LPC148/2017
ID intern unic:  372265
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 148
din  14.07.2017
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 479     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 124–125, art. 989), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Conform indicelui de vîrstă, rezerva Forţelor Armate se împarte în:
    a) rezerva de clasa I, în care se află rezerviştii pînă la împlinirea vîrstei:
    – de 55 de ani – pentru efectivul de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri;
    – de 60 de ani – pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare și superioare;
    – de 65 de ani – pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme;
    b) rezerva de clasa II, în care se află rezerviştii cu vîrste:
    – de peste 55 de ani, pînă la împlinirea vîrstei de 60 de ani – pentru efectivul de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri;
    – de peste 60 de ani, pînă la împlinirea vîrstei de 65 de ani – pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare și superioare;
    – de peste 65 de ani, pînă la împlinirea vîrstei de 70 de ani – pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme.”
    2. La articolul 14 alineatul (1), cuvîntul „temporară” se exclude.
    3. Articolul 15:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Termenele de aflare a rezerviştilor în grade militare pentru conferirea următorului grad militar se stabilesc după cum urmează:
    a) pentru subofiţerii în rezervă cu gradul militar de:
    – plutonier în rezervă – 6 ani;
    – plutonier-major în rezervă – 7 ani;
    b) pentru ofiţerii în rezervă cu gradul militar de:
    – locotenent în rezervă – 4 ani;
    – locotenent-major în rezervă – 5 ani;
    – căpitan în rezervă – 5 ani;
    – maior în rezervă – 6 ani;
    – locotenent-colonel în rezervă – 7 ani.”
    alineatul (3):
    la litera a), textul „de către conducătorul organului administrativ-militar teritorial” se substituie cu textul „de către conducătorul organului administrativ-militar central”;
    la litera b), textul „de către conducătorul organului administrativ-militar central” se substituie cu textul „de către şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Nu se acordă grade militare înainte de termen rezerviștilor, cu excepţia persoanelor prevăzute la alin. (6).”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Persoanelor cu funcţii de demnitate publică, la numirea în funcţiile respective, în cazul în care acestea se află în rezerva activă a Forţelor Armate şi a expirat cel puţin o jumătate din termenul de aflare în ultimul grad militar deţinut în rezervă, iar pentru merite deosebite în apărarea ţării pe timp de război, indiferent de termenul de aflare în acest grad, le poate fi acordat, înainte de termen, o singură dată, gradul militar următor.”
    Art. II. – Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137–138, art. 1054), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (3), textul „instituţiilor militare de învăţămînt” se substituie cu textul „instituțiilor de învățămînt din domeniul milităriei”.
    2. La articolul 17, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    3. La articolul 18 alineatul (3) litera c), textul „instituţiile de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei”.
    4. La articolul 20 alineatul (1), textul „instituţiilor de învăţămînt militar ale Forţelor Armate” se substituie cu textul „instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei”.
    5. Articolul 22 alineatul (1):
    la litera a), textul „45 de ani” se substituie cu textul „50 de ani”;
    la litera b), textul „50 de ani” se substituie cu textul „55 de ani”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme – 60 de ani.”
    6. La articolul 26 alineatul (1), textul „40 de ani” se substituie cu textul „45 de ani”.
    7. Articolul 27:
    în titlul articolului și la alineatele (1), (3), (4) și (5), textul „instituţiile de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei”;
    la alineatul (2), textul „instituţiile de învăţămînt militar superior” se substituie cu textul „instituţiile de învăţămînt superior din domeniul milităriei”.
    8. La articolul 29 alineatul (4) litera g), textul „instituţiile de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei”.
    9. La articolul 31, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Amînarea încorporării în serviciul militar în termen, dictată de necesitatea continuării studiilor, se acordă recruţilor care îşi fac studiile în instituţii de învăţămînt secundar, ciclul I – gimnazii și ciclul II – licee, în instituții de învăţămînt profesional tehnic secundar – școli profesionale, în instituții de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – colegii ori în instituţii de învăţămînt superior – universități, academii de studii, institute, şcoli superioare, şcoli de înalte studii etc., cu orice formă de instruire, pe termenul stabilit de programele de studii.”
