HGO741/2017
ID intern unic:  371635
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 741
din  18.09.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind definirea,
descrierea, prezentarea şi etichetarea produselor
vitivinicole aromatizate
Publicat : 22.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 340-351     art Nr : 846
    În temeiul prevederilor art. 13 din Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64-68, art. 193), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea produselor vitivinicole aromatizate (se anexează).
    2. Regulamentul privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea produselor vitivinicole aromatizate intră  în vigoare după trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                             Vasile Bîtca

    Nr. 741. Chişinău, 18 septembrie 2017.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 741
din 18 septembrie 2017

REGULAMENT
privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea
produselor
vitivinicole aromatizate
    Regulamentul privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea produselor vitivinicole aromatizate (în continuare – Regulament) transpune punctul 5, partea IV din anexa II şi punctele 1 și 3-9, partea II din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20 decembrie 2013, şi transpune parţial Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) 1601/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 84 din 20 martie 2014.
Capitolul I
Domeniul de aplicare
    1. Prezentul Regulament stabileşte normele privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea produselor vitivinicole aromatizate, cerinţele specifice faţă de procedeele tehnologice şi metodele de analiză pentru obţinerea produselor vitivinicole aromatizate, etapele de organizare, fabricare şi comercializare a produselor vitivinicole aromatizate cu denumire de origine protejată și cu indicaţie geografică protejată, precum şi cerinţele faţă de trasabilitate şi faţă de procedurile de evaluare a conformităţii.
    2. Prezentul Regulament se aplică produselor vitivinicole aromatizate, specificate la punctul 4, produse în Republica Moldova sau importate, care cad sub incidenţa poziţiilor tarifare 2205 și 220600 (220600399, 220600599, 220600899) din Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014.
Capitolul II
Terminologie
    3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noţiunile specificate în articolul 2 din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006, în articolul 2 din Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, în punctul 3 din Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 11 iunie 2015 (în continuare – Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”), precum şi următoarele noţiuni:
    arome – produse:
    1) care nu sînt destinate consumului sub această formă, dar care sînt adăugate produselor alimentare pentru a le conferi sau a le modifica mirosul şi/sau gustul;
    2) compuse sau formate din următoarele categorii: substanţe aromatizante, substanţe aromatizante naturale, preparate aromatizante;
    substanţă aromatizantă – substanţă chimică cu proprietăţi aromatizante;
    substanţă aromatizantă naturală – substanţă aromatizantă obţinută prin procese fizice, enzimatice sau microbiologice corespunzătoare din materii de origine vegetală sau microbiologică, fie în stare brută, fie după procesarea acestora pentru consumul uman, prin unul sau mai multe procese tradiționale de preparare (tocare, tăiere, uscare, fermentare, presare, măcinare, amestecare, macerare ș.a.). Substanţele aromatizate naturale corespund substanţelor care sînt prezente în mod natural şi au fost identificate în natură;
    preparat aromatizant – produs, altul decît substanţele aromatizante, obţinut din:
    1) produse alimentare obţinute prin procese fizice, enzimatice sau microbiologice corespunzătoare, fie din materii în stare brută, fie după procesarea acestora pentru consumul uman prin unul sau mai multe procese tradiționale de preparare (tocare, tăiere, uscare, fermentare, presare, măcinare, amestecare, macerare ș.a.); şi/sau
    2) materii de origine vegetală sau microbiologică, altele decît produsele alimentare, obţinute prin procese fizice, enzimatice sau microbiologice, care au fost luate ca atare sau procesate prin unul sau mai multe procese tradiționale de preparare (tocare, tăiere, uscare, fermentare, presare, măcinare, amestecare, macerare ș.a.);
    denumire sub care se comercializează produsul – denumire specifică a oricărui produs vitivinicol aromatizat, prevăzută de prezentul Regulament;
    descriere – termeni utilizaţi pe etichetă şi pe ambalaj, în documentele de însoţire a transportului unui produs vitivinicol aromatizat, în documentele comerciale, în special pe facturile fiscale şi facturile de expediţie, precum şi în materialele publicitare;
    prezentare – termeni utilizaţi pe etichetă şi pe ambalaj, inclusiv în materialele publicitare şi în acţiunile de promovare a vînzărilor, în imagini, precum şi pe recipient, inclusiv pe sticlă şi pe dispozitivul de închidere;
    etichetare – cuvinte, mărci comerciale, mărci de fabrică, semne, elemente desenate sau scrise, ştampilate, reliefate sau imprimate pe ori ataşate la un recipient cu produse vitivinicole aromatizate şi poziţionate pe orice ambalaj, document de însoţire, notă, etichetă, banderolă sau coleretă care însoţesc sau se referă la produsul respectiv.
