HGC672/2017
ID intern unic:  371165
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 672
din  28.08.2017
pentru aprobarea regulamentelor cu privire
la Registrul de stat al actelor locale
Publicat : 01.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 322-328     art Nr : 775
    În scopul executării prevederilor Legii nr. 161 din 7 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 745), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale, conform anexei nr. 1;
    2) Regulamentul cu privire la evidența actelor supuse controlului administrativ de legalitate, conform anexei nr. 2.
    2. Anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1381 din 7 decembrie 2006 „Cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 189-192, art. 1475), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr. 1:
    a) la punctul 2, la noţiunea „act juridic”, textul „autorităţile administraţiei publice locale,” se exclude;
    b) la punctul 11, textul „ , Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică şi autorităţile administraţiei publice locale” se substituie cu cuvintele „şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicații Electronice  și Tehnologia Informației”;
    2) anexa nr. 2:
    a) la punctul 16, litera l) se exclude;
    b) punctul 28 se abrogă.
    3. Cancelaria de Stat:
    1) în termen de o lună de la data publicării prezentei hotărîri, va crea Registrul de stat al actelor locale;
    2) va încheia contracte privind serviciile de administrator tehnic și alte servicii cu Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale”;
    3) în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărîri:
    a) va elabora, cu suportul Întreprinderii de Stat „Centrul de telecomunicații speciale”, și va aproba politici de securitate informațională a Registrului de stat al actelor locale;
    b) va elabora baza de date electronică a Registrului de stat al actelor locale (va asigura migrarea datelor de pe platforma existentă) și va asigura accesul autorităților administrației publice locale la baza de date respectivă, în condițiile stabilite de Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale.
    4. Autoritățile executive ale administrației publice locale vor desemna, în condițiile Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale, persoanele responsabile de înregistrarea și publicarea actelor lor în Registrul de stat al actelor locale, comunicînd informaţia respectivă Cancelariei de Stat, după cum urmează:
    1) autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea – în termen de  3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri;
    2) autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi – în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
    5. La data intrării în vigoare a Legii nr. 161 din 7 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative:
    1) Cancelaria de Stat va asigura accesul autorităților administrației publice locale și al oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat la Registrul de stat al actelor locale;
    2) autoritățile administrației publice locale vor asigura includerea actelor lor în Registrul de stat al actelor locale, în condițiile stabilite de Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale.
    6. Autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea vor include în Registrul de stat al actelor locale actele lor cu caracter normativ în vigoare, adoptate pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 161 din 7 iulie 2016, în termen de 36 de luni de la data intrării în vigoare a legii în cauză.
    7. Se recomandă autorităților administrației publice locale de nivelul întîi includerea în Registrul de stat al actelor locale a actelor cu caracter normativ în vigoare, adoptate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 161 din 7 iulie 2016.
    8. Se recomandă bașcanului Găgăuziei, Adunării Populare a Găgăuziei și Comitetului executiv al Găgăuziei includerea actelor emise/adoptate în Registrul de stat al actelor locale.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Nr. 672. Chişinău, 28 august 2017.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.672
din 28 august 2017

REGULAMENT
cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale (în continuare ­– Regulament) stabileşte modul de ținere a Registrului de stat al actelor locale (în continuare – Registru), destinat gestiunii actelor administrative ale autorităților administrației publice locale.
    2. Registrul reprezintă o resursă informaţională de stat care conține textele electronice ale actelor autorităților administrației publice locale și datele adiționale stabilite prin prezentul Regulament, care asigură înregistrarea, păstrarea și evidența centralizată a actelor autorităților administrației publice locale și a materialelor aferente acestor acte, și care este creată în scopul asigurării accesului persoanelor fizice și juridice la actele emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.
    3. Registrul este parte componentă a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat și este ţinut în formă electronică.
    4. Registrul cuprinde actele emise de autorităţile administraţiei publice locale de ambele niveluri, începînd cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament și punerii în funcțiune a Registrului, conform termenului prestabilit, precum și actele autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea cu caracter normativ în vigoare adoptate pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.161 din 7 iulie 2016.
    5. Textul actelor administrative se include în Registru în limba de stat. Actele emise de autoritățile administrației publice locale din cadrul unității teritoriale cu statut juridic special se includ în una dintre limbile stabilite de legislația cu privire la unitatea teritorială cu statut special, cu asigurarea traducerii în limba de stat.
    6. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre și Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale și locale. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni de bază:
    act – act administrativ emis/adoptat de autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special;
    administrator de sistem – angajat al Cancelariei de Stat care dispune de dreptul de a utiliza funcţionalităţile de administrare și configurare a Registrului; administratorii de sistem nu efectuează operațiuni de prelucrare a datelor din Registru, cu excepția datelor ce țin de utilizatori;
    administrator tehnic – instituția care asigură administrarea tehnică a Registrului (Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”), inclusiv funcţionalitatea, securitatea logică la nivel hardware şi software de sistem, fără acces la interfaţa utilizatorului Registrului şi fără drepturi şi obligaţii de modificare a software-ului dezvoltat; angajaţii administratorului nu efectuează operaţiuni de prelucrare a datelor din Registru, inclusiv cu caracter personal;
    angajați autorizați – angajați ai autorității administrației publice locale și centrale care dispun de dreptul de acces la Registru în vederea furnizării și vizualizării datelor;
    control administrativ de legalitate – control al actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, efectuat în condițiile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
    deținător al Registrului – subdiviziune specializată din cadrul Cancelariei de Stat căreia posesorul i-a transmis atribuțiile privind ținerea Registrului în condițiile prezentului Regulament;
    participant la Registrul actelor locale – autorități publice stabilite la pct.11, care realizează funcții de furnizor de date în Registru;
    rectificare a actului – procedură de corectare a erorilor materiale survenite în procesul includerii actelor administrative în Registru în condițiile prezentului Regulament;
    utilizatori – angajați autorizați și persoane interesate/cetățeni care au acces la resursa informațională Registrul de stat al actelor locale în condițiile stabilite de prezentul Regulament; utilizatorii Registrului sînt divizaţi în categorii în modul stabilit la pct. 46.
