*HGO1245/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  371832
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1245
din  15.11.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile
de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale
Publicat : 25.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 405-414     art Nr : 1354
    În temeiul articolului 1241 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, conform anexei.
    2. Cheltuielile suportate în vederea realizării prezentei hotărîri pentru asiguraţii din sistemul public de asigurări sociale se vor acoperi din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat.
    3. Casa Naţională de Asigurări Sociale, în termen de 2 luni, va aduce Sistemul informaţional „Protecţie socială” în concordanţă  cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU
                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 1245. Chişinău, 15 noiembrie 2016.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1245
din 15 noiembrie 2016

REGULAMENT
cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată
a indemnizaţiei paternale

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Dreptul la indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova.
    2. Stabilirea, evidenţa şi organizarea plăţii indemnizaţiei paternale se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Naţională).
    3. Plata indemnizaţiei paternale se efectuează de către prestatorul de servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar încheie contract cu Casa Naţională.
II. CONDIŢIILE DE STABILIRE A INDEMNIZAŢIEI
PATERNALE

    4. Salariaţii asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale au dreptul la indemnizaţie paternală dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani.
    5.  Salariaţii asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale care confirmă un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la  indemnizaţie paternală dacă au un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului.
    În stagiul de cotizare se includ perioadele contributive de la prima zi de activitate a salariatului pînă la data naşterii copilului, conform informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.
    6. Condiţiile de stabilire a indemnizaţiei paternale:
    a) tatăl copilului nou-născut a solicitat concediu paternal în primele 56 de zile de la data naşterii copilului şi se află în concediu paternal la unitatea de la locul de muncă de bază;
    b) tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 30 de zile din data acordării concediului paternal;
    c) tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului.
    7. Actele pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se prezintă personal de către tatăl copilului sau de soţia acestuia, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale (în continuare - casa teritorială) de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază.
    Personalul instituţiilor serviciului diplomatic care activează în misiunile diplomatice peste hotarele ţării şi organizaţiilor sau instituţiilor internaţionale în calitate de reprezentanţi ai Republicii Moldova pot depune la casa teritorială, pe bază de procură, actele menţionate la punctul 8 din prezentul Regulament.
    8. Pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se prezintă următoarele acte:
    a) actul de identitate al tatălui copilului nou-născut, în original şi în copie;
    b) certificatul de naştere al copilului, înregistrat la oficiul stării civile, în original şi în copie;
    c) extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat la locul de muncă de bază.
    9. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale şi actele necesare se examinează în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Dacă la cerere nu sînt anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sînt perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte, în termen de 30 de zile calendaristice din data înregistrării cererii, actele care lipsesc sau care au fost corectate/completate.
    Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei cu toate actele anexate, inclusiv decizia casei teritoriale, se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.
    10. Dacă termenul de depunere a actelor este depăşit, casa teritorială refuză stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la luarea deciziei de refuz, solicitantului i se comunică motivul refuzului.
    11. Decizia de stabilire a indemnizaţiei paternale se adoptă de conducătorul casei teritoriale.
    12. Indemnizaţia paternală se acordă pentru o perioadă de 14 zile calendaristice.
    13. În cazul copiilor gemeni (tripleţi, cvadrupleţi etc.) se acordă o singură indemnizaţie paternală.
III. MODUL DE CALCUL AL INDEMNIZAŢIEI PATERNALE
    14.  Baza de calcul a indemnizaţiei paternale constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii de asigurări sociale.
    15.  Venitul mediu lunar se determină prin împărţirea venitului asigurat realizat la unitatea de la locul de muncă de bază la numărul de luni în care acesta a fost realizat în ultimele 3 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului.
