*HGO1016/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  371798
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1016
din  01.09.2008
cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia
 de calcul al venitului în scopul acordării asistenţei juridice
 calificate garantate de stat
Publicat : 05.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 167-168     art Nr : 1018
    În scopul implementării articolului 21 al Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art. 614), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind metodologia de calcul al venitului în scopul acordării asistenţei juridice calificate garantate de stat, conform anexei nr. 1;
    Declaraţia-tip cu privire la venituri, conform anexei nr. 2.
    2. Se stabileşte că asistenţa juridică calificată garantată de stat se acordă persoanelor a căror venit mediu lunar este mai mic decît nivelul minim de existenţă pe cap de locuitor din ţară. Valoarea minimului de existenţă se determină în baza calculelor efectuate de către Biroul Naţional de Statistică, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 902 din 28 august 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.115, art.1002). 

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                Igor Dodon
    Ministrul justiţiei                                                          Vitalie Pîrlog

    Nr. 1016. Chişinău, 1 septembrie 2008.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1016 din 1 septembrie 2008

REGULAMENTUL
privind metodologia de calcul al venitului în scopul
acordării asistenţei juridice
calificate garantate de stat
    1. Prezentul Regulament stabileşte metodologia de calcul al venitului în scopul acordării asistenţei juridice calificate garantate de stat. Venitul mediu lunar care permite acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat (în continuare – venitul mediu lunar) al unei persoane constituie o parte din venitul mediu lunar al familiei şi reprezintă suma mijloacelor obţinute sub formă bănească sau în natură într-o anumită perioadă de timp, din munca retribuită, din toate tipurile de activitate antreprenorială, din veniturile de la închirierea bunurilor mobile şi imobile, prestaţiile sociale în bani sau în natură, veniturile obţinute din producţia agricolă sau zootehnică a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriei casnice auxiliare, din veniturile obţinute din activitatea notarială, de avocat şi mediator, venituri ce nu provin din munca retribuită, precum şi din alte venituri curente.
    2. La calcularea venitului mediu lunar se ia în considerare venitul pentru 6 luni calendaristice anterioare lunii în care a fost depusă solicitarea.
    3. Nivelul venitului mediu lunar se calculează din venitul mediu lunar al familiei raportat la numărul membrilor de familie.
    4. Prin familie, în sensul prezentei hotărîri, se înţeleg persoanele ce locuiesc în comun, ţin gospodărie în comun şi au un buget comun.
    5. La veniturile obţinute din munca retribuită se raportează veniturile obţinute la locul de muncă de bază sau prin cumul sub formă de salariu, inclusiv suplimentele, premiile şi alte plăţi, alte venituri obţinute în legătură cu desfăşurarea activităţii de muncă, venitul din serviciul militar (militarii), venitul de la locul de studii.
    6. Alte venituri obţinute de persoană în legătură cu desfăşurarea activităţii de muncă, care se iau în considerare la calcularea venitului mediu lunar, sînt:
    a) sumele de compensare a prejudiciului, în caz de pierdere a capacităţii de muncă, legate de mutilare sau o altă vătămare a sănătăţii;
    b) ajutorul material, în expresie bănească sau naturală;
    c) sumele echivalente costului alimentaţiei şi alte compensaţii primite gratuit de lucrători în unele ramuri ale economiei.
    7. Veniturile militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă, angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice includ salariul de întreţinere, sporurile şi suplimentele, ajutorul material, premiile, indemnizaţiile, precum şi aprovizionarea alimentară şi cu echipament sau sumele plătite în schimbul acestei aprovizionări, stabilite conform legislaţiei în vigoare. 
    8. La veniturile de la locul de studii se raportează bursele doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate (colegii), elevilor din şcolile profesionale, bursele stabilite şi plătite din mijloacele fondurilor de binefacere, ale întreprinderilor, organizaţiilor obşteşti şi din alte surse.
    9. La calcularea venitului mediu lunar al persoanei se iau în considerare următoarele venituri ce nu provin din munca retribuită:
    a) sub formă de onorarii, inclusiv sumele pentru descoperire, invenţie, mostre industriale şi propuneri de raţionalizare, precum şi pentru crearea, publicarea, interpretarea sau altă utilizare a operelor literare şi de artă; sumele recompenselor obţinute pentru executarea funcţiilor flotante (comisii electorale, activitate sindicală etc.);
    b) sub formă de cîştiguri la loterii şi obligaţii de stat şi municipale;
    c) din asigurări ;
    d) obţinute în calitate de moştenire sau donaţie, în expresie bănească sau naturală;
    e) obţinute de la comercializarea  bunurilor mobiliare şi imobiliare ce le aparţin cu drept de proprietate;
    f) obţinute sub formă de ajutor filantropic de la organizaţiile necomerciale;
    g) sub formă de dividende;
    h) sub formă de pensii alimentare, obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    i) sub formă de transferuri băneşti ale membrilor familiilor ce lucrează în afara hotarelor Republicii Moldova;
    k) mijloacele băneşti, acordate pentru întreţinerea copiilor în casele de copii de tip familial, familiilor adoptive şi care au copii sub tutelă.  
    10. La calcularea venitului mediu lunar al persoanei se iau în considerare următoarele prestaţii sociale obţinute de către o persoană:
    a) pensiile şi alte plăţi compensatorii şi suplimente la pensii, stabilite în corespundere cu legislaţia în vigoare, precum şi sumele pensiilor suplimentare, plătite din fondurile nestatale de pensii;
    b) indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă; indemnizaţia de maternitate (sarcină şi lăuzie); indemnizaţia oferită familiilor cu copii (pentru îngrijirea copilului, tutelă, curatelă etc.); alocaţia socială de stat acordată persoanelor apte de muncă care îngrijesc la domiciliu un copil invalid în vîrstă de pînă la 18 ani, cu severitatea I şi pentru invalizii din copilărie de gradul I, cu condiţia că aceste persoane nu se află la întreţinerea deplină a statului;
