HGM698/2017
ID intern unic:  371427
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 698
din  30.08.2017
сu privire la organizarea și funcționarea
Ministerului Justiției
Publicat : 15.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 335-339     art Nr : 824
    MODIFICAT
   
HG143 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.170; în vigoare 08.03.19
    HG1082 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art.1125; în vigoare 09.11.18
   
HG535 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.587
    HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471
    HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297


    În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) și al art. 14 din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de adoptare modificată prin HG143 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.170; în vigoare 08.03.19]
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 1;
    2) Structura aparatului central al Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama aparatului central al Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 3;
    4) Lista autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 4
    [Pct.1 modificat prin HG143 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.170; în vigoare 08.03.19]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Justiţiei în număr de 94 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG535 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.587]
    [Pct.2 modificat prin HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471]
    3. Ministerul Justiției are un secretar general de stat, doi secretari de stat și un colegiu.
    [Pct.4 abrogat prin HG143 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.170; în vigoare 08.03.19]
   
[Pct.5 abrogat prin HG143 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.170; în vigoare 08.03.19]

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                            Vladimir Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 698. Chişinău, 30 august 2017.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 698
din 30 august 2017

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
I . DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiției (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcțiile, domeniile de activitate și drepturile acestuia, precum și organizarea activității.
    2. Ministerul Justiției (în continuare – Minister) este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.
    3. Ministerul este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, şi dispune de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    4. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul Regulament.
II . MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCŢIILE DE BAZĂ ŞI DREPTURILE MINISTERULUI
    5. Ministerul are misiunea de a analiza situaţia şi problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile prevăzute la pct.6, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative şi de a propune intervenţii justificate ale statului care urmează să ofere soluţii eficiente în domeniile de competenţă, inclusiv în alte domenii atribuite în competență conform actelor normative, asigurînd cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.
    6. Ministerul realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) reforma sistemului justiției şi de drept;
    2) creaţia legislativă şi perfecţionarea legislaţiei;
    3) informaţia juridică, evidenţa şi sistematizarea legislaţiei;
    4) relaţii internaţionale pe segmentul justiției și drepturilor omului;
    5) reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
    6) reprezentarea Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională;
    7) reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti;
    8) profesii şi servicii juridice;
    9) politici punitive ale statului;
    10) administrarea, în limitele stabilite de lege, a instanţelor judecătoreşti.
    11) înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
    12) organizaţii necomerciale;
    13) actele de stare civilă;
    14) expertiză judiciară;
    15) anticorupție și integritate;
    16) arhivă și ținerea lucrărilor de secretariat.
    [Pct.6 modificat prin HG535 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.587]
    [Pct.6 modificat prin HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471]
    7. Funcţiile de bază ale Ministerului sînt:
    1) elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la pct.6, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;
    [Pct.7 subpct.1) modificat prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    2) examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice, conexe domeniului de activitate a Ministerului, şi efectuarea expertizei juridice a tuturor proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice;
    21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    [Pct.7 subpct.21) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    [Pct.7 subpct.22) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;
    [Pct.7 subpct.23) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    3) contribuirea la menţinerea stabilităţii şi calităţii legislației, la respectarea principiului supremaţiei legii, la monitorizarea implementării legislaţiei şi generalizarea rezultatelor monitorizării;
    [Pct.7 subpct.4) exclus prin HG1082 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art.1125; în vigoare 09.11.18]