    10. La articolul 34 alineatele (1) și (4), textul „instituţiilor civile de învăţămînt superior universitar” se substituie cu textul „instituţiilor de învăţămînt superior”.
    11. La articolul 35, textul „instituţiilor de învăţămînt superior universitar” se substituie cu textul „instituţiilor de învăţămînt superior”.
    12. Articolul 41:
     la alineatul (1), textul „instituţiile de învăţămînt superior universitar de stat” se substituie cu textul „instituţiile publice de învăţămînt superior”;
    la alineatul (3), textul „instituţiilor civile de învăţămînt superior” se substituie cu textul „instituţiilor de învăţămînt superior”.
    13. La articolul 44, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Ministerul Afacerilor Interne are obligația:
    a) să acorde ajutor autorităţilor administraţiei publice locale şi centrelor militare privind luarea în evidenţă militară a cetăţenilor, încorporarea acestora în serviciul militar în termen, în cel cu termen redus sau în serviciul civil, privind prezentarea rezerviştilor la exerciţii și antrenamente militare, la concentrări militare şi să exercite controlul asupra respectării de către cetăţeni a regulilor de evidenţă militară;
    b) să-i caute şi să-i reţină pe rezerviştii şi recruţii care nu s-au prezentat, conform ordinului de chemare, la centrele militare, precum şi pe militarii care au părăsit fără permisiune unitatea militară sau locul serviciului.”
    Art. III. – Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129–131, art. 618), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    la noţiunea „unităţi militare”, textul „întreprinderile şi” se exclude;
    noțiunea „instituții de învățămînt militar” va avea următorul cuprins:
    „instituții de învățămînt în domeniul milităriei – instituţii de învăţămînt care pregătesc cadre militare;”
    la noțiunea „membri ai familiei militarului”, textul „învăţămînt de zi” se substituie cu textul „învăţămînt cu frecvență”.
    2. La articolul 9 alineatul (7), textul „Autorităţile publice competente şi conducătorii structurilor militare sînt obligaţi” se substituie cu textul „Autorităţile publice au obligația”.
    3. Articolul 13:
    la alineatul (1), textul „instituţiile de învăţămînt militar superior, postuniversitar” și textul „instituţii militare de învăţămînt” se substituie cu textul „instituții de învățămînt superior din domeniul milităriei” și, respectiv, textul „instituții de învățămînt din domeniul milităriei”;
    la alineatul (2), textul „instituţiile civile de învăţămînt superior, postuniversitar” se substituie cu textul „instituții de învățămînt superior”;
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Militarii prin contract care au vechimea în serviciul militar de 10 ani sau mai mult au dreptul de a-şi face studiile pe cheltuiala structurii militare în instituţii de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar, superior sau să urmeze alte forme de perfecţionare profesională decît cele din domeniul milităriei, precum învățămîntul cu frecvenţa redusă, în limita alocaţiilor bugetare.
    (5) Cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar în termen cu rezultate deosebite, la recomandarea comandantului unităţii militare, au dreptul de a fi înmatriculați în instituţiile de învățămînt din domeniul milităriei fără a susţine examene de admitere, de asemenea ei pot fi înmatriculați în alte instituţii de învăţămînt, cu condiţia că vor susţine examenele de admitere și vor corespunde cerinţelor de înmatriculare, în limitele stabilite de Guvern.”
    la alineatul (6), textul „instituţiile de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei”;
    la alineatul (7), textul „instituţiile de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei”;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Militarii prin contract care, în interesul structurii militare, își fac studiile cu frecvență sau cu frecvenţă redusă în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior din domeniul milităriei (ciclul II – studii superioare de master și ciclul III – studii superioare de doctorat) beneficiază de soldă lunară în mărime deplină.”
    4. Articolul 14:
    la alineatul (3), textul „instituţiilor de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei”;
    alineatele (9), (11) şi (12) vor avea următorul cuprins:
    „(9) Absolvenţilor studiilor superioare de licență (ciclul I) din cadrul instituțiilor de învățămînt din domeniul milităriei, imediat după absolvire, li se acordă un concediu obligatoriu cu durata de 30 de zile calendaristice.”