II. SUBIECȚII RAPORTURILOR JURIDICE
ÎN DOMENIUL CREĂRII ȘI UTILIZĂRII REGISTRULUI
    7. Proprietar al Registrului este statul.
    8. Posesor al Registrului este Cancelaria de Stat, care asigură condiţiile administrative, juridice, organizatorice şi financiare pentru crearea Registrului și care dispune de drepturile şi obligaţiile posesorului Registrului, stabilite prin Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, precum și de atribuțiile și obligațiile stabilite de prezentul Regulament.
    9. În calitate de deținător al Registrului este desemnată o subdiviziune specializată din cadrul Cancelariei de Stat căreia posesorul Registrului i-a delegat atribuțiile corespunzătoare. Deținătorul Registrului acordă asistență în cazul apariției problemelor tehnice sau a neclarităților în procesul implementării Registrului, administrează în totalitate funcționarea Registrului, cu excepția chestiunilor care, potrivit Regulamentului, țin de competența administratorului tehnic și a altor participanți la Registru. Angajații subdiviziunii respective au acces la informația din Registru în limitele stabilite de posesor.
    10. Administrator tehnic al Registrului este Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, care dispune de drepturile și obligațiile stabilite de prezentul Regulament și contractul încheiat cu Cancelaria de Stat.
    11. Participanții la Registru, cu funcții de furnizor de date, sînt:
    1) Cancelaria de Stat;
    2) oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
    3) autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv din cadrul unității teritoriale autonome cu statut juridic special.
    12. Utilizatorii Registrului sînt:
    1) Cancelaria de Stat;
    2) oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
    3) autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv din cadrul unității teritoriale autonome cu statut juridic special;
    4) autoritățile administrației publice centrale;
    5) persoanele interesate/vizate.
III. OBLIGAȚIILE SUBIECȚILOR RAPORTURILOR JURIDICE
ÎN DOMENIUL CREĂRII ȘI UTILIZĂRII REGISTRULUI

    13. Cancelaria de Stat, în calitate de posesor al Registrului, este obligată:
    1) să asigure crearea și administrarea Registrului;
    2) să întreprindă, cu suportul tehnic al Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, măsurile necesare pentru asigurarea funcționalității continue a Registrului;
    3) să asigure accesul participanților la Registru;
    4) să monitorizeze  modul de furnizare a informațiilor  în baza de date a Registrului de către participanți;
    5) să monitorizeze modul de accesare și utilizare a informaţiilor din Registru în vederea identificării încălcărilor comise;
    6) să aprobe, după caz, instrucţiuni și ghiduri de utilizare a Registrului;
    7) să acorde suport participanților și să asigure, la necesitate, instruirea acestora;
    8) să informeze participanţii la Registru despre modificările condiţiilor tehnice de funcţionare;
    9) să asigure implementarea măsurilor organizatorice şi tehnice necesare pentru garantarea regimului de confidenţialitate şi securitate a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010;
    10) să asigure accesul securizat al angajaților autorizați la informaţiile din Registru, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale cadrului normativ în vigoare, cu respectarea condiţiilor de securitate şi a regulilor de exploatare a acestuia;
    11) în cazul producerii incidentelor de securitate aferente datelor cu caracter personal în cadrul Registrului, cu suportul tehnic al Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, să întreprindă măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, să efectueze analiza acestuia și să înlăture cauzele incidentului de securitate,  cu informarea, în termen de 72 de ore de la momentul producerii incidentului de securitate, a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal;
    12) să prezinte anual, pînă la 31 ianuarie, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal un raport generalizat despre incidentele de securitate aferente datelor cu caracter personal  din cadrul Registrului, în conformitate cu prevederile  pct. 90 din Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010.
    14. Deținătorul Registrului dispune de atribuții delegate de către posesor prin act intern.
    15. Autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv ale unității teritoriale autonome cu statut juridic special, în calitate de furnizori de date privind actele autorității administrației publice locale, sînt obligate:
    1) să asigure furnizarea informațiilor în baza de date a Registrului, în modul și în termenele stabilite de prezentul Regulament;
    2) să asigure păstrarea documentelor autorității administrației publice locale incluse în Registru, în  original, pînă la predarea lor spre păstrare în arhivă;
    3) să asigure şi să amenajeze locuri de muncă autorizate cu echipament tehnic respectiv pentru utilizatorii Registrului;
    4) să efectueze acţiunile de asigurare a securităţii informaţiei, să documenteze cazurile şi tentativele de încălcare a acesteia, precum şi să întreprindă măsurile ce se impun pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor;
    5) să prelucreze doar datele strict necesare îndeplinirii atribuțiilor lor de serviciu, asigurînd pe parcurs confidențialitatea și toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate, în conformitate cu legislația în vigoare;
    6) să asigure accesul securizat la informaţia din Registru, respectarea condiţiilor de securitate şi a regulilor de exploatare a acestuia;
    7) să efectueze deservirea tehnică a locurilor de muncă conectate la Registru, să înlăture, în caz de necesitate, defecţiunile tehnice ale echipamentelor tehnice respective;
    8) să raporteze imediat, în formă verbală şi scrisă, administratorului de sistem despre cazurile de încălcare a securităţii informaţionale a Registrului;
    9) să informeze Cancelaria de Stat despre orice situaţie care face imposibilă furnizarea informațiilor  în baza de date a Registrului.
    16. Obligațiile oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat în calitate de furnizori de date sînt stabilite în anexa nr. 2.
    17.  Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” în calitate de administrator tehnic este obligată:
    1) să întreprindă măsurile tehnice necesare în vederea asigurării funcționalității Registrului;
    2) să întreprindă măsurile tehnice necesare pentru asigurarea protecţiei şi securității Registrului, inclusiv împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii sau răspîndirii datelor cu caracter personal, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite;
    3) să asigure continuitatea resursei informaționale, inclusiv a copiilor de rezervă a bazei de date a Registrului;
    4) să asigure păstrarea înregistrărilor de audit pentru o perioadă de cel puțin 2 ani;
    5) în cazul producerii incidentelor de securitate în cadrul Registrului, să întreprindă măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, să efectueze analiza acestuia și să înlăture cauzele incidentului de securitate, cu informarea, în termen de 72 de ore de la momentul producerii incidentului de securitate, a Cancelariei de Stat;
    6) să asigure restabilirea funcţionalităţii Registrului, în caz de necesitate, în baza copiilor de rezervă.
