HGM504/2017
ID intern unic:  372060
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 504
din  04.07.2017
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor
în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova și abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 598
    MODIFICAT
   
HG796 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.825; în vigoare 03.08.18

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător prin HG796 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.825; în vigoare 03.08.18
    În temeiul art. 150 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), cu modificările ulterioare, și ținînd cont de angajamentele asumate de Republica Moldova ca urmare a aderării la Procesul de la Bologna, precum şi în scopul susţinerii mobilităţii academice în învățămîntul superior, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova, conform anexei nr. 1.
    2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu organele centrale de specialitate ale statului cu atribuții în domeniu şi instituţiile de învățămînt din Republica Moldova, va asigura implementarea prevederilor prezentei hotărîri, în limitele mijloacelor prevăzute anual în buget.
    21. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare va monitoriza, în procesul de evaluare externă a calității, implementarea standardelor de calitate în instituțiile de învățămînt superior și în instituțiile de învățămînt profesional tehnic din Republica Moldova care oferă  programe de studii pentru străini.
    [Pct.21 introdus prin HG796 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.825; în vigoare 03.08.18]
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                     Alexandru Jizdan

    Nr. 504. Chişinău, 4 iulie 2017.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.504
din 4 iulie 2017

REGULAMENT
cu privire la studiile străinilor în instituțiile
de învățămînt din Republica Moldova
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova (în continuare – Regulament) stabilește procedura de admitere a străinilor în instituțiile de învățămînt general, profesional tehnic și superior din Republica Moldova, condițiile de obținere a acceptului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, precum și responsabilitățile instituțiilor de învățămînt privind organizarea procesului de studii pentru străini.
    2. În sensul prezentului Regulament este utilizată noțiunea de „străin” definită de articolul 3 din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.
    3. Sub incidența prezentului Regulament nu cad cetățenii Republicii Moldova care posedă cetățenia altui stat în conformitate cu articolul 24 alineatul 4) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000.
    4. Străinii sînt înmatriculați în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova în conformitate cu legislația națională în vigoare, tratatele internaționale, proiectele/programele internaţionale/regionale la care Republica Moldova este parte, acordurile încheiate între instituțiile de învățămînt, acreditate în modul stabilit, precum şi contractele individuale încheiate între străini şi instituțiile de învățămînt.
    Străinii admiși la studii în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova sînt obligați să respecte Constituția și legislația Republicii Moldova, prevederile prezentului Regulament, precum și Regulamentul intern al instituției de învățămînt, beneficiind de drepturile și asumîndu-și obligațiile prevăzute de acestea.
    5. Admiterea în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova a străinilor se realizează în conformitate cu Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 și actele normative care reglementează procedura de admitere și organizare a procesului educațional la toate nivelurile de studii, după cum urmează:
    1) în învățămîntul general din Republica Moldova, în condițiile stabilite pentru cetățenii statului;
    2) în instituțiile de învățămînt profesional tehnic și superior de stat și private pe locuri cu achitarea taxei de studii de către persoane fizice și juridice în baza contractului încheiat cu instituția de învățămînt;
    3) pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru străinii admiși la studii în conformitate cu tratatele internaționale în domeniul educației la care Republica Moldova este parte.  
     Instituțiile de învățămînt din Republica Moldova organizează procesul de învățămînt pentru străini la programele de studii acreditate.
    Pe bază de reciprocitate, sînt admiși la studii la orice treaptă și nivel, fără achitarea taxelor de studii și suplimentar la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități și domenii generale de studiu, membrii personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi organismelor internaționale cu sediul în Republica Moldova, precum şi membrii familiilor acestora pe durata aflării lor în misiuni în Republica Moldova. Admiterea la studii se va realiza în baza ordinului ministrului educației, culturii și cercetării, în urma coordonării cu instituția de învățămînt, avînd drept temei solicitarea misiunii diplomatice/ organizației internaționale.
    Locurile de studii prevăzute la alineatul unu se ocupă în baza locurilor specificate în planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități și domenii generale de studiu şi în limitele capacității de școlarizare, conform procedurii de admitere stabilite de instituția de învățămînt.
