HGO576/2017
ID intern unic:  371408
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 576
din  19.07.2017
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea
programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională
finanţate de Uniunea Europeană
Publicat : 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264     art Nr : 669
    În temeiul articolului 2 din Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum și în vederea armonizării cadrului instituțional şi normativ național la cerințele Regulamentului (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană (se anexează).
    2. Cancelaria de Stat:
    1) va informa, în termen de o lună, structurile programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională despre adoptarea Regulamentului nominalizat;
    2) va semna, în termen de 3 luni:
    a) un acord de cooperare cu Curtea de Conturi privind exercitarea activității de audit în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;
    b) un acord de cooperare cu Centrul Național Anticorupție privind iregularitățile, corupția şi fraudele în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională.
    3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Andrei Galbur
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                      Vladimir Cebotari

    Nr. 576. Chişinău, 19 iulie 2017.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 576 din 19 iulie 2017

REGULAMENT
cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră
şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană

I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană (în continuare – Regulament) transpune parțial Regulamentul (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziţii specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 244 din 19 august 2014.
    2. Regulamentul stabileşte norme privind cadrul instituţional şi normativ pentru implementarea eficientă a programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană (în continuare – Programe), eligibile pentru Republica Moldova, și asigură:
    1) valorificarea eficientă a fondurilor disponibile pentru Republica Moldova în cadrul Programelor, inclusiv consolidarea cadrului instituţional naţional pentru valorificarea fondurilor Uniunii Europene, precum şi crearea precondiţiilor necesare pentru accesarea altor instrumente de finanţare ale UE, inclusiv cele de preaderare;
    2) respectarea cerinţelor și responsabilităţilor comune, cu stabilirea competențelor instituționale de administrare, audit, control al Programelor;
    3) prevenirea, identificarea şi combaterea iregularităţilor, fraudelor și corupției legate de fondurile alocate în cadrul Programelor;
    4) recuperarea fondurilor alocate în cadrul Programelor care au fost utilizate contrar destinaţiei, obţinute fraudulos sau delapidate în cazul admiterii iregularităţilor, fraudelor și/sau corupției.
    3. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:
    aplicant – persoană juridică care corespunde criteriilor de eligibilitate, conform documentului de program, şi care depune cererea de finanţare;
    Autoritate de Audit – autoritate împuternicită de Comisia Europeană pentru efectuarea auditului sistemului de management şi control în cadrul Programelor;
    Autoritate de Management – autoritate împuternicită de Comisia Europeană pentru a asigura implementarea eficientă a Programelor, inclusiv a proiectelor din cadrul acestora, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
    Autoritate Naţională Anticorupţie şi Antifraudă – punct principal de contact al Oficiului European de Luptă Antifraudă care contribuie la prevenirea şi combaterea iregularităţilor, fraudelor şi a corupţiei depistate în cadrul Programelor şi recuperarea fondurilor obţinute și/sau utilizate prin iregularităţi, fraude şi/sau corupţie;
    Autoritate Naţională de Audit – punctul național de contact din Republica Moldova al Autorității de Audit care, în baza mandatului și în conformitate cu prevederile cadrului legal național, cu regulile stabilite în comun cu Autoritatea de Audit, auditează utilizarea resurselor alocate pentru Programe și evaluează partea națională a sistemului de control şi management al Programelor, precum și procesul de verificare a eșantionului de proiecte;
    Autoritate Naţională de Management – autoritate responsabilă pentru coordonarea şi buna implementare a Programelor la nivel național;
    beneficiar – persoană juridică cu care s-a încheiat un contract de grant și care este responsabilă de inițierea și implementarea proiectului aprobat spre finanţare;
    cadru instituțional național – autorități publice care asigură implementarea sistemului de management și control al Programelor la nivel național;
    cerere de finanţare – pachetul de documente depus de către aplicant în cadrul apelului de propuneri de proiecte;
    Comitet comun de monitorizare – organ decizional al Programelor, compus din reprezentanţii statelor participante, care au drepturi şi responsabilităţi egale;
