ACC3/2017
ID intern unic:  372524
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
AVIZ Nr. 3
din  31.10.2017
la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13
din Constituția Republicii Moldova
(limba română)
(sesizarea nr. 134c/2017)
Publicat : 17.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 399-410     art Nr : 97     Data intrarii in vigoare : 31.10.2017
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională, statuând în componenţa:
    Dl Tudor PANȚÎRU, preşedinte,
    Dl Aurel BĂIEŞU,
    Dl Igor DOLEA,
    Dl Victor POPA,
    Dna Victoria IFTODI,
    Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
    cu participarea dnei Eugenia Mîța, grefier,
    Având în vedere sesizarea depusă la 13 octombrie 2017
    şi înregistrată la aceeaşi dată,
    Examinând sesizarea menţionată în camera de consiliu,
    Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
    Deliberând în camera de consiliu,
    Adoptă următorul aviz:
    PROCEDURA
    1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 13 octombrie 2017 de către Carp Lilian, Tudor Deliu, Valeriu Ghilețchi, Mihaela Spătaru, Iurie Leancă, Eugen Carpov, Octavian Grama, Gheorghe Mocanu, Simion Grișciuc, Iurie Dîrda, Maria Ciobanu, Grigore Cobzac, Aliona Goța, Iurie Țap, Vadim Pistrinciuc, Ștefan Creangă, Eugen Bodarev, Vladimir Hotineanu, Nicolae Olaru, Iurie Chiorescu, Mihai Ghimpu, Alina Zotea, Roman Boțan, Petru Cosoi, Ion Apostol, Ion Casian, Ștefan Vlas, Nae Simion Pleșca, Ion Balan, Nicolae Juravschi, Oleg Ogor, Vladimir Cernat, Artiom Gutium, Valerian Bejan, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul prevederilor art. 135 alin. (1) lit. c) şi art. 141 alin. (1) lit. b) din Constituția Republicii Moldova, art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 4 alin. (1) lit. c), art. 38 alin. (2), art. 63  lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, prin care se solicită avizarea proiectului de lege pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova.
    2. Proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Constituţie este expus în următoarea redacție:
    „Articol unic – La alineatul (1), articolul 13 din Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78 din 29 martie 2016, art. 140), sintagma „limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine” se substituie cu sintagma „limba română”.
    LEGISLAŢIA PERTINENTĂ
    3. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr.78, art.140) sunt următoarele:
Articolul 7
Constituţia, Lege Supremă
    „Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.”
Articolul 13
Limba de stat, funcţionarea celorlalte limbi
    (1) Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcţionând pe baza grafiei latine.
    [...]”
Articolul 72
Categorii de legi
    „(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
    (2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei.
     [...]”
Articolul 135
Atribuţiile [Curţii Constituţionale]

    „(1) Curtea Constituţională:
    [...]
    c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
     [...]”
Articolul 140
Hotărârile Curţii Constituţionale
    „(2) Hotărârile Curţii Constituţionale sunt definitive şi nu pot fi atacate.”
Articolul 141
Iniţiativa revizuirii
    „(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de:
    [...]
    b) un număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament;
    [...]
    (2) Proiectele de legi constituţionale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători.”
Articolul 142
Limitele revizuirii
    „(1) Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale.
    (2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
    (3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război.”
Articolul 143
Legea privind modificarea Constituţiei
    „(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituţiei după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două treimi din deputaţi.
    (2) Dacă, de la prezentarea iniţiativei cu privire la modificarea Constituţiei, Parlamentul nu a adoptat timp de un an legea constituţională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.”
    ÎN DREPT
    4. Din conţinutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează revizuirea Constituţiei, prin modificarea articolului 13 (Limba de stat, funcţionarea celorlalte limbi).
    5. Competenţa Curţii Constituţionale de a soluţiona prezenta cauză este prevăzută de dispoziţiile articolului 135 alin. (1) lit. c) din Constituţie, potrivit cărora Curtea Constituţională se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei.
    I. OBLIGATIVITATEA EXECUTĂRII HOTĂRÎRILOR CURŢII CONSTITUŢIONALE
    6. Curtea subliniază că, potrivit articolului 140 din Constituţie, hotărârile Curţii Constituţionale sunt definitive şi nu pot fi atacate.
    7. În acelaşi sens, potrivit art. 28 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională, actele Curţii sunt acte oficiale şi executorii pe întreg teritoriul ţării, pentru toate autorităţile publice şi pentru toate persoanele juridice şi fizice.
    8. Curtea reține că, potrivit Hotărârii nr.33 din 10 octombrie 2013 privind interpretarea articolului 140 din Constituție, respectarea hotărârilor Curţii Constituţionale este o condiţie necesară şi esenţială pentru buna funcţionare a autorităţilor publice ale statului şi pentru afirmarea statului de drept.
    9. Intervenţia Parlamentului sau a Guvernului, în interiorul termenului prevăzut de articolul 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, în sensul celor stabilite prin hotărârea Curţii Constituţionale, reprezintă o expresie a caracterului definitiv şi general obligatoriu al deciziilor instanţei de contencios constituţional.
    10. Curtea reține că legislativul are obligația de a pune în executare actele instanței de contencios constituțional. Această obligație decurge din principiile statului de drept și principiul separației puterilor în stat.