    „(11) Neacordarea concediului anual obligatoriu în decurs de 2 ani consecutiv este interzisă. În caz de eliberare din serviciul militar, militarul prin contract are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite. Modul de calcul al compensaţiei pentru concediul de odihnă anual nefolosit este stabilit de Guvern.
    (12) Militarii prin contract beneficiază de concedii de odihnă anuale suplimentare plătite, care se acordă conform legislaţiei în vigoare.”
    alineatul (13) se abrogă.
    5. La articolul 15 alineatul (8) litera c), textul „dacă ei au îndeplinit serviciul militar timp de 25 de ani şi mai mult” se substituie cu textul „dacă ei beneficiază de pensie viageră pentru vechime în muncă, stabilită de Casa Națională de Asigurări Sociale, conform legislaţiei în vigoare”.
    6. Articolul 19:
    la alineatul (3), textul „în temeiul art. 35 alin. (3) lit. a)” se substituie cu textul „în temeiul art. 35 alin. (3) lit. a) sau m)”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul eliberării, în mod repetat, din serviciul militar prin contract, indemnizaţia unică se acordă în mărimea care exclude valoarea soldelor lunare primite anterior.”
    7. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Asigurarea obligatorie de stat a vieţii
                           şi sănătăţii militarilor
    (1) Militarii sînt supuşi asigurării obligatorii de stat în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Viaţa şi sănătatea militarilor sînt asigurate de stat, fiind stabilită o indemnizaţie unică.
    (2) În caz de deces al militarului în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar sau în caz de deces al acestuia înainte de expirarea unui an de la trecerea în rezervă ca urmare a unei traume (schilodire, rănire, contuzie) suferite în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar, membrii familiei militarului vor primi, în cote-părţi egale, o indemnizaţie unică:
    a) pentru militarul prin contract – echivalentă cu solda lunară, cuvenită în luna decesului sau a trecerii în rezervă, pentru 10 ani;
    b) pentru militarul în termen sau cu termen redus şi rezervistul care, la ziua chemării la concentrări, nu a fost încadrat în cîmpul muncii – echivalentă cu salariul mediu pe ţară în I trimestru al anului decesului ori trecerii în rezervă, pentru 10 ani;
    c) pentru rezervistul chemat la concentrări militare care, pînă la încadrare, a activat în cîmpul muncii – echivalentă cu salariul pentru 10 ani, pornind de la salariul mediu de care acesta a beneficiat în I trimestru al anului decesului sau al încheierii concentrărilor, care însă nu va fi mai mic decît salariul mediu pe ţară în I trimestru al anului decesului sau al încheierii concentrărilor.
    (3) În cazul survenirii unei dizabilităţi a militarului ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar, acesta va beneficia de o indemnizaţie unică în următoarele cuantumuri procentuale de la suma prevăzută la alin. (2) în caz de deces:
    a) 100% – pentru dizabilitate severă;
    b) 80% – pentru dizabilitate accentuată;
    c) 60 % – pentru dizabilitate medie.
    (4) În cazul survenirii incapacităţii temporare de muncă a militarului ca urmare a unei traume (schilodire, rănire, contuzie) suferite în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar, acesta va beneficia de o indemnizaţie unică, pornind de la următoarele cuantumuri procentuale de la suma prevăzută la alin. (2) în caz de deces:
    a) 3% – pentru o traumă uşoară;
    b) 5% – pentru o traumă accentuată;
    c) 7% – pentru o traumă gravă.
    (5) Plata indemnizaţiilor unice prevăzute la alin. (2) şi (3) se face luîndu-se în calcul plăţile primite anterior.