    Comitet comun de programare – organ responsabil pentru elaborarea documentelor de program, compus din reprezentanţi ai tuturor statelor participante la Programe;
    contract de grant – contract de acordare de granturi încheiat în cadrul Programelor;
    document de program – document care stabilește prioritățile pentru finanțare și alocările financiare conform priorităților, proiectele majore de investiții finanțate prin atribuire directă, autoritățile implicate în implementarea programului, potențialii beneficiari/parteneri ai programului, procedura de evaluare şi aprobare a cererilor de finanțare, precum şi descrierea sistemului de monitorizare şi evaluare al programului;
    fraudă – faptă prevăzută de legislaţia contravenţională sau, după caz, penală de obţinere frauduloasă, de utilizare contrar destinaţiei sau de delapidare a fondurilor alocate de UE în cadrul Programelor, precum şi alte încălcări prin care este prejudiciat sau ar putea fi prejudiciat bugetul general al UE şi/sau bugetul public naţional;
    grant – sumă de bani alocată cu titlu de finanţare nerambursabilă pentru realizarea activităţilor prevăzute în cadrul proiectelor;
    grup de auditori – reprezentați ai autorităților de audit din statele participante la Programe, care asistă Autoritatea de Audit în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;
    iregularitate – orice abatere de la prevederile acordurilor de finanțare, ale contractului de grant ca urmare a unei erori admise în mod neintenționat, prin care este prejudiciat sau ar putea fi prejudiciat bugetul general al UE şi/sau bugetul public naţional şi care poate fi remediată;
    Oficiul European de Luptă Antifraudă (în continuare ­– Oficiul European) – autoritate împuternicită de Comisia Europeană pentru efectuarea investigațiilor de natură administrativă cu scopul de a intensifica combaterea fraudei, a corupției şi a altor activități ilegale care afectează într-un mod nefavorabil interesele financiare ale Comunității statelor UE, dar şi împotriva oricărui act sau activități ce contravine dispozițiilor acestei Comunități;
    Oficiul pentru Coordonarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră şi Transnaţională (în continuare – Oficiul pentru Coordonarea Programelor) – grup de experți angajați de Autoritatea Națională de Management care oferă suportul necesar acesteia, precum și structurilor de management ale Programelor, beneficiarilor/partenerilor pe parcursul aplicării şi implementării Programelor eligibile pentru Republica Moldova;
    partener – persoană fizică sau juridică care participă la implementarea activităţilor prevăzute în cadrul proiectului în baza unui acord de parteneriat semnat cu beneficiarul proiectului;
    proiect – serie de activități menite să atingă un obiectiv general şi/sau un set de obiective specifice într-o perioadă stabilită şi un buget definit, în conformitate cu prevederile documentului de program;
    Punct Naţional de Contact pentru Control – autoritate naţională responsabilă pentru coordonarea şi consultarea aspectelor ce ţin de controlul pe teritoriul Republicii Moldova al proiectelor din cadrul Programelor;
    structuri de management ale programului – instituţiile din statul membru şi statele partenere responsabile de managementul Programelor.
II. Etapele programelor de cooperare transfrontalieră
şi transnaţională

    4. Programele se desfășoară în următoarele etape:
    1) etapa de programare, în cadrul căreia se elaborează documentul de program și sistemul de management şi control al programului;
    2) etapa de apel de propuneri de proiecte/atribuire directă, în care are loc alternativ:
    a) apelul de propuneri de proiecte – anunţarea concursului pentru elaborarea cererilor de finanţare într-o perioadă prestabilită şi depunerea acestora în conformitate cu priorităţile eligibile ale programului;
    b) atribuirea directă a proiectelor – contractarea directă a unei autorități/ instituții pentru implementarea contractului de grant, care deţine un monopol de drept sau de fapt într-un domeniu eligibil al programului, are competenţe tehnice, grad ridicat de specializare și competenţe administrative necesare implementării proiectului;
    3) etapa de evaluare şi selectare a cererilor de finanţare:
    a) evaluarea cererilor de finanţare – proces de evaluare a cererilor de finanţare în conformitate cu procedura şi criteriile stabilite în documentul de program;
    b) selectarea cererilor de finanţare – proces de selectare a unui set de propuneri finale în funcţie de scorul şi sistemele de clasament pentru evaluarea cererilor de finanţare, ţinînd seama de fondurile disponibile în fiecare apel de propuneri de proiecte şi/sau perioada de selecţie;
    4) etapa de contractare a cererilor de finanţare aprobate, în care se desfășoară pregătirea şi verificarea documentelor necesare pentru semnarea contractelor de grant;
    5) etapa de implementare şi monitorizare a proiectelor, în care se desfășoară activităţile prevăzute în cadrul proiectelor aprobate spre finanţare.
