HGC736/2017
ID intern unic:  371445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 736
din  13.09.2017
cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni
al Parteneriatului Republica Moldova – NATO
pentru anii 2017-2019
Publicat : 15.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 335-339     art Nr : 840
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului  Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019 (se anexează).
    2. Implementarea Planului menţionat va fi asigurată de Comisia naţională pentru implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO.
    3. Realizarea acţiunilor incluse în Planul numit se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate autorităţilor responsabile de realizarea acestora pe anii respectivi, precum şi din alte surse admise de lege.
    4. Ministerele şi instituţiile responsabile vor prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene anual, pînă la data de 25 decembrie, informaţiile privind realizarea obiectivelor Planului nominalizat.
    5. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 25 ianuarie, raportul consolidat privind implementarea Planului indicat.
    6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.641 din 30 iulie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2014-2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.249-255, art.703).

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                           Andrei Galbur
    Ministrul finanţelor                                                               Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                                  Vladimir Cebotari

    Nr. 736. Chişinău, 13 septembrie 2017.


    planul