OMSC562/299/2017
ID intern unic:  372086
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 562/299
din  30.06.2017
cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 492/139-A
din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală” și a Ordinului nr. 733/500-A
din 23 septembrie 2016 despre modificarea şi completarea Ordinului
nr.492/139-A din 22 aprilie 2013
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 1214a
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1234 din 5 iulie 2017
Ministru _______ Vladimir Cebotari
                                                   


    În temeiul prevederilor art.2 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995, alin.(3) art.5 şi alin.(6) art.6 din Legea cu privire la medicamente, nr.1409 din 17 decembrie 1997, Hotăririi Guvernului cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nr.1372 din 23 decembrie 2005, în scopul asigurării accesului populaţiei la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în condiţii de ambulator şi întru executarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1471 din 24 decembrie 2007, Planului de acţiuni al Guvernului 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.890 din 20.07.2016, Deciziei Consiliului pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală din 27.06.2017, precum și în temeiul pct. 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, şi pct.29 lit. e) din Statutul Companiei Naţională de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002,
ORDONĂM:
    1. Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr. 492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 915 din 2 mai 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 110-113, art. 679), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) Anexa nr.1 se modifică şi se expune în redacţie nouă, conform anexei la prezentul ordin.
    2) în textul Ordinului punctul 2, subpunctul 4) se modifică și se completează: 
    a) după litera i) se completează cu două literele i1) - i2), cu următorul conţinut:
    „i1) medicamentele compensate incluse în Secţiunea II, Capitolul 2, subpct. 2.2) din Anexa nr.1 la prezentul ordin se prescriu copiilor cu vîrsta 0-18 ani pentru tratamentul pneumoniei, bronșitei cronice simple și mucopurulente cu exacerbare şi se compensează integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    i2) medicamentele compensate incluse în Capitolul 2, subpct. 2.3) Secţiunea II din Anexa nr.1 la prezentul ordin se prescriu copiilor cu vîrsta 0-18 ani pentru tratamentul pancreatitei cronice, pancreatitei reactive la copii şi se compensează integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;
    b) litera j) textul ”subpct 2.2)” se substituie cu textul ”subpct 2.4)”.
    2. Punctul 2 al Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr. 733/500A din 23 septembrie 2016 despre modificarea şi completarea Ordinului nr.492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” se abrogă.
    3. Compania Națională de Asigurări în Medicină va asigura achitarea neîntreruptă a cheltuielilor pentru medicamente compensate din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în baza rețetelor eliberate, conform actelor normative în vigoare.
    4. Pentru medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, excluse din Listă prin prezentul Ordin, cheltuielile pentru rețetele prescrise pînă la data de 04.07.2017 vor fi achitate conform termenului de valabilitate al rețetelor.
    5. Ministerul Sănătății și Compania Naţională de Asigurări în Medicină vor asigura informarea tuturor lucrătorilor medicali, farmaciştilor şi a populaţiei despre modificările survenite în lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum și modul lor de compensare.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Liliana Iașan, viceministru și a dlui Iurie Osoianu, vicedirector general.

    MINISTERUL SĂNĂTĂȚII                                    Ruxanda GLAVAN
    DIRECTORUL GENERAL
    Al CNAM                                                                  Dmitrii PARFENTIEV

    Nr. 562/299-A. Chişinău, 30 iunie  2017.


    anexa