    5. În cazul obținerii/utilizării cu iregularităţi, prin fraude sau corupţie a fondurilor UE are loc etapa de recuperare la care se desfăşoară procedurile civile ori, după caz, penale corespunzătoare de revendicare şi restituire benevolă sau forţată a fondurilor UE alocate în cadrul Programelor.
III. Cadrul instituțional
Secțiunea 1
Autoritatea Națională de Management
    6. Autoritatea Națională de Management este Cancelaria de Stat, care asigură buna implementare a Programelor pe teritoriul Republicii Moldova cu suportul Oficiului pentru Coordonarea Programelor.
    7. Autoritatea Națională de Management coordonează activitățile sale cu:
    1) Autoritatea de Management, în conformitate cu prevederile acordului de finanțare;
    2) Autoritatea Națională de Audit, în baza acordului de cooperare privind exercitarea activității de audit în cadrul Programelor;
    3) Autoritatea Națională Anticorupție şi Antifraudă, în baza acordului de cooperare privind iregularitățile, corupția şi fraudele în cadrul Programelor;
    4) Punctul Național de Contact pentru Control, în baza prevederilor prezentului Regulament.
    8. Autoritatea Naţională de Management are următoarele funcții:
    1) la etapa de programare:
    a) decide asupra desemnării reprezentanților Republicii Moldova în Comitetul comun de programare și în Comitetul comun de monitorizare;
    b) reprezintă Republica Moldova în cadrul Comitetului comun de programare;
    c) coordonează procesul de instituire şi consolidare a mecanismului naţional de management şi control al Programelor;
    d) contribuie la elaborarea documentelor de program, stabilite de Autoritatea de Management, asigurînd consultarea Autorităţii Naţionale Anticorupţie şi Antifraudă în vederea evaluării riscurilor de corupţie în cadrul acestor sisteme;
    e) contribuie la elaborarea sistemelor de management şi control al Programelor, stabilite de Autoritatea de Management, asigurînd consultarea Autorităţii Naţionale Anticorupţie şi Antifraudă în vederea evaluării riscurilor de corupţie în cadrul acestor sisteme, după caz;
    f) coordonează la nivel naţional aprobarea programului operaţional comun şi a sistemului de management şi control;
    g) semnează acordul de finanţare cu Comisia Europeană pentru Programe, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
    2) la etapa de apel de propuneri de proiecte/atribuire directă a proiectelor:
    a) coordonează şi verifică procesul de lansare şi desfăşurare a apelului de propuneri de proiecte, precum şi procesul pentru atribuirea directă a proiectelor;
    b) organizează (cu suportul Oficiului pentru Coordonarea Programelor) evenimente informative, forumuri de parteneriat, evenimente de pregătire şi instruiri pentru potenţialii beneficiari;
    3) la etapa de evaluare şi selectare a cererilor de finanţare:
    a) oferă asistenţă în procesul de evaluare a cererilor de finanţare;
    b) solicită informaţii Autorităţii Naţionale Anticorupţie şi Antifraudă privind aplicanţii preselectaţi şi alte persoane fizice în procedura de recuperare a activelor în cadrul programelor de asistenţă externă, a altor proceduri contravenţionale/penale;
    c) informează neîntîrziat Autoritatea Naţională Anticorupţie şi Antifraudă cu privire la tentativele aplicanţilor, beneficiarilor/partenerilor, altor persoane fizice şi juridice de obţinere frauduloasă a mijloacelor din fondurile UE alocate în cadrul Programelor;
    4) la etapa de contractare a cererilor de finanţare aprobate:
    a) oferă asistenţă pentru pregătirea şi negocierea contractelor cu aplicanţii din Republica Moldova;
    b) informează neîntîrziat Autoritatea Naţională Anticorupţie şi Antifraudă cu privire la tentativele aplicanţilor, altor persoane fizice şi juridice de obţinere frauduloasă a mijloacelor din fondurile UE alocate în cadrul Programelor;
    5) la etapa de implementare şi monitorizare a proiectelor:
    a) coordonează implementarea programelor şi proiectelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;
    b) reprezintă Republica Moldova în cadrul Comitetelor comune de monitorizare a Programelor;
    c) monitorizează modul de instituire şi funcţionare a sistemului naţional de coordonare şi implementare a Programelor;
