LPC185/2017
ID intern unic:  371983
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 185
din  21.09.2017
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 27.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 371-382     art Nr : 632
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 80 din Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 80.  Cerinţele ecologice faţă de planificarea,
                             proiectarea,amplasarea, construcţia şi darea
                             în exploatare a obiectelor, edificiilor şi amenajărilor
                             care influenţează starea terenurilor
    Planificarea, proiectarea, amplasarea, construcţia şi darea în exploatare a obiectelor, edificiilor şi amenajărilor noi şi celor reconstruite, precum şi implementarea unor tehnologii noi ce influenţează negativ starea terenurilor se efectuează numai dacă, în prealabil, activitățile planificate au fost supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau dacă documentația de proiect a fost supusă expertizei ecologice de stat în conformitate cu Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică.
    Amplasarea și construcția obiectelor care influenţează starea terenurilor se fac în baza măsurilor de protecție a mediului și a condițiilor stabilite în acordul de mediu sau, după caz, în avizul expertizei ecologice de stat, în modul stabilit de legislaţie.
    Darea în exploatare a obiectelor şi aplicarea tehnologiilor care nu asigură protecţia terenurilor contra degradării sau distrugerii sînt interzise.”
    Art. II. – La articolul 22 alineatul întîi din Legea nr.880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.20), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu cuvintele „Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei”.
    Art. III. – Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 200), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În vederea inițierii procedurii de autorizare a unui produs medicamentos de uz uman, solicitantul depune la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale:
    a) cererea de autorizare;
    b) dosarul pentru autorizare în conformitate cu cerinţele aprobate de Guvern.”
    articolul se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Certificatul de înregistrare a medicamentului se eliberează pentru medicamentele care îndeplinesc condiţiile de calitate, eficacitate şi siguranţă prevăzute în actele normative ale Guvernului.
    (22) Certificatul de înregistrare a medicamentului se eliberează gratis și este valabil pe un termen de 5 ani. După expirare, acesta este reînnoit și rămîne valabil pe o durată nedeterminată. La expirarea termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare a medicamentului, în cazul nedepunerii cererii de reînnoire, medicamentul se exclude din Nomenclatorul de stat.”
    2. Legea se completează cu articolele 112, 113 şi 114 cu următorul cuprins:
    „Articolul 112. Respingerea cererii de autorizare
    (1) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale respinge cererea de autorizare a unui medicament în cazul în care:
    a) se constată necorespunderea documentelor depuse pentru autorizare cu cerinţele prevăzute la art. 11 alin. (2);
    b) raportul risc–beneficiu nu este favorabil;
    c) eficacitatea terapeutică nu este suficient dovedită;
    d) compoziţia calitativă şi cantitativă nu este conformă cu declaraţia.
    (2) Solicitantul poate înainta Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale o contestaţie, însoţită de justificări detaliate în susţinerea acesteia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii deciziei de respingere.
    (3) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale examinează situaţia creată şi este obligată să ofere solicitantului un răspuns privind examinarea şi soluţionarea contestaţiei în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea contestaţiei şi a documentelor justificative.
    Articolul 113. Suspendarea certificatului de înregistrare
                           a medicamentului
    (1) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale suspendă certificatul de înregistrare a medicamentului în cazul în care producătorul a schimbat datele cuprinse în dosarul pus la baza autorizării acestuia, fără a anunţa Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, ceea ce poate aduce prejudicii inofensivităţii produsului şi/sau drepturilor consumatorului.
    (2) Suspendarea încetează odată cu înlăturarea neajunsurilor care au stat la baza deciziei de suspendare sau ca urmare a aprobării modificărilor postautorizare.
    (3) În caz de urgenţă (alerte ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Agenţiei Europene a Medicamentului, notificări privind calitatea, notificări de depistare a medicamentelor contrafăcute şi de comunicare a reacţiilor adverse grave la administrarea medicamentelor), în vederea protejării sănătăţii populaţiei, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale suspendă folosirea pe teritoriul Republicii Moldova a unui medicament autorizat şi retrage din Nomenclatorul de stat medicamentul autorizat, dar care s-a dovedit a fi ofensiv.
    (4) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale informează în scris producătorul despre suspendarea certificatului de înregistrare a medicamentului.
    Articolul 114. Retragerea certificatului de înregistrare
                           a medicamentului
    (1) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale retrage certificatul de înregistrare a medicamentului în următoarele cazuri:
    a) medicamentul este depăşit de progresele terapeutice, are eficacitate nesatisfăcătoare sau prezintă o corelaţie risc–beneficiu necorespunzătoare;
    b) medicamentul este lipsit de eficacitate terapeutică;
    c) producătorul solicită retragerea certificatului de înregistrare a medicamentului;
    d) locul de producere nu corespunde declaraţiilor din documentaţia depusă la etapa autorizării, fapt constatat în urma inspecţiei producătorului, efectuată pe perioada valabilităţii certificatului de înregistrare a medicamentului;
    e) medicamentul nu este importat în Republica Moldova timp de 3 ani consecutivi de la emiterea certificatului de înregistrare a medicamentului;
    f) medicamentul autorizat, pus pe piaţă anterior, nu mai este prezent timp de 3 ani consecutivi în Republica Moldova.
    (2) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va informa în scris deţinătorul despre retragerea certificatului de înregistrare a medicamentului în termen de pînă la 3 zile calendaristice.”
    3. La articolul 141:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:
    „(2) Temei pentru desfăşurarea activităţii farmaceutice servesc licenţa și certificatul de acreditare eliberate conform Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și conform legilor speciale.
    (3) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    4. Articolul 142 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 142. Licenţierea activității farmaceutice
    (1) Pentru obținerea sau prelungirea licenței, solicitantul depune la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale:
    a) cererea în care se indică: denumirea, forma juridică de organizare, IDNO-ul întreprinderii sau al organizației ori numele, prenumele, adresa și IDNP-ul persoanei fizice solicitante; genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se solicită licența; asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licență a responsabilității pentru respectarea condițiilor de licențiere la desfășurarea genului de activitate pentru care se solicită licența și pentru autenticitatea documentelor prezentate;
    b) copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată;
    c) copiile diplomelor de absolvire a instituţiei superioare sau medii de specialitate în domeniul farmaceutic (după caz, certificatele de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate în modul stabilit);
    d) copia certificatului ce confirmă perfecţionarea continuă a cunoştinţelor;
    e) copiile ordinelor de angajare a conducătorilor unităților farmaceutice și filialelor acestora.
    (2) La data înregistrării cererii și documentelor stabilite de prezentul articol pentru obținerea/reperfectarea licenței, autoritatea de licențiere înștiințează Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Comitetul permanent de control asupra drogurilor (în cazul comercializării preparatelor stupefiante şi/sau psihotrope), pentru a se asigura (cu sau fără solicitarea unei vizite de control din partea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică) de corespunderea condițiilor de activitate a solicitantului cu cerințele stabilite, pentru a solicita și a obține de la entitățile respective autorizațiile necesare desfășurării activității farmaceutice.
    (3) În cel mult 10 zile lucrătoare de la data înștiințării, Agenția Naţională pentru Sănătate Publică transmite autorității de licențiere notificarea sau procesul-verbal de control privind rezultatele verificării efectuate, iar Comitetul permanent de control asupra drogurilor – copiile autorizațiilor/avizelor emise în urma controlului. În cazul în care Agenția Naţională pentru Sănătate Publică nu a inițiat un control în urma înștiințării și/sau nu a emis un proces-verbal de control, iar Comitetul permanent de control asupra drogurilor nu a emis, după caz, autorizația în decursul a 10 zile lucrătoare de la depunerea înștiințării, survine principiul aprobării tacite.
    (4) În cazul primirii refuzului entităților solicitate de a emite autorizație, autoritatea de licențiere este în drept să refuze eliberarea licenței.
    (5) Drept temei pentru retragerea licenței servesc:
    a) desfăşurarea de către titularul de licenţă a unei alte activităţi decît cea indicată în licenţă;
    b) desfăşurarea activităţii pe o altă adresă decît cea indicată în licenţă;
    c) decizia definitivă a instanţei de judecată.
    (6) Drept temei pentru suspendarea temporară a licenţei servesc:
    a) încălcarea uneia dintre condiţiile de practicare a activității farmaceutice;
    b) lipsa dreptului de proprietate sau expirarea contractului de locaţiune a imobilului unde se desfăşoară activitatea licenţiată;
    c) necorespunderea actelor de studii ale persoanelor angajate cu genurile de activitate prestate;
    d) lipsa actelor ce confirmă instruirea continuă;
    e) lipsa/retragerea certificatului de acreditare.
    (7) Licența se eliberează pe un termen de 5 ani.”
    5. Articolul 143 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) neacreditării întreprinderii farmaceutice în conformitate cu prevederile Legii nr. 552/2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate.”
    6. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Importul, exportul şi reexportul medicamentelor,
                           altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice
                           şi materiei prime medicamentoase
    (1) Importul medicamentelor neînregistrate, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase neînregistrate, realizat în scopul înregistrării, se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.
    (2) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizației de import al medicamentelor neînregistrate în scopul înregistrării prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (3) Pentru obţinerea autorizaţiei de import al medicamentelor neînregistrate în scopul înregistrării, solicitantul depune la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale:
    a) o cerere ce conține: denumirea, forma juridică de organizare, IDNO-ul întreprinderii sau al organizației ori numele, prenumele, adresa și IDNP-ul persoanei fizice solicitante; denumirea produsului;
    b) copia contractului de vînzare-cumpărare.
    (4) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale eliberează gratis solicitantului autorizaţia de import al medicamentelor:
    a) în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii – pentru autorizarea importului medicamentelor înregistrate;
    b) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii – pentru autorizarea importului medicamentelor neînregistrate.
    (5) Autorizaţia de import al medicamentelor neînregistrate este valabilă pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii, iar autorizaţia de import al medicamentelor înregistrate este valabilă pe o perioadă de un an de la data emiterii.
    (6) Importul medicamentelor înregistrate, exportul şi reexportul medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    Art. IV. – Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) planificarea, proiectarea, amplasarea şi punerea în funcţiune a obiectivelor social-economice, realizarea programelor şi activităţilor planificate care pot avea impact asupra mediului din Republica Moldova sau din alte state se admit numai cu condiția:
    – supunerii activităților menționate în anexele nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sau, după caz, expertizei ecologice de stat și obținerii acordului de mediu sau a avizului expertizei ecologice de stat în modul stabilit de legislație;
    – informării, de către autorităţile administraţiei publice locale şi inițiatorul activității planificate, a populaţiei care locuieşte în perimetrul obiectivului respectiv despre activitățile planificate şi asigurării procesului participativ la luarea deciziei în etapele de proiectare şi amplasare;”.
    2. La articolul 8 punctul 13) litera a), cuvintele „expertizei ecologice de stat” se substituie cu cuvintele „evaluării impactului asupra mediului”.
    3. Articolul 10 se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
    „k) oferă suport iniţiatorului activităţii planificate în organizarea procesului de informare a publicului şi a dezbaterilor publice asupra documentației privind evaluarea impactului asupra mediului al obiectelor sau activităților planificate.”
    4. Articolul 15:
    la litera a), cuvintele „controlului de stat asupra” se substituie cu cuvîntul „monitoringului”;
    la litera b), textul „efectuării auditului ecologic” se substituie cu textul „eliberarea avizelor expertizei ecologice de stat pentru activități ce nu necesită acord de mediu sau nu sînt prevăzute de anexele la Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului”;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) elaborarea cadrului normativ necesar pentru realizarea obiectivelor de protecție a mediului, asigurînd compatibilitatea acestuia cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu legislaţia Uniunii Europene, precum și elaborarea politicilor publice în domeniu, asigurarea implementării, monitorizarea, evaluarea și raportarea asupra realizării acestora;”.
    5. La articolul 16:
    la litera а), textul „efectuează în exclusivitate expertiza ecologică de stat” se substituie cu textul „elaborează și promovează proiectele de acte legislative și normative, de documente de politici publice în domeniul protecției mediului și utilizării durabile a resurselor naturale, emite acte departamentale”;
    litera b) se abrogă;
    literele c) și d) vor avea următorul cuprins:
    „c) eliberează, în domeniile de competență, acte permisive persoanelor fizice și juridice pentru practicarea activităților de întreprinzător cu impact asupra mediului prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
    d) efectuează evaluarea impactului asupra mediului al obiectelor planificate şi al genurilor de activitate economică care cad sub incidența Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, prin examinarea documentației privind evaluarea impactului și emiterea acordului de mediu pentru aceste activități; efectuează expertiza ecologică de stat a documentației de proiect pentru activitățile de construcţie, extindere, reconstrucţie, reutilare, modernizare, reprofilare, conservare, demolare şi lichidare a obiectelor care nu necesită a fi supuse procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, cu eliberarea avizului expertizei ecologice de stat;”
    la litera f), textul „efectuarea expertizei ecologice de stat, la elaborarea programelor de protecţie a mediului” se substituie cu textul „elaborarea avizelor ecologice pentru activități și documentația de proiect ce nu necesită acord de mediu, la efectuarea expertizei ecologice de stat, la examinarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului la nivel național și în context transfrontalier”;
    literele h) și i) se abrogă.
    6. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Art. 20. – (1) În sistemul administrativ al autorității centrale pentru resurse naturale și mediu se integrează aparatul central al autorității şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă.
    (2) Aparatul central al autorității centrale pentru resurse naturale și mediu este constituit din direcţii, secţii, servicii ale căror atribuţii ţin de asigurarea organizaţională a activităţii, de elaborarea proiectelor de acte normative, inclusiv a proiectelor de documente de politici publice, de conlucrarea cu alte autorităţi publice şi de reglementarea normativ-juridică, precum şi de gestionarea sferei de competenţă a autorității.
    (3) Structurile organizaționale din sfera de competență a autorității centrale pentru resurse naturale și mediu sînt autoritățile administrative din subordine, instituțiile publice și întreprinderile de stat în care autoritatea are calitatea de fondator. Autoritățile administrative din subordine sînt create în scopul asigurării implementării politicii în domeniul protecției mediului și gestionării anumitor subdomenii din sfera de competență a autorității centrale pentru resurse naturale și mediu. Autoritățile administrative din subordine pot avea subdiviziuni teritoriale – servicii publice desconcentrate.
    (4) Structura și modul de organizare a activității aparatului central al autorității centrale pentru resurse naturale și mediu și al autorităților administrative din subordinea acesteia se aprobă de Guvern.”
    7. Secţiunea a 2-a din capitolul III va avea următorul cuprins:
Secţiunea 2
Evaluarea impactului asupra mediului
și expertiza ecologică de stat

    Art. 21. – (1) Evaluarea impactului asupra mediului și expertiza ecologică de stat sînt mecanisme de asigurare a protecției mediului efectuate la etapele inițiale de planificare a activităților în scopul:
    a) identificării prealabile a efectelor directe sau indirecte pe care le pot avea unele proiecte publice sau private ori unele genuri de activitate planificată asupra mediului și sănătății populației și corespunderii caracteristicilor acestor activități legislației, normelor și standardelor de mediu în vigoare;
    b) prevenirii și minimizării impactului asupra mediului și sănătății populației prin elaborarea măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate, în cazul realizării proiectului, sau prin interzicerea demarării activităților planificate, în cazul încălcării cerințelor de mediu;
    c) elaborării și asigurării unui cadru normativ clar și aplicabil în domeniul mediului.
    (2) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    Art. 22. – (1) Obiectul, domeniul de aplicare și procedurile pentru efectuarea evaluării impactului asupra mediului la nivel local, național sau în context transfrontalier sînt stabilite de prezenta lege și de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
    (2) Evaluarea impactului asupra mediului se realizează pentru proiectele publice sau private ori activitățile planificate care constau în construcţia de obiecte noi, extinderea, reconstrucţia, modernizarea, reprofilarea, planificarea construcțiilor și/sau a unor genuri noi de activitate, dobîndirea sau utilizarea resurselor naturale, influenţa asupra teritoriului sau landşaftului neatins sau puţin modificat de activitatea omului, pentru documentația de proiect pentru activitățile de construcție, extindere, reconstrucţie a obiectelor și a unor genuri de activitate planificate, preconizate pentru dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova, a anumitor zone, raioane, municipii, oraşe, sate, precum alimentarea cu căldură, gaze, energie electrică, apă și asigurarea cu sisteme de canalizare a localităţilor, proiecte privind urbanismul şi amenajarea teritoriului în localităţile urbane şi rurale, precum şi pentru alte acţiuni a căror efectuare sau al căror rezultat final poate avea impact semnificativ asupra mediului.
    (3) Evaluarea impactului asupra mediului este realizată de către autoritatea centrală pentru resurse naturale și mediu în baza documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, elaborată și prezentată de către inițiatorul activității.
    Art. 23. – (1) În urma examinării documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, autoritatea centrală pentru resurse naturale și mediu decide emiterea acordului de mediu, refuză emiterea acordului de mediu sau remite documentația privind evaluarea impactului asupra mediului spre definitivare.
    (2) Acordul de mediu stabilește condițiile și măsurile pentru prevenirea și reducerea impactului negativ asupra mediului, care, în mod obligatoriu, urmează a fi luate în considerare de către autoritățile abilitate la eliberarea actelor permisive și respectate în procesul realizării proiectului.
    (3) Acordul de mediu este valabil 4 ani.
    Art. 24. – Obiectul, domeniul de aplicare și procedurile pentru efectuarea expertizei ecologice de stat sînt stabilite prin Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică.”
    8. Titlul secțiunii a 3-a va avea următorul cuprins:
Secțiunea 3
Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    9. La articolul 26:
    la alineatul (1), sintagma „Inspectoratul Ecologic de Stat” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Inspectorul principal de stat al mediului este şeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului; inspectorii principali raionali ai mediului sînt şefii inspectoratelor teritoriale pentru protecția mediului; inspectorii superiori de stat, inspectorii de stat, inspectorii superiori raionali şi inspectorii raionali ai mediului sînt salarizaţii Inspectoratului pentru Protecția Mediului și ai inspectoratelor teritoriale pentru protecția mediului şi sînt desemnaţi în aceste funcţii conform studiilor şi rezultatelor atestării.”
    10. La articolul 27:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Inspectorul principal de stat al mediului, inspectorii principali raionali ai mediului și, în absența lor, adjuncții acestora au dreptul:
    a) de a sigila instalații, echipamente tehnice, încăperi și alte bunuri mobile și imobile utilizate în activități neautorizate/ilicite de dobîndire a resurselor naturale;
    b) de a suspenda şi interzice proiectarea, construcţia, reconstrucţia obiectivelor industriale, agricole şi de menire socială, lucrările de exploatare a resurselor naturale şi alte lucrări în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de protecție a mediului și folosire rațională a resurselor naturale, dacă acestea pot conduce la poluarea mediului și folosirea neautorizată/nerațională a resurselor naturale;
    c) de a suspenda, total sau parțial, orice activitate, din proprie inițiativă sau la propunerea autorităților administrației publice locale, în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de protecție a mediului și folosire rațională a resurselor naturale, dacă acestea pot conduce la poluarea mediului și folosirea neautorizată/nerațională a resurselor naturale;
    d) de a înfăptui măsurile prevăzute la lit. a), b) și c) cu respectarea procedurii de contestare, precum și în limitele și modul stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
    e) de a cere de la organele de resort sancționarea disciplinară a persoanelor de decizie care nu au asigurat respectarea legislației cu privire la protecția mediului;
    f) de a examina materialele (dosarele) referitoare la încălcarea legislației cu privire la protecția mediului și de a lua decizii conform legislației în vigoare;
    g) de a emite decizii în privința persoanelor fizice și juridice, inclusiv străine, privind repararea prejudiciilor cauzate mediului ca rezultat al poluării lui și/sau folosirii neautorizate/neraționale a resurselor naturale;
    h) de a intenta acţiuni civile împotriva organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi persoanelor fizice care au cauzat prejudicii mediului ca rezultat al poluării lui și/sau folosirii neautorizate/neraționale a resurselor naturale.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Activitatea unității economice poate fi suspendată parțial, în baza măsurilor prevăzute la alin. (1), dacă, în urma controlului, sînt identificate neconformități care conduc iminent la poluarea mediului și folosirea neautorizată/nerațională a resurselor naturale și aceste neconformități pot fi remediate în termene proxime. Activitatea unității economice poate fi suspendată în totalitate, în baza măsurilor prevăzute la alin. (1), doar în cazul în care, în urma controlului, sînt identificate încălcări foarte grave, cu depășirea concentrațiilor maxime admisibile de poluanți, care vor conduce iminent și imediat la poluarea mediului și vor cauza în consecință daune în proporții considerabile mediului și sănătății populației, încălcări care nu pot fi remediate fără stoparea totală a activității.”
    11. La articolul 28 litera l), după cuvîntul „comisiilor” se introduc cuvintele „de selectare a terenului și”.
    12. Legea se completează cu secțiunea 31 cu următorul cuprins:
Secțiunea 31
Agenția de Mediu
    Art. 291. – (1) În scopul asigurării implementării politicii în domeniul protecției mediului în anumite sfere de activitate ale autorității centrale pentru resurse naturale și mediu, precum și în scopul asigurării procedurilor privind acordarea, suspendarea și retragerea actelor permisive în domeniul protecției mediului, în subordinea acesteia se creează și funcționează Agenția de Mediu.
    (2) Funcțiile de bază ale Agenției de Mediu sînt următoarele:
    a) asigură implementarea documentelor de politici publice și a legislației în domeniul protecției mediului la nivel național și local;
    b) acordă suportul tehnic pentru fundamentarea proiectelor de documente de politici publice, de acte legislative și normative în domeniul protecției mediului;
    c) reglementează și autorizează activitățile cu impact asupra mediului, eliberînd persoanelor fizice și juridice acte permisive pentru practicarea activităților de întreprinzător cu impact asupra mediului (autorizații, acorduri de mediu, permise, certificate, notificări, avize și coordonări), prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
    d) realizează monitoringul calității factorilor de mediu (monitoringul calității apei, aerului, solului, monitoringul forestier și al ariilor naturale protejate de stat, monitoringul stării și folosinței resurselor de apă și de sol, monitoringul regnului vegetal și regnului animal, monitoringul pescuitului, monitoringul stării subsolului, monitoringul poluării aerului, monitoringul geologic, monitoringul poluării mediului) în scopul asigurării persoanelor fizice și juridice cu informaţii privind calitatea mediului, al dezvoltării sistemului indicatorilor statistici în domeniul protecției mediului, precum și în scopul elaborării și publicării Raportului naţional privind starea mediului în Republica Moldova;
    e) creează și administrează cadastre și registre speciale, administrează sistemul informaţional și de date pentru domeniile sale de activitate și asigură accesul publicului la informaţia despre mediu.
    (3) Guvernul aprobă modul de organizare a activității Agenției de Mediu, structura și statele de personal.”
    13. La articolul 32 litera g), cuvintele „expertizarea activităților” se substituie cu cuvintele „evaluarea impactului asupra mediului și expertiza ecologică de stat pentru activitățile planificate”.
    14. La articolul 361, sintagma „Inspectoratului Ecologic de Stat” se substituie cu sintagma „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”.
    15. Articolul 40 se completează în final cu textul „ , de pe terenurile proprietate privată, cu excepția cazurilor în care dobîndirea dreptului de proprietate privată asupra terenului a avut loc ca rezultat al deetatizării proprietății publice, indiferent de succesiunea actelor juridice translative de proprietate, sau de pe terenurile din fondul forestier aflate în proprietate privată”.
    16. La articolul 41 alineatul (1), cuvintele „avizul pozitiv al” se substituie cu cuvintele „obținerea acordului de mediu sau a avizului”.
    Art. V. – Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 15–17, art. 23), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 161 va avea următorul cuprins:
    „Art. 161. – (1) Cercetarea pe teren a monumentelor de istorie, artă și arhitectură și a zonelor lor de protecție, precum și verificarea respectării de către deținătorii cu orice titlu juridic ai acestor monumente a legislației în domeniul ocrotirii monumentelor sînt asigurate de către Agenția pentru Protecție și Restaurare a Monumentelor.
    (2) Agenția pentru Protecție și Restaurare a Monumentelor este o instituție specializată, subordonată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care activează în baza unui regulament aprobat de Guvern și este finanțată din bugetul de stat în limitele fondurilor stabilite.
    (3) Orice verificare și solicitare de informații cu privire la monumentele de istorie, artă și arhitectură și zonele lor de protecție, care se încadrează în noțiunea de control de stat potrivit Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în raport cu agenții economici, vor fi efectuate doar în comun cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică, conform Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    2. La articolul 57, textul „și de comisiile împuternicite de Ministerul Culturii (agentul constatator)” se exclude.
    Art. VI. – Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 15–16, art. 144), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), textul „organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor” se substituie cu textul „Agenția pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor)”.
    2. La articolul 11:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care:
    la litera c), cuvintele „ , avizelor și avertismentelor organelor” se substituie cu cuvintele „și avizului organului”;
    la litera j), cuvîntul „organelor” se substituie cu cuvîntul „organului”;
    articolul se completează cu alineatele (2)–(5) cu următorul cuprins:
    „(2) Cu cel puțin 15 zile înainte de inițierea unei activități economice, persoana juridică sau fizică este obligată, odată cu notificarea transmisă conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, după caz, să înștiințeze despre acest fapt organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor din raza teritorială unde se va desfășura activitatea economică. Notificarea recepționată de la persoana fizică sau juridică sau înștiințarea venită din partea autorității publice locale care, la rîndul ei, a fost notificată conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior servește drept temei pentru inițierea unui control inopinat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în vederea verificării respectării cerințelor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Modul și forma de notificare se aprobă de Guvern.
    (3) La finele executării lucrărilor în construcții și pînă la darea în exploatare a obiectivului construit/reconstruit, în cazul în care este obligatorie, conform legii, notificarea organului de control de stat al calității în construcții, persoana responsabilă înștiințează simultan, în formă electronică sau pe suport de hîrtie, și organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în a cărui rază teritorială se află obiectivul în cauză. Notificarea servește drept temei pentru inițierea unui control inopinat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, cu participarea obligatorie a reprezentantului serviciului de salvatori și pompieri, în vederea verificării respectării cerințelor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Modul și forma de notificare se aprobă de Guvern.
    (4) În urma controlului efectuat conform alin. (2) și (3), organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor emite un proces-verbal de control în care se atestă lipsa sau existența abaterilor de la cerințele legislației. Controlul este efectuat gratis, iar procesul-verbal de control este emis în cel mult 15 zile de la data notificării. După obținerea procesului-verbal de control care consemnează lipsa de abateri de la cerințele de apărare împotriva incendiilor în privința obiectivului sau activității notificate, agentul economic nu este obligat să mai obțină alte avize sau coordonări din partea organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor este obligat să transmită imediat serviciului de salvatori și pompieri orice modificare a informației din dosarul de supraveghere a obiectivului depistată în cadrul controlului de stat.
    (5) În cazul în care organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor nu a inițiat un control în urma notificării și/sau nu a emis un proces-verbal de control în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea notificării, survine principiul aprobării tacite și exemplarul de notificare pe care se confirmă recepționarea notificării substituie procesul-verbal de control pînă la data la care organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor va emite un proces-verbal de control în modul corespunzător.”
    3. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:
Capitolul III
SERVICIUL DE SALVATORI ȘI POMPIERI ȘI ORGANUL
SUPRAVEGHERII DE STAT A MĂSURILOR CONTRA INCENDIILOR
”.
    4. La articolul 14 alineatul (1), textul „ , exercitarea supravegherii de stat asupra asigurării apărării împotriva incendiilor” se exclude.
    5. La articolul 16 alineatul (1), textul „supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor și” se exclude.
    6. Articolele 22, 23 și 231 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 22.  Obligațiile organelor serviciului de salvatori
                            și pompieri
    Organele serviciului de salvatori și pompieri sînt obligate:
    a) să contribuie la elaborarea normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor, să avizeze proiectele de standarde, condiții tehnice, norme și reguli ce conțin reglementări de apărare împotriva incendiilor;
    b) să informeze populația despre siguranța la incendiu a obiectivelor;
    c) să acorde ajutor formațiunilor benevole de pompieri la organizarea lucrărilor de profilaxie și a pregătirii de luptă;
    d) să acorde ajutor autorităților publice și instituțiilor, unităților economice la organizarea însușirii de către salariați a normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.
    Articolul 23. Obligațiile organului supravegherii de stat
                          a măsurilor contra incendiilor
    Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor este obligat:
    a) să supravegheze modul în care autoritățile publice și instituțiile, unitățile economice, factorii de decizie, alte categorii de salariați, precum și persoanele fizice respectă prezenta lege, standardele, normele și regulile de apărare împotriva incendiilor;
    b) să exercite un control selectiv asupra modului în care organizațiile de proiectări și construcții, unitățile economice și persoanele fizice respectă reglementările de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, construcția, reconstrucția și reutilarea tehnică a obiectivelor;
    c) să cunoască starea de apărare împotriva incendiilor, pericolul de incendiu al obiectivelor supravegheate;
    d) să întocmească, cu participarea obligatorie a funcționarilor organelor serviciului de salvatori și pompieri, dosarul de supraveghere al obiectivului, să transmită o copie a dosarului, precum și orice modificare a informației ce se conține în dosar, serviciului de salvatori și pompieri;
    e) să participe la lucrările comisiilor de recepție finală a construcțiilor și a instalațiilor aferente, finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale, cu participarea obligatorie a colaboratorilor organelor serviciului de salvatori și pompieri;
    f) să respecte prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în cadrul efectuării controlului și supravegherii de stat a persoanelor care practică activitate de întreprinzător.
    Articolul 231. Drepturile organelor serviciului
                           de salvatori și pompieri
    Organele serviciului de salvatori și pompieri au următoarele drepturi:
    a) să verifice, la obiective, capacitatea de luptă a formațiunilor benevole de pompieri;
    b) să verifice gradul de pregătire a specialiștilor din economia națională și a persoanelor fizice în materie de apărare împotriva incendiilor;
    c) să ceară autorităților publice, instituțiilor și unităților economice informații și documente despre incendii și consecințele lor;
    d) să antreneze, în modul stabilit, specialiști din organizațiile de cercetări științifice și de proiectare, ingineri, tehnicieni și alți salariați de la obiective la elaborarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, la efectuarea testelor privind siguranța la incendiu;
    e) să prezinte propuneri referitoare la elaborarea actelor legislative și a altor acte normative privind asigurarea apărării împotriva incendiilor;
    f) să elaboreze norme și reguli de apărare împotriva incendiilor, să coordoneze documentele normative în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    g) să efectueze, în conformitate cu legislația în vigoare, cercetarea cazurilor de incendiu.”
    7. Articolul 232:
    la alineatul (2), cuvintele „funcționarilor organelor” se substituie cu cuvintele „inspectorilor organului”, iar textul „sub conducerea funcționarilor Direcției salvatori și pompieri, cu participarea specialiștilor altor organe de supraveghere” – cu textul „cu participarea obligatorie a funcționarilor organelor serviciului de salvatori și pompieri”;
    la alineatul (3), cuvintele „funcționarilor organelor” se substituie cu cuvintele „inspectorilor organului”, iar în final alineatul se completează cu textul „ , cu participarea obligatorie a funcționarilor organelor serviciului de salvatori și pompieri”;
    la alineatul (4), cuvintele „funcționarilor organelor” se substituie cu cuvintele „inspectorilor organului”, iar în final alineatul se completează cu textul „ , cu participarea obligatorie a funcționarilor organelor serviciului de salvatori și pompieri”.
    8. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Drepturile organului supravegherii de stat
                           a măsurilor contra incendiilor
    (1) Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor are dreptul:
    a) să ceară autorităților publice, instituțiilor și unităților economice informații și documente despre siguranța la incendiu a obiectivelor și a producției fabricate;
    b) să efectueze controlul tehnic de specialitate la obiective, să prescrie recomandări privind lichidarea încălcărilor prezentei legi, standardelor, normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor și, după caz, să dispună măsuri restrictive în modul și limitele stabilite de lege;
    c) să verifice, la obiective, în ce stare se află mijloacele de protecție contra incendiilor;
    d) să suspende, total sau parțial, activitatea unității economice (a unei lucrări separate), să interzică exploatarea clădirilor, construcțiilor, a unor încăperi separate, a sectoarelor de producție sau a agregatelor în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de apărare împotriva incendiilor, precum și a cauzelor și condițiilor care pot conduce la izbucnirea incendiului, creează pericol iminent și imediat pentru viața și sănătatea oamenilor și care pot conduce la distrugerea valorilor materiale;
    e) să suspende, total sau parțial, lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor dacă s-au constatat abateri de la documentația de proiect și deviz sau dacă nu sînt respectate reglementările de apărare împotriva incendiilor ce se conțin în standarde, norme și reguli, ceea ce poate conduce la izbucnirea incendiului, creează pericol iminent și imediat pentru viața și sănătatea oamenilor și poate conduce la distrugerea valorilor materiale;
    f) să aplice măsurile prevăzute la lit. d) și e) cu respectarea procedurii de contestare, precum și în limitele și modul stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
    g) să aplice, în conformitate cu legislația în vigoare, sancțiuni sub formă de amendă pentru nerespectarea sau neîndeplinirea standardelor, condițiilor tehnice, normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor, precum și să dispună măsuri restrictive, cu respectarea prevederilor
    lit. f) și a următoarelor principii:
    – legalitatea și respectarea competenței stabilite de lege;
    – prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
    – neadmiterea aplicării sancțiunilor care nu sînt stabilite de lege;
    – tratarea în favoarea persoanei a dubiilor apărute la aplicarea legislației;
    – efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
    – dreptul de a contesta acțiunile organului de control;
    h) să prezinte ministerelor, altor autorități și instituții, factorilor de decizie din unitățile economice etc. propuneri privind destituirea, în condițiile legii, a persoanelor care încalcă sistematic sau grav reglementările de apărare împotriva incendiilor sau care se eschivează de la executarea prescripțiilor organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
    i) să acorde, în bază de contract, servicii contra plată. Nomenclatorul serviciilor contra plată și mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către Guvern.
    (2) Activitatea unității economice sau lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor pot fi suspendate parțial, în baza măsurilor prevăzute la alin. (1), dacă, în urma controlului, sînt identificate neconformități care pot fi remediate în termene proxime, dar care, dacă nu sînt remediate, conduc iminent la izbucnirea incendiului și creează pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere a valorilor materiale. Activitatea unității economice sau lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor pot fi suspendate în totalitate, în baza măsurilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care, în urma controlului, sînt identificate încălcări foarte grave care vor conduce imediat și iminent la izbucnirea incendiului, cu pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere a valorilor materiale în proporții considerabile, însă aceste încălcări nu pot fi remediate fără stoparea totală a activității.”
    9. La articolul 31 alineatul (3), cuvintele „organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor” se substituie cu cuvintele „organele serviciului de salvatori și pompieri”.
    10. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 33. Supravegherea și evidența agenților economici
                           care acordă servicii din domeniul apărării împotriva
                           incendiilor
    (1) Pentru inițierea activității de montare şi/sau reglare, asistență tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu, agenții economici sînt obligați să notifice în acest sens organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor cu 15 zile lucrătoare pînă la începerea activității. Modalitatea de notificare, forma notificării și documentele ce vor fi anexate la notificare se aprobă de Guvern.
    (2) Notificarea va conține informația de identificare a agentului economic și datele în baza cărora pot fi determinate capacitatea și întrunirea condițiilor necesare pentru a putea presta servicii de montare şi/sau reglare, asistență tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu. În baza notificării, agentul economic declară pe propria răspundere conformarea activității notificate cu cerințele prevăzute de legislație și, după caz, solicită un control inopinat din partea organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor pentru a fi atestate capacitățile notificate și întrunirea declarată a condițiilor.
    (3) Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor este obligat, în decursul a 15 zile de la recepționarea notificării, să examineze notificarea, să efectueze o vizită de control, după caz, și să înregistreze agentul economic dacă acesta întrunește toate condițiile stabilite de lege pentru desfășurarea activității notificate și dacă, în urma controlului, nu i-au fost înaintate prescripții.
    (4) După inițierea activităților de montare şi/sau reglare, asistență tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu, agenții economici sînt obligați să informeze organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor despre orice schimbări care survin în datele din notificare sau în documentele anexate la notificare în decursul a cel mult 10 zile de la data survenirii modificărilor.
    (5) Sînt în drept să exercite activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor persoanele instruite în modul stabilit şi atestate de către comisia specializată în domeniu, creată în cadrul serviciului de salvatori şi pompieri.
    (6) Instruirea şi atestarea tehnico-profesională a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor constituie o componentă a sistemului apărării împotriva incendiilor şi se efectuează în scopul respectării actelor normative în domeniul apărării împotriva incendiilor, în baza unui regulament elaborat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor şi aprobat de Guvern.”
    11. La articolul 35 alineatul (1), cuvintele „organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor” se substituie cu cuvintele „organelor serviciului de salvatori și pompieri”.
    Art. VII. – Legea nr. 271/1994 cu privire la protecția civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la litera b), cuvintele „protecției civile” se substituie cu cuvintele „lichidării consecințelor situațiilor excepționale”;
    litera k) se abrogă.
    2. La articolul 9:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Supravegherea de stat asupra realizării acțiunilor de protecție civilă este exercitată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – organul supravegherii de stat în domeniul protecției civile).”
    3. În denumirea capitolului IV, cuvintele „ALE SUPRAVEGHERII DE STAT ȘI” se exclud.
    4. La articolul 17 alineatul (3), textul „ , totodată, este Inspector principal de stat al Protecției Civile și are dreptul să dea dispoziții (ordine) din numele lui” se exclude.
    5. Articolul 18:
    la alineatul (1), cuvîntul „inspectoratele,”, în ambele cazuri, se exclude;
    la alineatul (3), cuvîntul „(inspectorilor)” se exclude;
    la alineatul (5), cuvîntul „(inspectori)” se exclude;
    la alineatul (6), cuvîntul „inspectoratelor,” se exclude.
    6. Articolele 19, 20 și 21 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 19. Drepturile și obligațiile Inspectoratului General
                           pentru Situații de Urgență
    (1) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are următoarele drepturi:
    a) să controleze în unitățile administrativ-teritoriale și la obiectivele economiei naționale pregătirea formațiunilor protecției civile pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin;
    b) să verifice nivelul de cunoștințe privind protecția civilă al personalului de conducere, de comandă, al specialiștilor economiei naționale și al persoanelor fizice;
    c) să ceară autorităților publice, instituțiilor și unităților economice informații privind starea protecției civile a obiectivelor economiei naționale și a populației, precum și date despre situațiile excepționale apărute și efectele lor;
    d) să antreneze, în modul stabilit de lege, specialiști de la institutele și organizațiile de cercetări științifice și de proiectare, ingineri și tehnicieni, alți lucrători de la obiectivele economiei naționale la elaborarea măsurilor de protecție civilă, la efectuarea expertizelor corespunzătoare;
    e) să prezinte autorităților publice proiecte de acte legislative și de alte acte normative privind protecția civilă;
    f) să elaboreze standarde, norme și reguli de protecție genistică, radiativă, chimică, medico-biologică a obiectivelor economiei naționale și a populației, să coordoneze actele normative în domeniul protecției civile.
    (2) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are următoarele obligații:
    a) să informeze populația despre starea protecției civile a obiectivelor economiei naționale;
    b) să acorde ajutor la elaborarea standardelor, normelor şi regulilor protecției civile.
    Articolul 20. Obligațiile organului supravegherii de stat în
                         domeniul protecției civile
    (1) Organul supravegherii de stat în domeniul protecției civile este obligat:
    a) să exercite supravegherea asupra respectării de către autoritățile publice, instituțiile, unitățile economice, precum și de către persoanele fizice, a cerințelor prezentei legi, ale altor acte normative privind protecția civilă;
    b) să informeze autoritățile publice despre starea protecției civile a obiectivelor economiei naționale și despre rezultatele activității de supraveghere;
    c) să exercite supravegherea asupra îndeplinirii, de către organizațiile de proiectare și de construcții, precum și de către unitățile economice și persoanele fizice, a cerințelor protecției genistice, radiative, chimice, medico-biologice a populației la proiectarea, construcția, reconstrucția și reutilarea tehnică a obiectivelor;
    d) să participe la lucrările comisiilor de recepție finală a  construcțiilor și a instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale.
    (2) Organul supravegherii de stat în domeniul protecției civile exercită controlul și supravegherea de stat a persoanelor care practică activitatea de întreprinzător în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    Articolul 21. Drepturile organului supravegherii de stat
                          în domeniul protecției civile
    (1) Pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, organul supravegherii de stat în domeniul protecției civile are dreptul:
    a) să efectueze cercetarea genistică, radiativă, chimică, medico-biologică a obiectivelor economiei naționale, să prescrie recomandări pentru înlăturarea încălcărilor prezentei legi, standardelor, normelor și regulilor protecției civile și, după caz, să dispună măsuri restrictive în modul și limitele stabilite de lege;
    b) să controleze în unitățile administrativ-teritoriale și la obiectivele economiei naționale starea mijloacelor individuale și colective de protecție;
    c) să suspende, total sau parțial, activitatea unității economice (a unei lucrări separate), să interzică exploatarea clădirilor, construcțiilor, a unor încăperi separate, a sectoarelor de producție sau a agregatelor în caz de depistare a încălcărilor cerințelor privind protecția civilă, precum și a cauzelor și condițiilor care pot conduce la apariția situației excepționale, creează pericol iminent și imediat pentru viața și sănătatea oamenilor și pot conduce la distrugerea (contaminarea) valorilor materiale;
    d) să suspende, total sau parțial, lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor dacă s-au constatat abateri de la documentația de proiect și deviz sau dacă nu sînt respectate cerințele standardelor, normelor și regulilor protecției civile, ceea ce poate conduce la apariția situației excepționale, creează pericol iminent și imediat pentru viața și sănătatea oamenilor și poate conduce la distrugerea (contaminarea) valorilor materiale;
    e) să aplice măsurile prevăzute la lit. c) și d) cu respectarea procedurii de contestare, precum și în limitele și modul stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
    f) să aplice, în conformitate cu legislația în vigoare, sancțiuni sub formă de amendă pentru încălcarea sau nerespectarea cerințelor, standardelor, normelor și regulilor protecției genistice, radiative, chimice, medico-biologice a obiectivelor economiei naționale și a populației, precum și să dispună măsuri restrictive, cu respectarea prevederilor lit. e) și a următoarelor principii:
    – legalitatea și respectarea competenței stabilite de lege;
    – prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
    – neadmiterea aplicării sancțiunilor care nu sînt stabilite de lege;
    – tratarea în favoarea persoanei a dubiilor apărute la aplicarea legislației;
    – efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
    – dreptul de a ataca acțiunile organului de control;
    g) să acorde, în bază de contract, servicii contra plată. Nomenclatorul serviciilor contra plată și mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către Guvern.
    (2) Activitatea unității economice sau lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor pot fi suspendate parțial, în baza măsurilor prevăzute la alin. (1), dacă, în urma controlului, sînt identificate neconformități care pot fi remediate în termene proxime, dar care, dacă nu sînt remediate, conduc iminent la apariția situațiilor excepționale și creează pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere (contaminare) a valorilor materiale. Activitatea unității economice sau lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor pot fi suspendate în totalitate, în baza măsurilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care, în urma controlului, sînt identificate încălcări foarte grave care vor conduce imediat și iminent la apariția situațiilor excepționale, cu pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere (contaminare) a valorilor materiale în proporții considerabile, însă aceste încălcări nu pot fi remediate fără stoparea totală a activității.”
    7. La articolul 25 alineatul (2), cuvintele „organelor supravegherii de stat în domeniul protecției civile” se substituie cu sintagma „Inspectoratului General pentru Situații de Urgență”.
    Art. VIII. – Legea nr. 371/1995 privind selecția și reproducția în zootehnie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 52–53, art. 160), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9, litera a) se abrogă.
    2. La articolul 12 alineatul (1), textul „și de licență de activitate în domeniu, eliberată în condițiile Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se exclude.
    3. Articolul 121 se abrogă.
    Art. IX. – Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 91 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 91. Condițiile de activitate a instituţiilor
                           medico-sanitare private
    Pentru acordarea asistenței medicale, instituţiile medico-sanitare private trebuie să respecte următoarele condiții de activitate:
    a) instituţia medico-sanitară privată trebuie să fie inclusă în Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare al Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
    b) prestarea serviciilor medicale pentru genul de activitate solicitat trebuie să corespundă Nomenclatorului specializărilor profesionale, aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
    c) instituţia medico-sanitară privată trebuie să deţină autorizaţie sanitară pentru genul de activitate practicat;
    d) instituţia medico-sanitară privată trebuie să dețină certificat de acreditare.”
    2. Articolul 92 se abrogă.
    3. La articolul 33 alineatul (2), articolul 331 alineatul (1) și articolul 411, cuvintele „licențiate și” se exclud.
    Art. X. – Legea regnului animal nr. 439/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 688), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele „autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    2. Articolul 6 se abrogă.
    3. La articolul 8, cuvintele „autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    4. Articolele 12 și 13 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 12. Măsuri de prevenire și reducere a impactului
                           asupra regnului animal, habitatului, condițiilor
                           de reproducere și căilor de migrație a animalelor
    (1) Planificarea, proiectarea și executarea lucrărilor de desțelenire, irigație, desecare, defrișare, extracție a zăcămintelor, construcție a diferitelor obiective, întocmire a rutelor turistice, creare a zonelor de agrement, amplasare a căilor ferate, șoselelor, conductelor, canalelor, barajelor au loc numai dacă, în prealabil, activitățile planificate au fost supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau documentația de proiect a fost supusă expertizei ecologice de stat în conformitate cu Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică.
    (2) Efectuarea lucrărilor menționate la alin. (1) se permite în baza acordului de mediu sau, după caz, a avizului expertizei ecologice de stat, cu respectarea condițiilor și măsurilor de protecție a mediului stabilite în aceste acte.
    Articolul 13. Coordonarea privind amplasamentele obiectivelor
                         care afectează starea regnului animal
    (1) Selectarea amplasamentelor obiectivelor se coordonează de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului, ca urmare a participării în cadrul comisiilor de selectare a terenurilor, prin semnarea actelor de selectare a terenurilor respective.
    (2) În caz de dezacord al autorității centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului cu unele poziții din actele de selectare a terenurilor, aceasta eliberează un aviz în care expune cauzele dezacordului, care se anexează la actele de selectare.”
    5. Articolul 17:
    la alineatul (5), cuvintele „de mediu” se exclud;
    la alineatul (6), cuvintele „de mediu” se substituie cu cuvintele „pentru import/export”;
    la alineatul (9), textul „ , iar taxele pentru eliberarea acordurilor de mediu și permiselor/certificatelor CITES, stabilite la art. 19, se achită la momentul eliberării actului și se transferă la contul Fondului Ecologic Național” se exclude.
    6. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 19. Importul, exportul, reexportul, tranzitul, strămutarea,
                           aclimatizarea şi încrucişarea animalelor
    (1) Importul şi exportul animalelor, părţilor şi derivatelor din ele, colectate din fauna sălbatică, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, se admit numai în baza acordului pentru importul sau exportul de animale sălbatice, eliberat de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului.
    (2) Importul, exportul, reexportul şi tranzitul animalelor, părţilor şi derivatelor din ele, reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu speciile sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), se admit numai în baza permisului/certificatului CITES, eliberat de către organul de gestiune CITES.
    (3) Persoanele fizice și juridice care intenționează să întreprindă o procedură de import, export, reexport sau tranzit al animalelor, părţilor şi derivatelor din ele, colectate din fauna sălbatică, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, sînt obligate să solicite și să obțină de la organele menționate la alin. (1) și (2) acordul sau permisul/certificatul CITES corespunzător. În acest caz, solicitantul prezintă autorității centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului, care este și organul de gestiune CITES, cererea și setul complet de documente anexate.
    (4) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (5) Pentru obţinerea acordului pentru import, solicitantul depune următoarele documente:
    a) cererea, în care se indică următoarele informaţii: scopul efectuării importului, bunul importat (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat), starea acestuia (vie, produs sau derivat), cantitatea importată (numărul de exemplare sau de kilograme), statul exportator cu adresa juridică a beneficiarului, locul de întreţinere a animalului;
    b) copia contractului dintre importator şi exportator, în cazul persoanelor juridice, cu indicarea condiţiilor de transportare a animalelor vii;
    c) copia autorizației sanitar-veterinare de funcționare a grădinilor zoologice/instalațiilor, eliberată de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în cazul importului de animale vii care vor fi întreţinute în captivitate;
    d) copia certificatului sanitar-veterinar, în cazul importului de animale vii care vor fi introduse/aclimatizate în ecosistemele naturale, pentru a garanta că specia dată nu va prejudicia fauna sălbatică autohtonă.
    (6) Acordul pentru import se eliberează gratis, în termen de 15 zile de la depunerea setului complet de documente, doar pentru o singură tranzacție, și este valabil timp de 3 luni de la data eliberării. Formularul acordului pentru import se aprobă de Guvern.
    (7) Pentru obţinerea acordului pentru export, solicitantul depune următoarele documente:
    a) cererea, în care se indică următoarele informaţii: scopul efectuării exportului, bunul exportat (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat), starea acestuia (vie, produs sau derivat), cantitatea exportată (numărul de exemplare sau de kilograme), statul importator cu adresa juridică a beneficiarului, locul de întreţinere a animalului;
    b) copia contractului dintre exportator şi importator, în cazul persoanelor juridice, cu indicarea condiţiilor de transportare a animalelor vii;
    c) autorizaţia pentru dobîndirea animalelor, în cazul în care solicitantul este titular al unei astfel de autorizații;
    d) copia autorizaţiei pentru dobîndirea animalelor, în cazul în care solicitantul nu este titular al unei astfel de autorizaţii, obţinută de la titularul autorizației;
    e) copiile facturilor de cumpărare a mărfii pentru export, în cazul în care solicitantul nu este titular de autorizaţie pentru dobîndirea animalelor și a cumpărat marfa de la un titular al autorizației pentru dobîndirea animalelor.
    (8) În procesul de examinare a cererii, organul emitent solicită Inspectoratului pentru Protecția Mediului să se deplaseze la locul de ținere în captivitate a animalelor și să verifice datele expuse în cerere și în documentele anexate, cu întocmirea unui act de control, care se anexează la cererea solicitantului.
    (9) Acordul pentru export se eliberează în termen de 15 zile de la depunerea setului complet de documente, doar pentru o singură tranzacție, și este valabil timp de 3 luni de la data eliberării. În cazul în care autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului decide eliberarea acordului pentru export, cu 3 zile pînă la expirarea termenului-limită, aceasta transmite prin ghișeul unic electronic o notificare solicitantului, prin care îi aduce la cunoștință acceptul eliberării acordului și necesitatea achitării taxei stabilite pentru acest acord, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la emiterea actului permisiv. Formularul acordului de export se aprobă de Guvern.
    (10) Pentru eliberarea acordului pentru export se stabilesc următoarele taxe, care se transferă la contul Fondului Ecologic Național:
    Melci în stare vie (resursă genetică)            2,0 lei/kg
    Carne de melc decochiliată congelată         4,0 lei/kg
    Cochilii de melc                                         0,5 lei/kg
    Scoici, broaşte şi raci, în stare vie               4,0 lei/kg
    Scoici, broaşte şi raci, în stare
    semiprelucrată                                           3,0 lei/kg
    Alte animale acvatice (peşti, viermi,
    crustacee etc.)                                           3,0 lei/kg
    Peşti decorativi (resursă genetică)               2,0 lei/bucata
    Iepuri şi alte mamifere sălbatice mici,
    în stare vie
    (resursă genetică)                                       40,0 lei/bucata
    Iepuri şi alte mamifere sălbatice mici,
    împuşcate                                                   10,0 lei/kg
    Mamifere sălbatice mari, în stare vie
    (resursă genetică)                                        500,0 lei/bucata
    Mamifere sălbatice mari, împuşcate              20,0 lei/kg
    Păsări din fauna sălbatică, în stare vie
    (resursă genetică)                                        30,0 lei/bucata
    Păsări din fauna sălbatică, împuşcate            10,0 lei/kg.
    (11) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES pentru import, solicitantul depune următoarele documente:
    a) cererea, în care se indică următoarele informaţii: scopul efectuării importului, bunul importat (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat), starea acestuia (vie, produs sau derivat), cantitatea importată (numărul de exemplare sau de kilograme), statul exportator cu adresa juridică a beneficiarului, locul de întreţinere a animalului;
    b) copia contractului dintre importator şi exportator, în cazul persoanelor juridice, cu indicarea condiţiilor de transportare a animalelor vii;
    c) copia permisului/certificatului CITES de export, eliberat de organul de gestiune CITES al statului exportator;
    d) copia autorizației sanitar-veterinare de funcționare a grădinilor zoologice/instalațiilor, eliberată de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în cazul importului de animale vii care vor fi întreţinute în captivitate.
    (12) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES pentru export, reexport sau tranzit, solicitantul depune următoarele documente:
    a) cererea, în care se indică următoarele informaţii: tipul şi scopul tranzacţiei, bunul (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat), starea acestuia (vie, produs sau derivat), cantitatea acestuia (numărul de exemplare sau kilograme), statul importator cu adresa juridică a beneficiarului, locul de întreţinere a animalului;
    b) copia contractului dintre exportator şi importator, în cazul persoanelor juridice, cu indicarea condiţiilor de transportare a animalelor vii;
    c) autorizaţia pentru dobîndirea animalelor, în cazul în care solicitantul este titular al unei astfel de autorizații;
    d) copia autorizaţiei pentru dobîndirea animalelor, în cazul în care solicitantul nu este titular al unei astfel de autorizaţii, obţinută de la titularul autorizației;
    e) copiile facturilor de cumpărare a mărfii pentru export, în cazul în care solicitantul nu este titular de autorizaţie pentru dobîndirea animalelor și a cumpărat marfa de la un titular al autorizației pentru dobîndirea animalelor;
    f) copia permisului/certificatului CITES de import, eliberat de organul de gestiune CITES al statului importator.
    (13) Cererea de solicitare a permisului/certificatului CITES pentru import, export, reexport sau tranzit se examinează în cel mult 30 de zile de la data depunerii setului complet de documente.
    (14) După recepționarea și înregistrarea cererii, organul de gestiune CITES solicită autorității științifice CITES, prin intermediul ghișeului unic electronic, examinarea cererii și prezentarea avizului respectiv în termen de 5 zile.
    (15) Permisul/certificatul CITES pentru import, export, reexport sau tranzit se eliberează doar pentru o singură tranzacție și este valabil timp de 6 luni de la data eliberării, cu excepția celor eliberate pentru circ, delfinarii și expoziții mobile, care sînt valabile timp de un an de la data eliberării. Formularul permisului/ certificatului CITES se aprobă de Guvern.
    (16) În cazul în care organul de gestiune CITES decide eliberarea permisului/certificatului CITES pentru import, export, reexport sau tranzit, cu 3 zile pînă la expirarea termenului-limită, acesta transmite prin ghișeul unic electronic o notificare solicitantului, prin care îi aduce la cunoștință acceptul eliberării permisului/certificatului CITES și necesitatea achitării taxei stabilite pentru acest act, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (17) Pentru eliberarea permisului/certificatului CITES pentru import, export, reexport sau tranzit se stabilesc următoarele taxe, care se transferă la contul Fondului Ecologic Național:
    Specii de mamifere sălbatice               500,0 lei/permis
    Specii de reptile, păsări                       400,0 lei/permis
    Lipitori, peşti                                      500,0 lei/permis
    Alte specii de animale sălbatice           300,0 lei/permis.
    (18) În cazul în care solicitantul a depus cererea și setul de documente în format electronic, autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului poate solicita ca, la eliberarea acordului pentru import/export sau a permisului/certificatului CITES sau în termen de 30 de zile după eliberarea acestora, să-i fie puse la dispoziție originalele documentelor ale căror copii au fost anexate la cererea transmisă la distanță, pentru a verifica autenticitatea copiilor în cauză.
    (19) Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului ține Registrul cererilor de eliberare a acordurilor de import/export și a permiselor/certificatelor CITES, precum și Registrul actelor eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
    (20) Strămutarea, aclimatizarea şi încrucişarea animalelor se efectuează cu acordul autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului.
    (21) În scopul monitorizării procesului de import/export al animalelor și al asigurării că tranzacția a avut loc, precum și în scopul raportării către Secretariatul CITES, autoritatea vamală prezintă, în termen de 10 zile după finalizarea procedurii de import/export, către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului originalul permisului/certificatului CITES pentru import sau copia, cu semnăturile și ștampila originală, a permisului/certificatului CITES pentru export/reexport, cu completarea rubricilor speciale din permisul/certificatul CITES la frontiera țării.”
    7. La articolul 23, cuvintele „autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului înconjurător” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    8. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Dobîndirea de animale care nu constituie
                           obiecte ale vînatului şi pescuitului
    (1) Dobîndirea de animale care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului (melci, şerpi, broaşte etc.) se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului.
    (2) Persoanele fizice și juridice care intenționează să dobîndească din mediu animale care nu constituie obiecte ale vînatului și pescuitului sînt obligate să solicite și să obțină de la autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului autorizația pentru dobîndirea de animale care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului (melci, şerpi, broaşte etc.). În acest caz, solicitantul prezintă, fie pe suport de hîrtie la sediul autorității, fie în format electronic, prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, cererea în care indică informaţii privind denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat, care urmează a fi dobîndită, cantitatea solicitată (numărul de kilograme sau de exemplare), locurile de dobîndire (cu indicarea localităţilor, a întreprinderilor silvice în cazul dobîndirii din fondul forestier de stat), locul de întreţinere/depozitare a animalelor.
    (3) Autorizația pentru dobîndirea de animale care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului se eliberează în termen de 10 zile de la depunerea setului complet de documente, doar pentru o singură tranzacție, și este valabilă pe termenul indicat în autorizație, dar nu mai mult de un an. Formularul autorizației se aprobă de Guvern. În cazul în care autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului decide eliberarea autorizației pentru dobîndirea de animale care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului, cu 3 zile pînă la expirarea termenului-limită, aceasta transmite prin ghișeul unic electronic o notificare solicitantului, prin care îi aduce la cunoștință acceptul eliberării autorizației și necesitatea achitării taxei stabilite pentru acest act, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (4) Taxa pentru eliberarea autorizației este stabilită în mărime de 3000 de lei și se transferă la contul Fondului Ecologic Național.
    (5) După finalizarea activităților de dobîndire a animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului, deținătorul autorizației este obligat, în termen de 20 de zile, să prezinte darea de seamă privind dobîndirea animalelor autorității centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului.
    (6) Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului ține Registrul cererilor de eliberare a autorizațiilor pentru dobîndirea de animale care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului, precum și Registrul autorizațiilor eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
    (7) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizațiilor pentru dobîndirea de animale care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului este reglementat de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    9. La articolul 37, cuvintele „autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului înconjurător” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    10. La articolul 38 litera d), cuvintele „să stopeze lucrările care” se substituie cu cuvintele „să sisteze lucrările dacă acestea”.
    11. Articolul 39 se abrogă.
    12. Anexa nr.1:
    în textul anexei, sintagma „Inspectoratul Ecologic de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 9, textul „și controlul departamental asupra acesteia sînt efectuate” se substituie cu textul „este efectuată”;
    la punctul 82, cuvintele „autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    punctul 83:
    în partea introductivă, textul „Organizaţiile şi persoanele cu funcţii de răspundere ale organelor de stat împuternicite” se substituie cu textul „Inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului și inspectorii obștești împuterniciți”;
    la litera f), textele „în 3 exemplare” și „ , 2 dintre care în termen de 3 zile se transmit la autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător pentru luarea măsurilor respective” se exclud;
    punctul 84:
    în partea introductivă, cuvintele „Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    ultima liniuță va avea următorul cuprins:
    „– sistării lucrărilor la efectuarea cărora au fost constatate, în cadrul controlului de stat, încălcări foarte grave ale reglementărilor legale de protecţie şi folosire a regnului animal, de protecţie a habitatului, condiţiilor de reproducere şi căilor de migraţie a animalelor, potrivit procedurii prevăzute în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    la punctul 89 alineatul al doilea, cuvintele „autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    Art. XI. – Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele și fîşiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 43, art. 482), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „În zonele de protecție a apelor se interzice, fără a avea acordul de mediu emis în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau, după caz, avizul expertizei ecologice de stat emis în conformitate cu Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică, realizarea următoarelor activități:”.
    2. Articolul 14:
    la alineatul (4), sintagma „Serviciul piscicol” se substituie cu sintagma „Agenția de Mediu”;
    la alineatul (5), sintagma „Serviciul piscicol” se substituie cu sintagma „Agenția de Mediu”, iar textul „repartizarea funcţiilor se stabileşte de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului     înconjurător” – cu textul „sînt repartizate funcțiile acestora”.
    3. La articolul 18 alineatul (2), textul „autorității centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi autorităţii centrale pentru sănătate” se substituie cu sintagma „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”.
    Art. XII. – Legea drumurilor nr. 509/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 280, art. 878), cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „la solicitarea autorității administrației publice locale în cadrul procedurii de eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construire conform Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Demolarea obiectivelor din zona drumului public şi/sau din zonele de protecție ale acestuia se efectuează în temeiul autorizației de desființare, care se acordă în baza Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, pentru care emitentul acesteia solicită de la administratorul drumului public acordul de desființare. Acordul de desființare se emite după aceleași reguli de procedură ca și autorizația de amplasare a obiectivului în zona drumului public, prevăzută în prezentul articol.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) În cazul lipsei autorizației de amplasare a obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, administratorul drumului notifică proprietarului obiectivului necesitatea demolării acestuia în termen de 60 de zile de la data notificării. În urma notificării, proprietarul este obligat să inițieze lucrările de demolare din cont propriu, fiind restabilită continuitatea elementelor geometrice ale drumului.”
    2. În anexa nr. 4:
    denumirea regulamentului va avea următorul cuprins:
REGULAMENT
privind condițiile de amplasare (desființare) a obiectivelor în zona
drumului public național sau local de interes raional şi/sau
în zonele de protecție ale acestuia
”;
    punctul 1:
    noțiunea „obiective”:
    la subpunctul 1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „obiective de prestare a serviciilor rutiere:”
    subpunctul 2) se completează în final cu textul „ , sisteme de monitorizare a traficului”;
    subpunctul 3) se abrogă;
    la subpunctul 4), cuvîntul „parcări” se substituie cu cuvîntul „parcaje”;
    subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) obiective arhitecturale și de cult;”
    la noțiunea „planul de amplasare a obiectivului”, după cuvintele „la distanțe de” se introduc cuvintele „pînă la”;
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Proprietarul obiectivului este obligat să asigure securitatea ecologică, securitatea circulației rutiere, aspectul estetic corespunzător, precum şi starea tehnică a acceselor la obiectiv şi a drumurilor ce trec prin teritoriul obiectivului.”
    punctul 3 se abrogă;
    la punctul 4, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare cu prescripții tehnice privind amplasarea obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție a acestuia (în continuare – prescripții tehnice) – document care se obține la faza de proiectare;”
    punctele 5 și 6 vor avea următorul cuprins:
    „5. Prescripțiile tehnice se eliberează în baza cererii emitentului certificatului de urbanism pentru proiectare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Cererea depusă trebuie să conțină date privind numele, prenumele sau denumirea, adresa persoanei fizice sau juridice, datele de contact ale solicitantului certificatului de urbanism pentru proiectare, precum și obiectivul, locul amplasării acestuia și numărul cadastral al terenului pe care va fi amplasat obiectivul. La cerere se anexează planul de amplasare a obiectivului, cu indicarea poziției kilometrice a obiectivului în raport cu drumul public.
    6. Autorizația de amplasare se emite în baza cererii emitentului autorizației de construire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Cererea depusă trebuie să conțină date privind numele, prenumele sau denumirea, adresa persoanei fizice sau juridice, datele de contact ale solicitantului autorizației de construire, precum și numărul și data prescripțiilor tehnice, emise de administratorul drumului, și ale certificatului de urbanism pentru proiectare. La cererea depusă se anexează următoarele documente:
    a) documentația de proiect, elaborată şi verificată în modul stabilit;
    b) avizul Inspectoratului Național de Patrulare (obținut de emitentul autorizației de construire).”
    punctele 8 și 9 vor avea următorul cuprins:
    „8. În cazul în care nu au fost prezentate toate documentele prevăzute la punctele 5 şi 6, administratorul drumului public refuză emiterea prescripțiilor tehnice sau autorizației de amplasare a obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, cu informarea obligatorie a emitentului certificatului de urbanism pentru proiectare sau autorizației de construire.
    9. Prescripțiile tehnice și/sau autorizația de amplasare se eliberează împreună cu contul de plată a serviciilor prestate și a taxelor prevăzute la titlul IX al Codului fiscal.”
    la punctul 10, litera d) se abrogă;
    la punctul 11, litera j) se abrogă;
    punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Termenul de valabilitate a prescripțiilor tehnice corespunde cu cel al certificatului de urbanism pentru proiectare.”
    punctul 18 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) WC public, gratis.”
    anexa se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
    „181. Se interzice amplasarea obiectivelor:
    a) la intersecția drumurilor publice, dacă nu se respectă asigurarea vizibilității, conform punctului 14;
    b) în zona drumurilor publice, în cazul în care drumul este proiectat în curbă şi nu se asigură securitatea participanților la traficul rutier;
    c) în zona nodurilor rutiere, pe benzile de separare, în intersecțiile cu circulație în sens giratoriu.”
    compartimentul V va avea următorul cuprins:
V. PROCEDURA DE ELIBERARE A ACORDULUI DE
DESFIINȚARE A OBIECTIVULUI AMPLASAT ÎN ZONA
DRUMULUI PUBLIC ŞI/SAU ÎN ZONELE DE PROTECŢIE
ALE ACESTUIA

    19. Desființarea obiectivelor amplasate în zona drumului public şi/sau în zonele de protecție ale acestuia se efectuează în baza autorizației de desființare emise cu acordul de desființare al administratorului drumului public (în continuare – acord de desființare).
    20. Acordul de desființare se emite în baza cererii emitentului autorizației de desființare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Cererea depusă trebuie să conțină următoarele date privind solicitantul autorizației de desființare: numele, prenumele sau denumirea, adresa persoanei fizice sau juridice și datele de contact. La cererea depusă de solicitant se anexează proiectul de organizare a executării lucrărilor de desființare cu avizul Inspectoratului Național de Patrulare.
    21. Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la punctul 20 nu se admite.
    22. În cazul în care nu au fost prezentate toate documentele prevăzute la punctul 20, administratorul drumului public refuză emiterea acordului de desființare a obiectivului amplasat în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, cu informarea obligatorie a emitentului autorizației de desființare.
    23. La eliberarea acordului de desființare se emite și contul de plată pentru serviciile prestate.
    24. Acordul de desființare trebuie să conțină date privind:
    a) obiectivul;
    b) proprietarul;
    c) locul amplasării obiectivului (drumul, km);
    d) statutul obiectivului;
    e) cerințele de desființare;
    f) condițiile de siguranță rutieră.”
    anexa se completează cu compartimentele VI și VII cu următorul cuprins:
VI. CERINŢE SPECIFICE PRIVIND DESFIINȚAREA
OBIECTIVELOR

    25. Obiectivele amplasate în zona drumului public, supuse desființării, trebuie asigurate cu împrejmuire de securitate.
    26. Împrejmuirea obiectivelor supuse desființării, amplasate pe curbe în plan, în profil, în zona trecerilor de pietoni, trebuie să asigure vizibilitatea în conformitate cu documentele normative în vigoare.
    27. Obiectivele supuse desființării trebuie asigurate cu căi de acces pentru evacuarea materialului obținut în procesul de demolare.
    28. În procesul de desființare a obiectivelor amplasate în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia trebuie asigurată integritatea sistemului existent de captare şi evacuare a apelor pluviale al drumului.
    29. Șantierele de desființare trebuie asigurate cu sistem de captare şi evacuare a apelor pluviale.
    30. Proiectele de desființare trebuie să prevadă, după caz, restabilirea elementelor constructive ale drumului public.
VII. DISPOZIȚII FINALE
    31. Emitentul certificatului de urbanism pentru proiectare, al autorizației de construire/desființare prezintă administratorului drumului public copiile dovezilor respective de plată.”
    la modelul „Prescripții tehnice privind amplasarea obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia”, poziția „Certificatul de urbanism pentru proiectare şi/sau avizul administrației publice locale/Градостроительный сертификат для проектирования и/или заключение органа местного публичного управления” se exclude;
    la modelul „Autorizație de amplasare a obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia”, pozițiile „Statutul obiectivului”, „Statutul terenului pentru amplasarea obiectivului” și „Asigurarea siguranţei la trafic în timpul lucrărilor de construcții” vor avea următorul cuprins:

Statutul obiectivului
Статус объекта

 

Statutul și suprafața terenului pentru amplasarea obiectivului
Статус и площадь земельного участка для размещения объекта

 

Condițiile de siguranță rutieră în timpul lucrărilor de construcţii
Условия безопасности движения во время выполнения строительных работ

 

    anexa se completează cu următorul model:

    acord

    Art. XIII. – La articolul 11 alineatul (3) din Legea nr. 592/1995 privind transportul prin conducte magistrale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 8–9, art. 78), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Inspectoratul pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase” se substituie cu sintagma „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    Art. XIV. – Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul (3), cuvintele „și licențiați” se exclud, iar textul „care dețin licență pentru aceste activități” se substituie cu textul „care desfășoară aceste activități”;
    articolul se completează cu alineatele (41) și (42) cu următorul cuprins:
    „(41) Se recunosc automat ca specialiști atestați în domeniile menționate la alin. (3) specialiștii care dețin certificate eliberate de organismele de certificare acreditate de organismele naționale de acreditare ale Uniunii Europene, cu excepția cazurilor cînd legislația Republicii Moldova stabilește condiții specifice obligatorii.
    (42) Pentru recunoașterea certificatelor și dreptului de a exercita activitățile prevăzute la alin. (3), persoanele prezintă comisiei de atestare a organului național de dirijare în construcții certificatele traduse în limba de stat și autentificate notarial pentru înregistrare. În cazul cînd legislația Republicii Moldova prevede cerințe suplimentare, candidatul trebuie să demonstreze întrunirea cerințelor suplimentare în conformitate cu procedura comisiei de atestare.”
    la alineatul (5), textul „ , licențiate pentru aceste activități în modul stabilit” se substituie cu textul „sau în unitățile de instruire acreditate în modul stabilit de legislație”.
    2. Legea se completează cu articolul 71 cu următorul cuprins:
    „Art. 71. – (1) Instituțiile/întreprinderile pentru verificarea (expertizarea) proiectelor pentru construcții pot activa doar după obținerea autorizației corespunzătoare, eliberată de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor. Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizației pentru verificarea proiectelor pentru construcții se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) Autorizația pentru activitatea instituției/întreprinderii în verificarea proiectelor pentru construcții se acordă gratis, pe un termen de 5 ani și se efectuează pe domenii și specialități, conform clasificării stabilite de Guvern. Pentru obținerea autorizației, instituțiile/întreprinderile trebuie să demonstreze posibilitatea angajării specialiștilor atestați în construcții pentru minimum 3 domenii din construcții (arhitectură, rezistența construcțiilor și elaborarea/ verificarea devizelor).”
    3. La articolul 9, litera e) se abrogă.
    4. La articolul 13 alineatul (1), cuvintele „licențiate în acest domeniu” se exclud.
    5. La articolul 14, cuvintele „licențiate în domeniul respectiv” se exclud.
    6. La articolul 15, alineatul (3) se abrogă.
    7. Articolul 21 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) La efectuarea controlului de stat al calității în construcții, Agenția pentru Supraveghere Tehnică supraveghează păstrarea integrității monumentelor, precum și a siturilor arheologice asupra cărora se efectuează lucrări de construcții sau care pot fi afectate de aceste lucrări. La inițierea controlului de stat în acest scop, Agenția pentru Supraveghere Tehnică cooptează specialiști din cadrul Agenției pentru Protecție și Restaurare a Monumentelor.”
    8. La articolul 23, în partea introductivă, cuvintele „licențiate în acest domeniu și” se substituie cu cuvîntul „care”.
    9. La articolul 24, în partea introductivă, cuvintele „licențiate în acest domeniu și” se substituie cu cuvîntul „care”.
    10. Articolul 301 se abrogă.
    11. Articolul 31 alineatul (3), cuvintele „șefului inspecției” se substituie cu cuvintele „șefului Agenției”.
    12. La articolul 36 litera b), cuvintele „nu este licențiat în acest gen de activitate și” se exclud.
    13. În cuprinsul legii, sintagma „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția pentru Supraveghere Tehnică” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XV. – Legea nr. 728/1996 cu privire la pomicultură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 52–53, art. 161), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2) litera e), textul „licențiați în producerea și comercializarea materialului săditor,” se substituie cu textul „înregistraţi pentru producerea, prelucrarea sau comercializarea materialului săditor,”.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (1), în partea introductivă, textul „care dețin licență de activitate în acest domeniu, eliberată în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, și” se substituie cu textul „înregistraţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre seminţe”;
    alineatul (11) se abrogă.
    3. Articolul 6:
    la alineatul (1), textul „licenţiaţi în domeniul producerii şi/sau comercializării materialului de înmulţire şi a materialului săditor pomicol, cu respectarea prevederilor Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe” se substituie cu textul „înregistraţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre seminţe”;
    la alineatul (2), litera a) se abrogă;
    la alineatul (3), textul „în temeiul licenței de activitate în domeniu, eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în temeiul” se substituie cu textul „de către agenţii economici înregistraţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre seminţe, în baza”.
    4. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă.
    5. Articolul 141 se abrogă.
    Art. XVI. – Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 52–53, art. 494), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    după noțiunea „autoritatea centrală pentru resursele naturale și mediu” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „aviz al expertizei ecologice de stat – act eliberat de Agenția de Mediu ce constată corespunderea documentaţiei de proiect cu prevederile legislaţiei de mediu şi cuprinde măsurile pentru protecţia mediului care necesită să fie respectate în procesul realizării proiectului;”
    noțiunea „documentație completă” se substituie cu noțiunea „documentație de proiect” cu următorul cuprins:
    „documentație de proiect – piese scrise și desenate care cuprind soluții tehnice și economice de realizare a obiectului de investiții în volumul stabilit;”.
    2. Articolul 2:
    la alineatul (1), textul „autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu, de alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice” se substituie cu textul „Agenția de Mediu – autoritate emitentă a actelor permisive în domeniul mediului (în continuare – autoritate emitentă) –”;
    la alineatul (2), cuvintele „autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu, care dispune efectuarea ei de subdiviziunile sale structurale şi/sau de organizaţiile din subordine ce” se substituie cu cuvintele „autorității emitente și subdiviziunilor sale teritoriale, care”;
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Pînă la aprobarea de către autoritatea emitentă, rezultatele expertizei ecologice obștești au caracter de recomandare.”
    3. La articolul 3, în partea introductivă, textul „a documentației pentru obiectele și activitățile economice preconizate, la etapa de planificare și proiectare,” se exclude.
    4. Articolul 4:
    la literele a) și c), cuvintele „și planificare” se exclud;
    litera e) se abrogă.
    5. La articolul 5:
    litera a) se abrogă;
    la litera b), cuvintele „deciziilor privind realizarea obiectelor” se substituie cu cuvintele „actelor legislative și actelor normative ce pot avea impact asupra mediului”.
    6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Activitățile supuse în mod obligatoriu
                         expertizei ecologice de stat
    (1) Expertiza ecologică de stat este efectuată pentru obiectele şi activităţile economice preconizate care nu au fost supuse evaluării impactului asupra mediului și influenţează mediul şi/sau prevăd folosirea resurselor naturale, indiferent de destinaţie, amplasare, tipul de proprietate şi subordonarea acestor obiecte, volumul investiţiilor capitale, sursa de finanţare şi modul de execuţie a lucrărilor de construcţii.
    (2) Este supusă în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat documentația de proiect pentru domeniile și activitățile stabilite în anexa nr. 1 la prezenta lege.
    (3) În cazul în care proiectele activităților menționate la alin. (2) din prezentul articol și specificate la anexa nr. 1 la prezenta lege se încadrează în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2 la Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și au fost supuse evaluării impactului asupra mediului, expertiza ecologică a documentației de proiect nu se efectuează.”
    7. Articolul 7:
    la alineatul (1), cuvintele „subdiviziunile structurale ale autorităţii centrale pentru resursele naturale și mediu şi din organizaţiile subordonate acesteia” se substituie cu cuvintele „autoritatea emitentă și subdiviziunile sale teritoriale”;
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (3), cuvintele „şi care sînt atestaţi de comisia de atestare” se exclud;
    la alineatul (4), cuvintele „și planificare” se exclud, iar cuvintele „autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu” se substituie cu cuvintele „autoritatea emitentă”;
    la alineatul (5), cuvintele „autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu” se substituie cu cuvintele „autoritatea emitentă”.
    8. La articolul 10 litera c), cuvintele „și planificare” se exclud.
    9. La articolul 13 litera b), cuvintele „și planificare” se exclud.
    10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Prezentarea documentației pentru efectuarea
                            expertizei ecologice de stat
    (1) În cazul în care domeniile sau activitățile planificate, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, nu au fost supuse evaluării impactului asupra mediului în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, la faza elaborării documentației de proiect, autorității emitente sau subdiviziunilor sale teritoriale i se solicită efectuarea expertizei ecologice de stat a documentației în cauză, cu prezentarea următoarelor documente:
    a) cererea, care trebuie să includă următoarele informații: denumirea beneficiarului, forma juridică de organizare, IDNO-ul, adresa juridică a beneficiarului; numele, prenumele persoanei responsabile, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul; denumirea documentației de proiect, genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se solicită efectuarea expertizei ecologice de stat;
    b) certificatul de urbanism pentru proiectare cu anexele corespunzătoare (planul de amplasare a imobilului/terenului, avizul organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, actul de selectare a terenului);
    c) prospecţiunile tehnico-geologice şi hidrogeologice;
    d) prospecţiunile pedologice şi caracteristica pedologică a terenului (traseului);
    e) copiile condiţiilor tehnice pentru racordarea la rețelele edilitare.
    (2) Documentaţia de proiect prezentată trebuie să corespundă normativelor în vigoare şi să conţină coordonările prealabile cu organul administraţiei publice locale şi cu organizaţiile interesate referitoare la amplasarea şi asigurarea tehnică a obiectului proiectat, precum şi avizele organelor de supraveghere şi control de stat privind desfăşurarea activităţii economice preconizate.”
    11. La articolul 19, în denumire și la alineatul (1), cuvintele „și planificare” se exclud.
    12. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Efectuarea expertizei ecologice de stat și eliberarea
                           avizului expertizei ecologice de stat
    (1) Expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect se efectuează în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data prezentării setului complet de documente. Termenul de efectuare a expertizei ecologice de stat a documentaţiei de proiect pentru obiectele şi activităţile economice complexe şi potenţial periculoase pentru mediul înconjurător, inclusiv a documentaţiei a cărei examinare necesită derularea unor cercetări ştiinţifice speciale suplimentare, poate fi prelungit pînă la 2 luni.
    (2) În urma examinării complexe a documentaţiei de proiect prezentate pentru efectuarea expertizei ecologice de stat, experţii ecologi de stat întocmesc un aviz al expertizei ecologice de stat, care conţine una dintre următoarele poziții:
    a) oportunitatea, condiţiile de realizare a documentaţiei de proiect și măsurile de protecție a mediului care urmează a fi întreprinse în procesul de realizare a proiectului;
    b) respingerea documentaţiei de proiect în cazul în care aceasta nu este elaborată în conformitate cu dispoziţiile legale şi cerinţele de mediu.
    (3) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a avizului expertizei ecologice de stat pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (4) În cazul în care autoritatea emitentă decide eliberarea avizului expertizei ecologice de stat, cu 3 zile pînă la expirarea termenului-limită, aceasta transmite prin ghișeul unic electronic o notificare solicitantului prin care îi aduce la cunoștință acceptul eliberării avizului și necesitatea achitării taxei stabilite pentru acest act, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (5) Avizul expertizei ecologice de stat, al cărui conținut este expus în anexa nr. 2 la prezenta lege, este valabil pentru perioada de implementare a proiectului de execuție. Avizul poate fi valabil și pentru întreaga perioadă de exploatare a obiectului dacă acest lucru este menționat în aviz.
    (6) Autoritatea centrală pentru resurse naturale și mediu ține Registrul solicitărilor de emitere a acordurilor de mediu, iar autoritatea emitentă și subdiviziunile sale teritoriale țin registrele cererilor de emitere a avizelor expertizei ecologice de stat, precum și registrele actelor eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal.”
    13. Capitolul VI va avea următorul cuprins:
Capitolul VI
TAXELE PENTRU EFECTUAREA EXPERTIZEI
ECOLOGICE DE STAT