    c) ajutorul de şomaj şi alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională a şomerilor;
    d) alocaţiile sociale, cu excepţia celor menţionate la pct.12 al prezentului Regulament, stabilite de legislaţia în vigoare;
    e) compensaţiile nominative, acordate unor categorii de cetăţeni, conform prevederilor Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie.
    11. La calcularea venitului mediu lunar al persoanei se iau în considerare veniturile obţinute din producţia agricolă sau zootehnică a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a gospodăriei casnice auxiliare.
    Venitul obţinut din producţia agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a gospodăriilor casnice auxiliare se stabileşte prin înmulţirea cantităţii medii a recoltei obţinute (la utilizarea unui hectar al sectorului de pămînt pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi a unui ar -  pentru gospodăriile casnice auxiliare) cu preţul de vînzare a producţiei agricole în localitatea dislocării fiecărei gospodării a solicitantului şi mărimea lotului de pămînt pe care se desfăşoară activitatea agricolă.
    Venitul obţinut din producţia zootehnică a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a gospodăriilor casnice auxiliare se stabileşte prin înmulţirea numărului de capete (unităţi) de animale şi păsări cu preţul de achiziţii (de bază) în localitatea dislocării gospodăriei solicitantului.
    Din valoarea obţinută se deduc cheltuielile pentru procurarea combustibilului, seminţelor, îngrăşămintelor, chimicalelor, furajelor, plata pentru arendă şi alte cheltuieli suportate la desfăşurarea activităţii în gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare. Suma rezultată se ia în calcul la stabilirea venitului mediu lunar.
    Mărimea acestui venit se confirmă prin certificatul, eliberat de către Primăria din localitatea dislocării fiecărei gospodării a solicitantului, în baza extrasului din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi/sau extrasului din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei.
    12. La determinarea venitului mediu lunar al unei persoane nu se ţine cont de următoarele alocaţii sociale:
    a) indemnizaţia unică la naşterea copilului;
    b) ajutorul de deces;
    c) asistenţa socială oferită la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale sau circumstanţelor excepţionale.
    13. La determinarea venitului mediu lunar nu se iau în calcul cheltuielile de deplasare şi indemnizaţiile unice, în limitele normelor stabilite de Guvern. Nu se ţine cont de următoarele indemnizaţii şi plăţi unice:
    a) indemnizaţia unică de încadrare a şomerilor cu contract individual de muncă în localităţile situate la o distanţă de 30 km de la localitatea în care îşi au domiciliul, egală cu un salariu mediu pe economie pentru anul precedent, conform prevederilor art.20 alin.(1) al Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
    b) indemnizaţia unică de instalare a şomerilor care se încadrează cu contract individual de muncă într-o altă localitate, egală cu 3 salarii medii pe economie pentru anul precedent, conform prevederilor art.20 alin.(2) al Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
    c) indemnizaţia unică pentru tinerii specialişti, angajaţi la lucru conform repartizării în instituţiile de învăţămînt, instituţiile ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale, ştiinţifice, de cultură şi artă, pentru adolescenţii instituţiilor rurale şi urbane, conform prevederilor pct.5 al Hotărîrii Guvernului nr.321 din 20 martie 1998 “Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară”;
    d) pensia alimentară plătită de persoană sau de un  membru al familiei.
    14. La determinarea venitului mediu lunar nu se ţine cont de următoarele persoane:
    a) membrii familiei care îndeplinesc serviciul militar în termen în rîndul Armatei Naţionale;
    b) membrii familiei care se află în locurile de detenţie;
    c) membrii familiei care se află la întreţinerea totală a statului: în orfelinate, internate şi aziluri pentru bătrîni şi invalizi;
    d) persoanele dispărute fără veste.
    15. Pentru confirmarea numărului de persoane şi componenţei familiei se prezintă certificate ale autorităţilor administraţiei publice locale corespunzătoare, ale secţiilor de exploatare a locuinţelor, organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor la evidenţa cărora se află spaţiul locativ. Certificatele se eliberează în mod gratuit.
    16. Declaraţia care conţine informaţia referitoare la venituri se depune împreună cu cererea, personal sau prin intermediul faxului, la Oficiul teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (în continuare – Oficiul teritorial) în raza de activitate al căruia domiciliază solicitantul. Declaraţia se completează pe propria răspundere.
    Procesarea cererilor de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat se efectuează cu respectarea principiului confidenţialităţii.
    17. Dacă acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat continuă  o perioadă mai mare de 12 luni, Oficiul teritorial verifică anual, din ziua în care s-a luat decizia de acordare a asistenţei juridice, eligibilitatea persoanei de a beneficia de asistenţă juridică calificată în baza unei noi declaraţii cu privire la venituri.
    18. Oficiul teritorial are dreptul de a solicita şi de a primi informaţii sau documente de la solicitantul asistenţei juridice garantate de stat, care ar confirma provenienţa veniturilor acestuia. De asemenea, are dreptul de a solicita şi de a primi informaţii sau documente cu titlu gratuit de la organele fiscale, alte autorităţi publice centrale sau locale, precum şi de la persoane fizice sau juridice, pentru a verifica veridicitatea datelor prezentate prin cererea de acordare a asistenţei juridice garantate de stat.
    19. În caz de necesitate, coordonatorul Oficiului teritorial, în modul prevăzut de legislaţie, are dreptul de a accesa orice bază de date a Întreprinderii de Stat „Registru”, Direcţiei principale înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto, Registrului de stat al populaţiei,  Întreprinderii specializate în cadastru, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru confirmarea documentară a surselor de formare a veniturilor.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1016 din 1 septembrie 2008
D E C L A R A Ţ I A-T I P
cu privire la venituri