    d) previne iregularităţile, fraudele sau corupţia în gestionarea fondurilor alocate de către UE în cadrul Programelor, în conlucrare cu Autoritatea Naţională Anticorupţie şi Antifraudă, prin informarea instituţiilor, beneficiarilor/ partenerilor din Republica Moldova referitor la instrumentele de prevenire;
    e) previne, depistează și corectează iregularitățile comise de beneficiarii/ partenerii din Republica Moldova, notificînd totodată Autorității de Management, iar în cazul depistării fraudei și corupției – informează imediat Autoritatea Naţională Anticorupţie şi Antifraudă;
    f) informează neîntîrziat Autoritatea Naţională Anticorupţie şi Antifraudă cu privire la posibilele cazuri de fraude şi/sau corupţie comise de beneficiari/parteneri, alte persoane fizice şi juridice implicate în implementarea proiectelor;
    g) informează Autoritatea de Management privind măsurile aplicate pentru a preveni şi a remedia orice iregularitate sau eventuală fraudă ori corupţie, în orice etapă de utilizare a fondurilor alocate de UE în cadrul Programelor;
    6) la etapa de recuperare a fondurilor UE obţinute şi/sau utilizate cu iregularităţi, prin fraude ori corupţie:
    a) conlucrează cu beneficiarii/partenerii în vederea remedierii iregularităţii în baza sesizării primite din partea Autorităţii de Management, iar în cazul constatării actului de fraudă sau corupţie informează imediat Autoritatea Naţională Anticorupţie şi Antifraudă;
    b) oferă asistența necesară Autorității Naționale Anticorupție și Antifraudă şi Oficiului European în procesul de recuperare a fondurilor UE obținute/utilizate cu iregularităţi, prin fraude sau corupţie;
    c) asistă Autoritatea de Management în procesul de recuperare a fondurilor UE alocate în cadrul Programelor utilizate contrar destinaţiei sau nejustificate documentar.
Secţiunea a 2-a
Oficiul pentru Coordonarea Programelor de Cooperare
Transfrontalieră şi Transnaţională
    9. Oficiul pentru Coordonarea Programelor activează sub egida Autorității Naționale de Management.
    10. Oficiul pentru Coordonarea Programelor îndeplinește următoarele funcții:
    1) la etapa de apel pentru propuneri de proiecte:
    a) asigură informarea potenţialilor aplicanţi şi parteneri naţionali privind lansarea apelurilor pentru propuneri de proiecte;
    b) oferă asistenţă consultativă potenţialilor aplicanţi şi parteneri naţionali;
    2) la etapa de evaluare şi selectare a propunerilor de proiecte oferă asistenţă, după caz, Autorităţii Naţionale de Management și Autorităţii de Management;
    3) la etapa de contractare a aplicanţilor selectaţi oferă asistenţă Autorităţii de Management în pregătirea documentelor necesare pentru semnarea contractelor de grant pentru beneficiarii din Republica Moldova, participînd la misiunile de precontractare, oferind clarificări privind aspectele cadrului legal naţional şi facilitînd procesul de comunicare;
    4) la etapa de implementare și monitorizare a proiectelor:
    a) organizează instruiri şi oferă asistenţă consultativă pentru beneficiarii şi partenerii proiectelor din Republica Moldova privind procedurile de implementare şi raportare;
    b) organizează instruiri specializate, în comun cu structurile Programelor, pentru auditorii preselectați de către Punctul Naţional de Contact pentru Control, conform Registrului de stat al auditorilor;
    c) întocmește și coordonează cu Autoritatea de Management lista auditorilor certificați pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor, pe care o transmite pentru publicare Punctului Naţional de Contact pentru Control;
    d) oferă suport consultativ beneficiarilor/partenerilor din Republica Moldova privind aspectele de implementare a Programelor (proceduri de achiziţii, aspecte privind vizibilitatea, contabilitatea, înregistrarea etc.);
    e) asistă structurile de management ale Programelor în procesul de implementare și monitorizare;
    f) oferă asistenţă Autorităţii de Management şi Autorităţii Naţionale de Management în comunicarea cu beneficiarii Programelor;