    Cetățenii străini și apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova pot participa la concursul de admitere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic și superior de stat în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planului  de admitere cu finanțare bugetară, aprobat de Guvern, și în limita capacității instituționale a instituției de învățămînt.
    [Pct.5 subpct.3) modificat prin HG796 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.825; în vigoare 03.08.18]
    6. Străinii care sînt admiși la studii în instituțiile de învățămînt obțin dreptul de ședere provizorie pentru studii şi permisul de ședere provizorie în condițiile prevăzute de Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.
    7. Înmatricularea la studii în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova a străinilor se face cu acceptul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, eliberat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    71. Coordonarea cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a dosarelor străinilor candidați la studii în Republica Moldova prevăzută în prezentul regulament nu se aplică cetățenilor statelor semnatare a Convenției despre recunoașterea calificărilor referitor la studiile superioare din regiunea europeană, încheiată la 11 aprilie 1997 și ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 465/1999.
    [Pct.71 introdus prin HG796 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.825; în vigoare 03.08.18]
    72. Pentru categoriile de străini prevăzute la punctul 71, recunoașterea academică a actelor de studii și demersurile necesare către autoritatea competentă pentru străini, în vederea documentării străinilor, vor fi realizate de către instituțiile de învățămînt superior, instituțiile de învățămînt profesional tehnic și de către organele locale de specialitate din domeniul învățămîntului.
    [Pct.72 introdus prin HG796 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.825; în vigoare 03.08.18]
    73.  În urma examinării dosarelor depuse de categoriile de străini prevăzute  la punctul 71 și a realizării procedurilor de recunoaștere, instituțiile de învățămînt vor emite un act administrativ de accept la studii, cu indicarea perioadei de instruire sau, după caz, de respingere a candidatului.
    [Pct.73 introdus prin HG796 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.825; în vigoare 03.08.18]
    8. Studiile străinilor se efectuează în limba română sau, la solicitarea candidaților, într-o altă limbă, în funcție de oferta instituției de învățămînt.
II. ADMITEREA LA STUDII
Secțiunea 1
Studii în limba română
    9. Admiterea cetățenilor străini la programele de studii în care procesul de învățămînt pentru străini se desfășoară în limba română este condiționată de dobîndirea sau demonstrarea competențelor de comunicare în limba română.
    10. Competențele de comunicare în limba română în care se va realiza procesul de studii pot fi obţinute urmînd cursurile de pregătire pentru străini. În cadrul acestor cursuri, străinii asimilează cunoştinţe specifice profilului viitoarei pregătiri profesionale.
    11. Candidații pot fi înscriși la cursuri de pregătire pentru străini în instituțiile de învățămînt care au programe aprobate pentru organizarea cursurilor respective.
    12. Cursurile de pregătire pentru străini au o durată de 8 luni şi se finalizează cu obținerea unui certificat de absolvire, conform modelului aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    13. Instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova organizează cursuri de studiere a limbii (române/ruse/engleze ș.a.) cu o durata de 3 – 6 luni. Durata cursului de studiere a limbii se stabileşte în funcţie de solicitarea candidatului.     Certificatul de absolvire a cursurilor de studiere a limbii este eliberat de instituția de învățămînt superior, conform modelului aprobat la nivel instituțional.
    14. Sînt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire pentru străini la înscrierea la programe de studii superioare cu predare în limba română următoarele categorii de persoane:
    1) străinii care prezintă acte de studii (diplome, certificate, situații școlare) atestînd cel puțin un semestru de studii urmat, în limba română, într-o instituție de învățămînt din Republica Moldova sau de peste hotare;
    2) străinii care, în scopul înscrierii la studii, promovează testul de limbă română în urma examinării de către o comisie specializată din cadrul instituției de învățămînt pentru care optează candidatul;
    3) străinii care, în vederea înscrierii într-o instituție de învățămînt superior, prezintă certificate de competență lingvistică minimum de nivelul B2.
Secțiunea a 2-a
Studii în limbile străine
    15. Străinii pot opta pentru admitere la programe de studii în limbile de circulație internațională autorizate sau acreditate.
    16. La programele de studii superioare în care procesul de învățămînt se desfășoară într-o limbă străină, admiterea este condiționată de promovarea unui test de cunoștințe de limbă organizat de către fiecare instituție de învățămînt conform propriei metodologii.