    11. Curtea reiterează că respectarea principiului separării puterilor implică nu doar faptul că nici una din ramurile puterii nu intervine în competenţele unei alte ramuri, dar şi faptul  că nici una dintre aceste ramuri nu îşi va neglija atribuţiile pe care este obligată să le exercite în domeniul specific de activitate - îndeosebi atunci când o astfel de obligaţie este statuată în Legea Supremă sau a fost impusă printr-o hotărâre a Curţii Constituţionale, instanţă care, în virtutea art.134 din Constituţie, asigură în cele din urmă realizarea principiului separării puterii de stat (HCC nr.33 din 10 octombrie 2013).
    12. Curtea reiterează că factorii juridici, şi nu politici, trebuie să determine reacţiile faţă de hotărârile Curţii, în special dacă ele provoacă obligaţii concrete pentru subiecţii corespunzători.
    13. Curtea reține că lipsa unei intervenții legislative a Parlamentului în vederea executării actelor Curții Constituționale echivalează cu neexercitarea competenței de bază, și anume cea de legiferare, atribuită de Constituție.
    14. Curtea reamintește că hotărârile interpretative ale Curții Constituționale sunt texte cu valoare constituțională, fiind parte integrantă a Constituției, ele fac corp comun cu dispozițiile pe care le interpretează și sunt obligatorii pentru executare pentru toate instituțiile statului. Acestea se aplică direct, fără nici o altă condiţie de formă (HCC nr.33 din 10 octombrie 2013, HCC nr. 28 din 17 octombrie 2017).
    II. CU PRIVIRE LA PROPUNEREA LEGISLATIVĂ
    15. Examinând proiectul de lege prezentat, Curtea observă că acesta, provenind, potrivit articolului 141 alin. (1) din Constituție, de la 34 de deputați în Parlament,
vizează revizuirea Constituţiei, prin modificarea articolului 13, și anume prin înlocuirea textului „limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine” cu textul „limba română”.
    16. Curtea subliniază că prin Hotărârea nr. 36 din 5 decembrie 2013 privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova Curtea Constituțională a statuat că Declaraţia de Independenţă operează cu termenul de „limba română” ca limbă de stat.
    17. Curtea a menționat că referinţa la „limba română” ca limbă de stat este o situaţie de fapt constatată în însuşi textul Declaraţiei de Independenţă, care este actul fondator al statului Republica Moldova. Indiferent de glotonimele utilizate în legislaţia de până la proclamarea independenţei, Declaraţia de Independenţă a operat o distincţie clară optând expres pentru termenul de „limba română” (HCC 36/2013, § 108).
    18. Prin urmare, Curtea a subliniat că prevederea conţinută în Declaraţia de Independenţă referitoare la limba română ca limbă de stat a Republicii Moldova prevalează asupra prevederii referitoare la limba moldovenească conţinute în articolul 13 al Constituţiei (HCC 36/2013, § 124).
    19. Curtea reține că inițiativa de modificare a articolului 13 din Constituție nu constituie o inițiativă ordinară de modificare a Legii Supreme, ci una tehnică, care rezultă din obligativitatea executării hotărârii Curții Constituționale, și anume a Hotărârii nr.36 din 5 decembrie 2013, care dispune de puterea lucrului judecat, astfel fiind executorie pentru toate autorităţile publice şi pentru toate persoanele juridice şi fizice.
    20. Astfel, având în vedere cele menționate, Curtea reține că proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Constituţie, fiind elaborat în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 36 din 5 decembrie 2013, nu cuprinde neconcordanțe sau inexactități de ordin juridic și urmează a fi prezentat Parlamentului pentru adoptare în regim prioritar.
    21. În același timp, Curtea reține că, indiferent de rezultatul examinării acestor amendamente de ordin tehnic, Hotărârea Curții Constituționale nr.36 din 5 decembrie 2013, prin care s-a statuat că prevederea conţinută în Declaraţia de Independenţă referitoare la limba română ca limbă de stat a Republicii Moldova prevalează asupra prevederii referitoare la limba moldovenească conţinute în articolul 13 al Constituţiei, nu încetează să-și producă efectele juridice, aceasta aplicându-se direct, fără nici o altă condiţie de formă.
    22. Curtea reiterează că hotărârile interpretative ale Curții Constituționale sunt texte cu valoare constituțională, fiind parte integrantă a Constituției, ele fac corp comun cu dispozițiile pe care le interpretează. Respectiv, toate autoritățile publice au obligația să respecte Hotărârea Curții Constituționale nr. 36 din 5 decembrie 2013.
    Pentru considerentele expuse, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.c), articolului 141 alin.(2) din Constituţie, articolului 26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, articolului 61 alin.(1) şi articolului 63 lit.a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituțională adoptă următorul
AVIZ:
    1. Iniţiativa de modificare a Constituției, provenind de la un grup de deputați, este prezentată de subiectul autorizat şi, în acest sens, este conformă prevederilor articolului 141 alin.(1) lit. b) din Constituţie.
    2. Proiectul de lege pentru modificarea Constituției, fiind elaborat în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 36 din 5 decembrie 2013 privind  interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova nu încalcă limitele revizuirii impuse de dispoziţiile articolului 142 alin.(2) din Constituție.
    3. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE                 Tudor PANŢÎRU

    Nr. 3. Chişinău, 31 octombrie 2017.