IV. CERINŢE FAȚĂ DE ACTELE PUBLICATE ÎN REGISTRU
    18. Actele autorităţilor administraţiei publice locale publicate în Registru vor corespunde normelor în vigoare ce reglementează inițierea, elaborarea, emiterea și aplicarea actelor autorităților administrației publice locale, precum și cerințelor stabilite în domeniul ținerii lucrărilor de secretariat în organele administrației publice locale.
    19. Textul actului publicat în Registru de către autoritățile administrației publice locale trebuie să fie o reproducere exactă a actului emis/adoptat și semnat/contrasemnat de persoanele responsabile, cu aplicarea ștampilei, în varianta scanată (PDF).  Actele administrative care conțin date cu caracter personal urmează a fi publicate cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    20. Responsabilitatea pentru autenticitatea, plenitudinea și integritatea actelor administrative publicate în Registru le revine secretarilor consiliilor raionale/municipale/locale și angajaților autorizați desemnați de către autoritățile administrației publice locale în condițiile prevederilor prezentului Regulament.
V. DESEMNAREA PERSOANELOR RESPONSABILE
PENTRU ÎNREGISTRAREA ȘI PUBLICAREA
ACTELOR
ÎN REGISTRU

    21. În termenul stabilit la pct. 5 din hotărîre, autoritățile executive ale administrației publice locale de ambele niveluri, în baza unui act administrativ emis, vor desemna persoana responsabilă de înregistrarea și publicarea actelor administrative în Registru, în condițiile prevederilor prezentului Regulament. De regulă, această atribuție îi revine secretarului consiliului raional/municipal/local. Se recomandă autorităților executive ale administrației publice locale, inclusiv din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, desemnarea concomitentă a persoanei supleante în calitate de angajat autorizat pentru includerea actelor în Registru, conform prevederilor prezentului Regulament, în caz de absență a secretarului consiliului raional/municipal/local. 
    22. Actul administrativ de desemnare, în termen de 3 zile de la semnare, se va remite la adresa Cancelariei de Stat, care va atribui nivelul de acces la Registru angajatului autorizat. Responsabilitățile pentru exercitarea acestei atribuții urmează a fi incluse în fișa postului funcționarului desemnat.
    23. În cazul substituirii angajatului autorizat, autoritatea executivă a administrației publice locale este obligată să informeze imediat Cancelaria de Stat despre modificarea survenită și motivele substituirii, cu emiterea unui nou act în vederea desemnării altei persoane care va fi responsabilă de înregistrarea și publicarea actelor în Registru. Odată cu schimbarea persoanei autorizate,  autoritatea publică locală poate iniția schimbarea nivelului  de acces la Registru pentru angajatul autorizat.
    24. Responsabilitatea pentru asigurarea continuă a exercitării atribuțiilor funcționale din partea angajaților autorizați pentru includerea actelor în Registru îi revine autorității publice locale executive respective.
VI. INCLUDEREA ACTELOR ÎN REGISTRU
    25. În Registru se includ în mod obligatoriu:
    1) deciziile consiliilor locale de ambele niveluri;
    2) dispozițiile primarului și ale președintelui raionului;
    3) actele emise de pretor;
    4) alte acte ale autorităților publice locale care sînt supuse controlului de legalitate, în condițiile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
    5) materialele aferente actelor administrative care au stat la baza adoptării/emiterii acestora, inclusiv procesele-verbale ale ședințelor consiliilor locale, licitațiilor, achizițiilor, care se plasează în fișier separat în Registru.
    26. Includerea actelor administrative și materialelor aferente în Registru se va realiza cu respectarea următoarelor termene:
    1) actele administrative specificate la pct. 25 subpct. 1)-4), în termen de cel mult 5 zile de la data semnării și contrasemnării;
    2) materialele aferente actelor administrative specificate în pct. 25 subpct.5), în termen de cel mult 10 zile de la data desfășurării ședinței.
    27. Includerea actului în Registru se realizează prin funcționalitatea „Fișa documentului administrativ”. La includerea actului, angajatul autorizat completează atributele fişei definite de sistem:
    1) tipul actului (decizie, dispoziție, alte acte);
    2) denumirea autorităţii administraţiei publice locale emitente;
    3) data emiterii/adoptării actului;
    4) titlul actului;
    5) statutul documentului (care este specificat automat de sistem) este înregistrat după cum urmează:
    a) date  despre statutul  actului:
    - original/de bază;
    - modificat/completat;
    - abrogat/anulat;
    b) date generale despre valabilitatea actului:
    - în vigoare;
    - abrogat/anulat;
    c) date secundare despre legalitatea actului în urma supunerii controlului:
    - considerat legal;
    - notificat/notificat cu suspendare;
    - contestat în instanța de judecată;
    6) numărul de ordine (evidență) în cadrul autorității administrației publice locale care a emis actul;
    7) data includerii actului în Registru (care se face automatizat);
    8) caracterul actului  (normativ sau individual);
    9) scopul actului (general, modificare/completare, abrogare);
    10) numele, prenumele  angajatului autorizat care a efectuat înregistrarea actului în Registru;
    11) numele, prenumele persoanelor care au semnat și care au contrasemnat actul;
    12) după caz, datele persoanelor responsabile din cadrul sau din subdiviziunile autorității publice locale;
    13) după caz, datele executorilor din cadrul sau din subdiviziunile autorității publice locale;
    14) mențiuni privind prezența în conținutul actului a datelor cu caracter personal;
    15) indicarea modalității de consultare a actului administrativ (opțiuni: panou informativ, pagina web oficială a autorității publice locale, ziarul local, audieri publice, consultări pe sectoare, adunarea generală, alte opțiuni). După caz, Registrul permite specificarea datelor despre consultări: data, ziua, locul, date generale despre eveniment, materiale promoționale;
    16) după caz, indicarea actelor autorităţilor administrației publice locale care au fost modificate sau abrogate prin intermediul actului respectiv.
    28. Includerea actelor administrative și materialelor aferente  în Registru se realizează obligatoriu în formă scanată, în format PDF, întrunind condițiile de formă (semnat/contrasemnat, ștampilă), conform atributelor definite de sistem.