    Articolul 22. Taxele pentru efectuarea expertizei ecologice
                          de stat a documentației de proiect
    (1) Taxele pentru efectuarea expertizei ecologice de stat a documentației de proiect și eliberarea avizului expertizei ecologice de stat sînt stabilite în anexa nr. 1 la prezenta lege.
    (2) Se scutesc de plata taxei pentru efectuarea expertizei ecologice de stat beneficiarii documentaţiei de proiect elaborate pentru obiectele finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
    (3) Mijloacele financiare încasate în urma achitării taxelor se transferă la bugetul de stat.
    Articolul 23. Finanțarea activității privind efectuarea expertizei
                          ecologice obștești
    Efectuarea expertizei ecologice obștești este finanțată din contul mijloacelor proprii ale asociațiilor obștești.”
    14. Capitolul VII se abrogă.
    15. Legea se completează cu anexele nr. 1 și nr. 2 cu următorul cuprins:

    anexa nr.1

Anexa nr. 2

Conținutul avizului expertizei ecologice de stat
    Avizul expertizei ecologice de stat include:
    – denumirea organului emitent;
    – numărul şi data eliberării actului;
    – denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului actului întreprindere sau organizaţie – persoană juridică sau fizică – ori numele, prenumele şi adresa titularului persoană fizică;
    – IDNO-ul întreprinderii sau al organizaţiei ori seria, numărul buletinului de identitate și IDNP-ul persoanei fizice;
    – denumirea documentației de proiect, genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se eliberează actul;
    – termenul de valabilitate a actului;
    – semnătura conducătorului autorității emitente sau a adjunctului acestuia, autentificată prin aplicarea ştampilei acestei autorităţi.
    Anexa la aviz este parte integrantă a acestuia și constituie un raport de expertiză compus din:
    – partea introductivă;
    – partea constatatoare;
    – partea decizională;
    – partea prescriptivă.”
    Art. XVII. – Codul silvic nr. 887/1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 4–5, art. 36), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8, litera c) se abrogă.
    2. Articolul 12:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Autoritatea silvică centrală este împuternicită să coordoneze administrarea şi gospodărirea fondului forestier.”
    la alineatul (2), cuvintele „ , şi exercită controlul asupra respectării acestui regim” se exclud;
    la alineatul (4), cuvintele „organele silvice de stat” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    la alineatul (5), textul „ , exercitarea controlului în acest domeniu” se exclude.
    3. La articolul 20 alineatul (2), cuvintele „Guvern şi organele de stat pentru protecţia mediului înconjurător în modul stabilit de acesta” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    4. La articolul 21, partea introductivă va avea următorul cuprins: „De competenţa autorității silvice centrale în ceea ce privește starea, folosirea, regenerarea, paza şi protecţia fondurilor forestier şi cinegetic ţin:”.
    5. La articolul 22, denumirea și partea introductivă vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 22. Competența Agenției de Mediu
    „De competenţa Agenției de Mediu în ceea ce privește starea, folosirea, regenerarea, paza şi protecţia fondurilor forestier şi cinegetic ţin:”.
    6. La articolul 36 alineatul (9), textul „Inspectoratul Ecologic de Stat, organele silvice de stat,” se substituie cu textul „Inspectoratul pentru Protecția Mediului și”.
    7. Articolul 64:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 64. Sarcinile serviciului silvic. Drepturile
                          şi responsabilităţile inspectorilor din
                          cadrul Inspectoratului pentru Protecția
                          Mediului și personalului serviciului silvic”;
    la alineatul (1) litera a), cuvintele „ , depistarea şi suprimarea” se exclud;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului au dreptul:
    a) să exercite controlul de stat asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic;
    b) să constate contravenţii, să întocmească procese-verbale privind încălcarea legislaţiei silvice şi cinegetice şi să le trimită spre examinare instanţei competente;
    c) să intenteze acţiuni în justiţie pentru repararea prejudiciului cauzat fondurilor forestier şi cinegetic;
    d) să reţină şi să ridice, în vederea sechestrării, produsele silvice şi cinegetice obţinute în mod ilicit;
    e) în caz de existenţă de date suficiente privind încălcarea legislaţiei silvice sau a regulilor şi termenelor de vînătoare, să exercite controlul obiectelor şi al mijloacelor de transport şi să ridice, în vederea confiscării, în modul stabilit, de la contravenient produsele silvice şi cinegetice, uneltele cu care s-a comis încălcarea şi actele aflate asupra lui.”
    8. La articolul 70, cuvintele „autoritatea silvică centrală, organele de stat pentru protecţia mediului înconjurător” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    Art. XVIII. – Legea nr. 1102/1997 cu privire la resursele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 40, art. 337), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 14:
    la alineatul (1), textul „ , precum și un sistem de licențe la activitățile din domeniu și” se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele „licențe sau” se exclud, iar cuvintele „Legea privind licențierea unor genuri de activitate și de alte acte legislative” se substituie cu cuvîntul „legislație”.
    2. La articolul 16 alineatul (1), litera b) se abrogă.
    3. La articolul 26 alineatul (2), cuvintele „ , controlul departamental” se exclud.
    4. La articolul 27, cuvintele „organele menţionate la art. 12 alin. (1), conform competenţelor stabilite de legislaţie” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    5. Articolul 28 se abrogă.
    6. La articolul 31 alineatul (1), cuvintele „sau organul de control ecologic de stat” se exclud.
    Art. XIX. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 1441 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1441. Eliberarea şi retragerea certificatului de înregistrare
                               în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile
                               de casă şi de control
    (1) Furnizorii de maşini de casă şi de control şi centrele de asistenţă tehnică pentru mașinile de casă și de control (în continuare – CAT MCC) sînt în drept să iniţieze activitatea doar după înregistrarea la Serviciul Fiscal de Stat şi obţinerea certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control (în continuare – certificat CAT MCC).
    (2) Modul de solicitare, acordare, suspendare şi retragere a certificatului CAT MCC se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (3) Certificatul CAT MCC se eliberează gratis, pe un termen de 3 ani.
    (4) Solicitantul depune cererea şi următoarele acte la Serviciul Fiscal de Stat:
    a) copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și data-limită de valabilitate a legitimaţiei) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa pentru corespondenţă, inclusiv e-mail, telefon, fax);
    b) copiile autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor şi înştiinţărilor de recepţionare respective;
    c) copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de mașini de casă și de control în care, în mod expres, sînt enumerate modelele de mașini de casă și de control care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanţii de certificat CAT MCC);
    d) preavizul furnizorului concret de mașini de casă și de control despre acordul de a elibera sigiliile de protecţie pentru mașinile de casă și de control (sigiliile furnizorului);
    e) lista angajaţilor specialişti (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și data-limită de valabilitate a legitimaţiei) care efectuează instalarea, repararea şi deservirea tehnică a mașinilor de casă și de control.
    (5) Serviciul Fiscal de Stat examinează documentele depuse şi, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestora, eliberează certificatul CAT MCC sau refuză motivat eliberarea acestuia.
    (6) Despre refuzul înregistrării în calitate de CAT MCC, Serviciul Fiscal de Stat informează solicitantul, în scris, în termen ce nu depăşeşte 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, indicînd temeiurile refuzului.
    (7) După înlăturarea cauzelor ce au servit drept temei pentru refuzul înregistrării în calitate de CAT MCC, solicitantul poate depune o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit.
    (8) Informaţia privind eliberarea certificatelor CAT MCC se plasează pe portalul unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi pe pagina web oficială a Serviciului Fiscal de Stat (www.fisc.md).
    (9) În cazul în care se solicită operarea modificărilor în certificatul CAT MCC sau în anexe, la cerere se anexează certificatul CAT MCC cu anexele eliberate anterior. Certificatul CAT MCC reperfectat se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere. Modificările se operează în termen de 10 zile lucrătoare.
    (10) Temeiuri pentru reperfectarea certificatului CAT MCC sînt: schimbarea denumirii solicitantului, modificarea unor altor date reflectate în acesta, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre certificatul CAT MCC, obiectul certificatului și solicitant.
    (11) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea certificatului CAT MCC, solicitantul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la Serviciul Fiscal de Stat, conform procedurii stabilite, o cerere de reperfectare a certificatului CAT MCC, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.
    (12) Termenul de valabilitate a certificatului CAT MCC reperfectat nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în certificatul CAT MCC care se reperfectează.
    (13) În perioada examinării cererii de reperfectare a certificatului CAT MCC, solicitantul îşi poate continua activitatea în baza declaraţiei pe propria răspundere, depusă la Serviciul Fiscal de Stat concomitent cu cererea de reperfectare.
    (14) Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a certificatului CAT MCC este depistarea de către Serviciul Fiscal de Stat a unor date neveridice în informaţia prezentată sau declarată de solicitant.
    (15) Dacă solicitantul intenţionează să desfăşoare activitatea indicată în certificatul CAT MCC după expirarea termenului de valabilitate, acesta va repeta procedura prevăzută pentru eliberarea acestuia, depunînd o cerere la Serviciul Fiscal de Stat cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate de 3 ani.
    (16) După expirarea termenului stabilit pentru emiterea certificatului CAT MCC şi în lipsa unui refuz scris din partea Serviciului Fiscal de Stat de eliberare a acestuia, actul solicitat se consideră acordat prin aprobare tacită.
    (17) Titularul nu este în drept să transmită unei alte persoane, pentru desfăşurarea activităţii, certificatul CAT MCC sau copia de pe el.
    (18) Serviciul Fiscal de Stat retrage certificatul CAT MCC în următoarele cazuri:
    a) la solicitarea titularului;
    b) la stabilirea încălcărilor legislaţiei ce ţin de activitatea în domeniul instalării, reparaţiei, deservirii tehnice a maşinilor de casă şi de control de către Serviciul Fiscal de Stat.”
    Art. XX. – Articolul 16 din Legea nr. 1227/1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 555), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvîntul „permisiunea” se substituie cu cuvîntul „autorizarea”;
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) alte autorități publice, dacă obligația coordonării sau avizării prealabile este expres prevăzută de lege.”
    articolul se completează cu alineatele (51) și (52) cu următorul cuprins:
    „(51) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizației pentru plasarea publicității exterioare pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (52) Pentru obținerea autorizației, solicitantul depune o cerere, conform modelului aprobat de autoritatea publică locală, cu indicarea datelor cu privire la proprietarul panoului publicitar (sau altei construcții pe care se va amplasa publicitatea), la care anexează descrierea publicității – schița proiectului (în formă liberă) cu schema de amplasare, imaginea și/sau textul aferent. Autoritatea publică locală coordonează textul publicitar, fără implicarea solicitantului de autorizație, cu Centrul Național de Terminologie în cazul în care se preconizează includerea în publicitate a textului în limba de stat, altul decît denumirea întreprinderii, mărcii înregistrate sau mărcii comerciale.”
    Art. XXI. – Legea aviaţiei civile nr. 1237/1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 292), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici în domeniul aviației civile se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    2. La articolul 5 alineatul (31):
    litera f) se completează în final cu textul „în colaborare cu autoritatea publică locală”;
    la litera h), textul „ , certificatele (autorizaţiile) pentru serviciile prestate în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor” se exclude.
    3. La articolul 12:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Construcția de noi aerodromuri (aeroporturi) şi reconstrucţia aerodromurilor (aeroporturilor) existente se efectuează numai în baza avizului Autorităţii Aeronautice Civile, eliberat prin intermediul ghişeului unic, la solicitarea autorității publice locale, în modul stabilit de Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Fără avizul prealabil eliberat de Autoritatea Aeronautică Civilă în modul stabilit se interzice:
    a) amplasarea de noi construcţii, instalaţii, obiecte, sisteme inginereşti şi sisteme de comunicaţii sau efectuarea lucrărilor la acestea în zonele care se află în perimetrul a 15 km faţă de punctul de referinţă al aerodromurilor;
    b) amplasarea de noi construcţii, instalaţii, obiecte a căror înălţime atinge 45 de metri sau mai mult faţă de nivelul solului, indiferent de locul planificat pentru amplasarea acestora;
    c) amplasarea turbinelor eoliene, indiferent de locul planificat pentru amplasarea acestora.”
    articolul se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:
    „(5) La o distanţă mai mică de 15 kilometri faţă de punctul de referinţă al aerodromurilor se interzice amplasarea obiectelor de activitate umană şi folosinţă a pămîntului, care prezintă pericol pentru operarea în siguranţă şi eficientă a aerodromurilor (aeroporturilor), inclusiv:
    a) care utilizează lumini periculoase, confuze şi înşelătoare;
    b) care provoacă orbire cauzată de surse de iluminare cu intensitate mare sau cu capacitate reflectorizantă înaltă;
    c) care ar putea încuraja concentrarea animalelor sălbatice şi păsărilor în vecinătatea aerodromului;
    d) a surselor de radiaţie invizibilă sau a obiectelor mobile sau fixe a căror prezenţă poate afecta în mod negativ performanţa sistemelor de comunicaţie aeronautică, navigaţie şi supraveghere.
    (6) Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, precum şi persoanele fizice care au încălcat regulile de construcţie/reconstrucţie sau au admis alte acţiuni interzise în zonele aerodromurilor (aeroporturilor) sînt obligate, la cererea operatorului de aerodrom (aeroport) sau a persoanelor împuternicite de acesta, să stopeze construcţia sau altă activitate din zona adiacentă aerodromului şi să înlăture toate încălcările admise în termenul stabilit şi din cont propriu.”
    4. Articolul 21:
    alineatul (2):
    la litera b), cuvintele „instruire şi pregătire” se substituie cu cuvintele „pregătire şi examinare medicală”;
    litera c) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Alte activităţi, care nu sînt prevăzute la alin. (2), pot fi desfăşurate în zone de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor, cu condiţia respectării cerinţelor în domeniul securităţii aeronautice şi al transportului aerian al bunurilor periculoase. Inițierea activităților de întreprinzător în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor este posibilă cu notificarea prealabilă a Autorității Aeronautice Civile.”
    5. La articolul 23 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) încălcarea regulilor de transport aerian al bunurilor periculoase;”.
    Art. XXII. – Legea nr. 1347/1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 16–17, art. 101), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, litera f) se abrogă.
    2. La articolul 4 alineatul (1), literele a)–d) se abrogă.
    3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Atribuțiile Agenției de Mediu și ale Inspectoratului
                          pentru Protecția Mediului
    (1) Agenția de Mediu:
    a) acordă, suspendă şi retrage autorizaţia de mediu pentru gestionarea deşeurilor, în condiţiile art. 71 şi 72;
    b) efectuează expertiza ecologică a programelor, schemelor, proiectelor de transportare, depozitare, prelucrare, neutralizare, recuperare, utilizare, înhumare şi distrugere a deşeurilor.
    (2) Inspectoratul pentru Protecția Mediului:
    a) efectuează controlul de stat asupra respectării de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei privind gestionarea deşeurilor;
    b) suspendă, total sau parțial, potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, activitatea agenţilor economici în caz de depistare a încălcărilor foarte grave ale legislației ce reglementează modul stabilit de colectare, păstrare, transportare, depozitare, ardere, neutralizare şi evacuare a deşeurilor, dacă acestea pot conduce la poluarea mediului.”
    4. Legea se completează cu articolele 71–74 cu următorul cuprins:
    „Articolul 71. Autorizaţia de mediu pentru gestionarea
                          deşeurilor
    (1) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) O autorizaţie poate acoperi una sau mai multe instalaţii şi/sau activităţi dintr-un singur amplasament, conduse de acelaşi operator. În cazul unei reţele de instalaţii şi/sau al unei activităţi de colectare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor este necesară obţinerea autorizaţiei pentru fiecare instalaţie şi/sau activitate în parte.
    (3) Unităţile şi întreprinderile, inclusiv operatorii de transport specializaţi în transportul de deşeuri, care intenţionează să desfăşoare activităţi de gestionare a deşeurilor trebuie să obţină autorizaţie.
    (4) În scopul obținerii autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor, solicitantul depune la autoritatea emitentă următorul set de documente:
    a) cererea de eliberare a autorizației de mediu pentru gestionarea deşeurilor;
    b) actele de identitate ale solicitantului și ale operatorului, dacă sînt entităţi diferite (în cazul depunerii documentelor în format electronic se va indica doar IDNO-ul);
    c) copia contractului cu administraţia obiectului, în cazul în care deşeurile sînt trimise la un obiect ce aparţine altui operator sau este exploatat de mai mulţi beneficiari (în cazul depunerii documentelor în format electronic se va indica doar IDNO-ul);
    d) conţinutul-cadru al memoriului tehnic pentru emiterea autorizaţiei.
    (5) Documentul prevăzut la alin. (4) lit. c) va conţine un rezumat cu următoarele precizări:
    1) pentru activităţile de colectare a deşeurilor:
    a) provenienţa deşeurilor;
    b) tipul şi cantitatea de deşeuri colectate;
    c) modul de colectare a deşeurilor (separat, amestecat);
    d) amenajările, instalaţiile şi măsurile pentru colectare, inclusiv pentru protecţia mediului;
    e) destinaţia deşeurilor colectate;
    2) pentru activităţile de transport al deşeurilor:
    a) destinaţia transportului (pentru depozitare temporară, depozitare definitivă, prelucrare, comercializare, valorificare, integrare în mediu, eliminare), cu precizarea exactă a destinatarului;
    b) tipurile de deşeuri transportate, starea fizică, cantitatea;
    c) instalaţiile, mijloacele, dotările, ambalajele, măsurile privind transportul fiecărui tip de deşeu, inclusiv privind protecţia mediului;
    d) capacităţile de transport necesare;
    e) traseul de transportare a deşeurilor;
    f) organizarea supravegherii transportării;
    g) dotările şi măsurile pentru intervenţie în caz de accidente şi avarii în timpul transportării deşeurilor;
    3) pentru activităţile de tratare a deşeurilor:
    a) dovada că instalația de tratare este în conformitate cu Programul naţional de gestionare a deşeurilor şi cu programele regionale de gestionare a deşeurilor;
    b) descrierea amplasamentului, cu referire la gestiunea apelor, la caracteristicile hidrogeologice și geologice. Aceste informaţii se vor asigura prin studii de specialitate, întocmite conform prevederilor legale în vigoare;
    c) avizul expertizei ecologice de stat pentru documentaţia de proiect;
    d) provenienţa deşeurilor, lista, tipul, compoziţia şi cantitatea de deşeuri tratate;
    e) pentru fiecare tip de operaţiune – cerinţele tehnice şi de orice altă natură, capacitatea aplicabilă amplasamentului în cauză;
    f) pentru fiecare tip de operaţiune – tehnologia şi instalaţiile utilizate, capacitatea;
    g) procedeele și măsurile, instalațiile pentru reţinerea şi/sau neutralizarea poluanţilor rezultaţi din procesul de tratare, capacitatea și randamentul acestor instalații;
    h) emisiile de poluanţi în mediu, concentraţia, volumul;
    i) monitorizarea şi controlul operaţiunilor;
    j) măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară;
    k) metodele propuse de prevenire și reducere a poluării, inclusiv planul de intervenţie în caz de urgenţe;
    4) pentru activitățile de eliminare a deşeurilor prin depozitare:
    a) actul ce adevereşte perimetrul minier, eliberat de către autoritatea competentă din domeniul geologiei și resurselor minerale – în cazul amplasării deşeurilor în subsoluri;
    b) dovada eliberată de autoritatea competentă din domeniul geologiei și resurselor minerale privind lipsa impactului negativ al deşeurilor asupra calităţii apelor subterane;
    c) dovada unei garanţii financiare pentru a asigura că obligaţiile ce decurg din autorizație sînt îndeplinite și că procedurile de închidere a depozitului sînt respectate.
    (6) Pentru examinarea cererii, autoritatea emitentă transmite Inspectoratului pentru Protecția Mediului, prin intermediul ghişeului unic, setul de documente, de asemenea solicită şi obţine avizul fără implicarea solicitantului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului elaborează avizul în baza actului de inspecţie privind respectarea normelor de protecţie a mediului. Avizul va conține, după caz, propunerea de eliberare sau de refuz al eliberării autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor.
    (7) Autorizaţia de mediu pentru gestionarea deşeurilor se eliberează gratis, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, inclusiv a tuturor documentelor nominalizate, şi este valabilă pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.
    (8) După expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, prelungirea valabilităţii acesteia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    (9) Anularea autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor se efectuează prin decizia autorității emitente, în cazul apariţiei pericolului poluării mediului în proporţii ce depăşesc limitele admisibile, nerespectării cerinţelor de exploatare a obiectului, defectării acestuia sau a construcţiilor (mecanismelor) ce împiedică exploatarea normală a lui, conform procedurilor prevăzute în Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi în Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    (10) Reexaminarea autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor este obligatorie în următoarele situaţii:
    a) schimbarea substanţială şi extinderea instalațiilor, precum şi modificarea tehnologiei de valorificare sau de eliminare a deşeurilor;
    b) constatarea, în cadrul acţiunilor de inspecție și control, a unor aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru obținerea autorizației, sau a unor modificări operate ulterior emiterii autorizației;
    c) emiterea unor noi reglementări legale.
    Articolul 72. Derogările de la obligaţia de autorizare
    (1) Sînt scutite de îndeplinirea cerinţelor de autorizare a activităţilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor unităţile și întreprinderile care efectuează:
    a) eliminarea propriilor deşeuri nepericuloase la locurile de producere fără să afecteze sănătatea populaţiei sau calitatea mediului;
    b) colectarea sau transportul deşeurilor în sistem profesional, precum şi cele care intermediază valorificarea sau eliminarea deşeurilor pentru terţi, cu excepția deşeurilor municipale, precum şi a celor periculoase.
    (2) Derogarea menţionată la alin. (1) se aplică numai în cazul în care:
    a) unităţile și întreprinderile au obţinut deja, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul protecției mediului, autorizaţia de mediu pentru alt profil de activitate decît valorificarea sau eliminarea deşeurilor, în care se specifică tipurile şi cantităţile de deşeuri, precum şi condiţiile impuse în vederea desfăşurării activităţilor legate de aceste deşeuri;
    b) tipurile, cantităţile de deşeuri şi metodele de valorificare sau eliminare a acestora nu poluează mediul şi nu pun în pericol sănătatea populaţiei;
    c) operaţiunile de eliminare menţionate la alin. (1) lit. a) iau în considerare cele mai bune tehnici disponibile.
    Articolul 73. Exportul deşeurilor
    (1) Solicitantul care intenţionează să efectueze exportul deşeurilor depune, fie pe suport de hîrtie, fie în format electronic, prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive (pentru exportul deşeurilor incluse în Lista B – cu cel tîrziu 20 de zile, iar pentru cele incluse în Lista A – cu cel tîrziu 70 de zile înainte de data preconizată pentru transportare), următoarele acte:
    1) cererea;
    2) formularele completate ale notificării (exemplarele adresate organelor competente ale ţărilor importatoare şi celor de tranzit se vor completa în una dintre limbile de circulaţie internaţională acceptate în aceste ţări);
    3) informaţia privind originea şi componenţa deşeurilor, pentru deşeurile incluse în listele A şi B;
    4) informaţia despre persoana juridică abilitată cu eliminarea deşeurilor;
    5) descrierea modului de eliminare, capacitatea şi plasamentul instalaţiilor, termenul de valabilitate a autorizaţiei pentru exploatarea lor;
    6) descrierea itinerarului de transportare a deşeurilor;
    7) contractul dintre exportator şi persoana abilitată cu eliminarea deşeurilor, în care se vor specifica metodele ecologic inofensive de manipulare a deşeurilor şi care va conţine următoarele informaţii:
    pentru deşeurile incluse în Lista A:
    a) definirea responsabilităţii fiecărei părţi pentru orice consecinţe nefavorabile rezultate din prezentarea unor informaţii neautentice, manipularea incorectă a deşeurilor, în urma producerii avariilor ori a unor circumstanţe de forţă majoră, inclusiv pentru întreprinderea unor măsuri de alternativă privind eliminarea deşeurilor prin metode ecologic inofensive sau reexportarea deşeurilor în cazul imposibilităţii de a executa condiţiile iniţiale ale contractului;
    b) obligaţiile persoanei responsabile de eliminare privind confirmarea recepţiei deşeurilor pe parcursul a 3 zile lucrătoare (trimiterea în adresa exportatorului şi a organelor competente ale ţărilor interesate a copiilor fişei de însoţire a transportului);
    c) obligaţiile persoanei responsabile de eliminare privind confirmarea încheierii operaţiunilor de eliminare a deşeurilor în termen de 180 de zile calendaristice după primirea lor (expedierea în adresa exportatorului şi a organelor competente ale ţărilor interesate a copiilor fişei de însoţire a transportului);
    pentru deşeurile incluse în Lista B:
    a) garanţiile financiare ale părţii respective (specificate în contract) privind acoperirea valorii eventualului reexport şi a operaţiunilor alternative de eliminare a deşeurilor, în caz de necesitate;
    b) informaţia despre garantarea asigurării transportatorului;
    c) dacă deşeurile se exportă în scopul utilizării, se prezintă informaţia privind:
    – componenţa şi modul de eliminare a deşeurilor;
    – raportul dintre materialul utilizat şi deşeuri;
    – costul evaluat al deşeurilor utilizabile;
    – caracterul şi destinaţia produsului obţinut din prelucrarea deşeurilor.
    (2) Lista A și Lista B, precum și formatul notificării şi al fişei de însoţire a transportului sînt prevăzute în Regulamentul privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 637/2003.
    (3) Se interzice exportul deşeurilor:
    a) în ţările care au interzis importul acestora şi au informat Republica Moldova despre această interdicţie;
    b) în orice ţară care nu-şi poate confirma propria capacitate de eliminare a acestor deşeuri prin metode ecologic inofensive.
    (4) Exportul deşeurilor se permite în cazul în care:
    a) Republica Moldova nu dispune de posibilităţi tehnice şi capacităţi necesare pentru eliminarea acestor deşeuri prin metode ecologic inofensive;
    b) deşeurile de acest fel sînt necesare ca materii prime secundare în ţara importatoare.
    (5) În cazurile în care exportul se permite, autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului poate autoriza exportul deşeurilor numai după ce constată că sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) contractul dintre exportator şi persoana responsabilă de eliminare a deşeurilor conţine obligaţiile exprese ale părţilor şi corespunde cerinţelor de manipulare ecologic inofensivă a deşeurilor;
    b) ambalajele utilizate, marcajele şi certificarea lor corespund standardelor internaţionale ISO, iar unităţile de transport sînt specializate şi marcate în corespundere cu cerinţele Acordului european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase;
    c) fișa de însoțire a transportului este completată.
    (6) Pentru deşeurile incluse în Lista A se impun următoarele condiţii suplimentare:
    a) transportul transfrontalier va fi asigurat cu o garanţie financiară;
    b) transportatorul va deţine acordul în scris pentru transportul transfrontalier, eliberat de autorităţile competente ale ţărilor interesate. Dacă în ţara de tranzit nu este încetăţenită practica prezentării unui asemenea acord în scris, peste 60 de zile calendaristice după ce ţara de tranzit (sau autoritatea ei centrală pentru resursele naturale şi mediu) confirmă primirea interpelării exportatorului, transportarea deşeurilor se permite conform uzanţei „consimţămîntului tacit” dacă, pe parcursul a 60 de zile calendaristice, ţara de tranzit respectivă nu stabilește alte condiţii sau nu îşi expune obiecţiile.
    (7) Dacă transportul transfrontalier al deşeurilor incluse în Lista A, coordonat de ţările interesate, nu poate fi finalizat în corespundere cu clauzele contractuale şi nu există alte posibilităţi de eliminare a acestora prin metode ecologic inofensive, exportatorul este obligat să evacueze deşeurile înapoi pe parcursul a 90 de zile calendaristice de la data la care organul competent al ţării importatoare a informat despre aceasta autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului sau producătorul deşeurilor ori în orice alt termen stabilit de ţările interesate.
    (8) Autorizaţia pentru exportul multiplu al deşeurilor se acordă în baza acordului în scris al ţărilor interesate, pe un termen de cel mult un an, dacă deşeurile:
    a) au particularităţi fizice şi chimice identice;
    b) sînt livrate cu regularitate aceleiaşi persoane responsabile pentru eliminarea lor, prin unele şi aceleaşi puncte vamale la scoaterea lor din Republica Moldova şi aducerea în ţara importatoare;
    c) tranzitul se efectuează prin unele şi aceleaşi puncte vamale la intrarea în şi ieşirea din ţara (ţările) de tranzit.
    Articolul 74. Tranzitul deşeurilor prin Republica Moldova
    (1) Deşeurile incluse în Lista B nu pot fi tranzitate prin Republica Moldova fără acordul prealabil în scris al autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, care are dreptul de a refuza orice asemenea tranzit prin teritoriul naţional, argumentîndu-şi motivele refuzului.
    (2) Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului va fi înştiinţată în scris, în limba de stat sau engleză, despre orice eventual tranzit al deşeurilor prin teritoriul Republicii Moldova. Notificarea trebuie să conţină următoarele informaţii detaliate despre:
    a) originea, componenţa şi cantitatea deşeurilor;
    b) punctul iniţial şi cel final al transportării deşeurilor;
    c) termenul preconizat al tranzitului deşeurilor şi descrierea itinerarului acestei tranzitări prin teritoriul Republicii Moldova;
    d) confirmarea că ţara exportatoare dispune de deşeuri, iar importatorul, transportatorul şi persoana responsabilă de eliminarea acestora sînt împuterniciţi să efectueze operaţiuni legate de transportul şi valorificarea deşeurilor;
    e) elaborarea instrucţiunilor scrise în cazul producerii situaţiilor excepţionale pentru echipajul unităţii de transport, care este admis la conducere după absolvirea unui curs de instructaj privind transportul de mărfuri şi substanţe periculoase şi este asigurat cu echipamente de protecţie;
    f) garantarea compensării depline a oricărui prejudiciu care ar putea fi cauzat mediului şi sănătăţii populației în cadrul transportării deşeurilor prin teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Ambalajele utilizate, inclusiv marcajele şi certificarea acestora, trebuie să corespundă standardelor internaţionale ISO, iar unităţile de transport trebuie să fie specializate şi marcate potrivit cerinţelor Acordului european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase.
    (4) În termen de 3 zile lucrătoare, autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului confirmă primirea notificării privind tranzitul deşeurilor incluse în Lista B, informează notificatorul că acceptă transportarea lor în tranzit, stabilindu-i anumite condiţii, dacă este cazul, sau că refuză să elibereze autorizaţie pentru acel transport ori îi solicită, în caz de necesitate, informaţii suplimentare.
    (5) La transportarea transfrontalieră a deşeurilor incluse în Lista B prin teritoriul Republicii Moldova, autoritatea centrală vamală garantează, în caz de necesitate, sigilarea containerului în punctul de intrare în teritoriul ţării şi verifică integritatea plombei în punctul de ieşire.”
    5. Articolul 10 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a licenței prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    6. Articolul 13:
    la alineatul (1), cuvintele „autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    la alineatul (2), sintagma „Ministerului Sănătății” se substituie cu sintagma „Agenției Naţionale pentru Sănătate Publică”.
    7. La articolul 19 alineatul (2), cuvintele „în modul stabilit de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător” se substituie cu cuvintele „al prezentei legi și al Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”.
    8. Legea se completează cu articolul 201 cu următorul cuprins:
    „Articolul 201. Licențierea activităților de colectare, păstrare,
                             prelucrare, comercializare, precum și de export
                             al resturilor și deșeurilo de metale feroase și neferoase,
                             de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare
                             prelucrată
    (1) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a licenței pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum și exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) Pentru obţinerea licenţei, solicitantul prezintă autorității emitente următoarele documente:
    a) cererea în care se indică: denumirea, forma juridică de organizare, IDNO-ul, adresa juridică a întreprinderii ori numele, prenumele, seria şi numărul buletinului de identitate al persoanei fizice; genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul intenţionează să obţină licenţă; asumarea, pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă, a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de licenţiere la desfășurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţă și pentru veridicitatea documentelor prezentate;
    b) copia documentului ce atestă înregistrarea întreprinderii ori a buletinului de identitate al persoanei fizice;
    c) dovada dreptului de proprietate sau locațiune a imobilului (suprafeţe utilate, încăperi închise pentru păstrarea resturilor şi deşeurilor de metale neferoase) unde se va desfăşura activitatea licenţiată;
    d) copia permisului de exercitare eliberat persoanei responsabile care activează în domeniul securităţii industriale (pentru prelucrarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată);
    e) lista tehnicii, utilajului şi mecanismelor specializate de care dispune agentul economic cu drept de proprietate şi/sau locaţiune.
    (3) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute de prezentul articol se interzice. Datele din documentele și informaţiile depuse se verifică prin procedura ghișeului unic.
    (4) În ziua înregistrării cererii și documentelor stabilite de prezentul articol pentru eliberarea/reperfectarea licenței, autoritatea emitentă înștiințează Inspectoratul pentru Protecția Mediului pentru a se asigura (cu sau fără solicitarea unei vizite de control din partea organului în cauză) de corespunderea condițiilor de activitate a solicitantului cu cerinţele de protecţie a mediului. În cel mult 7 zile lucrătoare de la data înștiințării, Inspectoratul pentru Protecția Mediului transmite autorității emitente o notificare sau procesul-verbal de control privind rezultatele verificării efectuate.
    (5) În cazul în care Inspectoratul pentru Protecția Mediului nu a inițiat un control în urma înștiințării și/sau nu a eliberat procesul-verbal de control în decursul a 7 zile lucrătoare de la data înștiințării, survine principiul aprobării tacite.
    (6) Licenţa se perfectează în 10 zile lucrătoare și se eliberează pentru un termen de 5 ani.
    (7) În cazul refuzului de a acorda licență, autoritatea emitentă este obligată să prezinte solicitantului decizia ce conține motivele și argumentele refuzului.”
    Art. XXIII. – Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 52–53, art. 368), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (4), litera h) se completează în final cu cuvintele „neînregistrate în scopul înregistrării”.
    2. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 17. Autorizarea fabricării medicamentelor
    (1) Agenţii economici pot fabrica medicamente doar în baza şi în conformitate cu autorizaţia eliberată de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizației de fabricare a medicamentelor pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) Pentru obţinerea autorizaţiei de fabricare a medicamentelor, solicitantul depune la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale o cerere în care se indică denumirea completă şi adresa solicitantului, o listă a medicamentelor şi a formelor farmaceutice pentru care se solicită autorizația, informaţii despre încăperile şi echipamentul de producţie, controlul calităţii şi depozitarea medicamentelor, descrierea proceselor de fabricaţie sau a unei părţi a procesului de fabricaţie a medicamentelor pentru care se solicită autorizaţia, cu anexarea copiilor de pe următoarele documente:
    a) titlul de proprietate sau documentul ce atestă dreptul de folosinţă a spaţiului;
    b) schema tehnică a unităţii, cu indicarea procesului tehnologic;
    c) dovada dispunerii de subdiviziune, serviciu sau specialist care va exercita controlul calităţii medicamentelor.
    (3) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale verifică unitatea în ceea ce priveşte corespunderea acesteia condiţiilor de autorizare, stabilite prin normele sanitare în vigoare, şi respectarea Regulilor de bună practică în fabricaţia medicamentelor. În termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea cererii, în urma vizitei la faţa locului, se întocmeşte un aviz tehnic în care se propune, după caz, autorizarea sau neautorizarea unităţii.
    (4) Avizul tehnic în care se propune neautorizarea va fi motivat, cu indicarea condiţiilor de autorizare, stabilite prin normele sanitare în vigoare, pe care unitatea solicitantă nu le îndeplineşte.
    (5) În cazul în care sînt întrunite toate condiţiile stabilite pentru autorizare, în termen de 10 zile calendaristice de la expirarea termenului specificat la alin. (3), Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale eliberează solicitantului autorizaţia de fabricare a medicamentelor.
    (6) Autorizaţia de fabricare a medicamentelor se eliberează gratis, pe o perioadă de 5 ani.
    (7) În activitatea sa, solicitantul autorizației respectă Regulile de bună practică în fabricaţia medicamentelor.
    (8) Orice modificare a condiţiilor în care a fost eliberată autorizaţia de fabricare a medicamentelor se comunică de către deţinătorul autorizaţiei Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale nu mai tîrziu de 15 zile calendaristice de la apariţia modificării.
    (9) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va lua act de cererea pentru modificarea condiţiilor menţionate la alin. (8) şi va emite o decizie în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii cererii, cu excepţia cazurilor în care este necesar să se verifice condiţiile printr-o inspecţie. În astfel de cazuri, termenul de emitere a deciziei este de 30 de zile calendaristice.”
    4. Legea se completează cu articolele 171 şi 172 cu următorul cuprins:
    „Articolul 171. Suspendarea autorizaţiei de fabricare
                             a medicamentelor
    (1) În cazul în care unitatea nu corespunde condiţiilor de autorizare stabilite de prezenta lege şi de normele sanitare în vigoare, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale suspendă autorizaţia de fabricare a medicamentelor.
    (2) Suspendarea autorizaţiei de fabricare a medicamentelor se efectuează prin ordonanţă, care se întocmeşte în două exemplare şi se emite în baza avizului tehnic de necorespundere condiţiilor de autorizare stabilite prin normele sanitare în vigoare.
    (3) Suspendarea autorizaţiei de fabricare a medicamentelor este precedată de transmiterea unui avertisment în formă scrisă conducerii unităţii, în care se indică condiţiile de autorizare pe care aceasta nu le îndeplineşte. Din momentul transmiterii avertismentului, unităţii i se acordă un termen de 20 de zile lucrătoare pentru înlăturarea neconformităţilor, iar în cazul neînlăturării acestora, autorizaţia de fabricare a medicamentelor se suspendă.
    (4) În cazul în care unitatea a încălcat prevederile normelor sanitare în partea ce nu ţine de condiţiile de autorizare a fabricării medicamentelor, autorizaţia de fabricare a medicamentelor nu se suspendă, dar se aplică sancţiunea prevăzută de Codul contravenţional.
    (5) După înlăturarea neconformităților care au stat la baza suspendării autorizaţiei de fabricare a medicamentelor, conducătorul unităţii poate cere anularea ordonanţei de suspendare a autorizaţiei de fabricare a medicamentelor. Anularea ordonanţei de suspendare se efectuează în baza unui aviz tehnic întocmit de către specialiştii Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, prin care se confirmă că unitatea corespunde condiţiilor de autorizare.
    Articolul 172. Retragerea autorizaţiei de fabricare a medicamentelor
    Retragerea autorizaţiei de fabricare a medicamentelor se efectuează în cazul depistării necorespunderilor critice cu condiţiile de autorizare a fabricării medicamentelor sau cu Regulile de bună practică în fabricația medicamentelor de uz uman, în urma efectuării controalelor conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”
    Art. XXIV. – Legea nr. 1422/1997 privind protecția aerului atmosferic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 312), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, noțiunea „volum al normativelor ELA” se substituie cu următoarele noțiuni:
    „raport privind normativele ELA – descriere a cantităţii de ELA, întocmită de laboratoare acreditate în modul stabilit;
    autorizație pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare – act eliberat de Agenția de Mediu în care se atestă dreptul titularului de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor autorizației;”.
    2. La articolul 5, litera g) se abrogă.
    3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12. Autorizarea emisiilor de poluanţi de la
                           surse fixe de poluare
    (1) Emisia în atmosferă a poluanţilor de la sursele fixe de poluare se admite, în fiecare caz concret, numai în baza autorizaţiei eliberate de Agenția de Mediu – autoritate emitentă a actelor permisive în domeniul mediului (în continuare – autoritate emitentă).
    (2) Persoanele fizice și juridice care, direct sau indirect, prin activitatea lor, afectează calitatea aerului atmosferic sînt obligate să solicite și să obțină de la autoritatea emitentă autorizația pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare. În acest caz, solicitantul prezintă, fie pe suport de hîrtie, la sediul autorității, fie în format electronic, prin intermediul ghișeului unic, următoarele documente:
    a) cererea în care se indică informaţii privind: denumirea, forma juridică de organizare, IDNO-ul, adresa juridică ori numele, prenumele, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul solicitantului autorizației; genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se solicită autorizația;
    b) raportul privind normativele ELA, elaborat de laboratoarele acreditate în modul stabilit.
    (3) Pentru obținerea autorizației pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare pentru primul an de activitate, solicitantul anexează la cerere compartimentul privind protecția mediului din proiectul de execuție a obiectului, urmînd, ca în decursul anului respectiv, să asigure elaborarea raportului privind normativele ELA de către laboratoarele acreditate în acest sens.
    (4) Cererea se examinează în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare, perioadă în care autoritatea emitentă solicită Inspectoratului pentru Protecția Mediului efectuarea, în condițiile legii, a acțiunilor de inspectare, preluare a probelor, stabilire a normativelor ELA.
    (5) În cazul în care se decide eliberarea autorizației, cu 3 zile pînă la expirarea termenului-limită, autoritatea emitentă transmite prin ghișeul unic electronic o notificare solicitantului, prin care îi aduce la cunoștință acceptul eliberării autorizației și necesitatea achitării taxei stabilite pentru acest act, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (6) Taxa pentru eliberarea autorizației se stabilește în raport cu nivelul de impact al întreprinderii/obiectivului asupra aerului atmosferic și se transferă la contul Fondului Ecologic Național.
    (7) Formularul autorizației pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare se stabilește de Guvern.
    (8) Autorizaţia obligă titularul să îndeplinească anumite condiții speciale privind:
    a) respectarea normativelor ELA de poluanţi;
    b) respectarea graficului şi a procedurii de verificare a emisiilor în aerul atmosferic, coordonate cu autoritatea emitentă;
    c) implementarea măsurilor de reducere a efectelor poluării şi de protecţie a mediului.
    (9) Termenul de valabilitate a autorizaţiei se stabilește în autorizație și poate fi de un an, pentru cazurile menționate la alin. (3), și de 5 ani, pentru cazurile menționate la alin. (2).
    (10) Dacă titularul autorizaţiei intenționează să desfășoare activitatea după expirarea termenului ei de valabilitate, acesta este în drept să solicite prelungirea valabilității autorizaţiei cu cel mult 60 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate, în condiţiile alin. (2), şi numai în cazul în care nu au intervenit modificări în cantitatea emisiilor, funcționalitatea şi capacitatea surselor de poluare. În acest caz, pe autorizaţie se aplică menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea termenului nou. Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate poate fi aplicată pe același formular sau, după caz, pe un formular nou, pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a autorizaţiei. Menţiunea privind prelungirea valabilității autorizaţiei se autentifică cu ștampila autorității emitente şi cu semnătura persoanei împuternicite.
    (11) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei se dispune în cazurile şi condiţiile stabilite de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, cu respectarea procedurii prevăzute de Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. Temei suplimentar de retragere a autorizaţiei servește încălcarea condiţiilor speciale stabilite la alin. (8) în cazul în care se prejudiciază grav mediul sau sănătatea populației.
    (12) Autoritatea emitentă ține Registrul cererilor de eliberare a autorizațiilor, precum și Registrul autorizațiilor eliberate, asigurînd accesul publicului, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal.”
    4. La articolul 14 alineatele (1) și (2), sintagma „Inspectoratul Ecologic de Stat” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    5. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Planificarea, amplasarea, proiectarea, construcția și darea în exploatare a întreprinderilor, instalațiilor și altor obiective noi, reconstrucția și extinderea celor în funcțiune cu perfecționarea proceselor tehnologice și a utilajelor existente, precum și implementarea unor tehnologii și utilaje moderne cu impact asupra atmosferei au loc numai dacă, în prealabil, activitățile planificate au fost supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau documentația de proiect a fost supusă expertizei ecologice de stat în conformitate cu Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică, cu respectarea prevederilor prezentei legi.”
    6. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Activitățile respective se evaluează, de către autoritatea centrală de mediu și gestionare a resurselor naturale, din punctul de vedere al impactului asupra mediului, în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau documentația de proiect se supune expertizei ecologice de stat în conformitate cu Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică.”
    7. La articolul 28 alineatul (2), sintagma „Inspectoratul Ecologic de Stat” se substituie cu sintagma „Agenţia de Mediu”.
    8. La articolul 30 alineatul (2), sintagma „Inspectoratul Ecologic de Stat” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    9. Articolul 31 se abrogă.
    Art. XXV. – Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54–55, art. 378), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (3), cuvintele „agențiile (inspecțiile) ecologice” se substituie cu cuvintele „inspecțiile pentru protecția mediului”.
    2. La punctul 3 din notele la anexa nr. 5, cuvintele „agențiile ecologice teritoriale” se substituie cu cuvintele „inspecțiile pentru protecția mediului”.
    Art. XXVI. – La articolul 28 alineatul (1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se completează în final cu textul „ , precum şi certificatele constatatoare emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, în procedura de aprobare tacită”.
    Art. XXVII. – Articolul 1 al Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72–73, art. 485), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    Art. XXVIII. – Legea nr. 382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73–77, art. 339), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (1), textul „Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu cuvintele „legislația în vigoare”.
    2. Legea se completează cu articolul 211 cu următorul cuprins:
    „Art. 211. – (1) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizaţiei de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) Pentru obținerea autorizaţiei de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi/sau precursorilor, agentul economic depune la comitet o cerere, indicînd scopul acestuia şi adresele juridice ale importatorului şi exportatorului, denumirea internaţională sau denumirea cu care este pusă în circulaţie substanţa, forma medicală, cantitatea acesteia, termenul importului/exportului.
    (3) Pentru obținerea autorizaţiei de import/export al substanțelor stupefiante, psihotrope și/sau precursorilor, la cerere se anexează:
    a) copia de pe contractul cu privire la marfa transportată, care confirmă autenticitatea importului de substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau precursori;
    b) angajamentul scris al solicitantului privind prezentarea dărilor de seamă către comitet, conform legislaţiei în vigoare;
    c) autorizația de import pentru medicamente neînregistrate, eliberată de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, după caz;
    d) copia de pe contractul cu exportatorul și specificația (anexa la contract).
    (4) În cazul divergenţelor între cantitatea substanţelor stupefiante, psihotrope sau a precursorilor importați/exportați şi cea indicată în autorizaţie, este informat organul competent al statului în/din care s-a realizat importul/exportul, solicitînd eliberarea unei noi autorizaţii.
    (5) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei se efectuează prin ordinul directorului general al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, emis în temeiul demersului motivat al preşedintelui comitetului. Ordinul de suspendare sau retragere a autorizaţiei se aduce la cunoştinţa deținătorului.
    (6) Autorizaţia de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi/sau al precursorilor se eliberează gratis, pentru fiecare caz de import sau export.”
    3. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Tranzitul de substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau al precursorilor pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în baza avizului eliberat de către directorul general al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale în temeiul demersului preşedintelui comitetului, pe ruta stabilită de comitet, sub monitorizarea acestuia din urmă şi controlul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.”
    4. La articolul 41, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Comitetul eliberează avize în baza cererii organului de licențiere, ţinînd cont de rezultatele examinării condițiilor de desfășurare a activității.”
    5. Legea se completează cu articolul 411 cu următorul cuprins:
    „Art. 411. – (1) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizaţiei de activitate pentru utilizarea obiectivelor şi încăperilor destinate activităţilor legate de circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) Pentru obţinerea autorizaţiei de activitate cu substanţe stupefiante, psihotrope şi cu precursori, solicitantul depune către comitet:
    a) o cerere care să includă denumirea solicitantului, IDNO/IDNP-ul, adresa juridică, datele contului bancar şi datele băncii, motivația necesității activităţii, copia de pe licența de activitate (dacă aceasta se eliberează pentru genul de activitate desfășurat);
    b) copia de pe regulamentul întreprinderii;
    c) copia de pe ordinul de numire în funcţie a persoanei responsabile de activitate cu substanţe stupefiante, psihotrope şi cu precursori;
    d) lista persoanelor care vor lucra cu substanţele stupefiante, psihotrope şi cu precursori;
    e) copiile de pe diplomele şi certificatele de conferire a categoriei de calificare profesională pentru tipul de activitate autorizat;
    f) avizul consultativ al instituţiei medico-sanitare narcologice, ce confirmă starea sănătății lucrătorilor care, în baza obligaţiilor de serviciu, au acces la substanţe stupefiante, psihotrope şi la precursori şi care nu suferă de narcomanie, toxicomanie, alcoolism cronic, de asemenea confirmă lipsa persoanelor inapte pentru unele tipuri de activităţi legate de surse de pericol sporit;
    g) confirmarea dreptului de proprietate sau de locațiune asupra imobilului destinat activităţilor legate de circulaţia substanţelor stupefiante;
    h) schema încăperilor, eliberată de Agenția Servicii Publice sau altă persoană autorizată;
    i) lista preparatelor cu care va activa agentul economic;
    j) copia de pe contractul de prestare a serviciilor de pază a încăperilor.
    (3) În termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării cererii, comitetul solicită organelor de poliţie din raza teritorială a imobilului în care se va desfășura activitatea să efectueze un control inopinat în vederea verificării corespunderii încăperilor cerinţelor tehnice, stabilite conform Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau precursori, aprobate de către Guvern.
    (4) În urma controlului efectuat conform alin. (3), organele de poliție întocmesc procesul-verbal de control în care se atestă lipsa sau existența abaterilor de la cerințele legislației și îl remit comitetului. Controlul se efectuează gratis, iar procesul-verbal de control se întocmește în cel mult 5 zile de la data solicitării. După primirea procesului-verbal de control în care este consemnată corespunderea cerințelor legislației, comitetul emite autorizația. În cazul în care, în urma solicitării, organele de poliție nu au inițiat un control și/sau nu au eliberat procesul-verbal de control în decursul a 5 zile lucrătoare de la depunerea solicitării, survine principiul aprobării tacite.
    (5) Prelungirea autorizaţiei de activitate cu substanţe stupefiante, psihotrope şi cu precursori se solicită cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de expirarea autorizației, prin depunerea unei cereri către comitet, împreună cu actele prevăzute la alin. (2), în cazul în care acestea diferă de cele depuse la obținerea autorizației. Prelungirea autorizației are loc conform regulilor de emitere a autorizației.
    (6) Autorizaţia se eliberează/se prelungește în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru eliberarea/prelungirea autorizaţiei. În caz de refuz, solicitantul este informat în scris despre motivele deciziei respective.
    (7) Deținătorii autorizaţiei sînt obligaţi să efectueze această activitate numai în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (8) În cazul în care deținătorul autorizaţiei schimbă denumirea, persoana responsabilă, adresa juridică sau tipul activităţilor care au fost indicate în autorizaţie, acesta este obligat, în decurs de 3 zile lucrătoare de la operarea modificării, să se adreseze comitetului pentru primirea unei noi autorizaţii sau modificarea celei existente.
    (9) În cazul pierderii autorizaţiei, deținătorul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul depistării pierderii, să se adreseze comitetului pentru primirea duplicatului autorizației, prezentînd totodată şi explicaţiile de rigoare, anexînd anunţul respectiv publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (10) Autorizația de activitate pentru utilizarea obiectivelor şi încăperilor destinate activităţilor legate de circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor se eliberează gratis, avînd un termen de valabilitate de 5 ani.”
    6. La articolul 42:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    Art. XXIX. – Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1–4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive instituite de prezentul cod pentru agenții economici autohtoni în domeniul navigației maritime comerciale este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezentul cod. Fondurile colectate în urma emiterii acestor acte se varsă integral în bugetul autorității emitente.”
    2. La articolul 39 alineatul (1) litera o), cuvintele „licența pentru exploatarea stației radio de transmisie” se substituie cu cuvintele „autorizația stațiilor de radiocomunicații ale navei”.
    3. La articolul 42, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Autorizația stațiilor de radiocomunicații ale navei este eliberată de Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice.”
    4. Codul se completează cu articolul 421 cu următorul cuprins:
    „Articolul 421. Procedura de autorizare a stațiilor de radiocomunicații
                             ale navelor maritime şi fluviale
    (1) Pentru obținerea autorizației pentru stațiile de radiocomunicații ale navelor maritime şi fluviale, solicitantul depune la Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice, personal sau prin intermediul unui reprezentant, pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, o cerere la care anexează:
    a) copia de pe ancheta registrului navelor;
    b) copia de pe certificatul de proprietate asupra navei;
    c) copia de pe certificatul de navigație sub pavilionul Republicii Moldova;
    d) procura, după caz;
    e) datele de identificare ale solicitantului.
    (2) Pentru eliberarea autorizației pentru stațiile de radiocomunicații ale navelor maritime şi fluviale, Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice selectează, calculează şi planifică frecvențele radio pentru utilizarea stațiilor de navă, eliberează semnalul de apel (Call Sing), indicativul stației (MMSI), codul ATIS şi expediază, pentru înregistrarea la Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, informația despre echipamentul de radiocomunicații aflat la bordul navei.
    (3) Autorizația stațiilor de radiocomunicații ale navei se eliberează gratis în termen de 3 zile lucrătoare, începînd cu ziua înregistrării cererii de solicitare.
    (4) Termenul de valabilitate a autorizației stațiilor de radiocomunicații ale navei coincide cu termenul de valabilitate a certificatului de navigație sub pavilionul Republicii Moldova.”
    Art. XXX. – Articolul 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Cererea prin care se contestă măsura restrictivă privind suspendarea activităţii agentului economic, dispusă prin procesul-verbal de control întocmit în conformitate cu legislaţia cu privire la controlul de stat al activităţii de întreprinzător, se examinează de instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia.”
    Art. XXXI. – Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr. 1031/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 119–120, art. 838), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    2. Capitolul III se completează cu articolele 171 şi 172 cu următorul cuprins:
    „Articolul 171. Autorizația pentru importul produselor originare
                             din țările membre ale Acordului Central European
                             de Comerț Liber (CEFTA)
    (1) Importul de produse agricole originare din ţările membre CEFTA în cadrul contingentelor preferenţiale specificate în Hotărîrea Guvernului nr. 955/2007 privind reglementarea importului în Republica Moldova al produselor originare din ţările membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) se acceptă numai odată cu prezentarea autorizaţiei de import autorităţilor vamale. Gestionarea contingentelor tarifare de import şi eliberarea autorizaţiilor de import sînt garantate şi efectuate de către Agenția Servicii Publice.
    (2) Admiterea la import în cadrul contingentelor tarifare se efectuează la prezentarea următoarelor documente autorității emitente:
    a) declaraţia importatorului (anexa nr. 1);
    b) copia de pe certificatul de origine preferenţial la export de tipul EUR.1, eliberat de organele vamale ale ţărilor membre CEFTA;
    c) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare sau de pe contractul de livrare;
    d) copia facturii (invoice).
    (3) La depunerea documentelor menţionate la alin. (2), solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) să reprezinte o singură întreprindere în calitate de angajat (cu legitimaţie sau procură);
    b) să solicite o singură autorizaţie de import pentru aceeaşi grupă de produse.
    (4) Responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiilor prezentate în documentele menţionate la alin. (2) revine exclusiv importatorilor.
    (5) Documentele admise vor fi examinate în ordinea recepţionării şi în limita cantităţilor disponibile la data respectivă.
    (6) Cantitatea maximă alocată importatorilor la solicitarea unei cote nu va depăşi procentul prevăzut în Hotărîrea Guvernului nr. 955/2007 privind reglementarea importului în Republica Moldova al produselor originare din ţările membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) pentru fiecare contingent tarifar în parte, aplicat la nivelul iniţial al contingentului respectiv.
    (7) În cazul în care importatorii au în derulare contracte de livrare cu mai multe companii din străinătate pentru produsele din acelaşi contingent, se pot elibera mai multe autorizaţii de import, cu condiţia ca întreaga cantitate solicitată să nu depăşească procentul maxim de alocare a cotei.
    (8) Agenţii economici cărora li s-au eliberat autorizaţiile de import sînt obligaţi să facă dovada efectuării importului, prezentînd, în termen de 15 zile de la momentul vămuirii, o copie de pe declaraţia vamală de import, împreună cu o copie de pe autorizaţia de import aferentă. Documentele respective se depun la Agenția Servicii Publice.
    (9) Agenţii economici care fac dovada utilizării cotelor eliberate anterior pot beneficia de noi cote în limita cantităţilor disponibile.
    (10) Agenţii economici care nu probează livrarea, în condiţii normale de derulare a contractului de livrare, a cel puțin 95% din cantitatea alocată pe o autorizaţie de import nu pot beneficia de noi cote.
    (11) Autorizaţiile de import se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării şi sînt valabile pentru o perioada de 2 luni din momentul eliberării, fără ca perioada de valabilitate să depăşească perioada pentru care contingentul a fost stabilit. Autorizaţiile de import se eliberează gratis.
    (12) În situaţii excepţionale, la cererea justificată a agenţilor economici, autorizaţiile de import pot fi prelungite o singură dată, cu cel mult 30 de zile. În acest sens, întreprinderea importatoare depune o cerere scrisă, însoţită de documentele probatoare din care să rezulte caracterul justificat al solicitării.
    (13) La cererea justificată a agenţilor economici, însoţită de documente probatoare, se poate dispune înlocuirea autorizaţiei de import.
    (14) Autorizaţiile de import eliberate sînt netransmisibile, acestea pot fi utilizate numai de către deținători.
    (15) În cazul în care, din motive obiective, autorizaţia de import nu a fost utilizată în termenul de valabilitate, aceasta trebuie restituită în termen de cel mult 10 zile de la data expirării valabilităţii.
    (16) Omiterea restituirii în termen de către agenţii economici a autorizaţiilor de import neutilizate conduce automat la retragerea dreptului de a beneficia de regimul preferenţial instituit în conformitate cu prezenta lege și Hotărîrea Guvernului nr. 955/2007 privind reglementarea importului în Republica Moldova al produselor originare din ţările membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA).
    (17) Cantităţile rămase, aferente autorizaţiilor de import anulate sau parţial utilizate, sînt realocate agenţilor economici interesaţi conform procedurilor stabilite.
    Articolul 172. Autorizația de import în regim preferențial
                            al unor tipuri de zahăr
    (1) Cantităţile de zahăr şi produse zaharoase, precum şi perioada importului în regim preferenţial sînt stabilite, trimestrial, de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova, ținînd cont de volumul producţiei întreprinderilor autohtone, consumul pieţei interne şi potenţialul de export.
    (2) Administrarea şi gestionarea sistemului de reglementare a importului de zahăr şi produselor zaharoase în regim preferenţial în Republica Moldova se realizează în baza autorizaţiei de import eliberate de Agenția Servicii Publice.
    (3) Autorizația de import în regim preferențial al unor tipuri de zahăr se eliberează tuturor persoanelor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care vor desfăşura activităţi de import al zahărului şi produselor zaharoase originare din ţările care nu sînt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, cu care Republica Moldova are semnate acorduri de comerţ liber.
    (4) În vederea eliberării fiecărei autorizaţii de import de zahăr şi produse zaharoase, agenţii economici importatori prezintă autorității emitente următoarele documente:
    a) declaraţia dactilografiată a importatorului, conform anexei nr. 2;
    b) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare sau de pe contractul de livrare a zahărului şi a produselor zaharoase;
    c) copia de pe certificatul de origine preferenţial;
    d) copia de pe raportul de expertiză de stabilire a ţării de producere.
    (5) Agenția Servicii Publice nu eliberează autorizaţie de import în cazul în care valoarea mărfii, după achitarea tuturor plăţilor, impozitelor şi taxelor, inclusiv a TVA, este mai mică cu cel puţin 20% decît preţurile medii trimestriale stabilite pe piaţa internă, prezentate de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în coordonare cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova.
    (6) Responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiilor prezentate în documentele menţionate la alin. (4) revine exclusiv importatorilor.
    (7) Eliberarea autorizaţiilor de import se efectuează în ordinea recepţionării cererilor, conform principiului „primul venit – primul servit”, luînd în considerare cantităţile specificate în certificatele de origine preferenţiale, cu limitarea cantităţilor oferite de pînă la 100% din cantităţile disponibile, stabilite în Hotărîrea Guvernului nr. 134/2009 cu privire la importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr.
    (8) Autorizaţiile de import se eliberează pentru fiecare tranzacţie comercială. În cazul în care agenţii economici importatori au în derulare contracte de import cu mai multe companii din diferite ţări, se pot elibera simultan mai multe autorizaţii de import, cu condiţia respectării prevederilor prezentei legi.
    (9) În cazul în care pentru import se prezintă un certificat de origine preferenţial care include cîteva tipuri de zahăr, se eliberează o singură autorizaţie de import.
    (10) Agenţii economici care fac dovada utilizării autorizaţiei de import prin prezentarea copiei de pe declaraţia vamală de import pot beneficia de noi autorizaţii, în limita cantităţilor disponibile.
    (11) Agenţii economici care nu probează livrarea, în condiţii normale de derulare a contractului, a cel puțin 90% din cantitatea alocată pe o autorizaţie de import nu pot beneficia de alte autorizaţii.
    (12) Autorizaţiile de import se eliberează în termen 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi sînt valabile pentru 30 de zile din momentul eliberării. Autorizaţiile de import se eliberează gratis.
    (13) În situaţii excepţionale, la cererea justificată a agenţilor economici, autorizaţiile de import pot fi prelungite o singură dată, cu cel mult 30 de zile. În acest sens, agentul economic importator prezintă o cerere în formă scrisă, însoţită de documentele probatoare din care să rezulte caracterul justificat al solicitării.
    (14) La cererea justificată a agenţilor economici, însoţită de documente probatoare, Agenția Servicii Publice poate înlocui autorizaţia de import.
    (15) Autorizaţiile de import eliberate sînt netransmisibile, acestea fiind utilizate doar de către responsabilii financiari.
    (16) În cazul în care, din motive obiective, autorizaţia de import nu poate fi utilizată în perioada de valabilitate, aceasta trebuie restituită în termen de 10 zile din data expirării valabilităţii, prin solicitare scrisă, cu anexarea autorizaţiei în original, fiind depusă la Agenția Servicii Publice sau expediată prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire în adresa Agenției Servicii Publice.
    (17) Omiterea restituirii la timp de către agenţii economici a autorizaţiilor de import neutilizate conduce automat la retragerea dreptului de a beneficia de regimul preferenţial instituit.
    (18) Cantităţile rămase, aferente autorizaţiilor de import neutilizate sau parţial utilizate, sînt realocate agenţilor economici interesaţi conform procedurilor stabilite.”
    3. Legea se completează cu anexele nr. 1 şi nr. 2 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 1

Codul de înregistrare a întreprinderii_______________
DECLARAŢIA IMPORTATORULUI
    1. Declar pe propria răspundere că în obiectul de activitate al societăţii pentru care solicit autorizaţia de import este cuprins şi importul de produse alimentare.
    2. Îmi asum răspunderea ca, în termen de 10 zile de la data utilizării autorizaţiei de import (vămuirii mărfii), să prezint Agenției Servicii Publice copia de pe declaraţia vamală de import, atestînd utilizarea cotei alocate.
    3. În cazul în care nu voi utiliza autorizaţia de import în termenul de valabilitate înscris, mă angajez ca, în termen de 10 zile de la expirarea valabilității acesteia, să o returnez Agenției Servicii Publice pentru a evita blocarea cotei.
    ____________________________________________________________________
                                (denumirea firmei, ştampila, numele şi semnătura importatorului)

Anexa nr. 2

Codul de înregistrare a întreprinderii _______________
CEREREA ȘI DECLARAŢIA IMPORTATORULUI
    1. Solicit autorizația de import pentru __________________________.
    2. Declar pe propria răspundere că în activitatea societăţii pentru care solicit autorizaţia de import este inclus şi importul de produse alimentare, precum şi faptul că zahărul rafinat importat în regim preferenţial este produs din sfeclă de zahăr şi nu conţine adaosuri de zahăr din trestie.
    3. Îmi asum răspunderea ca, în termen de 10 zile de la data utilizării autorizaţiei de import (vămuirii mărfii), să prezint Agenției Servicii Publice copia de pe declaraţia vamală de import, atestînd utilizarea acesteia.
    4. În cazul în care nu voi utiliza autorizaţia de import în termenul de valabilitate înscris, mă angajez ca, în termen de 10 zile de la expirarea valabilității acesteia, să o returnez Agenției Servicii Publice pentru a evita blocarea cantităţilor stabilite.
    ________________________________________________________________”
                                 (denumirea firmei, ştampila, numele şi semnătura importatorului)