    5) coordonarea procesului de examinare şi de implementare în legislaţia naţională a recomandărilor date de experţii Consiliului Europei;
    6) asigurarea remedierii de către autoritățile publice a pretinselor încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova sau împotriva altor state;
    7) monitorizarea procesului de iniţiere de către autorităţile publice responsabile a elaborării proiectelor de modificare a actelor normative ce rezultă din hotărîrile Curţii Constituţionale;
    8) realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la pct.6, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
    9) monitorizarea şi efectuarea, în limitele stabilite de lege, a controlului asupra modului în care sînt exercitate profesiile și prestate serviciile juridice;
    10) promovarea politicii statului de punere în executare a pedepselor penale privative de libertate, a măsurii arestului preventiv, a sancţiunii arestului contravenţional, a măsurilor de siguranţă aplicate deţinuţilor;
    11) coordonarea activității în domeniul probaţiunii;
    12) întreprinderea măsurilor necesare pentru asigurarea înregistrării, evidenței și monitorizării activității organizaţiilor necomerciale;
    13) coordonarea procesului de reprezentare a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale;
    14) dezvoltarea și administrarea sistemelor informaționale ale sectorului justiției;
    15) asigurarea implementării proiectelor de investiții capitale în instanțele judecătorești;
    16) întreprinderea măsurilor necesare în vederea aplicării apostilei şi legalizării actelor oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat;
    17) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în domeniile prevăzute la pct.6;
    18)  elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la pct.6, elaborarea planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;
    19) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare din subordine;
    20) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative, a serviciilor publice desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator;
    21) exercitarea altor funcţii specifice.
    8. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească de la alte ministere, autorităţi administrative centrale, autoritățile judecătorești şi alte autorităţi publice, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale informaţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi exercitarea atribuţiilor;
    2) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru, cu antrenarea reprezentanţilor altor ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, administraţiei publice locale, mediului academic, societăţii civile, mediului de afaceri şi specialiştilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte normative, documentelor de politici publice, efectuarea expertizelor şi acordarea consultaţiilor, precum şi pentru examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniile specifice de activitate;
    3) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă;
    4) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării politicii statului în domeniile încredinţate şi a soluţionării problemelor comune;
    5) să prezinte Guvernului propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea unor autorităţi administrative aflate în subordinea sa, inclusiv servicii publice desconcentrate, precum şi a unor instituţii publice în care are calitatea de fondator, pentru asigurarea realizării misiunii şi îndeplinirii funcţiilor sale;
    6) să delege, în caz de necesitate, în mod discreţionar, unele funcţii autorităţilor administrative din subordine, precum şi instituţiilor publice în care are calitatea de fondator, dacă acest fapt nu contravine legislaţiei;
    7) să abroge acte ce contravin legislaţiei emise de autorităţile administrative, serviciile publice desconcentrate din subordine şi instituţiile publice în care are calitatea de fondator;
    8) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici şi a personalului angajat care au cauzat prejudicii proprietăţii publice şi bugetului de stat;
    9) să solicite autorităților publice remedierea pretinselor încălcări ale drepturilor omului, inclusiv a celor invocate de petiționari, cu informarea despre măsurile întreprinse;
    10) să solicite accesul şi să obţină gratuit, prin intermediul platformei de interoperabilitate, informaţii statistice, financiare, fiscale, economice, juridice şi de altă natură;
    11) să negocieze și să încheie contracte civile și tratate internaţionale în condiţiile legii în nume propriu sau în baza împuternicirilor acordate de Guvern;
    12) să exercite controlul asupra folosirii eficiente a finanțelor publice pentru funcţionarea regulamentară a acestuia;
    13) să acceseze și să implementeze proiecte de asistenţă tehnică şi financiară pentru sectorul justiţiei și drepturilor omului, inclusiv proiecte de asistență externă;
    14) să contracteze servicii pentru realizarea eficientă a funcțiilor în domeniile de activitate cu care este învestit; 
    15) să elaboreze şi să aprobe instrucţiuni şi indicaţii metodice în chestiunile ce ţin de competenţa sa, precum şi acte normative înregistrate în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţie;
    16) să prezinte Guvernului demersuri privind necesitatea suspendării acțiunii unor decizii ale autorităţilor administraţiei publice ce contravin legislaţiei;
