HGO342/2017
ID intern unic:  372554
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 342
din  26.05.2017
cu privire la aprobarea Programului naţional de combatere
a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 702
    În temeiul art.7 şi 9 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Programul naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021, conform anexei nr.1;
    2) Componenţa nominală a Consiliului de coordonare a implementării Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021, conform anexei nr. 2;
    3) Regulamentul Consiliului de coordonare a implementării Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021, conform anexei nr. 3.
    2. Se recomandă consiliilor municipale Chișinău și Bălți, administrației unității teritoriale autonome Găgăuzia și consiliilor raionale:
    1) să aprobe şi să asigure realizarea programelor teritoriale de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021;
    2) să informeze Ministerul Sănătăţii anual, pînă la 5 martie, despre realizarea Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021.
    3. Se stabileşte că finanţarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021 se va efectua din contul și în limita bugetului public național, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    4. Ministerul Sănătăţii va generaliza informațiile prezentate de ministere și alte autorități administrative centrale și va prezenta Guvernului anual, pînă la 31 martie, raportul privind implementarea Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                      Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 342. Chişinău, 26 mai 2017.


    anexa nr.1

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr.342 din 26 mai 2017

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului de coordonare a implementării
Programului naţional de combatere a hepatitelor virale
B, C și D pentru anii 2017-2021

    SERBULENCO Aliona     -    viceministru al sănătăţii, medic-şef sanitar de stat
                                                   al Republicii Moldova, preşedinte al Consiliului
    SPÎNU Constantin             -    director adjunct în probleme de știință, Centrul
                                                   Naţional de Sănătate Publică, vicepreşedinte al
                                                   Consiliului
    SAJEN Octavian               -    șef al Laboratorului epidemiologia hepatitelor virale,
                                                   Centrul Naţional de Sănătate Publică, secretar al
                                                    Consiliului
    BUCINSCHII Iurii            -    șef al Direcției sănătate publică, Ministerul Sănătăţii
    GHEORGHIȚA Ștefan      -    șef al Centrului controlul infecțiilor nosocomiale,
                                                    HIV/SIDA, hepatite virale, gripa și parazitoze
    DEATIȘEN Victor            -    director general al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase
                                                   „Toma Ciorbă”
    LĂPTEANU Maria           -    șef al Direcției Medicamente și Dispozitive Medicale,
                                                   Ministerul Sănătății
    SAGHIN Dumitru              -    vicedirector al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor
                                                   Medicale
    HOLBAN Tiberiu              -    șef al Catedrei boli infecţioase, tropicale şi parazitologie
                                                   medicală a Instituției publice Universitatea de Stat de
                                                   Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
    GROSU-AXENTI Diana   -    vicedirector general al Companiei Naţionale de Asigurări
                                                   în Medicină
    SEMENIUC Anastasia      -    șef al Direcţiei profilaxie, Compania Națională de
                                                   Asigurări în Medicină
    SEMENIUC Marina          -    șef al Direcției finanţe în ocrotirea sănătăţii şi protecţie
                                                   socială, Ministerul Finanţelor
    ONEA Lilia                       -    preşedinte al Centrului pentru Informare şi Comunicare
                                                   în Sănătate, reprezentant al societăţii civile

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
nr.342 din 26 mai 2017

REGULAMENTUL
Consiliului de coordonare a implementării Programului naţional de
combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021

I. PRINCIPII GENERALE
    1. Consiliul de coordonare a implementării Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021 (în continuare – Consiliu) prezintă o structură intersectorială cu funcţii consultative, fără statut de personă juridică, care activează pe baze obşteşti şi are drept scop coordonarea proceselor necesare organizării eficiente şi suportului în implementarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021 (în continuare – Program național).
    2. Consiliul activează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, Programul naţional, recomandările Organizației Mondiale de Sănătate şi cu prezentul Regulament.
    3. Consiliul este constituit din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Centrului Naţional de Sănătate Publică, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, instituţiilor medico-sanitare republicane responsabile de implementarea Programului naţional, cu posibilitatea cooptării reprezentanților organismelor neguvernamentale şi internaţionale care activează în domeniul ocrotirii sănătăţii.
 Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţie a persoanelor ce fac parte din componenţa Consiliului nominalizat, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi executate de persoane nou-desemnate în posturile respective.
II. ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ŞI DOMENIILE DE
SUPORT ALE CONSILIULUI