    Art. XXXII. – Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 293), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, noțiunea „alcool etilic denaturat” va avea următorul cuprins:
    „alcool etilic denaturat – alcool etilic care conţine adaos de substanţe speciale (denaturanți), specificate la art. 181 alin. (1), a căror prezenţă exclude utilizarea acestuia la fabricarea producţiei alcoolice alimentare;”.
    2. La articolul 3 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    3. Articolul 4:
    la alineatul (1):
    litera e) se completează în final cu textul „supusă accizării cu timbru de acciz”;
    la litera g), cuvintele „mijloace de măsurat” se substituie cu cuvintele „mijloace de măsurare”;
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) să asigure verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate în scopul supravegherii fiscale și controlului circulației alcoolului etilic.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Titularii de licenţă în domeniu pot comercializa alcool etilic agenţilor economici care practică o altă activitate decît cea în domeniul fabricării producţiei alcoolice, dar care, în procesul de producere, utilizează alcool etilic, doar cu notificarea prealabilă a organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice. Nerespectarea obligației de notificare sau comercializarea cu devieri considerabile și intenționate de la datele indicate în notificare constituie temei pentru retragerea licenței.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Notificarea indicată la alin. (2) se depune cu cel puțin 3 zile lucrătoare pînă la livrarea alcoolului etilic și trebuie să conțină datele licenței, datele de identificare ale vînzătorului și ale cumpărătorului, cantitatea, calitatea şi scopul declarat de utilizare a alcoolului etilic. Notificarea se depune în formă electronică sau pe suport de hîrtie. Modul depunerii și forma notificării se stabilesc de către Guvern.”
    4. Articolul 5 alineatul (2):
    se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) comercializarea alcoolului etilic importat;”
    litera h) se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia berii şi băuturilor pe bază de bere”.
    5. La articolul 9 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;”.
    6. Articolul 11:
    la alineatul (1), textul „Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice de pe lîngă autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial, denumit în continuare Inspectorat de Stat” se substituie cu textul „Agenţia Națională pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare Agenţie”;
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, sintagma „Inspectoratul de Stat” se substituie cu cuvîntul „Agenţia”;
    la litera g), sintagma „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu cuvintele „organul de specialitate de supraveghere şi control în domeniul controlului metrologic legal”;
    la alineatul (4), sintagma „Inspectoratului de Stat” se substituie cu cuvîntul „Agenției”.
    7. Articolul 13:
    la alineatul (1), textul „Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate” se substituie cu textul „Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Solicitantul licenţei pentru fabricarea alcoolului etilic şi producţiei alcoolice trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) deţine în proprietate sau folosinţă capacitatea minimă de producţie;
    b) în întreprindere există sistem de evidenţă computerizată;
    c) deţine mijloace de măsurare aprobate şi verificate metrologic care vor fi utilizate în scopul supravegherii fiscale și al controlului circulației alcoolului;
    d) utilajul tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari este conform cu cerințele de fabricare a alcoolului, fiscale și de mediu la prelucrarea şi utilizarea integrală a deşeurilor principale ale producţiei alcoolice, stabilite în actele normative aferente, și poate fi înregistrat în condițiile art. 18.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Solicitantul licenţei pentru păstrarea, comercializarea angro şi importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) deţine în proprietate sau în locațiune încăperi pentru depozite specializate, acoperite şi îngrădite (pentru păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice);
    b) în întreprindere există sistem de evidenţă computerizată.”
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, textul „Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate” se substituie cu textul „Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;
    la litera a), după cuvintele „de proprietate” se introduc cuvintele „sau de locațiune”;
    la litera b), cuvintele „autorităţii centrale de specialitate în domeniul agroindustrial” se substituie cu cuvintele „organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) copia de pe contractul de distribuție sau confirmarea privind acordarea dreptului de distribuție (pentru comercializarea angro a producției alcoolice).”
    litera e) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În ziua înregistrării cererii și depunerii documentelor stabilite de prezentul articol pentru obținerea/reperfectarea licenței, autoritatea de licențiere înștiințează organele de control din domeniul fiscal, din domeniul controlului metrologic legal, precum și organul de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice pentru a se asigura (cu sau fără solicitarea unei vizite de control din partea organelor respective) de corespunderea utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari cerințelor prezentei legi. În cel mult 7 zile lucrătoare de la data înștiințării, organele de control din domeniul fiscal, din domeniul controlului metrologic legal și de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice transmit o notificare sau procesul-verbal de control privind rezultatele verificării efectuate.”
    8. Articolul 14:
    la alineatul (1), textul „Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate” se substituie cu textul „Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;
    la alineatele (3) şi (4), sintagma „Inspectoratul de Stat” se substituie cu cuvîntul „Agenţia”.
    9. Articolul 16 alineatul (3):
    la litera a), textul „prevăzute la art. 8 alin. (1) pct. 6), 7) şi 25) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se exclude;
    litera d) se completează în final cu textul: „ . Acest temei nu se aplică comercializării berii şi băuturilor pe bază de bere”;
    la litera m), cuvintele „legalizate și” se exclud.
    10. Articolul 18:
    la alineatul (3), textul „Inspectoratul de Stat, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor” se substituie cu textul „organele de control din domeniul fiscal, din domeniul controlului metrologic legal și de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, cu întocmirea unui proces-verbal de control corespunzător”;
    la alineatul (6), cuvintele „cu avizul prealabil al expertizei ecologice de stat şi” se exclud.
    11. Legea se completează cu articolul 181 cu următorul cuprins:
    „Articolul 181. Cerințe față de fabricarea alcoolului complet
                             denaturat
    (1) Alcoolul etilic se consideră denaturat complet atunci cînd denaturarea este efectuată cu denaturanţii specificați la alin. (2).
    (2) Formula admisă a fi utilizată pentru denaturarea completă a alcoolului, în concentraţie la hectolitru de alcool absolut, în conformitate cu sistemul de nomenclatură al Uniunii Internaționale de Chimie Pură și Aplicată și cu numărul de înregistrare CAS (Chemical Abstracts Service), este următoarea:
    – 1,0 litri de alcool izopropilic (izopropanol) (CAS 67-63-0);
    – 1,0 litri de metiletilcetonă (butanonă) (CAS 78-93-3);
    – 1,0 gram de benzoat de denatoniu (CAS 3734-33-6).
    (3) Cantităţile/volumele de substanţe prevăzute la alin. (2) sînt exprimate în substanţă cu puritatea de 100% şi trebuie să se regăsească în produsul finit după omogenizare, la finalul operaţiunii de denaturare.
    (4) Cantităţile/volumele de substanţe prevăzute la alin. (2) pot fi depăşite cu maximum 10%.
    (5) În alcoolul denaturat, pentru a-i da culoare caracteristică, se adăugă unul din coloranții chimici puri – colorant albastru de metilen 0,2 grame (CAS 61-73-4) sau 0,1 grame de violet de metil (CAS 8004-87-3).
    (6) Operaţiunea de denaturare a alcoolului se realizează prin:
    a) adăugarea succesivă a substanţelor denaturante admise în cantitatea de alcool ce urmează a fi denaturată;
    b) adăugarea unui amestec, realizat prealabil din substanţele denaturante admise, în cantitatea de alcool ce urmează a fi denaturată.”
    12. Articolul 23:
    la alineatul (2), cuvintele „autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial” se substituie cu cuvintele „organul de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice la solicitarea autorității de licențiere”;
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, textul „solicitantul prezintă autorităţii centrale de specialitate în domeniul agroindustrial o cerere” se substituie cu textul „autoritatea de licențiere, în ziua înregistrării cererii pentru licența corespunzătoare, prezintă organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice o solicitare”;
    la litera c), textul „din domeniul medicinei, al industriei de parfumerie şi cosmetică” se substituie cu textul „din alt domeniu decît cel de fabricare și comercializare a produselor alcoolice”;
    la alineatul (6), cuvîntul „solicitantului” se substituie cu cuvintele „autorității de licențiere și solicitantului de licență”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Titularii de licență pentru importul alcoolului etilic, după efectuarea procedurilor de import, sînt obligați să prezinte organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice informația despre volumul alcoolului etilic importat în baza avizului și licenței acordate în prealabil.”
    13. La articolul 24 alineatul (1), cuvintele „sau pentru producerea medicamentelor” se substituie cu cuvintele „pentru producerea medicamentelor ori pentru procesele de producere sau prestări de servicii, în procesul tehnologic al cărora este necesară utilizarea alcoolului etilic”.
    14. La articolul 25 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Sînt exceptate de la marcare cu „Timbru de acciz” berea, băuturile pe bază de bere, precum și producția alcoolică care întrunește cel puțin una dintre următoarele condiții:”
    15. La articolul 28, alineatul (2) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) dețin în proprietate sau în locațiune încăperi pentru depozite cu o suprafață de cel puțin 200 m2, pentru păstrarea şi comercializarea angro a berii şi a băuturilor pe bază de bere;”.
    Art. XXXIII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul codului, textul „Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Articolul 50 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Antrepozitul vamal trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) să fie amenajat astfel încît să permită accesul doar persoanelor care deţin acest drept;
    b) să aibă intrările şi ieşirile marcate cu inscripţia „Antrepozit vamal – Zonă de control vamal” în limba de stat, limba rusă şi limba engleză;
    c) să dispună de utilaje de descărcare-încărcare şi mijloace de transport, echipamente de depozitare specializate, care să asigure păstrarea adecvată a mărfurilor, de mijloace de cîntărire a mărfurilor, de mijloace de comunicaţie, de tehnică de birou, de mobilier şi de alte echipamente necesare pentru funcţionarea normală a antrepozitului, precum și de dispozitive de blocare a intrărilor-ieşirilor;
    d) să dispună de sistem de supraveghere video.”
    3. La articolul 54:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de antrepozitare, solicitantul depune, pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, o cerere, conform modelului stabilit de Hotărîrea Guvernului nr. 1140/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, la care anexează documentele ce confirmă întrunirea următoarelor condiţii:
    a) sînt respectate cerinţele stabilite în art. 50 alin. (5);
    b) încăperile sau alte locuri declarate în calitate de antrepozit vamal se află la aceeaşi adresă poştală;
    c) biroul vamal în a cărui rază de activitate se află antrepozitul vamal a elaborat şi a aprobat schema tehnologică de lucru.”
    articolul se completează cu alineatele (11), (4) și (5) cu următorul cuprins:
    „(11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizației de antrepozitare este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezentul cod.”
    „(4) Autorizaţia de antrepozitare sau refuzul acordării acesteia se eliberează în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.
    (5) Refuzul acordării autorizaţiei de antrepozitare se prezintă solicitantului în formă scrisă, cu indicarea expresă a motivului refuzului şi a normei de drept ce serveşte ca temei pentru refuz.”
    4. La articolul 59:
    în denumire, cuvintele „Autorizația de perfecționare activă” se substituie cu cuvintele „Acordarea regimului de perfecționare activă”;
    la alineatele (1) și (2), cuvintele „Autorizația de perfecționare activă se eliberează” se substituie cu cuvintele „Regimul de perfecționare activă se acordă”;
    la alineatul (3), cuvîntul „autorizație” se substituie cu cuvintele „actul de acordare a regimului de perfecționare activă”.
    5. Articolul 64:
    în denumire, cuvintele „Autorizația de transformare sub control vamal” se substituie cu cuvintele „Acordarea regimului de transformare sub control vamal”;
    la alineatele (1) și (2), cuvintele „Autorizația de transformare sub control vamal se eliberează” se substituie cu cuvintele „Regimul de transformare sub control vamal se acordă”;
    la alineatul (3), cuvîntul „autorizație” se substituie cu cuvintele „actul de acordare a regimului de transformare sub control vamal”.
    6. Articolul 68:
    în denumire, cuvîntul „Autorizarea admiterii temporare” se substituie cu cuvintele „Acordarea regimului de admitere temporară”;
    în cuprinsul articolului, cuvintele „autorizează admiterea” se substituie cu cuvintele „acordă regimul de admitere”.
    7. Articolul 77:
    în denumire, cuvîntul „Autorizația” se substituie cu cuvintele „Acordarea regimului”;
    la alineatul (1), cuvintele „autorizației eliberate” se substituie cu cuvintele „actului de acordare a regimului de perfecționare pasivă eliberat”;
    la alineatul (2), cuvintele „Autorizaţia de perfecţionare pasivă se eliberează” se substituie cu cuvintele „Regimul de perfecționare pasivă se acordă”.
    8. Articolul 951 se completează cu alineatele (31) și (32) cu următorul cuprins:
    „(31) În ziua înregistrării cererii și depunerii documentelor stabilite de legislație pentru primirea/reperfectarea licenței, autoritatea de licențiere înștiințează Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și Serviciul Vamal, solicită și obține avizele necesare eliberării licenței pentru activitatea magazinelor duty-free, pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free, pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free cu amănuntul, în valută străină şi lei moldoveneşti, la bordul aeronavelor care efectuează curse în traficul extern de pasageri.
    (32) În cel mult 10 zile lucrătoare de la data înștiințării, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Serviciul Vamal transmit avizele și/sau refuzul argumentat de a le acorda. În cazul în care Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Serviciul Vamal nu au transmis avizul ori refuzul acordării avizului în termenul respectiv, survine principiul aprobării tacite. Refuzul Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene sau al Serviciului Vamal de a acorda aviz constituie temei de refuz pentru eliberarea licenței.”
    Art. XXXIV. – Legea nr. 1163/2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 137–138, art. 970), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se completează în final cu textul „şi a cărei activitate se desfăşoară în regim special confidenţial”.
    2. Articolul 2 se completează cu următoarele noţiuni:
    „autorizaţie de export – permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice supuse controlului, aflate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, pentru amplasarea permanentă a acestora pe teritoriul altor ţări;
    autorizaţie de reexport – permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice, provenite din alte ţări, de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau de export de pe teritoriul unei alte ţări al mărfurilor strategice originare din Republica Moldova într-o ţară terţă;
    autorizaţie de import – permisiune unică de import al mărfurilor strategice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    autorizaţie de tranzit – permisiune unică de transport al mărfurilor strategice prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    autorizație individuală – autorizație acordată unei persoane pentru exportul, reexportul, importul sau tranzitul mărfurilor strategice pentru un singur utilizator final ori destinatar dintr-o altă țară și care acoperă una sau mai multe mărfuri strategice;
    autorizație globală – autorizație acordată unei persoane pentru exportul, reexportul, importul sau tranzitul unui tip sau unei categorii de mărfuri strategice către unul sau mai mulți utilizatori finali și/sau către una sau mai multe țări specificate;
    autorizație generală – autorizație de export, reexport, import sau tranzit al unei categorii de mărfuri strategice către țări cu destinație specificată și care este disponibilă tuturor persoanelor care corespund condițiilor generale de utilizare a autorizației;
    certificat internaţional de import – document care certifică faptul că importatorul dispune de autorizaţie de import al mărfurilor strategice şi care urmează a fi prezentat instituţiilor de stat ce efectuează controlul exportului de mărfuri strategice din ţara din care mărfurile strategice sînt exportate;
    certificat de verificare a livrării – document care certifică faptul că mărfurile strategice controlate, specificate în autorizaţie, au fost legal importate pe teritoriul vamal al ţării importatoare;
    certificat al utilizatorului final – document care garantează că mărfurile strategice exportate, reexportate sau importate vor fi utilizate conform destinaţiei stipulate în autorizaţia de export, reexport sau import, eliberată de instituţia respectivă din Republica Moldova sau de peste hotare, implicată în controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice.”
    3. Articolul 9 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) În scopul importului mărfurilor incluse în Nomenclatorul mărfurilor strategice supuse controlului sau al mărfurilor considerate ca fiind strategice într-un alt stat, mărfuri care se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, organul abilitat de către Guvern eliberează, la cerere, certificatele internaţionale de import, certificatele de verificare a livrării şi certificatele utilizatorului final, ce urmează a fi prezentate organului competent în ţara de destinaţie.”
    4. Articolul 10:
    la alineatul (1), textul „cu permisul Comisiei Interdepartamentale de Control, a cărei activitate, care se desfăşoară în regim special confidenţial, este asigurată de Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele „în temeiul autorizaţiei de reexport al mărfurilor strategice”;
    la alineatul (2), cuvintele „baza autorizaţiei acordate de organul abilitat de Guvernul Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „temeiul autorizaţiei de export şi/sau reexport al mărfurilor strategice”;
    la alineatul (3), cuvintele „bază de permis, eliberat de Comisia Interdepartamentală de Control” se substituie cu cuvintele „temeiul autorizaţiei de export şi/sau reexport al mărfurilor strategice”.
    5. Articolul 11:
    la alineatul (1), cuvîntul „licențiere” se substituie cu cuvîntul „autorizare”, iar cuvintele „ , stabilit de Guvern” se exclud;
    articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Autorizaţiile şi certificatele necesare pentru exportul, reexportul, importul şi tranzitul mărfurilor strategice se eliberează gratis.
    (4) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    6. Legea se completează cu articolele 111 și 112 cu următorul cuprins:
    „Articolul 111. Eliberarea autorizaţiilor individuale de export,
                             reexport, import și tranzit al mărfurilor strategice
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei individuale de export sau de reexport al mărfurilor strategice, solicitantul depune o cerere, pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, către Ministerul Economiei și Infrastructurii, care să conțină datele de identificare ale solicitantului și la care se anexează următoarele documente:
    a) documentele care certifică originea mărfurilor;
    b) documentele privind caracteristicile calitative şi tehnice ale mărfurilor şi, opţional, codul mărfii respective conform Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului;
    c) copia de pe contractul încheiat cu compania din străinătate care importă sau exportă mărfurile strategice;
    d) copia, legalizată în modul stabilit, de pe autorizaţia care certifică permisiunea pentru compania din străinătate de a efectua operaţiuni de export-import cu mărfuri strategice, eliberată de organul autorizat al ţării în care este înregistrată compania respectivă;
    e) certificatul utilizatorului final, la cererea Ministerului Economiei și Infrastructurii;
    f) certificatul internațional de import, la cererea Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    (2) Pentru a obţine autorizaţia individuală de import sau de tranzit al mărfurilor strategice, solicitantul depune o cerere, pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, către Ministerul Economiei și Infrastructurii, care să conțină datele de identificare ale solicitantului și la care se anexează următoarele documente:
    a) documentele care certifică originea mărfurilor;
    b) documentele privind caracteristicile calitative şi tehnice ale mărfurilor şi, opţional, codul mărfii respective conform Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului;
    c) copii de pe documentele comerciale relevante, în special de pe contractele de cumpărare-vînzare, confirmări de comenzi, facturi pro forma sau borderouri de expediere;
    d) copia, legalizată în modul stabilit, de pe autorizaţia care certifică permisiunea pentru compania din străinătate de a efectua operaţiuni de export-import cu mărfuri strategice, eliberată de organul autorizat al ţării în care este înregistrată compania respectivă.
    (3) Pentru a obţine autorizaţia globală sau generală de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice, solicitantul depune către Ministerul Economiei și Infrastructurii o cerere standard pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive.
    (4) Solicitantul autorizaţiei este în drept să depună informaţii şi documente suplimentare pentru a facilita examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei.
    (5) Documentele în alte limbi, anexate la cererea de eliberare a autorizaţiei, sînt depuse împreună cu traducerea acestora în limba de stat.
    (6) În conformitate cu decizia Comisiei Interdepartamentale de Control, Ministerul Economiei și Infrastructurii emite decizia de eliberare a autorizaţiei de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice şi anunţă solicitantul acestei autorizaţii despre decizia luată în cel mult 30 de zile calendaristice după recepționarea tuturor documentelor necesare pentru solicitarea autorizaţiei de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice.
    (7) Autorizaţia de export, reexport, import sau tranzit conține informaţia cu privire la exportator, importator şi/sau solicitant, ţara de destinaţie şi ţara de origine a mărfurilor strategice transportate, caracterul mărfurilor, termenul de valabilitate a autorizaţiei şi condiţiile speciale cu privire la cantitatea şi/sau utilizarea mărfurilor.
    (8) Termenul de valabilitate a autorizaţiei se determină de Comisia Interdepartamentală de Control, la propunerea Ministerului Economiei și Infrastructurii, bazată pe informaţia prezentată de solicitant.
    (9) Cererea privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizaţiei de export, reexport, import sau tranzit al mărfurilor strategice se depune către Ministerul Economiei și Infrastructurii, fiind însoţită de explicaţia respectivă. În temeiul deciziei Comisiei Interdepartamentale de Control, Ministerul Economiei și Infrastructurii prelungește termenul de valabilitate a autorizaţiei în termen de cel mult 30 de zile calendaristice.
    Articolul 112. Refuzul eliberării și retragerea autorizaţiilor
    (1) În temeiul deciziei Comisiei Interdepartamentale de Control, Ministerul Economiei și Infrastructurii refuză eliberarea autorizaţiei de export, reexport, import sau tranzit dacă:
    a) eliberarea autorizaţiei cauzează prejudicii securităţii şi intereselor naţionale, politicii externe a Republicii Moldova sau contravine deciziilor organizaţiilor internaţionale din care Republica Moldova face parte;
    b) a fost declarat embargo ţării de destinaţie a mărfurilor strategice, în cazul în care aceasta nu-şi onorează obligaţiile asumate faţă de Republica Moldova;
    c) în urma investigaţiilor, s-a dovedit că solicitantul a prezentat informaţii neautentice în documentele anexate la cererea de eliberare a autorizaţiei.
    (2) În temeiul deciziei Comisiei Interdepartamentale de Control, Ministerul Economiei și Infrastructurii retrage autorizaţia de export, reexport, import sau tranzit dacă:
    a) autorizaţia a fost pierdută;
    b) s-au aflat noi circumstanțe a căror cunoaştere, la momentul examinării cererii pentru eliberarea autorizaţiei, ar fi cauzat refuzul eliberării acesteia;
    c) solicitantul a încălcat legislația în vigoare privind controlul exportului, reexportului, importului sau tranzitului de mărfuri strategice.”
    Art. XXXV. – Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 21–24, art. 77), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul (1), textul „au primit, în modul stabilit, licență” se substituie cu cuvintele „respectă cerințele și rigorile stabilite de lege”;
    la alineatul (2), textul „ , independent și nu este supus licențierii” se substituie cu cuvintele „ și independent”;
    alineatul (3) se abrogă.
    2. La articolul 8 alineatul (1) litera a), cuvintele „și licențiate” se exclud.
    3. La articolul 12 alineatul (2), cuvintele „licențiate în modul stabilit” se exclud.
    Art. XXXVI. – Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68–71, art. 505), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale şi are sediu în municipiul Chişinău. Inspectoratul de Stat al Muncii coordonează la nivel naţional respectarea actelor normative în domeniul raporturilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.”
    la alineatul (2), cuvintele „în domeniul muncii” se substituie cu cuvintele „ în domeniul raporturilor de muncă, cu excepția securității și sănătății în muncă,”;
    alineatul (21) va avea următorul cuprins:
    „(21) Controlul de stat prevăzut la alin. (2) exercitat asupra persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează şi se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    la alineatul (5), cuvintele „activităţi de inspecţie a muncii” se substituie cu cuvintele „activităţi de inspecţie în domeniul raporturilor de muncă”.
    2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3, Inspectoratul de Stat al Muncii are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează controlul de stat al respectării legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, efectuat de inspectorii de muncă din cadrul autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale;
    b) ține şi actualizează informaţia referitoare la autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale şi la inspectorii de muncă din cadrul acestora;
    c) efectuează controlul de stat în domeniul respectării legislației cu privire la raporturile de muncă;
    d) participă, în comun cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, la elaborarea actelor normative, metodologiilor, instrucţiunilor, ghidurilor, recomandărilor metodice cu privire la aplicarea prevederilor actelor normative referitoare la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, pe care le aprobă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;
    e) după necesitate, prezintă Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale propuneri de modificare a actelor normative în domeniul raporturilor de muncă, al securității şi sănătății în muncă;
    f) realizează activităţi de pregătire, instruire şi informare în domeniul raporturilor de muncă a angajatorilor şi a salariaţilor angajaţi în unităţile din domeniile lor de competenţă;
    g) creează, întreţine şi actualizează permanent sistemul e-learning, precum și instruiește, prin intermediul acestuia, inspectori de muncă, indiferent de instituţia în care activează aceştia;
    h) organizează şi efectuează, în comun cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, instruirea iniţială şi continuă a inspectorilor de muncă şi verificarea cunoştinţelor acestora la finele fiecărui curs de instruire, indiferent de instituţia în care activează aceştia;
    i) asigură desfăşurarea instruirilor iniţiale şi continue exclusiv prin intermediul sistemului e-learning;
    j) ţine şi actualizează informaţia privind activităţile de control în domeniul siguranţei ocupaţionale, întreprinse de autorităţile competente în acest domeniu, în baza rapoartelor prezentate de acestea;
    k) stochează informaţia cu privire la accidentele de muncă constatate şi cercetate de inspectorii de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    l) elaborează, cu participarea tuturor autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, raportul anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării legislaţiei cu privire la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă;
    m) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.”
    3. La articolul 5, după cuvintele „colaborează cu” se introduc cuvintele „autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, cu”.
    4. Articolul 8:
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvintele „inspectorul de muncă” se introduc cuvintele „abilitat cu efectuarea controlului de stat în domeniul raporturilor de muncă”;
    la litera f), cuvintele „și normelor de securitate și sănătate în muncă” se exclud;
    alineatele (2)–(5) se abrogă.
    5. La articolul 9 alineatul (1) litera b), textul „relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă” se substituie cu textul „raporturile de muncă”.
    6. La articolul 10 litera c), cuvintele „sau a cercetării accidentelor de muncă” se exclud.
    7. La articolul 111, în denumire și în cuprinsul articolului, textul „ , securității și sănătății în muncă” se exclude.
    8. La articolul 112, în denumire şi la alineatul (1), textul „ , securității și sănătății în muncă” se exclude.
    9. Articolul 113:
    în denumire, textul „ , securității și sănătății în muncă” se exclude;
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, textul „ , securității și sănătății în muncă” se exclude;
    litera g) se abrogă;
    la alineatul (2), textul „ , securității și sănătății în muncă” se exclude;
    la alineatul (3), textul „În cazul controlului efectuat la persoane care practică activitate de întreprinzător, procesul-verbal de control se întocmeşte şi se înregistrează cu respectarea prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.” se exclude;
    la alineatul (6), textul „ , securității și sănătății în muncă” se exclude;
    alineatele (7)–(11) se abrogă.
    10. Articolul 114 se abrogă.
    11. Articolul 13:
    la alineatul (1), cuvintele „raportul anual de activitate” se substituie cu textul „raportul anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării legislației cu privire la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Raportul anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării legislaţiei cu privire la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă se va referi la:
    a) cadrul normativ privind competenţa Inspectoratului de Stat al Muncii şi a autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale;
    b) informaţiile despre personalul Inspectoratului de Stat al Muncii şi autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, în partea ce se referă la inspectorii de muncă din cadrul acestora;
    c) datele analitice privind angajatorii supuşi controlului şi numărul de salariaţi ai acestora, inclusiv numărul salariaților cu dizabilități;
    d) datele analitice ale controalelor efectuate;
    e) datele analitice privind încălcările legislaţiei privind raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă depistate şi ale sancţiunilor aplicate;
    f) statisticile accidentelor de muncă constatate şi îmbolnăvirilor profesionale;
    g) alte aspecte ale activităţii în domeniul raporturilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Elaborarea raportului anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării legislaţiei cu privire la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă se realizează de către Inspectoratul de Stat al Muncii, cu participarea autorităților respective.”
    la alineatul (3), cuvintele „raportului anual de activitate” se substituie cu cuvintele „raportului anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării legislaţiei cu privire la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă”.
    Art. XXXVII. – Legea nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40–49, art. 82), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul (2), după cuvintele „prezenta lege” se introduce textul „și Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Modul de solicitare, acordare, suspendare şi retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Taxa de licență pentru genurile de activitate indicate la art. 12 se achită anual conform anexei nr. 2 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, iar taxa pentru eliberarea autorizației de import al motorinei – conform anexei nr. 1 la legea menționată. Sumele încasate la eliberarea licențelor și autorizațiilor de import al motorinei se varsă integral la bugetul de stat.”
    2. La articolul 8 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) să reperfecteze, să suspende, să retragă licenţe în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;”.
    3. La articolul 20:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizației de import al motorinei este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Autorizația se eliberează gratis.”
    4. La articolul 23 alineatul (7), cuvintele „Inspectoratului pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase” se substituie cu cuvintele „Agenției pentru Supraveghere Tehnică”.
    5. La punctul 10 din anexă, textul „– copia de pe certificatul de înregistrare de stat al producătorului agricol;” se exclude.
    6. În cuprinsul legii, textul „Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”.
    Art. XXXVIII. – Legea nr. 552/2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 155–157, art. 1234), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambul, textul „Legea nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei” se substituie cu textul „Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice”.
    2. Articolul 2 se completează cu 5 noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „registrul certificatelor de acreditare – totalitatea informaţiilor documentate cu privire la certificatele de acreditare eliberate, reperfectate, suspendate şi retrase, ţinute manual şi/sau în sisteme informaţionale automatizate, organizate conform legislaţiei în vigoare;
    retragere a certificatului de acreditare – privare a deținătorului certificatului de acreditare de dreptul de a desfăşura activitatea medicală şi farmaceutică, conform procedurii prevăzute de legislaţia în vigoare;
    solicitant al certificatului de acreditare – persoană juridică sau fizică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere sau de organizaţie, indiferent de tipul de proprietate, care intenționează să practice sau practică activitate medico-sanitară și/sau farmaceutică și care depune la autoritatea responsabilă de evaluare şi acreditare în sănătate cererea de evaluare a activităţii;
    standarde de evaluare şi acreditare – ansamblu de prevederi ale actelor legislative şi normative din domeniul sănătăţii şi alte domenii, care reglementează activitatea instituţiei/întreprinderii şi influenţează calitatea serviciilor medicale şi farmaceutice;
    suspendare a certificatului de acreditare – privare a deținătorului certificatului de acreditare de dreptul de a exercita activitatea medicală şi farmaceutică pe un termen stabilit de prezenta lege.”
    3. La articolul 9:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care;
    literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:
    „d) aprobă planul său de activitate şi programul anual de evaluare şi acreditare a instituţiilor/întreprinderilor medico-sanitare şi farmaceutice;
    e) adoptă decizii privind acreditarea sau neacreditarea, eliberarea, suspendarea ori retragerea certificatelor de acreditare, în condiţiile stabilite de lege;”
    litera f) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Agenţia:
    a) examinează cererea de acreditare a instituției/întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia;
    b) informează, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data adoptării deciziei, instituția/întreprinderea despre decizia referitoare la acreditare sau neacreditare;
    c) eliberează instituției/întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice acreditate certificatul de acreditare.”
    4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Procedura de evaluare şi acreditare, eliberarea
                           certificatului de acreditare
    (1) Instituțiile și întreprinderile medico-sanitare şi farmaceutice, de stat şi private, sînt supuse evaluării şi acreditării o dată în 5 ani.
    (2) Evaluarea şi acreditarea se desfăşoară în patru etape:
    a) iniţierea procedurii de evaluare;
    b) autoevaluarea instituţiei/întreprinderii;
    c) constituirea și aprobarea echipei de experți şi evaluarea instituţiei/ întreprinderii;
    d) adoptarea deciziei privind rezultatele evaluării şi informarea instituţiei/întreprinderii.
    Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a certificatului de acreditare prevăzut de prezenta lege pentru agenții economici este stabilit prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (3) Pentru a iniția procedura de evaluare, solicitantul depune în adresa Agenţiei o cerere pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, care să cuprindă principalele date privind instituția/întreprinderea ce urmează a fi acreditată și privind persoana responsabilă de organizarea procesului de autoevaluare. La cerere se anexează copiile de pe:
    a) organigrama instituției/întreprinderii;
    b) autorizația sanitară de funcționare;
    c) regulamentul de organizare și funcționare.
    În cazul depunerii cererii pe suport de hîrtie, aceasta se depune în două exemplare, dintre care unul, după semnare și înregistrare, împreună cu dispoziția de plată pentru serviciile oferite, se restituie solicitantului, servind drept act juridic ce confirmă inițierea procesului de acreditare. Concomitent, este trimis chestionarul de autoevaluare împreună cu standardele de evaluare și acreditare în funcție de organigrama prezentată.
    (4) Autoevaluarea instituţiei/întreprinderii se realizează de către solicitantul certificatului de acreditare în baza chestionarului de autoevaluare oferit de către Agenţie. Autoevaluarea nu poate dura mai mult de 30 de zile calendaristice din data depunerii cererii de solicitare a certificatului de acreditare. La finele etapei de autoevaluare, solicitantul transmite Comisiei chestionarul de autoevaluare și standardele de evaluare şi acreditare completate, comunicînd, totodată, perioada în care se dorește vizita de evaluare. Agenţia confirmă recepționarea materialelor de autoevaluare, analizează chestionarul de autoevaluare și, în cazul în care acesta este acceptat, stabilește perioada vizitei de evaluare de comun acord cu solicitantul.
    (5) În cadrul etapei de constituire și aprobare a echipei de experți şi de evaluare a instituţiei/întreprinderii, echipele de experți, create din rîndul specialiştilor de înaltă calificare, evaluează, cu deplasarea la faţa locului, activitatea instituției/întreprinderii și determină gradul de conformare a activităţii acesteia la standardele de evaluare şi acreditare din domeniul medicinei sau farmaciei. În activitatea de evaluare, instituția/întreprinderea are obligaţia să coopereze cu membrii echipelor de evaluare şi să le pună la dispoziţie documentele necesare validării informaţiilor care confirmă îndeplinirea cerinţelor din standardele de acreditare. Vizita de evaluare a instituţiei/întreprinderii nu durează mai mult de 2 zile calendaristice și se încheie cu o şedinţă de totalizare la care participă echipa de experți şi colectivul instituției/întreprinderii.
    (6) La etapa de adoptare a deciziei privind rezultatele evaluării, raportul final privind rezultatele evaluării se prezintă Agenţiei pentru adoptarea deciziei. Agenţia, în termen de 15 zile calendaristice de la data finalizării evaluării, informează conducerea instituţiei/întreprinderii despre rezultatele evaluării. Agenţia adoptă una dintre următoarele decizii: de acreditare, de acreditare condiţionată sau de neacreditare.
    (7) Conducerea instituției/întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice nou-înfiinţate solicită, în cel mult un an de la începutul activităţii acesteia, evaluarea şi acreditarea acesteia.
    (8) După evaluare şi acreditare, o dată pe an, instituțiile și întreprinderile medico-sanitare şi farmaceutice sînt supuse evaluării curente pe parcursul întregului termen de acreditare, în conformitate cu legislația din domeniul medicinei şi farmaciei.
    (9) Agenţia publică pe pagina sa web oficială şi pe pagina web oficială a Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale listele instituțiilor și întreprinderilor medico-sanitare şi farmaceutice care au fost evaluate şi acreditate, precum şi ale instituţiilor şi întreprinderilor neacreditate.
    (10) Decizia privind neacreditarea instituţiei/întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice este adoptată de Agenţie în baza raportului echipei de experţi. În cazul în care conducerea instituţiei/întreprinderii nu este de acord cu decizia Agenţiei, aceasta o poate contesta în instanţa de judecată.
    (11) Decizia privind respingerea cererii de acreditare a instituției/ întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice este adoptată de Agenţie în baza raportului comisiei respective de evaluare şi acreditare. În cazul în care instituţia/întreprinderea evaluată nu este de acord cu concluzia comisiei, litigiul este soluţionat de Agenţie. Instituția/întreprinderea medico-sanitară sau farmaceutică (personalul) a cărei cerere a fost respinsă este în drept să conteste decizia respectivă în instanţa de judecată potrivit legislaţiei.”
    5. Legea se completează cu articolele 111–116 cu următorul cuprins:
    „Articolul 111. Eliberarea certificatului de acreditare
    (1) Eliberarea certificatului de acreditare se efectuează în temeiul deciziei Agenţiei în termen de 15 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.
    (2) Depistarea de către Agenţie a unor date neveridice în informaţia declarată de solicitant serveşte drept temei pentru refuzul eliberării certificatului solicitat.
    (3) Cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de acreditare, solicitantul iniţiază o nouă procedură conform prevederilor art. 11 alin. (3). În cazul adresării după expirarea termenului de valabilitate a certificatului de acreditare, pe perioada de autoevaluare/evaluare şi pînă la adoptarea deciziei de către Agenție, solicitantul îşi sistează activitatea pe propria răspundere.
    (4) Dacă solicitantul continuă să desfăşoare genul de activitate indicat în scrisoarea de însoţire a certificatului de acreditare după expirarea termenului de valabilitate a acestuia, se aplică, conform procedurii legale, sancţiunea prevăzută la art. 263 alin. (4) din Codul contravenţional.
    (5) În cazul în care deținătorul certificatului de acreditare înființează o nouă filială sau subdiviziune separată, el este obligat să depună la Agenţie o cerere de evaluare a acesteia în termenele prevăzute la art. 11 alin. (2), cu anexarea copiilor de pe actele prevăzute la art. 11 alin. (3). În cazul acreditării, la certificatul eliberat anterior instituţiei/întreprinderii se anexează o scrisoare de însoţire pentru filiala sau subdiviziunea separată.
    (6) Certificatul de acreditare se eliberează pentru un termen de 5 ani.
    Articolul 112. Conţinutul certificatului de acreditare
    (1) Formularul certificatului de acreditare este un document de strictă evidenţă, tipizat, cu numerotare continuă.
    (2) Certificatul conţine:
    a) denumirea autorităţii responsabile de evaluare şi acreditare în sănătate;
    b) numărul şi data eliberării certificatului;
    c) denumirea instituției/întreprinderii, forma juridică de organizare, adresa juridică a deținătorului certificatului de acreditare;
    d) termenul de valabilitate a certificatului;
    e) semnătura conducătorului Agenţiei, autentificată prin aplicarea ştampilei acesteia.
    (3) Drept anexă la certificatul de acreditare serveşte scrisoarea de însoţire a acestuia, care conţine informaţia despre experţii participanţi la evaluare, decizia Agenţiei despre genurile de activitate, filialele, subdiviziunile separate acreditate ale deținătorului certificatului de acreditare, precum şi recomandările/condiţiile înaintate în urma evaluării.
    Articolul 113. Suspendarea şi reluarea acțiunii certificatului
                           de acreditare
    (1) În cazul în care instituţia/întreprinderea medico-sanitară sau farmaceutică nu corespunde criteriilor şi cerinţelor de acreditare stabilite în prezenta lege sau în alte acte legislative, Agenţia suspendă certificatul de acreditare.
    (2) Suspendarea certificatului de acreditare se efectuează în baza deciziei Agenţiei, care se emite în temeiul raportului echipei de experţi.
    (3) Suspendarea certificatului de acreditare este precedată de transmiterea unui avertisment în formă scrisă conducerii instituţiei/întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice, în care se indică criteriile şi cerinţele de acreditare pe care aceasta nu le îndeplineşte. Din momentul transmiterii avertismentului, instituţiei/întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice i se acordă un termen de 20 de zile calendaristice pentru înlăturarea abaterilor și, în cazul omiterii înlăturării acestora, certificatul de acreditare se suspendă.
    (4) În cazul în care instituţia/întreprinderea medico-sanitară sau farmaceutică a încălcat prevederile normelor în sănătate în partea ce nu ţine de criteriile şi cerinţele de acreditare, certificatul de acreditare nu se suspendă, ci se aplică sancţiunea respectivă prevăzută de Codul contravenţional.
    (5) În urma înlăturării abaterilor care au stat la baza suspendării certificatului de acreditare, conducătorul instituţiei/întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice poate cere anularea deciziei de suspendare a certificatului de acreditare. Anularea deciziei de suspendare se efectuează în temeiul raportului echipei de experţi, prin care se confirmă că instituţia/întreprinderea medico-sanitară sau farmaceutică corespunde criteriilor şi cerinţelor de acreditare.
    Articolul 114. Retragerea certificatului de acreditare
    (1) Drept temei pentru retragerea certificatului de acreditare servesc:
    a) cererea deținătorului certificatului de acreditare privind retragerea acestuia;
    b) decizia de radiere a deținătorului certificatului din Nomenclatorul instituţiilor/întreprinderilor medico-sanitare sau din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul întreprinzătorilor individuali;
    c) depistarea unor date neveridice în documentele prezentate Agenţiei;
    d) omiterea înlăturării, în termenul stabilit de lege, a circumstanţelor care au condus la suspendarea certificatului de acreditare.
    (2) Data şi numărul deciziei de retragere a certificatului de acreditare se înscriu în registrul certificatelor de acreditare cel tîrziu în prima zi lucrătoare după data la care a fost emisă decizia.
    (3) În cazul retragerii certificatului de acreditare, taxa pentru desfăşurarea evaluării prevăzută de lege nu se restituie.
    (4) Deținătorul certificatului de acreditare este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere, să depună la Agenţie certificatul retras.
    Articolul 115. Eliberarea duplicatului certificatului de acreditare
    (1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului certificatului de acreditare serveşte pierderea sau deteriorarea acestuia.
    (2) În caz de pierdere a certificatului, deținătorul depune la Agenţie o cerere de eliberare a duplicatului, conform procedurii stabilite de legislaţie.
    (3) Dacă certificatul de acreditare este deteriorat şi nu poate fi folosit, deținătorul poate obţine un duplicat depunînd o cerere de eliberare a duplicatului la Agenţie, la care se anexează certificatul deteriorat.
    (4) Agenția este obligată să elibereze duplicatul certificatului în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului. Duplicatul certificatului se consideră eliberat prin aprobare tacită dacă Agenţia nu notifică în scris solicitantul, în termenul prevăzut de prezentul alineat, despre respingerea cererii de eliberare a duplicatului.
    (5) Termenul de valabilitate a duplicatului certificatului de acreditare nu poate depăşi termenul indicat în actul pierdut sau deteriorat.
    (6) În caz de eliberare a duplicatului, Agenţia emite o decizie de anulare a certificatului pierdut sau deteriorat, înscriind modificările respective în registrul emiterii certificatelor de acreditare nu mai tîrziu de prima zi lucrătoare după data emiterii deciziei.
    (7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului certificatului, deținătorul îşi poate desfăşura activitatea în baza unei declaraţii pe propria răspundere, depusă la Agenţie odată cu cererea de eliberare a duplicatului.
    Articolul 116. Reperfectarea certificatului de acreditare
    (1) Drept temei pentru reperfectarea certificatului de acreditare servește schimbarea denumirii deținătorului, modificarea altor date reflectate în certificat, fără actualizarea cărora nu poate fi identificată legătura dintre certificat, obiectul acestuia şi deținător.
    (2) La apariţia temeiului pentru reperfectarea certificatului de acreditare, deținătorul este obligat să depună la Agenţie, în termen de 10 zile lucrătoare, conform procedurii stabilite de legislaţie, o cerere de reperfectare a certificatului de acreditare, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a certificatului de acreditare şi a documentelor anexate la cerere, Agenția emite o decizie privind reperfectarea certificatului şi o comunică imediat solicitantului. Certificatul reperfectat se eliberează pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările solicitate în cerere.
    (4) Certificatul de acreditare se consideră reperfectat prin aprobare tacită dacă Agenţia nu notifică în scris solicitantul, în termenul prevăzut la alin. (3), despre respingerea cererii de reperfectare.
    (5) Termenul de valabilitate a certificatului reperfectat nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în certificatul care se reperfectează.
    (6) În perioada examinării cererii de reperfectare a certificatului, deținătorul acestuia îşi poate continua activitatea în baza declaraţiei pe propria răspundere, depusă la Agenţie concomitent cu cererea de reperfectare.
    (7) Drept temei pentru respingerea cererii de reperfectare a certificatului serveşte depistarea de către Agenţie a unor date neveridice în actele prezentate sau declarate de solicitant.”
    Art. XXXIX. – Legea nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29–31, art. 160), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, noțiunea „certificat de calificare” se substituie cu noțiunea „certificat de competență” cu următorul cuprins:
    „certificat de competență – document eliberat de către organismele de certificare acreditate în modul stabilit de legislație pentru activitatea de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii, prin care se confirmă că deținătorul acestuia posedă cunoștințele și abilitățile necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii;”.
    2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), cuvintele „care dispun de licență în domeniul respectiv” se exclud.
    3. În denumirea capitolului I1, textul „ , CERTIFICAREA ŞI LICENŢIEREA” se substituie cu cuvintele „ŞI CERTIFICAREA”.
    4. La articolul 61, cuvintele „comisia de atestare din cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru” se substituie cu cuvintele „organismele de certificare acreditate în modul stabilit de legislație pentru activitatea de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii”.
    5. Articolul 62 se abrogă.
    6. Articolul 63:
    în denumire și la alineatul (1) partea introductivă, cuvintele „Certificatul de calificare” se substituie cu cuvintele „Certificatul de competență”;
    alineatele (2) și (3) se abrogă;
    la alineatul (4), cuvintele „Certificatul de calificare” se substituie cu cuvintele „Certificatul de competență”;
    la alineatul (5), cuvintele „certificatul de calificare” se substituie cu cuvintele „certificatul de competență”.
    7. Articolul 64 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 64. Condiţiile pentru activitatea de certificare
                           a specialiștilor în domeniul geodeziei,
                           cartografiei, prospecţiunilor topografice
                           şi geoinformaticii
    (1) Organismele de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii sînt supuse procedurii de acreditare în condițiile Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
    (2) Organismele de certificare trebuie să fie acreditate conform cerințelor standardului ISO/CEI 17024.
    (3) În cadrul organismului de certificare trebuie să activeze cel puțin 3 persoane, dintre care 2 să fie angajate permanent.
    (4) Cerințele obligatorii față de candidatul supus certificării în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii, precum și cerințele față de entitățile care oferă cursuri de instruire candidaților (programe de instruire coordonate cu autoritatea responsabilă de administrarea domeniului; nivelul de calificare și condițiile speciale față de personalul de instruire etc.) se aprobă de către Guvern.
    (5) Certificatul de competență se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (6) Certificatele eliberate de către organismele de certificare acreditate de către organismele naționale de acreditare semnatare ale acordurilor europene și internaționale de recunoaștere bilaterale și/sau multilaterale se recunosc automat, cu excepția cazurilor în care legislația Republicii Moldova stabilește condiții specifice obligatorii.
    (7) Pentru recunoașterea certificatelor, candidatul prezintă organismului de certificare copiile de pe certificate, traduse în limba de stat și autentificate notarial, pentru înregistrare. În cazul în care legislația Republicii Moldova prevede cerințe suplimentare, candidatul trebuie să demonstreze întrunirea cerințelor suplimentare în conformitate cu procedura organismului de certificare.
    (8) Organismele de certificare acreditate care intenționează să inițieze activitatea de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii sînt obligate să notifice despre aceasta organul abilitat, după care pot demara activitatea pentru domeniul în care au fost acreditate de Centrul Național de Acreditare MOLDAC.”
    8. Articolele 65–68 se abrogă.
    9. La articolul 8 litera f), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „efectuează, prin intermediul Agenției pentru Supraveghere Tehnică:”.
    Art. XL. – Regulamentul cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 54–55, art. 383), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La punctul 3, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) activitățile în cadrul cărora se utilizează substanțe recuperate din echipamente și instalații, care se încadrează în categoria deșeurilor. Gestionarea acestor deşeuri se efectuează în conformitate cu Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, actele normative aprobate de Guvern în temeiul acesteia şi al Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1599/1998.”
    2. Punctul 4:
    subpunctul 1):
    la litera b), textul „în anexa C grupele II şi III” se substituie cu textul „în anexa C grupele I, II şi III”;
    la litera c), textul „în anexa C grupa II” se substituie cu textul „în anexa C grupele I, II şi III”;
    la litera e), textul „în anexa C grupa II” se substituie cu textul „în anexa C grupele I, II şi III”;
    litera g) se completează în final cu textul „şi în anexa C grupele I, II şi III”;
    la subpunctul 2), textul „în anexa C grupa II” se substituie cu textul „în anexa C grupele I şi II”.
    3. La punctul 5, textul „Contingentul se stabilește pentru fiecare tip de substanțe, pentru fiecare perioadă cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie a fiecărui an, în modul stabilit de Guvern.” se substituie cu textul:
    „Contingentul stabilit în Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016–2040, aprobat de către Guvern, se distribuie pentru fiecare perioadă cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie, la început de an, de către autoritatea centrală pentru protecția mediului.”
    4. Regulamentul se completează cu punctele 51 și 52 cu următorul cuprins:
    „51. Contingentul pentru importul substanţelor chimice menţionate la pct. 5, al echipamentelor şi produselor care conţin astfel de substanţe este eliberat agenţilor economici de către autoritatea centrală pentru protecția mediului în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Pentru primirea contigentului permis pentru import în anul în curs se vor prezenta următoarele acte: cererea solicitantului, argumentarea (în scris) a necesității volumelor solicitate, copiile de pe contractele încheiate de către solicitant cu agenții economici (utilizatori finali) pentru montarea, instalarea și deservirea echipamentelor frigorifice și de condiționare a aerului.
    52. Substanțele care distrug stratul de ozon se clasifică în funcţie de pericolul pe care îl prezintă, se etichetează şi se ambalează în conformitate cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, aprobat de către Guvern.”
    5. La punctul 8, textul „în unităţile corespunzătoare din ţară sau din străinătate, autorizate în condiţiile legislaţiei” se substituie cu textul „în unităţile autorizate de către autorităţile competente, specificate la art. 24 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, cu respectarea prevederilor art. 25 din legea menționată”.
    6. Punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Transportarea substanţelor chimice prevăzute în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C grupele I, II şi III se realizează în recipiente reutilizabile, în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează transportul rutier al mărfurilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova şi cu cerinţele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 44/1998.”
    7. Regulamentul se completează cu punctele 91, 92 și 93 cu următorul cuprins:
    „91. Transportarea şi depozitarea substanţelor chimice menţionate la pct. 9 din prezentul regulament, care au devenit deşeuri, se realizează în baza autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor, prevăzută la art. 25 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, şi cu respectarea prevederilor art. 4, 16 şi 44 din legea menționată.
    92. Transportul transfrontalier al deşeurilor menţionate la pct. 91 din prezentul regulament se efectuează în conformitate cu prevederile art. 44 şi 64 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile şi ale Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora.
    93. Pentru transportul feroviar, naval sau aerian al deşeurilor de substanţe menţionate la pct. 9, operatorii de transport trebuie să respecte reglementările emise de către autorităţile administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi al mediului.”
    8. Punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Eliminarea substanţelor care distrug stratul de ozon, ce au devenit deşeuri, se efectuează conform Legii nr. 209/2016 privind deşeurile și actelor normative aprobate de Guvern în temeiul acesteia, cu respectarea tehnologiilor aprobate în concordanţă cu prevederile Protocolului de la Montreal.”
    9. La punctul 13, textul „prevăzute la pct. 131” se substituie cu textul „pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon, al produselor și al echipamentului care conțin asemenea substanțe (în continuare – autorizație)”.
    10. Punctul 131 va avea următorul cuprins:
    „131. Autorizația este eliberată agenților economici de către Agenția de Mediu – autoritate emitentă a actelor permisive în domeniul mediului (în continuare – autoritate emitentă), în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Autorizația se eliberează gratis și este valabilă 90 de zile.
    Depozitarea, manipularea și utilizarea substanțelor care distrug stratul de ozon, precum și a echipamentelor și produselor ce conțin asemenea substanțe, se efectuează în conformitate cu prezentul regulament și cu prevederile art. 10–12 din Legea nr. 1236/1997 cu privire la regimul produselor și substanțelor nocive.”
    11. Regulamentul se completează cu punctele 132 și 133 cu următorul cuprins:
    „132. Pentru obţinerea autorizației, solicitantul depune, fie pe suport de hîrtie, la sediul autorității emitente, fie în format electronic, prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, următoarele documente:
    1) o cerere în care se indică următoarele informaţii: denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, IDNO-ul solicitantului autorizației sau, în cazul persoanei fizice, numele și prenumele acesteia, adresa, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul; substanța, produsul sau echipamentul importat/exportat (cu indicarea poziției tarifare din Nomenclatura combinată a mărfurilor), cantitatea importată/exportată, țara de origine, statul importator/exportator, adresa juridică a beneficiarului, scopul efectuării importului/exportului;
    2) copia de pe contractul dintre importator şi exportator, la care se anexează lista și cantitatea substanțelor, produselor sau echipamentelor importate/exportate;
    3) fișa tehnică de securitate;
    4) copiile de pe facturile de cumpărare a mărfii (invoice) pentru export/import.
    În cazul în care solicitantul a depus cererea și setul de documente în format electronic, autoritatea emitentă poate solicita prezentarea, la momentul eliberării autorizației, a originalelor documentelor, copiile de pe care au fost anexate la cererea transmisă la distanță, pentru a verifica autenticitatea copiilor respective.
    133. Autoritatea emitentă ține Registrul cererilor de solicitare a autorizațiilor, precum și Registrul autorizațiilor eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele menționate, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.”
    12. La punctul 19, cuvintele „controlului vamal” se substituie cu textul „importului/exportului/reexportului”, iar cuvintele „a autorizației menționate, anexînd la ea declarația vamală” – cu cuvintele „de pe declarația vamală”.
    13. La punctul 22, cuvintele „la prezentul regulament,” se substituie cu textul „ori utilizează mai mult de 3 kg de astfel de substanțe, care produc, importă, exportă, reexportă, tranzitează sau comercializează”, iar sintagma „Inspectoratului Ecologic de Stat” – cu sintagma „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”.
    14. La anexa nr. 3, în denumirea tabelului, după cuvintele „care distrug stratul de ozon” se introduce textul „(în cantitate mai mare de 3 kg)”.
    15. La anexa nr. 5, în denumirea tabelului, după cuvintele „care distrug stratul de ozon” se introduce textul „(în cantitate mai mare de 3 kg)”.
    Art. XLI. – Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 102, art. 773), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, noțiunea „certificat de calificare” se substituie cu noțiunea „certificat de competență” cu următorul cuprins:
    „certificat de competență – document eliberat de către organismele de cerificare acreditate în modul stabilit de legislație pentru activitatea de certificare a specialiștilor în domeniul evaluării, prin care se confirmă că titularul acestuia posedă cunoştinţele și abilitățile necesare pentru desfăşurarea activităţii de evaluare;”.
    2. La articolul 10 alineatul (2), litera i) se abrogă.
    3. La articolul 11 alineatul (3), litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) copia de pe certificatul de competență al evaluatorului care a efectuat evaluarea;”.
    4. Articolul 14 se abrogă.
    5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 15. Condiţiile pentru activitatea de certificare
                           a specialiștilor în domeniul evaluării
    (1) Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile și a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală este o condiţie obligatorie care permite asigurarea pieţei serviciilor de evaluare cu specialişti calificaţi. Certificarea evaluatorilor se efectuează de către organismele de certificare acreditate.
    (2) Organismele de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile și a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală sînt supuse procedurii de acreditare în condițiile Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
    (3) Organismele de certificare trebuie să fie acreditate conform cerințelor standardului ISO/CEI 17024.
    (4) În cadrul organismului de certificare trebuie să activeze cel puțin 3 persoane, dintre care 2 să fie angajate permanent.
    (5) Cerințele obligatorii față de candidatul supus certificării în domeniul evaluării bunurilor imobile și al evaluării obiectelor de proprietate intelectuală, precum
și cerințele față de entitățile care oferă cursuri de instruire candidaților respectivi (programele de instruire, coordonate cu autoritatea responsabilă de administrarea domeniului, nivelul de calificare și condițiile speciale față de personalul de instruire etc.) se aprobă de către Guvern.
    (6) Certificatul de competență se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (7) Certificatele eliberate de către organismele de certificare acreditate de către organismele naționale de acreditare semnatare ale acordurilor europene și internaționale de recunoaștere bilaterale și/sau multilaterale se recunosc automat, cu excepția cazurilor în care legislația Republicii Moldova stabilește condiții specifice obligatorii.
    (8) Pentru recunoașterea certificatelor, candidatul prezintă organismului de certificare copiile de pe certificatele respective, traduse în limba de stat și autentificate notarial, pentru înregistrare. În cazul în care legislația Republicii Moldova prevede cerințe suplimentare, candidatul trebuie să demonstreze întrunirea cerințelor suplimentare în conformitate cu procedura organismului de certificare.
    (9) Organismele de certificare acreditate care intenționează să inițieze activitatea de certificare a specialiștilor în domeniul evaluării bunurilor imobile și al evaluării obiectelor de proprietate intelectuală sînt obligate să notifice despre aceasta organul abilitat, după care pot demara activitatea respectivă pentru domeniul în care au fost acreditate de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC.”
    6. Articolele 16 şi 17 se abrogă.
    7. La articolul 19 litera i), textul „şi participînd în activitatea organului de licențiere şi a comisiei de atestare” se exclude.
    8. La articolul 21 alineatul (1):
    litera h) se abrogă;
    la litera i), cuvintele „comisiei de atestare sau ale” se exclud, iar cuvintele „de calificare” se substituie cu cuvintele „de competență”.
    Art. XLII. – Legea nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176–181, art. 513), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Controlul de stat în domeniul protecţiei consumatorilor asupra persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează, se înregistrează şi se contestă în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    2. Articolul 14:
    la alineatul (1) litera b), textul „Agenția pentru Protecția Consumatorilor pentru ca aceasta” se substituie cu textul „organul de control în domeniul protecției consumatorului, conform domeniului de competență, pentru ca acesta”;
    la alineatul (2), textul „Agenției pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu textul „organului de control în domeniul protecției consumatorului, conform domeniului de competență”.
    3. Articolul 15:
    la alineatul (1), în partea introductivă, textul „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu textul „organul de control în domeniul protecției consumatorului, conform domeniului de competență”;
    la alineatul (2), în partea introductivă, textul „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu textul „organul de control în domeniul protecției consumatorului, conform domeniului de competență”;
    la alineatul (5), textul „Agenției pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu textul „organului de control în domeniul protecției consumatorului, conform domeniului de competență,”.
    4. Articolul 27:
    la alineatul (2) litera c), textul „la art. 28” se substituie cu textul „la art. 28 alin. (1)”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei este autoritatea administrativă care coordonează la nivel naţional controlul respectării legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor, avînd statut de punct de contact naţional.”
    alineatul (3):
    la litera a), după cuvintele „organele centrale de specialitate ale administraţiei publice,” se introduc cuvintele „cu autorităţile administrative din subordinea ministerelor şi alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, care au atribuţii de control în domeniul protecţiei consumatorilor,”;
    alineatul se completează cu literele a1) și a2) cu următorul cuprins:
    „a1) monitorizează activitatea de protecţie a consumatorilor desfăşurată de autorităţile administrative competente indicate la art. 28 alin. (2);
    a2) elaborează, în comun cu celelalte autorităţi competente în domeniul protecţiei consumatorilor, şi aprobă metodologii, instrucţiuni, ghiduri, recomandări metodice privind aplicarea cadrului normativ cu privire la protecţia consumatorilor;”
    la litera b), după cuvintele „examinează și” se introduc cuvintele „elaborează, în comun cu celelalte autorităţi competente în domeniul protecţiei consumatorilor, precum şi”;
    litera g1), va avea următorul cuprins:
    „g1) efectuează supravegherea pieţei privind conformitatea produselor nealimentare, introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă, cerinţelor esenţiale aplicabile, precum şi controlul conformităţii serviciilor prestate, inclusiv turistice, cerinţelor prescrise şi/sau declarate, cu excepția domeniilor atribuite competenței altor organe, conform art. 28 alin. (2);”
    alineatul se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) elaborează, cu participarea celorlalte autorităţi competente în domeniul protecţiei consumatorilor, şi aprobă raportul anual privind activitatea de protecţie a consumatorilor, de asemenea asigură publicarea acestuia pe pagina sa web oficială;”
    la litera l), textul „de reducere a preţului acestora,” se exclude;
    alineatul se completează cu litera t1) cu următorul cuprins:
    „t1) acordă autorităţilor administrative în domeniul protecţiei consumatorilor asistenţă metodică privind aplicarea şi controlul respectării legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor;”
    articolul se completează cu alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
    „(31) Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei îşi exercită atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. f)–h), l)–s) din prezentul articol în alte domenii decît cele atribuite competenţei altor organe conform art. 28 alin. (2).
    (32) Raportul anual privind activitatea de protecţie a consumatorilor se elaborează şi se aprobă pînă la data de 31 martie a anului în curs, pentru anul precedent, iar publicarea acestuia pe pagina web oficială a Agenţiei pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.”
    5. La articolul 28:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care;
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Alte organe ale administraţiei publice abilitate cu funcţii de reglementare în domeniul protecţiei consumatorilor, în limita domeniului de competenţă, sînt: ”
    litera e) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (2)–(4) cu următorul cuprins:
    „(2) Controlul respectării prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor în partea ce ține de siguranţa şi calitatea produselor şi serviciilor, introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă şi destinate consumatorilor, inclusiv în partea ce se referă la practicile corecte în domeniu, este efectuat:
    a) în domeniul alimentar, la toate etapele lanţului alimentar – de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    b) în domeniul produselor medicamentoase, farmaceutice şi parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituţiile farmaceutice şi medicale, precum şi al altor produse şi servicii, puse la dispoziţia consumatorului de întreprinderile şi instituţiile farmaceutice şi medicale – de către organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice;
    c) în domeniul transportului interurban şi internaţional – de către organele de stat abilitate cu funcţii de control al transportului rutier, aeronautic şi naval, conform domeniilor de competenţă;
    d) în domeniul securităţii industriale şi construcţiilor – de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică;
    e) în domeniile energetic, al alimentării cu apă şi canalizării – de către organul de stat abilitat cu funcţii de reglementare în energetică şi în domeniul alimentării cu apă şi canalizării;
    f) în domeniul telecomunicaţiilor – de către organul de stat abilitat cu funcţii de control în telecomunicaţii;
    g) în domeniul asigurărilor – de către organul de stat abilitat cu funcţii de supraveghere a asigurărilor.
    (3) Autorităţile indicate la alin. (2) realizează, în limita domeniilor de competenţă, atribuţiile generale prevăzute la art. 27 alin. (3) lit. a), b)–h), k)–u) şi aplică corespunzător prevederile prezentei legi.
    (4) Autorităţile indicate la alin. (2) prezintă Agenţiei pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, anual şi la solicitare, informaţii privind activitatea în domeniul protecţiei consumatorilor şi contribuie la elaborarea raportului anual privind protecţia consumatorilor.”
    6. În cuprinsul legii, sintagma „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XLIII. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 371 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 371. Organele de supraveghere şi control asupra
                              respectării legislaţiei muncii şi a altor acte
                              normative ce conţin norme ale dreptului muncii
    Supravegherea şi controlul asupra respectării actelor legislative şi altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convențiilor colective și contractelor colective de muncă la toate unităţile sînt exercitate de:
    a) Inspectoratul de Stat al Muncii;
    b) autorităţile competente în domeniul siguranţei ocupaţionale, conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    c) sindicate.”
    2. La articolul 372 alineatul (1), după cuvintele „dreptului muncii,” se introduc cuvintele „cu excepția legislației privind securitatea și sănătatea în muncă,”.
    Art. XLIV. – Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 769), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 litera a), textul „de investigare şi de pază de către persoane licenţiate în modul stabilit” se substituie cu textul „de pază de către persoane autorizate în modul stabilit şi a serviciilor particulare de investigare”.
    2. La articolul 3:
    noţiunea „activitate particulară de detectiv” va avea următorul cuprins:
    „activitate particulară de detectiv – gen de activitate care constă în acordarea serviciilor de investigare, desfăşurat de către persoane specializate în domeniu, în bază de contract, conform condiţiilor prevăzute de prezenta lege;”
    la noţiunea „activitate particulară de pază”, cuvîntul „licenţiat” se substituie cu cuvîntul „autorizat”, iar cuvîntul „licențiere” – cu cuvîntul „autorizare”;
    la noţiunea „gardian (paznic) particular”, cuvîntul „licenţiată” se substituie cu cuvîntul „autorizată”;
    noţiunea „aviz prealabil” se exclude.
    3. La articolul 5:
    în denumire, cuvîntul „Licenţierea” se substituie cu cuvîntul „Autorizarea”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Activitatea particulară de detectiv se desfăşoară în condiţiile prezentei legi, cu sau fără notificarea organului de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Activitatea particulară de pază se desfăşoară în bază de autorizaţie, eliberată de organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne. Persoanelor juridice care nu dispun de autorizaţie pentru activitatea de pază le este interzisă prestarea serviciilor prevăzute la art. (6).”
    4. La articolul 11:
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) prezentarea propunerilor pentru modificarea legislației în partea ce ține de stabilirea condiţiilor de autorizare a activităţii particulare de pază şi de confirmare a legalităţii activităţii particulare de detectiv, întocmirea listei de documente suplimentare pe care trebuie să le prezinte solicitantul de autorizaţie;”
    articolul se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) eliberarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază şi confirmarea legalităţii activităţii particulare de detectiv;”.
    5. La articolul 17, cuvîntul „licenţei” se substituie cu cuvîntul „autorizaţiei”.
    6. La articolul 181:
    în denumire, cuvintele „de licenţiere a” se substituie cu cuvintele „pentru desfăşurarea”;
    în partea introductivă, cuvintele „să obţină licenţă şi” se exclud.
    7. Articolul 182 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 182. Notificarea și confirmarea desfăşurării
                             activităţii particulare de detectiv
    (1) Persoanele care desfășoară activitate particulară de detectiv și doresc să obțină o confirmare oficială în acest sens depun o notificare la organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în urma căreia pot obține confirmarea capacităților și a întrunirii cerințelor stabilite de prezenta lege. La notificare se anexează:
    a) copia de pe contractul de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea confirmată;
    b) copia de pe buletinul de identitate;
    c) copia de pe diploma de studii juridice;
    d) copiile de pe certificatele medicale privind sănătatea psihică a solicitantului, precum şi privind absenţa dependenţei acestuia de substanţe stupefiante şi alcool;
    e) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.
    (2) Notificarea poate fi depusă de către detectivul particular cu sau fără solicitarea confirmării privind întrunirea condiţiilor legale de activitate în domeniu. Organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne acordă confirmarea în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării sau de la data notificării.”
    8. La articolul 20:
    în denumire, cuvîntul „licenţei” se substituie cu cuvîntul „confirmării”;
    articolul unic devine alineatul (1), în care;
    în partea introductivă, cuvîntul „licenţei” se substituie cu cuvîntul „confirmării”;
    litera o) va avea următorul cuprins:
    „o) cererea deținătorului confirmării privind retragerea acesteia;”
    alineatul se completează cu literele p)–t) cu următorul cuprins:
    „p) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a deținătorului confirmării;
    q) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente;
    r) stabilirea faptului de transmitere a confirmării sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate confirmat;
    s) omiterea înlăturării, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au condus la suspendarea confirmării;
    t) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de confirmare.”
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Deținătorul confirmării este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a confirmării, să depună la autoritatea emitentă confirmarea retrasă.”
    9. La articolul 21 alineatul (1), cuvîntul „licenței” se substituie cu cuvîntul „confirmării”.
    10. Articolul 22:
    la alineatul (3), textul „ , cu avizul Ministerului Afacerilor Interne,” se exclude;
    la alineatul (6), cuvîntul „licenţă” se substituie cu cuvîntul „autorizaţie”.
    11. La articolul 221:
    în denumire, cuvîntul „licenţiere” se substituie cu cuvîntul „autorizare”;
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvîntul „licenţiere” se substituie cu cuvîntul „autorizare”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) înființarea și exploatarea dispeceratelor de pază centralizate cu documentele ce atestă proprietatea dispeceratelor și cu dovada dispunerii de programe licențiate pentru funcționarea acestora, conform cerințelor tehnice stabilite de către Guvern;”
    alineatul se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) întrunirea de către conducătorul organizaţiei particulare de pază a condiţiilor prevăzute la art. 22 alin. (3).”
    la alineatul (2), cuvîntul „licenţiere” se substituie cu cuvîntul „autorizare”, iar în final se completează cu textul „şi art. 26”.
    12. Articolul 222:
    în denumire, textul „Documentele suplimentare ce se anexează la declarația de eliberare/prelungire a licenței” se substituie cu textul „Documentele ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire a autorizației”;
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „La cererea de eliberare/prelungire a autorizației pentru activitatea particulară de pază se anexează:”
    la litera a), cuvîntul „licenţiată” se substituie cu cuvîntul „autorizată”;
    litera b) se completează cu 5 liniuțe noi cu următorul cuprins:
    „– copia de pe documentul care atestă înregistrarea întreprinderii;
    – extrasul din ordinul privind numirea în funcţie a conducătorului organizaţiei particulare de pază sau copia procesului-verbal al şedinţei asociaţilor privind numirea în funcţie a administratorului organizaţiei;
    – certificatul de la medicul narcolog, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii;
    – certificatul de la medicul psihiatru, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii;
    – declarația pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale și contravenționale, conform cerințelor art. 221;”
    la litera d), cuvîntul „de licenţă” se substituie cu cuvîntul „autorizaţiei”;
    la litera e), cuvintele „aprobat de” se substituie cu textul „ce urmează a fi aprobat de organul de specialitate al”;
    articolul se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    „g) pentru crearea (sau confirmarea) şi exploatarea dispeceratului de pază centralizat:
    – dovada dreptului de proprietate sau de locațiune a spaţiilor destinate pentru funcţionarea dispeceratului de pază centralizat;
    – dovada corespunderii încăperilor cerinţelor securităţii electrice;
    – procesul-verbal privind măsurarea rezistenţei legăturii cu pămîntul;
    – dovada corespunderii încăperilor cerinţelor securităţii antiincendiare;
    – certificatul naţional sau internaţional al calităţii pentru dispeceratul de pază centralizat, cu indicarea gradului de securitate corespunzător, conform normelor legislației Uniunii Europene;
    – dovada prezenţei echipamentului radio;
    – certificatul naţional sau internaţional al calităţii pentru echipamentul radio, cu indicarea gradului de securitate corespunzător, conform normelor legislației Uniunii Europene;
    – dovada frecvenţelor utilizate;
    – dovada permisiunii pentru utilizarea frecvenţelor radio;
    – lista operatorilor dispeceratului de pază centralizat;
    – lista gardienilor din care se vor constitui grupele mobile;
    – lista automobilelor dotate şi echipate conform cerinţelor stabilite;
    h) dovada achitării taxei prevăzute la art. 225.”
    13. Legea se completează cu articolele 223, 224 și 225 cu următorul cuprins:
    „Articolul 223. Eliberarea și prelungirea autorizaţiei   
                             pentru activitatea particulară de pază
    (1) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizației pentru activitatea particulară de pază este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) Documentele pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază se examinează în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării certificatului constatator cu privire la recepționarea cererii solicitantului, iar acesta este informat în scris despre decizia adoptată, în temeiul căreia achită taxa prevăzută la art. 225.
    (3) Autorizaţia pentru activitatea particulară de pază se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare, pînă la expirarea termenului stabilit pentru eliberarea acesteia, începînd cu data primirii documentului care confirmă achitarea taxei corespunzătoare. Menţiunea privind data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei se aplică pe cererea depusă sau pe versoul deciziei de eliberare/prelungire a autorizaţiei.
    (4) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea autorizaţiei, nu a prezentat nemotivat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea acesteia, autoritatea emitentă este în drept să suspende decizia privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea autorizaţiei.
    (5) Autorizaţia pentru activitatea particulară de pază se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (6) În cazul în care deținătorul autorizaţiei intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în autorizaţie după expirarea termenului de valabilitate a acesteia, el este în drept să solicite prelungirea valabilității autorizaţiei pe un termen de 5 ani, cu achitarea taxei respective, stabilite conform legii, cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberată autorizația, dar nu mai tîrziu de ultima zi a acestuia. În acest caz, pe autorizaţie se aplică menţiunea privind prelungirea valabilității autorizației, cu indicarea noului termen. Menţiunea privind prelungirea valabilității poate fi aplicată pe acelaşi formular al autorizaţiei sau, după caz, pe un formular nou, pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a autorizaţiei. Termenul nou de valabilitate a autorizaţiei curge din ultima zi calendaristică în care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia. Menţiunea privind prelungirea valabilităţii autorizaţiei se autentifică prin aplicarea ştampilei autorităţii emitente şi a semnăturii conducătorului.
    (7) Deținătorul autorizaţiei nu este în drept să transmită autorizaţia sau copia de pe aceasta altei persoane.
    (8) Pentru fiecare filială sau subdiviziune separată a deținătorului autorizaţiei, în cadrul cărora se desfășoară activitatea în baza autorizaţiei obţinute, deținătorului autorizaţiei i se eliberează copii autorizate de pe aceasta. Copiile confirmă dreptul filialei sau al subdiviziunii separate de a desfăşura activităţi în baza autorizaţiei obţinute.
    (9) În cazul în care deținătorul autorizaţiei înființează o nouă filială sau subdiviziune separată, acesta este obligat să depună la autoritatea emitentă o cerere de reperfectare a autorizaţiei, în vederea includerii în anexa la autorizaţia deținută a noii adrese la care se va desfășura activitatea, cu solicitarea copiei autorizate de pe autorizaţie, precum şi să depună documentele prevăzute la art. 222.
    (10) În caz de lichidare a filialei sau a subdiviziunii separate a deținătorului autorizaţiei care a desfăşurat activităţi în baza autorizaţiei obţinute, acesta depune la autoritatea emitentă o сerere de reperfectare a autorizaţiei în vederea excluderii adresei respective din anexa la autorizaţie.
    (11) Solicitarea și eliberarea duplicatului autorizaţiei se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    Articolul 224. Reperfectarea autorizaţiei pentru activitatea
                            particulară de pază
    (1) Temeiurile pentru reperfectarea autorizaţiei sînt schimbarea denumirii deținătorului autorizaţiei şi modificarea altor date care se conţin în autorizaţie, fără actualizarea cărora nu poate fi identificată legătura dintre autorizație şi deținătorul acesteia.
    (2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea autorizaţiei, deținătorul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă o cerere de reperfectare a autorizaţiei împreună cu autorizaţia care necesită a fi reperfectată şi documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările respective.
    (3) Autoritatea emitentă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a autorizaţiei şi a documentelor anexate, emite decizia privind reperfectarea autorizaţiei şi o comunică solicitantului. Autorizaţia reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere și, totodată, se eliberează copiile necesare de pe această autorizaţie.
    (4) Autorizaţia se consideră reperfectată prin aprobare tacită dacă autoritatea emitentă nu a comunicat solicitantului de autorizaţie decizia în termenul prevăzut la alin. (3). După expirarea termenului de adoptare a deciziei privind reperfectarea autorizaţiei, în lipsa unei comunicări în scris privind respingerea cererii de reperfectare a autorizaţiei, se consideră că autorizaţia a fost reperfectată. Autorizaţia este reperfectată şi în cazul în care autoritatea emitentă constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare ce atestă temeiul reperfectării autorizaţiei.
    (5) Termenul de valabilitate a autorizaţiei reperfectate nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în autorizaţia precedentă.
    (6) La reperfectarea autorizaţiei, în cazul în care autorizaţia reperfectată se eliberează pe un formular nou, autoritatea emitentă adoptă o decizie privind declararea nulității autorizaţiei precedente.
    (7) În perioada examinării cererii privind reperfectarea autorizaţiei, deținătorul acesteia îşi continuă activitatea în baza certificatului constatator, eliberat de autoritatea emitentă.
    (8) Autorizaţia care nu a fost reperfectată în termenul stabilit se consideră ca fiind nevalabilă.
    (9) Autoritatea emitentă suspendă termenul de examinare a cererii de reperfectare dacă:
    a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu deține împuternicirile necesare;
    b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerinţelor alin. (2).
    (10) Deținătorul autorizaţiei este informat în scris despre suspendarea termenului de examinare a cererii de reperfectare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adresării, indicîndu-se temeiurile suspendării. Solicitantul este obligat să notifice autoritatea emitentă despre înlăturarea circumstanțelor ce au servit drept temei pentru suspendarea termenului de examinare, curgerea acestuia fiind reluată din ziua suspendării.
    (11) Modificările datelor indicate în documentele anexate la cererea pentru eliberarea autorizației care nu conduc la schimbarea datelor reflectate în autorizație nu reprezintă temei pentru reperfectarea autorizației.
    Articolul 225. Taxa pentru autorizaţie
    (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază este de 3250 lei.
    (2) Taxa pentru prelungirea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază este de 1250 lei.
    (3) Taxa pentru reperfectarea autorizaţiei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta, inclusiv în cazul extinderii activităţii autorizate pe o nouă adresă (filială, subdiviziune separată), se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, iar taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei este de 585 de lei.
    (4) Taxa pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta sau a duplicatului se transferă pe contul autorității emitente.”
    14. La articolul 23 alineatul (5), cuvîntul „licenţei” se substituie cu cuvîntul „autorizaţiei”.
    15. Articolul 24 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) După 3 ani de activitate în cadrul unei organizaţii particulare de pază, gardienii sînt obligaţi să urmeze cursurile de perfecţionare pentru activitatea de pază, organizate de o persoană juridică acreditată în modul stabilit.”
    16. La articolul 26, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Deținătorul autorizației pentru activitatea particulară de pază poate acorda serviciile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c) doar dacă serviciile respective sînt incluse în autorizație.”
    „(3) Condiţiile privind acordarea serviciilor de proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare sînt prevăzute în cap. VI al regulamentului-tip din anexa nr. 2, iar normele metodologice şi tehnice de proiectare şi realizare a sistemelor de alarmare sînt stabilite de către Guvern.”
    17. La articolul 27:
    în denumire, cuvîntul „licenţei” se substituie cu cuvîntul „autorizaţiei”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Autorizaţia pentru activitatea particulară de pază se retrage în cazurile de încălcare a condiţiilor de autorizare prevăzute la art. 221 al prezentei legi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. Autorizația se retrage de către autoritatea emitentă, fără adresare în instanța de judecată, la apariția unuia dintre următoarele temeiuri:
    a) cererea deținătorului autorizaţiei privind retragerea acesteia;
    b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a deținătorului autorizaţiei;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente;
    d) stabilirea faptului de transmitere a autorizaţiei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate autorizat;
    e) omiterea înlăturării, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au condus la suspendarea autorizaţiei.”
    articolul se completează cu alineatele (11), (12) și (13) cu următorul cuprins:
    „(11) Decizia autorității emitente sau hotărîrea instanței de judecată privind retragerea autorizaţiei se aduce la cunoştinţa deținătorului autorizaţiei şi a Serviciului Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.
    (12) În cazul retragerii autorizaţiei, taxa pentru autorizaţie nu se restituie.
    (13) Deținătorul de autorizaţie este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a autorizaţiei sau de la data la care hotărîrea instanței de judecată a rămas definitivă, să depună la autoritatea emitentă autorizaţia retrasă.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Autoritatea emitentă retrage autorizația, fără adresare în instanța de judecată, în cazul neachitării taxei prevăzute de lege sau la cererea deținătorului. Autorizaţia pentru activitatea particulară de pază se suspendă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, la apariția unuia dintre următoarele temeiuri:
    a) înființarea dispeceratului de pază centralizat şi exploatarea componentelor lui în lipsa titlului de proprietate asupra acestuia;
    b) utilizarea programelor licențiate pentru funcționarea dispeceratului de pază centralizat fără autorizarea proprietarului programelor respective;
    c) omiterea completării documentelor specifice necesare pentru executarea şi evidenţa serviciilor de pază;
    d) nerespectarea de către deținătorul autorizaţiei a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului autorizaţiei pierdute sau deteriorate;
    e) desfăşurarea de către filială sau subdiviziunea separată a deținătorului autorizaţiei a activităţii autorizate fără deținerea copiei autorizate de pe autorizaţie.”
    articolul se completează cu alineatele (3)–(6) cu următorul cuprins:
    „(3) Decizia autorității emitente sau hotărîrea instanței de judecată privind suspendarea autorizaţiei se aduce la cunoştinţa deținătorului autorizaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Termenul de suspendare a autorizaţiei nu poate depăşi 2 luni.
    (4) Deținătorul autorizaţiei este obligat să înştiinţeze în scris autoritatea emitentă despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la suspendarea autorizaţiei.
    (5) Reluarea acțiunii autorizaţiei se efectuează prin decizia autorității emitente în temeiul cererii deținătorului autorizaţiei, în cazul în care suspendarea a fost dispusă prin decizia autorității respective, sau prin hotărîrea instanţei de judecată care a pronunțat hotărîrea de suspendare a acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii deținătorului autorizaţiei sau a înştiinţării instanţei de judecată. Decizia sau hotărîrea se aduce la cunoştinţa deținătorului autorizației în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.
    (6) Termenul de valabilitate a autorizaţiei nu se prelungeşte pentru perioada de sistare temporară a activității.”
    18. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 31. Supravegherea și controlul de stat
    (1) Ministerul Afacerilor Interne supraveghează organizațiile care dețin autorizația pentru activitatea particulară de pază și cele care dețin confirmarea desfășurării activității particulare de detectiv în vederea asigurării respectării cerințelor stabilite de prezenta lege și a ordinii publice, în limita atribuțiilor stabilite de legislație.
    (2) Solicitarea și colectarea informației cu privire la activitatea organizațiilor respective, precum și vizitele de inspecție efectuate de Ministerul Afacerilor Interne nu sînt considerate control de stat asupra activității de întreprinzător. Vizitele de inspecție se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne, la inițiativa solicitantului de autorizație/confirmare, în contextul emiterii, prelungirii sau reperfectării autorizației/confirmării, dacă informația prezentată de solicitant este incertă sau dacă nu este suficientă pentru a constata îndeplinirea cerințelor stabilite de prezenta lege. Orice alte vizite de inspecție, colectări de probe sau solicitări de informații în privința organizațiilor care dețin autorizație/confirmare se efectuează în cadrul procesului de urmărire penală, în cadrul activităților speciale de investigații și/sau în cadrul procesului contravențional, în limitele stabilite de legislația în vigoare.
    (3) Controlul de stat asupra organizațiilor care desfășoară activitate particulară de pază, în alte aspecte decît cele ce țin de asigurarea ordinii publice, de procesul de urmărire penală și/sau de desfășurarea procedurii contravenționale corespunzătoare, în vederea verificării respectării prezentei legi, se inițiază și se desfășoară cu coordonarea și cooptarea Ministerului Afacerilor Interne, în limitele Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    (4) Deținătorul autorizației/confirmării este obligat să înștiințeze Ministerul Afacerilor Interne despre toate modificările datelor indicate în documentele anexate la cererea pentru eliberarea autorizației/confirmării. Înștiințarea se prezintă autorității emitente personal, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, în termen de 10 zile de la data survenirii modificărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) ce confirmă modificările respective. În scopul evaluării și confirmării informațiilor înștiințate, Ministerul Afacerilor Interne, după caz, poate efectua vizite de inspecție dacă din informația prezentată se constată necesitatea reperfectării autorizației sau există indicii asupra abaterilor de la prevederile prezentei legi în baza cărora s-a acordat autorizația.
    (5) În urma vizitelor de inspecție, efectuate de Ministerul Afacerilor Interne în temeiul prezentei legi, se întocmește, în două exemplare, un act privind inspectarea organizației care deține autorizație/confirmare, cu sau fără prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea neconformităților. În cazul în care în cadrul vizitei de inspecție sînt identificate fapte care cad sub incidența legii contravenționale sau penale, Ministerul Afacerilor Interne, după caz, inițiază procesul contravențional sau penal în modul corespunzător.
    (6) La efectuarea verificărilor, Ministerul Afacerilor Interne se conduce de următoarele principii:
    a) legalitatea și respectarea competenței stabilite de lege;
    b) neadmiterea aplicării sancțiunilor care nu sînt stabilite de lege;
    c) acoperirea cheltuielilor de verificare și supraveghere din contul statului;
    d) dreptul de a ataca acțiunile sau actele întocmite în cadrul verificărilor.
    (7) Drept temei documentar pentru inițierea procesului de suspendare sau de retragere a autorizației/confirmării în modul stabilit de prezenta lege poate servi actul privind inspectarea organizației care deține autorizare/confirmare, decizia autorității emisă în baza actului de inspecție sau a procesului-verbal de control emis de un organ de control în privința organizației care deține autorizație/confirmare, procesul-verbal de constatare a contravenției, precum și actele și procesele-verbale întocmite în cadrul procesului de urmărire penală.”
    19. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 32. Încetarea activităţii
    Persoanele care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază pot înceta activitatea din proprie iniţiativă, precum şi în temeiul deciziei autorității emitente a autorizației/confirmării, dacă ele au încălcat legislaţia, restituind autorității emitente, în termen de 10 zile, toate actele eliberate de aceasta.”
    20. La articolul 321:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Ministerul Afacerilor Interne întocmește un dosar de supraveghere pentru fiecare organizație/persoană fizică care deține autorizația pentru activitatea particulară de pază sau confirmarea desfășurării activității particulare de detectiv.”
    la alineatul (2), cuvîntul „licenţei” se substituie cu textul „autorizaţiei/confirmării”.
    21. Anexa nr. 2:
    la punctele 12 și 28, cuvîntul „licenţă” se substituie cu cuvîntul „autorizaţie”;
    la punctul 30 litera a), cuvîntul „licenţei” se substituie cu cuvintele „de pe autorizaţie”.
    Art. XLV. – Articolul 20 din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 44), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Art. XLVI. – Legea nr. 78/2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83–87, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
după noţiunea „produse alimentare cu destinaţie nutriţională specială” se introduc 6 noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „formulă de început – produse alimentare destinate alimentației sugarilor în primele luni de viață și care satisfac prin ele însele cerințele nutriționale ale acestora pînă la introducerea unei alimentații complementare corespunzătoare;
    formulă de continuare – produse alimentare destinate alimentației sugarilor după introducerea unei alimentații complementare corespunzătoare și care satisfac principalul element lichid din alimentația diversificată progresiv a acestor sugari;
    preparate pe bază de cereale – alimente destinate necesităților speciale ale sugarilor sănătoși, în perioada de încetare a alăptării acestora, și ale copiilor sănătoși de vîrstă mică, ca supliment la alimentele pe care le primesc și/sau pentru adaptarea progresivă a acestora la o alimentație obișnuită, și care aparțin uneia dintre următoarele categorii:
    a) cereale simple, care sînt sau trebuie să fie reconstituite cu lapte sau alte lichide nutritive corespunzătoare;
    b) cereale la care se adaugă un aliment cu conținut ridicat de proteine, care sînt sau trebuie să fie reconstituite cu apă sau alt lichid fără proteine;
    c) paste care trebuie utilizate după fierberea în apă sau în alte lichide corespunzătoare;
    d) pesmeți și biscuiți, care trebuie utilizați ca atare sau după ce au fost zdrobiți, cu adăugare de apă, lapte sau alte lichide corespunzătoare;
    alimente pentru copii – alimente destinate necesităților speciale ale sugarilor sănătoși, în perioada de încetare a alăptării acestora, și ale copiilor sănătoși de vîrstă mică, ca supliment la alimentele pe care le primesc și/sau pentru adaptarea progresivă a acestora la o alimentație obișnuită, cu excepția:
    a) preparatelor pe bază de cereale;
    b) băuturilor pe bază de lapte și produselor similare, destinate copiilor de vîrstă mică;
    alimente destinate unor scopuri medicale speciale – alimente prelucrate sau concepute în mod special și destinate regimului dietetic al pacienților, inclusiv al sugarilor, care trebuie utilizate sub supraveghere medicală. Acestea sînt destinate alimentației exclusive ori parțiale a pacienților cu capacitate limitată, slăbită sau dereglată de a prelua, digera, absorbi, metaboliza ori excreta alimentele obișnuite sau elementele nutritive pe care acestea le conțin, sau metaboliții acestora, ori a pacienților cu alte cerințe nutriționale identificate pe bază medicală, al căror regim dietetic nu poate fi realizat numai prin modificarea dietei normale;
    înlocuitori ai unei diete totale pentru controlul greutății – alimente concepute special pentru a fi consumate în dietele hipocalorice pentru scăderea în greutate, care, atunci cînd sînt consumate conform instrucțiunilor operatorului din businessul alimentar, înlocuiesc în totalitate dieta zilnică;”
    după noţiunea „produse alimentare de origine animală” se introduce o nouă noţiune cu următorul cuprins:
    „produse alimentare de origine nonanimală – vegetale și produse vegetale destinate consumului uman, precum legumele proaspete și conservate, inclusiv cartofii și sfecla de zahăr, fructele proaspete sau conservate, semințele de leguminoase, oleaginoase, cerealele boabe, produsele din cereale, condimentele, grăsimile și uleiurile de origine vegetală, dulciurile, produsele de cofetărie și patiserie, băuturile alcoolice și nealcoolice, guma de mestecat, alimentele procesate, altele decît cele de origine animală, suplimentele alimentare și nutritive;”
    la noțiunea „produse alimentare fortificate”, cuvîntul „esenţiale” se exclude;
    la noțiunea „certificat de calitate a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare”, cuvîntul „prescrise” se substituie cu cuvintele „stabilite de actele normative”;
    după noţiunea „produs alimentar nerecomandat preșcolarilor și elevilor” se introduc 2 noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „sugar – copil cu vîrsta mai mică de 12 luni;
    copil de vîrstă mică sau copil mic – copil cu vîrsta cuprinsă între unul și trei ani;”.
    2. La articolul 5 alineatul (3), cuvintele „Producerea şi distribuirea” se substituie cu cuvintele „Producerea, transportul, depozitarea şi plasarea pe piaţă a”.
    3. Legea se completează cu articolul 51 cu următorul cuprins:
    „Articolul 51. Igiena şi siguranţa produselor alimentare și materialelor
                           în contact cu produsele alimentare
    (1) Persoanele fizice şi juridice care produc, achiziţionează, depozitează, transportă şi plasează pe piaţă produse alimentare sau prestează servicii de alimentaţie publică trebuie să respecte regulamentele sanitare şi să efectueze măsuri de asigurare a siguranţei produselor respective.
    (2) Sistemele de siguranţă a produselor alimentare trebuie introduse pe tot lanţul alimentar, conform principiului „de la fermă la consumator” şi conform sistemului de analiză a pericolului, recomandat de Comisia Codex Alimentarius.
    (3) Identificarea într-un termen util a toxiinfecţiilor alimentare, a legăturii dintre acestea şi produsele alimentare sursă, trasabilitatea produselor alimentare incriminate trebuie asigurate prin implementarea unor sisteme integrate de supraveghere, investigare şi alertă rapidă, cu implicarea sectoarelor sănătăţii şi veterinar.
    (4) Pentru a asigura rechemarea produselor alimentare nesigure şi monitorizarea efectelor lor asupra sănătăţii umane, pe tot lanţul alimentar vor fi implementate sisteme de trasabilitate.”
    4. La articolul 8 alineatul (2), cuvintele „evidenţa pe loturi” se substituie cu cuvintele „etichetarea sau identificarea în mod adecvat”.
    5. Articolul 9: la alineatul (6), cuvintele „esențiale ale” se exclud; la alineatul (8), cuvîntul „esențiale” se exclude;
    la alineatul (9), textul „Regulile şi normele sanitare se elaborează de organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice, regulile şi normele sanitar-veterinare şi fitosanitare –” se substituie cu textul „Regulamentele sanitare în domeniul circuitului produselor alimentare, precum şi regulile şi normele sanitar-veterinare şi fitosanitare se elaborează”;
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Regulamentele sanitare în domeniul aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare, produselor alimentare noi, produselor alimentare fortificate, produselor alimentare tratate cu radiații ionizante, produselor alimentare pentru sugari şi copii mici, produselor alimentare destinate unor scopuri medicale speciale, înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății, produselor cu destinaţie nutriţională specială, apelor minerale, materialelor în contact cu produsele alimentare, precum şi al etichetării nutriţionale şi de sănătate a produselor alimentare se elaborează de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi se aprobă de Guvern.”
    6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Autorizarea aditivilor alimentari, suplimentelor
                           alimentare, produselor alimentare noi, produselor
                           alimentare fortificate, produselor alimentare tratate,
                           cu radiații ionizante, materialelo în contact cu
                           produsele alimentare
    (1) Înainte de utilizare în procesul de producţie, de plasare pe piaţă şi de distribuire, aditivii alimentari, suplimentele alimentare, produsele alimentare noi, produsele alimentare fortificate, produsele alimentare tratate cu radiații ionizante şi materialele în contact cu produsele alimentare se supun autorizării prin înregistrare, în modul stabilit de Guvern pentru fiecare dintre acestea.
    (2) Produsele alimentare indicate la alin. (1) autorizate pe teritoriul Uniunii Europene se consideră autorizate (înregistrate) şi pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Este interzisă utilizarea în procesul de producţie, plasarea pe piaţă şi distribuirea produselor indicate la alin. (1) care nu au fost autorizate (înregistrate) în modul stabilit. Produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, indicate la alin. (1), provenite din import și care nu sînt autorizate pe teritoriul Republicii Moldova se supun procedurii de autorizare pînă la introducerea acestora pe teritoriul ţării.
    (4) Autorizarea produselor alimentare și materialelor în contact cu produsele alimentare, indicate la alin. (1), se efectuează de către organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice şi are drept scop evaluarea inofensivităţii acestora pentru sănătatea omului. Autorizarea include:
    a) examinarea documentelor prezentate de agentul economic din sectorul alimentar care intenţionează să utilizeze în procesul de producție, să producă sau să plaseze pe piaţă produsele alimentare și materialele în contact cu produsele alimentare, indicate la alin. (1), care nu au fost anterior autorizate, şi confirmarea corespunderii acestora regulamentelor sanitare în vigoare, condiţiilor de producere sau de livrare, după caz, şi expertiza rezultatelor investigării acestor produse;
    b) înregistrarea (includerea) în registrul de stat public de evidență a produselor și materialelor în contact cu produsele alimentare, care au fost autorizate pentru a fi produse, utilizate sau plasate pe piaţa Republicii Moldova.
    (5) Agentul economic din sectorul alimentar este obligat să prezinte date veridice şi argumentate pentru evaluarea inofensivităţii produselor alimentare.
    (6) Cheltuielile aferente întocmirii dosarului, inclusiv cheltuielile pentru studiile care demonstrează că produsul alimentar sau materialul în contact cu produsul alimentar, indicat la alin. (1), respectă criteriile prevăzute de regulamentele sanitare, sînt suportate de persoana fizică sau juridică care solicită autorizarea.
    (7) Organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice asigură, în termenul stabilit de către Guvern, efectuarea expertizei de evaluare a corespunderii produsului alimentar sau materialului respectiv cu cerinţele stabilite pentru astfel de produse sau materiale, de asemenea elaborează raportul de evaluare, în care se indică dacă produsul sau materialul respectiv îndeplineşte condiţiile stabilite, şi se expune dacă produsul alimentar sau materialul în contact cu produsul alimentar, supus expertizei, poate fi autorizat pentru producere, utilizare, distribuire, plasare pe piaţă.
    (8) În baza raportului de evaluare, organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice emite, în termenul stabilit de Guvern, ordinul de autorizare sau privind refuzul autorizării produsului alimentar sau materialului în contact cu produsele alimentare. Neemiterea ordinului de autorizare sau privind refuzul autorizării presupune că produsul sau materialul a fost autorizat tacit și constituie temei pentru utilizarea acestuia în lanţul alimentar.
    (9) La data emiterii ordinului de autorizare, organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice înregistrează produsul alimentar sau materialul în contact cu produsele alimentare într-un registru de stat public de evidenţă a acestora, pentru o perioadă nedeterminată, conform regulamentului aprobat de Guvern. Informaţia din registru este de interes public şi poate fi accesată prin intermediul reţelei internet, cu excepţia datelor cu acces limitat, conform legislaţiei Republicii Moldova, dacă astfel de date există în registru.
    (10) Ordinele de autorizare sau privind refuzul autorizării produsului alimentar sau a materialului în contact cu produsele alimentare, la data emiterii acestora, împreună cu raportul de evaluare, se publică pe pagina web oficială a organului de stat de supraveghere a sănătăţii publice, asigurînd respectarea regimului informaţiilor cu acces limitat.
    (11) Ordinul privind refuzul autorizării produsului alimentar sau a materialului în contact cu produsele alimentare trebuie să fie motivat, să prezinte o argumentare corespunzătoare, cu identificarea detaliată și expresă a cerințelor prevăzute de actele normative în vigoare care sînt încălcate, și se emite doar dacă abaterile identificate nu pot fi remediate de solicitant sau producător. Refuzul autorizării poate fi motivat doar prin elemente ştiinţifice disponibile, care demonstrează că produsul prezintă un risc sporit pentru sănătatea omului.
    (12) Cerinţele privind produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, indicate la alin. (1), cerințele privind procedura de evaluare a acestora, cerinţele speciale de etichetare, cerințele privind asigurarea transparenţei informaţiei despre acestea, conţinutul şi modelul ordinului de autorizare şi ale celui privind refuzul autorizării, precum şi informaţiile care se înscriu în registrul de stat public de evidenţă se aprobă de către Guvern.
    (13) Pentru înregistrarea produselor alimentare și materialelor în contact cu produsele alimentare, indicate la alin. (1), nu se încasează plăţi şi nu este necesară depunerea unei cereri suplimentare.
    (14) Nu se admite înregistrarea de stat a mai multor tipuri de produse cu una şi aceeaşi denumire, precum şi înregistrarea multiplă a aceluiaşi produs sub aceeaşi denumire sau sub denumiri diferite.”
    7. La articolul 12:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Controlul şi supravegherea de stat în domeniul asigurării inofensivităţii şi calităţii produselor alimentare, ale materialelor în contact cu produsele alimentare aflate în uz la toate etapele lanţului alimentar şi al protecţiei intereselor consumatorilor în domeniul alimentar se efectuează de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.”
    articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Prin derogare de la prevederile alin. (1), controlul şi supravegherea de stat în domeniul asigurării inofensivităţii şi calităţii produselor alimentare comercializate în farmacii, ale materialelor în contact cu produsele alimentare plasate pe piaţă, cu excepţia celor indicate la alin. (1), precum şi în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei în legătură cu factorul alimentar se efectuează de către organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice, în conformitate cu atribuţiile stabilite de legislaţia în vigoare.”
    8. Articolul 13:
    la alineatul (1), cuvintele „și este avizat de organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice” se substituie cu cuvintele „cu respectarea termenului de valabilitate maxim admis prin autorizarea organului de stat de supraveghere a sănătăţii publice”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Documentele tehnice și mostrele experimentale ale tipurilor noi de produse alimentare și de materiale în contact cu produsele alimentare sînt supuse expertizei sanitare, expertizei sanitare veterinare şi, după caz, expertizei în cadrul organului responsabil de stabilirea cerinţelor, altele decît cele privind inofensivitatea şi ocrotirea sănătăţii omului, în vederea obţinerii avizelor respective. Documentele tehnice se aprobă de producător doar după autorizarea produselor alimentare noi sau a materialelor în contact cu produsele alimentare, la care se referă documentele respective.”
    alineatul (4) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Cantitatea contaminanţilor, a reziduurilor produselor de uz fitosanitar şi conţinutul de nitraţi din sau de pe produsele alimentare, precum şi din sau de pe hrana de origine vegetală şi animală pentru animale, nu trebuie să depăşească limitele stabilite în actele normative. În cazul în care cantitatea maximă de reziduuri pentru un anumit produs nu este stabilită, se ia în considerare limita prevăzută de Comisia Codex Alimentarius.”
    la alineatul (7), cuvintele „avizului Serviciului Veterinar de Stat” se substituie cu cuvintele „certificatului de la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    la alineatul (8), cuvîntul „aprobate” se substituie cu cuvîntul „autorizate”.
    9. La articolul 15 alineatul (1), cuvîntul „esențiale” se exclude.
    10. Articolul 16:
    la alineatul (2), cuvintele „esențială a” se exclud;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Se interzice importul aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare, produselor alimentare noi, produselor alimentare fortificate, produselor alimentare tratate cu radiații ionizante, al altor produse alimentare, precum şi al materialelor în contact cu produsele alimentare, care nu au fost autorizate conform prevederilor prezentei legi și/sau nu au documente de însoţire ce atestă inofensivitatea şi provenienţa legală a acestora.”
    11. Articolul 17 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) La solicitarea agentului economic, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor certifică inofensivitatea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare, destinate exportului sau reexportului, prin emiterea certificatului de inofensivitate. În cazul produselor alimentare ambalate, certificatul de inofensivitate se referă şi la ambalajul acestora. Certificatul de inofensivitate se întocmeşte în baza rezultatelor încercărilor de laborator sau în baza declarației pe propria răspundere a agentului economic privind respectarea cerințelor prevăzute de actele normative pentru produsele alimentare respective.”
    12. Articolul 23 se abrogă.
    13. Articolul 25:
    la alineatul (1), după cuvintele „organele de control şi supraveghere de stat” se introduce textul „– Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor sau, respectiv, organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice, ”;
    la alineatul (7), după cuvintele „Organele de control şi supraveghere de stat” se introduc cuvintele „ , dintre cele prevăzute la alin. (1),”.
    14. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 28.  Soluţionarea litigiilor
    Litigiile apărute între agenţii economici din sectorul alimentar şi organele de control şi supraveghere de stat ca urmare a activităților de control și de supraveghere se soluţionează conform procedurii prevăzute de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat al activității de întreprinzător. Alte litigii decît cele apărute ca urmare a activităților de control și supraveghere se soluționează în procedura contenciosului administrativ.”
    Art. XLVII. – Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100–103, art. 510), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    în denumirea noțiunii „autorizare de funcţionare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor”, cuvintele „autorizare de funcționare” se substituie cu cuvîntul „înregistrare”;
    noțiunea „autorizaţie de import al unui produs fitosanitar sau al unui fertilizant” se exclude;
    articolul se completează cu o nouă noțiune cu următorul cuprins:
    „notificare despre importul unui produs fitosanitar sau al unui fertilizant – document prin care Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor este înștiințată despre importul fiecărui lot de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi destinat introducerii pe piaţă.”
    2. Articolul 6 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    3. Articolul 7:
    la alineatul (3), cuvîntul „avizului” se substituie cu cuvintele „notificării prealabile a”;
    alineatul (31) va avea următorul cuprins:
    „(31) Persoana care intenționează să introducă, în vederea omologării, mostre de produse de uz fitosanitar sau de fertilizanți transmite o notificare, în două exemplare, privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a mostrei de produs, în care se specifică modul de ambalare şi cantitatea de produs. Reprezentantul Centrului de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților, la recepționarea notificării, aplică gratis și necondiționat mențiunea despre faptul și data recepționării notificării pe un exemplar al acesteia și îl transmite/returnează imediat deponentului. Notificarea vizată este dovada înștiințării și înregistrării corespunzătoare a mostrei pentru alte autorități publice.”
    la alineatul (4), cuvintele „Avizele eliberate” se substituie cu cuvintele „Notificările recepționate”.
    4. La articolul 10:
    alineatul (7) se completează în final cu textul: „La expirarea termenului înregistrării, acesta poate fi prelungit la solicitarea titularului certificatului de omologare sau în condițiile alin. (2). Nesolicitarea prelungirii termenului înregistrării în decurs de 3 luni de la expirarea acestuia atrage radierea produselor din Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor.”
    alineatul (9) se abrogă.
    5. Articolul 12:
    la alineatul (1):
    litera a) se abrogă;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) notificarea privind importul sau, după caz, fabricarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, care trebuie să conțină date cu privire la depozitul specializat înregistrat oficial.”
    alineatul (13) va avea următorul cuprins:
    „(13) Importul sau, după caz, fabricarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează în baza notificării obligatorii a fiecărui lot cu cel puțin 3 zile lucrătoare pînă la import sau, în cazul producerii, pînă la înstrăinare. Notificarea se transmite Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, care este obligată să o înregistreze/confirme, după care fie intervine cu aplicarea măsurilor de interdicție, în cazul în care lotul notificat nu întrunește cerințele stabilite de prezenta lege, fie transmite informația către organul vamal privind admiterea lotului notificat spre import. În cazul în care Agenția nu răspunde oficial la notificare în termen de 3 zile lucrătoare, survine principiul aprobării tacite și agentul economic utilizează un exemplar al notificării (sau confirmarea recepționării notificării de către Agenție) pentru validarea acceptării importului ori a producerii lotului notificat. Forma notificării se aprobă de către Guvern. La notificare se anexează copiile de pe:
    a) factura de import (invoice);
    b) contractul de vînzare-cumpărare încheiat cu firma producătoare (registratorul produselor respective) sau cu distribuitorul oficial;
    c) actul prin care se face dovada dreptului de proprietate asupra depozitului specializat, înregistrat oficial, sau de pe contractul de arendă a acestuia;
    d) certificatul de calitate, eliberat de producătorul produsului respectiv;
    e) confirmarea producătorului pentru firmele reambalatoare – în cazul importului de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi pentru comercializare în ambalaj mic.”
    la alineatul (14), cuvintele „de cerere semnată și înregistrată” se substituie cu cuvintele „al notificării semnate și înregistrate”;
    la alineatul (2), textul „autorizaţia de funcţionare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se retrage” se substituie cu textul „depozitul specializat se radiază din Registrul depozitelor specializate pentru fertilizanți și produse de uz fitosanitar”;
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, textul „retragerea autorizaţiei de funcţionare” se substituie cu textul „radierea din Registrul depozitelor specializate pentru fertilizanți și produse de uz fitosanitar”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) achiziționarea produselor de uz fitosanitar și/sau a fertilizanților de la persoane fizice sau agenți economici care nu au depozit specializat pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților înregistrat oficial;”.
    6. La articolul 13:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Producătorul este obligat să asigure evaluarea conformității fertilizanţilor minerali cerințelor stabilite în reglementarea tehnică, aprobată de Guvern, evaluare realizată de organismele de evaluare a conformității, acreditate în acest sens. Pentru alte tipuri de fertilizanți și pentru produsele de uz fitosanitar, conformitatea și calitatea acestora sînt verificate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în baza programelor naționale de monitorizare a calității.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Produsele de uz fitosanitar și fertilizanții care dispun de documente ce atestă conformitatea acestora cerințelor tehnice stabilite în standardele Uniunii Europene sau cerințelor tehnice ale statelor cu care există acorduri internaționale în acest sens și care sînt eliberate de organismele de evaluare a conformității, acreditate potrivit cerințelor Uniunii Europene sau potrivit cerințelor statelor cu care există acorduri internaționale în acest sens, nu necesită evaluarea conformității și certificare. Documentele respective se utilizează direct, fără a fi necesară o procedură specială de recunoaștere, de autoritățile publice naționale și, după caz, sînt traduse în limba de stat.”
    7. La articolul 15 alineatul (3), cuvintele „autorizate în modul stabilit de” se substituie cu cuvintele „înregistrate oficial de”.
    8. Legea se completează cu articolul 151 cu următorul cuprins:
    „Articolul 151. Înregistrarea oficială a depozitelor specializate
    (1) Pentru înregistrarea oficială a depozitului specializat se depune o notificare la Agenție, cu cel puțin 15 zile lucrătoare pînă la începerea activității, în care se indică datele de identificare ale persoanei care va utiliza depozitul specializat, declarația cu privire la amenajarea și întrunirea cerințelor tehnice pentru depozitul respectiv și solicitarea controlului de stat pentru validarea și înregistrarea depozitului. Forma notificării se aprobă de Guvern. La notificare se anexează copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locațiune a depozitului. La data recepționării notificării, Agenția este obligată să introducă depozitul în Registrul depozitelor specializate pentru fertilizanți și produse de uz fitosanitar (în continuare – Registru), cu acordarea unui document confirmativ în acest sens.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la recepționarea notificării, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor organizează un control în comun cu organul de supraveghere și control responsabil de protecția mediului și organul de control responsabil de protecția sănătății publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. În urma controlului se întocmește un proces-verbal de control comun, în cel mult 10 zile lucrătoare, cu sau fără prescrierea unor recomandări de înlăturare a neconformităților depistate.
    (3) În cazul în care, în urma controlului, sînt identificate încălcări care prezintă risc major pentru viața și sănătatea oamenilor sau pentru mediu, dar care pot fi remediate într-un termen proxim, Agenția suspendă înregistrarea depozitului specializat. În cazul în care în urma controlului sînt identificate încălcări care prezintă risc major și iminent pentru viața și sănătatea oamenilor sau pentru mediu și care nu pot fi înlăturate, Agenția radiază depozitul din Registru.
    (4) Suspendarea înregistrării și radierea trebuie să fie argumentate și se efectuează în temeiul cerințelor indicate expres în lege sau în actul normativ aprobat de Guvern, care specifică expres rigorile pentru depozitele specializate. Agenția poate iniția suspendarea înregistrării sau radierea la solicitarea altui organ de control implicat în cazul în care sînt atestate încălcări în domeniul de control al organului respectiv potrivit celor indicate la alin. (3).
    (5) Depozitul specializat, înregistrat oficial în sensul prezentei legi, nu necesită autorizare suplimentară din perspectiva sănătății publice sau a protecției mediului. În cazul în care Agenția nu inițiază un control și nu acordă niciun răspuns în decurs de 15 zile de la notificare, depozitul se consideră înregistrat oficial, iar documentul confirmativ, eliberat la notificare, sau un exemplar al notificării avizat de Agenție cu data recepționării servesc drept documente confirmative privind înregistrarea oficială a depozitului pînă la efectuarea unui control în acest scop.
    (6) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ține Registrul depozitelor specializate pentru fertilizanți și produse de uz fitosanitar. Datele din Registru sînt accesibile autorităților publice care solicită acces către acestea, cu respectarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Agenția publică pe pagina sa web oficială lista depozitelor specializate înregistrate oficial și eliberează gratis agenților economici extrase din Registru cu privire la depozitele notificate de aceștia.”
    9. La articolul 21 alineatul (2), cuvintele „autorizează importul” se substituie cu „admite importul”.
    10. La articolul 23:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Materia primă agricolă, produsele alimentare şi hrana pentru animale de origine vegetală, puse la dispoziție pe piaţă, în al căror proces de producere, de transportare ori de depozitare au fost utilizate produse de uz fitosanitar şi/sau fertilizanţi, trebuie să corespundă normativelor sanitare. Atestarea corespunderii materiei prime agricole de origine vegetală, inclusiv a legumelor și fructelor în stare proaspătă, și a hranei pentru animale de origine vegetală cu normativele sanitare se efectuează în baza încercărilor efectuate de un laborator acreditat în acest sens. La solicitarea agentului economic, corespunderea poate fi atestată suplimentar prin certificatul de inofensivitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.”
    alineatul (11) se completează în final cu textul: „Certificatul de inofensivitate este un document opțional, care poate fi obținut de agenții economici pentru produsele destinate exportului/reexportului sau în alte cazuri în care agentul economic dorește să ateste suplimentar corespunderea produselor cerințelor normelor sanitare. La efectuarea încercărilor de laborator în scopul eliberării certificatului de inofensivitate, prelevările de probe se efectuează de către autoritatea emitentă a certificatului de inofensivitate.”
    Art. XLVIII. – Legea nr. 282/2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 171–174, art.777), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 16:
    la alineatul (1), textul „Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;
    la alineatul (3) litera b), textul „ , precum și alte condiții necesare” se exclude;
    la alineatul (4):
    în partea introductivă, textul „Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;
    litera c) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:
    „(5) În ziua înregistrării declarației și a documentelor stabilite de prezentul articol pentru obținerea/reperfectarea licenței, autoritatea de licențiere va înștiința Inspectoratul pentru Protecția Mediului pentru a se asigura (cu sau fără solicitarea unei vizite de control din partea organului în cauză) de corespunderea condițiilor de activitate ale solicitantului cu cerinţele de protecţie a mediului (pentru activitatea de fabricare şi reparare a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, prelucrarea resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase). În cel mult 7 zile lucrătoare de la data înștiințării, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va transmite o notificare sau procesul-verbal de control despre rezultatele verificării efectuate.
    (6) În cazul în care Inspectoratul pentru Protecția Mediului nu a inițiat un control în urma înștiințării și/sau nu a eliberat procesul-verbal de control în decurs de 7 zile lucrătoare de la data înștiințării, survine principiul aprobării tacite.”
    2. La articolul 17:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Modul de suspendare și de retragere a licenței prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    la alineatul (2), în partea introductivă, textul „Licenţa se retrage în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „Licența se retrage în baza temeiurilor prevăzute de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”.
    Art. XLIX. – Legea nr. 284/2004 privind comerțul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138–146, art. 741), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textele „licență sau”, „licenței sau” și „licența sau” se exclud.
    2. La articolul 9 alineatul (2), textul „ , cu excepția cazurilor prevăzute de Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se exclude.
    3. La articolul 11 alineatul (1) litera g1), sintagma „Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor” se substituie cu sintagma „Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei”.
    4. La articolul 23, alineatul (11) se completează cu textul: „Controlul de stat al persoanelor care desfășoară o activitate de întreprinzător în sfera comerțului electronic se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. L. – Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 233–236, art. 999), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, denumirea și alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 5. Executantul lucrărilor cadastrale ce ţin de formarea
                         bunurilor imobile
    (1) Lucrările cadastrale ce ţin de formarea bunurilor imobile se execută de către organele cadastrale teritoriale și de către întreprinderi de stat sau private în ale căror state de personal sînt angajaţi ingineri cadastrali certificați de către organisme de certificare.”
    2. Legea se completează cu articolul 51 cu următorul cuprins:
    „Articolul 51. Condiţiile pentru activitatea de certificare
                          a inginerilor cadastrali
    (1) Organismele de certificare a inginerilor cadastrali sînt supuse procedurii de acreditare în condițiile Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
    (2) Organismele de certificare trebuie să fie acreditate conform cerințelor standardului ISO/CEI 17024.
    (3) În cadrul organismului de certificare trebuie să activeze minimum 3 persoane, dintre care 2 persoane angajate permanent.
    (4) Cerințele obligatorii față de candidatul supus certificării în domeniul cadastral, precum și cerințele față de entitățile care oferă cursuri de instruire pentru candidați (programe de instruire coordonate cu autoritatea responsabilă de administrarea domeniului; nivelul de calificare și condițiile speciale față de personalul de instruire etc.) se aprobă de către Guvern.
    (5) Certificatul de competență se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (6) Certificatele eliberate de organismele de certificare acreditate de către organismele naționale de acreditare semnatare ale acordurilor europene și internaționale de recunoaștere bilaterale și/sau multilaterale se recunosc în mod automat, cu excepția cazurilor în care legislația Republicii Moldova stabilește condiții specifice obligatorii.
    (7) Pentru recunoașterea certificatelor, candidatul prezintă la organismul de certificare copiile de pe certificatele traduse în limba de stat și autentificate notarial, pentru înregistrare. În cazul în care legislația Republicii Moldova prevede cerințe suplimentare, candidatul va trebui sa demonstreze că îndeplinește cerințele suplimentare în conformitate cu procedura organismului de certificare.
    (8) Organismele de certificare acreditate care intenționează să inițieze activitatea de certificare a inginerilor cadastrali sînt obligate să notifice despre aceasta organul abilitat și pot demara activitatea în domeniul pentru care au fost acreditate  de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC.”
    Art. LI. – Articolul 11 din Legea nr. 33/2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75–78, art. 310), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatele (4), (5) și (6) cu următorul cuprins:
    „(4) Calitatea cerealelor se atestă în baza:
    a) rapoartelor de încercări, elaborate de entitățile specificate la art. 10 alin. (2);
    b) certificatului de inspecție a calității cerealelor, emis de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
    c) documentelor de calitate acordate de producătorul unui alt stat, care sînt sau pot fi recunoscute de autoritățile naționale conform prevederilor prezentei legi sau ale tratatelor internaționale.
    (5) În lipsa documentelor specificate la alin. (4) lit. c), pentru atestarea calității cerealelor, importatorul poate opta pentru obținerea documentelor specificate la alin. (4) lit. a) sau b). Exportatorul va elabora documentația ce atestă calitatea cerealelor în conformitate cu cerințele statului de destinație. La comercializarea cerealelor produse în Republica Moldova către agenții economici autohtoni, atestarea calității acestora se va efectua în conformitate cu înțelegerea părților contractante.
    (6) La efectuarea încercărilor de laborator în scopul eliberării certificatului de inspecție a calității cerealelor, prelevările de probe se efectuează de către autoritatea emitentă a certificatului de inspecție.”
    Art. LII. – Legea viei și vinului nr. 57/2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 193), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 32 alineatul (2) litera h), cuvintele „şi implementarea” se exclud.
    2. Articolul 33:
    la alineatul (1), textul „Inspectoratul de stat pentru supravegherea producţiei alcoolice de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, de alte organe abilitate” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    la alineatul (2):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor:”;
    la litera a), textul „ , pînă la plasarea lor pe piaţă, inclusiv depozitele cu producţie finită amplasate pe teritoriul producătorului” se exclude;
    alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) supraveghează şi controlează respectarea prevederilor legale privind produsele vitivinicole plasate pe piaţă, în depozitele comerţului cu ridicata, în comerţul cu amănuntul, inclusiv în depozitele cu producţie finită amplasate pe teritoriul producătorului;”
    la alineatul (3), sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    alineatul (6) se abrogă.
    Art. LIII. – Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 597), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, inclusiv în anexă, cuvintele „industrial/comercial” și „comercial/industrial” se substituie cu cuvîntul „comercial”.
    2. Articolul 3:
    la noțiunea „cotă”, după textul „persoanelor fizice și juridice” se introduce textul „care practică activitate de întreprinzător și care sînt”;
    noțiunea „permis de pescuit” va avea următorul cuprins:
    „permis de pescuit – act eliberat de Agenția de Mediu, autoritatea care eliberează actele permisive în domeniul mediului (în continuare – autoritate emitentă) pentru pescuitul comercial, sportiv şi de amator în obiectivele acvatice piscicole naturale;”.
    3. La articolul 7 litera e), sintagma „Serviciului Piscicol” se substituie cu sintagma „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”.
    4. Capitolul III va avea următorul cuprins:
Capitolul III
DREPTUL DE UTILIZARE A RESURSELOR
BIOLOGICE ACVATICE ȘI AUTORIZAREA
ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT

    Articolul 11. Dreptul la pescuit în obiectivele acvatice
                           piscicole naturale
    (1) Dreptul la pescuit în obiectivele acvatice piscicole naturale se acordă persoanelor fizice şi juridice în baza certificatului de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, permisului de pescuit comercial și a permisului de pescuit sportiv şi de amator, eliberate de către autoritatea emitentă.
    (2) Dreptul la pescuit poate fi limitat în măsura în care este necesar să se asigure securitatea statului, ocrotirea sănătăţii populaţiei sau protecţia mediului, inclusiv a resurselor biologice acvatice.
    (3) Dreptul de pescuit poate fi limitat şi în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (4) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    Articolul 12. Certificatul de atribuire a cotei de pescuit
                         comercial și permisul de pescuit comercial
    (1) Persoanele fizice și juridice care practică activitate de întreprinzător și vor să obțină dreptul de pescuit comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale au obligația să solicite și să obțină de la autoritatea emitentă un certificat de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial în baza cotelor anuale aprobate de către autoritatea emitentă. În acest scop, solicitantul prezintă următoarele documente:
    a) o cerere în care se indică denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, IDNO-ul solicitantului, numele, prenumele, adresa, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul conducătorului, sectorul/sectoarele de pescuit conform listei aprobate, unitățile și mărimea laturii ochiului uneltelor de pescuit care vor fi utilizate, numărul persoanelor angajate care vor realiza pescuitul;
    b) lista angajaților care vor realiza pescuitul și copiile de pe ordinele de angajare a acestora;
    c) copiile de pe buletinele de identitate ale angajaților pentru care este necesară eliberarea permiselor de pescuit comercial;
    d) fotografia fiecărui angajat pentru care este necesară eliberarea permisului de pescuit comercial.
    (2) Cererile sînt recepţionate anual, de la data publicării listei obiectivelor acvatice piscicole naturale şi/sau a sectoarelor acestora în care va fi permis pescuitul comercial în anul următor şi a cotelor anuale aprobate pentru pescuitul comercial, pînă la data de 1 mai.
    (3) În cazul în care, la data expirării termenului-limită de prezentare a cererilor pentru pescuitul comercial într-un obiectiv acvatic piscicol natural sau într-un sector al acestuia, a fost depusă o singură cerere, aceasta se examinează în decurs de 8 zile. Dacă autoritatea emitentă decide eliberarea certificatului, cu 3 zile înainte de expirarea termenului-limită, transmite prin intermediul ghișeului unic electronic sau prin alte căi de comunicare o notificare solicitantului, prin care i se aduce la cunoștință eliberarea certificatului, obligația achitării taxei stabilite pentru acest act în conformitate cu prevederile alin. (8) și prezentării documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (4) În cazul în care, la data expirării termenului-limită de prezentare a cererilor pentru pescuitul comercial într-un obiectiv acvatic piscicol natural sau într-un sector al acestuia, au fost depuse mai multe cereri, se va organiza o licitaţie de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial. Respectiv, termenul de examinare și de eliberare a certificatelor se va extinde pînă la 14 zile.
    (5) În cazul specificat la alin. (4), autoritatea emitentă instituie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului-limită de prezentare a cererilor, o comisie pentru organizarea licitaţiei de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale și sectoarele acestora, care organizează licitaţia în termen de 3 zile de la data instituirii sale, informînd solicitanţii, cu cel puţin o zi înainte, despre data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei. Cîștigător al licitaţiei este desemnat participantul care a oferit cel mai mare preţ pentru cota anuală de pescuit comercial în obiectivul/sectorul acvatic piscicol natural, pornind de la preţul stabilit pentru o cotă, conform prevederilor alin. (8). Rezultatele licitaţiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii comisiei, a cărui copie se transmite cîștigătorului în ziua desfăşurării licitaţiei. În cazul în care participanţii la licitaţie oferă preţuri egale, comisia anunţă o nouă licitaţie. Dacă şi după licitaţia repetată participanţii la licitaţie oferă preţuri egale, cîștigătorul este desemnat prin tragere la sorţi sau printr-o altă metodă convenită cu participanţii la licitaţie, consemnată în procesul-verbal autentificat prin semnăturile participanţilor la licitaţie.
    (6) Cîștigătorul licitaţiei este obligat, în termen de 3 zile de la data desfășurării licitaţiei, să achite taxa pentru certificatul de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial și să prezinte la autoritatea emitentă copia documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv. Dacă la expirarea termenului de 3 zile cîștigătorul licitației nu a prezentat copia documentului confirmativ de plată, participantul la licitație care a oferit preţul imediat următor în scădere este anunțat despre posibilitatea de a achiziționa certificatul de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, cu obligația de a achita, în decurs de 3 zile, taxa pentru acesta, și de a intra în posesia certificatului la prezentarea documentului confirmativ de plată.
    (7) Certificatul de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, al cărui format este aprobat de Guvern, poate fi eliberat persoanei fizice sau juridice fie pentru o singură cotă, fie pentru mai multe cote obținute/cîștigate de aceasta în condițiile prezentului articol și este valabil timp de un an de la data eliberării.
    (8) Taxa pentru o cotă de pescuit comercial constituie 9000 lei. Costul certificatului de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial se constituie din valoarea cotei sau suma valorilor cotelor oferite de cîștigătorul licitației. Suma stabilită pentru un certificat de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial se transferă în Fondul Ecologic Național.
    (9) La eliberarea certificatului de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, autoritatea emitentă eliberează gratis și permisele de pescuit comercial pentru persoanele angajate de titularul certificatului, conform listei anexate la cerere. Formularul-tip al acestor permise este stabilit de către Guvern. Permisul de pescuit comercial are același termen de valabilitate ca și certificatul de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, este individual, netransmisibil și nu oferă titularului dreptul de a angaja personal auxiliar pentru activităţi de pescuit.
    (10) Pentru verificarea autenticității actelor prezentate, autoritatea emitentă poate solicita prezentarea documentelor în original la eliberarea actului permisiv.
    Articolul 13. Permisul de pescuit sportiv şi de amator
    (1) Permisul de pescuit sportiv şi de amator se eliberează de către autoritatea emitentă persoanelor fizice pe bază de cerere, în momentul prezentării documentului confirmativ de plată a taxei. La cerere se anexează copia buletinului de identitate al solicitantului.
    (2) Taxa pentru eliberarea permisului de pescuit sportiv şi de amator este de 300 de lei pentru un an şi de 30 de lei pentru o zi, iar pentru pensionari – de 150 de lei pentru un an şi de 15 lei pentru o zi. În cazul în care mărimea pensiei este mai mică decît mărimea stabilită a coşului minim de consum, taxa pentru permisul de pescuit sportiv și de amator este de 30 de lei pentru un an şi de 2 lei pentru o zi.
    (3) Formularul permisului de pescuit sportiv şi de amator se aprobă de către Guvern. Permisul este valabil pe perioada pentru care a fost solicitat și achitat – pentru o zi sau pentru un an.
    (4) Autoritatea emitentă ține Registrul cererilor de eliberare a certificatelor de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, a permiselor de pescuit comercial, a permiselor de pescuit sportiv şi de amator, precum și Registrul actelor respective eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele în cauză, respectînd rigorile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
    Articolul 14. Limitarea dreptului de utilizare a resurselor
                          biologice acvatice din obiectivele acvatice
                          piscicole naturale
    (1) Limitarea dreptului de utilizare a resurselor biologice acvatice din obiectivele acvatice piscicole naturale se efectuează în legătură cu:
    a) necesitatea utilizării acestor obiective acvatice pentru reproducerea şi aclimatizarea hidrobionţilor;
    b) nerespectarea de către utilizatorii de resurse biologice acvatice a prevederilor legale şi a condiţiilor stipulate în actele permisive.
    (2) Dreptul de utilizare a resurselor biologice acvatice poate fi limitat sau retras prin decizia autorității emitente, iar în cazul subiecţilor activităţii de întreprinzător – în condiţiile stabilite de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.”
    5. La articolul 15, textul „autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și protecția mediului” se substituie cu textul „autoritatea emitentă”.
    6. Articolul 16:
    la alineatul (1), textul „contra plată” se substituie cu textul „în baza permisului de pescuit sportiv și de amator”, iar textul „de Serviciul Piscicol” se substituie cu textul „de către autoritatea emitentă”;
    alineatul (2) se abrogă.
    7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 17. Pescuitul comercial
    (1) Pescuitul comercial este permis persoanelor fizice și juridice care practică activitate de întreprinzător în baza certificatului de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, eliberat de către autoritatea emitentă în conformitate cu prevederile art. 12.
    (2) Pescuitul comercial este permis doar în obiectivele acvatice piscicole naturale şi/sau în sectoarele acestora, aprobate anual de către autoritatea emitentă, care publică, pînă la data de 15 aprilie, lista acestor obiective și sectoare, precum și cotele pentru pescuitul comercial pe anul următor.
    (3) Pescuitul comercial este practicat exclusiv de personalul de pescari angajați de către titularii certificatului de atribuire a cotei/cotelor anuale de pescuit comercial, în baza permiselor de pescuit eliberate de către autoritatea emitentă odată cu certificatul în cauză.
    (4) Pescuitul comercial se efectuează cu năvoade, ave, plase și etere. Dimensiunile minime ale ochiurilor acestora trebuie să fie de:
    a) 36 mm în matriță și 50 mm în aripi – la năvoade;
    b) 55 mm – la ave, plase;
    c) 36 mm – la etere.
    Acestea nu trebuie să fie instalate pe mai mult de 2/3 din lățimea fluviilor, rîurilor, gîrlelor, canalelor sau în poziție de șah. Se interzice pescuitul comercial prin folosirea momelilor naturale sau artificiale.
    (5) Dimensiunile minime ale peștilor pentru care este permis pescuitul comercial sînt stabilite de Guvern.
    (6) Persoanele fizice și juridice care practică pescuitul comercial sînt obligate să respecte regulile și condițiile de pescuit menționate la art. 21 și 38.”
    8. Articolul 171 se abrogă.
    9. La articolul 18, sintagma „Serviciul Piscicol” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    10. La articolul 19 alineatul (2), textul „de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului” se substituie cu textul „de către autoritatea emitentă”.
    11. La articolul 20, textul „autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului” se substituie cu textul „autoritatea emitentă”, iar sintagma „Serviciul Piscicol” – cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    12. La articolul 21, sintagma „Serviciul Piscicol”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    13. La articolul 25, sintagma „Serviciul Piscicol” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    14. La articolul 26 alineatul (2), sintagma „Serviciul Piscicol” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    15. În denumirea capitolului VII, sintagma „SERVICIULUI PISCICOL” se substituie cu sintagma „INSPECTORATULUI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI”.
    16. La articolul 33:
    în denumire și în cuprinsul articolului, sintagma „Serviciul Piscicol”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la alineatul (2), litera a) se abrogă.
    17. La articolul 36, textul „Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului” se substituie cu textul „Autoritatea emitentă”, iar sintagma „Serviciului Piscicol” – cu sintagma „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”.
    18. La articolul 37 alineatul (1), textul „autorității centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului” se substituie cu textul „autorității emitente”.
    19. La articolul 38 alineatul (1):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) construcția de zăgazuri și diguri continue pe rîuri, afluenți și canale, realizarea lucrărilor de adîncire pentru menținerea nivelului navigabil și pentru preîntîmpinarea calamităților naturale, exploziile, scurgerile de apă din bălți, limanuri și lacuri fără a supune în prealabil aceste activități procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau, după caz, unei expertize ecologice de stat în conformitate cu Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică. Respectiv, aceste lucrări se permit numai în baza acordului de mediu sau, după caz, în baza avizului expertizei ecologice de stat, cu respectarea condițiilor și măsurilor de protecție a mediului stabilite în aceste acte;”
    litera h) se abrogă;
    la litera i), textul „autorității centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului” se substituie cu textul „autorității emitente”;
    la literal j), sintagma „Serviciului Piscicol” se substituie cu sintagma „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”;
    la litera r) sintagma „Serviciul Piscicol” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    la litera t), textul „acordul Serviciului Piscicol” se substituie cu textul „o coordonare cu autoritatea emitentă în procesul de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei”;
    la litera u), după cuvîntul „fără” se introduce textul „acordul de mediu sau, după caz,”.
    20. La articolul 40, sintagma „Serviciul Piscicol”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „autoritatea emitentă” la forma gramaticală corespunzătoare.
    21. Articolul 41 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 41. Cerinţele faţă de proiectarea, amplasarea,
                           construcţia şi darea în exploatare a obiectivelor
                           ce pot afecta starea bazinelor acvatice piscicole
    (1) La proiectarea, amplasarea, construcţia şi darea în exploatare a unor obiective, precum şi la efectuarea de lucrări în bazinele acvatice piscicole şi în zonele aferente, agenţii economici sînt obligaţi să supună activitățile respective, încă la etapa de planificare, procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sau, după caz, expertizei ecologice de stat.
    (2) În cazul în care activitățile de proiectare, amplasare, construcţie şi dare în exploatare a obiectivelor ce pot afecta starea bazinelor acvatice piscicole cad sub incidența Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, agentul economic asigură elaborarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și obține de la autoritatea emitentă acordul de mediu corespunzător.
    (3) După obținerea acordului de mediu se elaborează documentația de proiect ce trebuie să conțină, în mod obligatoriu, capitolul „Protecția mediului”, în care se includ informații privind componentele de mediu potențial afectate de activitatea planificată, posibilele efecte ale acesteia asupra mediului și măsurile de protecţie a mediului.
    (4) Pentru activitățile de proiectare, amplasare, construcţie şi dare în exploatare a obiectivelor ce pot afecta starea bazinelor acvatice piscicole, care nu cad sub incidența Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, documentația de proiect se supune expertizei ecologice de stat în condițiile Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică, după caz.
    (5) Acordul de mediu și avizul expertizei ecologice de stat conțin măsuri și condiții de protecţie a resurselor biologice acvatice, de asigurare a condiţiilor de reproducere, creştere şi migrare a peştelui şi a altor organisme acvatice, de valorificare piscicolă a lacurilor de acumulare, de reparaţie a pagubelor cauzate, calculate şi argumentate sub aspect ecologico-piscicol.
    (6) Condițiile indicate în actele menționate la alin. (5) se iau în considerare, în mod obligatoriu, de către autoritățile abilitate la eliberarea actelor permisive (autorizație de construcție, autorizație de mediu pentru folosința specială a apei etc.).
    (7) Agenții economici sînt obligați să prevadă mijloace băneşti pentru reparaţia pagubelor cauzate resurselor biologice acvatice şi să efectueze măsurile ameliorative indicate în actele permisive.”
    22. La articolul 42 alineatul (3), sintagma „Serviciului Piscicol” se substituie cu sintagma „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”.
    23. La punctele 11, 19 și 22 din anexa nr. 1, sintagma „Serviciul Piscicol”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LIV. – Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 627), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Dubiile apărute la aplicarea legislaţiei în procesul iniţierii, desfăşurării şi lichidării afacerii vor fi interpretate în favoarea întreprinzătorului.”
    2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Previzibilitatea cheltuielilor
    (1) Plăţile pentru actele permisive eliberate întreprinzătorilor de către autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii cu funcţii de reglementare şi control se stabilesc prin legi, cu indicarea serviciului, a actului și a mărimii taxei pentru aceste servicii şi acte.
    (2) Plăţile pentru serviciile prestate de autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii cu funcţii de reglementare şi control, precum şi pentru controalele oficiale efectuate în conformitate cu art. 19 alin. (1) pct. 5) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, se stabilesc de către Guvern. Cuantumul plăţilor se calculează în funcție de costurile pe care le impun controalele şi serviciile respective și luînd în considerare situația specifică a fiecărei întreprinderi. În cazul în care plăţile se percep de la operatori, aplicarea acestora se face în baza unor principii comune. Plăţile colectate de la prestarea serviciilor şi efectuarea controalelor oficiale contra plată se distribuie între bugetul instituţiei şi bugetul de stat. Criteriile şi metodologia de stabilire a cuantumului plăţilor, cuantumul acestor plăţi şi modul de distribuire a veniturilor din aceste plăţi între bugetul instituţiei şi bugetul de stat se aprobă de către Guvern. Veniturile din plăţile prevăzute în prezentul alineat, care se transferă la bugetul instituţiei, se utilizează, pe măsura încasării acestora, pentru acoperirea cheltuielilor de efectuare a controalelor oficiale şi pentru dezvoltarea instituţiei.”
    3. La articolul 11:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „conform procedurilor stabilite prin lege”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul „şi a cazurilor în care actul permisiv, eliberat de autoritatea emitentă, este obligatoriu să fie prezentat în original, conform tratatelor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi a altor cazuri expres prevăzute de lege”.
    4. Articolul 17:
    la alineatul (3), textul „a hotărîrii definitive și irevocabile” se substituie cu textul „a unei hotărîri definitive. Decizia autorităţii privind suspendarea (limitarea) activităţii de întreprinzător încetează dacă, prin hotărîre a instanței de judecată, aceasta a fost anulată”;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) În cazul în care suspendarea licenţei/autorizaţiei nu s-a soldat cu o hotărîre a instanţei de judecată, iar autoritatea administraţiei publice şi/sau o altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control este obligată, prin lege, să se adreseze instanţei cu acţiune de retragere a licenţei/autorizaţiei, acţiunile se comasează într-o singură procedură judecătorească conform normelor şi condiţiilor stabilite de Codul de procedură civilă.”
    Art. LV. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Autorizaţia de retransmisie
    (1) Pe teritoriul Republicii Moldova, retransmisia serviciilor de programe de către distribuitorii de servicii se face numai în baza autorizaţiei de retransmisie, eliberată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, şi cu acordul producătorului serviciilor de programe preconizate pentru retransmisie.
    (2) Procedura de eliberare, de modificare şi de retragere a autorizaţiei de retransmisie se stabileşte prin prezentul cod şi alte acte legislative.
    (3) Autorizaţia de retransmisie va conţine:
    a) numărul autorizaţiei;
    b) datele de identificare ale titularului autorizaţiei;
    c) denumirea distribuitorului de servicii;
    d) drepturile titularului autorizaţiei;
    e) obligaţiile titularului autorizaţiei;
    f) drepturile organului care eliberează autorizaţia;
    g) cazurile de retragere a autorizaţiei înainte de termen;
    h) amplasamentul stației;
    i) localitățile în care își desfășoară activitatea;
    j) structura ofertei serviciilor de programe retransmise.
    (4) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de retransmisie este de 6 ani.
    (5) Taxa de stat pentru eliberarea autorizaţiei de retransmisie este de 5000 de lei.
    (6) Autorizaţia de retransmisie se eliberează fără concurs.
    (7) Modul de solicitare, acordare, suspendare și de retragere a actelor permisive prevăzute de prezentul cod pentru agenții economici se stabilește de Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezentul cod.”
    2. Codul se completează cu articolele 281–283 cu următorul cuprins:
    „Articolul 281. Obţinerea autorizaţiei de retransmisie
    (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de retransmisie, solicitantul depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului o cerere conform modelului aprobat. Cererea solicitantului autorizaţiei de retransmisie este examinată de către Consiliu în termen de 30 de zile calendaristice.
    (2) La cererea de obţinere a autorizaţiei de retransmisie se anexează:
    a) structura ofertei serviciilor de programe preconizate a fi retransmise;
    b) copia acordurilor cu producătorii serviciilor de programe preconizate a fi retransmise sau reprezentanţii legali ai acestora;
    c) declaraţia privind participarea, directă sau indirectă, ori neparticiparea cu capital în fondurile statutare ale altor societăţi din domeniul audiovizualului (în procente);
    d) dovada achitării taxei de stat.
    (3) Direcția responsabilă din cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului pregătește un proiect de decizie privind eliberarea autorizației de retransmisie solicitantului. Proiectul deciziei privind eliberarea autorizației de retransmisie se examinează în cadrul ședinței publice a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, unde se ia decizia privind eliberarea autorizației de retransmisie.
    (4) Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de retransmisie, solicitantul depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului o cerere cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea datei de expirare a autorizaţiei obţinute anterior.
    Articolul 282. Condiţiile pentru activitatea
                           de retransmisie
    (1) Titularul autorizaţiei de retransmisie îşi poate începe activitatea dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:
    a) intenţia de demarare a activităţii a fost comunicată în scris Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea activității. Informaţia este însoţită de copii ale contractelor încheiate cu producătorii serviciilor de programe preconizate a fi retransmise sau cu reprezentanţii legali ai acestora;
    b) oferta serviciului de programe corespunde celei declarate la momentul obţinerii autorizaţiei de retransmisie. În cazul unor modificări, acestea urmează să fie aprobate de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi introduse în condiţiile autorizaţiei de retransmisie.
    (2) În cazul modificării structurii ofertei serviciilor de programe retransmise, titularul autorizației, în termen de 5 zile lucrătoare, va depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului următoarele acte:
    a) cererea de modificare a autorizaţiei de retransmisie;
    b) structura ofertei serviciilor de programe retransmise, conform modelului;
    c) acordul de retransmisie, numai pentru serviciile de programe care fac obiectul modificării.
    (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de modificare a autorizaţiei de retransmisie şi a documentelor confirmative, Consiliul Coordonator al Audiovizualului emite o decizie privind modificarea autorizaţiei de retransmisie.
    (4) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de retransmisie modificate nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în autorizaţia de retransmisie inițială.
    (5) Taxa pentru modificarea autorizaţiei de retransmisie constituie 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia.
    Articolul 283. Retragerea autorizaţiei de retransmisie
    Autorizaţia de retransmisie se retrage în următoarele situaţii:
    a) încălcarea sistematică a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor autorizaţiei de către titularul autorizaţiei;
    b) retransmiterea de către distribuitorul de servicii a unui serviciu de programe fără deţinerea drepturilor de retransmisie;
    c) neînceperea activității de către distribuitorul de servicii în termen de un an de la data eliberării autorizaţiei;
    d) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
    e) ca urmare a deciziei de radiere a titularului autorizaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    f) transmiterea autorizaţiei către o altă persoană pentru a desfăşura activitatea respectivă;
    g) neînlăturarea în termenul stabilit de lege a circumstanţelor care au condus la sancţionarea titularului autorizaţiei;
    h) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de eliberare a actului permisiv;
    i) depunerea unei cereri în acest sens de către titularul autorizaţiei.”
    3. La articolul 29, alineatele (3), (6) şi (7) se abrogă.
    Art. LVI. – Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 40), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textul „act de clasificare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „certificat de clasificare” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 6, litera l) se abrogă.
    3. Articolul 8 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Controlul calităţii serviciilor turistice prestate se efectuează de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, în baza petiţiilor şi a sesizărilor consumatorilor privind calitatea nesatisfăcătoare a serviciilor turistice prestate.”
    4. La articolul 102 alineatul (2), în partea introductivă, textul „titulari ai licențelor de turism” se substituie cu textul „care practică activitate de turism în Republica Moldova”.
    5. La articolul 12 litera b), cuvîntul „licențiate” se exclude.
    6. La articolul 14:
    în denumire, cuvîntul „Obligațiile” se substituie cu textul „Condițiile de activitate ale”;
    la alineatul (1):
    literele a) şi b) se abrogă;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să încheie contracte de colaborare cu structurile de primire turistică străine clasificate sau cu structurile de primire turistică din Republica Moldova clasificate;”
    alineatul (2) se abrogă.
    7. Articolul 15 se abrogă.
    8. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Structurile de primire turistică
    (1) Structurile de primire turistică se vor ghida în activitatea lor de Normele metodologice şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei, aprobate de Guvern.
    (2) Structurile de primire turistică ce dețin mai mult de 10 spaţii de cazare (camere şi/sau apartamente) au dreptul să obţină certificatul de clasificare de la entitatea acreditată la nivel internațional sau local.
    (3) Toate structurile de primire turistică vor notifica autoritatea administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu se va desfăşura activitatea turistică și autoritatea centrală de turism cu privire la iniţierea activităţii turistice.
    (4) Autoritatea centrală de turism va asigura ținerea Registrului structurilor de primire turistică.”
    9. Articolul 181:
    la alineatul (1):
    litera b) se abrogă;
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) o copie a diplomei de studii superioare de licență/masterat în domeniul turismului sau o copie a certificatului de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională.”
    la alineatul (5), textul „solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul de clasificare” se substituie cu textul „certificatul de clasificare se consideră emis”;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Certificatul de clasificare se eliberează gratis, pe termen nedeterminat. Structura de primire turistică se va adresa autorității centrale pentru turism pentru reconfirmarea actului cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.”
    la alineatul (11), textele „sau în cazul expirării termenului de valabilitate a actului de clasificare” și „sau pînă la expirarea termenului de valabilitate” se exclud.
    10. Articolul 182:
    la alineatul (1), textul „Structura de primire turistică” se substituie cu textul „Structura de primire turistică ce deține certificatul de clasificare”;
    la alineatul (3), textul „prin care se permite desfăşurarea activităţilor prevăzute de prezenta lege” se exclude;
    la alineatul (4), textul „Pentru a-și prelungi activitatea, structura declasificată este obligată să obțină un nou act de clasificare pentru categoria la care a fost declasificată.” se substituie cu textul: „Structura declasificată are dreptul să obţină un nou certificat de clasificare pentru categoria la care a fost declasificată.”
    alineatele (5) și (6) se abrogă.
    11. Legea se completează cu articolul 231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 231. Controlul de stat al activităţii economice
                             în domeniul turismului
    Controlul de stat al persoanelor ce desfăşoară activitatea de întreprinzător în sfera turismului se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    Art. LVII. – La articolul 81 alineatul (6) din Legea nr. 422/2006 privind securitatea generală a produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36–38, art. 145), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei”.
    Art. LVIII. – Legea nr. 61/2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 230), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, noțiunea „societate de audit, auditor întreprinzător individual” va avea următorul cuprins:
    „societate de audit, auditor întreprinzător individual – subiect al activităţii de întreprinzător, înregistrat în conformitate cu legislaţia civilă şi cu legislaţia specială din domeniu;”.
    2. La articolul 8 alineatul (2) litera i), textul „ , datele din licență” se exclude.
    3. La articolul 10 alineatul (5) litera b) ultima liniuţă, textul „ , seria, numărul şi data eliberării licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit” se exclude.
    4. Articolul 20 se completează cu alineatele (11), (41) și (42) cu următorul cuprins:
    „(11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    „(41) Pentru a fi admis la examenul de calificare, pretendentul transmite la Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor, pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, următoarele documente:
    a) o cerere de admitere la examenul de calificare (conform modelului prevăzut în anexa la prezenta lege);
    b) curriculum vitae;
    c) o fotografie în format electronic și/sau două fotografii cu dimensiunea 3x4 cm;
    d) o declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale și contravenționale;
    e) diploma de studii superioare corespunzătoare, confirmată de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cazul studiilor peste hotare;
    f) documentele ce confirmă angajarea şi experienţa în muncă corespunzătoare în Republica Moldova sau documentul (tradus în limba de stat şi legalizat conform legislaţiei în vigoare) care confirmă o vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic acumulată în afara Republicii Moldova;
    g) recomandarea, în formă scrisă, a organului executiv al societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la care este angajat pe parcursul perioadei de stagiu;
    h) buletinul de identitate sau permisul de şedere (după caz), eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova;
    i) certificatul internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului, cu anexarea disciplinelor susţinute, tradus în limba de stat şi legalizat în condiţiile legislaţiei în vigoare (după caz);
    j) confirmarea certificatului internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului de către organul care l-a eliberat, tradusă în limba de stat şi legalizată în condiţiile legislaţiei în vigoare (după caz).
    (42) În cazul depunerii actelor în format electronic, originalele actelor se prezintă la secretarul Comisiei de certificare cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită privind desfăşurarea examenului. În cazul depunerii actelor pe suport de hîrtie, concomitent cu prezentarea copiilor documentelor, se prezintă şi originalele acestora. Originalele documentelor se restituie după confruntarea acestora cu copiile. Copiile documentelor şi documentele corespunzătoare se prezintă de către pretendent la secretarul Comisiei, într-o mapă-dosar, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea examenului.”
    5. Articolul 22 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Certificatul de calificare al auditorului se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării deciziei de către Comisia de certificare, care nu poate fi luată mai tîrziu decît la 15 zile lucrătoare de la data susţinerii examenului.”
    6. Articolul 27:
    la alineatul (1), textul „asigurarea normativă, certificarea și licențierea” se substituie cu textul „asigurarea normativă și certificarea”;
    la alineatul (2), textul „și Agenţia Servicii Publice” se exclude.
    7. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Condițiile de desfășurare a activităţii
                           de audit
    (1) Pentru desfăşurarea activităţii de audit se stabilesc următoarele condiţii:
    a) corespunderea societăţii de audit şi a auditorului întreprinzător individual cu prevederile art. 5;
    b) prestarea de către societatea de audit şi de către auditorul întreprinzător individual, pe lîngă activitatea de audit, doar a serviciilor prevăzute la art. 6.
    (2) Se consideră încălcare a condițiilor de desfășurare a activității de întreprinzător cazurile în care societatea de audit sau auditorul întreprinzător individual:
    a) efectuează o altă activitate de întreprinzător concomitent cu cea de audit, cu excepţia activităţilor permise de prezenta lege;
    b) nu corespunde prevederilor art. 5;
    c) a comis încălcări în procesul efectuării auditului, fapt confirmat prin decizia Consiliului de supraveghere a activităţii de audit.”
    8. Articolul 30:
    la alineatul (2), literele h), i), j) și k) se abrogă;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Pentru ţinerea şi actualizarea informaţiei din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali:
    a) Agenția Servicii Publice prezintă la Ministerul Finanţelor, lunar, informaţia indicată la alin. (2) lit. b);
    b) societăţile de audit și auditorii întreprinzători individuali prezintă la Ministerul Finanţelor, în termen de 30 de zile de la data desfăşurării activităţii de audit, informaţia indicată la alin. (2) lit. g).”
    9. La articolul 31 alineatul (3), litera f) se abrogă.
    10. Legea se completează cu o anexă cu următorul cuprins:

    anexa

    Art. LIX. – Legea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 93/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 358), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    2. La articolul 12 alineatul (1):
    literele d), e) și h) se abrogă;
    la litera j), textul „și exercită controlul asupra executării deciziilor adoptate pe marginea acestora” se exclude.
    3. Articolul 13:
    la litera d), textul „ , la obiectivele economiei naționale, să emită dispoziții, hotărîri privind înlăturarea încălcărilor legislației în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor, precum și ale standardelor, normelor și regulilor în acest domeniu” se exclude;
    la litera f), textul „starea mijloacelor individuale și colective de protecție, precum și” se exclude;
    litera g) se abrogă;
    la litera k), textul „ , iar în caz de necesitate – la exercitarea controlului asupra respectării cerințelor standardelor, normelor și regulilor protecției civile și apărării împotriva incendiilor” se exclude.
    Art. LX. – Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenți economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    2. La articolul 7 litera i), textul „prin intermediul ghișeului unic al autorității de licențiere” se exclude.
    3. La articolul 8 litera c), cuvintele „și licențiate” se exclud.
    4. La articolul 10 litera e), textul „ , informarea Agenţiei Servicii Publice privind existența hotărîrilor definitive cu privire la neacreditarea acestora” se exclude.
    5. La articolul 21 alineatul (2), cuvîntul „licențiate” se exclude.
    6. La articolul 22:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 22. Condiţiile activității de instruire a personalului
                           din domeniul transportului rutier”;
    partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „Pentru inițierea și desfășurarea activității de instruire a personalului din domeniul transportului rutier trebuie să fie îndeplinite cumulativ:”
    la alineatul (3) litera e), textul „coordonate cu poliţia” se substituie cu textul „notificate poliției în modul stabilit de Guvern”;
    articolul se completează cu alineatele (5), (6) și (7) cu următorul cuprins:
    „(5) Persoana care intenționează să inițieze activitatea de instruire practică în conducerea autovehiculelor pe drumurile publice (activitate de școală auto), cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de inițierea activității respective, este obligată să notifice Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Afacerilor Interne cu privire la acest fapt, prezentînd și o schiţă a itinerarului pentru efectuarea instruirii practice în conducerea autovehiculelor pe drumurile publice. Notificarea va conține datele de identificare ale persoanei, adresa unității de instruire și o declarație pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea cerințelor stabilite de prezenta lege. La notificare se vor anexa copiile de pe documentele indicate la art. 23.
    (6) Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, la data recepționării notificării, vor elibera gratis și necondiționat o confirmare a recepționării (care, după caz, poate fi un act separat sau al doilea exemplar al notificării recepționate, vizat cu data și semnătura funcționarului responsabil de recepționare). Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va înregistra unitatea de instruire în modul corespunzător și, după caz, va înștiința alte autorități publice responsabile. Modul de notificare și formularul notificării se stabilesc de către Guvern.
    (7) În cazul în care itinerarul notificat este întocmit cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare și poate crea un pericol iminent pentru siguranța traficului rutier, Ministerul Afacerilor Interne, în maximum 10 zile lucrătoare, va înștiința persoana despre acest fapt și va prescrie ajustările de itinerar necesare, pe care persoana care a notificat itinerarul este obligată să le respecte pînă la prezentarea unei schițe de itinerar alternative.”
    7. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Documentele necesare pentru activitatea
                           de instruire a personalului din domeniul
                           transportului rutier
    (1) Fiecare unitate de instruire a personalului din domeniul transportului rutier, pe durata întregii sale activități, trebuie să dețină obligatoriu următoarele documente (în copie sau în original):
    a) titlul de proprietate sau contractul de locațiune a sălilor de studii, a terenurilor speciale sau, după caz, a locului în care se va desfăşura activitatea de instruire în conducerea autovehiculelor, precum şi schiţa cu dimensiunile acestora şi amplasarea elementelor obligatorii necesare procesului de instruire şi efectuării probelor de verificare a aptitudinilor şi a comportamentului în conducerea autovehiculelor;
    b) autorizaţia sanitară de funcţionare pentru clădirea sau, după caz, încăperea în care se va desfăşura procesul de instruire;
    c) programele de instruire a conducătorilor de autovehicule, aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, şi/sau programele de pregătire şi perfecţionare a instructorilor în conducerea auto pe categorii/subcategorii de vehicule pentru care se va desfăşura instruirea ori, după caz, programele aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, cu avizul Ministerului Economiei și Infrastructurii, privind formarea iniţială şi perfecţionarea periodică a conducătorilor de autovehicule, a cadrelor manageriale din domeniul transportului rutier şi/sau a experţilor de la staţiile de inspecţie tehnică;
    d) lista autovehiculelor utilizate la unitatea de instruire în cauză cu drept de proprietate, de locaţiune sau de leasing, însoţită de certificatele de înmatriculare pentru fiecare vehicul destinat instruirii în conducere (în cazul în care unitatea utilizează autovehicule în procesul de instruire);
    e) lista nominală a personalului didactic din cadrul unității de instruire în cauză, însoţită de următoarele documente în copii:
    – pentru profesorii de siguranţă rutieră – diplomele de studii, certificatul de atestare profesională, permisul de conducere, o declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
    – pentru instructorii în conducerea auto – certificatul de atestare profesională, permisul de conducere pentru categoriile/subcategoriile de vehicule pentru care va presta activitatea de instruire, o declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale şi contravenţionale;
    – pentru personalul didactic specializat în disciplinele Acordarea primului ajutor şi Instruirea antialcoolică şi antidrog – diplomele de studii în domeniu, certificatul de atestare profesională sau, după caz, contractul de prestări servicii încheiat cu o instituţie medico-sanitară publică pentru instruirea la disciplinele menţionate;
    – pentru profesorii unităţilor de formare iniţială şi perfecţionare periodică a conducătorilor de autovehicule, a cadrelor manageriale din domeniul transportului rutier şi/sau a experţilor din cadrul staţiilor de inspecţie tehnică – diploma de studii superioare în domeniul ingineriei şi/sau al tehnologiei transportului auto ori, după caz, al tehnologiilor de operare în transportul auto, documentele care certifică experienţa de muncă de minimum 5 ani în domeniu şi certificatul de atestare profesională;
    – pentru managerul unităţii de instruire (după caz, al subdiviziunii acesteia) – contractul individual de muncă, diploma de studii superioare în domeniul ingineriei şi/sau al tehnologiei transportului auto ori, după caz, al tehnologiilor de operare în transportul auto, documentele care certifică experienţa de muncă de minimum 5 ani în domeniu, o declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale şi contravenţionale;
    f) lista de echipamente şi dotări tehnico-didactice proprii, conform anexei la prezenta lege;
    g) schiţa itinerarului pentru efectuarea instruirii practice în conducerea autovehiculelor pe drumurile publice (notificată poliției);
    h) lista dotărilor metodico-didactice corespunzătoare cerinţelor stabilite de normele metodologice aprobate de Ministerul Economiei şi Infrastructurii – pentru unităţile de formare iniţială şi perfecţionare periodică a conducătorilor de autovehicule, a cadrelor manageriale din domeniul transportului rutier şi/sau a experţilor din cadrul staţiilor de inspecţie tehnică;
    i) schiţa amenajărilor şi lista echipamentelor tehnice deţinute, prevăzute la art. 41 alin. (3), sau contractul de locaţiune a utilajului tehnologic menţionat, încheiat cu o staţie de inspecţie tehnică autorizată – pentru unităţile de formare iniţială şi perfecţionare periodică a experţilor de la staţiile de inspecţie tehnică.
    (2) Documentele indicate la alin. (1), după caz, vor fi utilizate inclusiv pentru obținerea acreditării conform art. 28 și prezentate în cadrul controlului de stat conform art. 27.”
    8. La articolul 24:
    în partea introductivă, textul „ , în baza licenței de activitate,” se exclude;
    la litera b), textul „prevăzute în licența de activitate” se substituie cu cuvîntul „corespunzătoare”.
    9. Articolul 25:
    la litera c), textul „autorizată a licenței de activitate și, după caz, cea a” se exclude;
    la litera e), textul „numai în locurile declarate în dosarul de licențiere,” se exclude;
    litera h) se abrogă.
    10. Articolul 26 se abrogă.
    11. La articolul 27:
    alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Exercitarea controlului asupra activităţii unităţilor de instruire a personalului din domeniul transportului rutier revine Ministerului Educației, Culturii și Cercetării prin autoritatea sa responsabilă de acreditare, cu cooptarea reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, precum şi ai altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate. Controlul agenților economici care prestează servicii de instruire a personalului în domeniul transportului rutier se inițiază și se desfășoară în limitele și în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne supraveghează respectarea prevederilor prezentei legi și a legislației în vigoare cu privire la siguranța traficului rutier.”
    la alineatul (4), cuvîntul „licențiată” se exclude;
    alineatele (5)–(8) se abrogă.
    12. Articolul 28:
    la alineatul (1), textul „ , cu excepţia unităţilor de formare iniţială şi perfecţionare periodică a conducătorilor de autovehicule, a cadrelor manageriale din domeniul transportului rutier şi/sau a experţilor din cadrul staţiilor de inspecţie tehnică,” se exclude;
    la alineatul (4) litera a), textul „copiile actelor depuse la dosarul de licențiere, semnate de către managerul unității de instruire,” se exclude;
    la alineatul (5), textul „eliberarea licenței de activitate” se substituie cu textul „notificarea activității”, iar textul „eliberarea licenței” – cu cuvîntul „notificare”;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Unitatea de instruire nu se acreditează în cazul în care, în urma evaluării, se constată următoarele abateri:
    a) admiterea la pregătirea teoretică sau practică a persoanelor în lipsa unui contract încheiat sau admiterea persoanelor care nu sînt înscrise în registrul persoanelor care urmează cursuri de instruire pentru obţinerea permisului de conducere, sau efectuarea pregătirii şi pentru alte categorii de autovehicule decît cele pentru care unitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier a transmis o notificare;
    b) desfăşurarea activităţii de către filială şi/sau subdiviziunea separată fără notificarea corespunzătoare;
    c) desfăşurarea activităţii de instruire în locuri nedeclarate, implicarea, în procesul de pregătire, a cadrelor didactice neatestate în modul stabilit, precum şi utilizarea, în procesul de pregătire practică, a vehiculelor neindicate în dosarul menţionat sau care nu sînt dotate corespunzător;
    d) falsificarea actelor sau eliberarea certificatelor de absolvire pentru persoane care nu au frecventat minimul obligatoriu de ore teoretice şi practice prevăzute de programele de studii ori nu au obţinut calificative de promovare, ori nu au susţinut testele de evaluare finală a cunoştinţelor teoretice şi a aptitudinilor practice.”
    alineatul (15) se abrogă;
    alineatul (16) se completează cu textul: „Taxele pentru acreditare și pentru serviciile de evaluare, precum și modul de formare a acestora se aprobă de către Guvern. Taxa pentru acreditare și prețul/taxa pentru serviciile de evaluare vor fi egale cu valoarea costurilor aferente prestării acestor servicii și, totodată, se vor încadra în limita costurilor calculate pentru acreditarea și evaluarea instituțiilor publice de învățămînt.”
    13. La articolul 29 alineatul (4), articolul 48 alineatul (3), articolul 49 alineatul (2), cuvîntul „licențiate” se substituie cu cuvîntul „notificate”.
    Art. LXI. – Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125–129, art. 396), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive în domeniul sanitar-veterinar prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    2. La articolul 2, noțiunea „aviz sanitar-veterinar de import/export” se exclude.
    3. La articolul 7, litera k) se abrogă.
    4. La articolul 14:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Activitățile sanitar-veterinare de liberă practică sînt exercitate de către medici veterinari atestați în condițiile legii.”
    la alineatul (3), cuvintele „în termenul valabilității licenței” se exclud;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Activitățile sanitar-veterinare strategice sînt efectuate de către medici veterinari de liberă practică în baza unui contract încheiat cu Agenția.”
    alineatele (8), (81) și (9) se abrogă.
    5. La articolul 18 alineatul (1), după textul „stațiilor de incubație a ouălor,” se introduce textul „unităților de asistență sanitar-veterinară,”.
    6. La articolul 181 alineatul (1) litera c), textul „a medicului veterinar de liberă practică” se substituie cu textul „a medicilor veterinari de liberă practică, atestați în condițiile legii,”.
    7. La articolul 33 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    8. Articolul 331 se abrogă.
    9. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Operațiunile de import, export şi tranzit de animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar pot fi efectuate numai dacă s-a făcut o notificare prealabilă prin sistemul informațional TRACES cu cel puțin 24 de ore înainte de operațiunea de import, export sau tranzit.”
    10. La articolul 371 alineatul (4), textul „licenţă pentru activitatea farmaceutică veterinară”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare”.
    11. La articolul 372 alineatul (2) litera b), textul „licenţei de activitate farmaceutică veterinară, a” se exclude.
    12. La articolul 374:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) După examinarea şi evaluarea fluxului tehnologic de fabricare a produsului farmaceutic de uz veterinar se întocmește raportul corespunzător, care se eliberează solicitantului. Ca urmare a examinării fluxului tehnologic de fabricație, solicitantul poate obține și certificatul de bună practică de fabricație (GMP).”
    la alineatul (3), textul „Copia certificatului” se substituie cu textul „Copia raportului”, iar textul „și raportul corespunzător” se exclude.
    13. La articolul 39 alineatul (4), textul „în anexa nr. 1” se substituie cu textul „de Guvern”.
    14. La articolul 42, alineatul (3) se abrogă.
    15. Anexele nr. 1, nr. 7, nr. 8, nr. 9 și nr. 10 se abrogă.
    Art. LXII. – Legea regnului vegetal nr. 239/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 40–41, art. 114), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, litera d) se completează în final cu textul „și ținerea Registrului cererilor de eliberare a acordurilor pentru importul sau exportul obiectelor regnului vegetal și a permiselor/certificatelor CITES, precum și a Registrului actelor permisive eliberate”.
    2. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul planificării, proiectării și desfășurării activităților economice, persoanele fizice și juridice sînt obligate să supună activitățile planificate procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau să supună documentația de proiect expertizei ecologice de stat în conformitate cu Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică, să respecte condițiile și să întreprindă măsurile de prevenire și diminuare a afectării obiectelor regnului vegetal, expuse în acordul de mediu sau în avizul expertizei ecologice eliberat de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecția mediului.”
    3. La articolul 14 alineatul (1) litera h), cuvîntul „efectuarea” se substituie cu textul „evaluarea impactului asupra mediului al activităților planificate și efectuarea”.
    4. Articolul 15:
    la alineatul (4), textul „de mediu” se exclude;
    alineatul (5):
    în partea introductivă, textul „acordului de mediu” se substituie cu textul „acordului pentru import sau export”;
    la litera b), textul „în limbile moldovenească și latină” se substituie cu textul „în limba de stat și în limba latină”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Certificatul de înregistrare a colecției de plante se eliberează gratis.”
    5. La articolul 16 alineatul (2), după cuvîntul „mediului” se introduce textul „în acordul de mediu sau în avizul expertizei ecologice de stat”.
    6. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Importul, exportul, reexportul și tranzitul obiectelor
                            regnului vegetal
    (1) Importul și exportul obiectelor regnului vegetal, ale părţilor şi produselor acestora, colectate din flora sălbatică, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, se admit numai în baza acordului pentru import sau export al obiectelor regnului vegetal, eliberat de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului.
    (2) Importul, exportul, reexportul şi tranzitul obiectelor regnului vegetal, ale părţilor şi produselor acestora, reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), se admit numai în baza permisului/certificatului CITES, eliberat de către organul de gestiune CITES.
    (3) Persoanele fizice și juridice care intenționează să întreprindă o procedură de import, export, reexport sau tranzit al obiectelor regnului vegetal, al părţilor şi produselor acestora, colectate din flora sălbatică, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, sînt obligate să solicite și să obțină de la organele menționate la alin. (1) și (2) acordul sau permisul/certificatul CITES corespunzător. În acest caz, solicitantul prezintă la autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și cu protecţia mediului, care este și organul de gestiune CITES, cererea și setul complet de documente anexate, fie pe suport de hîrtie, la sediul acesteia, fie în format electronic, prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive.
    (4) Pentru obţinerea acordului pentru import, solicitantul depune următoarele documente:
    a) o cerere în care se indică următoarele informaţii: scopul efectuării importului, bunul importat (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat), starea acestuia (vie, produs sau derivat), cantitatea importată (numărul de exemplare sau de kilograme), statul exportator și adresa juridică a beneficiarului, locul de plantare/depozitare a obiectului regnului vegetal;
    b) o copie a contractului dintre importator şi exportator, cu indicarea condiţiilor de transportare a plantelor;
    c) o copie a certificatului fitosanitar pentru plantele vii care vor fi introduse/aclimatizate în ecosistemele naturale, drept garanţie că specia în cauză nu va prejudicia flora sălbatică autohtonă.
    (5) Acordul pentru import se eliberează gratis, în termen de 15 zile de la depunerea setului complet de documente, doar pentru o singură tranzacție, și este valabil timp de 3 luni de la data eliberării. Formularul acordului pentru import se aprobă de către Guvern.
    (6) Pentru obţinerea acordului pentru export, solicitantul depune următoarele documente:
    a) o cerere în care se indică următoarele informaţii: scopul efectuării exportului, bunul exportat (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat), starea acestuia (vie, produs sau derivat), cantitatea exportată (numărul de exemplare sau de kilograme), statul importator și adresa juridică a beneficiarului, locul de depozitare a obiectului regnului vegetal;
    b) o copie a contractului dintre exportator şi importator, cu indicarea condiţiilor de transportare a plantelor;
    c) autorizaţia pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul în care solicitantul este titular al unei astfel de autorizații;
    d) o copie a autorizaţiei pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul în care solicitantul nu este titular al unei astfel de autorizaţii, obţinută de la titularul autorizației;
    e) copii ale facturilor de cumpărare a mărfii pentru export, în cazul în care solicitantul nu este titular de autorizaţie pentru colectarea obiectelor regnului vegetal și a cumpărat marfa de la un titular al unei astfel de autorizații.
    (7) În procesul de examinare a cererii, autoritatea emitentă solicită Inspectoratului pentru Protecția Mediului să se deplaseze la locul de depozitare a obiectelor regnului vegetal și să verifice informațiile expuse în cerere și în documentele anexate, cu întocmirea unui act de control care se anexează la cererea solicitantului.
    (8) Acordul pentru export se eliberează în termen de 15 zile de la depunerea setului complet de documente, doar pentru o singură tranzacție, și este valabil timp de 3 luni de la data eliberării. Formularul acestuia se aprobă de către Guvern. În cazul în care autoritatea emitentă decide eliberarea acordului pentru export, cu 3 zile înainte de expirarea termenului-limită, transmite solicitantului, prin ghișeul unic electronic, o notificare prin care îi aduce la cunoștință despre acceptul eliberării acordului și necesitatea achitării taxei stabilite pentru acest acord, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (9) Pentru eliberarea acordului pentru export se stabilesc următoarele taxe, care se transferă în Fondul Ecologic Național:
    a) ciuperci comestibile în stare proaspătă sau semiprelucrată              2,0 lei/kg;
    b) plante medicinale, alimentare, aromatice, tanante, colorante
    şi ornamentale din flora sălbatică, întregi sau sub formă de
     rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, fructe,
    seminţe şi muguri, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată                0,50 lei/kg;
    c) alte plante din flora sălbatică sau părţi şi produse ale acestora,
    în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată                                                  0,30 lei/kg;
    d) seminţe de specii forestiere şi alte specii de floră sălbatică
    (resurse genetice)                                                                                           3,00 lei/kg;
    e) fructe din flora sălbatică, în stare proaspătă sau semiprelucrată       1,0 lei/kg.