Capitolul III
Definirea şi clasificarea produselor vitivinicole aromatizate
    4. Produsele vitivinicole aromatizate sînt obţinute din produse ale sectorului vitivinicol, cum sînt menţionate în Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”, care au fost aromatizate şi se clasifică în următoarele categorii:
    1) vinuri aromatizate;
    2) băuturi aromatizate pe bază de vin;
    3) cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole.
    5. Vinul aromatizat este o băutură:
    1) care se obţine din una sau mai multe produse vitivinicole:
    a) vin;
    b) vin licoros;
    c) vin spumant;
    d) vin spumant de calitate;
    e) vin spumant de calitate de tip aromat;
    f) vin spumos;
    g) vin petiant;
    h) vin perlant;
    i) must de struguri proaspăt oprit din fermentaţie prin adaosul de alcool (mistel); şi
    2) în care produsele specificate la subpunctul 1) reprezintă cel puţin 75% din volumul total;
    3) care a fost aromatizată;
    4) în care este posibil să se fi adăugat alcool;
    5) în care este posibil să se fi adăugat coloranţi;
    6) în care este posibil să se fi adăugat must de struguri proaspăt, must de struguri parţial fermentat sau ambele;
    7) care este posibil să fi fost îndulcită;
    8) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de la 14,5% vol. pînă la 22,0% vol.;
    9) care are o concentraţie alcoolică totală de cel puţin 17,5% vol.;
    10) care, în funcţie de concentraţia în masă a zaharurilor, se clasifică după cum urmează:
    a) extrasec – cu o concentraţie în masă a zaharurilor de cel mult 30 g/dm3 şi o concentraţie alcoolică totală în volume de cel puţin 15%;
    b) sec – cu o concentraţie în masă a zaharurilor de cel mult 50 g/dm3 şi o concentraţie alcoolică totală în volume de cel puţin 16%;
    c) demisec – cu o concentraţie în masă a zaharurilor de la 50 pînă la 90 g/dm3;
    d) demidulce – cu o concentraţie în masă a zaharurilor de la 90 pînă la 130 g/dm3;
    e) dulce – cu o concentraţie în masă a zaharurilor de cel puţin 130 g/dm3;
    11) în care concentraţia în masă a acizilor titrabili este de cel puţin 4,0 g/dm3;
    12) în care concentraţia în masă a acizilor volatili, exprimată în grame de acid acetic pe dm3, este de cel mult 1,2;
    13) în care concentraţia în masă a dioxidului de sulf total este de cel mult 300 mg/dm3;
    14) în care concentraţia în masă a fierului este de cel mult 14 mg/dm3;
    15) în care concentraţia în masă a cuprului este de cel mult 1 mg/dm3;
    16) în care concentraţia în masă a acidului citric este de cel mult 1 g/dm3.
    6. Băutura aromatizată pe bază de vin este o băutură:
    1) care se obţine din unul sau mai multe produse vitivinicole:
    a) vin;
    b) vin spumant;
    c) vin spumant de calitate;
    d) vin spumant de calitate de tip aromat;
    e) vin spumos;
    f) vin petiant;
    g) vin perlant;
    h) vin nou aflat încă în fermentare (tulburel); şi
    2) în care produsele specificate la subpunctul 1) reprezintă cel puţin 50% din volumul total;
    3) care a fost aromatizată;
    4) în care nu s-a adăugat alcool, cu excepţia cazurilor stabilite în anexa la prezentul Regulament;
    5) în care este posibil să se fi adăugat coloranţi;
    6) în care este posibil să se fi adăugat must de struguri proaspăt, must de struguri parţial fermentat sau ambele;
    7) care este posibil să fi fost îndulcită;
    8) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de la 4,5% vol. pînă la 14,5% vol.;
    9) în care concentraţia în masă a zaharurilor nu depăşește 300 g/dm3;
    10) în care concentraţia în masă a acizilor titrabili este de cel puţin 3,5 g/dm3, cu excepţia cazurilor stabilite în anexa la prezentul Regulament;
    11) în care concentraţia în masă a acizilor volatili, exprimată în grame de acid acetic pe dm3, este de cel mult 1,0;
    12) în care concentraţia în masă a dioxidului de sulf total este de cel mult 200 mg/dm3;
    13) în care concentraţia în masă a acidului citric este de cel mult 1 g/dm3.