    Sînt exceptați de la obligația de a susţine acest test:
    1) străinii care provin din țări unde limba oficială a statului este limba în care se vor realiza studiile;
    2) străinii care prezintă acte de studii ce demonstrează realizarea studiilor într-o limbă străină sau la facultăți de limbi străine;
    3) străinii care prezintă certificate de competență lingvistică minimum de nivelul B2.
    17. Străinii care posedă limba de studiu în care se realizează procesul de învățămînt nu sînt obligați să urmeze cursurile de pregătire pentru străini.
Secțiunea a 3-a
Înmatricularea elevilor străini în instituțiile de
învățămînt general și profesional tehnic

    18. În instituțiile de învățămînt general și profesional tehnic din Republica Moldova sînt înscriși elevii străini care:
    1) au acte ce atestă cetățenia altui stat;
    2) au reprezentanți legali cu domiciliul în Republica Moldova (în cazul minorilor);
    3) au acceptul prealabil al instituției de învățămînt la care doresc să studieze;
    4) promovează testele de aptitudini organizate pentru învățămîntul de artă și sport, după caz.
    19. Înscrierea străinilor în învățămîntul general se realizează, de regulă, pînă la data de 1 septembrie a anului academic. Totodată, în scopul asigurării accesului la educație și ținînd cont de interesul superior al copilului, înscrierea la studii în învățămîntul general poate fi realizată și pe parcursul anului de studii.
    Dosarul elevului străin care solicită înscrierea în învățămîntul general va conține următoarele documente:
    1) copii de pe actele de identitate ale elevului și ale reprezentantului său legal.
    2) copie și traducere legalizată de pe certificatul de naștere a copilului (după caz);
    3) copie și traducere legalizată de pe actul de studii/foii matricole din instituția de învățămînt în care a studiat anterior;
    4) cerere de înscriere la studii avizată de conducerea instituției de învățămînt și de organul local de specialitate în domeniul învățămîntului.
    Instituția de învățămînt prezintă dosarul elevului străin organului local de specialitate în domeniul învățămîntului pentru a fi transmis ulterior Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru eliberarea scrisorii de accept.
    Evaluarea dosarului elevului presupune analiza foilor matricole din străinătate și a curriculumului realizat în țara respectivă.
    Recunoașterea actelor/perioadei de studii se realizează fără măsuri compensatorii, pentru toate clasele absolvite în străinătate.
    La solicitarea reprezentantului legal al copilului, înscrierea se poate realiza și într-o clasă inferioară nivelului rezultat din actele de studii.
    [Pct.19 subpct.4) modificat prin HG796 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.825; în vigoare 03.08.18]
    20. Dosarul elevului străin care solicită înscrierea în învățămîntul profesional tehnic va fi prezentat pentru examinare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de către instituția de învățămînt primitoare pînă la începutul anului academic, în urma concursului de admitere și în limitele planului de admitere aprobat de Guvern.
    21. Dosarul candidatului la studii în instituțiile de învățămînt profesional tehnic va conține:
    1) copii de pe actele de identitate ale elevului și ale reprezentanților legali (după caz);
    2) copii și traduceri legalizate de pe actele de studii (apostilate/supralegalizate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a statului emitent şi a Republicii Moldova);
    3) cererea de înscriere la studii avizată de conducerea instituției de învățămînt profesional tehnic.
    22. Înmatricularea se realizează ca urmare a scrisorii de accept a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    [Pct.22 modificat prin HG796 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.825; în vigoare 03.08.18]
    23. Instituțiile de învățămînt general și profesional tehnic vor oferi suport pentru integrarea sociolingvistică a elevilor străini, în conformitate cu prevederile Legii nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova.
Secțiunea a 4-a
Înscrierea străinilor în învățămîntul superior
    24. Străinii sînt admiși în învățămîntul superior în Republica Moldova, ciclurile I-III (licență, master și doctorat), la studii superioare integrate de specialitate, rezidenţiat şi studii postdoctorale, pe baza actelor de studii care permit accesul la nivelul corespunzător de studii.