    29. Conținutul actului administrativ, după caz, poate fi plasat în Registru sub formă de text (în format DOC sau DOCX). Acesta nu va fi public și va fi utilizat de motorul de căutare pentru identificarea actului administrativ în portalul public al actelor locale. Fișierele conexe actelor administrative atașate în Registru (în format DOC sau DOCX) nu sînt publice și pot fi vizualizate doar de persoanele autorizate.
    30.  În cazul plasării actului administrativ care conține date cu caracter personal, angajatul autorizat este obligat să respecte cerințele prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal (depersonalizarea actului – prin hașurarea datelor cu caracter personal).
    31. Materialele aferente actelor administrative (procesele-verbale ale ședințelor consiliului local, avizele comisiilor de specialitate, anexele la procesele-verbale și alte acte aferente) vor constitui fișiere anexate la actul administrativ.
    32. Includerea materialelor aferente actelor administrative în Registru se efectuează după introducerea actelor administrative.
    33. La includerea  actului,  sistemul generează în mod automat un număr de evidență.
    34. Informațiile stabilite în pct. 27 sînt incluse în Registru de către angajații autorizați în formă electronică, în formatul și cu respectarea cerințelor tehnice stabilite de prezentul Regulament.
    35. Procesele-verbale ale licitațiilor și achizițiilor se vor înregistra prin completarea fișei cu următoarele atribute:
    1) numărul de ordine (evidență) în cadrul autorității administrației publice locale care a perfectat procesul;             
    2) denumirea autorităţii administraţiei publice locale;
    3) titlul procesului-verbal (privind organizarea licitațiilor sau privind achizițiile publice);
    4) numele, prenumele și funcția  membrilor comisiei;
    5) textul procesului-verbal;
    6) numele, prenumele, funcția persoanelor care au contrasemnat procesul-verbal;
    7) alte informații relevante;
    8) atașarea obligatorie a fișierului scanat, cu semnăturile persoanelor vizate și ștampilă, în format PDF. Fișierele  atașate în format DOC sau DOCX nu vor fi  publice și nu vor fi vizualizate (decît doar de angajații autorizați);
    9) tipul, titlul, numărul și data actului administrativ în baza căruia a fost organizată licitația/achiziția.
    36. Registrul include funcționalitatea „Evenimente”, care va realiza în mod automat evidența și trasarea (urmărirea) istoricului acțiunilor asupra  actului administrativ.
VII. MODIFICAREA, COMPLETAREA,
ABROGAREA SAU ANULAREA ACTELOR PUBLICATE
ÎN REGISTRU

    37. Modificarea, completarea, abrogarea sau anularea actului publicat în Registru poate fi efectuată de angajații autorizați în baza:
    1) actului administrativ de modificare, completare, abrogare;
    2) hotărîrii definitive și irevocabile a instanței de contencios administrativ.
    38. Modificarea, completarea și/sau abrogarea actului inclus în Registru se efectuează prin includerea în Registru a unui nou act privind, după caz, modificarea, completarea sau abrogarea actului publicat anterior, emis/adoptat de autoritatea publică locală.
    39.  Modificarea, completarea și anularea actului administrației publice locale în tot sau în parte, în temeiul hotărîrii definitive și irevocabile a instanței de contencios administrativ, se efectuează prin includerea în Registru a hotărîrii în cauză în varianta scanată (PDF), cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
    40. Registrul va asigura posibilitatea accesării și vizualizării actului la orice etapă de modificare și/sau completare a acestuia, inclusiv după abrogare/anulare, cu excepția actelor cu caracter individual, care pot fi accesate în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
VIII. RECTIFICAREA ÎN REGISTRU A
DATELOR PRIVIND ACTELE PUBLICATE
    41. Registrul va permite  angajaților autorizați:
    1) efectuarea operațiunilor de rectificare a erorilor materiale admise în procesul includerii actelor administrative în Registru;
    2) accesarea și vizualizarea datelor incluse în Registru la orice etapă, pînă la și după rectificare;
    3) identificarea angajatului autorizat care a efectuat includerea actului administrativ rectificat/a materialului aferent actului rectificat în Registru;
    4) vizualizarea datei și orei introducerii rectificării.
    42. Rectificarea erorii materiale se face de către angajatul autorizat în cel mult 24 de ore de la data includerii informației ce conține erori materiale.
    43. Procedura de rectificare constă în:
    1)  includerea în Registru a notei motivate de rectificare, semnate de către secretarul consiliului local, care va conține textul rectificat și data operării rectificării;
    2) substituirea actului rectificat în original, care va fi plasat în Registru, înlocuind actul administrativ ce conține eroare.
    44. În cazul omiterii termenului prevăzut la pct. 42, rectificarea actului administrativ în Registru urmează să aibă loc în baza unui nou act administrativ emis/adoptat de către autoritatea emitentă.
IX. CLASIFICAREA UTILIZATORILOR REGISTRULUI
    45. Angajații autorizați ai autorităților administrației publice locale și centrale au acces la baza de date a Registrului în calitate de utilizatori, în scopul furnizării și vizualizării datelor, conform prezentului Regulament.