    7. Cocteilul aromatizat din produse vitivinicole este o băutură:
    1) care se obţine din unul sau mai multe produse vitivinicole:
    a) vin;
    b) vin spumant;
    c) vin spumant de calitate;
    d) vin spumant de calitate de tip aromat;
    e) vin spumos;
    f) vin petiant;
    g) vin perlant;
    h) vin nou aflat încă în fermentare (tulburel);
    i) must de struguri proaspăt;
    j) must de struguri parţial fermentat; şi
    2) în care produsele specificate la subpunctul 1) reprezintă cel puţin 50% din volumul total;
    3) care a fost aromatizată;
    4) în care nu s-a adăugat alcool;
    5) în care este posibil să se fi adăugat coloranţi;
    6 ) care este posibil să fi fost îndulcită;
    7) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de la 1,2% vol. pînă la 10,0% vol.;
    8) în care concentraţia în masă a zahărului este de cel mult 120 mg/dm3;
    9) în care concentraţia în masă a acizilor titrabili este de cel puţin 3,5 g/dm3;
    10) în care concentraţia în masă a acizilor volatili, exprimată în grame de acid acetic pe dm3, este de cel mult 1,0;
    11) în care concentraţia în masă a dioxidului de sulf total este de cel mult 200 mg/dm3;
    12) în care concentraţia în masă a acidului citric este de cel mult 1 g/dm3.
    8. Denumirile sub care se comercializează şi descrierile categoriilor produselor vitivinicole aromatizate sînt menţionate în anexa la prezentul Regulament.
Capitolul IV
Cerinţe specifice faţă de procedeele tehnologice şi metodele
de analiză pentru produsele vitivinicole aromatizate

    9. Procedeele tehnologice aplicate produselor vitivinicole aromatizate şi materiei prime din care sînt produse acestea sînt stabilite în anexa nr.10 la Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole” şi punctele 10-18 din prezentul Regulament.
    10. Aromatizarea produselor vitivinicole aromatizate se efectuează cu produse care, fiind adăugate, modifică caracteristicile organoleptice ale produsului finit faţă de cele ale materiei prime din care acesta este fabricat.
    11. Pentru aromatizarea vinurilor aromatizate se utilizează:
    1) substanţe aromatizante naturale şi/sau preparate aromatizante;
    2) arome care:
    a) sînt identice cu vanilina;
    b) prezintă aromă şi/sau gust de migdale;
    c) prezintă aromă şi/sau gust de caise;
    d) prezintă aromă şi/sau gust de ou; şi,
    3) ierburi aromatice şi/sau mirodenii şi/sau substanţe aromatizante alimentare.
    12. Pentru aromatizarea băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole se utilizează:
    1) substanţe aromatizante şi/sau preparate aromatizante;
    2) ierburi aromatice şi/sau mirodenii şi/sau substanţe aromatizante alimentare.
    13. Îndulcirea produselor vitivinicole aromatizate se efectuează prin utilizarea unuia sau a mai multora dintre următoarele produse:
    1) zahăr, conform Reglementării tehnice „Zahăr. Producerea şi comercializarea”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 3 iulie 2007;
    2) must de struguri proaspăt, must de struguri concentrat, must de struguri concentrat rectificat, conform anexei nr. 5 la Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”;
    3) zahăr caramelizat, care este produsul obţinut în mod exclusiv prin încălzirea controlată a zaharozei, fără adaos de baze, de acizi minerali sau de orice alt aditiv chimic;
    4) miere, conform Reglementării tehnice „Miere naturală”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 661 din 13 iunie 2007;
    5) sirop de roşcovă;
    6) orice alt carbohidrat natural care are un efect asemănător cu cel al produselor menţionate anterior.