    17) să prezinte Guvernului propuneri cu privire la numirea autorităţilor publice concrete în calitate de organe responsabile de elaborarea proiectelor de acte normative, inclusiv a unor proiecte de acte normative ce urmează a fi elaborate pentru executarea hotărîrilor Curţii Constituţionale;
    18) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative speciale ce reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredinţate Ministerului.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI
    9. Conducerea Ministerului este exercitată de către ministru, care:
    1) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale Ministerului, pornind de la Programul de activitate al Guvernului și alte documente de politici, stabileşte căile de realizare a acestora;
    2) asigură executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi îndeplinirea funcţiilor ce rezultă din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    3) aprobă programele şi planurile de activitate ale Ministerului, precum şi rapoartele privind realizarea acestora;
    4) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii administraţiei publice în domeniile de activitate încredinţate Ministerului pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor acestuia;
    5) organizează sistemul de management financiar şi control intern;
    6) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi;
    7) decide asupra elaborării şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte normative ce ţin de domeniile de activitate încredinţate Ministerului;
    8) expune opinii privind proiectele de acte normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi referitor la alte chestiuni examinate în cadrul şedinţelor Guvernului;
    9) semnează avize la proiecte de acte normative conexe domeniilor de activitate ale Ministerului, elaborate de alte autorităţi publice, expertize juridice la proiectele elaborate de alte autorităţi publice, precum şi contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern, în cazurile stabilite de lege;
    10) negociază şi semnează tratate internaţionale în modul stabilit de Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
    11) emite ordine în mod unipersonal şi în limitele competenţei sale, asigurînd controlul executării acestora;
    12) stabilește domeniile de activitate ale secretarului general de stat şi ale secretarilor de stat, precum și modul de înlocuire a secretarului general de stat și a secretarilor de stat;
    13) aprobă regulamentele subdiviziunilor Ministerului;
    14) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, inclusiv ale celor cu statut special, în condiţiile legii;
    15) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    16) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, inclusiv celor cu statut special, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;
    17) prezintă Guvernului spre examinare şi aprobare propuneri de constituire, reorganizare sau dizolvare a structurilor organizaţionale în sfera de competenţă a Ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea acestuia;
    18) prezintă Guvernului spre examinare propuneri cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi efectivul-limită ale autorităţilor administrative din subordinea Ministerului;
    19) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor normative speciale;
    20) reprezintă Ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi ai mediului de afaceri, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    21) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare a Ministerului, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    22) exercită alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia.
    10. Secretarul general de stat şi secretarii de stat deţin statut de funcţionari publici de conducere de nivel superior, numiţi în funcţie pe criterii de profesionalism, în conformitate cu legislaţia.
    11. Secretarii de stat se subordonează direct secretarului general de stat.
    12. Secretarul general de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) acordă suport ministrului la determinarea obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    2) coordonează elaborarea programelor și a planurilor de activitate ale Ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniile de activitate, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
    3) asigură elaborarea de calitate a programelor și planurilor Ministerului;
    4) coordonează modul de realizare a obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    5) coordonează activitatea subdiviziunilor în vederea realizării obiectivelor și a direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    6) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului și asigură conlucrarea operativă dintre ministru și conducătorii acestora;
    7) realizează legătura funcțională dintre subdiviziunile interne ale Ministerului și structurile organizaţionale din sfera de competenţă a acestuia;
    8) exercită împuternicirile de conducere a Ministerului în cazul lipsei ministrului, în condiţiile legii;
    9) participă, fără drept de vot, la ședințele Guvernului, în cazul în care este delegat de către ministru și în alte cazuri stabilite de legislație;
    10)  în temeiul delegării, reprezintă Ministerul în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu alte autorități publice, cu reprezentanții societății civile, cu persoanele fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate;