    16. Indemnizaţia paternală se calculează şi se plăteşte pentru zile calendaristice. Venitul asigurat pentru o zi calendaristică se determină prin împărţirea venitului mediu lunar asigurat, calculat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se plăteşte indemnizaţia.
    17. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei paternale nu poate depăşi plafonul venitului din care s-au calculat şi achitat contribuţiile individuale de asigurări sociale, stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care s-a calculat venitul asigurat.
    18. Indemnizaţia paternală stabilită în conformitate cu prezentul Regulament nu se recalculează, cu excepţia cazurilor de modificare a legislaţiei privind modul de salarizare şi de adoptare a unei hotărîri judecătoreşti rămase definitive.
    19.  Venitul asigurat realizat la locul de muncă de bază pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.
    20. Indemnizaţia paternală se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă a concediului paternal.
IV. PLATA INDEMNIZAŢIEI PATERNALE
    21.  Indemnizaţiile se plătesc în numerar prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi.
    22.  Plata indemnizaţiilor paternale se efectuează în luna următoare celei în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei paternale de către casa teritorială de asigurări sociale.
    23. Casele teritoriale tipăresc, lunar, un exemplar al listelor beneficiarilor şi două exemplare ale registrului listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată. Listele beneficiarilor şi un exemplar al registrului listelor se păstrează la casa teritorială de asigurări sociale, iar al doilea exemplar al registrului listelor se prezintă Casei Naţionale.
    24. Prestatorii prezintă Casei Naţionale lunar, pînă la data de 7 a lunii următoare celei de gestionare, un raport privind plata indemnizaţiei paternale (anexa nr.1 la prezentul Regulament), pe suport de hîrtie şi în format electronic, iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – o confirmare.
    25. Sumele indemnizaţiei paternale neîncasate la timp de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive sînt restituite de prestatori, lunar, pe contul corespunzător al Casei Naţionale, în baza fişierului electronic prezentat de Casa Naţională.
    26.  Plata indemnizaţiei paternale neachitate şi restituite pe contul Casei Naţionale se reia în baza cererii scrise, dacă adresarea nu depăşeşte termenul de trei ani anteriori datei solicitării indemnizaţiei neplătite.
    27. Casa Naţională transferă sumele respective pe contul bancar special al prestatorilor, pentru achitarea indemnizaţiei paternale.
    28. Plata pentru serviciile de distribuire şi achitare a indemnizaţiei paternale de către prestatori se efectuează după prezentarea raportului şi a confirmării din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, în mărimea şi condiţiile prevăzute în contractul încheiat între Casa Naţională şi prestator.
    29. Casa Naţională totalizează lunar sumele plătite prin întocmirea lunară a dărilor de seamă privind plata indemnizaţiei paternale (anexa nr. 2 la prezentul Regulament).
    30. Indemnizaţia paternală stabilită şi neplătită solicitantului decedat se plăteşte soţiei sau, după caz, persoanei care îngrijeşte copilul.
    31. În cazul în care au fost prezentate acte sau date false ori s-a tăinuit obţinerea venitului asigurat în perioada concediului paternal la locul de muncă de bază şi, ca rezultat, s-au efectuat cheltuieli nejustificate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana care a beneficiat neîntemeiat de indemnizaţie paternală restituie benevol sumele primite necuvenit sau acestea se restituie în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.
V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    32. Pentru perioada concediului paternal care se suprapune cu perioada în care tatăl a desfăşurat activitate de muncă la locul de muncă de bază, se plăteşte salariu, dar nu indemnizaţie. În asemenea situaţie, pentru perioada de suprapunere, indemnizaţia plătită se restituie în modul prevăzut de prezentul Regulament.
    33.  Litigiile ce ţin de stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiei se soluţionează de Casa Naţională, a cărei decizie poate fi atacată în instanţa de judecată, conform legislaţiei în vigoare.
    34.  Indemnizaţia paternală se stabileşte pentru copiii nou-născuţi începînd cu data de 27 mai 2016.
    35. Indemnizaţia paternală se va acorda şi tatălui copiilor nou-născuţi care a beneficiat de concediu paternal pînă la data aprobării prezentei hotărîri.
    36. Răspunderea pentru corectitudinea stabilirii şi calculării indemnizaţiei o poartă Casa Naţională şi casele teritoriale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    37. Răspunderea pentru corectitudinea actelor eliberate de unitatea la care tatăl îşi desfăşoară activitatea o poartă persoanele cu funcţii de răspundere ale angajatorului.

    anexa nr.1

    anexa nr.2