    46. Avînd în vedere funcțiile și drepturile de acces pe care le dețin utilizatorii, aceștia se clasifică în categorii după cum urmează:
    1) nivelul A – angajații autorizați, autoritățile executive ale administrației publice locale de nivelurile întîi și al doilea:
    a) utilizator de nivelul A1 – angajații desemnați în condițiile pct. 21-23, cu acces pentru:
    - furnizarea, includerea și vizualizarea datelor privind actele emise/adoptate de autoritatea administrației publice locale în cauză;
    - vizualizarea datelor privind actele emise de alte autorități ale administrației publice locale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    b) utilizator de nivelul A2 – primarul, președintele raionului, pretorul:
    - vizualizarea datelor privind actele emise/adoptate de autoritatea administrației publice locale respective;
    - vizualizarea datelor privind actele emise/adoptate  de alte autorități ale administrației publice locale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    2) nivelul B – Cancelaria de Stat:
    a) utilizator de nivelul B1 – angajații Cancelariei de Stat desemnați prin ordinul Secretarului general al Guvernului cu următoarele funcții:
    - vizualizarea datelor privind toate actele autorităților administrației publice locale de ambele niveluri;
    - vizualizarea datelor privind rezultatele controlului administrativ asupra actelor emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale;
    - după caz, în limitele atribuțiilor stabilite, adăugarea, blocarea operatorilor din cadrul oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, în cazul substituirii acestora; schimbarea indicelor de acces la actele administrative ale localităților, în cazul substituirii persoanelor responsabile din cadrul oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat;
    b) utilizator de nivelul B2 – oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat (șeful oficiului, șefii adjuncți, colaboratorii oficiului) cu următoarele funcții:
    - vizualizarea datelor privind actele autorităților administrației publice locale, în aria de activitate a oficiului teritorial respectiv;
    - furnizarea și vizualizarea datelor privind controlul administrativ asupra actelor emise de autoritățile administrației publice locale, în aria de activitate a oficiului teritorial respectiv;
    - vizualizarea datelor privind actele emise/adoptate de alte autorități ale administrației publice locale din afara ariei de activitate a Oficiului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    3) nivelul C – Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, cu atribuții de asigurare a continuității și funcționalității sistemului, în conformitate cu activitățile  stabilite în baza contractului;
    4) nivelul D – autoritățile administrației publice centrale care dispun de atribuția de vizualizare a actelor administrative emise/adoptate de către autoritățile administrației publice locale din Registru;
    5) nivelul E – persoanele interesate/publicul larg/cetățenii cu posibilitatea de vizualizare a actelor autorităților publice locale, cu excepția actelor cu caracter personal și individual, care pot fi accesate cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    47. Angajații autorizați ai autorităților administrației publice locale sînt obligați:
    1) să asigure autenticitatea, plenitudinea  şi integritatea  datelor incluse în Registru;
    2) să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal din Registru;
    3) să asigure păstrarea în siguranță a conturilor de acces și să excludă transmiterea acestora  altor persoane neautorizate;
    4) să informeze imediat administratorul de sistem, persoana desemnată din cadrul Cancelariei de Stat despre pierderea contului de acces sau despre imposibilitatea de acces la baza de date a Registrului;
    5) să cunoască și să respecte politicile de securitate informațională.
    48. Angajații autorizați ai  Cancelariei de Stat sînt obligați:
    1) să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal din Registru;
    2) să asigure păstrarea în siguranță a conturilor de acces și să excludă transmiterea acestora  altor persoane neautorizate;
    3) să informeze imediat administratorul de sistem, persoana desemnată din cadrul Cancelariei de Stat despre pierderea contului de acces sau despre imposibilitatea de acces la baza de date a Registrului;
    4) să cunoască și să respecte politicile de securitate informațională.
X. CREAREA, ACORDAREA ȘI REVOCAREA
CONTULUI DE ACCES AL PARTICIPANȚILOR
LA REGISTRU
    49. Cancelaria de Stat acordă nivelul  de acces pentru utilizatorii indicați  în prezentul Regulament, cu atribuirea funcțiilor şi drepturilor de acces la interfaţa şi informațiile acestuia.
    50. Conturile de acces se acordă la cererea scrisă a participantului la Registru, adresată Cancelariei de Stat, în care se va indica numele, prenumele şi funcţia angajatului autorizat.
    51. Cancelaria de Stat revocă nivelul de acces al participantului în următoarele cazuri:
    1) la cererea scrisă a participantului în cadrul căruia activează utilizatorul;
    2) la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu/de muncă ale participantului, cu informarea despre survenirea schimbărilor, în modul stabilit de pct. 52.
    52. Participanții la Registru  sînt obligați să comunice Cancelariei de Stat, în termen de 5 zile lucrătoare, despre încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu/de muncă ale angajatului autorizat.
    53. Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat și autoritățile administrației publice locale vor efectua periodic (anual) proceduri de reconciliere în vederea identificării utilizatorilor care dispun de acces la baza de date a Registrului.
    54. Cancelaria de Stat va efectua lunar proceduri de reconciliere a angajaților autorizați cu Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, în vederea identificării persoanelor care dispun de acces la baza de date a Registrului. Cancelaria de Stat va revoca dreptul de acces al angajatului autorizat dacă în urma reconcilierii se constată încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu/de muncă cu acesta.
    55. Furnizorii de date sînt responsabili de veridicitatea şi corectitudinea datelor incluse în Registru și poartă răspundere personală, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru plenitudinea, autenticitatea, integritatea datelor și a informaţiei din Registru, precum şi pentru păstrarea şi utilizarea ei.
XI. ACCESUL PUBLIC LA REGISTRU
    56. Actele cu caracter normativ ale autorităților administrației publice locale și datele din fișa de evidență incluse în Registru constituie date publice şi pot fi accesate în regim de vizualizare şi/sau transcrise gratuit și fără restricții prin intermediul unui navigator Internet (browser web).
    57. Actele cu caracter normativ ale autorităților administrației publice locale și datele din fișa de evidență devin accesibile public de la data includerii în Registru.
    58. Registrul va permite căutarea şi identificarea actelor administrative prin intermediul modulului de căutare, în funcție de caracteristicile specifice ale actului (autoritatea emitentă, numărul de evidență, data emiterii, tipul actului, denumirea actului, domeniul de reglementare etc.).
    59. Actele  autorităților publice locale cu caracter individual incluse în Registru nu pot fi accesate sau vizualizate public, la acestea va fi acces restricționat și vor putea fi vizualizate doar de angajații  autorizați din aria de activitate. Actele cu caracter individual vor fi păstrate în două exemplare în Registru, din care unul este prevăzut pentru persoanele autorizate din cadrul autorităților administrației publice locale emitente, Cancelariei de Stat și oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, cu vizualizare deplină. Pentru vizualizarea publică a celui de-al doilea exemplar, va fi accesibilă varianta depersonalizată a actului, prin hașurarea  datelor cu caracter individual.
XII. MĂSURI DE SECURITATE ȘI CONTROL
    60. Registrul va întruni cerințele tehnice necesare care vor asigura securitatea, integritatea și protejarea datelor împotriva distrugerii, accesului și modificării neautorizate, blocării accesului la informațiile din Registru, precum și împotriva oricărei alte acţiuni de folosire ilegală a datelor.
    61. Cancelaria de Stat, cu suportul Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, va aproba politici de securitate informaţională a Registrului. Respectarea politicilor de securitate informaţională este obligatorie pentru participanții la Registru și utilizatori.
    62. Registrul va permite:
    1) înregistrarea și păstrarea datelor privind operațiunile de modificare sau ștergere a informațiilor;
    2) evidența și identificarea persoanelor care efectuează operațiuni de introducere, modificare sau ștergere a datelor și informațiilor;
    3) restabilirea operativă a funcționalității Registrului în cazul unor disfuncții.