    g) verifică dacă auditorii care au fost selectaţi de instituţiile ce implementează proiectele din cadrul Programelor sînt incluşi în lista auditorilor certificaţi pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor pe baza procedurilor convenite, provenite din granturile/fondurile alocate de UE în cadrul Programelor;
    h) solicită, recepţionează şi verifică copiile rapoartelor (narative şi financiare) din partea beneficiarilor/partenerilor de grant privind implementarea proiectelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională şi prezintă informaţiile necesare Autorităţii Naţionale de Management şi structurilor Programelor;
    i) informează Autoritatea Naţională de Management privind iregularităţile şi fraudele depistate în implementarea proiectelor, asigură suport consultativ de altă natură beneficiarilor structurilor de program pentru înlăturarea acestora;
    j) creează şi administrează baza de date a Programelor şi proiectelor ai căror beneficiari şi parteneri sînt din Republica Moldova;
    k) oferă suport în efectuarea vizitelor ex-post legate de proiectele pentru Republica Moldova, cu scopul de a verifica durabilitatea proiectelor, inclusiv respectarea prevederilor articolului 39 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de punere în aplicare a unor dispoziții specifice privind implementarea programelor de cooperare transfrontalieră, finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate;
    l) oferă suport în organizarea misiunilor Autorităţii de Audit sau ale organelor de control (Oficiul European, Curtea Europeană de Conturi şi orice auditor extern autorizat de către aceste instituţii şi organisme) pe teritoriul Republicii Moldova;
    5) la etapa de recuperare a fondurilor UE obținute/utilizate cu iregularități, prin fraude sau corupție, oferă asistență structurilor de program și structurilor relevante la nivel național.
    11. Autoritatea Națională de Management poate delega și alte funcții Oficiului pentru Coordonarea Programelor.
    12. În vederea executării funcțiilor, Oficiul pentru Coordonarea Programelor cooperează cu instituţiile naţionale desemnate în calitate de autorităţi participante în elaborarea şi implementarea Programelor, precum și cu partenerii de dezvoltare și instituţiile internaţionale pentru a asigura buna implementare a Programelor.
    13. Oficiul pentru Coordonarea Programelor are următoarele obligaţii:
    1) să asigure schimbul de informaţii relevante şi să coordoneze activităţile de planificare şi elaborare a documentelor de program cu Autoritatea de Management, Autoritatea Naţională de Management, Autoritatea de Audit, Autoritatea Naţională de Audit, Punctul Naţional de Contact pentru Control, Autoritatea Naţională Anticorupţie şi Antifraudă şi alte structuri de program implicate în elaborarea documentelor de program şi implementarea Programelor;
    2) să asigure suportul informaţional şi analitic pentru Autoritatea Naţională de Management privind subiecte ce ţin de implementarea Programelor;
    3) să ofere informaţii publicului larg privind Programele prin intermediul evenimentelor publice şi consultării potenţialilor aplicanţi cu referire la procedurile de aplicare;
    4) să întocmească și să prezinte rapoarte trimestriale şi anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor şi utilizarea fondurilor destinate proiectelor;
    5) să asigure ținerea şi arhivarea dosarelor Oficiului pentru Coordonarea Programelor şi ale Programelor.
    14. Finanțarea activității Oficiului pentru Coordonarea Programelor se va efectua, prin intermediul Autorității Naționale de Management, din contul asistenţei tehnice a Programelor, al fondurilor instituțiilor donatoare și al altor surse legale.
    15. Numărul de personal al Oficiului pentru Coordonarea Programelor se stabilește de către Autoritatea Națională de Management în limitele fondurilor oferite în acest scop.
    16. Personalul Oficiului pentru Coordonarea Programelor este angajat în bază de contract, în urma unui proces de selectare şi angajare, public şi competitiv.
Secţiunea a 3-a
Autoritatea Naţională de Audit
    17. Autoritatea Națională de Audit este Curtea de Conturi, care auditează Programele prin intermediul grupului de auditori, în baza acordului de cooperare cu Autoritatea Națională de Management privind exercitarea activității de audit în cadrul Programelor.