    (10) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES de import, solicitantul depune următoarele documente:
    a) o cerere în care se indică următoarele informaţii: scopul efectuării importului, bunul importat (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat), starea acestuia (vie, produs sau derivat), cantitatea importată (numărul de exemplare sau de kilograme), statul exportator și adresa juridică a beneficiarului, locul de plantare/depozitare a obiectului regnului vegetal;
    b) o copie a contractului dintre importator şi exportator, cu indicarea condiţiilor de transportare a plantelor;
    c) o copie a permisului/certificatului CITES de export, eliberat de organul de gestiune CITES al statului exportator;
    d) o copie a certificatului fitosanitar, în cazul importului plantelor vii care vor fi introduse/aclimatizate în ecosisteme naturale, drept garanţie că specia în cauză nu va prejudicia flora sălbatică autohtonă.
    (11) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES de export, reexport sau tranzit, solicitantul depune următoarele documente:
    a) o cerere în care se indică următoarele informaţii: tipul şi scopul tranzacţiei, bunul (denumirea speciei în limba latină şi în limba de stat), starea acestuia (vie, produs sau derivat), cantitatea acestuia (numărul de exemplare sau de kilograme), statul importator și adresa juridică a beneficiarului, locul de depozitare a obiectelor regnului vegetal;
    b) o copie a contractului dintre exportator şi importator, cu indicarea condiţiilor de transportare a plantelor vii;
    c) autorizaţia pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul în care solicitantul este titular al unei astfel de autorizații;
    d) o copie a autorizaţiei pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul în care solicitantul nu este titular al unei astfel de autorizaţii, obţinută de la titularul autorizației;
    e) copii ale facturilor de cumpărare a mărfii pentru export, în cazul în care solicitantul nu este titular al autorizaţiei pentru colectarea obiectelor regnului vegetal și a cumpărat marfa de la un titular al unei astfel de autorizații;
    f) o copie a permisului/certificatului CITES de import, eliberat de organul de gestiune CITES al statului importator.
    (12) Cererea de solicitare a permisului/certificatului CITES de import, export, reexport sau tranzit se examinează în cel mult 30 de zile de la data depunerii setului complet de documente.
    (13) Permisul/certificatul CITES de import, export, reexport sau tranzit se eliberează doar pentru o singură tranzacție și este valabil timp de 6 luni de la data eliberării. Formularul acestuia se aprobă de către Guvern.
    (14) În cazul în care organul de gestiune CITES decide eliberarea permisului/certificatului CITES de import, export, reexport sau tranzit, acesta, cu 3 zile înainte de expirarea termenului-limită, transmite solicitantului, prin ghișeul unic electronic, o notificare prin care îi aduce la cunoștință despre acceptul eliberării permisului/certificatului CITES și obligația achitării taxei stabilite pentru acest act, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (15) Pentru eliberarea permisului/certificatului CITES de import, export, reexport sau tranzit se stabilește taxa de 300 de lei pentru un permis/certificat, care se transferă în Fondul Ecologic Național.
    (16) În cazul în care solicitantul a depus cererea și setul de documente în format electronic, autoritatea emitentă poate solicita ca, la eliberarea acordului pentru import/export ori a permisului/certificatului CITES sau în termen de 30 de zile după eliberarea acestora, să-i fie puse la dispoziție originalele documentelor ale căror copii au fost anexate la cererea transmisă la distanță, pentru a verifica autenticitatea copiilor în cauză.
    (17) Autoritatea emitentă ține Registrul cererilor de eliberare a acordurilor de import/export al obiectelor regnului vegetal și a permiselor/certificatelor CITES, precum și Registrul actelor eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele în cauză, respectînd rigorile legislației privind protecția datelor cu caracter personal.”
    7. Articolele 26 și 27 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Recoltarea masei lemnoase în procesul de tăiere
                           /colectare a vegetaţiei forestiere
    (1) Recoltarea masei lemnoase în procesul de tăiere/colectare a vegetaţiei forestiere se efectuează în baza autorizaţiei pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, eliberată persoanelor fizice și juridice de către autoritatea emitentă și subdiviziunile sale desconcentrate în teritoriu.
    (2) Autorizaţia pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier se solicită și se eliberează pentru următoarele tipuri de tăieri:
    a) de regenerare, de reconstrucţie ecologică, de conservare, de îngrijire, de conducere şi de igienă în fondul forestier de stat;
    b) pentru alte tipuri de tăieri, cum ar fi: de igienă rase, de igienizare (curăţarea de rupturi şi doborîturi), de reconstrucţie a arboretelor tinere de valoare scăzută, de îngrijire a arboretelor surse de seminţe, de întreţinere şi reconstrucţie a plantajelor, tăieri sub liniile de comunicaţii şi reţelele electrice;
    c) efectuate pe terenurile din fondul forestier care nu sînt gestionate de organele silvice de stat;
    d) efectuate în spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale;
    e) efectuate în perdelele forestiere din zonele de protecţie a apelor rîurilor şi a bazinelor de apă;
    f) efectuate în perdelele de protecţie amplasate pe terenuri cu destinaţie agricolă, în perdelele forestiere de protecţie şi în plantaţiile de arbori şi arbuşti situate de-a lungul căilor de comunicaţii (limitrofe drumurilor şi căilor ferate);
    g) de arbori vătămaţi în urma calamităţilor naturale, avariilor sau în cazul lichidării focarelor active de boli şi vătămători în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;
    h) de arbori vătămaţi în urma calamităţilor naturale sau în urma lichidării focarelor active de boli şi vătămători în pădurile incluse în fondul ariilor naturale protejate de stat.
    (3) Autorizaţia pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier menționate la alin. (2) lit. a), c), e) și h) se eliberează de către autoritatea emitentă, iar pentru tăierile menționate la alin. (2) lit. b), d), f) și g) – de către subdiviziunile desconcentrate în teritoriu ale autorității emitente de acte permisive în domeniul mediului.
    (4) Pentru obținerea autorizaţiei pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, persoanele fizice și juridice depun, fie pe suport de hîrtie – la sediul organelor menționate la alin. (3), fie în format electronic – prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, o cerere care trebuie să conțină următoarele informații: denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, IDNO-ul solicitantului autorizației sau, în cazul persoanei fizice, numele, prenumele, adresa, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul, tipul de tăieri și cantitatea sau volumul de vegetație preconizat pentru tăieri, cauza propunerii pentru tăiere. La cerere se anexează următoarele documente:
    a) pentru cazurile specificate la alin. (2) lit. a) – documentele de amenajare a vegetaţiei forestiere;
    b) pentru cazurile specificate la alin. (2) lit. b) – documentele de inventariere a vegetaţiei forestiere;
    c) pentru cazurile specificate la alin. (2) lit. c) – decizia deţinătorului de teren, actul de cercetare fitosanitară a arboretelor (pentru tăierile de igienă), actul de coordonare cu serviciul cadastral;
    d) pentru cazurile specificate la alin. (2) lit. d) şi f) – actul de cercetare fitosanitară a arboretelor;
    e) pentru cazurile specificate la alin. 2 lit. e) – decizia deţinătorului de teren, actul de cercetare fitosanitară a arboretelor;
    f) pentru cazurile specificate la alin. (2) lit. g) și h) se depune doar cererea.
    (5) În procesul de examinare a cererilor în cazurile specificate la alin. (2) lit. a) și e), autoritatea emitentă solicită Inspectoratului pentru Protecția Mediului să se deplaseze la locul în care se planifică tăierile de vegetație forestieră și să verifice informațiile expuse în cerere și în documentele anexate, întocmind un act de control care se anexează la cererea solicitantului. În cazurile specificate la alin. (2) lit. c) și e), autoritatea emitentă solicită autorităţii silvice centrale sau teritoriale, prin intermediul ghișeului unic electronic, examinarea cererii și prezentarea avizelor respective în termen de 5 zile. În cazurile specificate la alin. (2) lit. g) și h), autoritatea emitentă organizează comisii speciale formate din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ai deţinătorilor de terenuri şi ai altor autorităţi responsabile, care examinează cererile și prezintă recomandări, în baza cărora se emit autorizațiile de tăieri corespunzătoare.
    (6) Cererea de eliberare a autorizației pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier se examinează în termen de 20 de zile de la depunerea setului complet de documente. Autorizația, al cărei formular se aprobă de către Guvern, se eliberează doar pentru tipul și volumul de tăieri solicitate și este valabilă timp de un an.
    (7) Autorizația pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier este gratuită.
    (8) Tăierea arborilor în cazul lichidării avariilor, al reparaţiilor urgente la reţelele inginereşti, precum şi în alte cazuri ce ar putea avea efecte negative asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului, se realizează imediat, fără coordonare cu autoritatea emitentă ori subdiviziunile sale desconcentrate în teritoriu. Executorii sau beneficiarii lucrărilor, indiferent de forma de proprietate sau de apartenenţa departamentală, persoanele fizice, inclusiv străine, au obligaţia, după finalizarea lichidării situaţiei de avarie, să înştiinţeze autoritățile menționate despre lucrările efectuate şi să compenseze prejudiciul cauzat de avarie.
    (9) În cazul căderii arborilor pe edificii, pe liniile de transport al energiei electrice, de semnalizare, de comunicaţii electronice, pe căile ferate, precum şi în alte cazuri cînd este pusă în pericol securitatea circulaţiei trenurilor sau este condiţionată reţinerea acestora, măsurile ce se impun pentru lichidare se iau imediat, fără coordonare cu autoritatea emitentă ori subdiviziunile sale desconcentrate în teritoriu. Executorii sau beneficiarii lucrărilor, indiferent de forma de proprietate sau de apartenenţa departamentală, persoanele fizice, inclusiv străine, au obligaţia, după finalizarea lichidării situaţiei de avarie, să înştiinţeze autoritățile menționate despre lucrările efectuate pentru controlul oportunităţii acestora.
    (10) Nu este necesară autorizaţia pentru tăierea vegetaţiei forestiere provenite din lăstari şi seminţe, aflată în afara plantaţiilor forestiere proiectate: în zonele de protecţie a liniilor de transport al energiei electrice, a liniilor de comunicaţii electronice, a terasamentelor de cale ferată, a debleurilor, a canalelor de evacuare a apei, în zonele altor edificii, în care vegetaţia forestieră împiedică exploatarea normală a acestora, pe terenurile proprietate privată, cu excepția cazurilor în care dreptul de proprietate privată asupra terenului a fost dobîndit ca urmare a deetatizării proprietății publice, indiferent de succesiunea actelor juridice translative de proprietate, sau pe terenurile din fondul forestier aflate în proprietate privată.
    (11) Autoritatea emitentă și subdiviziunile sale desconcentrate în teritoriu țin Registrul cererilor de eliberare a autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, precum și Registrul actelor eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
    Articolul 27. Colectarea şi comercializarea obiectelor regnului
                          vegetal
    (1) Colectarea obiectelor regnului vegetal, a părţilor acestora, cu excepţia tipurilor de folosinţă a obiectelor regnului vegetal prevăzute la art. 26 şi 28, se efectuează în temeiul autorizaţiei de colectare a obiectelor regnului vegetal, eliberată de către autoritatea emitentă.
    (2) Persoanele fizice și juridice care intenționează să colecteze din mediu obiecte ale regnului vegetal sînt obligate să solicite și să obțină de la autoritatea emitentă autorizația respectivă, prezentînd, fie pe suport de hîrtie – la sediul autorității emitente, fie în format electronic – prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, cererea în care se indică informaţii privind: denumirea speciei care urmează a fi colectată, în limba latină şi în limba de stat, cantitatea solicitată (numărul de exemplare sau de kilograme), locurile de colectare (cu indicarea localităţilor, a întreprinderilor silvice în cazul colectării din fondul forestier de stat), locul de achiziție/depozitare a plantelor.
    (3) Autorizația de colectare a obiectelor regnului vegetal se eliberează într-un termen de 15 zile de la depunerea setului complet de documente, doar pentru o singură tranzacție, și este valabilă pe parcursul unui an calendaristic. Formularul acesteia se aprobă de către Guvern. În cazul în care autoritatea emitentă decide eliberarea autorizației de colectare a obiectelor regnului vegetal, cu 3 zile pînă la expirarea termenului-limită, transmite solicitantului, prin ghișeul unic electronic, o notificare prin care îi aduce la cunoștință despre acceptul eliberării autorizației și obligația achitării taxei stabilite pentru acest act, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (4) Taxa pentru eliberarea autorizației de colectare a obiectelor regnului vegetal este de 500 de lei pentru persoanele fizice și de 2000 de lei pentru persoanele juridice și se transferă în Fondul Ecologic Național.
    (5) După finalizarea activităților de colectare a obiectelor regnului vegetal, titularul autorizației este obligat, în termen de 20 de zile, să prezinte o dare de seamă privind dobîndirea obiectelor respective la autoritatea emitentă.
    (6) Autoritatea emitentă ține Registrul cererilor de eliberare a autorizațiilor de colectare a obiectelor regnului vegetal, precum și Registrul autorizațiilor eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei Internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
    (7) Activităţile de comercializare a obiectelor regnului vegetal şi a părţilor acestora sînt permise persoanelor fizice sau juridice care au încheiate contracte de vînzare-cumpărare cu persoanele fizice sau juridice care dețin autorizaţie de colectare a obiectelor regnului vegetal, precum şi o copie de pe această autorizaţie.
    (8) Interdicţiile privind colectarea şi comercializarea plantelor cu conţinut de substanţe stupefiante şi otrăvitoare se stabilesc de legislaţia privind ocrotirea sănătăţii.”
    8. Articolul 33:
    la alineatul (1), textul „autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    alineatul (2) se abrogă.
    9. Anexele nr. 1 și nr. 2 se abrogă.
    Art. LXIII. – Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54, art. 155), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (3), literele i) și j) se abrogă.
    2. La articolul 9 alineatul (1):
    la litera s), textul „ , cu excepţia controlului menţionat la art. 7 alin. (3) lit. i)” se exclude;
    alineatul se completează cu literele s1) și s2) cu următorul cuprins:
    „s1) controlul mijloacelor radioelectronice ce emit unde electromagnetice şi sînt preconizate pentru scopuri civile;
    s2) controlul conformităţii echipamentelor de comunicaţii electronice plasate pe piaţa internă şi/sau puse în funcţiune cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile;”.
    3. Articolul 10:
    la alineatul (1) litera i), textul „ , cu excepţia controlului menţionat la art. 7 alin. (3) lit. i)” se exclude;
    la alineatul (3), textul „dispoziții de control” se substituie cu textul „delegații de control”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. c) se exercită cu respectarea procedurii de contestare, precum și în limitele și modul stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    4. Legea se completează cu articolul 171 cu următorul cuprins:
    „Art. 171. – (1) Furnizorul de reţele care intenţionează să efectueze activităţi de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova urmează să obțină de la Agenție autorizare generală pentru activitățile de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat.
    (2) Modul de solicitare, acordare, suspendare și de retragere a autorizării pentru activitățile de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (3) Solicitantul care intenţionează să efectueze activități de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat va depune la Agenţie o cerere, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea activităţii, care va fi însoţită de următoarele documente:
    a) pentru activități de instalare:
    – fişa de descriere abstractă a reţelei proiectate;
    – copiile de pe contractele încheiate cu proprietarul funciar sau cu cel de imobil sau de pe hotărîrea instanţei de judecată;
    – proiectul reţelei de comunicaţii electronice care trece prin zona de frontieră, verificat şi expertizat în condiţiile legislației privind calitatea în construcţii, şi coordonatele geografice ale zonei de efectuare a lucrărilor;
    – copia certificatului de urbanism;
    – copia autorizaţiei de construire;
    b) pentru activităţi de operare, gestionare şi/sau de mentenanţă a reţelelor de comunicaţii electronice:
    – fişa de descriere abstractă a reţelei instalate;
    – schema reţelei de comunicaţii electronice instalate în zona de frontieră, însoţită de o descriere analitică, indicarea echipamentelor şi cablurilor utilizate, adresele şi coordonatele geografice ale amplasării acestora;
    – copiile de pe procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de instalare, întocmite în conformitate cu prevederile legislației;
    c) pentru activităţi de lichidare a reţelei sale de comunicaţii electronice instalate în zona de frontieră, cererea va fi însoțită de o declaraţie pe propria răspundere privind luarea măsurilor necesare în scopul asigurării calităţii şi continuităţii serviciilor de comunicaţii electronice furnizate utilizatorilor finali în legătură cu ulterioara lichidare a reţelei respective.
    (4) În ziua înregistrării cererii și a documentelor stabilite la prezentul articol pentru primirea/reperfectarea autorizării generale, Agenția, prin intermediul ghișeului unic, va înștiința Serviciul de Informaţii şi Securitate, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul pentru Protecția Mediului şi autorităţile administraţiei publice locale din zona respectivă pentru a se asigura (cu sau fără solicitarea unei vizite de control din partea organelor în cauză) de corespunderea condițiilor prevăzute de legislație pentru tipul de activitate solicitat. În cel mult 10 zile de la data înștiințării, organele solicitate vor transmite Agenției copiile avizelor privind rezultatele verificării efectuate.
    (5) În cazul în care organele solicitate nu oferă avize în termen de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării, survine principiul aprobării tacite.
    (6) Autorizarea pentru activitățile de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat se eliberează de către Agenție gratis, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.
    (7) Agenţia este obligată să informeze în scris organele coordonatoare cu privire la eliberarea, refuzul de eliberare, suspendarea sau revocarea autorizării în ziua în care se ia decizia respectivă.”
    5. Articolul 23:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și de retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    la alineatul (4), textul „în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării” se substituie cu textul „în cel mult 2 zile lucrătoare de la data depunerii notificării”;
    la alineatul (6), cuvîntul „transmiterii” se substituie cu cuvîntul „depunerii”;
    la alineatul (7), textul „în cel mult 7 zile de la notificarea începerii activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, va elibera o declaraţie informativă tip ce confirmă depunerea notificării de către persoana fizică sau juridică, înscrierea acesteia” se substituie cu textul „în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea notificării, va elibera o declaraţie informativă tip ce confirmă înscrierea persoanei fizice sau juridice”;
    articolul se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) În cazul în care Agenția nu a eliberat declarația informativă tip în termenul prevăzut la alin. (7) și nu a solicitat îndeplinirea cerințelor în termenul prevăzut la alin. (4), survine principiul aprobării tacite și se consideră că persoana fizică sau juridică este înscrisă în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.”
    6. Articolul 24 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și de retragere a licenței de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    7. Legea se completează cu articolul 311 cu următorul cuprins:
    „Art. 311. – (1) Introducerea de noi tehnologii în reţelele de comunicaţii electronice, modernizarea şi/sau extinderea reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurii asociate vor fi notificate, în mod obligatoriu, Serviciului de Informaţii şi Securitate pînă la inițierea activităților menționate.
    (2) Procedura notificării constă în depunerea la Serviciul de Informaţii şi Securitate a descrierii detaliate a caracteristicilor tehnice ale obiectului notificării.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, Serviciul de Informaţii şi Securitate confirmă primirea notificării și ia act de implementarea noilor tehnologii în reţelele de comunicaţii electronice ori de modernizarea şi/sau extinderea reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurii asociate.”
    Art. LXIV. – Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258–261, art. 489), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    la noțiunea „fumat”, textul „produs din tutun” se substituie cu textul „produs din tutun pentru fumat”;
    la noțiunea „fum de tutun”, cuvintele „produs din tutun” se substituie cu cuvintele „produs din tutun pentru fumat”.
    2. Legea se completează cu articolul 171 cu următorul cuprins:
    „Articolul 171 Etichetarea produselor din tutun care nu arde
    Fiecare pachet unitar și orice ambalaj exterior al produselor din tutun care nu arde poartă următorul avertisment de sănătate: „Acest produs conține nicotină. Nicotina generează un grad sporit de dependență”. Avertismentul respectiv:
    a) apare pe una dintre suprafețele mari ale pachetului unitar și ale oricărui ambalaj exterior;
    b) acoperă 30% din suprafața pachetului unitar și a oricărui ambalaj exterior;
    c) este imprimat cu caractere aldine negre, de tip Helvetica, pe fond alb, dimensiunea caracterelor ocupînd suprafața maximă din spațiul rezervat textului;
    d) se încadrează într-un chenar negru, cu lățimea de 1 mm, care este inclus în interiorul suprafeței rezervate pentru avertismente.”
    3. Articolul 19 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Produsele din tutun, altele decît produsele din tutun pentru fumat, precum și pachetele unitare și orice ambalaje exterioare ale acestora, se exceptează de la interdicțiile menționate la alin. (1) lit. b) și c), alin. (2) și alin. (5).”
    4. La articolul 21, în titlu și la alineatele (1), (4)–(9), textele „produselor din tutun”, „produsului din tutun” și „produsele din tutun” se substituie, respectiv, cu textele „produselor din tutun pentru fumat”, „produsului din tutun pentru fumat” și „produsele din tutun pentru fumat”.
    5. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Se interzice plasarea pe piață a următoarelor produse din tutun care nu arde: tutun pentru uz oral, tutun pentru mestecat și tutun pentru uz nazal.”
    6. Articolul 25:
    la alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins: „c) prin internet, cu excepția produselor din tutun care nu arde, altele decît tutunul pentru uz oral, tutunul pentru mestecat sau tutunul pentru uz nazal;”
    la alineatul (5), textul „produselor din tutun”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „produselor din tutun pentru fumat”.
    7. Articolul 32:
    la alineatul (1), partea introductivă, textul „Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;
    la alineatul (4):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) garanție bancară în valoare de cel puțin 1 milion de lei, pentru asigurarea responsabilității în urma încălcărilor sau a prejudiciilor comise;”
    la litera b), textul „cu capacităţi (suprafaţă) utilizabile de cel puţin 500 m2,” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Pentru obținerea/prelungirea licenței, solicitantul depune o cerere la care anexează următoarele documente:
    a) o copie de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locațiune a depozitului și imobilului în care se va desfășura activitatea licențiată;
    b) o copie de pe contractul de import al produselor din tutun (pentru licențierea importului produselor din tutun);
    c) lista produselor de tutun supuse comercializării;
    d) pentru fiecare marcă de produse din tutun – o copie de pe contractul de distribuție și comercializare sau confirmarea de acordare a dreptului de distribuție și comercializare, eliberată de proprietarul mărcii comerciale sau de producătorul ei licenţiat (pentru licențierea importului produselor din tutun);
    e) un exemplar al scrisorii de garanție bancară pentru valoarea de cel puțin 1 milion de lei, eliberată pe numele autorității de licențiere.”
    8. La articolul 33 alineatul (1) litera b), textul „produselor din tutun”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „produselor din tutun pentru fumat”.
    Art. LXV. – Articolul 34 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) La stabilirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă, precum şi la evaluarea funcţionarilor publici cu funcţii de control al activităţii de întreprinzător, se iau în considerare obiectivele şi indicatorii de performanţă, precum şi metodologia de stabilire a acestora, prevăzute la art. 312 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”
    Art. LXVI. – Legea nr. 180/2008 cu privire la migrația de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162–164, art. 598), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 18 alineatul (1):
    în partea introductivă, textul „Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”;
    litera f) se abrogă.
    2. Articolul 19 alineatul (1):
    în partea introductivă, textul „Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”;
    litera j) se abrogă.
    3. Legea se completează cu articolele 191–193 cu următorul cuprins:
    „Articolul 191. Condiţiile de licenţiere pentru activitatea de
                             încadrare/înscriere a studenţilor în programe
                             de schimb educaţional-cultural
    (1) În scopul obținerii licenței pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară, solicitanții trebuie să demonstreze:
    a) deţinerea unor spaţii (încăperi nelocative) şi a dotărilor tehnice şi tehnologice necesare pentru buna desfăşurare a activităţii licenţiate (computer, telefon, fax);
    b) existența contractelor de colaborare încheiate cu intermediarii/angajatorii străini persoane juridice autorizate de autoritatea publică competentă din străinătate să implementeze programe de schimb educaţional-cultural, contracte întocmite în conformitate cu dreptul internaţional privat şi cu legislaţia civilă a Republicii Moldova;
    c) existenţa următoarelor clauze minime în contractele de colaborare cu intermediarii/angajatorii străini:
    – asigurarea medicală (durata ei, cine o achită şi pe teritoriul cărui stat);
    – asigurarea pentru accidente de muncă;
    – compensarea daunelor şi a prejudiciilor produse prin accidentele de muncă;
    – transportul accidentatului sau al defunctului în ţară;
    – expedierea actelor constatatoare ale accidentelor de muncă la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova;
    d) prestarea serviciilor de mediere a procesului de încadrare/înscriere în programele de schimb educaţional-cultural doar în baza unor contracte încheiate cu participanţii la program (în conformitate cu contractele de colaborare menţionate la lit. b)), în care vor fi prevăzute expres serviciile oferite şi costurile acestora. O clauză contractuală obligatorie se va referi la faptul că participantul la program îşi asumă responsabilitatea de a informa autorităţile moldoveneşti, prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din străinătate, privind noul său loc de muncă şi de şedere temporară; asigurarea reparării prejudiciilor suferite de participanţii la programe, cauzate prin neonorarea clauzelor contractului de prestare a serviciilor de mediere, precum şi a clauzelor din alte contracte sau antecontracte, inclusiv din cele nenumite, încheiate cu participanţii la programe;
    e) prestarea serviciilor de mediere a participării studenţilor la programele de schimb educaţional-cultural contra unei sume ce va include toate taxele şi plăţile aferente serviciilor respective;
    f) deţinerea unei pagini web funcţionale, pe care vor fi plasate şi actualizate informaţii privind condiţiile de participare la program şi ofertele veridice privind locurile de muncă, datele de contact ale persoanelor responsabile ale titularului de licenţă;
    g) existenţa unui personal calificat:
    - conducătorul – cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul permanent pe teritoriul acestei ţări, avînd studii superioare (de licență și/sau de master, după caz) sau studii medii (de cultură generală sau profesionale tehnice, după caz), cunoscător al uneia din limbile de circulaţie internaţională şi fără antecedente penale nestinse;
    - angajatul – persoană cu studii superioare sau studii medii de specialitate, cunoscătoare a uneia din limbile de circulaţie internaţională;
    h) asigurarea aducerii la cunoştinţa participanţilor la program a datelor de contact ale intermediarului/angajatorului (sponsorului) autorizat;
    i) crearea şi gestionarea propriei baze de date prin înregistrarea tuturor participanţilor la programe, a ofertelor veridice de locuri de muncă, precum şi a perioadei de valabilitate a ofertelor;
    j) asigurarea confidenţialităţii datelor personale ale participanţilor la programe şi utilizarea acestora doar în scopuri legate de activitatea licenţiată;
    k) organizarea sesiunilor de orientare pentru participanţii la programe, cu prezentarea informaţiei complete şi veridice privind posibilitatea de angajare în străinătate, privind condiţiile stipulate în ofertele angajatorului străin, condiţiile climatice şi de trai, cultura ţării de destinaţie;
    l) întocmirea şi ţinerea registrelor de evidenţă a persoanelor înscrise/ selectate/încadrate în programe şi a certificatelor eliberate de instituţiile de învăţămînt superior.
    (2) Deținătorii de licență pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară, vor asigura transmiterea lunară către organul de licențiere şi Ministerul Afacerilor Interne (în format electronic sau pe suport de hîrtie) a listelor de participanţi înscrişi/încadraţi în programe, cu indicarea, pentru fiecare participant, a perioadei de valabilitate a ofertei de muncă acceptate şi a locului de şedere a acestuia, în baza Regulamentului cu privire la mobilitatea studenţilor încadraţi în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară, elaborat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi aprobat prin hotărîre de Guvern.
    (3) Deținătorii de licență sînt obligați să asigure încadrarea/înscrierea în programe doar a persoanelor ce întrunesc următoarele condiţii:
    a) student la învăţămîntul de zi, fapt confirmat prin certificatul eliberat de instituţia de învăţămînt superior;
    b) cunoaşterea suficient de bună (la nivel de conversaţie) a limbii ţării în care urmează să fie încadrat în muncă, fapt confirmat de întocmirea fişei test de cunoaştere a limbii.
Deținătorii de licență sînt obligați să asigure participanții la programe, în proporție de 100%, cu locuri de muncă anterior plecării din țară.
    (4) Solicitanții de licență vor anexa la cererea de eliberare a licenţei, suplimentar față de documentele prevăzute de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, următoarele documente:
    a) o copie a extrasului din Registrul bunurilor imobile sau a contractului de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea licenţiată;
    b) o copie a contractului de colaborare încheiat cu intermediarul/angajatorul străin;
    c) o copie a documentului ce confirmă dreptul intermediarului/angajatorului străin de a derula activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară, legalizat în modul stabilit;
    d) proiectul contractului de prestare a serviciilor de mediere;
    e) copii de pe diplomele de studii superioare (de licență și/sau de master, după caz) sau de studii medii (de cultură generală sau profesionale tehnice, după caz) ale conducătorului şi angajaţilor;
    f) copii de pe buletinele de identitate ale conducătorului şi angajaţilor;
    g) o declaraţie pe propria răspundere a conducătorului privind lipsa antecedentelor penale.
    (5) Contractul de colaborare cu intermediarul/angajatorul străin şi termenul de valabilitate al acestuia şi al actelor permisive de rigoare vor fi indicate în anexa la licenţă.
    Articolul 192. Suspendarea licenţei pentru activitatea de
                            încadrare/înscriere a studenţilor în programe
                            de schimb educaţional-cultural
    (1) Licenţa pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural poate fi suspendată în conformitate cu Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:
    a) expirarea termenului documentului eliberat de autoritatea publică competentă, ce confirmă dreptul intermediarului/angajatorului (sponsorului) străin de a implementa programe de schimb educaţional-cultural, legalizat în modul stabilit, şi/sau a termenului contractului de colaborare cu intermediarul/angajatorul (sponsorul) din ţara de destinaţie;
    b) netransmiterea lunară, pînă la data de 5 a următoarei luni, pe adresa organului de licențiere, a listelor de participanţi încadraţi în programe, conform condiţiilor de licenţiere.
    Articolul 193. Retragerea licenţei pentru activitatea de
                           încadrare/înscriere a studenţilor în programe
                           de schimb educaţional-cultural
    (1) Retragerea licenţei pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară poate fi dispusă în conformitate cu Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei pentru realizarea acţiunilor de retragere a licenţei servesc:
    a) existenţa unei sentinţe definitive a instanţei de judecată privind condamnarea titularului de licenţă sau a unei persoane responsabile a acestuia pentru infracţiunile de trafic de fiinţe umane, organizare a migraţiei ilegale sau fals în acte publice;
    b) desfăşurarea activităţii de către titularul de licenţă în lipsa unui contract de colaborare cu intermediarul/angajatorul (sponsorul) străin sau în baza unui contract cu termenul expirat, sau cu un intermediar/angajator (sponsor) străin neindicat în licenţă;
    c) desfăşurarea activităţii de către titularul de licenţă fără a avea încheiate contracte de prestare a serviciilor de mediere cu participanţii la programe;
    d) efectuarea directă sau indirectă a publicităţii false privind ofertele de muncă în străinătate;
    e) desfăşurarea activităţii la o altă adresă decît cea indicată în licenţă;
    f) neexecutarea obligaţiilor de reparare a prejudiciilor cauzate participanţilor la programe prin neonorarea obligaţiilor contractuale;
    g) repetarea uneia din situaţiile care au condus la suspendarea licenţei, cu excepţia cazului de suspendare a licenţei la iniţiativa titularului de licenţă.
    (3) Titularul licenţei retrase are dreptul să solicite eliberarea unei noi licenţe după expirarea termenului de 3 ani de la data retragerii primei licenţe.”
    Art. LXVII. – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143–144, art. 587), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, denumirea noţiunii „securitate şi sănătate în muncă” va avea următorul cuprins:
    „securitate şi sănătate în muncă (siguranţă ocupaţională)”.
    2. Articolul 8 se abrogă.
    3. La articolul 14 alineatul (3) litera c), textul „inspecția teritorială de muncă” se substituie cu textul „inspectorii de muncă”.
    4. La articolul 15 alineatul (7), textul „inspecția teritorială de muncă” se substituie cu textul „inspectorii de muncă”.
    5. Legea se completează cu capitolul V1 care va avea următorul cuprins:
Capitolul V1
CONTROLUL DE STAT AL RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI
DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE
ÎN MUNCĂ
    Articolul 231. Asigurarea controlului de stat
    Controlul de stat al respectării de către angajatori a prezentei legi şi a altor acte normative privind securitatea şi sănătatea în muncă este exercitat de următoarele autorităţi competente în domeniul siguranţei ocupaţionale:
    a) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniile sanitar-veterinar, fitosanitar, siguranța alimentelor, producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice;
    b) Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniile comerţului cu produse nealimentare și prestări servicii, inclusiv turistice;
    c) Agenția Naţională pentru Sănătate Publică – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul ocrotirii sănătății şi sănătăţii publice;
    d) Inspectoratul pentru Protecția Mediului – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul protecției mediului și resurselor naturale;
    e) Agenția Națională Transport Auto – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul transportului rutier;
    f) Autoritatea Aeronautică Civilă – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul aviației civile;
    g) Agenția Navală – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul transportului naval;
    h) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din sectorul electroenergetic;
    i) Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul comunicațiilor electronice;
    j) Agenţia pentru Supraveghere Tehnică – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii din toate celelalte domenii de activitate, care nu sînt prevăzute la lit. a)–i), inclusiv pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu excepţia Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei şi Centrului Naţional Anticorupţie, care îşi organizează activităţi de inspecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin serviciile lor de specialitate, care au competenţă numai pentru structurile din subordine.
    Articolul 232. Atribuțiile autorităţilor competente în domeniul
                            siguranţei ocupaţionale
    (1) Autorităţile competente în domeniul siguranţei ocupaţionale (în continuare – autorităţi competente) efectuează controlul de stat al respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, avînd următoarele atribuții:
    a) controlează respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile din domeniile lor de competenţă;
    b) realizează activităţi de pregătire, instruire şi informare a angajatorilor şi salariaţilor angajaţi în unităţile din domeniile lor de competenţă privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    c) asigură aplicarea dispoziţiilor actelor normative referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia salariaţilor în domeniile de activitate atribuite în competenţa lor;
    d) în coordonare cu Inspectoratul de Stat al Muncii, asigură instruirea inspectorilor de muncă care activează în structura lor;
    e) difuzează public informaţii despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei în domeniul siguranţei ocupaţionale;
    f) cercetează, în modul stabilit de Guvern, accidentele de muncă;
    g) comunică Inspectoratului de Stat al Muncii informaţii despre fiecare accident de muncă constatat şi cercetat în domeniul său de competenţă;
    h) transmit, anual şi la solicitare, Inspectoratului de Stat al Muncii informaţii privind activitatea desfăşurată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    i) participă la elaborarea raportului anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării cadrului normativ privind raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, în partea ce vizează activitatea de inspecţie a siguranţei ocupaţionale în domeniul său de competenţă;
    j) consultă, împreună cu Inspectoratul de Stat al Muncii, listele de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control al siguranţei ocupaţionale în domeniile lor de competenţă;
    k) constată contravenţii şi încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional;
    l) participă, la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, la elaborarea proiectelor de acte normative, de metodologii, instrucţiuni, ghiduri și recomandări metodice privind aplicarea cadrului normativ privind siguranţa ocupaţională.
    (2) Autorităţile competente, în vederea executării atribuţiilor lor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii, au dreptul să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la persoane juridice şi fizice informaţiile necesare exercitării atribuţiilor lor.
    Articolul 233. Modul de efectuare a controlului de stat al respectării
                            legislației privind securitatea și sănătatea în muncă
    (1) Controlul de stat al respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă are drept scop:
    a) verificarea modului în care angajatorul (persoana care acţionează în numele acestuia) respectă legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    b) acordarea ajutorului consultativ şi metodologic angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia) în identificarea căilor de aplicare eficientă a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă şi în prevenirea încălcărilor, precum şi în lichidarea încălcărilor în cazul constatării acestora;
    c) sancţionarea încălcărilor constatate sau, după caz, înaintarea materialelor confirmative instanţelor judecătoreşti pentru sancționarea încălcărilor constatate.
    (2) Controlul de stat al respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă este realizat de către inspectorul de muncă.
    (3) Cercetarea accidentelor de muncă de către inspectorii de muncă se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legislaţiei privind efectuarea şi înregistrarea controalelor de stat ale activităţii de întreprinzător. Guvernul, la propunerea organului central de specialitate al administraţiei publice competent în promovarea politicii în domeniul siguranţei ocupaţionale, aprobă proceduri suplimentare de cercetare a accidentelor de muncă.
    (4) Activităţile de control al respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, indiferent de tipul de proprietate al unităţilor supuse controlului, se planifică, se efectuează, se înregistrează şi se contestă în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, în partea care nu este reglementată de prezenta lege.
    Articolul 234. Condiţiile de efectuare a controlului de stat al respectării
                            legislației privind securitatea și sănătatea în muncă
    (1) Controlul de stat al respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă se efectuează în baza delegaţiei de control, semnată de conducătorul autorităţii competente şi contrasemnată de șeful subdiviziunii privind siguranța ocupațională.
    (2) Autoritatea competentă poate solicita angajatorului sau, în lipsa lui, persoanei care acţionează în numele acestuia să-i acorde sprijin pentru:
    a) asigurarea prezentării documentelor necesare controlului;
    b) punerea la dispoziţie a unui însoţitor pe durata desfăşurării controlului la locurile de muncă, în încăperile de serviciu şi de producţie.
    (3) Autoritatea competentă asigură inspectorului de muncă echipament individual de protecţie şi de lucru pentru efectuarea controlului, în vederea protejării acestuia de pericolele specifice unităţilor supuse controlului.
    (4) Durata controlului nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare. În cazul controlului inopinat, durata controlului poate fi prelungită cu încă 3 zile lucrătoare de către conducătorul autorităţii competente în baza unei decizii motivate, care poate fi contestată de către persoana supusă controlului conform procedurii prevăzute de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    Articolul 235. Procedura de efectuare a controlului de stat al
                            respectării legislației privind securitatea și sănătatea
                            în muncă
    (1) Controlul de stat al respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă se finalizează cu întocmirea de către inspectorul de muncă a unui proces-verbal de control. Procesul-verbal se întocmeşte în conformitate cu prevederile art. 28 şi 29 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    (2) În procesul-verbal de control, inspectorul de muncă poate dispune:
    a) modificarea necesară a instalaţiilor, în termenul fixat, pentru a asigura aplicarea strictă a dispoziţiilor legale privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor;
    b) să fie luate măsuri imediate executorii în cazurile de pericol iminent pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor;
    c) alte prescripţii prevăzute de legislaţia privind controlul de stat al activităţii de întreprinzător.
    (3) Pentru confirmarea încălcărilor constatate, inspectorul de muncă poate anexa la procesul-verbal de control copii sau extrase de pe instrucţiuni, înscrisuri, registre, explicaţii, schiţe, scheme, fotografii etc., autentificate de angajator (persoana care acţionează în numele acestuia).
    (4) Dacă se stabileşte un termen pentru conformarea cu prevederile legale, inspectorul de muncă cere angajatorului sau, după caz, persoanei care acţionează în numele acestuia, la expirarea termenului indicat, să informeze autoritatea competentă şi să prezinte acesteia confirmările de rigoare privind executarea prescripțiilor consemnate în procesul-verbal de control.
    (5) Dacă în cadrul controlului nu se constată încălcări, inspectorul de muncă consemnează în procesul-verbal de control respectarea actelor normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
    (6) Dacă constată că exploatarea clădirilor, a edificiilor şi a echipamentelor tehnice, precum şi desfăşurarea lucrărilor şi a proceselor tehnologice prezintă un pericol iminent de accidentare, inspectorul de muncă include în procesul-verbal de control o prescripţie privind sistarea utilizării lor, evacuarea personalului de la locurile de muncă aflate în pericol şi înlăturarea pericolelor constatate.
    (7) Dacă înlăturarea pericolului necesită timp, inspectorul de muncă sigilează aparatele de conectare la sursele de alimentare cu energie electrică, panourile de comandă, părţile mobile sau alte părţi ale clădirilor, instalaţiilor și echipamentelor tehnice cu pericol iminent de accidentare. Sigiliul se aplică în aşa mod încît să blocheze repunerea lor în funcţiune, lăsîndu-se loc de acces doar pentru intervenţii de înlăturare a pericolului. Inspectorul de muncă indică în procesul-verbal de control despre aplicarea sigiliului, numărul lui şi locul aplicării, şi informează despre aceasta conducătorul locului de muncă şi angajatorul sau, după caz, persoana care acţionează în numele acestuia.
    Articolul 236. Inspectorii de muncă
    (1) Inspectorii de muncă din cadrul instituţiilor indicate la art. 231 se subordonează numai conducătorului ierarhic superior şi, în exerciţiul funcţiunii, se supun doar legii. Nu se admite niciun fel de amestec în activitatea inspectorilor de muncă, ce le-ar impune exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor.
    (2) Inspectorii de muncă din cadrul autorităților competente au următoarele atribuţii specifice:
    a) realizează controlul respectării legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile din domeniile lor de competenţă;
    b) cercetează accidentele de muncă;
    c) coordonează activitatea de pregătire, instruire şi informare a angajatorilor şi salariaţilor angajaţi în probleme de securitate şi sănătate în muncă;
    d) informează, prin intermediul autorităţii în care activează, Inspectoratul de Stat al Muncii cu privire la rezultatele activităţii lor, precum şi despre toate accidentele de muncă constatate şi cercetate;
    e) exercită alte atribuţii, conform fişei postului, care țin de domeniul de competenţă al autorităţilor respective.
    Articolul 237. Drepturile inspectorului de muncă
    (1) În procesul de efectuare a controlului de stat, inspectorul de muncă, la prezentarea legitimaţiei de serviciu, are următoarele drepturi principale:
    a) să pătrundă liber, la orice oră din zi sau din noapte, în orice întreprindere supusă controlului, fără informarea prealabilă a angajatorului, în locurile de muncă, în încăperile de serviciu şi de producţie;
    b) să solicite şi să primească de la angajator actele necesare controlului, a căror deţinere este prevăzută de legislaţia referitoare la condiţiile de muncă, în scopul verificării conformităţii acestora cu dispoziţiile legale şi pentru a le copia sau a scoate extrase;
    c) să solicite şi să primească, în limita competenţelor, declaraţii de la angajatori şi salariaţi asupra tuturor problemelor referitoare la aplicarea dispoziţiilor legale;
    d) să ceară lichidarea, imediată sau într-un anumit termen, a abaterilor constatate de la dispoziţiile actelor normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor;
    e) să prescrie suspendarea ori să solicite suspendarea sau retragerea de către autorităţile administraţiei publice competente a autorizaţiei (licenţei) de activitate a angajatorului pentru neexecutarea intenţionată a prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor normelor de securitate şi sănătate în muncă, stabilite în urma controalelor repetate;
    f) exclusiv în cazul existenţei unui pericol iminent de accidentare, să dispună sistarea funcţionării (inclusiv prin sigilare, indicînd acest fapt în procesul-verbal de control) a atelierelor, a halelor, a secţiilor, a altor subdiviziuni ale unităţii, de asemenea sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor şi a echipamentelor tehnice, precum şi sistarea lucrărilor şi a proceselor tehnologice.
    (2) Prescrierea suspendării autorizaţiei (licenţei) conform alin. (1) lit. e) se face de către inspectorul de muncă, care se adresează ulterior în instanţa de judecată pentru a valida prescrierea suspendării actului permisiv. Adresarea în instanţa de judecată trebuie să se facă în decurs de 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea se anulează.
    (3) Prescrierea sistării activităţii conform alin. (1) lit. f) poate fi parţială sau totală. Activitatea unității sau lucrările acesteia pot fi sistate parțial dacă, în urma controlului, sînt identificate neconformități care pot fi remediate în termene proxime, dar nefiind remediate vor conduce iminent la apariția accidentelor de muncă și creează un pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere a valorilor materiale. Sistarea totală a activităţii unității sau a lucrărilor acesteia poate fi dispusă în cazul în care, în urma controlului, sînt identificate încălcări foarte grave care vor conduce imediat și iminent la apariția accidentelor de muncă, creînd un pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere a valorilor materiale în proporții considerabile, însă aceste încălcări nu pot fi remediate fără oprirea totală a activității. Sistarea activității unității se prescrie doar în măsura și în termenul care este strict necesar pentru remedierea încălcărilor și pentru înlăturarea pericolelor identificate.
    (4) Inspectorul de muncă, în procesul de realizare a controlului de stat, are şi alte drepturi prevăzute de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    Articolul 238. Obligaţiile şi răspunderea inspectorului de muncă
    (1) Inspectorul de muncă are următoarele obligaţii:
    a) să se conducă în activitatea sa de prevederile legislaţiei în vigoare;
    b) să păstreze confidenţialitatea asupra sursei oricărei reclamaţii care semnalizează încălcarea dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi să nu dezvăluie angajatorului faptul că respectivul control a fost efectuat în urma unei reclamaţii;
    c) să păstreze confidenţialitatea, conform legii, asupra informaţiilor care reprezintă secrete comerciale (secrete de fabricaţie sau de comerţ ori procedee de exploatare), ce i-au devenit cunoscute în exerciţiul funcţiunii, precum şi după încetarea raporturilor de muncă în această funcţie;
    d) să fie obiectiv şi imparţial, să nu se manifeste în calitate de mediator sau arbitru în soluţionarea conflictelor de muncă;
    e) să nu aibă niciun fel de interes, direct sau indirect, legat de angajatorii aflați sub incidenţa controlului său;
    f) alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    (2) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a atribuţiilor, inspectorul de muncă poartă răspundere în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 239. Obligaţiile și răspunderea angajatorului
    (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
    a) să-i asigure inspectorului de muncă, în cadrul controlului de stat în domeniul siguranţei ocupaţionale, acces liber, la orice oră din zi sau din noapte, la locurile de muncă, în încăperile de producţie şi de serviciu pentru efectuarea inspecţiei;
    b) să prezinte documentele şi să dea informaţiile solicitate de inspectorul de muncă în timpul efectuării controlului;
    c) să asigure realizarea prescripţiilor şi a măsurilor stabilite de inspectorul de muncă în urma controlului sau a cercetării accidentelor de muncă.
    (2) Prescripţiile şi măsurile dispuse de inspectorul de muncă pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie.”
    Art. LXVIII. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 55 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 55. Încălcarea legislației muncii
    (1) Încălcarea legislației muncii, manifestată prin:
    a) nerespectarea de către angajator a duratei normale a timpului de muncă;
    b) atragerea la muncă suplimentară, în zilele de repaus și de sărbătoare nelucrătoare în lipsa acordului scris al salariatului;
    c) refuzul angajatorului de a acorda pauze suplimentare pentru alimentarea copilului;
    d) refuzul angajatorului de a acorda concedii anuale de odihnă potrivit modului stabilit de lege;
    e) refuzul angajatorului de a acorda concedii sociale, de studii, garantate de lege;
    f) efectuarea reținerilor neîntemeiate din salariu;
    g) neacordarea garanțiilor și a compensațiilor prevăzute de lege;
    h) refuzul angajatorului de a elibera certificatul cu privire la muncă și salariu,
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Aceleași încălcări săvîrșite asupra minorului
    se sancționează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 140 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încălcarea legislației muncii, manifestată prin:
    a) prestarea muncii de către o persoană fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă;
    b) stabilirea și achitarea unui salariu sub nivelul minim garantat de stat sau stabilit prin contractul colectiv/convenția de muncă;
    c) neretribuirea muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus și de sărbătoare nelucrătoare și/sau a muncii de noapte;
    d) neachitarea adaosurilor, a sporurilor, a plăților de compensare, inclusiv a premiilor prevăzute de lege, de regulamentele aprobate de angajator, de contractul colectiv/convenția de muncă, de contractul individual de muncă,
    se sancționează cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 260 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    2. Codul se completează cu articolul 553 cu următorul cuprins:
    „Articolul 553. Încălcarea de către angajator a legislației privind
                             securitatea și sănătatea în muncă
    (1) Încălcarea de către angajator a legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin:
    a) neevaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă;
    b) neinformarea salariaților cu privire la riscurile profesionale;
    c) lipsa în unitatea economică a actelor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce trebuie să fie elaborate și/sau deținute de angajator conform legislaţiei în vigoare;
    d) neasigurarea salariaților cu instrucțiuni şi instruiri privind securitatea și sănătatea în muncă;
    e) atragerea la munci interzise de lege a unor categorii de salariați;
    f) admiterea la muncă a salariaților fără pregătire profesională și/sau instruirea necesare în domeniul securității și sănătății în muncă;
    g) nerespectarea obligației de stabilire pentru salariați a atribuțiilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă;
    h) nerespectarea obligației de creare și menținere a condițiilor igienice și sanitare de muncă;
    i) nerespectarea obligației de acordare gratuită a echipamentului de protecție;
    j) neasigurarea condițiilor de efectuare a examenului medical periodic în modul stabilit de lege și, după caz, a testării psihologice periodice a salariaților;
    k) nerespectarea obligației de a lua măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor;
    l) nerespectarea obligației de a asigura funcționarea permanentă și corespunzătoare a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsurare și de control, precum și a instalațiilor de captare, de reținere și de neutralizare a substanțelor nocive degajate în timpul proceselor tehnologice,
    se sancționează cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 250 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Aceleași încălcări săvîrșite asupra minorului
    se sancționează cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Neasigurarea comunicării, cercetării, evidenței și a raportării în modul stabilit a accidentelor de muncă produse în unitatea economică sau modificarea stării de fapt rezultată din producerea unui accident de muncă, cu excepția cazurilor în care menținerea acestei stări poate genera alte accidente de muncă ori poate pune în pericol viața accidentaților sau a altor persoane,
    se sancționează cu amendă de la 300 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    3. Articolul 74:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 30 la 90” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de la 60 la 180” – cu textul „de la 60 la 120”, iar textul „de la 90 la 300” – cu textul „de la 90 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 30 la 90” se substituie cu textul „de la 30 la 80”, iar textul „de la 180 la 240” – cu textul „de la 160 la 220”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 60 la 90” se substituie cu textul „de la 60 la 100”, iar textul „de la 240 la 300” – cu textul „de la 250 la 350”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 150 la 300” se substituie cu textul „de la 200 la 300”, iar textul „de la 240 la 300” – cu textul „de la 300 la 400”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 30 la 300” se substituie cu textul „de la 100 la 200”.
    4. Articolul 80:
    în denumirea și în cuprinsul articolului, textul „regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice” se substituie cu textul „regulamentelor sanitare”;
    în sancțiunea alineatului (1), după textul „persoanei fizice,” se introduce textul „cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenționale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,”;
    dispoziţia alineatului (2) se completează în final cu textul „ , inclusiv la comercializarea de produse alimentare sau la prestarea de servicii consumatorului în sectorul alimentar”.
    5. În sancţiunea articolului 801, după textul „persoanei fizice,” se introduce textul „cu amendă de la 40 la 70 de unităţi convenționale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,”.
    6. Codul se completează cu articolul 821 cu următorul cuprins:
    „Articolul 821. Utilizarea în procesul de producţie, plasarea pe piaţă
                             şi distribuirea aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare,
                             produselor alimentare noi, produselor alimentare fortificate,
                             produselor alimentare tratate cu radiații ionizante şi a materialelor
                             ce vin în contact cu produse alimentare, care nu au fost înregistrate
    Utilizarea în procesul de producţie, plasarea pe piaţă şi distribuirea aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare, produselor alimentare noi, produselor alimentare fortificate, produselor alimentare tratate cu radiații ionizante, precum şi utilizarea în tot lanţul alimentar a materialelor ce vin în contact cu produse alimentare, care nu au fost înregistrate conform prevederilor legale
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    7. Articolul 911:
    în dispoziția alineatului (3), textul „Importul, plasarea pe piaţă sau comercializarea produselor din tutun care nu arde” se substituie cu textul „Plasarea pe piață a tutunului pentru uz oral, tutunului pentru mestecat, tutunului pentru uz nazal”;
    dispoziția alineatului (6) va avea următorul cuprins:
    „Plasarea pe piață a produselor din tutun pentru fumat și a produselor conexe ce conțin elemente de prezentare și etichetare false, înșelătoare sau care pot crea impresii eronate despre caracteristicile, efectele asupra sănătății, riscurile și emisiile acestor produse, plasarea pe piață a produselor din tutun pentru fumat și a produselor conexe ce conțin elemente de prezentare și etichetare care sugerează că un anumit produs din tutun pentru fumat sau un produs conex este mai puțin dăunător decît altele sau are efecte vitalizante, energizante, vindecătoare, de întinerire, naturale, organice, alte efecte benefice asupra sănătății sau modului de viață ori se referă la miros, gust, prezența ori absența aromelor și/sau a altor aditivi”;
    alineatul (8) se abrogă;
    la alineatele (10) și (11), textul „produselor din tutun” se substituie cu textul „produselor din tutun pentru fumat”.
    8. La articolul 93, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Distrugerea punctelor rețelei geodezice naționale, a sistemului satelitar de navigație globală GNSS, a rețelelor de nivelment și gravimetrice, a materialelor și datelor din Fondul național de date geospațiale, precum și a bornelor de hotar
    se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, în ambele cazuri cheltuielile de restabilire fiind suportate de contravenient.”
    9. Articolul 98:
    alineatul unic devine alineatul (1), iar dispoziţia acestuia va avea următorul cuprins:
    „Utilizarea, la marcarea produselor alimentare, a unor indicaţii false ori înşelătoare în scopul inducerii în eroare a consumatorului privitor la calitate, cantitate, însuşiri, destinaţie, valoare sau la data fabricării produselor ori prestării serviciilor, precum şi privitor la producător şi la sediul acestuia,”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Utilizarea, la marcarea produselor, altora decît cele indicate la alin. (1), a unor indicaţii false ori înşelătoare în scopul inducerii în eroare a consumatorului privitor la calitate, cantitate, însuşiri, destinaţie, valoare sau la data fabricării produselor ori prestării serviciilor, precum şi privitor la producător şi la sediul acestuia,
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    10. Articolul 119 se completează cu alineatele (12) și (13) cu următorul cuprins:
    „(12) Neexecutarea prescripțiilor privind înlăturarea încălcărilor depistate la întreprinderile sau obiectivele legate de folosirea subsolului, necontestate potrivit legislației privind controlul de stat al activității de întreprinzător,
    se sancționează cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    (13) Efectuarea lucrărilor de extragere a substanțelor minerale utile în lipsa unor planuri anuale de dezvoltare a lucrărilor miniere și/sau în lipsa unor normative privind pierderile de substanțe minerale utile, coordonate conform legislației în vigoare,
    se sancționează cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.”
    11. Articolul 155:
    în dispoziția alineatului (1), textul „a îngrășămintelor minerale, a substanțelor meliorative, a pesticidelor, a stimulatorilor de creștere a plantelor,” se exclude;
    la alineatul (2):
    dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Încălcarea regulilor de evidență, transport, păstrare, utilizare și înhumare a îngrășămintelor minerale, a substanțelor ameliorative, a pesticidelor, a stimulatorilor de creștere a plantelor, a amestecurilor de preparate sau a altor substanțe toxice, în cazul în care acestea sînt utilizate în agricultură, dacă această faptă nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii,”;
    în sancțiune, textul „de la 120 la 180” se substituie cu textul „de la 180 la 240”.
    12. Articolul 159 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Neîndeplinirea în termen de către proprietarii şi gestionarii obiectelor industriale periculoase a prescripţiilor în vederea excluderii abaterilor şi a încălcărilor normelor de construcţie, de întreţinere, de deservire şi de exploatare, care pot provoca avarii, incendii, explozii sau pot pune în pericol viaţa oamenilor,
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Încălcarea regulilor privind protecţia reţelelor de gaze naturale, care are ca efect reducerea fiabilităţii furnizării de gaze naturale şi/sau prin care sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul,
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    13. Articolul 1631:
    în denumirea articolului, sintagma „Inspectoratul Energetic de Stat” se substituie cu sintagma „Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică”;
    în dispoziția alineatului (2), textul „sau de gaze naturale” se exclude.
    14. Articolul 166 se abrogă.
    15. Articolul 168:
    în denumirea articolului, textul „reţelelor de gaze naturale sau a reţelelor termice” se substituie cu textul „reţelelor termice”;
    în dispoziție, textul „reţelelor de gaze naturale sau a reţelelor termice” se substituie cu textul „reţelelor termice”, iar textul „furnizării de gaze naturale sau a energiei termice” – cu textul „furnizării energiei termice”.
    16. Articolul 177:
    alineatul (1):
    la litera h), sintagma „Inspecției de Stat în Construcții” se substituie cu sintagma „Agenției pentru Supraveghere Tehnică”;
    litera n) va avea următorul cuprins:
    „n) neînregistrarea autorizației de construire/desființare la Agenția pentru Supraveghere Tehnică și neînștiințarea agenției despre demararea lucrărilor de construcție;”
    alineatul (2):
    la litera h), textul „organizarea necorespunzătoare” se substituie cu cuvîntul „neimplementarea”;
    la litera j), sintagma „Inspecției de Stat în Construcții” se substituie cu sintagma „Agenției pentru Supraveghere Tehnică”.
    17. Codul se completează cu articolul 2491 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2491. Încălcarea legislației și a reglementărilor privind
                               accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a
                               infrastructurii asociate rețelelor publice de
                               comunicații electronice
    (1) Necomunicarea (netransmiterea) autorității de reglementare a informației privind condițiile de acces pe proprietăți și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice stabilite conform legislației și despre oricare modificări și/sau completări ale acestor condiții, de asemenea netransmiterea unei copii de pe materialul cuprinzînd aceste condiții, publicat pe pagina web oficială, dacă aceasta există, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării acestuia
    se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Nepublicarea în termenul stabilit de legislație a contractului de acces pe proprietatea publică pe pagina web oficială, dacă aceasta există, precum și netransmiterea acestui contract, în copie, autorității de reglementare
    se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Nepublicarea în termenul stabilit de legislație a deciziei autorității de reglementare sau a hotărîrii judecătorești definitive și irevocabile pe pagina web oficială, dacă aceasta există, în cazul în care dreptul de acces asupra unui imobil proprietate publică se exercită în temeiul unuia din aceste documente, ori neaducerea deciziei respective la cunoștința publicului prin alte modalități
    se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    18. La articolul 250:
    dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „Încălcarea normelor tehnice privind mijloacele radioelectronice, utilizate în scopuri civile, care emit unde electromagnetice”;
    alineatul (11) se abrogă.
    19. În dispoziţia articolului 268, textul „fără avizul Ministerului Sănătăţii” se substituie cu textul „fără ca acestea să fie autorizate”.
    20. La articolul 273, punctele 3), 7) şi 8) se abrogă.
    21. La articolul 277 alineatele (3) și (8), cuvintele „certificată” și, respectiv, „certificate” se exclud.
    22. Articolul 3272 se abrogă.
    23. Articolul 344: în denumirea articolului, textul „prescrise sau declarate” se substituie cu textul „stabilite în actele normative”;
    alineatul (2):
    în dispoziție, textul „prescrise sau declarate” se substituie cu textul „stabilite în actele normative”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) introducerea pe piață și punerea la dispoziție pe piaţă a produselor, precum și prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile, prin: folosirea şi aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje suplimentare, prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea declaraţiei de conformitate sau neînsoţirea produsului cu acest document în situaţia în care reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru; întocmirea declaraţiei de conformitate cu încălcarea cerinţelor stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea documentaţiei tehnice pentru produs sau necorespunderea documentaţiei tehnice prezentate cu prevederile reglementării tehnice aplicabile; neînscrierea numărului de identificare al organismului de evaluare a conformităţii notificat alături de marcajul CE atunci cînd reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru”.
    24. La articolul 3441 alineatul (2), litera b) se abrogă.
    25. Articolele 345 şi 346 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 345. Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei
    (1) Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei prin:
    a) introducerea pe piaţă, darea în folosință sau utilizarea la măsurări a mijloacelor de măsurare în domeniile sănătăţii publice, ordinii şi siguranţei publice, protecţiei mediului, protecţiei consumatorilor, perceperii taxelor şi a impozitelor, corectitudinii tranzacțiilor comerciale, fără următoarele dovezi sau cu dovezile falsificate, după caz:
    – marcajul aprobării de model;
    – marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar;
    – marcajul de verificare metrologică;
    – marcajul de verificare metrologică inițială CE;
    – certificatul de aprobare de model;
    – certificatul de etalonare,
    ori fără buletinul de verificare metrologică sau cu buletinul de verificare metrologică cu termenul de valabilitate expirat,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    b) introducerea pe piaţă a produselor preambalate care nu sînt marcate cu litera „e” și pe care nu este indicată masa nominală sau volumul nominal al produsului, de asemenea a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură care nu sînt marcate cu semnul „з” (epsilon inversat) de către producător ori sînt marcate cu semnul „з” falsificat,
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    c) depozitarea şi/sau introducerea pe piaţă a produselor preambalate ce nu corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute în regulamentele generale de metrologie legală, aprobate de Guvern,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    d) introducerea pe piaţă de către producător sau reprezentantul autorizat al acestuia şi/sau darea în folosinţă a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal fără asigurarea reparaţiei acestora
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    e) introducerea pe piaţă de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia ori de către importator sau folosirea pe piaţă a mijloacelor de măsurare, altele decît cele care se supun controlului metrologic legal, care nu corespund exigenţelor prescrise şi pentru care nu a fost asigurată trasabilitatea măsurărilor prin etalonare
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    f) repararea, montarea și darea în folosință a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, preambalarea produselor, producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, înainte de depunerea notificării și confirmarea recepționării acesteia de către Institutul Național de Metrologie
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    g) refuzul de a motiva pertinenţa şi siguranţa de către responsabilii de publicarea sau de transmiterea rezultatelor măsurărilor, oferirea către public a unor rezultate ale măsurării false sau înşelătoare
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei prin:
    a) utilizarea unor unităţi de măsură ilegale în domeniile de interes public
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 160 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    b) efectuarea de măsurări în domenii de interes public ce sînt neconforme reglementărilor tehnice şi documentelor normative în domeniul metrologiei, efectuarea de măsurări ale căror rezultate nu sînt trasabile la etaloanele naţionale sau la cele de referinţă ale Republicii Moldova, sau la cele ale altor ţări care sînt trasabile la etaloanele internaţionale
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 160 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    c) efectuarea de măsurări supuse controlului metrologic legal cu mijloace de măsurare neverificate metrologic sau neetalonate şi cu proceduri de măsurare legale neaprobate în modul stabilit
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 160 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    d) introducerea pe piaţă, darea în folosință sau utilizarea mijloacelor de măsurare în măsurările din domenii de interes public fără marcaje metrologice (marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar, marcajul de aprobare de model, marcajul de verificare metrologică, marcajul de verificare metrologică inițială CE) sau cu marcaje metrologice deteriorate, falsificate, înlăturate ori cu termenul de valabilitate expirat, fără certificate de aprobare de model, fără buletine de verificare metrologică sau cu documentele menţionate falsificate ori cu termenul expirat
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    e) oferirea de servicii, de către persoanele fizice sau juridice care activează în domenii de interes public, cu mijloace de măsurare neadecvate, deteriorate, fără marcaje metrologice (marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar, marcajul de aprobare de model, marcajul de verificare metrologică, marcajul de verificare metrologică inițială CE) sau cu marcaje metrologice deteriorate, falsificate, înlăturate ori cu termenul de valabilitate expirat, fără certificate de aprobare de model, fără buletine de verificare metrologică sau cu documentele menţionate falsificate ori cu termenul expirat
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    f) utilizarea de mijloace de măsurare cu caracteristici metrologice modificate premeditat sau cu indicaţii exprimate în unităţi de măsură ilegale, puse sub interdicţie de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 346. Încălcarea regulilor de punere la dispoziţie publică
                            şi difuzare a standardelor moldovenești, europene,
                            internaţionale, interstatale şi ale altor ţări, inclusiv
                            a proiectelor acestora
    Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea şi difuzarea sub orice formă și prin orice procedeu a standardelor moldovenești, europene, internaţionale, interstatale ori ale altor ţări fără acordul scris al organismului naţional de standardizare al Republicii Moldova
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    26. Articolul 347 se abrogă.
    27. Articolul 348 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 348. Încălcarea regulilor de evaluare a conformităţii
    Încălcarea regulilor de evaluare a conformităţii prin:
    a) eliberarea certificatelor de conformitate/de examinare de tip/de etalonare și a buletinelor de verificare metrologică în baza rezultatelor negative ale încercărilor, etalonărilor sau inspecțiilor/verificărilor metrologice;
    b) eliberarea certificatelor de conformitate/de examinare de tip/de etalonare și a rapoartelor de încercări sau a buletinelor de verificare metrologică în baza rezultatelor neveridice ale încercărilor, certificărilor, inspecţiilor, etalonărilor sau verificărilor metrologice;
    c) eliberarea documentelor enumerate la lit. a) și b) în cazul neconformităţii produselor cu condiţiile prevăzute în reglementările tehnice şi documentele normative, potrivit cărora produsele au fost supuse evaluării conformității;
    d) eliberarea documentelor enumerate la lit. a) și b) pentru produse şi servicii ce nu ţin de domeniul de acreditare al organismului de evaluare a conformităţii;
    e) eliberarea documentelor enumerate la lit. a) și b) în cazul suspendării, retragerii, restrîngerii sau expirării termenului de valabilitate a acreditării acordate de organismul naţional de acreditare și/sau a recunoaşterii/desemnării acordate de către autoritatea de reglementare
    se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    28. Articolul 349:
    în dispoziţia alineatului (1), textul „neexecutarea prescripţiilor şi altor cerinţe legitime” se substituie cu textul „neexecutarea altor cerinţe legitime”;
    în dispoziția alineatului (4), sintagma „Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor” se substituie cu sintagma „Agenţiei pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Refuzul persoanei supuse controlului de a îndeplini, în termenele stabilite, prescripţiile sau măsurile restrictive dispuse repetat şi necontestate conform legislaţiei cu privire la controlul de stat al activităţii de întreprinzător
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    29. Articolul 350 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 350. Încălcarea de către persoanele cu funcţii
                             de răspundere a legislaţiei privind autorizarea
                             activităţii de întreprinzător
    (1) Nesoluţionarea în termenele stabilite de lege a cererii privind eliberarea de acte permisive prevăzute de lege prin care solicitantului i se permite să iniţieze şi/sau să desfăşoare o afacere, în lipsa unui răspuns oficial sau refuz oficial de eliberare a actului solicitat, dat în termen legal, generîndu-se astfel intervenţia prezumţiei legale a aprobării tacite,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 250 de unităţi convenţionale.
    (2) Depăşirea de către funcţionarul autorităţii emitente de acte permisive, responsabil de recepţionarea cererilor şi documentelor de solicitare a actelor permisive, a funcţiilor atribuite, prin solicitarea prezentării de documente și informații (altele decît informația primară cu privire la identitatea solicitantului), respingerea și/sau neînregistrarea cererilor depuse, a actelor anexate şi a declaraţiilor pe propria răspundere
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 170 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Neeliberarea sau refuzul de a elibera certificatul constatator conform modelului stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător și/sau de alte legi
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Neeliberarea în termenul stabilit de lege, în lipsa unui refuz întemeiat, a actelor permisive pentru care nu se aplică mecanismul aprobării tacite sau a actelor permisive care, conform tratatelor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, trebuie obligatoriu să fie deținute și prezentate în original
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 170 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    30. La articolul 358, dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Încălcarea standardelor, normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor, manifestată prin:
    a) neafișarea, în locuri vizibile, a planurilor (schemelor) de evacuare a persoanelor în caz de incendiu;
    b) neasigurarea salariaților obiectivului cu instrucțiuni privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
    c) blocarea căilor de acces la obiectiv, a căilor și ieșirilor de evacuare, a accesului la rețelele de apă pentru stingerea incendiilor, la tehnica pentru stingerea incendiilor și la mijloacele de primă intervenție în caz de incendiu;
    d) încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor la dotarea și întreținerea rețelelor de apă pentru stingerea incendiilor, a instalațiilor automate de prevenire, stingere și evacuare a fumului, a tehnicii pentru stingerea incendiilor și a mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu,”.
    31. Articolul 3641:
    în denumirea articolului, textul „produselor din tutun” se substituie cu textul „produselor din tutun pentru fumat”;
    în dispoziția alineatului (1), textul „produselor din tutun” se substituie, în toate cazurile, cu textul „produselor din tutun pentru fumat”;
    la alineatul (2), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Utilizarea mărcilor comerciale ale produselor din tutun pentru fumat la promovarea altor produse sau servicii, precum și utilizarea mărcilor comerciale ale altor produse sau servicii la promovarea produselor din tutun pentru fumat, utilizarea accesoriilor pentru fumat în scopul promovării, directe sau indirecte, a produselor din tutun pentru fumat, oferirea promoțională sau în calitate de cadou a produselor din tutun pentru fumat”.
    32. La articolul 400:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 47, 48, art. 481 alin. (5), art. 482–54, 69–71, 73, art. 77 alin. (8), art. 78–782, art. 79 alin. (1), (2), (4), art. 801, 85–87, 89–91, art. 911 alin. (16) şi (18), art. 96, 99–107, art. 115 alin. (3), art. 157 alin. (4), (6)–(10), art. 158 alin. (1) şi (2), art. 176, art. 197 alin. (1)–(4), (9)–(13), (15), (21), (22), art. 201–203, 205, 209, 220–226, 228–232, 234–236, 238–242, 244, 245, art. 263 alin. (1), (4)–(8), art. 2631, 265, 267, 272, art. 274 alin. (1) și (5), art. 277 alin. (1), (4), (5), (7) şi (9), art. 282, 283, art. 286 alin. (3), art. 2873, 2891, 321, 325, 326, 333, 334, 338–341, 343, 346, art. 349 alin. (1), art. 350–3502, 354, 355, art. 356 alin.(1) şi (2), art. 357, 359–363, art. 364 alin. (1)–(51) și art. 365 se constată și se examinează de către poliţie.”
    alineatele (3) și (31) se abrogă;
    la alineatul (4), textul „ , 3581” se exclude.
    33. La articolul 404:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 84, art. 278 alin. (1), (2) şi (5), art. 279, 300, 302–3102 și art. 344 se constată și se examinează de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Comisia Naţională a Pieţei Financiare constată şi examinează contravenţiile prevăzute la art. 84, art. 278 alin. (1), (2) şi (5), art. 279 și 344, săvîrşite în domeniile de activitate ce țin de competenţa sa.”
    34. Articolul 405 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 405. Inspectoratul pentru Protecția Mediului
    (1) Contravențiile prevăzute la art. 553, 95, 109–113, art. 114 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 115–119, 120–126, 127–130, 132–154, art. 155 alin. (1), art. 156 și 182 se constată și se examinează de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului.
    (2) Inspectoratul pentru Protecția Mediului constată și examinează contravențiile prevăzute la art. 553, săvîrșite în domeniile de activitate ce țin de competența sa.
    (3) Au dreptul să constate contravenții, să încheie procese-verbale și să aplice sancțiuni persoanele abilitate cu funcții de control din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului.”
    35. La articolul 407:
    alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 553, 84, art. 197 alin. (1)–(10), (12)–(16), (17)–(26), art.198–200, 204, 206, 207, 2211, art. 224 alin. (1)–(10), art. 273 pct. 1), 2), 4), 6), 10)–13), art. 278–281, art. 283 alin. (1) și art. 344 se constată de către organele de specialitate ale administraţiei publice în domeniul transportului rutier, electric, feroviar şi naval, cu dreptul de aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere.”
    „(4) Contravenţiile prevăzute la art. 553, 84, 208, 210–2206, art. 273 pct. 1), 2), 4), 6), 10)–13), art. 278–281, art. 283 alin. (1) și art. 344 se constată şi se examinează de către Autoritatea Aeronautică Civilă.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Organele de specialitate ale administraţiei publice din domeniul transportului constată şi examinează contravenţiile prevăzute la art. 553, 84, art. 273 pct. 1), 2), 4), 6), 10)–13), art. 278–281, art. 283 alin. (1) și art. 344, săvîrşite în domeniile de activitate ce țin de competenţa lor.”
    36. Articolul 408 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 408. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
                             şi Supravegherea Pieţei
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 553, 84, 97, 971, 972, art. 98 alin. (2), art. 273 pct. 1), 2), 4), 6), 10), 12), 13), art. 274 alin. (2), (6) și (7), art. 2771, 278–281, 283, art. 2932 alin. (4) şi (5), art. 344–345, 348 și art. 349 alin. (4) se constată şi se examinează de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei.
    (2) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei constată şi examinează contravenţiile prevăzute la art. 553, 84, art. 273 pct. 1), 4), 6), 10), 12), art. 274 alin. (2), (6) și (7), art. 278–281 și 344, săvîrşite în domeniile de activitate ce țin de competenţa sa.
    (3) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şefii şi şefii adjuncţi ai direcţiilor cu funcţii de control, inspectorii principali, inspectorii superiori şi inspectorii din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei.
    (4) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul, directorul adjunct şi şefii subdiviziunilor teritoriale ai Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei.”
    37. Articolele 4081 – „Agenţia Turismului” şi „Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice” – se abrogă.
    38. Articolul 4082 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 4082. Agenția pentru Supraveghere Tehnică
    (1) Contravențiile prevăzute la art. 553, 84, 93, 94, 159, 160, 177, art. 273 pct. 1), 2), 4), 6), 10)–13), art. 278–281, art. 283 alin. (1), art. 344, 358 și 3581 se constată și se examinează de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică.
    (2) Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată și examinează contravențiile prevăzute la art. 553, 84, art. 273 pct. 1), 2), 4), 6), 10)–13), art. 278–281, art. 283 alin. (1) și art. 344, săvîrșite în domeniile de activitate ce țin de competența sa.
    (3) Sînt în drept să constate contravenții, să încheie procese-verbale și să aplice sancțiuni șeful și șeful adjunct al Agenției pentru Supraveghere Tehnică, de asemenea șefii și șefii adjuncți ai direcțiilor cu funcții de control, inspectorii principali, inspectorii superiori și inspectorii din cadrul Agenției.”
    39. La articolul 409, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 55–552, 56–61 și art. 349 alin. (1) se constată de către Inspectoratul de Stat al Muncii. Contravenţiile prevăzute la art. 349 alin. (1) se constată de către Inspectorat doar în domeniile de activitate ce țin de competenţa sa.”
    40. Articolul 4091 se abrogă.
    41. La articolul 410:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Contravențiile prevăzute la art. 553, 84, 246–2591, art. 273 pct. 1), 2), 4), 6), 10)–14), art. 276, 278–281, art. 283 alin. (1) și art. 344 se constată și se examinează de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației constată și examinează contravenţiile prevăzute la art. 553, 84, art. 273 pct. 1), 2), 4), 6), 10)–13), art. 278–281, art. 283 alin. (1) și art. 344, săvîrşite în domeniile de activitate ce țin de competenţa sa.”
    la alineatul (2), textul „directorul Agenției” se substituie cu textul „directorul sau directorii adjuncți ai Agenției”.
    42. La articolul 411:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 553, 84, 161–165, 167–169, art. 273 pct. 1), 2), 4), 6), 10)–13), art. 278–281, art. 283 alin. (1) și art. 344 se constată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică constată contravenţiile prevăzute la art. 553, 84, art. 273 pct. 1), 2), 4), 6), 10)–13), art. 278–281, art. 283 alin. (1) și art. 344, săvîrşite în domeniile de activitate ce țin de competenţa sa.”
    43. Articolul 4111 se abrogă.
    44. Articolul 414 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 414. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 553, art. 80 alin. (2), (3) şi (5), art. 801, 81, art. 821, 83, 84, art. 98 alin. (1), art. 114 alin. (3), art. 131, art. 155 alin. (2), art. 157 alin. (1)–(3) şi alin. (5), art. 158, 1581, art. 183–1961, 269–271, art. 273 pct. 1), 4), 6), 10), 12), 13), art. 274 alin. (3), (4) şi (7), art. 275, 276, art. 278 alin. (1)–(3) şi (5), art. 279–281, 284, 285, art. 286 alin. (1), (2) şi (5), art. 344, art. 349 alin. (1) şi art. 364 alin. (7) şi (8) se constată și se examinează de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
    (2) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor constată şi examinează contravenţiile prevăzute la art. 553, art. 80 alin. (3), art. 84, art. 273 pct. 1), 4), 6), 10), 12), 13), art. 274 alin. (3), (4) şi (7), art. 275, art. 278 alin. (1)–(3) şi (5), art. 279 și 344, săvîrşite în domeniile de activitate ce țin de competenţa sa.
    (3) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale inspectorii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    (4) Sînt în drept să examineze cauzele contravenționale şi să aplice sancțiuni directorul general, directorii generali adjuncți și şefii subdiviziunilor teritoriale ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.”
    45. Articolele 416, 4161 și 4181 se abrogă.
    Art. LXIX. – Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45–46, art. 123), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 28 alineatele (1) și (11), textul „în anexa la prezenta lege” se substituie cu textul „în anexa nr. 1”.
    2. Articolul 32 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Certificatul de securitate pentru efectuarea lucrărilor cu utilizarea informaţiilor atribuite la secret de stat se eliberează fără taxă, pe o durată nedeterminată.”
    3. Articolul 35 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Certificarea mijloacelor de protejare criptografică şi tehnică a secretului de stat se efectuează fără taxă, pe o durată nedeterminată.”
    4. Legea se completează cu articolul 381 cu următorul cuprins:
    „Articolul 381. Licențierea activității de protecție a informaţiei
                             care nu este atribuită la secret de stat
    (1) Licenţierea activităţii de protecție a informației care nu este atribuită la secret de stat se efectuează în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementată de prezenta lege.
    (2) Licenţa pentru activitatea de protecție a informației poate fi eliberată, la cererea solicitantului, pentru una sau mai multe dintre următoarele activități specifice:
    a) importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației (cu excepția activității desfășurate de către autoritățile publice învestite cu acest drept prin lege);
    b) prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației (cu excepția activității în domeniul protecției secretului de stat);
    c) prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației (cu excepția activității în domeniul protecției secretului de stat).
    (3) Pentru obținerea sau prelungirea licenței, solicitantul depune la Agenția Servicii Publice:
    a) cererea care să conțină: denumirea, forma juridică de organizare, IDNO-ul întreprinderii sau al organizației ori numele, prenumele, adresa şi IDNP-ul persoanei fizice solicitante; genul de activitate pentru care se solicită licență; asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licență a responsabilității pentru respectarea condițiilor de licențiere la desfășurarea genului de activitate pentru care se solicită licența și pentru autenticitatea documentelor prezentate;
    b) copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată;
    c) copiile de pe actele de studii ale specialiştilor în domeniu.
    (4) La data înregistrării cererii și documentelor stabilite de prezentul articol pentru eliberarea/prelungirea licenței, autoritatea de licențiere va înștiința Serviciul de Informaţii şi Securitate pentru a se asigura de corespunderea condițiilor de activitate a solicitantului cu cerințele stabilite, a solicita și a obține autorizațiile necesare desfășurării activității/activităților solicitate.
    (5) În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înștiințării, Serviciul de Informaţii şi Securitate va transmite autorității emitente autorizația sau procesul-verbal de control privind rezultatele verificării efectuate, precum și copia de pe autorizația emisă în urma controlului. În cazul în care Serviciul de Informaţii şi Securitate nu a transmis autorizația sau nu a inițiat un control în urma înștiințării și nu a eliberat procesul-verbal de control în termen de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării, survine principiul aprobării tacite.
    (6) În cazul primirii refuzului de a emite autorizație de la Serviciul de Informaţii şi Securitate, autoritatea de licențiere este în drept să refuze eliberarea licenței.
    (7) Suspendarea, retragerea și reperfectarea licenţei se efectuează în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    (8) Licența se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (9) Condițiile de licențiere, lista documentelor ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire a licenței, serviciile ce pot fi prestate în baza licenței, pentru activități specifice, sînt prevăzute în anexele nr. 2, 3 și 4.”
    5. Anexa la lege devine anexa nr. 1.
    6. Legea se completează cu anexele nr. 2, 3 și 4 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 2
REGULAMENTUL
privind licențierea activității de prestare a serviciilor
în domeniul importului, exportului, proiectării, producerii
şi comercializării mijloacelor tehnice speciale destinate
pentru obţinerea ascunsă a informaţiei

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul regulament reglementează activitatea de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei.
    2. La mijloace tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei (în continuare – mijloace tehnice speciale) sînt atribuite mijloacele tehnice şi/sau de program proiectate, modificate sau programate pentru captarea, obţinerea, interceptarea, culegerea, ascultarea, înregistrarea şi transmiterea semnalelor informaţionale de natură sonoră, vizuală, electromagnetică sau de altă natură, inclusiv din reţelele de comunicaţii electronice, în scopul obţinerii accesului ascuns la informaţia străină.
    3. Activitatea de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale poate fi desfăşurată exclusiv de către:
    a) autorităţile împuternicite prin lege să desfăşoare activitatea specială de investigaţii;
    b) persoanele juridice cu sediul în Republica Moldova, care deţin licenţă de activitate în domeniu.
    4. Activitatea de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale este realizată doar pentru organele abilitate să exercite activitatea specială de investigaţii.
    Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice speciale de către persoanele fizice şi juridice care nu sînt împuternicite în acest sens prin lege.
    5. Verificarea corespunderii solicitantului de licenţă şi controlul privind respectarea de către titularul de licenţă a condiţiilor de licenţiere pentru activitatea de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale se efectuează de către Agenția Servicii Publice în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate.
    6. Organele vamale vor autoriza plasarea mijloacelor tehnice speciale în regim vamal de import/export doar după prezentarea licenţei şi, după caz, a autorizaţiei respective de către titularul de licenţă.
II. CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII
LICENŢIATE DE IMPORT, EXPORT, PROIECTARE, PRODUCERE
ŞI COMERCIALIZARE A MIJLOACELOR TEHNICE SPECIALE

    7. În scopul desfăşurării activităţii de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale, titularii de licenţă trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ;
    b) dispunerea în proprietate sau în locaţiune a unui imobil, unde se va desfăşura activitatea licenţiată, dotat cu mijloace tehnice de pază şi de păstrare a mijloacelor tehnice speciale, inclusiv a documentaţiei tehnice;
    c) deţinerea încăperilor separate destinate pentru oficiu, atelier de producţie, depozit etc.;
    d) deținerea, după caz, a echipamentelor moderne pentru proiectarea şi producerea mijloacelor tehnice speciale;
    e) dispunerea de a cel puţin 2 colaboratori, angajaţi permanenţi, cu studii tehnice superioare sau speciale, competenţi în domeniu;
    f) elaborarea, în termen de o lună de la eliberarea licenţei, a regulamentului intern, care va stabili condiţiile de organizare a activităţii în domeniul licenţiat, modul de evidenţă, păstrare, comercializare, transmitere şi distrugere a mijloacelor tehnice speciale şi a documentaţiei tehnice; g) organizarea regimului intern într-un mod care să excludă posibilitatea accesului fizic neautorizat la mijloacele tehnice speciale;
    h) ţinerea evidenţei mijloacelor tehnice speciale la etapa proiectării, producerii, păstrării, precum şi în timpul efectuării testărilor. Comercializarea sau predarea acestor mijloace beneficiarului, precum şi distrugerea acestora vor fi documentate;
    i) asigurarea regimului de confidenţialitate în activitatea licenţiată. Informaţia privind importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale poate fi prezentată doar organelor abilitate să exercite activitatea specială de investigaţii, Comisiei republicane de expertiză a mijloacelor tehnice speciale, precum şi organelor de control împuternicite în temeiul pct. 5;
    j) stabilirea, în mod expres, prin act intern, a subdiviziunii şi a persoanelor antrenate nemijlocit în activitatea licenţiată;
    k) reflectarea încadrării personalului în structura organizatorică şi în nomenclatorul de funcţii, aprobate de către conducătorul persoanei juridice. Titularul de licenţă va stabili pentru fiecare specialist condiţiile concrete privind nivelul de studii,     de cunoştinţe tehnice şi experienţă de lucru, precum şi atribuţiile de serviciu, drepturile, responsabilităţile şi cerinţele faţă de regimul de confidenţialitate;
    l) asigurarea perfecţionării periodice a persoanelor antrenate nemijlocit în activitatea licenţiată;
    m) corespunderea încăperilor destinate pentru proiectarea, producerea sau păstrarea mijloacelor tehnice speciale cu cerinţele privind asigurarea regimului de confidenţialitate;
    n) dotarea cu safeuri a încăperilor destinate pentru păstrarea documentaţiei ce ţine de mijloacele tehnice speciale;
    o) corespunderea încăperilor deţinute cu normele de igienă, de securitate a muncii şi de protecţie a mediului stabilite de legislaţia în vigoare;
    p) dotarea încăperilor deţinute cu sisteme automate de semnalizare pentru situaţii excepţionale şi antiincendiu;
    q) deţinerea aparatajului şi utilajului necesare pentru asigurarea procesului tehnologic la proiectarea şi la producerea mijloacelor tehnice speciale, în cazul în care licenţa prevede activitatea respectivă;
    r) proiectarea mijloacelor tehnice speciale în conformitate cu sarcina tehnică, coordonată cu beneficiarul (subiect al activităţii speciale de investigaţii);
    s) producerea mijloacelor tehnice speciale în bază de contract (acord) încheiat cu organele abilitate să exercite activitate specială de investigaţii, în conformitate cu documentaţia tehnică, cu normativele tehnice şi cu alte documente de reglementare a activităţii în cauză;
    t) importul mijloacelor tehnice speciale în bază de contract (acord) încheiat cu organele abilitate să exercite activitatea specială de investigaţii;
    u) exportul mijloacelor tehnice speciale pentru organele abilitate să exercite activitatea specială de investigaţii, după coordonarea cu Serviciul de Informaţii şi Securitate. În acest caz, exportul mijloacelor tehnice speciale poate fi efectuat şi prin intermediul titularilor de licenţă din străinătate, la prezentarea documentelor justificative;
    v) punerea la dispoziţia beneficiarului a documentaţiei tehnice şi a informaţiei necesare privind utilizarea mijloacelor tehnice speciale;
    w) prezentarea semestrială Serviciului de Informaţii şi Securitate a informaţiei statistice privind importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale;
    x) prezentarea, la solicitarea Serviciului de Informaţii şi Securitate, a datelor tehnice şi a mostrelor mijloacelor tehnice speciale;
    y) asigurarea condiţiilor necesare pentru efectuarea de către autorităţile competente a controlului asupra desfăşurării genului de activitate licențiat.

