HGO982/2017
ID intern unic:  372552
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 982
din  15.11.2017
cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
Publicat : 17.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 399-410     art Nr : 1092
    În temeiul art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmit, cu titlu gratuit, din gestiunea Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova în gestiunea Procuraturii Generale, bunurile imobile proprietate publică a statului, amplasate în mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 73, după cum urmează:
    1) construcţia cu numărul cadastral 0100205.007.01 şi cu suprafaţa de 3398,9 m2;
    2) terenul aferent cu numărul cadastral 0100205.007 şi cu suprafaţa de 0,8456 ha.
    2. Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, în comun cu Procuratura Generală, va institui comisia de transmitere şi va asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea bunurilor imobile nominalizate la pct.1 în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din
    31 decembrie 2015.
    3. Agenţia Servicii Publice, în comun cu titularii de drept, va asigura modificarea documentaţiei cadastrale în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                             Vladimir Cebotari
    Nr. 982. Chişinău, 15 noiembrie 2017.