    18. Autoritatea Naţională de Audit are următoarele funcţii:
    1) la etapa de programare:
    a) contribuie la elaborarea sistemului de management şi control al Programelor în aspecte ce țin de competența sa funcțională;
    b) desemnează reprezentanţii săi în grupul de auditori, alături de reprezentanţii Autorităţii de Audit a Programelor;
    c) contribuie la elaborarea regulilor comune de procedură pentru funcţionarea grupului de auditori şi a strategiei de audit al Programelor, elaborate de Autoritatea de Audit;
    2) la etapa de implementare şi monitorizare a proiectelor:
    a) sprijină Autoritatea de Audit în efectuarea auditului Programelor pe teritoriul Republicii Moldova, cu periodicitatea prevăzută în strategia de audit al Programelor;
    b) asistă Autoritatea de Audit şi participă la efectuarea vizitelor de verificare a proiectelor la faţa locului, în scopul protejării intereselor financiare ale UE împotriva fraudelor şi a altor iregularități;
    c) oferă suport Autorității de Audit în evaluarea sistemului de management şi control, în baza criteriilor stabilite pentru Programe;
    d) asistă Autoritatea de Audit în verificarea în bază de eșantion a proiectelor;
    e) contribuie la elaborarea raportului de audit al Programelor;
    f) evaluează cadrul instituţional național de management şi control al Programelor;
    g) informează Autoritatea Națională de Management cu privire la iregularităţile constatate, pentru luarea măsurilor de corectare a acestora;
    h) informează neîntîrziat Autoritatea Naţională Anticorupţie şi Antifraudă cu privire la posibilele cazuri de fraudă şi/sau corupţie depistate în procesul efectuării auditului Programelor pe teritoriul Republicii Moldova sau a verificării proiectelor.
Secţiunea a 4-a
Punctul Naţional de Contact pentru Control
    19. Punctul Naţional de Contact pentru Control este Ministerul Finanţelor.
    20. Punctul Naţional de Contact Pentru Control are următoarele funcţii:
    1) la etapa de programare:
    a) reprezintă Republica Moldova în cadrul Comitetului comun de programare;
    b) contribuie la elaborarea sistemului de management şi control pentru Programele privind aspectele ce ţin de competenţa sa funcţională;
    c) preselectează auditorii, conform Registrului de stat al auditorilor, şi prezintă lista acestora Autorităţii Naţionale de Management, pentru participare la instruiri specializate oferite de Programe;
    d) participă la instruirile auditorilor privind procedurile şi mecanismele de control ale proiectelor finanţate de UE în cadrul Programelor;
    e) publică pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor, în baza informaţiei prezentate de către Autoritatea Naţională de Management, lista auditorilor instruiți pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor pentru a fi selectaţi de beneficiari;
    f) oferă suport Autorităţii de Management în elaborarea ghidului privind verificarea cheltuielilor;
    2) la etapa de implementare şi monitorizare a proiectelor:
    a) reprezintă Republica Moldova în cadrul Comitetelor comune de monitorizare a Programelor;
    b) prezintă informații consultative auditorilor, instituţiilor ce implementează proiecte şi Autorităţii de Management în domeniul achiziţiilor publice, contabilității şi auditului în sectorul corporativ, impozitării şi în alte domenii, conform competențelor funcţionale;
    c) asistă, conform competenţei, Autoritatea de Management, la solicitarea acesteia, în cadrul vizitelor de verificare a proiectelor;
    d) examinează, la solicitarea Autorităţii de Management, rapoartele aferente desfăşurării de către auditori a misiunilor pe baza procedurilor convenite;
    e) actualizează anual lista auditorilor certificați și instruiți pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor pe baza procedurilor convenite, provenite din fondurile alocate de UE în cadrul Programelor.
Secţiunea a 5-a
Autoritatea Naţională Anticorupţie şi Antifraudă
    21. Autoritatea Naţională Anticorupţie şi Antifraudă este Centrul Naţional Anticorupţie, care desfășoară activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei şi a fraudelor pentru Programe, în baza Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie şi a acordului de cooperare cu Autoritatea Națională de Management privind iregularitățile, corupția şi fraudele în cadrul Programelor.