    (6) Plata indemnizaţiei unice nu se face în cazurile în care evenimentul asigurat a survenit ca urmare a:
    a) unei activităţi a militarului ce nu ţine de îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar;
    b) sinuciderii militarului sau a unei tentative de suicid a acestuia, dacă acţiunile respective nu au fost provocate de o stare patologică sau de acţiuni de constrîngere;
    c) consumului benevol de băuturi alcoolice, droguri ori substanţe psihotrope (toxice);
    d) aflării militarului, fără permisiunea comandantului (şefului), în afara locului de staţionare a unităţii militare;
    e) vătămării sănătății și integrității corporale a militarului din vina acestuia și care nu a cauzat incapacitatea temporară de muncă a acestuia;
    f) aflării militarului în afara locului de staţionare a unităţii militare – la odihnă, în învoire sau în concediu ori ca urmare a aflării acestuia, fără învoire, în afara locului de staţionare a unităţii militare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. i)–n) din Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
    g) comiterii unei infracțiuni de către militar sau rezervist.
    (7) Cazurile specificate la alin. (6) se consideră accidente produse în afara timpului îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar.
    (8) Modul şi condiţiile de plată a indemnizaţiilor unice se stabilesc de către Guvern.
    (9) Prevederile alin. (1)–(6) nu se aplică militarilor/rezerviștilor decedaţi ca urmare a unei boli acute care nu a produs vătămarea, inclusiv violentă, a sănătății și integrității lor corporale. În asemenea cazuri, membrilor de familie ai militarilor/rezerviștilor decedaţi li se plăteşte o indemnizaţie unică în mărime de 12 salarii de întreţinere (salariul funcţiei şi sporul pentru gradul militar).
    (10) Legătura cauzală în cazurile de asigurare prevăzute de prezentul articol se stabileşte de către Comisia centrală de expertiză medico-militară a Forţelor Armate ale Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, aprobat de Guvern.”
    8. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Dreptul la locuință
    (1) Militarii în termen şi cei cu termen redus, precum şi rezerviştii chemaţi la concentrare sînt cazaţi la locul de îndeplinire a serviciului militar. Cazarea trebuie să corespundă normelor stabilite de regulamentele militare.
    (2) Militarul prin contract care nu dispune de locuință în garnizoana respectivă, împreună cu membrii familiei sale, beneficiază de locuinţă de serviciu pentru perioada de activitate, conform normelor stabilite de legislaţia în vigoare, dacă unitatea militară în care acesta își îndeplineşte serviciul militar deţine locuințe de serviciu libere.
    (3) Locuința de serviciu repartizată militarului nu poate fi înstrăinată sub nicio formă. În caz de eliberare din serviciul militar prin contract, militarul este obligat să elibereze locuința de serviciu într-un termen de 3 luni, indiferent de perioada aflării în serviciul militar.
    (4) Nu pot fi evacuaţi, în decurs de 3 ani, din locuinţele de serviciu fără acordarea unei alte locuinţe, în cazul în care nu dispun de locuinţă pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) militarii prin contract care au contractat o dizabilitate severă, accentuată sau medie în legătură cu îndeplinirea obligațiilor serviciului militar;
    b) militarii prin contract care au atins vîrsta de pensionare şi locuiesc singuri în locuinţa de serviciu;
    c) membrii de familie a militarului prin contract căruia i-a fost acordată locuinţa de serviciu şi care a decedat în timpul îndeplinirii obligațiilor serviciului militar;
    d) militarii prin contract trecuți în rezervă, care sînt persoane singure și care locuiesc împreună cu copiii minori.
    (5) În cazul în care militarului prin contract nu i se poate oferi o locuinţă de serviciu corespunzătoare, acesta va beneficia de o indemnizaţie pentru închirierea locuinţei în mărimea şi în modul stabilite de Guvern.”
    9. La articolul 22 alineatul (3), textul „instituţiilor de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei”.
    10. La articolul 23 alineatul (1), textul „instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior” se substituie cu textul „instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi în instituţiile de învăţămînt superior”.
    11. La articolul 26 litera c), textul „şi prevederile regulamentelor militare” se substituie cu textul „ , prevederile regulamentelor militare și ale Codului de conduită profesională a militarilor prin contract”.