    63. Participanții la Registru aplică măsurile de securitate necesare care exclud posibilitatea accesului neautorizat la sistemele informaționale ale Registrului.
    64. Ţinerea Registrului este supusă controlului intern şi extern.
    65. Controlul intern privind organizarea şi funcţionarea Registrului se efectuează de către Cancelaria de Stat, cu suportul tehnic al Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”.
    66. În vederea realizării funcțiilor de control intern, Cancelaria de Stat efectuează anual controlul privind:
    1) modul de respectare a prezentului Regulament de către utilizatori și participanții la Registru;
    2) corectitudinea includerii actelor în Registru de către autorităţile administraţiei publice locale;
    3) cazurile de rectificare a actelor pe parcursul anului;
    4) reconcilierea datelor privind angajații autorizați.
    67. Controlul extern asupra respectării cerinţelor privind crearea, ţinerea și exploatarea Registrului se efectuează de către instituţii abilitate şi certificate în domeniul auditului informatic.
    68. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, administratorul tehnic, participanții și utilizatorii Registrului poartă răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală prevăzută de legislaţie.
    69. Actele administrative și documentele aferente acestora incluse în Registru se păstrează pe parcursul termenului stabilit, conform cerințelor cadrului legal.
    70. În cadrul controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale, Cancelaria de Stat va verifica modul de respectare a cadrului normativ primar și a prezentului Regulament de către autorităţile administraţiei publice locale de ambele niveluri, inclusiv din cadrul unității teritoriale autonome cu statut juridic special, precum și de către funcționarii acestora.
    71. Controlul legalității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul Registrului se efectuează de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. În cadrul controalelor efectuate de către această autoritate va fi oferit tot suportul necesar și va fi asigurat accesul la informațiile necesare relevante obiectului controlului.
    72. Pentru sporirea securității și restricționării accesului la baza de date a Registrului, autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv unitatea administrativ-teritorială cu statut juridic special, după caz, pot utiliza serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), în condițiile prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 672
din 28 august 2017

REGULAMENT
cu privire la evidența actelor supuse controlului
administrativ de legalitate
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la evidența actelor supuse controlului administrativ de legalitate (în continuare – Regulament) stabilește modul și condițiile de evidență a actelor administrative  supuse controlului de legalitate de către оficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat în conformitate cu art. 64-721 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
    2. Evidența actelor supuse controlului administrativ de legalitate de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat se realizează prin intermediul Registrului, compartimentul  „Control administrativ”.
    3.  Compartimentul „Control administrativ” este parte integrantă și indispensabilă a Registrului și reprezintă o resursă informațională internă a Cancelariei de Stat.
    4. Compartimentul „Control administrativ” asigură înregistrarea, păstrarea și evidența centralizată a informației privind actele autorităților publice locale de ambele niveluri supuse controlului de legalitate de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat.
    5. Compartimentul „Control administrativ” va cuprinde informații privind actele supuse controlului de legalitate începînd cu data intrării în vigoare a art. V din Legea nr. 161 din 7 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.  
    6. Registrul va asigura interacțiunea și schimbul/importul de date între  compartimentele sale. 
II. SUBIECȚII RAPORTURILOR JURIDICE ÎN DOMENIUL UTILIZĂRII
COMPARTIMENTULUI „CONTROL ADMINISTRATIV”

    7. Subiecții raporturilor juridice în domeniul utilizării compartimentului „Control administrativ” sînt:
    1) Cancelaria de Stat în calitate de posesor al Registrului, care va asigura condiţiile administrative, juridice și organizatorice pentru evidența informației privind actele locale supuse controlului administrativ de legalitate de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat în compartimentul „Control administrativ”, conform atribuțiilor și obligațiilor stabilite de prezentul Regulament;
    2) oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat în calitate de furnizori de date și utilizatori.
    8. Participanții la componenta compartimentului „Control administrativ” sînt:
    1) Cancelaria de Stat;
    2) oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat.
    9. Utilizatorii compartimentului „Control administrativ” sînt:
    1) Cancelaria de Stat;
    2) oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
    3) autoritățile administrației publice locale și centrale privind rezultatele controlului;
    4) persoanele interesate de rezultatele controlului.
III. OBLIGAȚIILE SUBIECȚILOR RAPORTURILOR JURIDICE
 ÎN DOMENIUL CREĂRII ȘI UTILIZĂRII COMPARTIMENTULUI
„CONTROL ADMINISTRATIV”

    10. Cancelaria de Stat în calitate de posesor al Registrului este obligată:
    1) să asigure crearea și administrarea compartimentului „Control administrativ”;
    2) să întreprindă măsurile necesare, cu suportul Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, pentru asigurarea funcționalității continue a compartimentului „Control administrativ”;
    3) să asigure conectarea și accesul oficiilor teritoriale la compartimentul „Control administrativ”;
    4) să monitorizeze modul de furnizare a datelor în baza de date a compartimentului „Control  administrativ” de către oficiile teritoriale în vederea identificării abaterilor comise;
    5) să monitorizeze modul de accesare și utilizare a informaţiilor din compartimentul „Control administrativ” în vederea identificării abaterilor comise;
    6) să asigure implementarea măsurilor organizatorice şi tehnice necesare pentru asigurarea regimului de confidenţialitate şi securitate a datelor cu caracter personal;
    7) să asigure accesul securizat la informaţiile din compartimentul „Control administrativ”, cu respectarea condiţiilor de securitate şi a regulilor de exploatare a acestuia;
    8) să asigure efectuarea controlului intern al activității oficiilor teritoriale în baza datelor din compartimentul „Control administrativ”.