    14. Adaosul de alcool la producerea unor vinuri aromatizate şi a unor băuturi aromatizate pe bază de vin se efectuează prin utilizarea unuia sau a mai multor produse ale căror caracteristici trebuie să corespundă cerinţelor Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 317 din 23 mai 2012, după cum urmează:
    1) alcool etilic de origine agricolă rectificat, inclusiv de origine vitivinicolă rectificat;
    2) distilat de vin;
    3) distilat de origine agricolă;
    4) rachiu de vin;
    5) rachiu de tescovină de struguri; distilat de tescovină de struguri;
    6) rachiu de stafide; distilat de stafide.
    15. Alcoolul etilic utilizat pentru diluarea sau dizolvarea materiilor colorante, aromelor sau altor aditivi alimentari utilizaţi la fabricarea produselor vitivinicole aromatizate trebuie să fie de origine agricolă și să fie folosit în doze strict necesare. Procedeele nominalizate nu sînt considerate adaos de alcool în scopul obţinerii unui produs vitivinicol aromatizat.
    16. Adaosul de aditivi alimentari, inclusiv de coloranţi, la fabricarea produselor vitivinicole aromatizate se efectuează conform normelor stabilite în Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 229 din 29 martie 2013.
    17. Adaosul de apă utilizată la fabricarea produselor vitivinicole aromatizate nu trebuie să modifice natura acestora, trebuie să corespundă cerinţelor Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”, şi să fie folosit doar în dozele necesare pentru:
    1) prepararea esenţelor de aromă;
    2) dizolvarea aditivilor alimentari, inclusiv a coloranţilor şi a îndulcitorilor;
    3) ajustarea compoziţiei finale a produsului.
    Apa poate fi distilată, demineralizată, tratată sau dedurizată.
    18. La fabricarea produselor vitivinicole aromatizate se admite utilizarea dioxidului de carbon, conform Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 229 din 29 martie 2013.
    19. Metodele de prelevare a probelor şi metodele de analiză privind determinarea caracteristicilor fizico-chimice şi de inofensivitate pentru produsele vitivinicole aromatizate sînt stabilite în Reglementarea tehnică „Metode de analiză în domeniul fabricării  vinurilor”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 708 din 20 septembrie 2011, precum şi de cele recomandate şi publicate de către Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV).
    20. Evaluarea caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole aromatizate, inclusiv ale celor cu denumire de origine protejată și ale celor cu indicație geografică protejată, se efectuează conform prevederilor Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 810 din 29 octombrie 2015.
Capitolul V
Cerinţe privind etichetarea
    21. Etichetarea şi prezentarea produselor vitivinicole aromatizate, puse în comercializare îmbuteliate, va conţine indicaţii obligatorii şi facultative.
    22. Indicaţiile obligatorii de etichetare a produselor vitivinicole aromatizate sînt stabilite prin Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006.
    23. Modul de prezentare a indicaţiilor obligatorii de etichetare a produselor vitivinicole aromatizate, menţionate în anexa la prezentul Regulament, se efectuează cu respectarea prevederilor punctului 148 subpunctele 1) și 2) din Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”.
    24. În baza prezentului Regulament, denumirile sub care se comercializează produsele vitivinicole aromatizate pot fi completate sau înlocuite cu o denumire de origine sau cu o indicație geografică protejată în temeiul Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate.
    25. Pentru produsele vitivinicole aromatizate a căror concentraţie alcoolică dobîndită este mai mică de 10,0% vol. pe etichetă se indică în mod obligatoriu termenul de garanţie, stabilit de către întreprinderea producătoare.