    12. Articolul 28:
    alineatul (4):
    în partea introductivă, textul „studii medii de cultură generală, gimnaziale, liceale, medii de specialitate sau superioare” se substituie cu textul „studii gimnaziale, liceale, profesionale tehnice sau superioare”;
    la litera d), textul „instituţiilor de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei”;
    la alineatul (5), textul „şcolii medii de cultură generală” se substituie cu textul „unei instituţii de învăţămînt secundar din ciclul II (liceului)”;
    la alineatul (9), textul „instituţiile de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei”.
    13. Articolul 29:
     în titlul articolului și la alineatul (7), textul „instituţiilor de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei”;
    la alineatele (1), (2) și (3), textul „instituţiile de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei”;
    la alineatul (4), în ambele cazuri, și la alineatele (5) și (6), textul „instituţia de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţia de învăţămînt din domeniul milităriei”.
    14. La articolul 31 alineatul (2) litera e), textul „de ofiţeri ai Comandamentului Suprem al Forţelor Armate” se substituie cu textul „de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, de comandant al Trupelor de Carabinieri”.
    15. La articolul 32 alineatul (4) litera a), textul „instituţiile de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei”.
    16. Articolul 33:
    la alineatul (1) litera a) liniuţa a doua, textul „studii medii de cultură generală, liceale, medii de specialitate sau superioare” se substituie cu textul „studii gimnaziale, liceale, profesionale tehnice sau superioare”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Se stabilesc următoarele termene de aflare în gradele militare:
    a) pentru efectivul de subofiţeri:
    – plutonier – 5 ani;
    – plutonier-major – 6 ani;
    b) pentru corpul de ofiţeri:
    – locotenent – 3 ani;
    – locotenent-major – 4 ani;
    – căpitan – 4 ani;
    – maior – 5 ani;
    – locotenent-colonel – 6 ani.”
    la alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) care nu corespund cerințelor stabilite de Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forțele Armate.”
    17. Articolul 35:
    la alineatul (2) litera d), textul „ofiţerii Comandamentului Suprem al Forţelor Armate” se substituie cu textul „şeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandantul Trupelor de Carabinieri”;
    la alineatul (3) litera e), textul „instituţia de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituția de învățămînt din domeniul milităriei”, iar textul „instituţiilor de învăţămînt militar” – cu textul „instituţiilor respective”;
    la alineatul (11), textul „instituţiilor de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei”;
    la alineatul (12), textul „instituţiile de învăţămînt militar” se substituie cu textul „instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei”.
    18. Legea se completează cu articolul 371 cu următorul cuprins:
    „Articolul 371.  Măsuri de asigurare a integrităţii profesionale
                              a militarilor
    (1) Pentru asigurarea integrităţii profesionale a militarilor, subdiviziunea specializată din cadrul structurii militare efectuează monitorizarea stilului de viaţă al acestora, cu respectarea dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu scopul de a identifica corespunderea dintre:
    a) nivelul de trai al militarului și nivelul legal de remunerare a acestuia şi a persoanelor cu care duce o viață comună;
    b) conduita militarului și exigenţele de conduită ireproşabilă stabilite prin Codul de conduită profesională a militarilor prin contract, aprobat de către conducătorul structurii militare.
    (2) Procedura de monitorizare a stilului de viaţă al militarilor se stabileşte de către conducătorul structurii militare.”
    Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, rezerviştii care urmează să fie trecuţi în retragere se menţin în rezerva Forţelor Armate pînă la atingerea vîrstei-limită de aflare în această rezervă, conform indicelui de vîrstă prevăzut la art. I pct. 1 din prezenta lege (art. 5 alin. (3) din Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate).
    (3) Militarilor prin contract cărora, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, le-a expirat cel puţin o jumătate din termenul de aflare în gradul militar deţinut, în cazul în care corespund cerinţelor stabilite de Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, prin derogare de la prevederile art. III pct. 16 din prezenta lege (art. 33 alin. (2) și (6) din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor), le poate fi acordat gradul militar următor.
    (4) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea în concordanță a legislației în vigoare cu prezenta lege;
    b) va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 148. Chișinău, 14 iulie 2017.