    11. Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat sînt obligate:
    1) să asigure furnizarea datelor în baza de date a compartimentului  „Control administrativ”, în modul și în termenele stabilite de prezentul Regulament;
    2) să efectueze acţiunile de asigurare a securităţii informaţiei, să documenteze cazurile şi tentativele de încălcare a acesteia, precum şi să întreprindă măsurile ce se impun pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor, în limitele atribuțiilor stabilite;
    3) să asigure evidența, înregistrarea și păstrarea informației privind actele administrative supuse controlului administrativ de legalitate;
    4) să asigure stocarea și păstrarea materialelor aferente emiterii actelor administrative;
    5) să asigure publicarea informațiilor privind rezultatele controlului actelor autorităților administrației publice locale;
    6) să restricționeze accesul persoanelor neautorizate la informaţia din compartimentul „Control administrativ”, cu respectarea condiţiilor de securitate şi a regulilor de exploatare a acestuia, inclusiv a prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    7) să raporteze imediat, în formă verbală şi scrisă, administratorului de sistem şi administratorului tehnic despre cazurile de încălcare a securităţii informaţionale a Registrului;
    8) să informeze Cancelaria de Stat despre orice situaţie care face imposibilă furnizarea datelor în baza de date a compartimentului „Control administrativ”.
    12. Obligațiile Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, în calitate de administrator tehnic, sînt stabilite în pct.17 din anexa nr.1.
IV. STRUCTURA ȘI FUNCȚIONALITĂȚILE 
COMPARTIMENTULUI „CONTROL ADMINISTRATIV”
    13. Compartimentul „Control administrativ” va avea următoarea structură și următoarele funcționalități:
    1) înregistrarea actului parvenit  prin importare cu completarea următoarelor atribute:
    a) numărul de ordine;
    b) denumirea municipiului, raionului, localității;
    c) tipul actului (decizie, dispoziție, altele);
    d) numărul și data actului înregistrat;
    e) titlul actului înregistrat;
    f) data (generată de sistem la momentul plasării de către autoritatea publică locală);
    g) mențiuni privind termenul de prezentare (calculat în mod automat de sistem, conform legislației în vigoare);
    h) tipul controlului (obligatoriu, facultativ, la solicitare);
    i) termenul-limită de verificare a legalității, calculat în mod automat de sistem de la data includerii actului în Registru, conform termenelor stabilite la art. 64-68 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
    2)  mențiuni privind rezultatele controlului:
    a)  considerat legal;
    b) notificat;
    3) notificarea autorității administrației publice privind actul considerat ilegal, care va include atributele:
    a) numărul și data notificării;
    b) termenul-limită de prezentare a răspunsului din partea autorității administrației publice locale (30 sau 60 de zile);
    c) numărul și data răspunsului autorității publice locale la notificare;
    d) numărul, data și denumirea actului de modificare, completare, abrogare a actului notificat;
    e) numărul și data actului/răspunsului autorității administrației publice locale privind refuzul de modificare, completare, abrogare a actului notificat;
    f) data și motivul renunțării oficiului teritorial la notificarea înaintată;
    4) monitorizarea actului administrativ aflat în examinare în instanța de judecată:
    a) numărul și data cererii de chemare în judecată;
    b) numărul și data hotărîrii instanței de judecată;
    c) numărul și data cererii de apel, înaintate de oficiul teritorial sau de autoritatea publică locală;
    d) numărul și data deciziei instanței de apel;
    e) după caz, numărul și data deciziei instanței de apel, în caz de remitere la rejudecare;
    f) numărul și data recursului înaintat de oficiul teritorial sau de autoritatea publică locală;
    g) numărul și data deciziei instanței de recurs;
    h) după caz, numărul și data deciziei instanței de recurs, în caz de remitere la rejudecare;
    i) data și motivul renunțării la acțiune;
    j) numărul, data încheierii instanței de judecată privind suspendarea actului administrativ;
    5) monitorizarea actului în procedura de control repetat al actului:
    a) denumirea solicitantului (autoritatea publică locală, persoana vătămată, instituții etc.);
    b) numărul și data demersului de inițiere a procedurii repetate de control;
    c) numărul, data și denumirea actului care urmează a fi supus controlului repetat;
    d) numărul și data răspunsului, ca rezultat al verificării repetate a actului;
    6) specificarea domeniului din care face parte actul supus controlului administrativ:
    a) raporturi de serviciu;
    b) relații funciare;
    c) construcții;
    d) comerț;
    e) gestionarea patrimoniului public;
    f) buget și finanțe;
    g) administrație publică locală;
    h) organizarea licitațiilor;
    i) alte domenii;
    7) alte informații relevante.
V. ETAPELE ȘI TERMENELE DE EFECTUARE
A CONTROLULUI ADMINISTRATIV
    14. Controlul administrativ de legalitate implică următoarele etape:
    1) importarea  actului administrativ prin sistem în compartimentul „Control administrativ”;
    2) după caz, recepționarea  și înregistrarea cererii privind inițierea controlului la solicitare;
    3) exercitarea controlului administrativ în termenele stabilite la art. 64-68 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
    4) includerea mențiunilor privind rezultatele controlului;
    5) după caz, perfectarea răspunsului către solicitant;
    6) notificarea autorității emitente, în cazul constatării abaterilor de la cadrul legal;
    7) recepționarea răspunsului autorității publice locale la notificare;
    8) după caz, înaintarea acțiunii în instanța contenciosului administrativ;
    9) includerea  datelor în compartimentul „Control administrativ” cu referire la procesul  de examinare în contencios administrativ, pînă la obținerea hotărîrii definitive și irevocabile;
    10) după caz, renunțarea întemeiată/motivată la  acțiune în contencios administrativ, cu includerea datelor necesare în compartimentul „Control administrativ”.
    15. Oficiul teritorial inițiază controlul administrativ de legalitate de la data includerii actului în Registru.
    16. Termenele de exercitare a controlului în compartimentul „Control administrativ” sînt:
    1) 30 de zile de la data includerii actului în Registru de către autoritatea emitentă, inclusiv din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special al Găgăuziei, conform prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
    2) 30 de zile de la data primirii cererii de efectuare a controlului la solicitare.
    Termenele specificate în subpct. 1)-2) nu se extind asupra actelor administrative cu caracter normativ.
    17. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat inițiază măsurile de contestare și anulare a actului administrativ considerat ilegal în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
VI. AUTENTIFICAREA ȘI ACCESUL
LA COMPARTIMENTUL „CONTROL ADMINISTRATIV”
    18. Angajații autorizați ai Cancelariei de Stat și ai oficiilor sale teritoriale au acces la baza de date a compartimentului „Control administrativ” în calitate de participanți la Registrul de stat al actelor locale, în scopul furnizării și vizualizării datelor, conform anexei nr. 1 și prezentului Regulament.