Anexa nr. 3

REGULAMENTUL
privind licențierea activității de prestare a serviciilor în
domeniul protecției criptografice a informației

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul regulament reglementează activitatea de prestare a serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației care nu este atribuită la secret de stat.
    2. Prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației se realizează în baza unui contract scris, semnat de către ambele părți.
    3. În sensul prezentului regulament se definesc următoarele noțiuni:
    protecție criptografică a informației – ansamblu de măsuri orientate spre asigurarea confidențialității şi a integrității informației, ce se realizează pe calea transformării criptografice a informației;
    mijloace de protecție criptografică a informației (în continuare – MPCI) – mijloace tehnice şi/sau de program, sisteme şi complexe, care realizează algoritmii de transformare criptografică a informației, destinate protecției integrității şi confidenţialității informației în procesul de prelucrare, păstrare şi transmitere prin canalele de comunicații electronice, de asemenea realizează generarea, crearea, distribuirea sau administrarea cheilor criptografice;
    mijloace de criptare – mijloace tehnice şi/sau de program, sisteme şi complexe, care realizează algoritmi criptografici, destinate protecției informației transmise prin canalele de comunicații electronice şi/sau protecției informației contra accesului nesancționat în procesul de prelucrare şi păstrare a informației;
    mijloace de protecție contra impunerii informației false – mijloace tehnice şi/sau de program, sisteme şi complexe, care realizează algoritmi criptografici, destinate pentru protejarea contra impunerii informației false;
    transformare criptografică a informației – transformare a informației cu ajutorul unui algoritm criptografic, utilizînd cheile criptografice în scopul protejării informației contra accesului nesancționat, precum şi al confirmării de către autor a autenticității, a integrității şi a calității informației;
    confidențialitate – proprietate a informației din cadrul sistemului care caracterizează capacitatea acesteia de a nu fi disponibilă sau divulgată persoanelor, entităților sau proceselor neautorizate;
    criptare – proces de transformare a informaţiei în mesaj cifrat conform regulilor determinate de algoritmul criptografic;
    cheie criptografică – element al cifrului ce se foloseşte pentru criptarea/decriptarea unui mesaj dat, pentru aplicarea şi verificarea semnăturii electronice, pentru calcularea codurilor de autenticitate;
    integritate – proprietate a informaţiei din cadrul sistemului, care caracterizează veridicitatea, concordanța şi invariabilitatea acesteia, inclusiv în condițiile de acțiune intenționată sau neintenționată cu scopul modificării sau distrugerii informației respective.
    4. MPCI includ:
    a) mijloacele de criptare;
    b) mijloacele de protecție contra impunerii informaţiei false;
    c) dispozitivele de creare şi/sau de verificare a semnăturii electronice şi a produselor asociate semnăturii electronice;
    d) mijloacele de generare a cheilor criptografice.
    5. Activitatea de prestare a serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației include:
    a) cifrarea informaţiei prin utilizarea MPCI în interesul persoanelor fizice și juridice;
    b) protecția informației, în interesul persoanelor fizice şi juridice, prin utilizarea mijloacelor de protejare contra impunerii informației false;
    c) punerea la dispoziția persoanelor fizice şi juridice a rețelelor de comunicații protejate prin MPCI, precum şi a mijloacelor de criptare separate;
    d) generarea şi distribuirea cheilor criptografice, inclusiv pentru semnătura electronică;
    e) montarea, demontarea, implementarea, reglarea, deservirea, reparaţia MPCI;
    f) proiectarea sistemelor informaționale şi de telecomunicații, protejate prin MPCI.
    6. Prezentul regulament nu se aplică:
    a) mijloacelor de protecție criptografică a informației care sînt componente ale sistemelor de operare şi programelor aplicative, ale căror funcţii criptografice nu pot fi modificate;
    b) cardurilor bancare cu microcipuri încorporate, ale căror funcții criptografice nu pot fi modificate;
    c) mijloacelor de protecție criptografică elaborate şi utilizate pentru bancomate, ale căror funcții criptografice nu pot fi modificate;
    d) mijloacelor de protecție criptografică a memoriei fiscale, elaborate şi utilizate pentru aparatele de casă;
    e) mijloacelor de protecție criptografică care realizează algoritmi criptografici simetrici şi dispun de chei criptografice cu lungimea de pînă la 56 biți inclusiv;
    f) mijloacelor de protecţie criptografică care realizează algoritmi criptografici asimetrici şi dispun de chei criptografice cu lungimea de pînă la 128 biți inclusiv.
    7. Verificarea corespunderii solicitantului de licență şi controlul respectării de către titularul de licență a condițiilor de licențiere pentru activitatea de prestare a serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației se efectuează de către Agenția Servicii Publice în comun cu Serviciul de Informații şi Securitate.
II. CONDIȚIILE DE LICENȚIERE A ACTIVITĂȚII DE
PRESTARE A SERVICIILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI
CRIPTOGRAFICE A INFORMAȚIEI

    8. În scopul licențierii şi desfăşurării activității de prestare a serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației, solicitantul şi titularul de licență trebuie să respecte următoarele condiții:
    a) să dețină statut de persoană juridică sau fizică, înregistrată în calitate de întreprinzător;
    b) să desfăşoare activitatea licențiată în conformitate cu legislația în vigoare şi standardele în domeniu;
    c) să desfăşoare activitatea licențiată în conformitate cu regulile stabilite de organul de licențiere şi autoritatea publică de specialitate;
    d) să prezinte, la solicitare, Serviciului de Informații şi Securitate lista MPCI utilizate în activitatea licențiată, documentația tehnică şi/sau mostrele MPCI;
    e) să utilizeze MPCI de import doar dacă acestea au fost introduse şi realizate pe teritoriul Republicii Moldova în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
    f) să dețină legal, în proprietate sau în posesie, mijloacele tehnice şi/sau de program utilizate în activitatea licențiată;
    g) să aplice, în activitatea licențiată, algoritmi criptografici aprobați ca standarde naționale, internaționale sau acceptați de autoritatea publică de specialitate;
    h) să dețină legal, în proprietate sau în posesie, spațiile necesare pentru buna desfășurare a activității licențiate în corespundere cu normele de igienă, de securitate a muncii şi de protecție a mediului stabilite de legislația în vigoare;
    i) să asigure regimul de confidențialitate în activitatea licențiată, ce prevede nedivulgarea informației privind beneficiarul serviciilor şi conținutul serviciilor prestate fără consimțămîntul acestuia. Informațiile respective sînt prezentate doar organelor de drept şi de control, în conformitate cu legislația în vigoare;
    j) să păstreze în safeuri documentația ce vizează MPCI;
    k) să elaboreze şi să aprobe, în termen de o lună de la data eliberării licenței, regulamentul intern în care să fie stabilite condițiile de organizare a activității licențiate, modul de evidență, păstrare, transmitere şi distrugere a MPCI şi a documentației tehnice;
    l) să organizeze regimul intern astfel încît să excludă posibilitatea accesului neautorizat la MPCI;
    m) să asigure evidența strictă a MPCI, documentînd utilizarea, predarea mijloacelor respective beneficiarului, precum şi nimicirea acestora;
    n) persoanele care sînt antrenate nemijlocit în activitatea licențiată trebuie să aibă studii superioare în domeniul protecției criptografice a informației fie să aibă studii superioare în alt domeniu şi, concomitent, studii de perfecționare în domeniul protecției criptografice a informației, fie să aibă studii superioare şi vechime în muncă în domeniul protecției criptografice a informației de cel puţin 3 ani. Nivelul cunoştințelor persoanelor respective trebuie să corespundă cerințelor prevăzute la pct. 9 şi 10 și se confirmă printr-un certificat privind absolvirea cursurilor specializate în domeniul protecției criptografice a informației;
    o) să stabilească expres, prin act intern, subdiviziunea şi persoanele antrenate nemijlocit în activitatea licențiată;
    p) să aprobe structura organizatorică, nomenclatorul de funcții și fișele de post pentru fiecare specialist;
    q) să asigure perfecționarea periodică a persoanelor antrenate nemijlocit în activitatea licențiată;
    r) să asigure evidența şi păstrarea suporturilor cheilor criptografice, să înregistreze eliberarea, restituirea şi nimicirea cheilor criptografice în registre specializate;
    s) să asigure păstrarea separată a suporturilor cheilor criptografice şi a suporturilor de rezervă, dacă procesul tehnic şi tehnologic prevede existența acestora;
    t) să deservească echipamentul utilizat în activitatea licențiată în conformitate cu reglementările documentației de exploatare;
    u) să pună la dispoziţia beneficiarului documentația tehnică şi informaţia necesară privind utilizarea MPCI;
    v) să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către autoritățile competente a controlului privind desfăşurarea genului de activitate licențiat.
    9. Persoanele care sînt antrenate nemijlocit în activitatea de prestare a serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației trebuie să cunoască:
    a) prevederile actelor normative în vigoare cu privire la protecția criptografică a informației;
    b) prevederile actelor normative în vigoare cu privire la semnătura electronică;
    c) standardele naționale şi internaționale (ISO, NIST) în domeniul protecției criptografice a informației;
    d) standardele naționale şi internaționale (ISO, NIST, CWA) în domeniul semnăturii electronice;
    e) noțiunile de bază în domeniul protecției criptografice a informației, precum transformarea criptografică a informației, generarea, distribuirea şi protecția cheilor criptografice, contracararea posibilităților de compromitere a cheilor criptografice, metodele de generare aleatorie sau pseudoaleatorie de biți, tehnologiile de protecție contra impunerii informației false;
    f) noțiunile de bază în domeniul semnăturii electronice, precum metodele şi domeniile de aplicare a semnăturii electronice, tehnologiile de creare a semnăturii electronice, contracararea falsificării semnăturii electronice, organizarea infrastructurii cheilor publice;
    g) interfețele de interacțiune dintre sistemul informațional şi modulul criptografic;
    h) limbajele de programare, în scopul realizării algoritmilor criptografici, în cazul prestării serviciilor menționate la pct. 5 lit. f).
    10. Persoanele care sînt antrenate nemijlocit în activitatea de prestare a serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației trebuie să posede următoarele abilități:
    a) să pregătească, să planifice şi să organizeze procesul de prestare a serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației şi a semnăturii electronice;
    b) să utilizeze metodele criptografice de protecție a informației şi a semnăturii electronice;
    c) să efectueze analiza sistemelor informaționale cu module criptografice în scopul evaluării conformității nivelului de protecție a informației;
    d) să configureze modulele criptografice pentru asigurarea protecției necesare a sistemului informațional şi pentru asigurarea funcționalităţii acestuia;
    e) să studieze MPCI pentru analiza corectitudinii funcționării acestora;
    f) să înlăture erorile apărute în procesul de exploatare a modulului criptografic.
    11. Proprietarul, administratorul şi personalul care este antrenat nemijlocit în activitatea de prestare a serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației nu trebuie să aibă antecedente penale pentru infracțiuni comise în domeniul tehnologiei informației şi comunicațiilor electronice.

Anexa nr. 4

REGULAMENTUL
privind licențierea activității de prestare a serviciilor
în domeniul protecției tehnice a informației
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul regulament reglementează activitatea de prestare a serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației care nu este atribuită la secret de stat.
    2. Prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației se realizează în baza unui contract scris, semnat de către ambele părți.
    3. Activitatea ce ține de prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației include:
    a) efectuarea inspecțiilor tehnice ale încăperilor şi echipamentelor (mijloacelor de prelucrare a informației) cu scopul depistării mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației;
    b) instalarea, montarea, reglarea mijloacelor de protecție tehnică a informației şi mijloacelor tehnice protejate de prelucrare a informației.
    4. În sensul prezentului regulament se definesc următoarele noțiuni:
    protecție tehnică a informației – activitate orientată spre descoperirea la timp şi anihilarea amenințărilor informației, care se realizează prin intermediul metodelor şi mijloacelor tehnice;
    cerințe specifice vizînd protecția tehnică a informației – act elaborat în baza normelor naționale şi internaționale în domeniul protecției tehnice a informației, luînd în considerare toate caracteristicile obiectului care trebuie protejat, în care se stabilesc măsurile necesare vizînd protecția tehnică a informației procesate în sistemele informaționale şi de comunicații electronice sau circulante în încăperile care trebuie protejate;
    mijloace tehnice protejate de prelucrare a informației – mijloace tehnice de prelucrare a informației pentru care măsurile necesare de protecție a informației procesate sînt realizate la etapa de elaborare şi producere a acestora;
    mijloace de protecție tehnică a informației – mijloace tehnice destinate pentru înlăturarea sau diminuarea posibilității de scurgere a informației prin canale tehnice;
    mijloace tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației – mijloacele tehnice şi/sau de program proiectate, modificate sau programate pentru captarea, obținerea, interceptarea, culegerea, ascultarea, înregistrarea şi transmiterea semnalelor informaţionale de natură sonoră, vizuală, electromagnetică sau de altă natură, inclusiv din rețelele de comunicații electronice, în scopul obținerii accesului ascuns la informația străină. Clasificatorul mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației se aprobă de către Guvern;
    mijloace tehnice specializate pentru depistarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației – mijloace tehnice specializate şi mijloace metrologice pentru detectarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației în încăperi şi în echipamente;
    inspecție tehnică – control special al încăperilor și echipamentelor care se efectuează cu utilizarea mijloacelor tehnice specializate pentru depistarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației.
II. CONDIȚIILE DE LICENȚIERE A ACTIVITĂȚII DE PRESTARE
A SERVICIILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI TEHNICE A
INFORMAȚIEI

    5. În scopul licențierii și desfăşurării activităţii de prestare a serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației, solicitantul şi titularul de licență trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) să dețină statut de persoană juridică sau fizică, înregistrată în calitate de întreprinzător;
    b) să desfăşoare activitatea licențiată în conformitate cu legislația în vigoare şi standardele în domeniu;
    c) să desfăşoare activitatea licențiată în conformitate cu regulile stabilite de organul de licențiere şi autoritatea publică de specialitate;
    d) persoanele care sînt antrenate nemijlocit în activitatea licențiată trebuie să aibă studii superioare în domeniul protecției tehnice a informației fie să aibă studii superioare în alt domeniu și, concomitent, studii de perfecționare în domeniul protecției tehnice a informației, fie să aibă studii superioare şi vechime în muncă în domeniul protecției tehnice a informației de cel puțin 3 ani. Nivelul cunoştinţelor persoanelor respective trebuie să corespundă cerințelor indicate la pct. 6 şi 7;
    e) să dețină legal, în proprietate sau în posesie, spațiile necesare pentru buna desfăşurare a activității licențiate, în corespundere cu normele de igienă, de securitate a muncii şi de protecție a mediului stabilite de legislația în vigoare;
    f) în cazul prestării serviciilor indicate la pct. 3 lit. a), să dispună de mijloace tehnice specializate pentru depistarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației, mijloace care sînt specificate la pct. 8;
    g) să elaboreze şi să aprobe, în termen de o lună de la data eliberării licenței, regulamentul intern în care să fie stabilite condițiile de organizare a activității licențiate;
    h) să stabilească expres, prin act intern, subdiviziunea şi persoanele antrenate nemijlocit în activitatea licențiată;
    i) să aprobe structura organizatorică şi nomenclatorul de funcții. Titularul de licență va stabili, prin act intern, pentru fiecare specialist condițiile concrete privind nivelul de studii, de cunoştințe tehnice şi experiență de lucru, precum şi atribuțiile de serviciu, drepturile, responsabilitățile şi cerințele față de regimul de confidențialitate;
    j) să asigure perfecționarea periodică a persoanelor antrenate nemijlocit în activitatea licențiată;
    k) să elaboreze şi să aprobe, în termen de o lună de la data eliberării licenței, documentația tehnico-normativă vizînd efectuarea nemijlocită a activității licențiate;
    l) să asigure regimul de confidențialitate în activitatea licențiată, ce prevede nedivulgarea informației vizînd beneficiarul serviciilor şi conținutul serviciilor prestate, fără consimțămîntul acestuia. Informațiile respective sînt prezentate doar organelor de drept şi de control, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    m) să informeze imediat Serviciul de Informații şi Securitate despre cazurile de depistare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației;
    n) în cazul prestării serviciilor indicate la pct. 3 lit. a), să țină evidența mijloacelor tehnice specializate pentru depistarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației, precum şi evidența deservirii tehnice a acestora în conformitate cu cerințele de exploatare;
    o) după prestarea serviciilor, să pună la dispoziția beneficiarului actul de efectuare a inspecției tehnice a încăperilor şi a echipamentelor cu scopul depistării mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației, actul de instalare (montare, reglare) a mijloacelor de protecție tehnică a informației şi mijloacelor tehnice protejate de prelucrare a informației, perfectate în conformitate cu Regulamentul privind licențierea activității de prestare a serviciilor în domeniul importului, exportului, proiectării, producerii și comercializării mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației și cu Regulamentul privind licențierea activității de prestare a serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației, precum și în conformitate cu cerințele specifice vizînd protecția tehnică a informațiilor procesate în sistemele informaționale şi de comunicaţii electronice sau circulante în încăperile care trebuie protejate, în funcție de serviciile care au fost prestate;
    p) să prezinte, la solicitare, Serviciului de Informații şi Securitate datele statistice privind serviciile prestate;
    q) să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către autoritățile competente a controlului privind desfăşurarea genului de activitate licențiat.
    6. Persoanele care sînt antrenate nemijlocit în activitatea de prestare a serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației trebuie să cunoască:
    a) prevederile actelor normative în vigoare cu privire la protecția tehnică a informației;
    b) noțiunile de bază vizînd originea apariției canalelor tehnice de scurgere a informațiilor procesate în sistemele informaționale şi de comunicații electronice sau circulante în încăperi, precum caracteristicile de timp, de frecvență şi cele spectrale ale semnalelor analogice şi digitale care circulă în sistemele informaționale şi de comunicații electronice sau în încăperi, cauzele de apariție a radiațiilor compromițătoare ale mijloacelor de prelucrare a informațiilor şi a transformărilor acustico-electrice şi celor vibro-acustice ale semnalelor sonore;
    c) canalele posibile de scurgere a informațiilor stocate, procesate, transmise prin intermediul sistemelor informaționale și de comunicații electronice sau circulante în încăperi;
    d) metodele de anihilare a canalelor posibile de scurgere a informaţiilor procesate în sistemele informaţionale şi de comunicaţii electronice sau circulante în încăperi;
    e) principiile de funcționare a mijloacelor de protecţie tehnică a informaţiei;
    f) posibilitățile tehnice ale mijloacelor de protecţie tehnică a informaţiei şi ale mijloacelor tehnice specializate pentru depistarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiilor, ce se află în dotarea acestora;
    g) metodele de utilizare a mijloacelor tehnice specializate pentru depistarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informațiilor, ce se află în dotarea acestora.
    7. Persoanele care sînt antrenate nemijlocit în activitatea de prestare a serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației trebuie să posede următoarele abilități:
    a) să planifice şi să organizeze inspecțiile tehnice ale încăperilor şi echipamentelor cu scopul depistării mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației şi a analiza rezultatele obținute;
    b) să utilizeze mijloacele tehnice specializate pentru depistarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informațiilor;
    c) să efectueze identificarea, analiza şi evaluarea amenințărilor privind informațiile procesate în sistemele informaționale şi de comunicații electronice sau circulante în încăperi şi să elaboreze măsurile adecvate de contracarare a vulnerabilităţilor stabilite;
    d) să pregătească documentele necesare cu privire la serviciile prestate:
    – actul de efectuare a inspecției tehnice a încăperilor şi a echipamentelor cu scopul depistării mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației;
    – cerințele specifice de protecție tehnică a informațiilor procesate în sistemele informaționale şi de comunicații electronice sau circulante în încăperile care trebuie protejate;
    – actul de instalare (montare, reglare) a mijloacelor de protecție tehnică a informației şi mijloacelor tehnice protejate de prelucrare a informației.
    8. Pentru prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației indicate la pct. 3 lit. a), solicitantul de licență trebuie să dețină, în mod legal, mijloace tehnice specializate pentru depistarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației, necesare pentru efectuarea inspecțiilor tehnice. Setul minim de echipamente necesare include:
    a) detectorul de joncțiuni neliniare pentru detectarea dispozitivelor electronice ascunse;
    b) echipamentul pentru detectarea emisiilor radio în banda de frecvenţe 50–2500 MHz;
    c) echipamentul pentru analizarea circuitelor fizice (rețele electrice şi cele de tensiune joasă) cu scopul detectării semnalelor în curenții purtători în banda de frecvențe 0,05–1MHz.”
    Art. LXX. – Codul subsolului nr. 3/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75–77, art. 197), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, la noțiunea „întreprindere minieră”, cuvintele „titular de licență pentru genul respectiv de activitate,” se exclud.
    2. Articolul 11:
    la punctul 1): litera n) va avea următorul cuprins:
    „n) monitorizarea, în limitele competenței, a lucrărilor de explorări geologice;”
    literele p) și q) se abrogă; la punctul 2), literele b), c), f), și g) se abrogă.
    3. La articolul 13 alineatul (3), textele „ , care a obținut licență în conformitate cu prevederile Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător,”, „ , cu respectarea obligatorie a condițiilor de licențiere la folosirea subsolului” se exclud.
    4. La articolul 18 alineatul (5) litera b), textul „copia de pe certificatul înregistrării de stat,” se exclude.
    5. La articolul 22 alineatul (6), cuvintele „titulară de licență pentru proiectarea” se substituie cu cuvintele „de proiectare a”, iar textul „ , aprobată în modul stabilit” se exclude.
    6. Codul se completează cu articolele 221 și 222 cu următorul cuprins:
    „Articolul 221. Actul de confirmare a perimetrului geologic
    (1) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actului de confirmare a perimetrului geologic pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezentul cod.
    (2) Pentru obținerea actului de confirmare a perimetrului geologic, solicitantul depune la autoritatea emitentă a actelor permisive în domeniul mediului o cerere în care se indică denumirea, tipul de proprietate, forma juridică de organizare și elementele de identificare ale întreprinderii, la care se anexează:
    a) copia de pe contractul cu privire la atribuirea sectorului de subsol în folosință pentru cercetare geologică;
    b) extras de pe harta topografică la scara de 1:25000 sau 1:10000, cu limitele sectorului de subsol atribuit şi cu coordonatele geografice ale punctelor unghiulare stabilite în sistemul de coordonate MOLDREF99.
    (3) Termenul de examinare a materialelor depuse şi de eliberare a actului de confirmare a perimetrului geologic nu va depăşi 15 zile de la data depunerii cererii.
    (4) Actul de confirmare a perimetrului geologic este valabil pentru perioada prevăzută la art. 15.
    (5) Actul de confirmare a perimetrului geologic se anulează la încetarea dreptului de folosință asupra sectorului de subsol atribuit pentru cercetare geologică, fapt despre care beneficiarul de subsol este informat în termen de 10 zile de la data adoptării deciziei.
    Articolul 222. Actul de confirmare a perimetrului minier
    (1) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actului de confirmare a perimetrului minier pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezentul cod.
    (2) Pentru obținerea actului de confirmare a perimetrului minier, solicitantul depune la autoritatea emitentă a actelor permisive în domeniul mediului o cerere în care se indică denumirea, tipul de proprietate, forma juridică de organizare și elementele de identificare ale întreprinderii, la care se anexează:
    a) copia de pe contractul cu privire la atribuirea în folosință a sectorului de subsol;
    b) proiectul perimetrului minier;
    c) copia de pe avizul expertizei de stat a rezervelor de substanțe minerale utile.
    (3) Termenul de examinare a materialelor depuse şi de eliberare a actului de confirmare a perimetrului minier nu va depăşi 15 zile de la data înregistrării documentelor de către autoritatea emitentă a actelor permisive în domeniul mediului, iar în cazul solicitării perimetrului minier pentru extragerea substanțelor minerale utile – 30 de zile.
    (4) Actul de confirmare a perimetrului minier este valabil pentru perioada prevăzută la art. 15.
    (5) Actul de confirmare a perimetrului minier se anulează la încetarea dreptului de folosință asupra sectorului de subsol sau la eliberarea unui nou act de confirmare pentru același sector de subsol.”
    7. La articolul 24, alineatul (1) se completează în final cu textul „din prezenta lege și ale Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, precum și în baza expertizei tehnice de stat, în modul stabilit de legislaţie”.
    8. La articolul 25 alineatul (1), textul „ , în limitele perimetrului minier şi ale terenului atribuit beneficiarului subsolului în baza proiectelor tehnice aprobate în modul stabilit” se substituie cu textul „din prezenta lege și ale Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, precum și în baza expertizei tehnice de stat, în modul stabilit de legislaţie”.
    9. Articolele 35, 36 și 37 se abrogă.
    10. Articolul 56:
    la alineatul (1), cuvintele „care dispun de licență pentru acest gen de activitate și se efectuează în baza” se substituie cu textul „și se efectuează în baza acordului de mediu, în cazul în care activitățile planificate sînt cuprinse în anexele nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și au fost supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, și/sau, după caz, în baza”;
    la alineatul (3), cuvintele „ecologice şi” se exclud, iar în final se completează cu textul „ , precum și expertizei ecologice de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică, în cazul în care, la etapa de planificare a activității, nu a fost aplicată procedura de evaluare a impactului asupra mediului menționată la alin. (1)”.
    11. Articolul 57:
    la alineatul (4), cuvintele „expertizei ecologice și” se substituie cu textul „expertizei ecologice de stat, în cazul în care, la etapa de planificare a activității, nu a fost aplicată procedura de evaluare a impactului asupra mediului, și expertizei”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Rezultat al expertizei ecologice de stat este avizul expertizei ecologice de stat, iar rezultat al expertizei tehnice (tehnologice) de stat este avizul de conformitate a documentației cu reglementările tehnice și cu alte cerințe stabilite de prezentul cod și de alte acte legislative.”
    articolul se completează cu alineatele (51)–(54) cu următorul cuprins:
    „(51) Avizul expertizei ecologice de stat se eliberează în conformitate cu procedura stabilită de Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică.
    (52) Pentru obținerea avizului de conformitate a documentaţiei tehnice (tehnologice) de proiect aferente folosirii subsolului cu reglementările tehnice şi cu actele normative în vigoare, beneficiarul subsolului depune la autoritatea emitentă a actelor permisive în domeniul mediului o cerere la care anexează copia, legalizată notarial, de pe proiectul tehnic (tehnologic) de lucru pentru extragerea substanțelor minerale utile și/sau pentru folosirea subsolului în scopuri nelegate de extragerea substanțelor minerale utile.
    (53) Avizul de conformitate a documentaţiei tehnice (tehnologice) de proiect aferente folosirii subsolului cu reglementările tehnice şi cu actele normative în vigoare se eliberează gratis, în termen de 30 de zile, și este valabil pentru perioada de executare a lucrărilor miniere conform proiectului avizat.
    (54) În cazul în care documentaţia tehnică (tehnologică) de proiect aferentă folosirii subsolului nu este conformă cu reglementările tehnice şi cu actele normative în vigoare, autoritatea emitentă a actelor permisive în domeniul mediului nu eliberează avizul de conformitate, notificînd în scris beneficiarul subsolului despre refuzul eliberării avizului și despre necesitatea perfectării documentației tehnice (tehnologice) de proiect, cu prezentarea repetată pentru expertiză.”
    la alineatul (6), cuvintele „avizul pozitiv al expertizei de stat” se substituie cu cuvintele „avizul expertizei ecologice de stat și avizul de conformitate cu reglementările tehnice şi cu actele normative în vigoare”.
    12. La articolul 62, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Exploatarea industrială a zăcămintelor de materie primă de hidrocarburi se permite numai în cazul în care, la etapa planificării, activitatea a fost supusă procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și autoritatea centrală pentru protecția mediului a eliberat acordul de mediu corespunzător și se realizează în conformitate cu proiectul tehnic (tehnologic) pentru organizarea şi exploatarea zăcămîntului, aprobat de beneficiarul subsolului după obţinerea avizului de conformitate și a avizului expertizei ecologice de stat în cazul în care, la etapa de planificare, nu s-a aplicat procedura de evaluare a impactului asupra mediului și nu este eliberat un acord de mediu.”
    13. La articolul 63:
    alineatul (6) se abrogă;
    la alineatul (8), textul „avînd avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat” se substituie cu textul „avînd acordul de mediu, în cazul în care activitatea a fost supusă evaluării impactului asupra mediului, sau avizul expertizei ecologice de stat, în cazul în care documentația de proiect a fost supusă expertizei respective”.
    14. La articolul 72 alineatul (4) litera m), cuvîntul „ecologică” se substituie cu cuvintele „cu privire la folosirea subsolului”.
    15. La articolul 74 alineatul (2), cuvintele „de Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale” se substituie cu cuvintele „de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    16. La articolul 75 alineatul (3), cuvintele „de Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale” se substituie cu cuvintele „de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    17. La articolul 76 alineatul (1), cuvintele „de Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale” se substituie cu cuvintele „de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    18. Codul se completează cu articolul 761 cu următorul cuprins:
    „Articolul 761. Monitorizarea realizării lucrărilor de cercetare
                            geologică a subsolului
    (1) Monitorizarea realizării lucrărilor de cercetare geologică a subsolului, finanțate din bugetul de stat, se efectuează de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale.
    (2) Monitorizării lucrărilor de cercetare geologică a subsolului, finanțate din bugetul de stat, se supun:
    a) aplicarea metodelor și procedeelor raționale și eficiente de cercetare geologică a subsolului conform proiectelor aprobate;
    b) veridicitatea determinării datelor obținute, a proprietăților rocilor, precum și a proceselor ce au loc în acestea;
    c) integritatea informației obținute, a documentației geologice, a probelor de roci, a carotei și a duplicatelor probelor;
    d) prezentarea, în termen și în volum deplin, a rezultatelor veridice obținute în urma efectuării lucrărilor de cercetare geologică a subsolului.
    (3) În urma monitorizării lucrărilor de cercetare geologică a subsolului, finanțate din bugetul de stat, se întocmește actul privind volumul lucrărilor realizate în luna respectivă, care este semnat de către executorul și beneficiarul lucrărilor.”
    19. Articolul 78 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 78.  Controlul şi supravegherea tehnică de stat asupra asigurării
                            securităţii industriale la folosirea subsolului
    (1) Supravegherea tehnică de stat asupra respectării de către beneficiarii subsolului a cerințelor securității industriale la desfășurarea activităților sau lucrărilor legate de folosirea subsolului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică.
    (2) Supravegherea asupra evidenței, păstrării, utilizării, obținerii (procurării) materialelor explozive, exploatării spațiilor de păstrare a acestora (depozitelor), precum și admiterea la lucrările de dinamitare se efectuează în baza actelor permisive eliberate de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică.
    (3) Permisiunea pentru obținerea și depozitarea materialelor explozive confirmă dreptul de obținere (procurare) a materialelor explozive și de exploatare a spațiilor de păstrare a acestora (depozitelor). Permisiunea se eliberează gratis, în baza cererii, scrisă în formă liberă, la care se anexează:
    a) cartea tehnică a depozitului;
    b) act de predare-recepție în exploatare a depozitului materialelor explozive;
    c) copia de pe titlul de proprietate sau copia de pe contractul de locațiune a încăperilor pentru depozitarea materialelor explozive.
    (4) Demersul privind admiterea la lucrările de dinamitare se eliberează în baza cererii, scrisă în formă liberă, la care se anexează:
    a) contractul de efectuare a lucrărilor de dinamitare;
    b) planul topografic, cu indicarea locului de efectuare a lucrărilor de dinamitare, hotarelor zonelor de pericol, locuințelor, edificiilor industriale, căilor ferate, comunicațiilor supraterane inginerești, aflate în limita zonelor de pericol;
    c) coordonarea lucrărilor de dinamitare cu întreprinderi, organizații, autoritățile administrației publice locale și cu alte servicii (în cazul efectuării lucrărilor în bazine acvatice, zone adiacente sau învecinate);
    d) ordinul pe întreprindere privind organizarea lucrărilor de dinamitare, cu desemnarea persoanei responsabile;
    e) proiectul lucrărilor de dinamitare, în cazul efectuării lucrărilor de dinamitare în localități;
    f) schemele de profil ale lucrărilor, schema tipică de protecție a zonei de pericol, în cazul efectuării lucrărilor de prospecțiuni seismice, cu utilizarea materialelor explozive.
    (5) Permisiunea pentru obținerea și depozitarea materialelor explozive, precum și demersul privind admiterea la lucrările de dinamitare se eliberează în termen de 3 zile de la data depunerii cererii.
    (6) Termenul de valabilitate a permisiunii pentru obținerea și depozitarea materialelor explozive este de 12 luni, dacă încăperile sînt luate în locațiune, sau de 36 de luni, dacă depozitul aparține solicitantului cu titlu de proprietate.
    (7) Termenul de valabilitate a demersului privind admiterea la lucrările de dinamitare pentru efectuarea unei explozii este de 3 zile, iar pentru efectuarea de multiple explozii este de 12 luni.
    (8) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a permisiunii pentru obținerea și depozitarea materialelor explozive și a demersului privind admiterea la lucrările de dinamitare se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezentul cod.”
    20. La articolul 79 alineatul (1), litera p) se abrogă.
    21. La articolul 83 alineatul (3), textul „și de pe licența pentru genul de activitate respectiv” se exclude.
    Art. LXXI. – Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 21:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „aprobate de către Guvern”;
    la alineatul (4), cuvintele „și certificarea sanitară” se exclud;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Activitatea obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice este supusă autorizării sanitare de funcţionare, cu excepţia obiectivelor din lanţul alimentar. Totodată, aceasta nu este obligatorie pentru obiectivele care au obținut autorizația sanitar-veterinară de funcționare sau înregistrarea oficială în domeniul siguranței alimentelor, în conformitate cu Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor.”
    la alineatul (7), cuvintele „certificatele sanitare și” se exclud.
    2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Avizarea sanitară
    (1) Modul de solicitare, acordare și retragere a avizului sanitar pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege. Sînt supuse avizării sanitare următoarele activităţi, proiecte de documente, produse şi servicii, cu condiția respectării Legii nr. 161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător:
    1) produsele și serviciile cu impact asupra sănătății publice;
    2) atribuirea terenurilor pentru construcţii/reconstrucţii;
    3) proiectele în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (6) din Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;
    4) obiectivele construite/reconstruite, finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale;
    5) standardele pentru produse şi servicii;
    6) tehnologiile de producere.
    (2) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor efectuează avizarea sanitară și eliberează certificat de inofensivitate a produselor alimentare, inclusiv a celor ambalate, destinate exportului sau reexportului, conform procedurii specificate la art. 231, precum și în conformitate cu regulamentele aprobate de către Guvern în acest sens.”
    3. Legea se completează cu articolele 231 și 232 cu următorul cuprins:
    „Articolul 231. Avizarea sanitară a produselor cu impact asupra
                             sănătății publice
    (1) Avizarea sanitară a produselor cu impact asupra sănătăţii publice se efectuează înainte de a fi plasate pe piață, în baza rezultatelor expertizei sanitare. Organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice autorizează produsele din domeniul nealimentar specificate în anexa nr. 1.
    (2) Procedura de avizare sanitară a produselor are drept scop asigurarea conformităţii produselor şi sistemelor de producţie cu cerinţele stipulate în reglementările specifice categoriilor de produse. Avizarea produselor prevede mai multe categorii de verificare, precum:
    1) controlul, în punctele critice, pentru întregul proces tehnologic de fabricare a produselor;
    2) auditul sistemelor de asigurare a calităţii şi inofensivităţii;
    3) expertiza sanitară a produsului finit, care trebuie să asigure conformitatea produselor şi a sistemelor de producție cu exigenţele specificate, în scopul protejării consumatorului împotriva riscurilor legate de produse şi facilitării schimbărilor, în baza unei descrieri exacte a produsului.
    (3) Expertiza sanitară a produselor se efectuează prin:
    1) evaluarea sanitară a întreprinderii, cu efectuarea investigaţiilor de laborator asupra mostrelor de produse;
    2) expertiza sanitară a produselor, în baza contractelor de colaborare dintre producător (furnizor) şi importator (distribuitor);
    3) expertiza sanitară a unui lot concret de produse.
    (4) Expertiza sanitară a produselor include:
    1) recepţionarea şi înregistrarea cererii de efectuare a expertizei sanitare a produselor;
    2) efectuarea expertizei sanitare a actelor de însoţire a produselor;
    3) efectuarea investigaţiilor sanitare de laborator şi a măsurărilor;
    4) evaluarea rezultatelor expertizelor sanitare ale produselor;
    5) perfectarea şi eliberarea avizelor sanitare.
    (5) Pentru efectuarea expertizei sanitare a produselor, solicitantul prezintă o cerere, la care anexează următoarele:
    1) pentru produsele autohtone:
    a) confirmarea înregistrării întreprinderii producătoare în Republica Moldova;
    b) modelele etichetelor în original pentru produsele pentru care acestea sînt obligatorii;
    c) specificaţiile pentru produs;
    d) fişele tehnice şi de securitate pentru produsele chimice;
    e) mostrele produselor pentru expertiza sanitară;
    2) pentru produsele de import:
    a) actul ce confirmă originea produsului, precum şi, la decizia solicitantului, actul ce confirmă calitatea şi inofensivitatea produsului, obţinute în ţara exportatoare;
    b) specificaţiile pentru produs;
    c) fişele tehnice şi de securitate pentru produsele chimice;
    d) modelele etichetelor în original şi traducerea în limba de stat pentru produsele pentru care acestea sînt obligatorii;
    e) confirmarea înregistrării întreprinderii importatoare în Republica Moldova;
    f) mostrele produselor pentru expertiza sanitară.
    (6) Expertiza sanitară a produselor se efectuează în laboratoare acreditate în modul stabilit, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. În cazul în care metodologia de efectuare a investigațiilor prevede o altă durată de timp, solicitantul va fi informat, pentru a conveni asupra altor termene de eliberare a actelor permisive.
    (7) Pe teritoriul Republicii Moldova sînt recunoscute documentele ce confirmă inofensivitatea produselor eliberate de statele membre ale Uniunii Europene, ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi ale Comunităţii Statelor Independente, echivalente cu cele naţionale conform actelor aprobate de către Guvern. Recunoaşterea documentelor se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare, cu eliberarea avizului sanitar respectiv.
    (8) În cazul în care se stabileşte că produsul nu a fost supus expertizei complete, conform prevederilor regulamentelor sanitare, pentru evaluarea inofensivității şi, din acest motiv, poate prezenta pericol pentru sănătatea omului, precum şi dacă există dovezi că produsele au fost transportate şi/sau depozitate incorect, expertul este în drept să decidă efectuarea unor investigaţii de laborator suplimentare.
    (9) Corespunderea produsului supus expertizei sanitare cu prevederile regulamentelor sanitare se confirmă prin emiterea, după caz, a unuia dintre următoarele documente:
    1) aviz sanitar la producere în serie pentru producătorii autohtoni, eliberat pe un termen de 3 ani;
    2) aviz sanitar pentru produsele de import, eliberat pe un termen de un an, în baza contractelor de furnizare;
    3) aviz sanitar pentru un lot, eliberat pe termenul de valabilitate a produselor.
    (10) În cazul în care produsul supus expertizei sanitare nu corespunde prevederilor regulamentelor sanitare, mostrele acestuia sînt supuse expertizei repetate. În cazul confirmării repetate a necorespunderii produsului se emite hotărîrea de a se interzice plasarea pe piaţă a lotului supus expertizei, cu întreprinderea măsurilor de examinare a cauzelor de necorespundere cu prevederile regulamentelor sanitare.
    (11) Organizarea şi asigurarea supunerii investigaţiilor de laborator a produselor privind corespunderea acestora cu indicatorii de inofensivitate, efectuarea măsurilor de asigurare a inofensivităţii, precum şi neadmiterea plasării pe piaţă a produselor, în special a celor care nu corespund prevederilor regulamentelor sanitare, sînt obligaţiile producătorului, prestatorului, distribuitorului şi realizatorului producţiei.
    (12) Avizele sanitare se eliberează gratis.
    (13) Pentru grupele de produse prevăzute la anexa nr. 1, care se supun evaluării conformității cu prevederile reglementărilor tehnice corespunzătoare, certificatul sau declarația de conformitate substituie avizul sanitar. Avizele sanitare se eliberează de către organul de supraveghere de stat a sănătăţii publice doar pînă în momentul în care organismele de certificare acreditate din Republica Moldova vor emite certificat de conformitate a produselor reglementate, a căror certificare este stabilită prin reglementările tehnice, conform Legii nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. Odată cu punerea în aplicare a unei reglementări tehnice, avizul sanitar pentru grupul corespunzător de produse se va elibera în calitate de document opţional de către organul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, la discreția solicitantului.
    Articolul 232. Autorizarea sanitară de funcţionare a obiectivelor
    (1) Se supun autorizării sanitare de funcţionare:
    1) obiectivele nou-construite, reconstruite, reprofilate şi modernizate, cu excepţia obiectivelor din lanţul alimentar care sînt supuse înregistrării sau autorizării sanitar-veterinare de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    2) obiectivele în funcţiune, cu excepţia obiectivelor din lanţul alimentar care sînt supuse înregistrării sau autorizării sanitar-veterinare de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. Lista de activităţi ale unităţilor comerciale pentru care se eliberează autorizaţii sanitare de funcţionare este prevăzută la anexa nr. 2.
    (2) Autorizarea sanitară de funcționare a obiectivelor nou-construite, reconstruite, reprofilate şi modernizate este obligatorie pentru toate categoriile de obiecte economice, cu excepţia prevăzută la alin. (1) pct. 1), cu respectarea cerințelor Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior, indiferent de tipul de proprietate şi genul de activitate, numărul lucrătorilor sau volumul producţiei, şi se realizează la etapa de dare în exploatare a obiectivelor.
    (3) Autorizarea sanitară de funcționare se efectuează în baza principiului ghişeului unic pentru:
    1) obiectivele nou-construite, reconstruite, reprofilate, modernizate în baza materialelor supravegherii de stat a sănătăţii publice preventive asupra obiectivelor în construcţie, reconstrucţie, reprofilare şi modernizare, la toate etapele stabilite – atribuirea terenurilor pentru construcţie, expertiza sanitară a documentelor de proiectare, recepţia obiectivelor în exploatare, rezultatele investigaţiilor de laborator şi măsurărilor instrumentale, efectuate la darea în exploatare a obiectivului;
    2) obiectivele în curs de desfăşurare a activităţii, în baza evaluării riscurilor, cu aplicarea cercetărilor de laborator şi, după caz, măsurărilor instrumentale în urma cărora se estimează nivelul de aplicare şi respectare a regulamentelor sanitare în/la:
    a) spaţiile unităţilor economice;
    b) documentaţia pentru procesul tehnologic de producere;
    c) asigurarea personalului cu echipament individual de protecţie și condiţii de igienă;
    d) estimarea sistemelor de control şi eficacitatea acestora pentru sănătatea publică;
    e) recoltarea mostrelor de produse sau factorilor de mediu, efectuarea măsurărilor factorilor fizici din mediu.
    (4) Obiectivele a căror activitate prevede funcţionarea pe un termen mai mic de un an, avînd activităţi sezoniere, zonele şi bazele de odihnă şi de întremare a populaţiei se autorizează sanitar în fiecare an înainte de începerea activităţilor şi prestarea serviciilor sezoniere.
    (5) Pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, proprietarul sau deţinătorul dreptului de folosinţă asupra obiectivului ori reprezentantul acestora adresează o cerere către organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice sau către subdiviziunile teritoriale ale acestuia. La cerere se anexează:
    1) confirmarea înregistrării agentului economic în Republica Moldova;
    2) copia de pe actul ce confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra spaţiului;
    3) copia de pe lista grupelor de produse (mărfuri)/servicii ce urmează a fi fabricate, depozitate, comercializate, prestate.
    (6) Specialiştii organului de supraveghere de stat a sănătăţii publice sau ai subdiviziunii teritoriale a acestuia în a cărei rază de activitate se află obiectivul verifică corespunderea acestuia cu condiţiile de autorizare, stabilite prin normele sanitare în vigoare. În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în urma vizitei la faţa locului, se întocmeşte procesul-verbal de examinare a obiectivului, în care se indică corespunderea sau necorespunderea criteriilor sanitare stabilite pentru autorizarea sanitară de funcţionare a obiectivului și, după caz, se prescriu măsuri de remediere.
    (7) Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberează gratis, pe un termen de cel mult 5 ani, în decurs de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în cazul în care obiectivul/activitatea corespunde normelor sanitare. În cazul necorespunderii grave cu normele sanitare și al imposibilității înlăturării neconformităților depistate, se emite refuz de autorizare sanitară și se eliberează o prescripţie sanitară. În cazul în care solicitantul nu primește răspuns în termenul stabilit de prezentul alineat, se consideră că obiectivul/activitatea a fost autorizat/ autorizată tacit.
    (8) În caz de schimbare sau extindere a genurilor de activitate ale solicitantului, se solicită o autorizaţie sanitară de funcţionare nouă în condiţiile respectării legislaţiei sanitare.
    (9) Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberează pe un formular tipizat, conform anexei nr. 3, și se semnează de către conducătorul organului de supraveghere de stat a sănătăţii publice sau, după caz, de conducătorul subdiviziunii teritoriale a acestuia.”
    4. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Sînt supuse înregistrării de stat produsele şi serviciile care prezintă un pericol potenţial pentru sănătatea şi viaţa omului, precum:
    1) medicamentele;
    2) substanţele biodistructive;
    3) produsele biocide.”
    5. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Înregistrarea medicamentelor
    Înregistrarea medicamentelor are loc potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică.
    6. Legea se completează cu articolul 251 cu următorul cuprins:
    „Articolul 251. Certificatul de înregistrare a produsului biocid
    (1) Produsele biocide sînt plasate pe piaţă sau utilizate doar dacă sînt înregistrate de către organul de supraveghere de stat a sănătăţii publice conform procedurilor prevăzute de prezenta lege și de regulamentul sanitar aprobat de către Guvern și dacă au obținut certificatul de înregistrare a produsului biocid.
    (2) Certificatul de înregistrare a produsului biocid se acordă pentru un singur produs sau pentru o familie de produse biocide.
    (3) Produsele biocide sînt utilizate în conformitate cu clauzele şi condiţiile de înregistrare, precum şi cu cerinţele privind etichetarea şi ambalarea produselor specificate în regulamentul sanitar aprobat de către Guvern.
    (4) Certificatul se eliberează gratis, pe un termen de cel mult 10 ani.
    (5) Pentru a obține certificatul de înregistrare a produsului biocid, solicitantul depune on-line sau pe suport de hîrtie la organul de supraveghere de stat a sănătăţii publice următoarele acte:
    1) cererea de înregistrare a produsului biocid;
    2) dosarul cu privire la produsul biocid, care îndeplineşte cerinţele prevăzute de regulamentul sanitar;
    3) rezumatul caracteristicilor produsului biocid, care include informaţiile specificate în regulamentul sanitar.
    (6) Cererea de înregistrare a produsului biocid și dosarul se prezintă în limba de stat.
    (7) Nu se înregistrează produsul biocid pentru punerea la dispoziţie pe piaţă în vederea utilizării de către publicul larg dacă acesta:
    1) îndeplineşte criteriile pentru a fi clasificat astfel: toxic sau foarte toxic; cancerigen categoria 1 sau 2; mutagen categoria 1 sau 2; toxic pentru reproducere categoria 1 sau 2;
    2) îndeplineşte criteriile pentru a fi clasificat astfel: cu toxicitate orală acută categoria 1, 2 sau 3; cu toxicitate cutanată acută categoria 1, 2 sau 3; cu toxicitate acută prin inhalare (gaze şi praf/ceaţă) categoria 1, 2 sau 3; cu toxicitate acută prin inhalare (vapori) categoria 1 sau 2; cancerigen categoria 1A sau 1B; mutagen categoria 1A sau 1B; toxic pentru reproducere categoria 1A sau 1B;
    3) îndeplineşte criteriile pentru a fi identificat drept persistent, biocumulativ și toxic (PBT);
    4) are proprietăţi care afectează sistemul endocrin; sau
    5) are efecte neurotoxice sau imunotoxice asupra dezvoltării.
    (8) Organul de supraveghere de stat a sănătăţii publice reînnoieşte certificatul de înregistrare în cazul în care continuă să fie îndeplinite condiţiile prevăzute în regulamentul sanitar.
    (9) Pentru reînnoirea certificatului de înregistrare a produsului biocid, cererea se depune, conform procedurii stabilite, cu cel puţin 120 de zile înainte de data expirării certificatului respectiv.
    (10) Atunci cînd solicitantul unui certificat sau producătorul unui produs biocid intră în posesia unor informaţii referitoare la produsul biocid înregistrat în Republica Moldova, care ar putea avea efecte asupra înregistrării, acesta notifică imediat organul de supraveghere de stat a sănătăţii publice.
    (11) Notificarea prevăzută la alin. (10) se referă, în special, la următoarele elemente:
    1) date sau informaţii noi cu privire la efectele adverse ale produsului biocid asupra omului, în special asupra grupurilor vulnerabile, asupra animalelor sau asupra mediului;
    2) orice date conform cărora produsul biocid poate genera rezistenţă;
    3) date sau informaţii noi conform cărora produsul biocid nu este destul de eficace.
    (12) Organul de supraveghere de stat a sănătăţii publice anulează sau modifică în orice moment certificatul de înregistrare eliberat dacă:
    1) nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în regulamentul sanitar;
    2) înregistrarea a fost acordată în baza unor informaţii false sau eronate;
    3) titularul certificatului nu şi-a îndeplinit obligaţiile specificate în certificat sau în regulamentul sanitar;
    4) titularul certificatului a solicitat motivat anularea sau modificarea acestuia.
    (13) În cazul în care organul de supraveghere de stat a sănătăţii publice anulează sau modifică certificatul de înregistrare conform alin. (12), acesta notifică în scris titularul certificatului. Titularul certificatului are dreptul să transmită organului de supraveghere de stat a sănătăţii publice, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data recepţionării notificării privind anularea sau modificarea certificatului, observaţiile şi informaţiile suplimentare, pe care organul de supraveghere de stat a sănătăţii publice este obligat să le examineze şi să ţină cont de acestea, în mod corespunzător, în momentul luării deciziei finale.
    (14) Modificarea clauzelor şi condiţiilor certificatului se realizează numai de către organul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, conform prevederilor regulamentului sanitar aprobat de către Guvern.
    (15) Organul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, în momentul anulării sau modificării certificatului de înregistrare ori deciderii de a nu-l reînnoi, acordă o perioadă necesară pentru eliminarea, punerea la dispoziție pe piaţă şi utilizarea stocurilor existente, cu excepţia cazurilor în care continuarea punerii la dispoziție pe piaţă sau a utilizării produsului biocid constituie un risc foarte grav pentru sănătatea omului, pentru sănătatea animalelor sau pentru mediu.
    (16) Perioada prevăzută la alin. (15) nu trebuie să depăşească 180 de zile pentru punerea la dispoziție pe piaţă, la care se adaugă o perioadă de cel mult 180 de zile pentru eliminarea şi utilizarea stocurilor existente din produsul biocid respectiv.”
    7. Articolul 37 se abrogă.
    8. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Obiectivele nucleare şi radiologice, precum și echipamentul medical, cu excepția surselor de radiații ionizante, se supun supravegherii și autorizării sanitare.”
    9. Legea se completează cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 cu următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    Art. LXXII. – Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 549), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Inspecția de Stat în Construcții” se substituie cu sintagma „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    2. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin. (1), cererea este admisă și înregistrată, însă emitentul poate suspenda examinarea pe un termen de pînă la 30 de zile, cu înștiințarea obligatorie a solicitantului. Suspendarea termenului devine nulă din ziua în care solicitantul a prezentat toate documentele necesare.”
    3. Articolul 4:
    la alineatul (2), textul „(centrul de medicină preventivă, inspectoratul ecologic, serviciul de pompieri și salvatori)” se substituie cu textul „(Agenția Naţională pentru Sănătate Publică, Agenția de Mediu, organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în comun cu serviciul de salvatori și pompieri)”;
    articolul se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) În cazul solicitării certificatului de urbanism pentru obiectele din zona drumului public și/sau din zonele de protecție ale acestuia, emitentul este obligat să obțină avizul necesar (prescripțiile tehnice) în conformitate cu Legea drumurilor nr. 509/1995. Certificatul de urbanism eliberat în lipsa avizului (prescripțiilor tehnice) în cauză este nul.”
    4. Articolul 6:
    la alineatul (2):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în comun cu serviciul de salvatori și pompieri;”
    alineatul se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
    „e) avizul expertizei ecologice de stat, cu excepția cazului în care solicitantul a obținut acordul de mediu conform Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;
    f) avizul (prescripția tehnică) al administratorului drumului, în cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia.”
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Avizul (prescripția tehnică) al administratorului drumului, prevăzut la alin. (2) lit. f), se eliberează contra plată, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.”
    5. Articolul 12:
    la alineatul (1):
    litera b) se completează în final cu textul „sau certificatul constatator, în cazul aplicării principiului aprobării tacite”;
    alineatul se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) acordul de mediu, dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și dacă, din caracteristicile imobilului planificat, este evident că în acesta se vor desfășura activități prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul solicitării autorizării obiectelor din zona drumului public și/sau din zonele de protecție ale acestuia, emitentul este obligat să obțină avizul necesar (autorizația de amplasare) în conformitate cu Legea drumurilor nr. 509/1995, care se eliberează în termen de pînă la 20 de zile lucrătoare. Autorizația de construire eliberată în lipsa avizului (autorizației de amplasare) în cauză este nulă.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin. (1), cererea este admisă și înregistrată, însă emitentul poate suspenda examinarea pe un termen de pînă la 30 de zile, cu înștiințarea obligatorie a solicitantului. Suspendarea termenului de examinare devine nulă din ziua în care solicitantul a prezentat toate documentele necesare.”
    la alineatul (6), după cuvintele „executarea lucrărilor,” se introduce textul „conform condițiilor stabilite la art. 281,”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Emitentul informează în scris Agenția de Mediu despre emiterea autorizaţiei de construire, în termen de 10 zile calendaristice, în cazul în care obiectul de construcție a fost supus evaluării impactului asupra mediului.”
    6. Articolul 17:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, emitentul va solicita de la administratorul drumului acordul de desființare, care se eliberează în condițiile Legii drumurilo nr. 509/1995, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare.”
    alineatul (7) se abrogă.
    7. Articolul 24:
    la alineatul (1), literele a) şi a1) vor avea următorul cuprins:
    „a) instituirea şi ţinerea unor registre separate ale certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise şi ale refuzurilor de eliberare a certificatelor şi autorizaţiilor, în care se înscriu data de primire a documentelor şi cea de eliberare a actului administrativ respectiv solicitantului (beneficiarului), inclusiv plasarea acestora pe pagina web oficială a emitentului;
    a1) eliberarea necondiționată a certificatului constatator solicitantului (beneficiarului), conform modelului stabilit în anexa nr. 6;”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Funcţionarul din cadrul emitentului, responsabil de recepţionarea cererilor de eliberare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, nu este în drept să examineze conţinutul cererilor depuse şi al actelor anexate, să refuze recepţionarea acestora sau să solicite prezentarea unor documente şi informaţii suplimentare, competenţa acestuia limitîndu-se doar la procedura de înregistrare a cererii şi de eliberare a certificatului constatator conform alin. (1) lit. a1).”
    8. La articolul 28 alineatul (1), după cuvintele „autorizației de construire” se introduc cuvintele „sau a certificatului constatator care confirmă aplicarea principiului aprobării tacite”.
    9. Capitolul VIII se completează cu articolul 281 cu următorul cuprins:
    „Articolul 281. Aprobarea tacită
    (1) Actele emise în scopul autorizării executării lucrărilor de construcţie, prevăzute la art. 3, 12 şi 17, cad sub incidenţa principiului de aprobare tacită în cazul depăşirii de către emitent a termenelor stabilite de lege pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea actului permisiv şi în lipsa unei comunicări scrise privind refuzul eliberării actului respectiv.
    (2) Solicitanţii (beneficiarii) care nu au obţinut în termenul stabilit de lege unul dintre actele prevăzute la alin. (1) din prezentul articol sau refuzul oficial de eliberare a acestui act sînt în drept să aplice, în baza certificatului stipulat la art. 24 alin. (1) lit. a1) din prezenta lege, principiul aprobării tacite, conform procedurii stabilite la art. 62 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, informînd în scris despre aceasta Agenția pentru Supravegherea Tehnică.”
    10. Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

       anexa nr.6

    Art. LXXIII. – Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 748), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    2. La articolul 4 alineatul (4) litera j), textul „cu eliberarea certificatului de înregistrare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei legi,” se exclude.
    3. La articolul 29:
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „Eliberarea pașaportului fitosanitar este gratuită și condiționată doar de starea fitosanitară a produselor importate și nu poate fi restricționată decît de încălcarea vădită a cerințelor fitosanitare, aprobate oficial, față de produsele în cauză.”
    la alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) numărul său de înregistrare în sensul prezentei legi;”.
    4. La articolul 30:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru a se asigura libera circulaţie a plantelor şi a produselor vegetale importate în cazul în care certificatul fitosanitar care însoțește produsele corespunde cerințelor legislației naționale și/sau tratatelor internaționale, acesta se preschimbă imediat cu pașaport fitosanitar în punctul de intrare, cu excepția cazurilor cînd există suspiciuni rezonabile de neconformitate a produselor cu prevederile prezentei legi și produsele care se importă necesită un control mai minuțios decît cel documentar și de identitate. În acest caz, pașaportul fitosanitar se eliberează imediat după efectuarea controlului fitosanitar, în cazul în care nu sînt constatate temeiuri pentru restricții conform art. 31.”
    la alineatul (3), cuvintele „certificatului înregistrării de stat” se substituie cu cuvintele „înregistrării în sensul prezentei legi”.
    5. Anexa nr. 6 se abrogă.
    Art. LXXIV. – Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265–276, art. 571), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, la noțiunea „cumpărătură de control”, sintagma „Agenției pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu sintagma „Agenţiei pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei”.
    2. La articolul 5 alineatul (3), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei:”.
    3. La articolul 16, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) să înștiințeze organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor din raza teritorială despre notificarea recepționată și să transmită informația ce se conține în aceasta.”
    4. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 4
LISTA
de activităţi ale unităţilor comerciale pentru
care se eliberează autorizaţii sanitare de funcţionare
Clasa CAEM Rev. 2
 
Denumirea activităţii
 
46.12

Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie

96.01

Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană

96.02

Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

96.04

Activităţi de întreţinere corporală

96.09

Activităţi ale studiourilor de tatuaj şi piercing

    Art. LXXV. – Articolul 23 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 492), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    Art. LXXVI. – Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    noțiunea „act permisiv” va avea următorul cuprins:
    „act permisiv – document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice și întrunirea condițiilor stabilite de lege, atestînd învestirea solicitantului cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente și indispensabile acestei activități. Actul permisiv poate avea denumirea de licență, autorizație, permis, certificat, aviz, aprobare, brevet, de atestat de calificare (denumite în continuare acte permisive);”
    noțiunea „Nomenclator al actelor permisive” se completează în final cu textul „ , de asemenea autoritățile sau entitățile implicate în procesul de eliberare a actului permisiv”;
    noțiunea „ghișeu unic” se completează în final cu textul „și obținerea actelor permisive”.
    2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Prezenta lege se aplică în măsura în care nu contravine prevederilor legilor care reglementează activitatea licenţiată, autorizată sau certificată din domeniul financiar (bancar şi nebancar), excepție făcînd dispozițiile art. 4 alin. (1)–(2), (5) și art. 6 alin. (7) care au prioritate cu privire la orice domeniu licențiat/autorizat/certificat.”
    3. Articolul 4:
    la alineatul (13), textul „respinge cererea, poate” se exclude;
    la alineatul (2), textul „anexa la prezenta lege” se substituie cu textul „anexa nr. 1”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Autoritatea emitentă indicată în Nomenclatorul actelor permisive din anexa nr.1 este responsabilă de recepționarea solicitării și emiterea actului permisiv respectiv în conformitate cu cerințele stabilite de prezenta lege. Pentru acordarea actului permisiv, autoritatea emitentă este obligată să obțină, fără implicarea solicitantului, confirmările, coordonările, avizele și informația necesară de la autoritățile/entitățile implicate în eliberarea actelor permisive indicate în Nomenclatorul actelor permisive pentru actul permisiv respectiv, în modul și termenele stabilite de legea care reglementează domeniul licențiat/autorizat/ certificat. În acest scop, autoritatea emitentă va aplica principiul aprobării tacite, în modul stabilit de prezenta lege, față de actele și documentele solicitate de la autoritățile și entitățile implicate în eliberarea actelor permisive.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Nu sînt acte permisive în sensul prezentei legi și nu necesită a fi incluse în Nomenclatorul actelor permisive serviciile publice, inclusiv serviciile de informare, expertizare sau examinare, actele confirmative și alte documente oficiale (sub formă de aviz, coordonare, confirmare etc.) care:
    a) nu întrunesc criteriile definitorii stabilite de prezenta lege;
    b) se eliberează, în conformitate cu prevederile legii, de autoritățile administraţiei publice la solicitarea unei autorități emitente, fără implicarea directă a solicitantului;
    c) pot fi acordate de autoritățile administraţiei publice la cererea agenților economici, cu toate că solicitarea și deținerea acestora nu sînt obligatorii pentru desfășurarea activității de întreprinzător;
    d) acordă drepturi suplimentare sau un regim juridic facilitat, însă nu sînt impuse de lege și nu condiționează activitatea agentului economic.”
    4. Legea se completează cu articolele 41 și 42 cu următorul cuprins:
    „Articolul 41. Categoriile de acte permisive
    (1) În funcţie de scopul, forma și modul de reglementare, actele permisive sînt de 3 categorii:
    a) licență – act permisiv care învestește titularul cu drept de a desfășura un anumit gen de activitate, integral sau parțial, asupra căruia se răsfrîng criteriile de licențiere stabilite de prezenta lege;
    b) autorizație – act permisiv care se referă la acordarea anumitor drepturi de activitate și la atestarea întrunirii anumitor condiții de către agentul economic;
    c) certificat – act permisiv care se referă la conformitatea anumitor bunuri sau servicii fie la atestarea cunoștințelor/capacităților angajaților unui agent economic, în limita criteriilor stabilite la art. 4, în baza căruia nu se acordă drepturi primare pentru activitate, dar care este impus de lege pentru a confirma respectarea unor cerințe de ordin tehnic și a cărui neobținere nu periclitează întreaga activitate a agentului economic într-un domeniu.
    (2) Toate condițiile, cerințele de formă și de conținut, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea și retragerea licențelor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unei licențe, legea prevede expres lista exhaustivă a documentelor care se anexează la cerere (declarație), taxa și cuantumul plăților aferente, precum și lista exhaustivă a condițiilor a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea licenței.
    (3) Condițiile primare, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu caracter primar cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea și retragerea autorizațiilor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unei autorizații, legea prevede expres lista exhaustivă a documentelor care se anexează la cerere, taxa, precum și lista exhaustivă a condițiilor a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea autorizației. Guvernul aprobă, în limitele legii, procedura amănunțită și cerințele specifice în cazul în care autorizarea poate fi acordată parțial sau aceeași autorizație se acordă în mod diferit în funcţie de particularitățile activității, obiectului și/sau subiectului.
    (4) Condițiile generale, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu caracter primar cu privire la solicitarea, eliberarea și retragerea certificatelor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unui certificat, legea prevede documentele care se anexează la cerere, taxa sau modul de stabilire a acesteia, precum și lista condițiilor generale a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea sau anularea certificatului. Guvernul aprobă, în limitele legii, procedura amănunțită și cerințele de solicitare, eliberare și retragere/anulare a unui certificat, cu indicarea particularităților de procedură și a condițiilor în cazul în care un certificat se acordă în mod diferit în funcție de specificul obiectului și/sau subiectului.
    Articolul 42. Lucrările de secretariat ale autorităților emitente
    (1) Autoritatea emitentă formează un dosar de autorizare pentru fiecare persoană care a depus cererea pentru eliberarea actului permisiv, inclusiv prin intermediul serviciilor informatice dedicate sau portalului unic al serviciilor publice.
    (2) În dosar se păstrează toate documentele primite de la solicitantul/titularul actului permisiv, precum şi copiile de pe deciziile şi prescripţiile autorităţii emitente și/sau ale organului de control respectiv, care se referă la solicitant/titular. Toate dosarele, stocate în mod sistematizat și corelat, constituie registrul cererilor și actelor permisive.
    (3) Pentru reglementare prin licențiere, autoritatea de licenţiere formează şi ţine registrele de licenţiere separat pentru fiecare gen de activitate licenţiat.
    (4) Registrul cererilor și actelor permisive (în format electronic sau pe suport de hîrtie) este constituit și gestionat astfel încît să conțină un sistem eficient de identificare și trasabilitate a fiecărei cereri și a fiecărui dosar în parte, cu posibilitatea de identificare a etapei procedurale la care se află examinarea cererii și a statutului actual al actului permisiv. În scopul dezvoltării sistemului de identificare unică și de trasabilitate, autoritatea emitentă, la înregistrare, acordă cererii, precum și dosarului aferent, un cod unic care va înlocui denumirea completă a dosarului și a cererii în cauză și va facilita identificarea acestora.
    (5) În funcţie de categoria actului permisiv, în registrul cererilor și actelor permisive se indică:
    a) datele despre titularul actului permisiv;
    b) date despre cerere (inclusiv codul unic), documentele anexate și despre eliberarea certificatului constatator;
    c) după caz, mențiuni despre parcurgerea etapelor distincte intermediare în procesul de examinare a cererii (inclusiv de avizări, coordonări cu alte entități), cu indicarea, după caz, a datei și numărului documentelor intermediare obținute;
    d) data şi numărul deciziei privind eliberarea/prelungirea actului permisiv și, după caz, mențiunea despre obținerea acestuia prin aprobare tacită;
    e) seria, numărul şi data eliberării actului permisiv (în cazul în care sînt distincte de codul unic al cererii/dosarului);
    f) termenul de valabilitate a actului permisiv;
    g) după caz, genul de activitate licenţiat/autorizat;
    h) informaţia privind reperfectarea actului, eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe acesta;
    i) temeiurile, data şi numărul procesului-verbal de control privind înlăturarea încălcărilor care ţin de condiţiile de licenţiere/autorizare;
    j) temeiurile, data şi numărul deciziei autorității emitente și/sau hotărîrii instanței de judecată privind suspendarea şi reluarea valabilităţii actului permisiv;
    k) temeiurile, data şi numărul deciziei autorității emitente și/sau hotărîrii instanței de judecată privind retragerea actului permisiv;
    l) temeiurile, data şi numărul deciziei privind declararea actului permisiv ca fiind nevalabil;
    m) data și numărul altor decizii ale autorității emitente în privința actului permisiv și titularului.
    (6) În registru sînt stocate toate documentele relevante pentru etapele de examinare a cererii și pentru stabilirea situației existente de fapt și de drept cu privire la actul permisiv eliberat.
    (7) Informaţia cuprinsă în registrele cererilor și actelor permisive este transparentă şi accesibilă prin internet.”
    5. Articolul 5:
    la litera a), textul „sau o altă activitate prevăzută de lege ce condiţionează iniţierea şi/sau desfăşurarea activităţii de întreprinzător într-un anumit domeniu” se exclude;
    la litera g), după cuvintele „comunicări scrise privind” se introduc cuvintele „suspendarea termenului de examinare a cererii sau”.
    6. La articolul 6:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru obţinerea actului permisiv, solicitantul depune la autoritatea emitentă, personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorității, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaţionale dedicate sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), cererea la care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate, sau cererea însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor din actele legislative ce reglementează activitatea pentru care solicită actul permisiv. Autoritatea emitentă va elibera imediat şi necondiţionat solicitantului certificatul constatator, conform modelului indicat în anexa nr. 3, în modul în care a fost depusă cererea.”
    la alineatul (11), după cuvintele „formatul electronic al” se introduc cuvintele „cererii și al”;
    articolul se completează cu alineatele (14) și (15) cu următorul cuprins:
    „(14) Autoritatea emitentă este obligată să recepționeze și să înregistreze corespunzător cererea de solicitare a unui act permisiv în toate cazurile, chiar dacă la cerere nu sînt anexate toate documentele stabilite de lege. Persoana responsabilă din cadrul autorității emitente nu are dreptul de a returna cererea sau a refuza recepționarea și înregistrarea acesteia pe motiv că aceasta nu este completă fie nu conține anexate toate documentele necesare sau nu este achitată taxa, cu excepția cazului cînd cererea nu conține informația necesară pentru identificarea solicitantului.
    (15) Certificatul constatator reprezintă documentul oficial în baza căruia se probează locul și faptul solicitării unui act permisiv și care indică data de la care încep să curgă termenele aferente procedurii de emitere a actului în cauză. Autoritatea emitentă este obligată să remită certificatul constatator în același mod în care a fost depusă cererea. În cazul în care cererea este depusă prin intermediul portalului unic al serviciilor publice, documentul de confirmare în format electronic, generat de portalul unic al serviciilor publice, reprezintă certificatul constatator.”
    la alineatul (2), cuvintele „înregistrării tuturor actelor necesare eliberării actului permisiv” se substituie cu cuvintele „eliberării certificatului constatator”, iar după textul „termenului de 10 zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Actul permisiv se eliberează/se prelungește şi în lipsa documentelor obligatorii de a fi anexate la cerere, prevăzute de legea care reglementează domeniul licențiat/autorizat/certificat respectiv, în cazul în care autoritatea emitentă le-a solicitat de la altă autoritate și a constatat din oficiu intervenirea aprobării tacite pentru documentele în cauză sau dacă solicitantul prezintă confirmările corespunzătoare care atestă survenirea aprobării tacite.”
    la alineatul (3), după cuvintele „declarată de solicitant” se introduc cuvintele „sau a lipsei documentelor necesare prevăzute de legislație”, iar cuvintele „temei pentru refuzul” se substituie cu cuvintele „temei pentru sistarea termenului”;
    la alineatul (4), cuvintele „în anexa la prezenta lege, achitînd taxă pentru actul permisiv, dacă taxa este prevăzută de lege” se substituie cu textul „la anexa nr. 1, actitînd taxă pentru actul permisiv, dacă taxa este prevăzută de lege sau, după caz, de hotărîrea Guvernului”;
    la alineatul (6), după cuvîntul „recepționate” se introduc cuvintele „și al certificatelor constatatoare eliberate”;
    articolul se completează cu alineatele (7), (8) și (9) cu următorul cuprins:
    „(7) Autoritatea emitentă (inclusiv autoritatea de licențiere) este obligată să acorde acte permisive tuturor solicitanților care îndeplinesc cerințele și condițiile stabilite expres de lege, în număr nelimitat, în ordinea înregistrării solicitărilor, cu excepția cazurilor în care:
    a) legea care reglementează activitatea licenţiată/autorizată/certificată respectivă stabilește expres un număr limitat de acte permisive la nivel de țară sau regiune sau o formulă certă prin care poate fi identificat numărul-limită de titulari de acte permisive;
    b) legea stabilește expres că actul permisiv se acordă în baza unui concurs prealabil, reglementează modul de desfășurare a acestuia și criteriile de selectare în urma concursului.
    (8) Autoritatea emitentă poate refuza eliberarea/prelungirea unui act permisiv numai cu o justificare corespunzătoare în temeiul prevederilor legii, cu înștiințarea directă a solicitantului și doar în cazul în care solicitantul nu întrunește condițiile expres specificate în lege sau, după caz, nu demonstrează întrunirea acestor condiții în decursul suspendării termenului de examinare a solicitării.
    (9) În cazul în care, în scopul eliberării actului permisiv, autoritatea emitentă are nevoie de informațiile cu privire la solicitant (identitatea, bunurile deținute, capacitățile și activitatea acestuia) care se conțin în Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, Registrul bunurilor imobile, Registrul informației criminalistice şi criminologice și/sau registrele actelor permisive, entitățile care dețin registrele în cauză sînt obligate să ofere în mod gratuit autorității emitente a actului permisiv informația solicitată în termen de cel mult o zi lucrătoare, fără implicarea solicitantului.”
    7. Legea se completează cu articolele 61 și 62 cu următorul cuprins:
    „Articolul 61. Suspendarea termenului stabilit pentru eliberarea
                            actului permisiv
    (1) După recepționarea cererii, dacă se constată că aceasta este incompletă, autoritatea emitentă are dreptul de a suspenda curgerea termenului stabilit de lege pentru eliberarea/prelungirea/reperfectarea actului permisiv solicitat, fiind obligată să notifice imediat solicitantul despre suspendare, să informeze despre cerințele prevăzute de lege care nu sînt îndeplinite și să indice expres ce trebuie să prezinte și/sau să efectueze solicitantul pentru ca cererea să poată fi procesată. În cazul în care autoritatea emitentă va indica asupra necesității de prezentare a actelor/ informației sau de efectuare a acțiunilor care nu sînt stabilite expres în lege, decizia de suspendare a termenului este nulă. Faptul nulității (totale sau parțiale) urmează a fi invocat de către solicitant prin notificarea autorității în formă scrisă.
    (2) Suspendarea termenului încetează din ziua în care solicitantul a efectuat acțiunile stabilite de lege și/sau a prezentat informația necesară pentru ca autoritatea emitentă să poată procesa cererea în cauză. Termenul suspendat va fi reluat de la data suspendării (inclusiv) și va expira în limitele stabilite de lege pentru eliberarea actului permisiv. Suspendarea nu poate fi aplicată pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la data notificării.
    (3) După expirarea termenului stabilit pentru suspendare sau pînă la expirarea termenului prevăzut de lege pentru eliberarea actului permisiv, autoritatea emitentă este obligată să elibereze actul permisiv sau să refuze eliberarea acestuia dacă nu sînt întrunite condițiile stabilite de lege. În caz contrar survine principiul aprobării tacite.
    Articolul 62Procedura aprobării tacite
    (1) După expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea actului permisiv şi în lipsa unui refuz scris privind eliberarea acestuia din partea autorităţii emitente, actul permisiv solicitat se consideră acordat prin aprobare tacită.
    (2) Procedura aprobării tacite nu se aplică în privința actelor permisive din categoria certificatelor. Pentru toate actele permisive din categoria licențelor și autorizațiilor, procedura aprobării tacite se aplică dacă legea care reglementează regimul juridic al actului permisiv respectiv nu stabilește în mod expres neaplicarea procedurii aprobării tacite.
    (3) După expirarea termenului prevăzut de lege pentru eliberarea actului permisiv, solicitantul poate aplica procedura aprobării tacite şi poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv. În acest scop, solicitantul expediază, prin poşta recomandată, în adresa Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne copia de pe certificatul constatator, în care declară pe propria răspundere faptul că nu a primit de la autoritatea emitentă refuz oficial de eliberare a actului permisiv în termen legal și că termenul nu a fost suspendat sau suspendarea este sau a devenit nulă. În cazul în care certificatul constatator i-a fost eliberat în format electronic, solicitantul va expedia documentul în cauză pe suport de hîrtie, completat în modul stabilit. Data aprobării tacite a actului permisiv şi, respectiv, data din care solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv se consideră data confirmării recepţionării de către Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne a scrisorii recomandate, prin care solicitantul i-a expediat copia de pe certificatul constatator completat în modul stabilit.
    (4) Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne:
    a) verifică veridicitatea informaţiei din declaraţia pe propria răspundere depusă de solicitant, introduce informaţia privind certificatul constatator recepţionat într-un registru electronic accesibil şi gratuit, pe pagina sa web oficială, cu indicarea autorităţii care nu a emis actul permisiv şi a măsurilor contravenţionale aplicate;
    b) în termen de 3 zile lucrătoare de la recepţionarea certificatului constatator, îl expediază prin poşta electronică subdiviziunii sale abilitate cu iniţierea procedurilor contravenţionale şi aplicarea, după caz, a sancţiunilor prevăzute de Codul contravenţional faţă de funcţionarii autorităţilor emitente care au încălcat procedurile şi termenele de eliberare a actelor permisive;
    c) analizează informaţia din certificatele constatatoare recepţionate şi datele furnizate de subdiviziunile sale teritoriale cu privire la aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi informează trimestrial despre rezultatele analizei Cancelaria de Stat, în scopul elaborării măsurilor şi propunerilor de optimizare a activităţii autorităţilor emitente.
    (5) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control, instanţele de judecată sînt obligate să accepte certificatul constatator în calitate de act permisiv dacă acesta este completat şi expediat în modul prevăzut la alin. (3).
    (6) Aplicarea procedurii aprobării tacite nu privează solicitantul de dreptul de a se adresa direct către agentul constatator în cazurile expres prevăzute de Codul contravenţional.”
    8. Articolul 7:
    la alineatul (2), cuvintele „în două exemplare,” se exclud, după cuvintele „cu prezentarea” se introduc cuvintele „ulterioară a”, iar în final alineatul se completează cu textul: „Autoritatea eliberează imediat și necondiționat certificatul constatator.”
    alineatul (4) se completează în final cu textul: „Actul permisiv este reperfectat şi în cazul în care autoritatea emitentă constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare ce atestă temeiul reperfectării actului în cauză.”
    la alineatul (6), textul „declarației pe proprie răspundere, depusă la autoritatea emitentă concomitent cu cererea” se substituie cu textul „certificatului constatator, emis de autoritatea emitentă la depunerea cererii”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a actului permisiv este lipsa în cerere a informației necesare pentru identificarea solicitantului.”
    9. Articolul 8:
    la alineatul (2), cuvintele „în două exemplare,” se exclud, iar după cuvintele „actului permisiv” se introduc cuvintele „și recepționează certificatul constatator”;
    la alineatul (3), cuvintele „o cerere în două exemplare,” se substituie cu cuvintele „a unei cereri”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Autoritatea emitentă este obligată să elibereze duplicatul actului permisiv în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului și a documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea duplicatului, dacă legea prevede o astfel de taxă. Prin derogare de la prevederile art. 62 alin. (2), duplicatul actului permisiv se consideră eliberat prin aprobare tacită pentru toate categoriile de acte permisive dacă autoritatea emitentă nu notifică în scris solicitantul, în termenul prevăzut de prezentul alineat, despre suspendarea termenului sau despre respingerea cererii de eliberare a duplicatului actului permisiv.”
    la alineatul (7), cuvintele „actului confirmativ” se substituie cu cuvintele „certificatului constatator”.
    10. La articolul 9 alineatul (4), cuvintele „în anexă” se substituie cu textul „în anexa nr. 1”
    11. Articolul 10:
    la alineatul (2), în partea introductivă, după cuvintele „valabilității actului permisiv” se introduc cuvintele „în baza deciziei autorității emitente, fără adresarea în instanța de judecată,”;
    articolul se completează cu alineatele (7) și (8) cu următorul cuprins:
    „(7) Suspendarea actului permisiv în cadrul controlului de stat sau ca urmare a acestuia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    (8) În scopul inițierii procedurii de suspendare a actului permisiv în alte cazuri decît cele stabilite la alin. (2) din prezentul articol, autoritățile emitente care nu au funcții de organ de control și/sau de agent constatator în procesul contravențional, pentru stabilirea nerespectării de către titularul de act permisiv a cerințelor și condițiilor stabilite de lege, în cazul în care pentru validarea și constatarea neconformităților este necesară o verificare la fața locului, vor solicita și vor utiliza documentele eliberate de către organul de control și/sau agentul constatator cu atribuții în domeniul corespunzător, conform art. 111.”
    12. Articolul 11:
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvintele „în vederea retragerii actului permisiv” se introduc cuvintele „fără adresare în instanța de judecată”;
    litera f) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Retragerea actului permisiv în alte cazuri decît cele prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.”
    articolul se completează cu alineatele (7) și (8) cu următorul cuprins:
    „(7) Retragerea actului permisiv în cadrul controlului de stat sau ca urmare a acestuia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    (8) În scopul inițierii procedurii de retragere a actului permisiv în alte cazuri decît cele stabilite la alin. (1) din prezentul articol, autoritățile emitente care nu au funcții de organ de control și/sau de agent constatator în procesul contravențional, pentru stabilirea nerespectării de către titularul de act permisiv a cerințelor și condițiilor stabilite de lege, în cazul în care pentru validarea și constatarea neconformităților este necesară o verificare la fața locului, vor solicita și vor utiliza documentele eliberate de către organul de control și/sau agentul constatator cu atribuții în domeniul corespunzător, conform art. 111.”
    13. Legea se completează cu articolul 111 cu următorul cuprins:
    „Articolul 111. Controlul de stat
    (1) Controlul de stat necesar pentru emiterea actului permisiv și/sau pentru verificarea respectării cerinţelor şi condiţiilor de licenţiere, autorizare sau certificare se planifică, se efectuează şi se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    (2) În cazul în care autoritatea emitentă nu are funcții de organ de control de stat, aceasta poate solicita efectuarea controlului de stat de la organul de control învestit cu dreptul de a iniția și de a desfășura controlul de stat pe domeniul supus licențierii, autorizării sau certificării. În acest caz, organul de control este obligat:
    a) să inițieze și să desfășoare controlul pentru emiterea actului permisiv în modul și termenele stabilite la art. 191 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător dacă efectuarea controlului respectiv este prevăzută de legea menționată în cadrul procedurii de emitere a actului permisiv;
    b) să includă controlul respectiv în planul de control pentru perioada următoare, cu luarea în considerare a gradului de risc al agentului economic vizat, dacă este solicitată verificarea respectării cerinţelor şi condiţiilor de licenţiere, autorizare sau certificare;
    c) să inițieze și să desfășoare control inopinat în termene proxime dacă autoritatea emitentă pune la dispoziție informația necesară în baza căreia se poate constata existența încălcărilor, gradul de pericol corespunzător, precum și a cel puțin unuia dintre temeiurile stabilite la art. 19 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    d) după efectuarea controlului, să remită autorității emitente un exemplar suplimentar al procesului-verbal de control în care se va indica expres modul și nivelul de respectare a cerințelor și condițiilor pentru obținerea sau deținerea actului permisiv corespunzător.”
    14. Legea se completează cu capitolul II1 cu următorul cuprins:
    „Capitolul II1
LICENȚIEREA ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR
    Articolul 121. Licența. Genurile de activitate supuse licențierii
    (1) Licența este actul permisiv, eliberat de către autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, care atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, integral sau parţial, genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea condiţiilor de licenţiere.
    (2) Genurile de activitate supuse licențierii sînt stabilite exhaustiv în anexa nr. 1. Introducerea reglementării prin licenţiere pentru alte genuri de activitate este admisă doar prin modificarea şi completarea Nomenclatorului actelor permisive care fac parte din categoria licențelor, expus în anexa nr. 1.
    (3) Nu se supune reglementării prin licenţiere comercializarea de către organul fiscal a bunurilor sechestrate.
    (4) Licenţele eliberate de către autorităţile de licenţiere, indicate în prezenta lege, sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova dacă legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă nu prevăd limitări teritoriale. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotare în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Licenţele eliberate de către autorităţile de licenţiere din străinătate sînt valabile şi pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 122. Criteriile de determinare a genurilor de activitate
                            supuse reglementării prin licenţiere
    Genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere sînt genurile de activitate care corespund cel puțin unuia dintre criteriile indicate la lit. a) şi b), coroborate cu criteriul stabilit la lit. c), şi anume:
    a) implicarea utilizării resurselor limitate ale statului;
    b) serviciul prestat sau bunul produs/comercializat prezintă pericol sporit și supravegherea eficientă a activității în cauză necesită stabilirea condiţiilor şi cerinţelor speciale de activitate, precum şi verificarea respectării acestora pe parcursul activităţii, pentru excluderea prejudicierii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, sănătăţii populației, mediului, precum și integrității, stabilității financiare și securităţii statului;
    c) licenţierea nu dublează alte proceduri de reglementare, nu acoperă riscuri similare cu alte mijloace de intervenție existente sau alte acte permisive și nu are drept scop asigurarea respectării condițiilor și cerințelor atribuite de lege unui alt mecanism de reglementare existent.
    Articolul 123. Politica statului în domeniul reglementării prin
                           licenţiere a activităţii de întreprinzător
    (1) Politica statului în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător este promovată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    (2) În scopul realizării activităţilor atribuite conform prezentei legi în competenţa Ministerului Economiei și Infrastructurii, acesta îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) monitorizează modul de implementare a prezentei legi de către autorităţile de licenţiere şi prezintă semestrial rapoarte în acest sens Parlamentului şi Guvernului;
    b) generalizează experienţa din domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, elaborează şi promovează propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, în conformitate cu principiile stabilite de Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;
    c) verifică şi avizează rapoartele privind analiza impactului de reglementare a proiectelor de acte normative care vizează reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, cu consultarea obligatorie a sectorului privat.
    (3) Autorităţile de licenţiere, stabilite de prezenta lege, participă la promovarea politicii statului şi îndeplinesc atribuţiile respective în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător în limitele prevăzute de prezenta lege, precum şi de legile care reglementează expres activităţile licenţiate.
    Articolul 124. Autorităţile de licenţiere
    (1) Autorităţile de licenţiere sînt:
    a) Agenția Servicii Publice;
    b) Banca Naţională a Moldovei;
    c) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
    d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    e) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
    f) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;
    g) Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
    (2) Autorităţile de licenţiere reglementează prin licenţiere genurile de activitate conform competenţelor indicate în anexa nr. 1.
    (3) Agenția Servicii Publice este un organ public de specialitate, are statut de persoană juridică şi dispune de ştampilă cu stema de stat şi cu denumirea sa. Agenția Servicii Publice îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat de către Guvern.
    (4) În scopul realizării activităţilor în domeniul licențierii, atribuite conform prezentei legi în competenţa Agenției Servicii Publice, aceasta exercită următoarele atribuţii:
    a) eliberează, prelungeşte, reperfectează, reia valabilitatea licenţelor, eliberează copii şi duplicate de pe acestea, realizează acţiunile prevăzute de lege pentru suspendarea, retragerea, recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor;
    b) eliberează, prelungeşte şi reperfectează licenţele prin intermediul serviciului e-licenţiere;
    c) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere prin intermediul organelor de control de stat pe domeniul aferent;
    d) asigură, prin cooptarea organelor de control de stat pe domeniul aferent, verificarea corespunderii solicitantului condiţiilor de licenţiere în baza cererii (declaraţiei) pentru eliberarea licenţei şi a documentelor anexate, dacă legile care reglementează activitatea pentru care se solicită licenţa nu stabilesc expres verificarea încadrării solicitantului în condiţiile de licenţiere la faţa locului;
    e) ţine dosarele de licenţiere, inclusiv cele recepţionate prin intermediul serviciului e-licenţiere, şi registrul de licenţiere;
    f) gestionează şi asigură funcţionalitatea serviciului e-licenţiere;
    g) generalizează experienţa din domeniul de competenţă şi înaintează Ministerului Economiei și Infrastructurii propunerile respective;
    h) prezintă Ministerului Economiei și Infrastructurii dări de seamă anuale privind activitatea sa.
    Articolul 125. Conţinutul licenţei
    (1) Formularul de licenţă este document de strictă evidenţă. Formularul tipizat are serie şi este numerotat continuu. Tipul formularului de licenţă şi al anexei la aceasta se aprobă de către Guvern.
    (2) Licenţa conţine:
    a) denumirea autorităţii de licenţiere;
    b) seria, numărul şi data eliberării/prelungirii licenţei;
    c) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului de licenţă sau, pentru persoana fizică titular de licență – numele, prenumele şi adresa;
    d) data adoptării deciziei de înregistrare a întreprinderii sau a organizaţiei, IDNO-ul întreprinderii sau al organizaţiei ori seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul persoanei fizice;
    e) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se eliberează licenţa;
    f) termenul de valabilitate a licenţei;
    g) semnătura conducătorului autorităţii de licenţiere sau a adjunctului acestuia autentificată prin aplicarea ştampilei acestei autorităţi.
    (3) Anexa la licenţă este parte integrantă a acesteia şi conţine toate condiţiile de licenţiere, precum şi lista filialelor şi subdiviziunilor separate ale titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea în baza licenţei obţinute, precum și, după caz, lista lucrărilor/serviciilor prestate (pozițiile 1 și 14), procesele tehnologice sau comerciale (pozițiile 3 și 14), lista produselor (poziția 4), lista specialiştilor angajaţi (pozițiile 6–8, 11, 13, 14), lista utilajului de joc (poziția 12). (Pozițiile sînt prezentate conform anexei nr. 1 compartimentul I).
    (4) Procurarea, evidenţa şi păstrarea formularelor de licenţă ţin de competenţa autorităţii de licenţiere.
    Articolul 126. Obţinerea licenţei
    (1) Licența se acordă, se prelungește, se suspendă și se retrage în conformitate cu procedurile și regulile stabilite de prezenta lege pentru actele permisive, cu excepția prevederilor specifice stabilite de prezentul capitol sau de legile care reglementează activitatea licenţiată corespunzătoare.
    (2) Cererea (declarația) pentru obţinerea sau prelungirea licenţei, de modelul stabilit de autoritatea de licențiere, conţine:
    a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO-ul întreprinderii sau al organizaţiei ori numele, prenumele, adresa şi IDNP-ul persoanei fizice ce practică activitatea de întreprinzător;
    b) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţă ori să o prelungească;
    c) declarația pe propria răspundere a solicitantului de licenţă privind asumarea respectării condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţă şi privind autenticitatea documentelor prezentate;
    d) lista documentelor care se anexează la cererea (declaraţia) de eliberare/prelungire a licenţei.
    (3) La cererea (declaraţia) pentru eliberarea licenţei se anexează documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce reglementează activitatea licenţiată pentru care se solicită licenţa. Documentele se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere sau portalul unic al serviciilor publice) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic. La cererea (declaraţia) pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau care conţin date diferite de cele prezentate pentru eliberarea licenţei.
    (4) Pentru obţinerea, prelungirea sau reperfectarea licenţei prin intermediul serviciului e-licenţiere, conducătorul întreprinderii sau al organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică va accesa portalul unic al serviciilor publice.
    (5) Datele din documentele şi informaţiile depuse se verifică de către autoritatea de licențiere fără implicarea solicitantului.
    (6) Autoritatea emitentă înregistrează cererea (declaraţia) pentru eliberarea/prelungirea licenţei şi documentele anexate la aceasta conform borderoului și eliberează imediat și necondiționat certificatul constatator autentificat prin semnătura persoanei responsabile.
    (7) Licența se eliberează/se prelungește în baza deciziei autorității de licențiere. Licenţa se consideră eliberată/prelungită în cazul survenirii aprobării tacite, inclusiv în cazul în care autoritatea de licenţiere constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare prevăzute de legea care reglementează domeniul licențiat respectiv.
    (8) Procedura aprobării tacite, prevăzută de prezenta lege, se aplică tuturor licenţelor, cu excepţia celor emise de către autorităţile de reglementare în sectorul financiar (bancar şi nebancar), în domeniul activităţilor care vizează regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor.
    (9) Informaţia despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei se comunică solicitantului cel tîrziu în prima zi lucrătoare după data adoptării deciziei.
    Articolul 127. Eliberarea sau prelungirea licenţei
    (1) Licenţa se perfectează și se înmînează titularului în cel mult 3 zile lucrătoare pînă la expirarea termenului stabilit pentru eliberarea acesteia sau în prima zi lucrătoare după expirarea termenului stabilit pentru eliberarea acesteia, începînd cu ziua primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei. Menţiunea despre data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei se face pe borderoul documentelor primite de la solicitantul de licenţă sau pe versoul deciziei de eliberare/prelungire a licenţei, în cazul utilizării serviciului e-licenţiere.
    (2) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenţei, nu a prezentat nemotivat documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea acesteia, autoritatea de licenţiere este în drept să anuleze decizia privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenţei sau să adopte decizia privind recunoaşterea licenţei ca fiind nevalabilă.
    (3) În cazul în care titularul de licenţă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în licenţă după expirarea termenului ei de valabilitate, el este în drept să solicite, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, prelungirea licenţei pe termenele prevăzute de lege, cu achitarea taxei pentru licenţă, stabilită conform legii, cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei, dar nu mai tîrziu de ultima zi de expirare a termenului de valabilitate a acesteia. În acest caz, pe licenţă se va aplica menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea termenului nou. Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate poate fi aplicată pe acelaşi formular al licenţei sau, după caz, pe un formular nou, pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a licenţei. În cazul dat, termenul nou de valabilitate a licenţei va curge din ultima zi calendaristică în care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia. Menţiunea privind prelungirea valabilităţii licenţei se autentifică cu ştampila autorităţii de licenţiere şi cu semnătura conducătorului.
    (4) Titularul de licenţă nu este în drept să transmită licenţa sau copia de pe aceasta altei persoane.
    (5) Pentru fiecare filială sau subdiviziune separată a titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea în baza licenţei obţinute, titularului de licenţă i se eliberează copii autorizate de pe aceasta. Copiile confirmă dreptul filialei sau al subdiviziunii separate a titularului de licenţă de a desfăşura activităţi în baza licenţei obţinute.
    (6) Eliberarea duplicatului licenței se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8.
    Articolul 128. Reperfectarea licenţei
    (1) Temei pentru reperfectarea licenței este schimbarea datelor reflectate în licență, fără a căror actualizare însă nu poate fi identificată legătura dintre licență, obiectul acesteia şi titular. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei, titularul acesteia este obligat, în conformitate cu prevederile prezentei legi, să solicite reperfectarea licenței.
    (2) În cazul în care titularul de licenţă creează o nouă filială sau subdiviziune separată care va desfășura activități conform licenței deținute ori în caz de lichidare a filialei sau a subdiviziunii separate a titularului de licenţă care a desfăşurat activităţi conform licenţei obţinute, acesta este obligat să solicite reperfectarea licenței în vederea ajustării corespunzătoare a informației cu privire la adresa filialei sau a subdiviziunii în cauză din anexa licenței.
    (3) Licenţa reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere. Totodată, se eliberează copiile necesare de pe licenţă. În cazul în care licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou, autoritatea de licenţiere adoptă decizia privind recunoaşterea licenţei precedente ca fiind nevalabilă, introducînd modificările necesare în registrul de licenţiere cel tîrziu în prima zi lucrătoare după data adoptării deciziei.
    (4) Modificarea datelor din documentele anexate la cererea (declaraţia) pentru eliberarea licenţei care nu duc la schimbarea datelor reflectate în licență nu este temei pentru reperfectarea licenței. Titularul este obligat să înştiinţeze autoritatea de licenţiere despre toate modificările datelor din documentele anexate la cererea (declaraţia) pentru eliberarea licenţei. Înştiinţarea se prezintă la autoritatea de licenţiere, personal, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, în termen de 10 zile de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) care confirmă modificările în cauză.
    Articolul 129. Termenul de valabilitate a licenţei
    Termenul de valabilitate pentru licențele indicate în anexa nr. 1 compartimentul I pozițiile 1, 5–13 este de 5 ani, pentru licențele indicate la pozițiile 2 și 4 este de 1 an, pentru licențele indicate la poziția 3 este de 3 ani. Pentru genurile de activitate indicate la pozițiile 14–31, termenul de valabilitate a licenţei se stabileşte prin legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă.
    Articolul 1210. Taxa pentru licenţă
    (1) Taxa pentru eliberarea licenţei este de 3250 de lei, dacă prezenta lege sau legea care reglementează activitatea licențiată respectivă nu stabilește altfel.
    (2) Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de data depunerii cererii (declaraţiei) pentru eliberarea licenţei, taxa constituie 50 la sută din taxa stabilită. Această prevedere nu se extinde asupra solicitanţilor de licenţă pentru activitatea de întreţinere a cazinourilor, pentru activitatea în domeniul producţiei alcoolice, tutunului, produselor petroliere și energetice, precum şi asupra solicitanţilor de reperfectare a licenţei şi/sau de eliberare a copiilor autorizate de pe aceasta.
    (3) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la pozițiile 2, 4, 12, 22 și 24 ale compartimentului I din anexa nr. 1 se achită anual conform anexei nr. 2.
    (4) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la poziția 3 a compartimentului I din anexa nr. 1 se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenţei: la eliberarea licenţei şi la expirarea fiecărui an de la data eliberării licenţei, conform taxei anuale stabilite la anexa nr. 2. În acelaşi mod se achită şi taxa pentru copia de pe licenţă, care confirmă dreptul filialei sau al subdiviziunii separate a titularului de licenţă de a desfăşura activitatea în baza licenţei obţinute.
    (5) Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta, inclusiv în cazul extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune), se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585 de lei, iar taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei – de 585 de lei, cu excepția taxei de eliberare a duplicatului licenței pentru activitatea de întreținere a cazinoului.
    (6) Sumele taxelor pentru eliberarea/reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta se varsă la bugetul de stat, cu excepția cazurilor în care legea care reglementează genul de activitate licenţiat respectiv nu stabilește altfel.”
    15. Anexa la lege va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    16. Legea se completează cu anexele nr. 2 și nr. 3 cu următorul cuprins:

    anexa nr.2

    anexa nr.3

   
    Art. LXXVII. – Legea nr. 161/2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 496) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 23:
    la alineatul (1), cuvintele „un act confirmativ” se substituie cu cuvintele „un certificat constatator”, iar în final alineatul se completează cu textul: „Funcţionarul ghişeului unic responsabil de recepţionarea cererilor nu este în drept să respingă cererea și documentele anexate, să refuze recepționarea acestora sau să solicite documente suplimentare, fiind obligat doar să consulte solicitantul, să înregistreze cererea în modul corespunzător, să completeze și să elibereze certificatul constatator.”
    alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Certificatul constatator înlocuiește actul permisiv solicitat în cazul în care este aplicată procedura aprobării tacite.
    (3) Forma certificatului constatator, modul de eliberare și aplicare a acestuia se stabilesc de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.”
    alineatul (4) se abrogă;
    la alineatul (5), cuvintele „actul/documentul ce confirmă recepţionarea declaraţiei/cererii” se substituie cu cuvintele „certificatul constatator”.
    2. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Constatarea aprobării tacite pentru actele permisive care se eliberează prin intermediul ghişeului unic se va efectua în modul stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.”
    Art. LXXVIII. – La articolul 7 alineatul (2) din Legea nr. 256/2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 38–41, art. 115), sintagma „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei”.
    Art. LXXIX. – Legea apelor nr. 272/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 41:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul în care folosinţa apei implică deversarea apei uzate sau un alt proces de poluare a apei, la cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei se anexează acordul de mediu la documentația privind evaluarea impactului asupra mediului sau, după caz, avizul expertizei ecologice de stat la documentaţia de proiect pentru procesul de deversare.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive pentru întreprinzători în privința regimului de folosință a apei se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    2. Articolul 56:
    la alineatul (1), textul „Autoritatea abilitată cu funcţii de control ecologic de stat din subordinea organului central al administraţiei publice în domeniul mediului” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    alineatul (2) se completează cu literele f) și g) cu următorul cuprins:
    „f) de a sigila instalațiile de captare a apei și de a restricționa accesul la sursele de apă dacă utilizarea apei nu este autorizată sau dacă au fost constatate încălcări foarte grave ale reglementărilor legale de folosință și de protecție a apelor în cadrul controlului de stat potrivit procedurii prevăzute în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
    g) de a emite decizii privind repararea prejudiciilor cauzate resurselor de apă ca rezultat al poluării și/sau folosirii neautorizate/neraționale a apei.”
    3. Articolul 57:
    la alineatele (1) și (2), textul „autoritatea abilitată cu funcţii de control ecologic de stat din subordinea organului central al administraţiei publice în domeniul mediului” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    la alineatul (3), textul „în scris, în termen de 10 zile, la organul central al administraţiei publice în domeniul mediului” se substituie cu textul „potrivit procedurii prevăzute în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător”.
    Art. LXXX. – La articolul 6 alineatul (4) litera b) din Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, după cuvintele „sau radioactive,” se introduc cuvintele „de control în domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale,”.
    Art. LXXXI. – Legea nr. 113/2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143–148, art. 467), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 18:
    la alineatul (3):
    litera m) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv la unităţile alimentare din instituţiile medicale, instituţiile balneosanatoriale, din instituţiile de educaţie antepreşcolară, instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar, special, extraşcolar, din alternativele educaţionale şi din taberele pentru copii”;
    alineatul se completează cu literele q)–z1) cu următorul cuprins:
    „q) autorizarea şi/sau înregistrarea operatorilor din businessul alimentar;
    r) certificarea inofensivităţii produselor alimentare pentru export/reexport;
    s) supravegherea şi controlul materialelor care vin în contact cu produsele alimentare aflate în uz la toate etapele lanţului alimentar;
    t) supravegherea şi controlul etichetării, pe lanţul alimentar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, a alimentelor, inclusiv a formulelor de început și formulelor de continuare, a preparatelor pe bază de cereale și alimentelor pentru copii, a alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale şi a înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății;
    u) supravegherea pe piaţă a produselor alimentare noi;
    v) supravegherea şi controlul importului, producerii, introducerii pe piață și utilizării, pe întreg lanţul alimentar, a aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare, produselor alimentare noi, produselor alimentare fortificate, produselor alimentare tratate cu radiații ionizante, produselor alimentare cu destinație nutrițională specială;
    w) controlul, pe întreg lanţul alimentar, al produselor alimentare pentru sugari şi copii mici, cu excepţia celor care se comercializează în farmacii;
    x) supravegherea calităţii apei potabile utilizate de întreprinderile din lanţul alimentar, supravegherea pe piaţă a apei potabile şi apelor minerale, inclusiv a apelor îmbuteliate;
    y) protecţia consumatorilor în domeniul produselor şi serviciilor alimentare la toate etapele lanţului alimentar;
    z) identificarea, evaluarea, managementul şi comunicarea riscurilor în domeniul inofensivităţii produselor alimentare;
    z1) verificarea înregistrărilor în fişele medicale individuale ale angajaților unităților cu profil alimentar şi verificarea instruirii acestora în domeniul igienei.”
    2. Articolul 19:
    la litera a), cuvintele „în domeniul inofensivităţii produselor alimentare pentru sănătatea publică, a” se substituie cu cuvîntul „asupra”;
    literele c)–f) vor avea următorul cuprins:
    „c) înregistrarea izbucnirilor de boli provocate de produse alimentare și cercetarea epidemiologică a acestor cazuri în comun cu Agenția;
    d) avizarea şi controlul calității apei potabile din reţea, cu excepţia celei indicate la art. 18 alin. (3) lit. x);
    e) asigurarea instruirii în domeniul igienei a angajaţilor şi organizarea examenului medical în unităţile care produc, prelucrează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare sau care prestează servicii de alimentaţie publică;
    f) autorizarea aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare, produselor alimentare noi, produselor alimentare fortificate, produselor alimentare tratate cu radiații ionizante, a mențiunilor nutriționale și de sănătate pentru formulele de început și formulele de continuare, pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii, pentru alimentele destinate unor scopuri medicale speciale şi pentru înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății, precum şi autorizarea materialelor care vin în contact cu produsele alimentare;”
    articolul se completează cu literele f1)–f5) cu următorul cuprins:
    „f1) controlul respectării regulilor privind menţiunile nutriţionale și de sănătate pentru formulele de început și formulele de continuare, preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății, apele minerale, care se comercializează în farmacii;
    f2) supravegherea şi controlul produselor alimentare pentru sugari şi copii mici, precum şi al produselor cu destinaţie nutriţională specială, care se comercializează în farmacii;
    f3) autorizarea surselor de ape minerale naturale;
    f4) supravegherea pe piaţă a materialelor care vin în contact cu produsele alimentare introduse pe piaţă, cu excepția materialelor care vin în contact cu produsele alimentare aflate în uz la toate etapele lanţului alimentar;
    f5) aprobarea regulamentelor sanitare în domeniul aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare, produselor alimentare noi, produselor alimentare fortificate, produselor alimentare tratate cu radiații ionizante, produselor alimentare pentru sugari şi copii mici, alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale, înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății, produselor cu destinaţie nutriţională specială, apelor minerale, materialelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare, precum şi al etichetării nutriţionale şi de sănătate;”.
    3. Articolul 191:
    la alineatul (2), textul „ , Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se exclude;
    la alineatul (4) litera a), după cuvintele „a restricționa” se introduce cuvîntul „utilizarea,”.
    Art. LXXXII. – La articolul 19 alineatul (5) din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 661), cuvintele „Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”.
    Art. LXXXIII. – Legea nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40–49, art. 83), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, noțiunea „dispoziție” se exclude.
    2. La articolul 7 alineatul (2), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu sintagma „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    3. Articolul 8:
    se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Activitățile în domeniul securității industriale nesupuse licențierii pentru a căror desfășurare este obligatorie deținerea avizului pozitiv de expertiză în domeniul securității industriale sînt următoarele:
    a) activitățile de reglare și punere în funcțiune a instalațiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice;
    b) activitățile de exploatare a instalațiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice, aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;
    c) activitățile de deservire tehnică a instalațiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice, precum și a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;
    d) activitățile de fabricare a instalațiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice;
    e) conservarea obiectelor industriale periculoase;
    f) lichidarea obiectelor industriale periculoase.
    (22) Activitățile în domeniul securității industriale pot fi desfășurate separat sau cumulativ. Un aviz de expertiză în domeniul securității industriale poate prevedea posibilitatea desfășurării mai multor genuri de activitate licențiate și/sau nesupuse licențierii.”
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , acordat în conformitate cu Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității”;
    articolul se completează cu alineatele (41) și (42) cu următorul cuprins:
    „(41) În funcţie de activitatea desfășurată, la solicitarea avizului de expertiză se vor anexa documentele care atestă dreptul de proprietate sau locațiune, caracteristicile tehnice ale utilajului, documentele de conformitate pentru utilajul nou pus în utilizare, documentația tehnică pentru obiectul industrial periculos, documentele care confirmă instruirea și atestarea personalului implicat, care atestă organizarea și efectuarea controlului în producție, care atestă pregătirea pentru posibilele situații de avarii și/sau catastrofe cu caracter tehnogen (după caz), care demonstrează gestionarea incidentelor, avariilor și catastrofelor cu caracter tehnogen (după caz).
    (42) Pentru fiecare dintre genurile de activitate care necesită expertizarea, Guvernul aprobă lista de documente necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în domeniul securității industriale pentru activitatea respectivă.”
    articolul se completează cu alineatul (13) cu următorul cuprins:
    „(13) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a avizului de expertiză și a certificatului de expertiză pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    4. Articolul 10:
    la alineatul (7), litera a) se abrogă;
    alineatul (10):
    la litera m), cuvîntul „dispozițiile” se substituie cu cuvîntul „prescripțiile”, iar cuvintele „și ale persoanelor cu funcții de răspundere ale acestuia în limitele împuternicirilor lor” se exclud;
    la litera n), cuvîntul „dispoziției” se substituie cu cuvîntul „prescripției”.
    5. Articolul 11:
    la alineatul (2), după cuvintele „și practice” se introduc cuvintele „ , după caz,”;
    la alineatul (11), cuvintele „și a personalului care desfășoară examinări distructive și nedistructive” se exclud;
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    „(12) Atestarea experților, a personalului tehnic-ingineresc, a personalului care desfășoară lucrări de sudură în domeniul securității industriale se efectuează o dată la 36 de luni, iar atestarea muncitorilor se efectuează o dată la 12 luni. Certificarea personalului în domeniul controlului distructiv și nedistructiv se efectuează o dată la 60 de luni.”
    articolul se completează cu alineatele (32) și (33) cu următorul cuprins:
    „(32) Organismele de expertiză în domeniul securității industriale recunosc documentele care confirmă instruirea și atestarea specialiștilor, eliberate în alte state, în cazul în care recunoașterea poate fi efectuată în condițiile prezentei legi. Prin recunoaștere se confirmă autenticitatea, precum și corespunderea acestor documente cu prevederile legislației și standardele naționale. În urma recunoașterii se eliberează un permis de exercitare corespunzător, în mod necondiționat. Permisul de exercitare în cauză este emis pe durata termenului de valabilitate stabilit de prezentul articol, calculat de la data recunoașterii.
    (33) Se recunosc documentele care confirmă instruirea și atestarea specialiștilor, eliberate în alte state, doar în cazul în care se întrunesc cumulativ următoarele condiții:
    a) în Republica Moldova nu există centre de instruire specializate în domeniul solicitat sau centrele existente nu implementează programe corespunzătoare;
    b) statele în care se efectuează instruirea și atestarea specialiștilor au încheiat acorduri de colaborare în domeniul securității industriale cu Republica Moldova și aplică standardele europene adoptate de către Republica Moldova la nivel național.”
    6. La articolul 12 alineatul (1), în partea introductivă, cuvintele „a gradului corespunzător de pregătire” se substituie cu cuvintele „a pregătirii”.
    7. La articolul 17 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    8. Articolul 18:
    alineatul (9):
    la litera a), cuvintele „a gradului de respectare a” se substituie cu cuvintele „a respectării”;
    la litera b), cuvintele „emiterea dispozițiilor” se substituie cu cuvintele „eliberarea prescripțiilor”;
    litera c) se abrogă;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) suspendarea lucrărilor executate în condiții de nerespectare a cerințelor de securitate industrială, în cazul în care executarea lor în continuare poate provoca avarii sau pune în pericol iminent și imediat viața și sănătatea angajaților și/sau a populației;”
    alineatul se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) desfășurarea activităților de supraveghere a pieței produselor din domeniile reglementate în conformitate cu legea.”
    alineatul (10) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) să acorde, în bază de contract, servicii contra plată. Nomenclatorul serviciilor contra plată și mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către Guvern.”
    alineatul (14) se abrogă;
    alineatul (15) va avea următorul cuprins:
    „(15) Suspendarea lucrărilor executate în condiții de nerespectare a cerințelor de securitate industrială poate fi efectuată conform procedurii de contestare, precum și în limitele și în modul stabilite de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.”
    alineatele (18)–(21) se abrogă.
    Art. LXXXIV. – Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 222–227, art. 721), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    2. Articolul 56 se completează cu alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins:
    „(8) Pentru obținerea, prelungirea sau reperfectarea licenței pentru activitățile specificate în prezentul articol, solicitantul anexează la cererea depusă la autoritatea de licențiere următoarele documente:
    a) copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locațiune pentru spațiile aferente genului de activitate licențiat;
    b) copia de pe documentul care atestă absolvirea cursurilor de calificare în domeniul armelor și al munițiilor, pentru activitățile specificate la alin. (1) din prezentul articol;
    c) declarația pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor contravenționale sau penale, în corespundere cu prevederile art. 7.
    (9) Odată cu recepționarea solicitării, autoritatea de licențiere:
    a) emite certificatul constatator;
    b) după caz, în scopul verificării întrunirii condițiilor specificate la art. 7, solicită informația necesară de la Ministerul Afacerilor Interne, pe care acesta este obligat să o acorde în cel mult 5 zile lucrătoare;
    c) solicită organului/organelor de control aferente o vizită de control, cu întocmirea, în cel mult 10 zile, a procesului-verbal de control corespunzător, în scopul verificării întrunirii condițiilor stabilite de prezenta lege pentru spațiile destinate operațiunilor cu arme și muniții.”
    Art. LXXXV. – Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la alineatul (3), textul „Curții de Conturi,” se exclude;
    la alineatul (4) litera d), textul „ , pentru care prevederile prezentei legi se aplică” se substituie cu textul „ . Pentru acesta din urmă, prevederile prezentei legi se aplică”;
    la alineatul (6), după cuvintele „bunăstare a animalelor” se introduc cuvintele „ , precum și pentru controlul privind respectarea legislaţiei cu privire la siguranţa ocupaţională şi la raporturile de muncă,”.
    2. Articolul 19:
    se completează cu alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:
    „(7) Cheltuielile pentru efectuarea controlului de stat, inclusiv cele pentru analize, expertize, investigaţii necesare în cadrul controlului de stat, se suportă de către organul de control. Face excepţie de la această prevedere controlul prevăzut la alin. (1) pct. 5), pentru care cheltuielile sînt reglementate la alin. (4).
    (8) Plăţile colectate de la realizarea controalelor efectuate în temeiul specificat la alin. (1) pct. 5) se distribuie între bugetul organului de control şi bugetul de stat. Criteriile şi metodologia de stabilire a cuantumurilor plăţilor, cuantumurile acestor plăţi şi modul de distribuire, între bugetul organului de control şi bugetul de stat, a veniturilor obţinute din aceste plăţi se aprobă de Guvern. Veniturile din plăţile de la realizarea controalelor efectuate în temeiul specificat la alin. (1) pct. 5), care se distribuie în bugetul organului de control, se utilizează, pe măsura încasării lor, la acoperirea cheltuielilor pentru efectuarea controalelor de stat şi la dezvoltarea instituţiei.”
    3. La articolul 21 alineatul (1) litera d), după cuvintele „expirarea termenului” se introduce cuvîntul „minim”.
    4. Articolul 22:
    la alineatul (1), textul „îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) şi f)” se substituie cu cuvintele „data începerii controlului”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Controlul planificat care nu a fost început în termenul prevăzut la art. 18 alin. (1) şi controlul inopinat care nu a fost început la data indicată în delegaţia de control, indiferent de temeiul invocat, nu mai pot fi efectuate şi delegaţia de control îşi pierde valabilitatea după expirarea acestui termen – pentru controlul planificat – şi, respectiv, după data începerii controlului, stabilită în delegaţie – pentru controlul inopinat.”
    5. La articolul 30:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Persoana supusă controlului care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin delegația de control, decizia de prelungire a duratei controlului sau prin procesul-verbal de control, prin acţiunile sau inacţiunile inspectorului este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la organul de control a unei cereri prealabile de contestare, în formă scrisă. Procesul-verbal de control se contestă la organul de control dacă acesta nu conţine constatarea contravenţiei.”
    articolul se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Cererea prealabilă de contestare a delegaţiei de control, a deciziei de prelungire a duratei controlului sau a procesului-verbal de control în care nu sînt dispuse prescripţii sau măsuri restrictive se depune în termen de pînă la 30 de zile de la data în care persoanei supuse controlului i-a fost sau trebuia să-i fie adusă la cunoştinţă delegaţia de control, decizia de prelungire a duratei controlului sau, respectiv, procesul-verbal de control.
    (12) Cererea prealabilă de contestare a procesului-verbal de control în care a fost dispusă măsura restrictivă de suspendare a activităţii agentului economic se depune în termenul stabilit pentru executarea măsurii restrictive în cauză.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Examinarea şi emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare se realizează în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. În cazul în care se contestă prescripţia sau măsura restrictivă, examinarea şi emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare se realizează în termenul stabilit în procesul-verbal de control pentru executarea prescripţiei sau a măsurii restrictive, dar nu în mai mult de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Examinarea şi emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare a măsurii restrictive de suspendare a activităţii agentului economic se realizează în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.”
    la alineatul (3), cuvintele „în care este dispusă suspendarea de către instanță sau organul la care a fost depusă contestația” se substituie cu cuvintele „dispuse de organul de control după depunerea cererii prealabile de contestare şi doar la solicitarea persoanei supuse controlului”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Acţiunile şi inacţiunile inspectorilor pot fi contestate la conducătorul organului de control, în formă scrisă.”
    la alineatul (5), cuvintele „şi contestărilor” se substituie cu cuvintele „şi cererilor prealabile de contestare”, cuvintele „cel puțin un reprezentant al” – cu cuvintele „cel puţin trei reprezentanţi ai”, iar în final alineatul se completează cu textul: „Reprezentant al asociaţiilor din mediul de afaceri, în sensul prezentei legi, este asociaţia aleasă în mod transparent şi public, conform procedurii stabilite de Guvern.”
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Decizia cu privire la rezultatele examinării cererii prealabile de contestare poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000.”
    6. Articolul 312 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Metodologia de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru atingerea eficienței maxime în activitatea organelor de control și pentru micșorarea constantă a presiunii asupra mediului de afaceri se aprobă de Guvern. Realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în conformitate cu prezentul articol se ia în calcul la evaluarea performanţelor profesionale ale inspectorilor din cadrul organelor de control şi la evaluarea colectivă a organelor de control.”
    7. În anexă:
    compartimentul 1:
    la poziţia 1 coloana a treia, după cuvintele „siguranța alimentelor” se introduc cuvintele „şi a materialelor care vin în contact cu produsele alimentare aflate în uz pe întreg lanţul alimentar”;
    poziţia a 2-a:
    în coloana a doua, sintagma „Agenţia de supraveghere a pieţei şi a produselor nealimentare” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei”;
    în coloana a treia, cuvintele „și standardizare” se substituie cu cuvintele „ , jocuri de noroc”;
    poziţia a 3-a:
    în coloana a doua, sintagma „Inspectoratul pentru supraveghere tehnică” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Supraveghere Tehnică”;
    textul din coloana a treia va avea următorul cuprins:
    „Siguranţa obiectelor industriale periculoase, siguranţa antiincendiară şi protecţie civilă, construcţii şi urbanism, siguranţa ocupaţională, supravegherea pieţei privind materialele de construcţie şi utilajele/obiectele industriale periculoase, geodezie şi cartografie. Protecţia consumatorilor în domeniul securităţii industriale şi construcţiilor.
    Respectarea condiţiilor de licenţiere conform domeniului aferent”;
    la poziţia a 4-a coloana a treia, cuvintele „sănătatea ocupațională” se substituie cu cuvintele „siguranța ocupațională”, după cuvintele „în domeniul transplantului.” se introduce textul: „Protecţia consumatorilor în domeniul produselor medicamentoase, farmaceutice şi parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituţiile farmaceutice şi medicale, precum şi în domeniul altor produse şi servicii puse la dispoziţia consumatorului de întreprinderile şi instituţiile farmaceutice şi medicale.”, iar în final se completează cu textul: „ . Supravegherea pieței privind produsele nealimentare din domeniile reglementate, inclusiv materialele care vin în contact cu produsele alimentare introduse pe piaţă, cu excepţia celor aflate în uz pe întreg lanţul alimentar”;
    poziţia a 5-a:
    în coloana a doua, sintagma „Inspectoratul pentru protecția mediului” se substituie cu sintagma „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”;
    în coloana a treia, după cuvintele „Protecția mediului,” se introduc cuvintele „aerului atmosferic, florei, faunei,”, iar textul „ , eficiența energetică. Respectarea condițiilor de licențiere conform domeniului aferent” se substituie cu textul„. Siguranţa ocupaţională. Supravegherea pieței privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje”;
    poziţia a 8-a:
    în coloana a doua, sintagma „Agenția Națională în Transporturi Auto” se substituie cu sintagma „Agenția Națională Transport Auto”;
    în coloana a treia, după textul „Îndeplinirea condițiilor acordurilor internaționale în domeniul transportului rutier.” se introduce textul „Siguranţa ocupaţională. Protecţia consumatorilor în domeniul transportului rutier.”
    la poziţia a 9-a coloana a treia, după textul „Calitatea serviciilor prestate de aviația civilă.” se introduce textul „Siguranţa ocupaţională. Protecţia consumatorilor în domeniul transportului aeronautic.”
    la poziţia a 10-a coloana a treia, după textul „și a navigației în genere.” se introduce textul „Siguranţa ocupaţională. Protecţia consumatorilor în domeniul transportului naval.”, iar în final se completează cu textul „ . Supravegherea pieţei în domeniul ambarcaţiunilor de agrement şi al echipamentelor maritime”;
    la poziţia a 12-a coloana a treia, textul „ : contractul individual și colectiv de muncă; timpul de muncă şi de odihnă; retribuirea; normele de muncă; garanţii şi compensaţii; disciplina muncii; particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi; răspunderea materială; completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă” se exclude;
    la compartimentul 2, punctul 5) va avea următorul cuprins: „5) Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice.”
    Art. LXXXVI. – Legea nr. 132/2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 229­–233, art. 739), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la litera b), cuvîntul „închirierea,” se exclude, iar textul „introducerea temporară a surselor de radiaţii ionizante, inclusiv a materialelor nucleare, a combustibilului nuclear, a deşeurilor radioactive” se substituie cu textul „admiterea temporară sau exportul temporar al surselor de radiaţii ionizante, inclusiv al materialelor nucleare, al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) introducerea și/sau punerea la dispoziție pe piață a produselor şi prestarea serviciilor destinate activităţii în siguranţă a obiectivelor nucleare şi radiologice: dozimetria individuală, testarea surselor radioactive (test la scurgere radioactivă), efectuarea controlului calității generatoarelor de radiații ionizante și calculul eficienței barierelor de protecție;”.
    2. Articolul 4:
    la noțiunea „acte permisive ale Agenţiei Naţionale”, cuvintele „și permis de exercitare” se exclud;
    noțiunea „expert atestat” va avea următorul cuprins:
    „expert atestat – persoană care deţine certificat de atestare, eliberat de Agenţia Naţională sau de altă entitate autorizată pentru pregătirea didactică și practică în domeniul radioprotecției și desfășurării în siguranță a activităților nucleare și radiologice, – confirmare a cunoştinţelor şi a pregătirii necesare pentru efectuarea testelor instrumentale fizice sau radiochimice în scopul prestării serviciilor destinate desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;”
    la noțiunea „permis de exercitare”, cuvintele „ , responsabilului de radioprotecție și expertului atestat” se substituie cu cuvintele „și responsabilului de radioprotecție”;
    la noțiunea „personal de categoria A”, textul „5 microsievere” se substituie cu textul „5 miliSieverți”.
    3. Articolul 9:
    la alineatul (1) litera a), cuvintele „introducerea temporară a” se substituie cu cuvintele „admiterea temporară sau exportul temporar al”, iar cuvintele „autorizația Agenției Naționale” se substituie cu cuvintele „actul permisiv corespunzător, eliberat de Agenția Națională”;
    articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Este interzis importul instalațiilor radiologice sau al surselor radioactive utilizate anterior prin prezentarea declarației pe propria răspundere a persoanei juridice care importă instalațiile radiologice sau sursele radioactive.
    (4) Este interzis importul surselor radioactive închise fără obligația de reîntoarcere la producător. Utilizatorul final este obligat să prezinte asigurarea financiară în caz de faliment sau pierdere a capacității juridice.”
    4. Articolul 11 se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) informarea, educarea și formarea profesională corespunzătoare a tuturor persoanelor ale căror sarcini în activitate necesită competențe specifice în domeniul protecției radiologice;”.
    5. Articolul 12 alineatul (1): la litera b), cuvintele „și condițiilor” se substituie cu textul „ , precum și a limitelor și condițiilor”;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) să ia decizia de suspendare sau de retragere a autorizației radiologice, a autorizației radiologice parțiale, să suspende sau să retragă certificatul de securitate, se retragă permisul de exercitare și certificatul de atestare, în cazul încălcării de către titular a prevederilor legale, precum şi a limitelor și condiţiilor de eliberare a actelor respective;”
    alineatul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) să acorde, în bază de contract, servicii contra plată. Nomenclatorul serviciilor contra plată și mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către Guvern.”
    6. La articolul 18, cuvintele „introducerea temporară sau” se substituie cu cuvintele „admiterea temporară sau exportul temporar ori”.
    7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 19. Autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice
    (1) Persoanele fizice şi juridice care au intenţia să practice sau care practică activităţi nucleare sau radiologice sînt obligate să solicite și să obțină autorizația corespunzătoare domeniului de activitate în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale actelor normative din domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice.
    (2) Modul de solicitare și acordare a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (3) Se supun autorizării următoarele activități nucleare și radiologice neexceptate de la regimul de autorizare conform prevederilor prezentei legi:
    a) exploatarea instalaţiilor roentgen în diagnosticul medical;
    b) deţinerea surselor de radiaţii ionizante;
    c) importul/exportul, admiterea temporară sau exportul temporar şi furnizarea surselor de radiaţii ionizante;
    d) importul/exportul, admiterea temporară sau exportul temporar şi furnizarea surselor radioactive;
    e) transportarea, tranzitarea materialelor radioactive;
    f) exploatarea surselor de radiaţii ionizante şi a acceleratoarelor de particule în radioterapie;
    g) utilizarea substanţelor radioactive în medicina nucleară;
    h) exploatarea surselor de radiaţii ionizante în cercetare, industrie, inclusiv în radiografia industrială şi în controlul nedistructiv;
    i) exploatarea surselor de radiaţii ionizante în verificarea metrologică;
    j) producerea, amplasarea, montarea, punerea în funcţiune, repararea, modificarea instalaţiilor roentgen;
    k) proiectarea și construcţia obiectivelor nucleare și radiologice;
    l) depozitarea temporară şi/sau definitivă, utilizarea, manipularea, prelucrarea şi tratarea (condiţionarea) deşeurilor radioactive;
    m) utilizarea, în activități de monitorizare, control şi supraveghere, a dispozitivelor de control dozimetric al parametrilor cîmpurilor de radiaţii ionizante, a materialelor şi dispozitivelor de protecţie împotriva radiațiilor ionizante;
    n) dezafectarea obiectivelor nucleare şi radiologice.
    (4) Solicitantul va depune la Agenţia Naţională cererea conform modelului de la anexa nr. 3 şi dosarul care va conține documentele necesare, în funcţie de genul de activitate, conform anexei nr. 4.
    (5) Termenul de evaluare a dosarelor privind utilizarea surselor radioactive ce se referă la categoriile I–III și a generatoarelor de radiație ionizantă cu diferența de potențial mai mare de 125 kV este de 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, iar celelalte dosare se examinează în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii. În procesul de evaluare a dosarului, Agenţia Naţională poate efectua, după caz, vizite în teritoriu pentru confirmarea celor expuse în dosar, întocmind un act de evaluare semnat de către părţi. În cazul în care solicitantul refuză semnarea actului de evaluare, acest fapt se consemnează de către evaluator și dosarul se respinge.
    (6) Nerespectarea condiţiilor expuse în actul de evaluare duce la respingerea dosarului, cu informarea solicitantului şi restituirea dosarului depus.
    (7) În cazul în care, în rezultatul procesului de evaluare, Agenţia Naţională acceptă condiţiile de desfăşurare a activităţilor nucleare sau radiologice declarate de solicitant și acest fapt se consemnează în actul de evaluare, Agenția Națională eliberează autorizația radiologică.
    (8) Autorizaţia radiologică se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii actului de evaluare și permite desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice numai în domeniul pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor stabilite în ea şi doar cu utilizarea instalaţiilor nucleare sau radiologice cu certificate de securitate valabile.
    (9) Persoanele fizice și juridice care intenționează să realizeze doar o fază din activitățile nucleare și radiologice menționate la alin. (3) sînt obligate să solicite și să obțină o autorizație radiologică parţială, numai pentru faza respectivă.
    (10) Autorizaţia radiologică parţială se eliberează pentru următoarele faze ale unei activități:
    a) proiectare;
    b) amplasare;
    c) reamplasare, transfer, transmitere la depozitare a surselor radioactive scoase din uz sau cu termen de utilizare expirat;
    d) construcţie şi/sau montaj;
    e) punere în funcţiune;
    f) funcţionare de probă;
    g) reparare şi/sau întreţinere;
    h) modificare;
    i) conservare;
    j) dezafectare;
    k) import, export sau tranzit;
    l) admitere temporară sau export temporar;
    m) transport.
    (11) Procedura de solicitare, examinare și eliberare a autorizației radiologice parțiale este identică cu cea pentru autorizarea radiologică.
    (12) Lista documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei radiologice parţiale, în funcţie de faza activității, este indicată în anexa nr. 5.
    (13) Autorizaţia radiologică parţială permite desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice numai pentru fazele pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor stabilite în ea şi doar cu utilizarea instalaţiilor nucleare sau radiologice cu certificate de securitate valabile.
    (14) Autorizația radiologică și autorizația radiologică parțială se eliberează gratis.
    (15) Termenul de valabilitate pentru autorizația radiologică și autorizația radiologică parțială este de 5 ani.”
    8. La articolul 20 litera a), textul „prin deţinere a certificatelor de calificare respective recunoscute de Agenţia Naţională” se exclude.
    9. La articolul 21:
    la alineatul (1), cuvintele „și a condițiilor” se substituie cu textul „ , precum și a limitelor și condițiilor”;
    alineatul (2) se abrogă;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Modul de suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    10. Articolul 23:
    la alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Cererea de solicitare a certificatului de securitate şi dosarul care va conține documentele necesare, în funcţie de genul de activitate, se depun la Agenţia Naţională. Documentația tehnică, parte a dosarului, necesară pentru obținerea certificatului de securitate, trebuie să conțină, după caz, informații suficiente despre:”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Certificatul de securitate se eliberează în decurs de cel mult 20 de zile calendaristice de la depunerea cererii, cu un termen de valabilitate de 5 ani, în baza evaluării de către Agenţia Naţională a documentaţiei tehnice şi a condiţiilor de utilizare (în teren, după caz) a instalaţiilor nucleare şi radiologice, dispozitivelor cu surse de radiaţii ionizante, containerelor pentru surse radioactive, vehiculelor de transportare a materialelor radioactive. Certificatul de securitate se eliberează gratis.”
    11. Articolul 24 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Renunţarea la permisul de exercitare și certificatul de atestare se efectuează de titular în formă scrisă la adresa Agenţiei Naţionale.
    (4) Certificatul de atestare se retrage în cazul în care titularul:
    a) nu a respectat prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice;
    b) nu a implementat sistemul de control şi de asigurare a calităţii în activităţile nucleare sau radiologice conform condițiilor stipulate în autorizaţia radiologică, în cazul persoanei responsabile de radioprotecție;
    c) şi-a pierdut capacitatea de exerciţiu.”
    12. La articolul 25:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Prelungirea, reperfectarea autorizației radiologice
                           și a certificatului de securitate, eliberarea duplicatului
                           autorizației radiologice și a certificatului de securitate”;
    la alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) schimbare a denumirii, schimbare a sediului persoanei fizice sau juridice ori modificări în documentele de constituire sau în actele administrative referitoare la informațiile pe care s-a bazat eliberarea autorizației radiologice;”
    la litera c), cuvîntul „alte” se exclude;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Reperfectarea certificatului de securitate se solicită în caz de:
    a) modificare a condiţiilor specificate în certificatul de securitate;
    b) reamplasare a instalațiilor cu surse de radiație ionizantă sau a surselor radioactive.”
    la alineatul (4) litera b), textul „din alin. (2)” se substituie cu textul „din alin. (2) și (3)”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Reperfectarea autorizaţiei radiologice sau a certificatului de securitate se efectuează în termen de trei zile lucrătoare din momentul depunerii cererii și nu schimbă termenul lor de valabilitate anterior.”
    la alineatul (6), cuvintele „în termen de trei zile” se substituie cu cuvintele „în termen de trei zile lucrătoare”.
    13. La articolul 27:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 27. Condiţiile pentru autorizarea importului, exportului,
                           reexportului şi admiterii temporare sau exportului temporar
                           de surse de radiaţii ionizante și materiale de interes nuclear”;
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „introducerii temporare” se substituie cu cuvintele „admiterii temporare sau exportului temporar”;
    literele a) și c) vor avea următorul cuprins:
    „a) deține certificat de conformitate pentru produs/instalaţie, eliberat de un organism notificat şi publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene;”
    „c) se angajează, în caz de import al surselor radioactive, să asigure, după expirarea termenului de utilizare, returnarea lor către producător și respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul radioprotecţiei şi al securităţii nucleare şi radiologice, al protecţiei fizice a materialelor radioactive, precum şi respectarea tratatelor internaţionale în domeniul energiei atomice la care Republica Moldova este parte, să livreze produse şi informaţii numai către beneficiari autorizaţi în acest scop şi să comunice Agenţiei Naţionale intrarea în ţară a produselor respective, adresa şi alte date de contact ale destinatarului;”
    la alineatul (2), cuvintele „introducerii temporare a” se substituie cu cuvintele „admiterii temporare sau exportului temporar al”.
    14. La articolul 29 alineatul (9) litera b), cuvintele „și a condițiilor” se substituie cu textul „ , precum și a limitelor și condițiilor”.
    15. Articolul 32 alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „introducerea temporară, exportul” se substituie cu cuvintele „exportul, admiterea temporară sau exportul temporar”;
    la litera b), cuvintele „introducerea temporară a” se substituie cu cuvintele „admiterea temporară sau exportul temporar al”;
    la litera c), cuvintele „introducerea temporară a” se substituie cu cuvintele „admiterea temporară sau exportul temporar al”.
    16. La articolul 35 litera f), cuvintele „și a condițiilor” se substituie cu textul „ , precum și a limitelor și condițiilor”.
    17. La articolul 47, după cuvîntul „contestare” se introduce textul „conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător”.
    18. La articolul 49 alineatul (1) litera c), cuvîntul „condițiilor” se substituie cu cuvintele „limitelor și condițiilor”.
    19. Legea se completează cu anexele nr. 3, 4 și 5 cu următorul cuprins:

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    Art. LXXXVII. – Legea nr. 218/2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 254–262, art. 836) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 litera b), textul „Inspectoratului Ecologic de Stat și al Serviciului Piscicol ale Ministerului Mediului” se substituie cu sintagma „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”;
    2. La articolul 21 alineatul (2), textul „Inspectoratului Ecologic de Stat și ai Serviciului Piscicol ale Ministerului Mediului” se substituie cu sintagma „Inspectoratului pentru Protecția Mediului”.
    Art. LXXXVIII. – Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 122–124, art. 383), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Pentru efectuarea controalelor la solicitarea agentului economic, conform art. 19 alin. (1) pct. 5) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, precum şi pentru alte servicii prestate de autoritatea competentă, pot fi stabilite plăţi. Cuantumul plăţilor se calculează în funcție de costurile pe care le impun controalele şi serviciile respective, precum și luînd în considerare situația specifică fiecărei întreprinderi. În cazul în care plăţile se percep de la operatorii din domeniul hranei pentru animale și din sectorul alimentar, aplicarea acestora se face în baza unor principii comune. Plăţile colectate de la efectuarea controalelor oficiale contra plată şi de la prestarea serviciilor respective se distribuie între bugetul autorității competente şi bugetul de stat. Criteriile şi metodologia de stabilire a cuantumurilor plăţilor, cuantumurile acestor plăţi şi modul de distribuire a veniturilor din aceste plăţi între bugetul autorității competente şi bugetul de stat se aprobă de Guvern. Veniturile din plăţile prevăzute la prezentul alineat care se distribuie în bugetul autorității competente se utilizează, pe măsura încasării lor, la acoperirea cheltuielilor pentru efectuarea controalelor oficiale şi la dezvoltarea instituţiei.”
    2. Legea se completează cu capitolul V1 cu următorul cuprins:
Capitolul V1
ÎNREGISTRAREA OFICIALĂ ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI
ALIMENTELOR ȘI AUTORIZAREA UNITĂŢILOR DIN
DOMENIUL ALIMENTAR ȘI SANITAR-VETERINAR

    Articolul 231. Obligaţiile operatorilor din lanţul alimentar
    (1) Operatorii din lanţul alimentar trebuie să se asigure că produsele obţinute şi comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică şi că sînt îndeplinite toate condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la:
    a) etichetare;
    b) asigurarea trasabilităţii;
    c) parametrii de calitate şi siguranţă/inofensivitate a materiilor prime şi a produselor finite;
    d) controlul potabilităţii apei;
    e) instruirea personalului;
    f) aplicarea procedurilor de bune practici de igienă, bazate pe principiile siguranţei alimentelor stabilite prin ghidurile de bune practici, în cazul producătorilor agricoli crescători de animale, sau, după caz, a procedurilor Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), avînd în vedere tipul, capacitatea de producţie şi specificul unităţii.
    (2) Operatorii din lanţul alimentar plasează pe piaţă hrana pentru animale sau produsele alimentare provenite din Republica Moldova numai dacă acestea au fost preparate şi manipulate exclusiv în unităţile care au fost înregistrate oficial în domeniul siguranţei alimentelor, cu excepțiile prevăzute de prezentul articol. Orice activitate din sectorul alimentar care nu a fost înregistrată oficial în domeniul siguranţei alimentelor, în sensul și în limitele prezentului capitol, se consideră ilegală şi urmează a fi suspendată cu sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (3) Se supun înregistrării oficiale în domeniul siguranţei alimentelor următorii operatori ai lanţului alimentar:
    a) operatorii care produc, procesează, prelucrează, importă și exportă materie primă și produse alimentare de origine nonanimală;
    b) operatorii care depozitează, sortează, comercializează, distribuie, ambalează, preambalează și transportă produse alimentare de origine nonanimală.
    (4) Lista exhaustivă a domeniilor de activitate în cadrul cărora operatorii se supun înregistrării obligatorii se stabilește de Guvern.
    (5) Unităţile prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară pot exercita activităţile respective numai în cazul în care au fost autorizate de către autoritatea competentă conform Legii nr. 221/2007. Unitățile în cauză nu sînt obligate să solicite înregistrarea în sensul prezentului capitol, acestea fiind înregistrate, în modul corespunzător, de către autoritatea competentă odată cu obținerea autorizației sanitar-veterinare de funcționare.
    (6) Producătorii de materie primă de origine vegetală și de hrană pentru animale de origine vegetală care intenționează să obțină certificatul de inofensivitate pentru materia primă agricolă și hrana pentru animale de origine vegetală și care nu sînt implicați în alte faze ale lanțului alimentar pot obține înregistrarea și certificatul de înregistrare odată cu obținerea certificatului de inofensivitate. Aceștia vor fi înregistrați din oficiu de către autoritatea competentă odată cu acordarea certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă și hrana pentru animale de origine vegetală.
    (7) În cazul în care la unitatea înregistrată sau în activitatea titularului certificatului de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor se modifică datele indicate în cerere și/sau în documentele anexate la cerere, acesta este obligat să înștiințeze, în cel mult 10 zile lucrătoare, autoritatea competentă despre modificările survenite.
    (8) Operatorii supravegheați de autoritatea competentă și înregistrați oficial în sensul prezentului capitol, titulari ai certificatului de înregistrare, în cazul în care practică doar activitatea pasibilă de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor, nu sînt obligați să obțină autorizație sanitară de funcționare, precum și niciun alt act permisiv sau certificat pentru a atesta și confirma siguranța alimentară și inofensivitatea pentru mărfurile produse/procesate la unitatea înregistrată. Totodată, operatorii înregistrați sînt responsabili pentru inofensivitatea și conformitatea produsului lor și vor lua toate măsurile necesare, inclusiv prin examinări, testări și evaluări, după caz, pentru a se asigura că produsele obținute și comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică.
    Articolul 232. Obligațiile autorității competente
    (1) Autoritatea competentă este obligată să sistematizeze (conform tipului de operator și/sau de activitate), să actualizeze și să publice pe pagina sa web oficială, în mod transparent, gratuit, exhaustiv și accesibil, toate cerințele și obligațiile pe care trebuie să le respecte operatorii, așa încît aceștia să le cunoască, înțeleagă și să le aplice, precum și să declare pe propria răspundere respectarea cerințelor și obligațiilor pentru inițierea, desfășurarea și încetarea activității de producere și prestare a serviciilor în cadrul lanțului alimentar. Orice documente/acte emise de către autoritatea competentă, prin care se impun cerințe sau obligații ce nu se regăsesc expres indicate în actele normative și pe pagina web oficială a autorității competente și prin care se impune respectarea acestora și/sau sancționarea pentru încălcarea lor, sînt nule.
    (2) La recepționarea cererii de înregistrare oficială, autoritatea competentă este obligată să acorde, imediat și necondiționat, certificatul constatator conform modelului stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, să examineze cererea, să evalueze condițiile de activitate a operatorului din lanțul alimentar și, în baza criteriilor de analiză a riscurilor și a profilului solicitantului, să decidă cu privire la efectuarea unei vizite de control la unitatea indicată în cerere în decursul a 15 zile lucrătoare. Pentru solicitanții de înregistrare care practică activitate de întreprinzător, controlul va fi inițiat și efectuat în conformitate cu Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    (3) În cazul în care informațiile anexate la cerere sînt complete și, în urma evaluării și a controlului efectuat, nu sînt constatate abateri de la cerințele și obligațiile stabilite expres în legislație pentru activitatea și tipul de unitate în cauză, autoritatea competentă este obligată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepționării cererii, să înregistreze oficial unitatea și să emită certificatul de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor conform modelului din anexa nr. 2.
    (4) Autoritatea competentă dezvoltă și actualizează un registru consolidat al operatorilor din lanțul alimentar care au fost înregistrați oficial în domeniul siguranței alimentelor și autorizați în domeniul sanitar-veterinar. Registrul în cauză este public și poate fi accesat și consultat în formă electronică. Totodată, autoritatea competentă va ține și un registru al cererilor și certificatelor constatatoare eliberate.
    Articolul 233. Înregistrarea oficială în domeniul siguranţei alimentelor
    (1) Înregistrarea oficială și eliberarea certificatului de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor se efectuează gratis, pentru un termen nelimitat. Orice cheltuieli pentru vizite de control, testări sau expertize necesare pentru autoritatea competentă la înregistrare, menținerea înregistrării și la emiterea certificatului de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor se suportă de la bugetul de stat sau de la bugetul autorității competente. Cheltuieli pentru alte testări sau expertize necesare se suportă de agentul economic în conformitate cu obligațiile stabilite de lege.
    (2) Modul de solicitare, acordare, reperfectare a înregistrării și a certificatului de înregistrare pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege. Guvernul va aproba, în limitele legii, proceduri detaliate de înregistrare oficială în corespundere cu fiecare tip de unitate și de activitate.
    (3) Înregistrarea oficială și certificatul corespunzător se obțin în baza cererii conform modelului prevăzut la anexa nr. 1. La cerere se anexează:
    a) copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului în care se va desfășura activitatea înregistrată;
    b) copia de pe documentul ce confirmă deținerea, cu drept de posesie şi/sau de folosință, a terenului (pentru producere);
    c) schema tehnică a unității, cu indicarea, după caz, a procesului tehnologic.
    (4) Cererea pentru înregistrare va conține declarația pe propria răspundere a operatorului, solicitarea inițierii, după caz, a unui control inopinat din partea autorității competente și înștiințarea despre inițierea activității la unitate în lipsa răspunsului în termen din partea autorității competente.
    (5) În cazul în care operatorul din lanțul alimentar, specificat la art. 231 din prezenta lege, notifică despre activitatea sa comercială în sectorul alimentar în conformitate cu Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, pentru examinarea solicitării de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor nu va fi nevoie de cerere. Autoritatea competentă din raza teritorială va da curs solicitării în baza notificării recepționate de la autoritatea publică locală în conformitate cu art. 171 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior. Autoritatea publică locală este obligată să atenționeze persoana care depune notificarea despre obligațiile din prezenta lege.
    (6) Termenul de examinare a cererii poate fi suspendat în cazul în care aceasta este incompletă și solicitantul trebuie să prezinte date și/sau documente indicate în prezenta lege sau în cazul în care abaterile depistate vor cauza cu certitudine ca produsul să prezinte un risc sporit pentru sănătatea publică, însă aceste abateri pot fi remediate în cel mult 30 de zile.
    (7) Înregistrarea unității poate fi respinsă, cu o argumentare corespunzătoare din partea autorității competente, doar în cazul în care, în urma evaluării sau controlului, au fost constatate încălcări la unitate, prevăzute expres în legislație, care nu pot fi remediate în decursul a 45 de zile și a căror gravitate înaltă creează cu certitudine risc sporit și iminent pentru sănătatea publică.
    (8) În cazul în care autoritatea competentă nu acordă un răspuns în scris în termen de 15 zile de la depunerea cererii, se aplică principiul aprobării tacite în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    (9) Înregistrarea oficială și certificatul de înregistrare pot fi retrase/ suspendate în modul stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. În alte cazuri decît cele indicate la art. 10 alin. (2) sau art. 11 alin. (1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, înregistrarea și certificatul de înregistrare pot fi retrase/suspendate de autoritatea competentă (cu adresarea în instanța de judecată) numai dacă titularul a comis încălcări foarte grave ale obligațiilor expres indicate în legislație, care duc sau pot duce la prejudicii directe, iminente și imediate pentru viața și sănătatea consumatorului și care nu pot fi remediate într-un termen proxim și, respectiv, necesită a fi remediate doar în condiții de încetare sau suspendare a activității.”
    3. Legea se completează cu anexele nr. 1 și nr. 2 cu următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    Art. LXXXIX. – Legea nr. 68/2013 despre semințe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 417) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive privind producerea, prelucrarea, certificarea calităţii și comercializarea seminţelor de plante şi a materialului săditor prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    2. La articolul 9 alineatul (3), textul „certificată în conformitate cu prevederile art. 19” se substituie cu cuvintele „asigurată de către producător”.
    3. Articolul 11:
    la alineatul (4), în partea introductivă, textul „cu avizul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare eliberat în termen de 10 zile lucrătoare,” se substituie cu textul „cu o notificare către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, transmisă cu cel puțin 10 zile lucrătoare pînă la import,”;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor este obligată să vizeze, imediat și gratis, un exemplar al notificării indicate la alin. (4), care va fi proba înștiințării și înregistrării corespunzătoare a lotului de semințe în cauză pentru alte autorități publice. În cazul în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în decursul a 10 zile de la recepționarea notificării, depistează că datele indicate în notificare sau în documentele anexate sînt eronate și/sau lotul de semințe notificat nu corespunde criteriilor de la alin. (4), atunci aceasta înștiințează autoritățile vamale și postul său de inspecție la frontieră despre nulitatea notificării și imposibilitatea introducerii lotului notificat.”
    la alineatul (5), în partea introductivă, textul „Pentru a obține avizul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare prevăzut la alin. (4) se prezintă” se substituie cu textul „La notificarea prevăzută la alin. (4) se anexează”;
    alineatele (6), (7) și (8) vor avea următorul cuprins:
    „(6) Agenții economici efectuează importul semințelor de plante și materialului săditor în temeiul certificatului fitosanitar eliberat de autoritatea fitosanitară competentă a statului exportator. La intrarea în țară, importatorul primește pașaportul fitosanitar, care este eliberat la frontieră de inspectorii posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    (7) După importul seminţelor în baza certificatului fitosanitar, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor efectuează, după caz, controlul loturilor de seminţe şi eliberează agentului economic, gratis, documentul de control. La solicitarea agentului economic, Agenția Naţională pentru Siguranţa Alimentelor poate elibera, contra plată, certificatul de calitate sau buletinul de analiză care se atestă oficial calitatea semințelor verificate. Certificatul de calitate eliberat de Agenția Naţională pentru Siguranţa Alimentelor are aceeași valoare juridică ca și certificatul de calitate eliberat de un laborator acreditat.
    (8) Seminţele se comercializează în limita termenului indicat în documentul de control eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. În cazul expirării termenului indicat, seminţele vor fi controlate repetat, cu eliberarea unui nou document de control.”
    alineatul (9) se abrogă.
    4. Articolul 12:
    la alineatul (2), literele b) și c) vor avea următorul cuprins:
    „b) certificatul de calitate a semințelor pentru export (blanchetă de culoare oranj), eliberat de un laborator acreditat;
    c) contractul de export cu specificarea fiecărui lot de semințe.”
    alineatul (3) se completează în final cu textul „sau de un laborator acreditat. Certificatul de valoare biologică se eliberează la necesitate, la solicitarea agentului economic. Certificatul de valoare biologică eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor are aceeași valoare juridică ca și certificatul de valoare biologică eliberat de un laborator acreditat.”
    5. La articolul 19:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor poate elibera, la solicitarea agenților economici, următoarele certificate:
    a) certificatul de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern;
    b) certificatul de valoare biologică.
    Termenul de eliberare a documentelor prevăzute la lit. a) este de 7–21 de zile lucrătoare, în funcție de specia testată, iar termenul de eliberare a certificatului prevăzut la lit. b) este de o zi lucrătoare de la data depunerii cererii.”
    articolul se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Certificatul pentru materialul de înmulțire și cel săditor importat poate fi eliberat de subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, la solicitarea agentului economic.
    (6) Termenul de valabilitate, precum și modul de eliberare, retragere și/sau suspendare a certificatelor prevăzute la alin. (2) și (5) se stabilesc în procedurile elaborate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și aprobate de Guvern.”
    Art. XC. – Articolul 1 din Legea nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 238–242, art. 672), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici autohtoni în domeniul transportului naval intern se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege. Fondurile colectate în urma emiterii actelor menționate în prezentul alineat se varsă integral în bugetul organului emitent.”
    Art. XCI. – La articolul 26 din Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 191–197, art. 619), sintagma „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei”.
    Art. XCII. – Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60–65, art. 123) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 22 alineatul (6) litera a) și alineatul (9), cuvintele „Inspectoratul Ecologic de Stat” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”.
    2. La articolul 32 alineatul (4), textul „stabilite de Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „stabilite de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”.
    Art. XCIII. – Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174–177, art. 393) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    noțiunea „autoritate competentă” va avea următorul cuprins:
    „autoritate competentă – organ emitent al actelor permisive în domeniul mediului;”
    după noțiunea „autoritate competentă” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „aviz al expertizei ecologice – act administrativ emis de organul emitent al actelor permisive în domeniul mediului pentru activitățile și obiectele ce nu necesită obținerea acordului de mediu, care constată corespunderea activităţilor economice preconizate și/sau a documentaţiei de proiect cu prevederile legislaţiei de mediu şi care cuprinde măsurile pentru protecţia mediului ce trebuie să fie respectate în procesul realizării proiectului;”.
    2. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Pentru activităţile indicate în anexa nr. 2, precum și pentru oricare alte activități pentru care se stabileşte că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, se va elibera decizia sau avizul expertizei ecologice, după caz.”
    3. Articolul 5 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) emiterea avizului expertizei ecologice și/sau a deciziilor conform art. 10.”
    4. Articolul 7 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Pentru activitățile care nu sînt indicate în anexa nr. 1 sau nr. 2, dar pentru care legislația prevede eliberarea avizului expertizei ecologice, inițiatorul care planifică realizarea activității sau autoritățile publice, prin intermediul ghișeului unic, vor depune cererea simplificată privind activitatea planificată (fără indicarea soluţiilor cu privire la locul şi tipul tehnologiilor utilizate, dar cu indicarea impactului posibil asupra mediului şi a aspectelor sociale şi economice ale acestui impact).”
    5. Articolul 9 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Evaluarea prealabilă a activităților prevăzute la art. 7 alin. (3) se efectuează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, în baza cererii depuse de iniţiator și/sau autoritatea publică, în vederea determinării necesităţii de efectuare a evaluării impactului asupra mediului sau a stabilirii corespunderii parametrilor acestor activităţi cu prevederile actelor legislative şi altor acte normative, normelor şi standardelor în vigoare.”
    6. La articolul 10 alineatul (1):
    litera c) se completează în final cu cuvintele „și nu este necesară eliberarea avizului expertizei ecologice”;
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, dar este necesară eliberarea avizului expertizei ecologice.”
    Art. XCIV. – Articolul 26 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174–177, art. 397), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a certificatului de acreditare a prestatorului de servicii de certificare se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.”
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvintele „anexează la cererea de acreditare documente” se substituie cu textul „prezintă, pe suport de hîrtie, în format electronic sau prin intermediul ghișeului unic de solicitare a actelor permisive, cererea de acreditare cu anexarea documentelor”;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) dreptul de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, precum şi dreptul de prestare a serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei, cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege (licenţa).”
    Art. XCV. – Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178–184, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (4), textul „prin Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”.
    2. La articolul 22, textul „conform Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „conform Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”.
    3. La articolul 25 alineatul (4) litera b), textul „prevăzut în Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „prevăzut în Legea nr. 160/2011privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”.
    Art. XCVI. – Legea nr. 143/2014 privind regimul articolelor pirotehnice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 352–357, art. 660), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, noțiunea „aviz” se exclude.
    2. Articolul 3:
    la alineatul (1), textul „prevederile Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;
    alineatul (2): la litera c), cuvintele „eliberează avize pentru” se substituie cu cuvintele „controlează și supraveghează”;
    la litera d), cuvintele „eliberează avize pentru” se substituie cu cuvintele „controlează și admite”;
    la alineatul (3), cuvintele „eliberează autorizații de funcționare pentru” se substituie cu cuvintele „recepționează notificările și înregistrează”, iar în final se completează cu textul: „Autoritățile publice locale sînt obligate să informeze imediat organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor despre recepționarea notificării privind activitatea unităților care comercializează articole pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2, 3, articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P1.”
    3. Articolul 19 alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „avizate de organul” se substituie cu cuvintele „controlate cu întocmirea procesului-verbal de control de rigoare de către organul”;
    litera d) se completează în final cu textul: „Întrunirea condiției specificate la art. 22 alin. (1) lit. d) se atestă de către solicitantul de licență în baza declarației persoanei privind lipsa antecedentelor penale.”
    4. Articolul 20:
    la alineatul (1), textul „prevăzute la art. 10 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „prevăzute în Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”;
    la alineatul (2) litera a), cuvîntul „avizul” se substituie cu cuvintele „procesul-verbal de control”.
    5. La articolul 21 alineatul (1), textul „prevederile art. 20 și 21 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”.
    6. La articolul 22, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Autorizarea pirotehnicienilor se exceptează de la procedura aprobării tacite.”
    7. În denumirea capitolului IX, cuvîntul „AVIZAREA” se substituie cu cuvîntul „CONTROLUL”, iar cuvîntul „AUTORIZAREA” – cu cuvîntul „ADMITEREA”.
    8. Articolul 25:
    în denumire, cuvîntul „Avizarea” se substituie cu cuvîntul „Controlul”;
    la alineatul (1), cuvintele „Avizul pentru spațiile” se substituie cu cuvintele „Utilizarea conform destinației a spațiilor”, iar cuvintele „se eliberează de” se substituie cu cuvintele „se admite de către”;
    la alineatul (2), cuvintele „obținerea unui nou aviz” se substituie cu cuvintele „controlul efectuat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor”;
    alineatele (3), (4) și (5) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Persoanele fizice şi juridice, cu 15 zile pînă la punerea în funcțiune a spaţiilor de producere, asamblare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice, vor depune la organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor o notificare cu anexarea unui dosar care va conţine date privind capacitatea maximă de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, numărul camerelor şi capacitatea acestora. Notificarea va conține solicitarea din partea persoanei fizice/juridice a unui control inopinat de la organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. Notificarea poate fi depusă în două exemplare (pe care se confirmă, prin semnătura sau ștampila autorității competente, data recepționării), cu păstrarea unui exemplar de către deponent ca dovadă a depunerii.
    (4) Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor este obligat să recepționeze și să înregistreze notificarea prevăzută la alin. (3) și, după caz, în cel mult 15 zile lucrătoare, să efectueze o vizită de control în conformitate cu Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în urma căreia va elibera procesul-verbal de control în care se va constata conformarea cu cerințele prezentei legi sau se va prescrie înlăturarea neconformităților existente.
    (5) În cazul în care organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor nu a inițiat un control al spațiilor de producere, asamblare, depozitare și comercializare a articolelor pirotehnice și nu a întocmit procesul-verbal de control în decursul a 15 zile lucrătoare de la depunerea notificării, survine principiul aprobării tacite și exemplarul de notificare pe care se confirmă recepționarea notificării substituie procesul-verbal de control pînă la data la care organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor va elibera un proces-verbal de control în modul corespunzător. În urma aprobării tacite, exemplarul notificării substituie procesul-verbal de control și în cazul indicat la art. 20 alin. (2).”
    alineatul (6) se abrogă.
    9. La articolul 26 alineatul (2), cuvîntul „avizate” se substituie cu cuvintele „controlate în prealabil de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor”.
    10. Articolul 27:
    la alineatul (1), textul „va obține un aviz la organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor” se substituie cu textul „va solicita un control inopinat de la organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor și va obține procesul-verbal de control corespunzător”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Controlul prevăzut la alin. (1) se va solicita în termen de pînă la 10 zile lucrătoare și se va efectua conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în funcție de data și locul desfășurării serviciului pirotehnic. La finele controlului, organul de control va emite procesul-verbal de control în care va fi consemnată admisibilitatea sau inadmisibilitatea prestării serviciului preconizat, cu sau fără prescrierea unor cerințe specifice pe care solicitantul este obligat să le respecte în timpul prestării serviciului.”
    alineatul (3) se abrogă.
    Art. XCVII. – Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezentul cod pentru operatorii de transport rutier și pentru întreprinderile care desfășoară activități conexe transportului rutier se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezentul cod.”
    2. La articolul 3, literele k) și l) se abrogă.
    3. Articolul 5 alineatul (1):
    la noțiunea „asociație profesională de profil reprezentativă”, textul „10%” se substituie cu textul „20%”;
    la noțiunea „autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii regulate”, cuvintele „în trafic național” se exclud;
    după noțiunea „autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii regulate” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale – document care atestă dreptul operatorului de transport rutier de a efectua transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
    autorizație pentru servicii ocazionale neliberalizate – autorizaţie care permite efectuarea transporturilor rutiere neliberalizate de persoane în trafic internațional în conformitate cu prevederile Acordului INTERBUS și cu Rezoluția CEMT 95/3;”
    după noțiunea „autorizație de transport rutier în trafic internațional” se introduc 22 de noțiuni cu următorul cuprins:
    „autorizaţie de tip bilateral – autorizație care permite efectuarea unei operațiuni de transport rutier spre/dinspre statul emitent al autorizației dinspre/spre teritoriul Republicii Moldova;
    autorizaţie de tip tranzit – autorizație care permite tranzitarea teritoriului statului emitent cu altă destinație decît statul emitent;
    autorizaţie de tip bilateral/tranzit – autorizaţie care permite efectuarea unei operațiuni de transport rutier în regim bilateral sau de tranzit;
    autorizaţie de tip bilateral/tranzit pentru transportarea mărfurilor ușor alterabile – autorizaţie care permite efectuarea unei operațiuni de transport rutier în regim bilateral sau de tranzit și care permite transportarea din Republica Moldova exclusiv a mărfurilor ușor alterabile provenite de pe teritoriul Republicii Moldova;
    autorizaţie de tip terţă ţară – autorizație care permite efectuarea unei operațiuni de transport rutier spre/dinspre statul emitent al autorizaţiei dinspre/spre un stat terţ, altul decît statul de înmatriculare a vehiculului rutier;
    autorizaţie de tip universal – autorizaţie care permite efectuarea unei operațiuni de transport rutier în regim bilateral, de tranzit sau de terţă ţară;
    autorizaţie unitară – autorizaţie care permite efectuarea unei operațiuni de transport rutier cu utilizarea infrastructurii rutiere a statului emitent, pe o perioadă de timp prestabilită;
    autorizație multiplă – autorizaţie care permite efectuarea a cel puțin două operațiuni de transport rutier cu utilizarea infrastructurii rutiere a statului emitent, pe o perioadă de timp prestabilită;
    autorizaţie de tip unilateral – autorizaţie care permite tranzitarea teritoriului statului emitent într-o singură direcție;
    autorizație de tip multilateral – autorizație valabilă pentru operațiuni de transport rutier spre sau dinspre un stat terţ, altul decît statul de înmatriculare a vehiculului rutier, și pentru operațiuni de transport rutier în regim bilateral și de tranzit în cadrul transportului rutier în trafic internațional efectuat pe teritoriile statelor membre semnatare ale acordului sau convenției respective;
    autorizații de categoria I – autorizații cu stoc limitat, al căror disponibil asigură pe deplin cererea pentru următoarele 20 de zile calendaristice, analiza fiind efectuată prin extrapolarea datelor cu privire la eliberarea autorizațiilor;
    autorizații de categoria II – autorizații cu stoc limitat, al căror disponibil nu asigură pe deplin cererea pentru următoarele 20 de zile calendaristice, analiza fiind efectuată prin extrapolarea datelor cu privire la eliberarea autorizațiilor;
    autorizații de categoria III – autorizații cu stoc limitat, care constituie pînă la 3% din numărul total de autorizații de fiecare tip, dar nu mai puțin de o autorizație, și care se eliberează în condițiile prezentului cod;
    autorizații cu stoc nelimitat – autorizații confecționate prin comandă tipografică de către Agenția Națională Transport Auto, în baza analizei cererilor existente, cărora le sînt atribuite serie și număr de ordine unic;
    autorizaţie de tip intrare fără mărfuri – autorizaţie care permite intrarea fără mărfuri pe teritoriul statului emitent pentru a se încărca, destinația fiind statul de înmatriculare a vehiculului rutier;
    autorizaţie de tip pendular – autorizaţie care permite transportarea grupurilor de persoane pe parcursul mai multor curse tur-retur, prima cursă retur și ultima cursă tur fiind efectuate fără persoane;
    autorizaţie BSEC – autorizaţie valabilă pentru o singură cursă tur-retur în timpul căreia sînt tranzitate teritoriile statelor membre ale Organizației de Cooperare Economică a Țărilor din regiunea Mării Negre (BSEC) și/sau pentru operațiuni de transport rutier în regim bilateral, de tranzit ori spre/dinspre o țară terță conform Ghidului utilizatorului de autorizații BSEC;
    autorizaţie CEMT – autorizaţie multilaterală pentru transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional, care acordă operatorului de transport rutier dreptul de a efectua, în decursul unei anumite perioade, un număr nelimitat de curse între teritoriile statelor membre ale CEMT, conform prevederilor rezoluțiilor CEMT, precum şi dreptul de a tranzita teritoriul unuia sau mai multor state membre ale CEMT;
    autorizaţie CEMT anuală – autorizaţie CEMT valabilă pentru perioada unui an calendaristic;
    autorizaţie CEMT pe termen scurt – autorizaţie CEMT valabilă pentru 30 de zile calendaristice;
    autorizaţie CEMT nevalabilă – autorizaţie CEMT (anuală sau pe termen scurt) care:
    a) a fost declarată nulă în modul stabilit de prezentul cod;
    b) a fost declarată pierdută, apoi găsită;
    c) nu conține mențiuni obligatorii în ceea ce privește denumirea şi adresa completă ale operatorului de transport rutier, semnătura şi ștampila organului emitent, perioada termenului de valabilitate a autorizaţiei, data emiterii autorizaţiei, restricțiile impuse de statele membre ale CEMT;
    d) nu a fost emisă conform modului şi procedurilor stabilite de prezentul cod sau a fost emisă contrar acestora;
    autorizaţie TRACECA – autorizaţie care permite efectuarea unei curse tur-retur, cu sau fără încărcătură, în regim bilateral, de tranzit ori spre/dinspre o țară terță, pe teritoriul statelor participante la Sistemul autorizațiilor multilaterale TRACECA;”
    după noțiunea „cabotaj” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „carnet de drum – document, parte integrantă a autorizației CEMT, completat pe numele operatorului de transport rutier și în care se indică, în ordine cronologică, etapele de efectuare a fiecărei operațiuni de transport rutier cu încărcătură între punctul de încărcare şi cel de descărcare, precum şi etapele fiecărei operațiuni de transport rutier fără încărcătură;”
    după noțiunea „cap de rută” se introduc 5 noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „categorie a autorizației – autorizații de același tip, eliberate de același stat, clasificate în funcție de normele Euro de emisii poluante stabilite pentru vehiculul rutier pentru care poate fi utilizată autorizația de categoria respectivă;
    certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor – document ce atestă corespunderea autovehiculelor și a remorcilor cu cerințele tehnice specificate în rezoluțiile CEMT, eliberat pentru fiecare vehicul rutier în parte și care se păstrează la bordul acestuia;
    certificat CEMT de corespundere a remorcii sau semiremorcii cu cerințele de siguranță – document ce atestă corespunderea remorcii sau a semiremorcii cu cerințele de siguranță specificate în rezoluțiile CEMT;
    certificat CEMT de conformitate de categoria A – document ce atestă corespunderea autovehiculului cu normele tehnice de emisii poluante şi sonore specificate în rezoluțiile CEMT;
    certificat CEMT de conformitate de categoria B – document ce atestă corespunderea autovehiculului cu cerințele de securitate (regulamentele de securitate) specificate în rezoluțiile CEMT;”
    după noțiunea „conducere în echipaj” se introduc 4 noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „Conferința Europeană a Miniștrilor de Transport (CEMT) – organizație interguvernamentală, creată la 17 octombrie 1953 la Bruxelles, la care Republica Moldova a aderat la 24 aprilie 1996;
    contingent de autorizații CEMT – numărul de autorizații CEMT alocat unui stat membru al CEMT, stabilit de către Grupul pe Transport Rutier și aprobat de miniștrii statelor membre ale CEMT;
    Forul Internațional de Transport (FIT) – organizație interguvernamentală succesoare de drepturi și obligații a Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport, creată prin decizia Consiliului de Miniștri CEMT în cadrul Sesiunii Ministeriale din 17–18 mai 2006, care a avut loc la Dublin;
    criterii FIT – criterii stabilite anual în cadrul Forului Internațional de Transport pentru repartizarea autorizațiilor CEMT;”
    noțiunea „copie conformă a licenţei de transport rutier”se exclude;
    după noțiunea „itinerar” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „încălcare gravă – încălcare a modului de utilizare şi raportare a utilizării autorizaţiilor CEMT, pentru care prezentul cod stabilește retragerea autorizaţiilor CEMT;”
    noțiunea „licență de transport rutier” se exclude;
    la noțiunea „operator de transport rutier”, cuvintele „supusă regimului de licențiere” se substituie cu cuvintele „înregistrată în modul corespunzător”;
    după noțiunea „operator de transport rutier autohton” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „operator de transport rutier autorizat – operator de transport rutier care este înregistrat în modul corespunzător în domeniul transportului rutier contra cost sau agent economic care prestează servicii de transport rutier în cont propriu;”
    după noțiunea „operator de transport rutier străin” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „operator al sistemului informațional„e-Autorizație transport” – Agenția Națională Transport Auto, care, în condițiile legii, asigură eliberarea autorizațiilor unitare repartizate electronic;”
    după noțiunea „organizație sindicală reprezentativă” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „parc eligibil – totalitatea autovehiculelor deținute de un operator de transport rutier autorizat, înregistrate în sistemul informațional „e-Autorizație transport” și care respectă condițiile impuse de un anumit tip de autorizație;”
    după noțiunea „rută” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „scrisoare de trăsură (CMR) – document reglementat prin Convenția relativă la Contractul de transport internaţional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956, la care Republica Moldova a aderat la 2 martie 1993;
    sistem informațional „e-Autorizație transport” – sistem informațional care permite solicitarea și procesarea datelor, repartizarea și eliberarea autorizațiilor pentru efectuarea transporturilor rutiere;”
    la noțiunea „transport rutier ilicit”, textul „nu deține licența de transport rutier sau de către o persoană licențiată” se substituie cu textul „nu este înregistrată în modul stabilit de prezentul cod sau de către o persoană înregistrată în Registrul operatorilor de transport rutier”;
    după noțiunea „transport electric” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „transporturi liberalizate – categorie de transport rutier a cărui efectuare nu presupune deținerea unei autorizații, dar nu scutește de plata altor taxe aferente categoriei date de transport rutier;
    transporturi recurente – operațiuni de transport rutier efectuate exclusiv între două state terțe în afara statului de înmatriculare a vehiculului rutier;”.
    4. La articolul 7 alineatul (1) litera j), textul „ , în conformitate cu componența stabilită în Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere,” se exclude.
    5. La articolul 15 litera d), cuvîntul „licențiere” se substituie cu cuvintele „înregistrare, autorizare”.
    6. La articolul 16, în partea introductivă, cuvîntul „licențiată” se substituie cu cuvintele „inclusă în Registrul operatorilor de transport rutier”.
    7. La articolul 17 litera a), cuvintele „autoritatea de licențiere” se substituie cu cuvîntul „Agenție”.
    8. La articolul 19 alineatul (2) literele a) și b), cuvintele „o copie conformă a licenței de transport rutier” se substituie cu cuvintele „înregistrare corespunzătoare, confirmată prin extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier”.
    9. La articolul 21 alineatul (1), cuvintele „autoritatea de licențiere” se substituie cu cuvîntul „Agenția”.
    10. La titlul III, denumirea capitolului 2 va avea următorul cuprins:
Capitolul 2
ÎNREGISTRAREA OFICIALĂ A OPERATORILOR
DE TRANSPORT RUTIER”.
    11. La articolul 22:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care cuvintele „supusă regimului de licențiere” se substituie cu cuvintele „condiționată de notificare și de înregistrarea prealabilă”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Operatorii de transport rutier au dreptul să inițieze activitatea de transport rutier după expirarea a 10 zile lucrătoare de la data notificării.”
    12. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Art. 23. – (1) Înregistrarea oficială a operatorului de transport rutier se efectuează în baza notificării depuse la Agenție de către operator cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea activității de transport rutier. Notificarea va cuprinde datele de identificare a operatorului, tipul de transport rutier pe care intenționează să îl practice. În baza notificării, operatorul va declara pe propria răspundere întrunirea cerințelor stabilite de prezentul cod pentru inițierea și desfășurarea tipului de transport specificat în notificare și, după caz, va solicita un control inopinat din partea Agenției pentru a fi atestate capacitățile notificate și întrunirea declarată a cerințelor. Modul și forma notificării se aprobă de Guvern, cu respectarea prevederilor prezentului cod.
    (2) La notificare se anexează, în original sau în copii autentificate prin semnătura operatorului de transport rutier, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, următoarele documente:
    a) actele persoanei desemnate în calitate de manager de transport rutier, şi anume:
    – contractul individual de muncă din care să rezulte că persoana respectivă este angajată în funcţia de manager de transport rutier;
    – certificatul de competenţă profesională valabil;
    – declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie, conform art. 18;
    b) declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară, în cazurile aplicabile, pentru vehiculele rutiere pentru care se solicită extrase din Registrul operatorilor de transport rutier;
    c) titlul de proprietate sau contractul de locaţiune a imobilului care serveşte drept sediu real şi efectiv, conform art. 17 lit. a);
    d) certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere deţinute în proprietate, locaţiune sau în leasing financiar şi utilizate de întreprindere, pentru care se solicită extrase din Registrul operatorilor de transport rutier.
    (3) Agenția este obligată să recepționeze și să înregistreze notificarea, acordînd imediat o confirmare privind recepționarea notificării sau vizînd al doilea exemplar al notificării, cu indicarea datei și cu semnătura reprezentantului Agenției responsabil de recepționarea notificărilor. În cazul gradului sporit de risc al operatorului de transport rutier sau în cazul prezentării unor informații incerte, care necesită a fi verificate suplimentar, Agenția, în cel mult 10 zile lucrătoare, poate să efectueze o vizită de control în conformitate cu Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în urma căreia va elibera procesul-verbal de control în care se va constata conformarea cu cerințele prezentului cod sau se va prescrie înlăturarea neconformităților depistate.
    (4) Notificarea unor date eronate sau incomplete atrage nulitatea întregii notificări și, respectiv, ilegalitatea activității în domeniul transporturilor rutiere. Dacă notificarea sau înregistrarea ulterioară se constată a fi nulă, Agenția, în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare, informează în scris persoana fizică sau juridică care a efectuat notificarea.
    (5) Notificarea se consideră efectuată la data confirmării acesteia de către Agenție. În decursul a 10 zile lucrătoare de la notificare, Agenția va înregistra persoana care a efectuat notificarea în Registrul operatorilor de transport rutier și va comunica acesteia faptul înregistrării.
    (6) În cazul în care Agenția nu a inițiat un control în urma notificării și/sau nu a eliberat procesul-verbal de control în decursul a 10 zile lucrătoare de la depunerea notificării, survine principiul aprobării tacite și exemplarul de notificare pe care se confirmă recepționarea notificării substituie procesul-verbal de control sau extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier pînă la data la care Agenția va elibera, în modul corespunzător, procesul-verbal de control sau extrasul din Registru.
    (7) Agenția este obligată, la solicitarea persoanei înregistrate, să acorde acesteia, în formă scrisă, gratis, în cel mult 3 zile lucrătoare de la recepționarea solicitării respective, extras din Registrul operatorilor de transport rutier și cîte un exemplar pentru fiecare vehicul rutier indicat în notificare. Solicitarea de extrase din Registru se transmite atît prin notificarea inițială, cît și prin informarea despre modificările survenite ulterior.
    (8) După inițierea activității, operatorii de transport rutier sînt obligați să informeze Agenția despre orice modificare a datelor cuprinse în notificare sau în documentele anexate la notificare, în decursul a cel mult 10 zile de la data survenirii schimbărilor.”
    13. Articolul 24 se abrogă.
    14. Articolele 25 şi 26 vor avea următorul cuprins:
    „Art. 25. – (1) Înregistrarea operatorilor de transport rutier se efectuează pe termen nelimitat, în mod gratuit și este condiționată de respectarea continuă a cerințelor stabilite de prezentul cod.
    (2) Înregistrarea se modifică în conformitate cu informația transmisă de operatorul de transport rutier prin notificarea corespunzătoare.
    (3) Pentru a putea opera și cu alte autovehicule decît cele notificate inițial, precum și pentru a obține autorizațiile de transport rutier prevăzute de prezentul cod, operatorul de transport rutier este obligat să înregistreze autovehiculele și remorcile pe care intenționează să le utilizeze suplimentar.
    (4) Pentru înregistrarea în Registrul operatorilor de transport rutier, inclusiv în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, a autovehiculului, remorcii sau autobuzului pe care operatorul de transport rutier intenționează să îl utilizeze suplimentar, la notificarea corespunzătoare se anexează certificatul de înmatriculare al vehiculului rutier respectiv (în original sau în copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier).
    (5) Dacă operatorul de transport rutier intenționează să solicite autorizații de transport rutier, suplimentar la cele indicate la alin. (4), vor fi transmise următoarele documente:
    a) certificatele CEMT de conformitate de categoriile A și B, în original sau în copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier;
    b) certificatul CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor, în original sau în copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier;
    c) pentru remorci – certificatul CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor și certificatul CEMT de corespundere a remorcii sau semiremorcii cu cerințele de siguranță.
    Art. 26. – Pierderea sau deteriorarea extrasului din Registrul operatorilor de transport rutier nu condiționează existența dreptului apărut prin notificare și confirmat prin înregistrarea oficială. Pentru a desfășura activitatea de transport rutier supusă notificării și înregistrării nu este obligatorie deținerea confirmărilor pe purtător de hîrtie, faptul notificării putînd fi declarat de către operatorul de transport rutier în formă liberă.”
    15. Articolul 27:
    la alineatele (1) și (2), cuvintele „Licența de transport rutier” se substituie cu cuvintele „Înregistrarea oficială”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Înregistrarea oficială oferă titularului dreptul de a efectua transport rutier în cont propriu.”
    16. Articolele 28 și 29 vor avea următorul cuprins:
    „Art. 28. – (1) Suspendarea înregistrării sau radierea din Registrul operatorilor de transport rutier se inițiază de către Agenție în conformitate cu Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, printr-o procedură similară celei de suspendare sau retragere a actelor permisive. Suspendarea înregistrării sau radierea din Registru a operatorilor de transport rutier se inițiază ori se aplică de Agenție în cadrul controlului de stat, în calitate de măsură restrictivă, în modul și în limitele stabilite de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    (2) La cererea operatorului de transport rutier sau în cazul radierii acestuia de către Agenția Servicii Publice, precum și în cazul în care se constată nulitatea notificării, Agenția Națională Transport Auto suspendă înregistrarea sau radiază operatorul din Registrul operatorilor de transport rutier fără a se adresa în instanța de judecată.
    (3) Agenția este obligată, în termen de 3 zile lucrătoare, să informeze în scris persoana fizică sau juridică despre suspendarea înregistrării sau radiere.
    (4) În alte cazuri decît cele prevăzute la alin. (2), radierea poate fi aplicată în corespundere cu alin. (1) numai dacă operatorul de transport rutier a comis încălcări foarte grave ale obligațiilor expres indicate în legislație, care nu pot fi înlăturate într-un termen proxim, ci doar în condiții de încetare sau suspendare a activității, și care conduc sau pot conduce la prejudicii considerabile, directe, iminente și imediate pentru alți agenți economici sau consumatori. Suspendarea înregistrării sau radierea poate fi efectuată în cazurile expres stabilite de prezentul cod, precum și în următoarele cazuri suplimentare:
    a) constatarea, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, conform legii, a faptului că operatorul de transport rutier/întreprinderea a fost implicat/implicată în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de contrabandă;
    b) săvîrşirea, în decursul a 12 luni consecutive, a mai mult de 5 încălcări, constatate prin prescripţii emise de Agenţie, ale regulilor de transportare a coletelor;
    c) săvîrşirea, în decursul a 12 luni consecutive, a mai mult de 5 încălcări, constatate prin prescripţii emise de Agenţie, ale prevederilor art. 81, 82 şi 84.
    (5) Operatorilor de transport rutier radiați li se retrag şi autorizaţiile emise în cadrul regimului de autorizare. Acești operatori nu pot fi reînregistrați timp de 6 luni din momentul radierii.
    Art. 29. – În cazul în care se constată că condiția privind capacitatea financiară, în cazurile aplicabile, nu mai este îndeplinită pentru toate autovehiculele pentru care s-au eliberat extrase din Registrul operatorilor de transport rutier, operatorul de transport rutier are obligația să depună la Agenție, în termen de maximum 30 de zile de la data constatării, un număr de extrase din Registru egal cu numărul autovehiculelor pentru care această condiție nu este îndeplinită. În caz contrar, Agenția va iniția procedura de suspendare a înregistrării în conformitate cu Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.”
    17. Articolul 30:
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „autoritatea de licențiere” se substituie cu cuvîntul „Agenția”;
    în subalineat, cuvintele „privind condițiile de licențiere” se exclud;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul constatării încălcărilor privind condițiile de activitate stabilite de prezentul cod și al imposibilității acordării unui nou termen pentru înlăturarea acestora, Agenția inițiază procedura de suspendare a înregistrării în modul stabilit la art. 28.”
    la alineatul (4), cuvintele „licenței de transport rutier” se substituie cu cuvîntul „înregistrării”.
    18. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
    „Art. 31. – (1) Agenția dezvoltă și actualizează Registrul operatorilor de transport rutier (în continuare – Registru), care este public și care poate fi accesat și consultat, în formă electronică, în mod gratuit, de către toți operatorii de transport rutier, precum și de către autoritățile publice.
    (2) Registrul este fondat și gestionat, în formă electronică, în baza sistemului informațional „e-Autorizație transport”.
    (3) În scopul garantării caracterului confidențial al datelor cu caracter personal, în cadrul activităților de recepționare a notificărilor, de ținere a Registrului și de acordare a accesului la acesta, Agenția va aproba măsurile organizatorico-tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”
    19. Titlul III se completează cu capitolul 21 cu următorul cuprins:
Capitolul 21
REGIMUL DE AUTORIZARE A SERVICIILOR
DE TRANSPORT RUTIER
    Art. 311. – Autorizațiile de transport rutier sînt eliberate prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”, contra costului stabilit și în limita stocului disponibil, operatorilor de transport rutier înregistrați în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, cu respectarea principiilor de repartizare stabilite.
    Art. 312. – Autorizațiile de transport rutier se eliberează:
    a) operatorilor de transport rutier înregistrați în Registru, care efectuează operațiuni de transport rutier pe teritoriul unui alt stat cu vehicule rutiere înmatriculate în Republica Moldova;
    b) operatorilor de transport rutier care efectuează servicii de transport rutier de persoane pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) după caz, persoanelor fizice.
    Art. 313. – Agenția asigură evidența formularelor autorizațiilor de transport rutier prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”.
    Art. 314. – Autorizațiile pentru transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional pot impune restricții privind utilizarea vehiculelor rutiere în corespundere cu anumite norme ecologice.
    Art. 315. – Autorizațiile care impun restricții ecologice pot fi utilizate și pentru vehicule rutiere de o categorie ecologică superioară.
Secțiunea 1
Administrarea sistemului informațional „e-Autorizație transport”
    Art. 316. – Pentru a beneficia de serviciile oferite de către Agenție, operatorii de transport rutier, precum și persoanele fizice trebuie să parcurgă următoarele etape:
    a) înregistrarea operatorilor de transport rutier în Registru în baza sistemului informațional „e-Autorizație transport”;
    b) înregistrarea vehiculului rutier în Registru în baza sistemului informațional „e-Autorizație transport”;
    c) depunerea cererii de solicitare cu indicarea tipului și a cantității de autorizații solicitate;
    d) efectuarea plății pentru autorizațiile solicitate, în termen de 72 de ore din momentul notificării privind decizia de repartizare a autorizației;
    e) restituirea autorizațiilor, inclusiv a autorizațiilor eliberate anterior de către Agenție;
    f) prezentarea la ghișeul unic al Agenției pentru ridicarea autorizațiilor solicitate, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul efectuării plății pentru acestea.
    Art. 317. – (1) Autorizațiile cu stoc limitat sînt primite de către Agenție pe bază de reciprocitate, în baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Formularele autorizațiilor cu stoc nelimitat sînt tipărite de către Agenție în baza analizei solicitărilor parvenite pe parcursul perioadelor precedente.
    Art. 318. – După primirea de către Agenție a autorizațiilor cu stoc limitat, acestea sînt înregistrate în termen de 24 de ore în sistemul informațional „e-Autorizație transport” în vederea asigurării atribuirii electronice a acestora.
    Art. 319. – Pînă la data de 15 decembrie a fiecărui an calendaristic, prin decizia organului central de specialitate, în baza analizei solicitărilor pentru perioada anului de gestiune, se aprobă lista autorizațiilor de categoria II pentru anul următor, precum și lista autorizațiilor care urmează a fi restituite Agenției cu anexarea scrisorii de trăsură (CMR). Lista autorizațiilor de categoria II este modificată, prin completare sau excludere, în cazul în care stocul de autorizații de categoria I este de 15%.
    Art. 3110. – Autorizațiile de categoria III se eliberează în următoarele cazuri:
    a) la prezentarea de către operatorul de transport rutier a scrisorii de trăsură (CMR) în formă deschisă pentru operațiunea de transport rutier pentru care solicită un anumit tip de autorizații;
    b) la importul vehiculelor rutiere, cu prezentarea documentelor de confirmare a cumpărăturii (factura comercială/contractul de vînzare-cumpărare, dispoziția de plată), inclusiv de către persoane fizice;
    c) în vederea readucerii în Republica Moldova a vehiculelor rutiere blocate pe teritoriul altor state, în cazul expirării certificatului CEMT al acestora;
    d) în cazul stopărilor nejustificate ale vehiculelor rutiere pe teritoriul altor state de către autoritățile de control, după stabilirea circumstanțelor în baza documentelor confirmative, inclusiv în cazul persoanelor fizice.
    Art. 3111. – Administrarea informațiilor din sistemul informațional „e-Autorizație transport” se efectuează de către persoana abilitată din cadrul Agenției, responsabilă pentru:
    a) validarea înregistrării operatorilor de transport rutier și a persoanelor fizice în sistem;
    b) validarea înregistrării vehiculelor rutiere în sistem;
    c) modificarea datelor în sistem;
    d) radierea operatorilor de transport rutier și a vehiculelor rutiere.
    Art. 3112. – (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal la eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transport rutier se efectuează în conformitate cu prevederile legislației ce reglementează protecția datelor cu caracter personal.
    (2) În cazul producerii incidentelor de securitate în cadrul sistemelor informaționale de evidență, administratorul sistemului va întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, va efectua analiza acestuia şi va înlătura cauzele incidentului de securitate, cu informarea, în termen de 24 de ore din momentul producerii incidentului de securitate, a Centrului Naţional pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Totodată, în cadrul controalelor efectuate de Centrul Naţional pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, persoanele responsabile sînt obligate să ofere suportul necesar şi să asigure accesul la informațiile relevante obiectului controlului.
Secțiunea a 2-a
Autorizații unitare și multiple de transport rutier
internațional de mărfuri