    [Pct.24 modificat prin HG796 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.825; în vigoare 03.08.18]
    25. Dosarele străinilor depuse la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru confirmarea dreptului de înmatriculare în învățămîntul superior vor conține următoarele acte:
    1) formularul de înscriere conform modelului aprobat de instituția de învățămînt superior;
    2) copia de pe pașaportul național cu termenul de valabilitate de cel puțin un an de zile;
    3) copia și traducerea legalizată de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care nu este întocmit într-o limbă de circulație internațională.
    4) copia de pe certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire pentru străini (după caz);
    5) copia și traducerea legalizată de pe diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – pentru înmatriculare la ciclul I (licență) sau la studii superioare integrate;
    6) copia și traducerea legalizată de pe diploma de licență și de pe suplimentul la diplomă sau echivalentele acestor acte – pentru înmatriculare la ciclul II (master sau la rezidenţiat);
    [Pct.25 subpct.6) modificat prin HG796 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.825; în vigoare 03.08.18]
    7) copia și traducerea legalizată de pe diplomei de licență, diploma de master și suplimentele la diplome sau echivalentele acestora – pentru înmatriculare la ciclul III (doctorat).
    8) declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea actelor prezentate.
    Actele menționate la subpunctele 5-7 vor fi apostilate/supralegalizate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a statului emitent şi a Republicii Moldova şi traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.
    26. Străinii sînt admiși în învățămîntul superior în Republica Moldova, ciclurile I-III (licență, master și doctorat), la studii superioare integrate de specialitate, rezidențiat şi studii postdoctorale de două ori pe an, pînă la 15 octombrie și 15 februarie conform calendarului academic aprobat de către instituția de învățămînt, iar pentru studii superioare cu frecvență redusă și la distanță, ciclul I și II, de două ori pe an, pînă la 1 decembrie și 1 martie a anului academic în curs, cu condiția eliberării scrisorilor de accept a candidaților la studii de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va elibera scrisori de accept la studii a străinilor, participanți în programe de mobilitate academică, pe parcursul anului, în conformitate cu condițiile și termenele prevăzute în programul de mobilitate.
    [Pct.26 modificat prin HG796 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.825; în vigoare 03.08.18]
    27. Procedura de admitere aplicată candidaților străini la studii în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova se desfășoară astfel:
    1) străinii transmit dosarele pentru admitere direct instituțiilor de învățămînt superior pentru care optează;
    2) instituțiile de învățămînt superior evaluează dosarele conform reglementărilor legale în vigoare și comunică Ministerului Educației, Culturii și Cercetării lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
    3) lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii va fi însoțită de o copie a dosarului candidatului conform punctului 25;
    4) după analiza dosarului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării emite scrisoarea de accept sau respingere a candidatului la studii;
    5) dosarele incomplete nu vor examinate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor instituțiile de învățămînt superior vor relua pașii descriși în procedura de admitere în vederea examinării acestora de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Dosarele respinse repetat nu vor fi examinate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    28. Străinul admis la studii în învățămîntul superior din Republica Moldova poartă răspundere pentru autenticitatea și veridicitatea actelor prezentate în dosar, iar instituţia de învăţămînt superior va purta responsabilitate pentru completarea, pînă la sfîrșitul primului an academic, a dosarului cu actele de studii în original.
Secțiunea a 5-a
Transferul studenților străini
    29. Străinii care au realizat perioade de studii în altă țară pot să-și continue studiile în învățămîntul superior din Republica Moldova în următoarele condiții:
    1) sînt titulari ai unui act de studii ce permite accesul la nivelul de studii pentru care optează;
    2) au realizat studii la o instituție de învățămînt superior din străinătate recunoscută de autoritățile statului respectiv;
    3) dețin foi matricole aferente studiilor efectuate;
    4) au acceptul prealabil al instituției de învățămînt superior din Republica Moldova.
    30. Transferul se poate realiza pentru anul II şi următorii, cu excepția ultimului an de studii.
    31. Transferul este permis numai după încheierea anului de studii, dar nu mai tîrziu de data de 1 octombrie a noului an de studii, şi se realizează în următoarele condiții:
    1) numai la specialitățile din același domeniu de studiu/domeniu de formare profesională sau înrudite;
    2) prin respectarea condițiilor de admitere la programul de studii și promovarea anului de studii;
    3) pe locurile disponibile, în limitele cotei de înmatriculare în anul respectiv.