    26. Pe etichetă sau pe suprafaţa ambalajului de desfacere pot fi specificate următoarele indicaţii facultative:
    1) categoria în funcţie de concentraţia în masă a zaharurilor, exprimată în zahăr invertit:
    a) extrasec – în cazul produselor cu o concentraţie în masă a zaharurilor de cel mult 30 g/dm3 şi, pentru categoria „vinuri aromatizate”, în cazul produselor cu o concentraţie alcoolică totală în volume de cel puţin 15%;
    b) sec – în cazul produselor cu o concentraţie în masă a zaharurilor de cel mult 50 g/dm3 şi, pentru categoria „vinuri aromatizate”, în cazul produselor cu o concentraţie alcoolică totală în volume de cel puţin 16%;
    c) demisec – în cazul produselor a căror concentraţie în masă a zaharurilor este de la 50 pînă la 90 g/dm3;
    d) demidulce – în cazul produselor a căror concentraţie în masă a zaharurilor este de la 90 pînă la 130 g/dm3;
    e) dulce – în cazul produselor a căror concentraţie în masă a zaharurilor este de cel puţin 130 g/dm3.
    Indicaţiile „demidulce” şi „dulce” pot fi însoţite de valoarea (cifra) concentraţiei în masă a zaharurilor, urmată de unitatea de măsură g/dm3 şi poate fi precedată de abrevierea „zah.”;
    2) în cazul în care denumirea sub care se comercializează vinul aromatizat include sau se completează cu indicaţia „spumant”, cantitatea de vin spumant utilizat trebuie să fie de minimum 95% din volumul de vin utilizat;
    3) denumirea sub care se comercializează poate fi completată cu referire la aroma principală utilizată.
    27. În cazul în care un produs vitivinicol aromatizat respectă cerinţele stabilite pentru mai multe denumiri sub care se comercializează produsul, se utilizează o singură denumire dintre acestea, cu excepţia cazului în care în anexa la prezentul Regulament se dispune altfel.
    28. Atunci cînd sînt exprimate în cuvinte, indicaţiile obligatorii şi facultative se prezintă în limba de stat.
    29. Un produs care nu respectă cerinţele stabilite în prezentul Regulament, precum și prevederile caietului de sarcini, în cazul unui produs vitivinicol aromatizat cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată, nu poate fi denumit, prezentat sau etichetat prin asocierea unor termeni sau formulări cum ar fi „tip”, „asemănător”, „stil”, „mod”, „gust”, „produs ca la/în”, „imitație” sau a altor termeni similari cu oricare dintre denumirile sub care se comercializează produsele vitivinicole aromatizate.
Capitolul VI
Produsele vitivinicole aromatizate cu denumiri de origine
protejate și produsele vitivinicole aromatizate cu indicaţii
geografice protejate

    30. Fabricarea, comercializarea și protecția produselor vitivinicole aromatizate cu denumire de origine protejată și cu indicație geografică protejată se efectuează conform cerințelor stabilite în articolul 17 din Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006.
    31. Etapele organizării fabricării şi comercializării produselor vitivinicole aromatizate cu denumire de origine protejată și cu indicaţie geografică protejată sînt stabilite în capitolul IX din Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”.
    32. Elaborarea şi omologarea caietului de sarcini pentru produsele vitivinicole aromatizate cu denumire de origine protejată și cu indicație geografică protejată se efectuează în conformitate cu etapele prescrise în capitolul X din Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”.
    33. Prin derogare de la punctul 55 din Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”, caietul de sarcini pentru fabricarea produselor vitivinicole aromatizate cu denumire de origine protejată și cu indicaţie geografică protejată va conţine informaţii referitoare la:
    1) denumirea care urmează să beneficieze de protecţie;
    2) descrierea produsului, în special în ceea ce privește principalele sale caracteristici analitice, precum şi indicaţii ale caracteristicilor sale organoleptice;
    3) delimitarea arealului geografic, cu anexarea hărţii topografice în cauză;
    4) dacă este cazul, procesele de producţie deosebite, precum şi restricţiile privind producerea produselor vitivinicole aromatizate;
    5) elemente care să justifice precum că o anumită calitate, reputaţie sau alte caracteristici ale produsului vitivinicol aromatizat pot fi atribuite în principal originii sale geografice;
    6) menţiunea materiei prime principale din care a fost obţinut produsul vitivinicol aromatizat;
    7) cerinţe cu privire la aromele şi aditivii utilizaţi la fabricarea produselor vitivinicole aromatizate;
    8) denumirea şi adresa autorităţilor sau organismelor care verifică dacă sînt respectate dispoziţiile caietului de sarcini, precum şi o descriere a sarcinilor acestora;
    9) planul de control intern cu privire la respectarea prevederilor caietului de sarcini;
    10) condiţii de etichetare a produselor vitivinicole aromatizate cu denumire de origine protejată și cu indicaţie geografică protejată.
