat de către Consiliul Naţional de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale”;
    b) cuvintele „de război” se substituie cu cuvintele „de pe urma războiului”;
    c) textul „de gradul I şi II (persoanele cu dizabilitate severă sau accentuată)” se substituie cu cuvintele „severe şi accentuate”;
    d) cuvîntul „invalidităţii” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţii”.
    48. La punctul 10 subpunctul 4) din Regulile de purtare a uniformei şi a însemnelor distinctive ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 17 noiembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 352-357, art. 1040), cuvintele „pe motive de invaliditate” se substituie cu cuvintele „din cauza încadrării în grad de dizabilitate”.
    49. La punctul 1 subpunctul 1) din Nomenclatorul obiectivelor publice cu pericol de incendiu, explozie-incendiu şi al lucrărilor, serviciilor în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru care este obligatorie obţinerea avizului de apărare împotriva incendiilor şi de stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 960 din 8 august 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 256-264, art. 1043), cuvintele „bătrîni şi invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane în etate şi cu dizabilităţi”.