    32. În cazul transferului, dosarul străinului prezentat pentru examinare la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va conține, în afară de actele prevăzute la punctul 25, următoarele documente:
    1) foile matricole aferente studiilor realizate – copii și traduceri legalizate, după caz;
    2) certificate doveditoare de cunoaştere a limbii în care se vor realiza studiile;
    3) decizia instituției de învățămînt privind anul de studii la care va fi înscris candidatul sau diferențele de program ce urmează a fi susținute.
III. OBLIGAȚIILE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT
    33. Instituțiile de învățămînt care prestează servicii educaționale străinilor au următoarele responsabilități:
    1) perfectarea corectă a documentelor în termenele prevăzute de actele normative în vigoare, care reglementează modul de invitare şi documentare a şederii pe teritoriul Republicii Moldova a străinilor;
    2) organizarea calitativă a procesului de instruire;
    3) informarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării şi a autorităţilor competente despre acţiunile ilegale desfăşurate de străini pe teritoriul Republicii Moldova, care atentează la securitatea statului, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea populaţiei, inclusiv acţiunile cu caracter ideologic și religios ce contravin legislaţiei în vigoare, în temeiul informaţiei prezentate de organele abilitate cu referire la acţiunile ilegale ale studenţilor;
    4) prezentarea către 1 ianuarie a rapoartelor statistice anuale cu privire la numărul de străini înmatriculați, în conformitate cu modelul-tip aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    5) instruirea obligatorie a cetățenilor străini cu privire la legislaţia ce vizează regimul străinilor în Republica Moldova, cu atenţionarea asupra consecinţelor ce pot surveni în cazul nerespectării legislaţiei naţionale în domeniu.
    34. În cazul exmatriculării străinilor, instituția de învățămînt este obligată să transmită autorității competente pentru străini, în termen de 5 zile lucrătoare, extrasul din ordinul de exmatriculare şi permisul de ședere provizorie.
    35. În cazul exmatriculării străinilor din motive de pierdere a legăturii cu instituția de învățămînt, aceasta va informa autoritatea competentă pentru străini în termen de 5 zile lucrătoare.
IV. LEGALIZAREA ACTELOR DE STUDII ELIBERATE
STRĂINILOR

    36. Străinii care au însuşit în volum deplin programul de studii şi au susţinut examenele de finalizare a unui nivel de studii, la plecarea lor din ţară, urmează să legalizeze actele de studii obținute, în condițiile prevăzute de Regulamentul privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.163 din 15 februarie 2007, Regulamentul cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 421 din 26 iunie 2013, și Regulamentul cu privire la recunoașterea, echivalarea și autentificarea actelor de studii și a calificărilor, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării.
V. DISPOZIŢII SPECIALE
    37. Cetățenii statelor-membre ale CSI și ai Țărilor Baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare pot participa la concursul de admitere în învățămîntul profesional tehnic și superior, în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limitele locurilor aprobate în planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități și domenii generale de studiu, pe locurile cu finanțare de la buget sau cu taxă de studii.
    38. Scrisoarea de acceptare, eliberată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, este valabilă doar pentru instituția de învățămînt superior pentru care a fost emisă, începînd cu anul academic pentru care a fost emisă și pentru ciclul de studii respectiv. Orice schimbare în parcursul studiilor străinului, ce contravine conținutului scrisorii de accept inițiale, va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățămînt implicate, prin emiterea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a unei noi scrisori de acceptare.
    39. Înmatricularea la studii, mobilitatea academică, schimbarea domeniului de studii, restabilirea la studii, transferul (de la o instituție de învățămînt/formă de învățămînt la alta) se realizează cu aprobarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în temeiul Regulamentului de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării.

Anexa nr. 2
 la Hotărîrea Guvernului nr.504
din 4 iulie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 21 iunie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la instruirea străinilor în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 138-140, art. 824).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 140 din 7 februarie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.746 din 21 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.25-27, art. 164).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 978 din 12 august 2008 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.746 din 21 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 167-168, art. 995).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 19 august 2010 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.746 din 21 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.153-154, art. 848).
    5. Punctul 3 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 8 iulie 2011 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 114-116, art. 568).