    34. Luarea în evidență a producătorilor de produse vitivinicole aromatizate cu denumire de origine protejată și cu indicație geografică protejată și evidenţa loturilor de produse vitivinicole aromatizate cu denumire de origine protejată și cu indicație geografică protejată vor fi efectuate de către Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole” şi ale prezentului Regulament.
Capitolul VII
Trasabilitatea şi evaluarea conformităţii
produselor vitivinicole aromatizate
    35. Trasabilitatea produselor vitivinicole aromatizate este asigurată de către producătorii acestora în corespundere cu cerinţele prescrise în capitolul XVIII din Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”.
    36. Evaluarea conformităţii produselor vitivinicole aromatizate se efectuează conform regulilor şi procedurilor prevăzute în Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 şi în capitolul XIX din Reglementarea tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”, cu determinarea obligatorie a caracteristicilor stabilite în punctele 5, 6 și 7 din prezentul Regulament.

Anexă
la Regulamentul privind definirea, descrierea,
prezentarea și etichetarea produselor vitivinicole aromatizate

DENUMIRILE SUB CARE SE COMERCIALIZEAZĂ ŞI DESCRIERILE
CATEGORIILOR PRODUSELOR VITIVINICOLE AROMATIZATE

I. Denumirile sub care se comercializează
şi descrierile vinurilor aromatizate
    1. Vin aromatizat – produs care respectă definiția prevăzută la punctul 5 din Regulament.
    2. Aperitiv pe bază de vin – vin aromatizat care a putut face obiectul unui adaos de alcool.
    3. Vermut – vin aromatizat:
    1) care a făcut obiectul unui adaos de alcool; şi
    2) ale cărui caracteristici au fost obţinute prin folosirea de substanţe corespunzătoare din speciile de pelin (Artemisia).
    4. Vin aromatizat amar – vin aromatizat cu o aromă amară caracteristică care a făcut obiectul unui adaos de alcool.
    Denumirea sub care este comercializat un „vin aromatizat amar” este urmată de numele substanţei aromatizante amare principale.
    Pentru completarea sau înlocuirea acestei denumiri, pot fi utilizate următoarele expresii sau expresii echivalente în alte limbi oficiale:
    - vin cu chinină, în cazul în care aromatizarea principală este obţinută cu aroma principală chinină;
    - Bitter vino, în cazul în care aromatizarea principală este realizată cu aromă naturală de genţiană şi în cazul în care băutura a făcut obiectul unei colorări galbene şi/sau roşii cu ajutorul unor coloranţi;
    - Americano, în cazul în care aromatizarea este datorată prezenţei substanţelor aromatizante naturale provenind din pelin şi din genţiană şi în cazul în care băutura a făcut obiectul unei colorări galbene şi/sau roşii cu ajutorul coloranţilor.
    5. Vin aromatizat cu ou – vin aromatizat:
    1) care a făcut obiectul unui adaos de alcool;
    2) care a făcut obiectul unui adaos de gălbenuş de ou sau de extrase din acesta;
    3) care are o concentraţie în masă a zaharurilor, exprimată în zahăr invertit, de minimum 200 g/dm3; şi
    4) pentru a cărui preparare a fost folosită o cantitate minimă de gălbenuş de ou în amestec de 10 g/dm³.
    Denumirea sub care este comercializat un „vin aromatizat cu ou” poate fi însoţită de termenul „cremovo”, atunci cînd produsul conţine vin cu denumirea de origine protejată „Marsala” într-o proporţie de cel puţin 80%.
    Denumirea sub care este comercializat un „vin aromatizat cu ou” poate fi însoţită de termenul „cremovo zabaione”, atunci cînd produsul conţine vin cu denumirea de origine protejată „Marsala” într-o proporţie de cel puţin 80% şi are un conţinut în gălbenuş de ou de cel puţin 60 g/dm³.