    19. Avînd în vedere funcțiile și drepturile de acces pe care le dețin utilizatorii compartimentului „Control administrativ”, aceștia se clasifică în categorii după cum urmează:
    1) nivelul A – Cancelaria de Stat:
    a) utilizator de nivelul A1 – angajații Cancelariei de Stat, desemnați prin ordinul Secretarului general al Guvernului cu  funcția de vizualizare a datelor privind controalele administrative și conținutul lor;
    b) utilizator de nivelul A2 – angajații oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat care vor primi accesul autorizat la compartiment, în baza documentelor interne, aprobate  de Cancelaria de Stat, cu următoarele funcții:
    - furnizarea datelor privind controlul de legalitate asupra actelor emise de autoritatea administrației publice locale din aria de activitate a oficiului teritorial;
    - vizualizarea datelor privind controalele administrative din aria de activitate a oficiului teritorial;
    2) nivelul B – autoritățile administrației publice centrale și locale:
    a) utilizator de nivelul B1 – angajații autorităților administrației publice locale desemnați în condițiile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală cu funcția de vizualizare a datelor privind controalele administrative ce vizează autoritatea;
    b) utilizator de nivelul B2 – autoritățile publice centrale cărora Cancelaria de Stat le oferă acces în vederea vizualizării datelor privind controalele administrative.
    20. Utilizatorii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat sînt obligați:
    1) să asigure completarea datelor din compartimentul „Control administrativ” conform etapelor stabilite la pct. 13;
    2) să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal;
    3) să asigure păstrarea în siguranță a conturilor de acces și să excludă transmiterea acestora către alte persoane;
    4) să informeze imediat Cancelaria de Stat despre pierderea contului de acces sau despre imposibilitatea de acces la baza de date a compartimentului  „Control administrativ”;
    5) să cunoască și să respecte politicile de securitate informațională.
    21. Cancelaria de Stat creează și acordă conturi de acces pentru utilizatori, conform capitolului X din anexa nr. 1.
    22. Accesul oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat la compartimentul „Control administrativ” se va realiza prin intermediul serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), în condițiile prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013.
VII. ASIGURAREA TRANSPARENȚEI CONTROLULUI
ADMINISTRATIV DE LEGALITATE
    23. Registrul va permite, în condițiile prevederilor prezentului Regulament, vizualizarea informației privind rezultatele controlului administrativ de legalitate exercitat  de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat.
    24. Registrul va permite furnizarea din compartimentul „Control administrativ”, fără restricții, a următoarelor date publice:
    1) date privind supunerea actului administrativ controlului de legalitate;
    2) date privind etapele controlului de legalitate a actului administrativ;
    3) date ce vizează rezultatul controlului de legalitate.
    25. Datele cu caracter personal din compartimentul „Control administrativ” nu vor fi accesate sau vizualizate public.
VIII. EXTRASUL DIN COMPARTIMENTUL
„CONTROL ADMINISTRATIV” AL REGISTRULUI

    26. Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, la solicitarea scrisă a persoanelor interesate, vor elibera extrase din compartimentul „Control administrativ” al Registru privind actul administrativ verificat.
    27. Extrasul va fi eliberat pe blancheta oficiului teritorial al Cancelariei de Stat și va conține următoarele informații:
    1)  numărul și data eliberării extrasului;
    2) numărul, data emiterii și denumirea actului pentru care s-a solicitat extrasul;
    3) tipul de control exercitat (de legalitate, facultativ, la solicitare);
    4) opinia oficiului teritorial privind conformitatea actului administrativ cu normele legale (legal, notificat, în proces de examinare în instanța contenciosului administrativ, alte informații relevante);
    5) numele, prenumele, telefonul de contact al executorului din cadrul oficiului teritorial;
    6) numele, prenumele și semnătura șefului oficiului teritorial;
    7) ștampila oficiului teritorial.
    28. Extrasul se eliberează la cererea entității sau a persoanei interesate, care va conține următoarele atribute:
    1) pentru persoana juridică:
    a) denumirea instituției, a organizației;
    b) datele de contact;
    c) numele, prenumele conducătorului/semnatarului solicitării;
    d) descrierea subiectului, cu mențiuni despre actul administrativ solicitat, cu indicarea numărului actului, a denumirii autorității emitente și a motivului solicitării
extrasului;
    2) pentru persoana fizică:
    a) numele, prenumele adresantului;
    b) datele de contact;
    c) adresa;
    d) descrierea subiectului, cu mențiuni despre actul administrativ solicitat, cu indicarea numărului actului, a denumirii autorității emitente și a motivului solicitării extrasului.
    29. Extrasul se eliberează gratuit, în termen de cel mult 15 zile de la data  depunerii cererii de către entitate sau persoana interesată.
IX.  MĂSURI DE SECURITATE ȘI CONTROL
    30. Fiind parte integrantă a Registrului, compartimentul „Control administrativ” va întruni cerințele tehnice de securitate, integritate și protejare a informațiilor împotriva distrugerii, modificării, accesului neautorizat, blocării accesului, precum și împotriva oricărei alte acţiuni de folosire ilegală a datelor.
    31. Cancelaria de Stat, cu suportul Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, va aproba politici de securitate informaţională la compartimentul „Control administrativ”. Politicile de securitate informaţională sînt obligatorii pentru utilizatori.
    32. Registrul va permite:
    1) înregistrarea și păstrarea datelor privind operațiunile de modificare sau ștergere a informațiilor din compartimentul „Control administrativ”;
    2) evidența și identificarea persoanelor care efectuează operațiuni de includere, modificare sau ștergere a datelor și informațiilor din compartimentul  „Control administrativ”;
    3) restabilirea operativă a funcționalității compartimentului „Control administrativ” în cazul unor indisponibilități de sistem.
    33. În scopul securizării și flexibilității de autentificare și control al accesului utilizatorilor în sistemele informaționale, pentru autentificarea utilizatorilor autorizați din cadrul Cancelariei de Stat și oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat va fi utilizat serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass). Modalitatea pentru acces autentificat se va stabili prin document intern al Cancelariei de Stat. 
    34. Ţinerea compartimentului „Control administrativ” se supune controlului intern şi extern, conform capitolul XII din anexa nr.1.
    35. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de către funcționarii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat atrage, după caz, răspundere disciplinară și contravențională.