    22. Autoritatea Naţională Anticorupţie şi Antifraudă este punctul principal de contact cu Oficiul European în Republica Moldova, cu care conlucrează în baza Aranjamentului administrativ de colaborare cu acesta.
    23. Autoritatea Naţională Anticorupţie şi Antifraudă are următoarele funcţii:
    1) la etapa de programare:
    a) contribuie la prevenirea iregularităţilor, fraudelor şi corupţiei în cadrul proiectelor prin evaluarea riscurilor de corupţie cu privire la sistemele stabilite de management şi control al programelor, evaluare şi aprobare a proiectelor (inclusiv de atribuire directă a proiectelor) şi formularea recomandărilor de îmbunătăţire a lor;
    b) coordonează rezultatele evaluării şi recomandările de îmbunătăţire cu Oficiul European;
    c) instruieşte Autoritatea Naţională de Management (Oficiul pentru Coordonarea Programelor) cu privire la evaluarea riscurilor de corupţie în stabilirea iregularităţilor, fraudelor şi corupţiei în cadrul proiectelor, în orice etapă a procedurilor referitoare la execuţia acestora;
    2) la etapele de evaluare şi selectare a cererilor de finanţare şi de contractare a aplicanţilor selectaţi, examinează cazurile comunicate de Autoritatea Naţională de Management despre tentativele aplicanţilor, altor persoane fizice şi juridice de obţinere frauduloasă a mijloacelor din fondurile UE alocate în cadrul Programelor, sub aspect contravenţional sau, după caz, penal;
    3) la etapa de implementare şi monitorizare a proiectelor:
    a) examinează şi își expune punctul de vedere cu privire la acţiunile persoanelor juridice/fizice care au obţinut fonduri UE în cadrul Programelor finanţate de UE, prin procedurile penale sau, după caz, contravenţionale;
    b) informează neîntîrziat Oficiul European cu privire la acţiunile, beneficiarilor/partenerilor, altor persoane fizice şi juridice care au obţinut fonduri UE în cadrul Programelor finanţate de UE prin fraudă şi corupţie;
    c) sprijină Oficiul European în procesul desfăşurării de către acesta a investigaţiilor proprii asupra pretinselor cazuri de fraudă şi corupţie;
    d) conlucrează cu Oficiul European în vederea informării aplicanţilor, beneficiarilor/partenerilor, altor persoane fizice şi juridice care urmăresc obţinerea finanţării UE pentru propunerile de proiecte şi/sau care implementează Programele cu privire la modalităţile de prevenire a fraudelor, corupţiei şi iregularităţilor, precum şi cu privire la obligaţia pe care o au de informare neîntîrziată a Oficiului European şi/sau a Autorităţii Naţionale Anticorupţie şi Antifraudă despre cazuri de fraudă şi corupţie care le-au devenit cunoscute în cadrul programelor şi proiectelor respective;
    e) conlucrează cu Autoritatea de Management şi Oficiul pentru Coordonarea Programelor în procesul de instruire a personalului autorităţilor naţionale în prevenirea fraudei şi a corupţiei în contextul implementării proiectelor finanţate de UE;
    4) la etapa de recuperare a fondurilor UE obţinute şi/sau utilizate cu iregularităţi, prin fraude sau corupţie:
    a) desfăşoară urmărirea penală în vederea identificării, sechestrării şi confiscării (în procedură penală sau, după caz, civilă) a fondurilor UE alocate în cadrul Programelor utilizate contrar destinaţiei, obţinute/utilizate prin fraudă, corupţie şi alte iregularităţi, săvîrşite pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) colaborează cu Oficiul European în vederea identificării, sechestrării şi confiscării (în procedură penală sau, după caz, civilă) a fondurilor UE alocate în cadrul Programelor utilizate contrar destinaţiei, obţinute/utilizate prin fraudă, corupţie şi alte iregularităţi, săvîrşite pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) sprijină Oficiul European în efectuarea controalelor proprii, conform regulilor de procedură civilă şi penală, a prevederilor altor legi speciale aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea desfăşurării investigaţiilor proprii asupra pretinselor cazuri de fraudă, corupţie şi/sau iregularităţi admise în cadrul Programelor.