    6. Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg – vin aromatizat:
    1) care a făcut obiectul unui adaos de alcool; şi
    2) al cărui gust caracteristic este obţinut prin utilizarea cuişoarelor şi/sau a scorţişoarei.
II. Denumirile sub care se comercializează
şi descrierile băuturilor aromatizate pe bază de vin
    7. Băutură aromatizată pe bază de vin – produs care respectă definirea prevăzută la punctul 6 din Regulament.
    8. Băutură aromatizată pe bază de vin alcoolizată – băutură aromatizată pe bază de vin:
    1) care este obţinută din vin alb:
    a) care a făcut obiectul unui adaos de alcool;
    b) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel puţin 7% vol.;
    c) care a făcut obiectul unei îndulciri;
    d) care a făcut obiectul unui adaos de rachiu de stafide; şi
    e) care este aromatizată exclusiv cu extract de nucşoară;
    sau
    2) care este obţinută din vin roşu:
    a) care a făcut obiectul unui adaos de alcool;
    b) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel puţin 7% vol.;
    c) care a făcut obiectul unei îndulciri; şi
    d) care a făcut obiectul unui adaos de preparate aromatizante obţinute exclusiv din condimente, ginseng, nuci, esenţe de citrice şi ierburi aromate.
    9. Sangría/Sangria – băutură aromatizată pe bază de vin:
    1) care este obţinută din vin;
    2) care este aromatizată prin adaos de extracte sau esenţe naturale de citrice, cu sau fără sucul acestor fructe;
    3) care a putut face obiectul unui adaos de mirodenii;
    4) care a putut face obiectul unui adaos de dioxid de carbon;
    5) care nu a făcut obiectul unei colorări;
    6) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel puţin 4,5%  vol. şi cel mult 12% vol.; şi
    7) care poate conţine particule solide provenind din pulpa sau din coaja citricelor; culoarea băuturii trebuie să provină exclusiv din materiile prime folosite.
    Denumirea sub care este comercializată „Sangría” sau „Sangria” poate fi folosită doar în cazul în care produsul este fabricat în Spania sau în Portugalia. Atunci cînd produsul este fabricat în altă ţară, denumirile „Sangría” sau „Sangria” pot fi folosite doar pentru a completa denumirea sub care este comercializată „băutură aromatizată pe bază de vin”, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de indicaţia „fabricat în…”, urmată de numele ţării producătoare.
    10. Clarea – băutură aromatizată pe bază de vin obţinută din vin alb în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru Sangría/Sangria.
    Denumirea sub care este comercializată „Clarea” poate fi folosită doar în cazul în care produsul este fabricat în Spania. Atunci cînd produsul este fabricat în altă ţară, denumirea „Clarea” poate fi folosită doar pentru a completa denumirea sub care este comercializată „băutură aromatizată pe bază de vin”, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de indicaţia „fabricat în…”, urmată de numele ţării producătoare.
    11. Zurra – băutură aromatizată pe bază de vin obţinută prin adaos de brandy sau de rachiu de vin, conform definiţiilor prevăzute de Reglementarea tehnică „Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice”, la băuturile „Sangría/Sangria” şi „Clarea”, cu adaos eventual de bucăţi de fructe. Concentraţia alcoolică dobîndită trebuie să fie de cel puţin 9% vol. şi de cel mult 14% vol.
    12. Bitter soda – băutură aromatizată pe bază de vin:
    1) care este obţinută din „bitter vino”, al cărei conţinut în produsul finit este de cel puţin 50%;
    2) care a făcut obiectul unui adaos de dioxid de carbon sau de apă gazoasă; şi
    3) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel puţin 8% vol. şi de cel mult 10,5% vol.
    13. Kalte Ente – băutură aromatizată pe bază de vin:
    1) care este obţinută prin amestecul de vin, vin petiant sau de vin perlant cu vin spumant ori vin spumos;
    2) la care se adaugă substanţe naturale de lămîie sau extracte din aceste substanţe; şi
    3) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel puţin 7% vol.
    Conţinutul în produsul finit al vinului spumant sau al vinului spumos trebuie să fie de cel puţin 25%.