    Subsemnatul, __________________________________________________,
                                    (Numele, prenumele, domiciliul, codul personal)
    declar, pe propria răspundere, că împreună cu:
    persoanele cu care locuiesc în comun, ţin gospodărie în comun şi am un buget comun:
    _____________________________________________________________
    _____________________________________________________________
    _____________________________________________
    am următoarele venituri obţinute, începînd cu _____ 20___ pînă la_______ 20____,
    obţinute începînd cu________________20______ pînă la ______________20___:
   

Tipul venitului

Mărimea venitului
 

1.        Venitul obţinut din munca retribuită (confirmat prin certificate)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.         Venitul obţinut din activitatea de antreprenoriat, inclusiv veniturile de la închirierea bunurilor mobiliare şi imobiliare (confirmat prin declaraţia anuală pe venit a persoanei fizice, pe ultimul an, cu ştampila organului fiscal local, care confirmă faptul depunerii declaraţiei)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.     Veniturile din producţia agricolă sau zootehnică a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a gospodăriei casnice auxiliare(confirmate prin certificate)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.        Veniturile obţinute din activitatea notarială, de avocat şi mediere (confirmate prin certificate)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.        Prestaţiile sociale (pensii, burse, alocaţii, plăţi compensatorii, ajutor material, pensie alimentară) (confirmate prin certificate)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.        Venituri ce nu provin din munca retribuită

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Anexe:
    Certificatul privind componenţa familiei;
    Certificatul de la locul/ locurile de muncă cu privire la veniturile lunare, obţinute în ultimele 6 luni;
    Certificatul de la Casa Naţională de Asigurări Sociale cu privire la indemnizaţiile sociale lunare.

    Declar că informaţia comunicată în prezenta Declaraţie corespunde cu realitatea.
    În cazul în care se va depista că informaţia comunicată de mine în prezenta Declaraţie este falsă sau dacă, după comunicarea acestei informaţii, starea mea financiară se va îmbunătăţi, astfel încît eu aş fi privat de dreptul să beneficiez de asistenţă juridică calificată garantată de stat, mă oblig să recuperez toate cheltuielile suportate de către avocat în legătură cu acordarea respectivei asistenţe juridice calificate garantate de stat.


    Data                                            Semnătura
    ___________________       _____________________