    Art. 3113. – La momentul depunerii cererii pentru obținerea autorizațiilor unitare și multiple de transport rutier internațional de mărfuri, vehiculele rutiere ale operatorilor de transport rutier înregistrate în Registru se împart pe categorii ecologice și de securitate.
    Art. 3114. – Autorizațiile de transport rutier internațional de mărfuri de un anumit tip și de o anumită categorie se repartizează operatorilor de transport rutier proporțional, în funcție de parcul eligibil al fiecăruia.
    Art. 3115. – (1) Vehiculele rutiere pentru care se solicită autorizațiile de transport rutier internațional de mărfuri trebuie să dispună de certificatul CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor, cu excepția tractoarelor rutiere de categoriile Euro 0 și Euro 1, și de raport valabil de inspecție tehnică periodică a vehiculului rutier.
    (2) La depunerea solicitării pentru obținerea autorizațiilor unitare valabile pe teritoriul statelor membre ale CEMT, parcul eligibil al operatorilor de transport rutier cărora le-au fost repartizate autorizații CEMT se diminuează cantitativ cu un număr de autovehicule echivalent cu numărul autorizațiilor CEMT primite, valabile pe teritoriul statelor respective. Această prevedere nu se aplică în cazul solicitărilor de eliberare a autorizațiilor unitare pentru statele pentru care autorizațiile CEMT prevăd anumite restricții, inclusiv pentru statele de tranzit.
    Art. 3116. – (1) Pentru fiecare autovehicul conform se eliberează cel mult două autorizații de transport rutier internațional de mărfuri de același tip pentru fiecare stat, cu excepția:
    a) autorizațiilor de tip terță țară, care se eliberează cîte o autorizaţie pentru autovehicul;
    b) autorizațiilor de categoria II, care se eliberează cu respectarea următorului algoritm: o autorizație pentru 1–5 autovehicule, două autorizații pentru 6–10 autovehicule, 3 autorizații pentru 11–20 de autovehicule, 4 autorizații pentru 21–30 de autovehicule și 5 autorizații pentru mai mult de 31 de autovehicule.
    (2) Autorizațiile de tip terță țară pentru Rusia, Grecia şi Turcia se eliberează numai pentru autovehiculele ce corespund normelor tehnice şi de siguranță Euro III, IV,V, VI, EEV sau mai mult, cu masa totală de peste 12 tone.
    (3) Autorizațiile de categoria II, precum şi autorizațiile de tip bilateral/de tranzit pentru Italia se eliberează pentru ansamblul de autovehicule și remorci cu capacitatea de încărcare mai mare de 3,5 tone sau cu masa totală mai mare de 6 tone.
    Art. 3117. – (1) Agenția va afișa în portalul extern al sistemului informațional „e-Autorizație transport” disponibilul de autorizații de transport rutier internațional de mărfuri, pe state și tipuri, conform situației la zi, precum și lista autorizațiilor eliberate, cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier căruia i-au fost eliberate autorizațiile.
    (2) Operatorul de transport rutier înregistrat în sistemul informațional „e-Autorizație transport” va avea acces la portalul extern al acestuia în orice moment, în baza datelor personale de identificare, consultînd informații privind parcul propriu, autorizațiile disponibile, cererile depuse și valabilitatea acestora, precum și toate autorizațiile eliberate.
    Art. 3118. – (1) Cererile de solicitare a autorizaţiilor de transport rutier internațional de mărfuri se înregistrează automat în sistemul informațional „e-Autorizație transport” în ordine cronologică, cu indicarea datei şi orei de primire.
    (2) Pentru a obține autorizații de categoria III, operatorul de transport rutier va depune, în condițiile art. 316, o solicitare de eliberare a autorizațiilor la ghișeul unic al Agenției.
    Art. 3119. – (1) Autorizațiile de transport rutier internațional de mărfuri se eliberează cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier și urmează a fi utilizată exclusiv de acesta.
    (2) În autorizațiile de tip bilateral/tranzit pentru Italia se indică denumirea operatorului de transport rutier, precum și numărul de înmatriculare al autovehiculului.
    (3) Autorizațiile de transport rutier internațional de mărfuri care se eliberează cu indicarea numărului de înmatriculare al autovehiculului vor fi utilizate pentru autovehiculele respective sau, cu acordul Agenției, pentru unele autovehicule de categorie similară ori superioară ale aceluiași operator de transport rutier.
    (4) În cazul în care există necesitatea de a modifica numărul de înmatriculare al autovehiculului din autorizația de transport rutier, operatorul de transport rutier este în drept să depună la ghișeul unic al Agenției un demers referitor la operarea modificărilor.
    (5) În cazul în care demersul de modificare a numărului de înmatriculare a fost recepționat pînă la ora 12.00, decizia cu privire la aprobarea sau respingerea modificărilor se emite în aceeași zi. În cazul în care demersul a fost recepționat după ora 12.00, decizia se emite cel tîrziu pînă la ora 11.00 în ziua lucrătoare următoare.
    Art. 3120. – În caz de pierdere, furt sau distrugere a autorizaţiei de transport rutier internațional de mărfuri, operatorul de transport rutier, în termen de 10 zile, notifică în scris Agenția despre aceasta, cu prezentarea ulterioară, în termen de 20 de zile, a dovezii eliberate în acest sens de către organele competente (în cazul documentelor eliberate de către autoritățile competente din străinătate, se va prezenta și traducerea documentului în limba română, efectuată de un traducător autorizat). Pînă la momentul prezentării dovezii, autorizațiile rămîn înregistrate pe numele operatorului de transport rutier.
    Art. 3121. – Operatorul de transport rutier este obligat să înceapă utilizarea autorizației de transport rutier internațional de mărfuri în termen de 30 de zile din momentul eliberării acesteia.
    Art. 3122. – Autorizațiile de transport rutier internațional de mărfuri urmează a fi restituite Agenției în termen de 90 de zile din momentul eliberării acestora, iar pentru tipurile de autorizații stabilite, conform prevederilor art. 319, prin decizia organului central de specialitate, se anexează şi documentele confirmative (copia scrisorii de trăsură (CMR)).
    Art. 3123. – (1) Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internațional de mărfuri pentru efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizație.
    (2) Se interzice utilizarea autorizaţiilor declarate pierdute, furate, distruse și a celor false.
    (3) Se interzice utilizarea autorizaţiilor cu deteriorări sau cu modificări efectuate de către operatorii de transport rutier.
    Art. 3124. – (1) În cazul transmiterii autorizației de transport rutier internațional de mărfuri, unitară sau multiplă, altui operator de transport rutier, operatorii de transport rutier implicați sînt suspendați din sistemul informațional „e-Autorizație transport”, din momentul constatării, după cum urmează:
    a) la prima încălcare (o autorizație) – pe o perioadă de 1 lună;
    b) pentru încălcări repetate pe parcursul aceluiași an calendaristic – pe o perioadă de 3 luni.
    (2) În cazul utilizării fără acordul Agenției a autorizațiilor de transport rutier internațional de mărfuri eliberate cu indicarea numărului de înmatriculare al vehiculului rutier pentru alt vehicul decît cel menționat în autorizație, operatorul de transport rutier este suspendat din sistemul informațional „e-Autorizație transport”, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizații, după cum urmează:
    a) la prima încălcare – pe o perioadă de 1 lună;
    b) pentru încălcări repetate – pe o perioadă de 3 luni.
    (3) În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internațional de mărfuri la efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizație, operatorului de transport rutier i se vor aplica, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizații următoarele sancțiuni:
    a) la prima încălcare – avertizare;
    b) la a doua încălcare – suspendarea din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pe o perioadă de 1 lună;
    c) pentru încălcări ulterioare – suspendarea din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pe o perioadă de 3 luni.
    (4) În cazul declarării repetate a pierderii, furtului sau distrugerii autorizațiilor de transport rutier internațional de mărfuri, unitare și/sau multiple, ori al utilizării autorizațiilor pierdute, furate, distruse, deteriorate și/sau modificate, precum și în cazul nerestituirii autorizațiilor în termenul stabilit sau al utilizării acestora cu depășirea termenului stabilit, parcul eligibil al operatorului de transport rutier, calculat la repartizare, se va diminua pentru următoarele 12 luni din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizații, după cum urmează:
    a) la a doua încălcare – cu 5% din numărul vehiculelor rutiere;
    b) la a treia încălcare – cu 10% din numărul vehiculelor rutiere;
    c) la a patra încălcare – cu 20% din numărul vehiculelor rutiere;
    d) la a cincea încălcare – cu 30% din numărul vehiculelor rutiere.
    (5) În cazul nerestituirii în termenul stabilit a autorizațiilor de transport rutier internațional de mărfuri, unitare și/sau multiple, operatorului de transport rutier nu îi vor fi eliberate autorizații de același tip.
    (6) În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri, unitare şi/sau multiple, false, operatorul de transport rutier este suspendat din sistemul informațional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 1 lună din momentul constatării.
    (7) Pentru tipul de autorizații de transport rutier internațional de mărfuri cu stocul epuizat în momentul constatării abaterii, măsurile de sancționare se aplică din momentul suplinirii stocului cu acest tip de autorizații.
    (8) Se interzice restituirea autorizațiilor de transport rutier internațional de mărfuri, unitare și/sau multiple, neutilizate în termenul de valabilitate a acestora.
    Art. 3125. – (1) Măsurile de sancționare care conduc la suspendarea sau retragerea autorizației deținute se aplică de către instanța de judecată în corespundere cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    (2) Măsurile de sancționare care nu conduc la suspendarea sau retragerea autorizației deținute sau a înregistrării oficiale se aplică de Agenție. În cazul dezacordului cu măsura de sancționare aplicată, operatorul de transport rutier este în drept să o conteste în instanța de judecată în conformitate cu procedurile stabilite de legislația în vigoare.
    (3) Suspendarea înregistrării în Registru și suspendarea din sistemul informațional „e-Autorizație transport” se inițiază și se aplică în condițiile art. 28.
Secțiunea a 3-a
Autorizațiile CEMT
    Art. 3126. – (1) Autorizațiile CEMT se atribuie Republicii Moldova anual, conform criteriilor FIT, în vederea facilitării transportului rutier de mărfuri în trafic internațional şi a utilizării mai eficiente a autovehiculelor.
    (2) Autorizațiile CEMT pot fi utilizate doar pentru intrarea-ieșirea în/din statele membre ale CEMT și/sau tranzitarea acestora în cadrul transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional.
    (3) Pe durata valabilității autorizaţiei CEMT, operatorul de transport rutier are dreptul la un număr nelimitat de curse, cu respectarea condiției ca numărul de curse consecutive cu încărcătură ce pot fi efectuate în afara Republicii Moldova să fie de cel mult 3, dacă rezoluția CEMT nu prevede altfel.
    (4) După efectuarea de către un autovehicul a cel mult 3 curse cu încărcătură în afara Republicii Moldova, operatorul de transport rutier este obligat să asigure întoarcerea autovehiculului respectiv pe teritoriul Republicii Moldova pentru efectuarea unei operațiuni de transport (încărcare și/sau descărcare). Cursele fără încărcătură în afara Republicii Moldova nu se iau în considerare.
    (5) Autorizațiile CEMT permit efectuarea operațiunilor de transport rutier cu respectarea condiției ca prima cursă să fie efectuată cu încărcătură între statul de reședință (stat membru al CEMT) şi un alt stat membru.
    Art. 3127. – Autorizaţia CEMT nu poate fi utilizată:
    a) pentru transportul rutier de mărfuri efectuat între un stat membru al CEMT şi un stat care nu este membru al CEMT;
    b) pentru efectuarea transportului rutier de mărfuri între două puncte de încărcare-descărcare aflate pe teritoriul aceluiași stat, altul decît Republica Moldova (cabotaj);
    c) pentru derularea a mai mult de 3 curse consecutive cu încărcătură între statele membre ale CEMT, fără intrare pe teritoriul Republicii Moldova.
    Art. 3128. – Autorizația CEMT:
    a) este eliberată operatorului de transport rutier și este valabilă pentru orice autovehicul al acestuia care corespunde condițiilor de utilizare stabilite de autorizaţia CEMT respectivă, asigurîndu-se îndeplinirea condițiilor tehnice impuse de categoria autorizaţiei CEMT respective sau de o categorie superioară. O autorizaţie CEMT nu poate fi utilizată simultan pentru mai multe autovehicule;
    b) poate fi folosită pentru autovehiculele închiriate fără șofer, înmatriculate în Republica Moldova, exploatate de către operatorul de transport rutier deținător al autorizaţiei CEMT;
    c) poate fi utilizată și pentru autovehiculele închiriate sau în leasing financiar, înmatriculate în Republica Moldova, exploatate de către operatorul de transport rutier deținător al autorizației CEMT (locatar). În acest caz, autovehiculul trebuie să fie la dispoziția exclusivă a locatarului și trebuie condus de un angajat al acestuia. În cazul lipsei mențiunii „locațiune” în certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor respective, acestea trebuie să aibă la bord copiile, autentificate prin ștampila și semnătura operatorului de transport rutier, ale următoarelor documente:
    – contractul de locațiune sau leasing, care va conține date complete despre locator şi locatar, data şi termenul contractului, datele de identificare ale autovehiculului, dar care să nu se limiteze la numărul de înmatriculare. Contractul va fi tradus cel puțin în una dintre următoarele limbi: engleză, franceză sau germană;
    – contractul individual de muncă încheiat cu conducătorul auto, care va conține date integrale despre locatar şi conducătorul auto, data încheierii şi termenul contractului. Contractul va fi tradus cel puțin în una dintre următoarele limbi: engleză, franceză sau germană;
    d) poate fi utilizată începînd cu locul de încărcare pînă la locul de descărcare a mărfurilor sau pe toată distanța cursei, în cazul în care vehiculul rutier este fără încărcătură;
    e) nu poate fi transmisă altui operator de transport rutier sau utilizată de un alt operator de transport rutier decît cel căruia i-a fost emisă;
    f) este valabilă numai fiind însoțită de carnetul de drum, în care se înscriu denumirea operatorului de transport rutier, numărul autorizaţiei CEMT respective și care cuprinde, în ordine cronologică, informații despre operațiunile de transport efectuate cu utilizarea acestei autorizații;
    g) nu substituie autorizaţia specială eliberată pentru transportul unor mărfuri cu greutăți şi/sau dimensiuni ce depășesc limitele admise prevăzute în anexa nr. 3 a Legii drumurilor nr. 509/1995 şi în Hotărîrea Guvernului nr. 1073/2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise, de asemenea nu substituie autorizația eliberată pentru transportul mărfurilor speciale (al mărfurilor periculoase);
    h) trebuie să fie însoțită de certificatele privind îndeplinirea condițiilor tehnice impuse de categoria autorizaţiei CEMT respective – „Euro IV sigur”, „Euro V sigur”, „Euro VI sigur”, EEV, să fie păstrată la bordul autovehiculului pe toată durata cursei şi prezentată, la cerere, autorităților de control competente, în caz contrar considerîndu-se nulă;
    i) nu poate fi utilizată doar în cadrul transporturilor recurente;
    j) poate fi utilizată pe teritoriul unui stat membru al CEMT în care utilizarea autorizaţiilor CEMT este restricționată cu condiția existenței și a unei autorizaţii unitare prevăzute de acordurile bilaterale, care permite tranzitarea statului respectiv. În acest caz, autorizaţia CEMT se va păstra la bord de la punctul de încărcare pînă la punctul de descărcare.
    Art. 3129. – Pentru transporturile liberalizate prevăzute de rezoluția CEMT, deținerea autorizației CEMT nu este necesară.
    Art. 3130. – (1) Comisia CEMT este constituită anual, pînă în ultima zi lucrătoare a decadei a doua a lunii septembrie, prin ordinul organului central de specialitate, și are următoarele atribuții:
    a) validează lista cererilor depuse de către operatorii de transport rutier pentru participarea la repartizarea autorizațiilor CEMT, în vederea corespunderii acestora cu condițiile de alocare a autorizațiilor CEMT, și asigură publicarea pe portalul extern al Agenției, pînă la data de 20 noiembrie, a listei operatorilor de transport rutier admiși la repartizarea autorizațiilor CEMT;
    b) examinează contestațiile depuse de operatorii de transport rutier referitoare la îndeplinirea condițiilor de admitere la repartizarea autorizaţiilor CEMT, precum şi contestațiile depuse în toate fazele de repartizare ale acestor autorizații, în conformitate cu prezentul cod.
    (2) Comisia CEMT este compusă, pe principiul parității între mediul privat și cel public, din:
    a) 50% membri reprezentanți ai organului central de specialitate, unul dintre care are calitatea de președinte al Comisiei, și reprezentanți ai Agenției, toți cu drept de vot;
    b) 50% membri reprezentanți ai asociațiilor profesionale de profil reprezentative (cîte un reprezentant de la fiecare asociație), toți cu drept de vot;
    c) secretarul Comisiei, numit din rîndul reprezentanților Agenției fără drept de vot.
    Numărul de membri ai Comisiei CEMT se stabilește în funcție de numărul de reprezentanți ai asociațiilor profesionale de profil reprezentative.
    (3) Secretarul Comisiei CEMT, numit de către directorul Agenției, are următoarele atribuții:
    a) asigură publicarea listelor finale de autorizații eliberate;
    b) primește contestațiile şi le transmite Comisei CEMT în vederea soluționării, cu propuneri fundamentate de admitere/respingere a acestora;
    c) întocmește și redactează procesele-verbale ale ședințelor Comisiei CEMT;
    d) asigură publicarea, pînă la data de 20 noiembrie, pe portalul extern al Agenției, a listei operatorilor de transport rutier admiși la repartizarea autorizațiilor CEMT, a listei vehiculelor rutiere admise (cu indicarea numărului de înmatriculare și a numărului VIN), a proceselor-verbale ale ședințelor Comisiei CEMT și a ordinului organului central de specialitate privind aprobarea acestora.
    (4) Ședința Comisiei CEMT se consideră deliberativă dacă se asigură prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot.
    (5) Hotărîrea Comisiei CEMT se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenți la ședință. În caz de egalitate a voturilor, votul președintelui Comisiei este decisiv.
    (6) Lucrările ședinței Comisiei CEMT se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei prezenți la ședință și aprobat, în termen de 3 zile, prin ordinul organului central de specialitate.
    Art. 3131. – (1) Autorizațiile CEMT se repartizează prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport” operatorilor de transport rutier eligibili.
    (2) Se consideră eligibili operatorii de transport rutier care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
    a) au sediul sau domiciliul în Republica Moldova;
    b) sînt înregistrați oficial în Registru, inclusiv pentru activitatea de transport rutier de mărfuri în trafic internaţional, la momentul repartizării autorizaţiilor CEMT;
    c) dețin în proprietate, în leasing financiar şi/sau locațiune cel puțin un autovehicul eligibil, cu masa totală maximă autorizată de peste 6 tone, care corespunde normelor tehnice şi de siguranță pentru categoria de clasificare corespunzătoare categoriei respective de autorizații CEMT. Se admit la repartizarea autorizaţiilor CEMT doar autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
    d) nu s-a constatat că au utilizat autorizații false sau că au comis mai mult de două încălcări grave ale modului de utilizare a autorizaţiilor CEMT în perioada de 365 de zile consecutive care precede data repartizării autorizaţiilor CEMT, inclusiv pe teritoriul statelor unde au fost utilizate autorizațiile CEMT, şi/sau în alte cazuri prevăzute de prezentul cod;
    e) au utilizat eficient autorizațiile CEMT în perioada anului calendaristic în curs. Utilizare eficientă a autorizaţiilor CEMT înseamnă întrunirea următoarelor condiții raportate către Agenție:
    – efectuarea, în medie, a cel puțin două curse cu încărcătură pe lună pentru fiecare autorizație CEMT repartizată, cu excepția lunilor ianuarie și februarie;
    – parcurgerea, în medie, a cel puțin 3000 km pe lună, cu excepția lunilor ianuarie și februarie, cu încărcătură în afara teritoriului Republicii Moldova sau pe teritoriul Republicii Moldova, cînd operațiunea de transport rutier efectuată în baza autorizaţiei CEMT începe, se termină sau este în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.
    Art. 3132. – (1) Cererile şi documentele pentru participare la repartizarea autorizaţiilor CEMT se depun de către operatorul de transport rutier prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”, începînd cu ultima zi lucrătoare a decadei a doua a lunii septembrie pînă în ultima zi lucrătoare a lunii octombrie.
    (2) Dosarele depuse de operatorii de transport rutier vor fi înregistrate în sistemul informațional „e-Autorizație transport” în ordinea cronologică a transmiterii lor.
    (3) Operatorul de transport rutier își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea tuturor documentelor incluse în dosarul pentru participare la repartizarea autorizaţiilor CEMT.
    (4) În cazul în care în dosarul depus sînt depistate date denaturate sau falsificate, operatorul de transport rutier respectiv este exclus, prin decizia Comisiei CEMT, din lista operatorilor de transport rutier eligibili.
    Art. 3133. – (1) Repartizarea autorizaţiilor CEMT se efectuează electronic, prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”, conform cantității şi tipului de autorizații CEMT alocate Republicii Moldova pentru anul calendaristic următor, în baza solicitărilor operatorilor de transport rutier eligibili şi a parcului eligibil.
    (2) În cazul în care numărul de autorizații CEMT solicitate este mai mare decît numărul de autorizații CEMT de tipul respectiv, repartizarea se face matematic, direct proporțional cu parcul eligibil, conform cererilor depuse prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”, în funcție de numărul de autorizații CEMT solicitate de fiecare operator de transport rutier.
    (3) În cazul în care numărul de autorizații CEMT solicitate este mai mic decît numărul de autorizații CEMT de tipul respectiv, repartizarea se face prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport” în funcție de parcul eligibil, iar excesul se trece în rezervă.
    (4) Repartizarea autorizaţiilor CEMT urmează a fi efectuată pînă la data de 15 decembrie a anului în curs. Comisia CEMT înaintează spre aprobare organului central de specialitate lista operatorilor de transport rutier cărora le-au fost repartizate autorizații CEMT, în baza căreia se va efectua eliberarea autorizațiilor.
    (5) Repartizarea autorizaţiilor CEMT nerestricționate se efectuează ținînd cont de numărul autorizaţiilor CEMT repartizate fiecărui operator de transport rutier şi de opțiunea solicitantului, menționată în momentul depunerii cererii:
    a) în cazul în care numărul autorizaţiilor CEMT nerestricționate solicitate, pentru fiecare stat care aplică restricții, este mai mare decît numărul autorizaţiilor CEMT nerestricționate din contingentul autorizațiilor CEMT valabile pentru anul respectiv, alocarea se face matematic, prin procedură electronică, prin intermediul sistemului „e-Autorizație transport”, pentru fiecare stat care aplică restricții, în funcție de numărul autorizaţiilor CEMT repartizate fiecărui operator de transport rutier;
    b) în cazul operatorilor de transport rutier care solicită un număr de autorizații CEMT mai mic decît parcul care intră la repartiție, numărul de autorizații CEMT nerestricționate, pentru fiecare stat care aplică restricții, este același cu cel primit de alți operatori de transport rutier pentru un parc similar;
    c) în cazul în care numărul autorizaţiilor CEMT nerestricționate solicitate, pentru fiecare stat care aplică restricții, este mai mic decît numărul autorizaţiilor CEMT din contingentul autorizațiilor CEMT valabile pentru anul respectiv, alocarea se face direct, în funcție de numărul autorizațiilor CEMT repartizate.
    Autorizațiile CEMT nerestricționate se repartizează operatorilor de transport rutier care au o activitate neîntreruptă în domeniul transporturilor rutiere internaționale de mărfuri în ultimii 3 ani și au efectuat transporturi de mărfuri în una din țările restricționate pentru care se solicită permisiunea.
    (6) Autorizațiile CEMT nerestricționate rămase nedistribuite se alocă solicitărilor ulterioare de autorizații CEMT depuse în cursul anului de valabilitate a autorizației CEMT, în conformitate cu procedura menționată.
    Art. 3134. – (1) Ridicarea autorizaţiilor CEMT de către operatorii de transport rutier se efectuează contra unei taxe, mărimea şi termenul de achitare ale acesteia fiind stabilite de Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    (2) Autorizațiile CEMT repartizate şi neridicate în termen de 1 lună de zile de la aprobarea listei operatorilor de transport rutier cărora le-au fost repartizate autorizații CEMT sînt retrase şi redistribuite operatorilor de transport rutier care nu au beneficiat de autorizații CEMT, în ordinea cronologică de înregistrare în sistemul informațional „e-Autorizație transport”.
    (3) Autorizațiile CEMT repartizate din contul autorizaţiilor CEMT retrase vor fi eliberate operatorilor de transport rutier care nu au beneficiat de autorizații CEMT, în ordinea cronologică de înregistrare în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, contra unei taxe stabilite de Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    Art. 3135. – (1) Operatorul de transport rutier este obligat, pe întreaga perioadă de valabilitate şi pentru fiecare autorizaţie CEMT repartizată, să dețină carnet de drum.
    (2) Autorizaţia CEMT este valabilă doar fiind însoțită de carnetul de drum corespunzător.
    (3) Pe coperta carnetului de drum se indică numărul autorizaţiei CEMT corespunzătoare, numele și adresa deținătorului autorizaţiei CEMT.
    (4) Carnetul de drum nu poate fi transferat de la un operator de transport rutier la altul.
    (5) În cazul autorizaţiei CEMT pe termen scurt, carnetul de drum ce însoțește autorizaţia respectivă are 5 pagini numerotate de culoare verde.
    (6) În cazul autorizaţiei CEMT anuale, carnetul de drum ce însoțește autorizaţia respectivă are 52 de pagini numerotate, fiecare pagină cuprinzînd o filă originală de culoare verde şi o filă autocopiativă.
    (7) Pe fiecare filă a carnetului de drum se înscrie, în spațiul din colțul din partea dreaptă sus, destinat acestui scop, numărul autorizaţiei CEMT, corespunzătoare carnetului de drum.
    (8) Carnetul de drum are același număr ca cel al autorizaţiei CEMT pe care o însoțește. Numărul respectiv se înscrie de operatorul de transport rutier atît în rubrica corespunzătoare de la mijlocul copertei carnetului de drum, cît şi în colțul din partea dreaptă sus, destinat acestui scop, de pe copertă.
    (9) Operatorul de transport rutier poate solicita un carnet de drum suplimentar numai în momentul în care există dovada completării a cel puțin 50 de pagini ale carnetului eliberat anterior – în cazul autorizaţiilor CEMT anuale şi, respectiv, 4 file – în cazul autorizaţiilor CEMT pe termen scurt. În cazul în care această condiție nu este respectată, autorizaţia CEMT corespunzătoare se consideră nevalabilă.
    (10) Pentru primirea carnetului de drum suplimentar, operatorul de transport rutier va depune la Agenție o solicitare, însoțită de copia ultimei file folosite din carnetul eliberat anterior.
    (11) Carnetul de drum eliberat suplimentar va avea număr identic cu cel al autorizaţiei CEMT pe care o însoțește.
    (12) Înregistrarea curselor efectuate se face astfel încît să poată fi identificată, în ordine cronologică, fiecare cursă cu încărcătură între punctul de încărcare şi cel de descărcare, precum şi fiecare cursă fără încărcătură care implică trecerea frontierei unui stat membru al CEMT. În carnetul de drum pot fi înscrise şi punctele de tranzit, fără ca acest lucru să fie obligatoriu.
    (13) Carnetul de drum trebuie completat înaintea începerii oricărei curse cu încărcătură între punctul de încărcare şi cel de descărcare şi oricărei curse fără încărcătură care implică trecerea frontierei unui stat membru al CEMT. Fiecare cursă, cu sau fără încărcătură, va fi înregistrată pe un singur rînd, respectînd următoarele mențiuni de pe filele carnetului de drum:
    a) datele referitoare la punctul de plecare al cursei respective;
    b) datele referitoare la punctul de sosire al cursei respective;
    c) punctele de tranzit, care pot fi înscrise fără obligația de a conține ștampilele pentru fiecare stat tranzitat.
    În coloana corespunzătoare a filei carnetului de drum se va menționa numărul de înmatriculare al autovehiculului ce efectuează cursa respectivă în baza autorizaţiei CEMT şi statul de înmatriculare (Republica Moldova).
    (14) În cazul în care, pe durata unei curse, mărfurile sînt încărcate sau descărcate în locuri diferite, etapele respective trebuie indicate în coloanele 1, 2, 3, 5 și 6 din carnetul de drum, prin marcarea lor cu semnul „+”.
    (15) Corectarea unui înscris – cuvînt sau cifră – de pe foile carnetului de drum se face prin barare, astfel încît înscrisul inițial să rămînă lizibil.
    (16) Autoritățile de control nu vor solicita prezentarea, pe foile din carnetul de drum, a ștampilelor pentru fiecare stat tranzitat la efectuarea cursei respective.
    (17) În cazul în care cursa începe în baza autorizaţiei CEMT pe termen scurt, a cărei valabilitate expiră pe durata efectuării cursei, şi continuă în baza altei autorizaţii CEMT, emisă pentru următoarea perioadă consecutivă, ambele autorizații CEMT trebuie să se găsească la bordul autovehiculului pe toată durata cursei. În acest caz, carnetul de drum care însoțește autorizaţia CEMT în baza căreia cursa se termină trebuie să conțină informații referitoare la întreaga cursă, iar în coloana „Observații” să fie înscris numărul autorizaţiei CEMT în baza căreia a început cursa.
    (18) Filele completate ale carnetului de drum (filele originale, de culoare verde) trebuie păstrate în carnetul de drum pînă la expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei CEMT corespunzătoare. Copiile acestor file (filele autocopiative) sînt detașate şi transmise Agenției în termen de 14 zile de la sfîrșitul fiecărei luni calendaristice, în cazul autorizaţiei CEMT anuale, sau în termen de 14 zile de la sfîrșitul perioadei de valabilitate, în cazul autorizaţiei CEMT pe termen scurt. Pe baza datelor cuprinse în filele respective, operatorul de transport rutier întocmește darea de seamă lunară privind utilizarea autorizaţiilor CEMT pe termen scurt/anuale.
    (19) Darea de seamă se prezintă la Agenție odată cu copiile filelor completate ale carnetelor de drum. Prelungirea termenului de prezentare a dării de seamă pentru un autovehicul este permisă doar dacă autovehiculul, la bordul căruia se află autorizația CEMT, se află peste hotarele Republicii Moldova pe întregul termen stabilit pentru prezentarea dării de seamă şi doar cu înștiințarea Agenției despre aceste circumstanțe. Ulterior urmează a fi prezentate confirmările respective, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea dării de seamă.
    (20) Filele autocopiative din carnetul de drum transmise de operatorii de transport rutier vor fi păstrate la sediul Agenției timp de un an calendaristic după expirarea valabilității autorizaţiilor CEMT corespunzătoare. Operatorii de transport rutier vor păstra, de asemenea, la sediul lor, în tot anul calendaristic următor, carnetele de drum cu filele originale, de culoare verde, corespunzătoare autorizaţiilor CEMT repartizate în anul precedent. Operatorii de transport rutier vor pune la dispoziția Agenției, la solicitarea acesteia, carnetele de drum ce fac obiectul perioadei obligatorii de păstrare menționată anterior.
    (21) În cazul curselor în care punctul de plecare/destinație se află pe teritoriul Republicii Moldova se va menționa, în mod obligatoriu, punctul respectiv, precum şi faptul că acesta se găsește pe teritoriul Republicii Moldova.
    (22) La calcularea numărului de curse raportate se iau în considerare toate cursele efectuate, indiferent de faptul dacă punctul de încărcare/descărcare se află sau nu pe teritoriul Republicii Moldova.
    (23) În cazul în care o cursă începe într-o lună şi se termină în luna următoare, raportarea cursei respective se face în luna şi pentru luna în care cursa se termină.
    (24) În cazul unor neclarități apărute în timpul controlului, pe lîngă copiile respective, operatorii de transport rutier vor pune la dispoziția organelor de control, la solicitarea acestora, carnetele de drum care conțin originalul filelor cu înregistrările curselor efectuate în perioada de valabilitate a autorizaţiei CEMT la care se referă.
    (25) Agenția va prelucra informațiile cuprinse în carnetele de drum, va întocmi şi va prezenta statisticile solicitate de Secretariatul FIT de la Paris, în modul şi în termenele stabilite de acesta.
    Art. 3136. – (1) Autorizațiile CEMT se retrag în baza deciziei Comisiei CEMT, aprobată prin ordinul organului central de specialitate, fără restituirea taxei achitate de operatorii de transport rutier, în următoarele cazuri:
    a) radierea din Registru sau suspendarea înregistrării în baza hotărîrii definitive a instanței de judecată sau, după caz, a deciziei definitive a Agenției;
    b) utilizarea autovehiculelor care nu au fost notificate pentru a fi înregistrate oficial. Autorizațiile se retrag proporțional cu numărul de autovehicule înregistrate;
    c) utilizarea autorizaţiei CEMT de către alt operator de transport rutier decît cel căruia i-a fost repartizată autorizaţia. Suplimentar, operatorului de transport rutier nu i se va permite participarea la concursul de repartizare a autorizaţiilor CEMT pentru anul viitor;
    d) utilizarea autorizaţiei CEMT pentru operațiunea de transport rutier efectuată cu un autovehicul de categorie mai joasă decît cea indicată în autorizaţia CEMT în cauză. În acest caz se retrage cîte o autorizație pentru fiecare încălcare constatată;
    e) autorizaţia CEMT nu conține unul dintre următoarele elemente obligatorii: denumirea şi adresa completă a operatorului de transport rutier, semnătura şi ștampila organului emitent, data de eliberare a autorizaţiei CEMT, datele referitoare la începutul şi sfîrșitul perioadei de valabilitate a autorizaţiei CEMT, restricțiile impuse de statele membre ale CEMT, ștampila şi semnătura deținătorului autorizaţiei CEMT în cauză. În acest caz se retrage doar autorizația la care au fost depistate neregulile;
    f) autorizaţia CEMT nu este însoțită de carnetul de drum completat corespunzător. În acest caz se retrage doar autorizația care nu este însoțită de carnetul de drum;
    g) operatorul de transport rutier nu a prezentat de două sau de mai multe ori darea de seamă lunară privind utilizarea autorizaţiilor CEMT pe termen scurt/anuale sau nu a prezentat-o în termen de 7 zile, chiar o singură dată după recepționarea notificării scrise, transmise prin scrisoare recomandată, de către Agenție. În acest caz se retrage numai autorizaţia CEMT pentru care nu este prezentată darea de seamă privind utilizarea ei;
    h) autorizaţia CEMT nu este însoțită de certificatele CEMT de conformitate de categoriile A şi B, emise de uzina producătoare pentru vehiculele rutiere ce corespund rezoluției CEMT, de certificatul CEMT de corespundere a remorcii sau semiremorcii cu cerințele de siguranță şi de certificatul CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor. În acest caz se retrage doar autorizația la care au fost depistate neregulile;
    i) se constată că operatorul de transport rutier activează în baza autorizaţiei CEMT declarate pierdută sau furată. Suplimentar, se interzice participarea la concursul de repartizare a autorizaţiilor CEMT pe anul viitor cu autovehiculul la care s-a depistat autorizaţia CEMT respectivă, cu excepția cazului cînd proprietarul autovehiculului respectiv a fost schimbat şi acesta figurează în dosarul unui alt operator de transport rutier, decît cel participant pentru repartizarea autorizaţiilor în anul în curs;
    j) autorizaţia CEMT nu a fost utilizată pe parcursul trimestrului precedent conform criteriilor de eficiență stabilite. În acest caz se retrage doar autorizația utilizată ineficient;
    k) autorizaţia CEMT utilizată are deteriorări, astfel încît elementele de identificare sînt nelizibile. Ea poate fi înlocuită cu o altă autorizaţie CEMT, în limita rezervelor disponibile ale Agenției, valabilă pentru perioada de valabilitate rămasă a autorizaţiei CEMT retrase;
    l) utilizarea autorizaţiei CEMT false sau a altui document de însoțire fals, fapt confirmat de organele competente. În acest caz:
    – la prima depistare se retrag 50% din numărul autorizaţiilor CEMT eliberate pentru anul în curs operatorului de transport rutier respectiv şi autorizaţia falsă. Suplimentar, operatorului de transport rutier nu i se va permite participarea la concursul de repartizare a autorizaţiilor CEMT pentru anul viitor;
    – la depistarea repetată a autorizaţiilor CEMT false se retrag toate autorizațiile CEMT eliberate pentru anul curent operatorului de transport rutier, precum şi autorizaţia falsă. Suplimentar, operatorului de transport rutier nu i se va permite participarea la concursul de repartizare a autorizaţiilor CEMT pentru următorii doi ani consecutivi;
    m) efectuarea repetată a mai mult de 3 curse consecutive cu încărcătură între statele membre ale CEMT fără intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. În acest caz se retrage doar autorizația cu care a fost admisă încălcarea;
    n) efectuarea transportării prin cabotaj. În acest caz se retrage doar autorizația cu care a fost admisă încălcarea;
    o) utilizarea autorizaţiei CEMT doar în cadrul transporturilor recurente. În acest caz se retrage doar autorizația cu care a fost admisă încălcarea.
    (2) În cazul reținerii autorizațiilor CEMT de către organele competente pentru încălcările prevăzute de prezentul cod, acestea urmează a fi remise Agenției pentru a fi examinate în cadrul Comisiei CEMT.
    (3) Comisia CEMT va notifica în scris, prin sistemul informațional „e-Autorizație transport”, operatorul de transport rutier despre locul şi timpul examinării cazului privind încălcarea regulilor de utilizare a autorizaţiei CEMT.
    (4) Operatorul de transport rutier este în drept să asiste la ședința Comisiei CEMT şi să prezinte explicații scrise pe marginea fiecărui caz. Comisia va adopta decizia sa în absența operatorului de transport rutier, iar secretarul Comisiei CEMT îi va aduce la cunoștință decizia Comisiei în scris, în termen de 3 zile.
    (5) Pentru a valida decizia Comisiei CEMT, Agenția se adresează, în cel mult 3 zile, în instanța de judecată în conformitate cu art. 17 alin. (3) din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.
    (6) În cazul deciziei de retragere a autorizaţiilor CEMT, operatorii de transport rutier sînt obligați, în termen de 30 de zile calendaristice de la data adoptării deciziei respective, să restituie Agenției autorizațiile.
    (7) În cazul nerestituirii autorizațiilor CEMT în termenul stabilit, operatorului de transport rutier nu i se va permite participarea la concursul de repartizare a autorizaţiilor CEMT pentru anul viitor. Autorizațiile CEMT retrase, dar nerestituite de operatorul de transport rutier Agenției sînt declarate nule de către Agenție.
    (8) Operatorul de transport rutier este în drept să conteste, în termen de 30 de zile calendaristice, decizia sau hotărîrea de retragere a autorizaţiei CEMT în modul prevăzut de legislație.
    (9) În cazul în care contestația este depusă la Agenție, după recepționarea contestației depuse se vor efectua următoarele:
    a) Agenţia va convoca ședința Comisiei CEMT în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii contestației;
    b) Comisia CEMT va examina contestația operatorului de transport rutier, circumstanțele de retragere a autorizaţiei CEMT şi va propune Agenției satisfacerea sau respingerea contestației;
    c) propunerea Comisiei CEMT pe marginea contestației operatorului de transport rutier se aprobă cu votul majorității simple a membrilor cu drept de vot prezenți ai Comisiei şi intră în vigoare imediat după aprobare, din momentul pronunțării;
    d) decizia de admitere, satisfacere sau respingere a contestației operatorului de transport rutier se ia de către Comisia CEMT, care se aprobă prin ordin și intră în vigoare la momentul semnării, cu publicarea ulterioară pe paginile web oficiale ale organului central de specialitate și Agenției;
    e) în cazul dezacordului său cu decizia Comisiei CEMT, operatorul de transport rutier este în drept să conteste în instanța de judecată competentă ordinul prin care decizia a fost aprobată.
    (10) Autorizațiile CEMT retrase sînt înregistrate în sistemul informațional „e-Autorizație transport” și propuse spre repartizare operatorilor de transport rutier conform procedurii stabilite anterior.
Secțiunea a 4-a
Carnetul INTERBUS
    Art. 3137. – Dreptul de a efectua transporturi rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional îl au operatorii de transport rutier înregistrați în Registru și în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, care întrunesc cerințele stabilite de Acordul INTERBUS în ceea ce privește buna reputație, capacitatea financiară, competența profesională, precum şi condițiile tehnice față de vehiculele rutiere antrenate la efectuarea transporturilor respective.
    Art. 3138. – Transporturile rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional se efectuează cu vehicule rutiere înmatriculate pentru prima dată după 1 octombrie 1993 (Euro 1) şi care, prin construcția şi echipamentul lor, sînt destinate să transporte mai mult de nouă persoane, inclusiv șoferul.
    Art. 3139. – Transporturile rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional se divizează în transporturi liberalizate (scutite de autorizaţie) şi neliberalizate.
    Art. 3140. – Operatorul de transport rutier va asigura pe toată perioada de gestiune a carnetului INTERBUS întrunirea tuturor cerințelor stabilite de Acordul INTERBUS.
    Art. 3141. – (1) Carnetul INTERBUS se eliberează pe numele operatorului de transport rutier, fiind valabil pînă la ultima filă.
    (2) Pentru obținerea carnetului INTERBUS, operatorul de transport rutier va depune o solicitare prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport” sau la ghișeul unic al Agenției.
    (3) Dacă operatorul de transport rutier întrunește cerințele Acordului INTERBUS, acesta este informat despre posibilitatea ridicării carnetului INTERBUS.
    (4) Pentru fiecare vehicul rutier înregistrat corespunzător în Registru pentru activitatea de transport rutier contra cost de persoane sau care este utilizat pentru efectuarea transporturilor rutiere în cont propriu va fi eliberat cel mult un carnet INTERBUS.
    Art. 3142. – (1) Pînă la începerea curselor, operatorul de transport rutier va aplica ștampila pe coperta carnetului INTERBUS, precum și în rubrica 7 a fiecărei foi de parcurs, și va completa în dublu exemplar foile de parcurs. Originalul foii de parcurs se păstrează în autobuz/autocar pe tot parcursul călătoriei pentru care a fost întocmită. Pe parcursul prestării serviciilor de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale, îmbarcarea și, respectiv, debarcarea persoanelor sînt permise numai întru-un singur punct, menționat în contract, dacă acordurile bilaterale nu prevăd altfel.
    (2) Persoanele care vor fi transportate prin servicii de transport rutier ocazionale în trafic internațional trebuie să posede acte de identitate conform înscrierilor din documentul de control al Acordului INTERBUS.
    (3) Operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional este obligat:
    a) să asigure, în mod gratuit, readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se poate realiza pînă la destinație din vina operatorului de transport rutier;
    b) să asigure, în cel mult 12 ore, preluarea persoanelor transportate din vehiculele rutiere imobilizate pe traseu (în trafic internaţional);
    c) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligațiile ce le revin acestora;
    d) să transporte doar persoanele nominalizate în carnetul INTERBUS.
    (4) După utilizare, carnetul INTERBUS se restituie Agenției în termen de 15 zile.
    (5) În caz de pierdere, furt sau distrugere a carnetului INTERBUS, operatorul de transport rutier, în termen de 30 de zile, informează în scris Agenția despre aceasta, cu anexarea dovezii eliberate în acest sens de către organele competente (în cazul documentelor eliberate de către autoritățile competente din străinătate, se va prezenta și traducerea în limba română a documentului, efectuată de un traducător autorizat).
    (6) Dacă carnetul INTERBUS declarat anterior pierdut este găsit, operatorul de transport rutier este obligat, în termen de 5 zile, să-l restituie Agenției.
    (7) Operatorilor de transport rutier li se interzice:
    a) transmiterea carnetului INTERBUS de la un operator de transport rutier la alt operator, precum şi utilizarea carnetului INTERBUS cu deteriorări, ștersături care fac nelizibile elementele de identificare sau cu înscrieri făcute cu cerneală, care ulterior pot fi șterse;
    b) utilizarea carnetelor INTERBUS declarate pierdute, furate, distruse sau a carnetelor false.
    Art. 3143. – (1) În cazul transmiterii carnetului INTERBUS de la un operator de transport rutier la altul, ambilor operatori nu le vor fi eliberate carnete INTERBUS pe o perioadă de 90 de zile, iar în cazul admiterii repetate a acestei încălcări – pe o perioadă de 180 de zile.
    (2) În cazul utilizării carnetului INTERBUS cu deteriorări, ștersături care fac nelizibile elementele de identificare sau cu înscrieri făcute cu cerneală, care ulterior pot fi șterse, operatorului de transport rutier nu i se va elibera carnetul INTERBUS pe o perioadă de 90 de zile, iar în cazul admiterii repetate a acestei încălcări – pe o perioadă de 180 de zile.
    (3) În cazul utilizării carnetelor INTERBUS declarate pierdute, furate, distruse sau a carnetelor false, operatorului de transport rutier nu i se va elibera carnetul INTERBUS pe o perioada de 180 de zile.
    Art. 3144. – (1) Retragerea carnetului INTERBUS se efectuează de către Agenție în următoarele cazuri:
    a) suspendarea/retragerea înregistrării oficiale din Registru;
    b) suspendarea de către instanța de judecată a activității operatorului de transport rutier;
    c) transmiterea carnetului INTERBUS altui operator de transport rutier;
    d) depistarea unor semne de falsificare a documentului, a unor corectări intenționate sau înscrieri făcute cu cerneală, care ulterior pot fi șterse.
    (2) În cazul dezacordului cu sancțiunea aplicată, operatorul de transport rutier este în drept să o conteste în instanța de judecată, în conformitate cu procedurile stabilite de legislația în vigoare.
Secțiunea a 5-a
Carnetul foii de parcurs (CFP)
    Art. 3145. – (1) Carnetul foii de parcurs (CFP) se eliberează pentru efectuarea transportului rutier în cont propriu persoanelor fizice deținătoare de autovehicule cu capacitatea de îmbarcare de 6–9 locuri și/sau entităților care efectuează transport rutier de acest tip.
    (2) Carnetul foii de parcurs (CFP) se eliberează persoanelor fizice și entităților care efectuează transport rutier în cont propriu la importul autovehiculelor.
    (3) La eliberare, în carnetul foii de parcurs (CFP) se indică datele beneficiarului, carnetul urmînd a fi utilizat exclusiv de către acesta.
    (4) Carnetul foii de parcurs (CFP) se eliberează pentru o cursă tur-retur și nu este transmisibil.
    (5) Se permite eliberarea concomitentă a două carnete ale foii de parcurs (CFP), dar nu mai mult de 12 carnete pe parcursul unui an calendaristic.
    (6) În caz de pierdere, furt sau distrugere a carnetului foii de parcurs (CFP), persoana fizică/entitatea informează Agenția despre aceasta în scris, în termen de 30 de zile, cu anexarea dovezii eliberate în acest sens de către organele competente (în cazul documentelor eliberate de către autoritățile competente din străinătate, se va prezenta și traducerea în limba română a documentului, efectuată de un traducător autorizat).
    (7) Se interzice utilizarea carnetelor foii de parcurs (CFP) declarate pierdute, furate, distruse sau a celor falsificate. Carnetele foii de parcurs (CFP) declarate pierdute, furate sau distruse nu pot fi înlocuite cu altele.
    (8) Carnetul foii de parcurs (CFP) utilizat urmează a fi restituit Agenției în termen de 90 de zile din momentul eliberării. În caz de nerestituire a unui carnet al foii de parcurs (CFP) utilizat, alte carnete nu vor fi eliberate.
    (9) Se interzice utilizarea carnetului foii de parcurs (CFP) cu deteriorări sau modificări.
    (10) Se interzice utilizarea carnetului foii de parcurs (CFP) pentru efectuarea transporturilor rutiere contra cost.
    Art. 3146. – (1) Persoana fizică care utilizează carnetul foii de parcurs (CFP) pentru un autovehicul ce depășește 9 locuri este suspendată din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pentru o perioadă de 30 de zile din momentul constatării.
    (2) În cazul utilizării carnetului foii de parcurs (CFP) contrar destinației pentru care a fost eliberat, eliberarea altor carnete ale foilor de parcurs (CFP) aceleiași persoane fizice/entități este interzisă pe o perioadă de 180 de zile din momentul constatării.
    (3) În cazul transmiterii carnetului foii de parcurs (CFP) altei persoane fizice/entități, părțile implicate vor fi suspendate din sistemul informațional „e-Autorizație transport”, din momentul constatării abaterii, după cum urmează:
    a) la prima încălcare (un carnet al foii de parcurs (CFP)) – pe o perioadă de 3 luni;
    b) pentru încălcări repetate pe parcursul aceluiași an calendaristic – pe o perioadă de 6 luni.
    (4) În cazul utilizării carnetului foii de parcurs (CFP) declarat pierdut, furat, distrus sau cu deteriorări/modificări, persoana fizică/entitatea va fi suspendată din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pentru o perioadă de 60 de zile din momentul constatării abaterii. În cazul utilizării carnetului foii de parcurs (CFP) fals, persoana fizică/entitatea va fi suspendată din sistemul informațional „e-Autorizație transport”, din momentul constatării abaterii, pentru o perioadă de un an.
    (5) În cazul utilizării carnetului foii de parcurs (CFP) la efectuarea transporturilor rutiere contra cost, persoana fizică/entitatea va fi suspendată din sistemul „e-Autorizație transport”, din momentul constatării abaterii, după cum urmează:
    a) la prima încălcare – pe o perioadă de 180 de zile;
    b) pentru încălcări repetate – pe o perioadă de un an.
    (6) Suspendarea înregistrării în Registru și din sistemul informațional „e-Autorizație transport” se inițiază și se aplică în condițiile art. 28.
Secțiunea a 6-a
Autorizații unitare și multiple de transport rutier
internațional de persoane
prin servicii ocazionale
    Art. 3147. – (1) Autorizațiile de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale de un anumit tip și de o anumită categorie se repartizează operatorilor de transport rutier în funcție de parcul eligibil al fiecăruia.
    (2) Autovehiculele pentru care se solicită autorizațiile de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale vor fi notificate și înregistrate corespunzător în Registru.
    (3) Pentru fiecare autovehicul se eliberează nu mai mult de două autorizații de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale de același tip pentru fiecare stat, excepție fiind autorizațiile din categoria II, care se eliberează cu respectarea următorului algoritm: o autorizație pentru 1–5 autovehicule, două autorizații pentru 6–10 autovehicule, 3 autorizații pentru 11–20 de autovehicule, 4 autorizații pentru 21–30 de autovehicule și 5 autorizații pentru mai mult de 31 de autovehicule.
    Art. 3148. – (1) Agenția va afișa în portalul extern al sistemului informațional „e-Autorizație transport” disponibilul de autorizații de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale, pe state și tipuri, conform situației la zi, precum și lista autorizațiilor eliberate, cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier căruia i-au fost eliberate autorizațiile.
    (2) Operatorul de transport rutier înregistrat în sistemul informațional „e-Autorizație transport” va avea acces la portalul extern al acestuia în orice moment, în baza datelor personale de identificare, consultînd informații privind parcul propriu, autorizațiile disponibile, cererile depuse și valabilitatea acestora, precum și toate autorizațiile eliberate.
    (3) Autorizațiile de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale se eliberează operatorilor de transport rutier înregistrați în sistemul informațional „e-Autorizație transport” în baza cererii depuse în format electronic, prin intermediul portalului extern al sistemului informațional „e-Autorizație transport” sau la ghișeul unic al Agenției.
    (4) Cererile de solicitare a autorizaţiilor de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale se înregistrează automat în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, cu indicarea datei şi orei de primire.
    (5) Pentru a obține autorizații de categoria III, operatorul de transport rutier va depune, în condițiile prevederilor art. 3110, o solicitare de eliberare a autorizațiilor la ghișeul unic al Agenției.
    Art. 3149. – (1) Autorizațiile de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale se eliberează cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier și urmează a fi utilizate exclusiv de acesta.
    (2) Autorizațiile de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale care se eliberează cu indicarea numărului de înmatriculare al autovehiculului vor fi utilizate pentru vehiculele respective sau, cu acordul Agenției, pentru unele de categorie similară ori superioară.
    (3) În cazul în care există necesitatea de a modifica numărul de înmatriculare indicat în autorizația de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier este în drept să depună la ghișeul unic al Agenției un demers referitor la operarea modificărilor.
    (4) În cazul în care demersul de modificare a numărului de înmatriculare a fost recepționat pînă la ora 12.00, decizia cu privire la aprobarea sau respingerea modificărilor se emite în aceeași zi. În cazul în care demersul a fost recepționat după ora 12.00, decizia se emite cel tîrziu pînă la ora 11.00 în ziua lucrătoare următoare.
    (5) În caz de pierdere, furt sau distrugere a autorizaţiei de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier, în termen de 10 zile, notifică în scris Agenția despre aceasta, cu prezentarea ulterioară, în termen de 20 de zile, a dovezii eliberate în acest sens de către organele competente (în cazul documentelor eliberate de către autoritățile competente din străinătate, se va prezenta și traducerea în limba română a documentului, efectuată de un traducător autorizat). Pînă la momentul prezentării dovezii, autorizațiile rămîn înregistrate pe numele operatorului de transport rutier.
    (6) Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale declarate pierdute, furate, distruse și a celor false.
    (7) Operatorul de transport rutier este obligat să înceapă utilizarea autorizației de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale în termen de 30 de zile din momentul eliberării.
    (8) Autorizațiile de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale urmează a fi restituite Agenției în termen de 90 de zile din momentul eliberării acestora. Se interzice restituirea autorizațiilor neutilizate în termenul de valabilitate a acestora.
    (9) Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale cu deteriorări sau cu modificări efectuate de către operatorii de transport rutier.
    (10) Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale la efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizație.
    Art. 3150. – (1) În cazul transmiterii autorizației de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale altui operator de transport rutier, operatorii de transport rutier implicați sînt suspendați din sistemul informațional „e-Autorizație transport”, din momentul constatării, după cum urmează:
    a) la prima încălcare (o autorizație) – pe o perioadă de 1 lună;
    b) pentru încălcări repetate pe parcursul aceluiași an calendaristic – pe o perioadă de 3 luni.
    (2) În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale la efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizație, operatorului de transport rutier i se vor aplica, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizații, următoarele sancțiuni:
    a) la prima încălcare – avertizare;
    b) la a doua încălcare – suspendarea din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pe o perioadă de 1 lună;
    c) pentru încălcări ulterioare – suspendarea din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pe o perioadă de 3 luni.
    (3) În cazul declarării repetate a pierderii, furtului, distrugerii autorizațiilor de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale ori al utilizării autorizațiilor pierdute, furate, distruse, deteriorate și/sau modificate, precum și în cazul nerestituirii autorizațiilor în termenul stabilit sau al utilizării acestora cu depășirea termenului stabilit, parcul eligibil al operatorului de transport rutier, calculat la repartizare, se va diminua pentru următoarele 12 luni, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizații, după cum urmează:
    a) la a doua încălcare – cu 5% din numărul autovehiculelor;
    b) la a treia încălcare – cu 10% din numărul autovehiculelor;
    c) la a patra încălcare – cu 20% din numărul autovehiculelor;
    d) la a cincea încălcare – cu 30% din numărul autovehiculelor.
    (4) În cazul nerestituirii în termenul stabilit a autorizațiilor de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale, operatorului de transport rutier nu îi vor fi eliberate alte autorizații de același tip.
    (5) În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, unitare şi/sau multiple, false, operatorul de transport rutier este suspendat din sistemul informațional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 1 lună din momentul constatării.
    (6) Pentru tipul de autorizații de transport rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale cu stocul epuizat în momentul constatării abaterii, măsurile de sancționare se aplică din momentul suplinirii stocului cu acest tip de autorizații.
    (7) Suspendarea înregistrării în Registru și din sistemul informațional „e-Autorizație transport” se inițiază și se aplică în condițiile art. 28.
    (8) Măsurile de sancționare care atrag suspendarea sau retragerea autorizației deținute se aplică de către instanța de judecată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Măsurile de sancționare care nu atrag suspendarea sau retragerea autorizației deținute ori suspendarea înregistrării oficiale se aplică de Agenție.”
    20. Articolul 32:
    la alineatul (1), cuvintele „care dispune de licență de transport rutier” se substituie cu cuvintele „înregistrat oficial în Registru”;
    la alineatul (7), cuvintele „deținătoare de licență de transport rutier” se substituie cu cuvintele „ înregistrați oficial în Registru”.
    21. Articolul 38:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvîntul „rute” se substituie cu cuvintele „rute/curse”;
    litera d) se abrogă;
    la alineatul (12) litera c), cuvintele „copii conforme ale licenței de transport rutier” se substituie cu cuvintele „extrase din Registru”;
    articolul se completează cu alineatele (151) și (152) cu următorul cuprins:
    „(151) Pentru ridicarea autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate, operatorul de transport rutier se va prezenta la ghișeul unic al Agenției în termen de cel mult 5 zile de la data notificării prin sistemul informațional „e-Autorizație transport”.
    (152) În cazul operării unor modificări ce țin de ruta/cursa existentă sau de înregistrarea în Registru, în măsura în care aceste modificări atrag după sine înlocuirea autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate cu altele, operatorul de transport rutier este obligat să restituie organului emitent autorizațiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate eliberate anterior pentru ruta/cursa ce a suferit modificări.”
    la alineatul (21), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) operatorul de transport rutier a fost radiat din Registru;”
    la alineatul (25), textul „În cazul retragerii licenței de transport rutier” se substituie cu textul „În cazul radierii din Registru”.
    22. Articolul 39:
    la alineatul (16), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) operatorul de transport rutier a fost radiat din Registru;”
    la alineatul (19), textul „În cazul retragerii licenței de transport rutier” se substituie cu textul „În cazul radierii din Registru”.
    23. La articolul 40, cuvintele „licenței de transport rutier” se substituie cu cuvintele „înregistrării în Registru”.
    24. Articolul 42:
    la alineatul (2), cuvintele „regimului de notificare” se substituie cu cuvintele „regimului de notificare simplificată”, iar textul „ , cu excepţia serviciilor prestate de operatorii de transport rutier deţinători ai unei licenţe de transport rutier” se exclude;
    la alineatul (21), cuvintele „regimului de notificare” se substituie cu cuvintele „regimului de notificare simplificată”;
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvintele „aprobate de Agenție” se substituie cu cuvintele „aprobate de organul central de specialitate”;
    alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) copiile certificatelor de înmatriculare a vehiculelor rutiere.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Agenţia, în mod necondiționat și gratuit, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării, eliberează extrasul din Registru care confirmă depunerea notificării, înscrierea acesteia în Registrul de stat al întreprinderilor ce desfăşoară activitate de transport rutier în cont propriu și, de asemenea, prevede condiţiile de desfăşurare a activităţii în cauză.”
    alineatele (8) și (9) se abrogă.
    25. Articolul 43:
    la alineatul (4), cuvintele „autorizate de Agenție” se substituie cu cuvintele „acreditate și înregistrate”;
    la alineatul (71), cuvintele „autorizate de Agenție” se substituie cu cuvintele „acreditate și înregistrate”.
    26. La articolul 44 alineatul (2), cuvintele „autorizate de Agenție” se substituie cu cuvintele „acreditate și înregistrate”.
    27. La articolul 48:
    în partea introductivă, cuvintele „regimului de licențiere” se substituie cu cuvintele „înregistrării oficiale”;
    la litera h), cuvintele „obținerii licenței de transport rutier sau a” se substituie cu cuvintele „înregistrării oficiale sau a obținerii”.
    28. La articolul 58, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) extra