    14. Glühwein – băutură aromatizată pe bază de vin:
    1) care este obţinută exclusiv din vin roşu sau din vin alb;
    2) care este aromatizată în principal cu scorţişoară şi/sau cuişoare; şi
    3) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel puţin 7% vol.
    Fără a se aduce atingere cantităţilor de apă care rezultă din aplicarea punctului 13 din Regulament, se interzice adaosul de apă.
    În cazul în care băutura a fost preparată din vin alb, denumirea sub care este comercializat produsul „Glühwein” trebuie completată cu cuvintele „din vin alb” sau cu cuvîntul „alb”.
    15. Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas – băutură aromatizată pe bază de vin:
    1) care este obţinută exclusiv din vin roşu sau din vin alb;
    2) care este aromatizată în principal cu scorţişoară şi/sau cuişoare; şi
    3) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel puţin 7% vol.
    În cazul în care băutura a fost preparată din vin alb, denumirea sub care se comercializează produsul „Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas” trebuie completată cu cuvintele „din vin alb” sau cu cuvîntul „alb”.
    16. Maiwein – băutură aromatizată pe bază de vin:
    1) care este obţinută din vin cu adaos de plante de Galium odoratum (L.), Scop. (Asperula odorata L.) sau din extracte ale acesteia, astfel încît gustul de Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) să fie predominant; şi
    2) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel puţin 7% vol.
    17. Maitrank – băutură aromatizată pe bază de vin:
    1) care este obţinută din vin alb sec în care au fost macerate plante de Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) sau căruia i s-au adăugat extracte din această plantă, cu adaos de portocale şi/sau de alte fructe, eventual sub formă de suc, cu concentrate sau extracte, şi care a fost supusă unei îndulciri cu cel mult 5% zahăr; şi
    2) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel puţin 7% vol.
    18. Pelin – băutură aromatizată pe bază de vin:
    1) care este obţinută din vin alb sau roşu şi un amestec special de ierburi;
    2) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel puţin 8,5% vol.; şi
    3) care are o concentraţie în masă a zaharurilor, exprimată în zahăr invertit, de la 45 pînă la 50 g/dm³ şi o concentraţie în masă a acizilor titrabili, exprimată în acid tartric, de cel puţin 3 g/dm³.
    19. Aromatizovaný dezert – băutură aromatizată pe bază de vin:
    1) care este obţinută din vin alb sau roşu, zahăr şi un amestec de condimente de desert;
    2) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel puţin 9% vol. şi de cel mult 12 % vol.; şi
    3) care are o concentraţie în masă a zaharurilor, exprimată în zahăr invertit, de la 90 pînă la 130 g/dm3 şi o concentraţie în masă a acizilor titrabili, exprimată în acid tartric, de cel puţin 2,5 g/dm3.
    Denumirea sub care este comercializată „Aromatizovaný dezert” poate fi folosită doar în cazul în care produsul este fabricat în Republica Cehă. Atunci cînd produsul este fabricat în altă ţară, denumirea „Aromatizovaný dezert” poate fi folosită doar pentru a completa denumirea sub care este comercializată „băutură aromatizată pe bază de vin”, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de indicaţia „fabricat în…”, urmată de numele ţării producătoare.
III. Denumirile sub care se comercializează şi descrierile
cocteilurilor aromatizate
din produse vitivinicole
    20. Cocteil aromatizat din produse vitivinicole – produs care respectă definirea prevăzută la punctul 7 din Regulament.
    21. Cocteil pe bază de vin – cocteil aromatizat din produse vitivinicole:
    1) în care mustul de struguri concentrat este de cel mult 10% din volumul total al produsului finit;
    2) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel mult 7% vol.; şi
    3) în care concentraţia în masă a zaharurilor, exprimată în zahăr invertit, este de cel mult 80 g/dm3.
    22. Cocteil pe bază de vin petiant aromatizat – cocteil aromatizat din produse vitivinicole:
    1) care este obţinut exclusiv din must de struguri proaspăt;
    2) care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel mult 4% vol.; şi
    3) care conţine dioxid de carbon provenind exclusiv din fermentarea produselor utilizate.
    23. Cocteil de vin spumant – cocteil aromatizat din produse vitivinicole care este amestecat cu vin spumant.