    11) asigură monitorizarea și evaluarea executării obiectivelor și a direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului, precum și întocmirea rapoartelor privind implementarea acestora;
    12) controlează executarea actelor normative care au fost inițiate de Minister;
    13) propune inițierea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale Ministerului, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
    14) asigură elaborarea proiectelor de acte normative, este responsabil de calitatea acestora sub aspectul respectării cerințelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza și definitivarea acestora;
    15) asigură avizarea proiectelor de acte normative conexe domeniilor de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte autorități publice, și efectuarea expertizei juridice a proiectelor elaborate de alte autorităţi publice;
    16) asigură organizarea sistemului de management financiar şi control intern;
    17) exercită alte atribuții stabilite de prezentul Regulament ori încredințate de ministru.
    13. Domeniile de activitate de care este responsabil secretarul de stat sînt stabilite prin ordin al ministrului, la propunerea secretarului general de stat.
    14. În cazul lipsei sau imposibilității îndeplinirii atribuțiilor de către secretarul general de stat și/sau de către secretarul de stat, împuternicirile acestora sînt exercitate de către unul din secretarii de stat sau, dacă aceștia lipsesc sau sînt în imposibilitate de îndeplinire a atribuțiilor, de către un funcționar public de conducere din cadrul Ministerului, desemnat în conformitate cu ordinul ministrului privind modul de înlocuire a ministrului, a secretarului general de stat și a secretarilor de stat.
    15. Ministrul, secretarul general de stat, secretarii de stat, conducătorii subdiviziunilor aparatului central al Ministerului, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate și pentru activitatea Ministerului.
    16. Colegiul este compus din ministru (președintele colegiului), secretarul general de stat, secretarii de stat, conducători ai subdiviziunilor interne ale aparatului central al Ministerului, precum și conducători ai structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a organului de specialitate şi alte persoane.
    17. Componența numerică și nominală a colegiului se aprobă de ministru, dar nu poate depăși 15 membri.
    18. În componența colegiului, la propunerea ministrului, pot fi incluși și reprezentanți ai altor autorități publice centrale, precum și reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri și ai societății civile.
    19. Colegiul examinează în ședințele sale chestiuni privind organizarea activității Ministerului în vederea promovării politicii în domeniile de activitate gestionate, soluționării problemelor stringente, elaborării și realizării pronosticurilor de perspectivă și de scurtă durată, actele acestuia avînd caracter de recomandare. Colegiul discută și chestiuni ce țin de activitatea autorităților administrative din subordinea Ministerului, examinează proiectele actelor normative, ia în dezbatere rapoartele și dările de seamă ale conducătorilor de subdiviziuni ale Ministerului și ale autorităților administrative din subordine.
    20. În activitatea sa, colegiul se conduce de regulamentul propriu, aprobat prin ordin al ministrului.
    21. În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul este asistat de un cabinet, a cărui activitate este reglementată de lege.
    22. Corespondenţa Ministerului este semnată de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al ministrului.
    23. Semnăturile pe actele oficiale ale Ministerului sînt aplicate de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice.
    24. Ministerul colaborează cu Parlamentul în cadrul comisiilor parlamentare şi şedinţelor plenare, inclusiv prin reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, mediul de afaceri şi societatea civilă.
    25. În cadrul Ministerului pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 698
din 30 august 2017

STRUCTURA
aparatului central al  Ministerului Justiției

    Ministru
    Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu)
    Agent guvernamental
    Secretar general de stat
    Secretari de stat
    Direcția analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcția elaborare acte normative
    Direcția avizare acte normative
    Direcţia profesii şi servicii juridice
    Direcţia agent guvernamental
    Direcţia cooperare juridică internaţională
    Direcția relaţii internaţionale
    Direcţia contencios
    Direcţia management instituțional
    Secţia financiar-administrativă
    Secția managementul documentelor
    Serviciul resurse umane și probleme speciale
    Serviciul informare și comunicare cu mass-media
    Serviciul relații cu Parlamentul, Guvernul și Curtea Constituțională
    Serviciul audit intern

    anexa nr.3

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017

LISTA
autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Justiţiei
    Administrația Națională a Penitenciarelor
    Inspectoratul Național de Probațiune
    Centrul Naţional de Expertize Judiciare
    Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești
    Agenția Resurse Informaționale Juridice
    Agenția Națională a Arhivelor
    Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri)
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG143 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.170; în vigoare 08.03.19]