    4. Consiliul exercită următoarele atribuţii:
    1) coordonează implementarea Programului naţional prin obţinerea unui consens în aprecierea priorităţilor, strategiei şi tacticii de implementare;
    2) facilitează crearea unui parteneriat constructiv intersectorial între instituţiile de stat, internaţionale şi neguvernamentale, prin coordonarea acţiunilor şi resurselor disponibile;
    3) analizează problemele interdependente operative, tehnice de program și prezintă propuneri de soluţionare a acestora, inclusiv în cadrul achiziţiilor.
    5. Consiliul acordă suport în următoarele domenii:
    1) suport tehnic la:
    a) perfecţionarea procesului de instruire a personalului şi aprovizionarea cu materiale metodice şi instructive necesare;
    b) evaluarea şi planificarea activităţilor pe o perioadă de scurtă şi de lungă durată, promovarea priorităţilor Programului naţional şi abordarea problemelor noi incluse în acesta;
    c) susţinerea monitoringului permanent al nivelului de morbiditate, mortalitate provocate de hepatitele virale B, C și D, al acoperirii cu vaccin contra hepatitei virale B a grupurilor cu risc sporit de infectare, al activităților de tratament şi serviciilor de diagnostic de laborator al hepatitelor virale B, C și D;
    d) susţinerea monitoringului mijloacelor financiare, stocurilor de medicamente, consumabilelor, reactivilor de laborator, dispozitivelor medicale și al vaccinurilor, în scopul asigurării adecvate şi la timp a resurselor materiale necesare pentru realizarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, c și D;
    e) evaluarea sistematică a rezultatelor realizării Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C și D;
    2) suport financiar şi material la:
    a) acordarea de sprijin pentru mobilizarea resurselor interne şi externe în vederea realizării Programului naţional;
    b) acordarea de asistenţă pentru asigurarea transparenţei Programului naţional şi utilizării fondurilor şi resurselor disponibile;
    c) identificarea de surse noi şi organizaţii donatoare, stabilirea relaţiilor de colaborare cu ele;
    3) suport politic la:
    a) atenţionarea diferitor structuri statale privind povara socioeconomică a hepatitelor virale B, C și D, dar și asupra problemelor ce țin de asigurarea necesităților de echipament și consumabile pentru diagnostic, încadrarea în tratament și acoperirea cu vaccin contra hepatitei virale B a grupurilor cu risc sporit de infectare;
    b) asistenţa în informarea populației, inclusiv a grupurilor cu risc sporit de infectare, prin intermediul structurilor sociale şi al mass-mediei privind hepatitele virale B, C și D.
III. DREPTURILE CONSILIULUI
    6. Consiliul în activitatea sa are dreptul de:
    1) a cere şi a primi de la instituţiile sanitare informaţia privind:
    a) realizarea Programului naţional;
    b) dotarea laboratoarelor cu echipament și consumabile pentru diagnosticul de laborator al hepatitelor virale;
    c) dotarea cu instrumentar de sterilizare și cu seturi jetabile;
    d) acoperirea vaccinală a grupurilor cu risc sporit de infectare cu vaccin contra hepatitei B;
    e) stocurile de vaccinuri;
    f) includerea și efectuarea tratamentului;
    g) nivelul de morbiditate;
    h) necesităţile de surse financiare şi materiale, asistenţă umanitară, tratativele duse cu organizaţiile donatoare;
    2) a organiza expertiza independentă a activităţilor legate de realizarea Programului naţional şi a înainta propuneri de perfecţionare a lor;
    3) a înainta, în caz de necesitate, propuneri de modificare a componenţei Consiliului şi a invita la şedinţe specialişti şi persoane responsabile, reprezentanţi ai ministerelor şi departamentelor, organelor publice locale, organismelor internaţionale şi neguvernamentale responsabile, implicate sau interesate de realizarea Programului naţional.
IV. ATRIBUŢIILE CONDUCERII ŞI MEMBRILOR
CONSILIULUI

    7. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii:
    1) convoacă şedinţele Consiliului;
    2) conduce activitatea Consiliului;
    3) semnează deciziile Consiliului şi exercită controlul executării acestora;
    4) exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    8. Secretarul Consiliului asigură:
    1) pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului;
    2) difuzarea deciziilor Consiliului membrilor acestuia, ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi instituţiilor interesate;
    3) generalizarea rezultatelor privind executarea deciziilor adoptate şi informarea preşedintelui Consiliului despre aceasta;
    4) elaborarea planurilor de activitate a Consiliului în baza propunerilor preşedintelui (vicepreşedintelui), membrilor Consiliului şi autorităţilor publice și prezentarea lor spre examinare la şedinţele Consiliului;
    5) altă activitate a Consiliului sub aspect organizatoric, analitic şi informativ.
    9. Membrii Consiliului sînt obligaţi:
    1) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament;
    2) să participe la şedinţele Consiliului;
    3) să informeze conducerea instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.
V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI
    10. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate cel puţin o dată în semestru.
    11. Şedinţele Consiliului sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia.
    12. La şedinţele Consiliului pot participa în calitate de invitaţi şi alte persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, întreprinderilor, mass-mediei, organizaţiilor neguvernamentale, organizaţiilor internaţionale şi ai altor beneficiari de informaţie fără drept de vot.
    13. Lucrările tehnice de secretariat se asigură de Centrul Naţional de Sănătate Publică.
    14. Pentru realizarea misiunii sale, Consiliul cooptează specialişti din diferite domenii specifice, din sectorul de stat, neguvernamental, precum şi parteneri pentru dezvoltare.
VI. ŞEDINŢELE CONSILIULUI
    15. Şedinţele Consiliului sînt organizate la iniţiativa preşedintelui sau secretariatului Consiliului ori la solicitarea a 1/3 din membrii acestuia, cu informarea secretariatului cu 10 zile înainte despre această intenţie.
    16. Şedinţele sînt prezidate de preşedintele Consiliului, iar în cazul absenţei acestuia – de vicepreşedinte.
    17. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului se întocmeşte de către secretarul acestuia în termen de cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Consiliului.
VII. DECIZIILE CONSILIULUI
    18. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii în problemele ce ţin de competenţa sa.
    19. Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă. Membrii Consiliului sînt parteneri egali, cu drepturi depline de participare şi implicare în procesul de luare a deciziilor şi au dreptul de a-şi delega votul reprezentanţilor autorizaţi de ei.
    20. Deciziile Consiliului sînt semnate de către preşedintele acestuia.
    21. Deciziile Consiliului au un caracter consultativ pentru toate autorităţile publice participante la implementarea Programului naţional, precum şi la stabilirea unui mecanism de implementare eficientă a activităţilor în domeniu.