*LPC156/207 Versiunea originala
ID intern unic:  373041
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 156
din  06.07.2007
cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)
Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 591
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectivele prezentei legi
    Prezenta lege stabileşte modul de îndeplinire a serviciului civil (de alternativă), denumit în continuare serviciu civil, în scopul asigurării unui cadru normativ pentru manifestarea datoriei civice faţă de societate.
    Articolul 2. Serviciul civil
    Serviciul civil este un serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentînd o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.
    Articolul 3. Dreptul la înlocuirea serviciului militar
                       în termen cu serviciul civil
    Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil în cazul în care îndeplinirea serviciului militar în termen contravine convingerilor sale religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi în alte cazuri similare.
    Articolul 4. Persoanele care pot fi încorporate în serviciul civil
    (1) În serviciul civil sînt încorporaţi cetăţeni ai Republicii Moldova în vîrstă de la 18 pînă la 27 de ani, care au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, au depus personal o cerere la reprezentantul serviciului civil, în legătură cu acest fapt fiind luată decizia de rigoare.
    (2) Este scutit de serviciul civil cetăţeanul care:
    a) a îndeplinit serviciul militar în termen;
    b) şi-a pierdut tatăl (mama), fratele (sora) care au decedat în timpul îndeplinirii serviciului militar în termen sau a serviciului civil. Recrutul poate să nu se folosească de acest drept;
    c) este slujitor al cultelor, călugăr sau elev (student) în instituţie de învăţămînt teologic;
    d) a fost declarat, conform stării de sănătate, inapt, cu grad de invaliditate confirmat prin decizie a consiliului teritorial de expertiză medicală a vitalităţii.
    Articolul 5. Durata serviciului civil
    (1) Durata serviciului civil este de 12 luni. Pentru persoanele cu studii superioare, durata acestui serviciu este de 6 luni.
    (2) Serviciul civil începe la data încheierii contractului individual de muncă pe o durată determinată.
    (3) Zi a încheierii serviciului civil este ziua în care încetează contractul individual de muncă cu cetăţeanul care îndeplineşte serviciul civil, denumit în continuare executant al serviciului civil, prin concedierea acestuia din serviciul civil. Contractul de muncă cu executantul serviciului civil va fi desfăcut de angajator în ziua expirării termenului de îndeplinire a serviciului civil.
    (4) În durata serviciului civil nu intră:
    a) absenţele şi întîrzierile nemotivate (lipsa de la serviciu fără motive întemeiate mai mult de 4 ore consecutive în decurs de o zi);
    b) durata ispăşirii pedepsei penale sau administrative sub formă de arest;
    c) durata concediilor suplimentare acordate de angajator cetăţenilor care îmbină serviciul civil cu studiile la o instituţie de învăţămînt.
    (5) Perioada serviciului civil se include în vechimea în muncă generală şi specială.
    Articolul 6. Locul îndeplinirii serviciului civil
    Serviciul civil se îndeplineşte în instituţii publice sau societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe teritoriul naţional, în domenii de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, edilitare, de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, în asociaţii agricole, în întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole, în gospodăria comunală, în formaţiunile speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie etc.), denumite în continuare angajator.
Capitolul II
ORGANELE CENTRALE ALE SERVICIULUI CIVIL
    Articolul 7. Organele serviciului civil
    (1) Autoritatea centrală a serviciului civil este Centrul Serviciului Civil, denumit în continuare Centru, care se subordonează Guvernului.
  (2) Executarea serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special revine reprezentanţilor serviciului civil, numiţi de Centru după coordonarea candidaţilor cu conducătorii acestor autorităţi.
    (3) Structura şi efectivul-limită al Centrului şi reprezentanţilor serviciului civil se aprobă de Guvern.
   (4) Organizarea, activitatea Centrului, precum şi a reprezentanţilor serviciului civil, sînt reglementate de Regulamentul privind modul de organizare şi funcţionare a Centrului, aprobat de Guvern.
    Articolul 8. Competenţa Centrului
    Centrul:
    a) elaborează programul republican de organizare şi îndeplinire a serviciului civil;
    b) exercită pe întreg teritoriul Republicii Moldova conducerea reprezentanţilor serviciului civil, orientează, coordonează şi controlează activitatea lor;
    c) creează centre de instrucţie pentru pregătirea profesională specială a executanţilor serviciului civil;
    d) coordonează cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă locurile disponibile pentru eventuala repartizare a executanţilor serviciului civil;
    e) încheie contracte cu angajatorii privind îndeplinirea de către executanţi a serviciului civil şi pregătirea lor profesională specială;
    f) examinează, în termen de o lună, plîngerile cetăţenilor privitor la acţiunile reprezentanţilor serviciului civil şi cererile cetăţenilor privitor la încheierea înainte de termen a serviciului;
    g) întreprinde măsuri pentru ocrotirea drepturilor şi intereselor executanţilor serviciului civil;
    h) adoptă hotărîri privind transferarea executanţilor pentru continuarea serviciului civil în alt raion (municipiu);
    i) adoptă hotărîri privind încheierea înainte de termen a serviciului civil.
    Articolul 9. Competenţa reprezentantului serviciului civil
    Reprezentantul serviciului civil:
    a) aduce la cunoştinţă recruţilor informaţia despre existenţa serviciului civil şi despre posibilitatea încorporării în el, despre drepturile şi obligaţiile ce le revin;
    b) primeşte cereri motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi încorporarea în serviciul civil, verifică veridicitatea motivelor invocate şi înştiinţează despre aceasta comisiile teritoriale de recrutare şi încorporare în serviciul militar şi cel civil, denumite în continuare comisii de recrutare-încorporare;
    c) prezintă actele cetăţenilor încorporaţi în serviciul civil comisiei teritoriale pentru serviciul civil;
    d) îndreaptă cetăţenii spre locul de îndeplinire a serviciului civil şi spre centrele de instrucţie pentru pregătire profesională specială;
    e) ţine evidenţa cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil şi a celor trecuţi în rezerva serviciului civil, face dări de seamă statistice în modul stabilit de organele statistice de stat;
    f) organizează controlul asupra îndeplinirii serviciului civil;
   g) efectuează, în comun cu serviciul de plasare în cîmpul muncii, atestarea locurilor de muncă pentru asigurarea îndeplinirii serviciului civil în corespundere cu cerinţele prezentei legi;
    h) remite organelor de urmărire penală materialele privind cetăţenii care se eschivează de la încorporare şi de la îndeplinirea serviciului civil;
    i) ţine evidenţa activităţii şi deciziilor adoptate de comisiile de recrutare-încorporare şi de Comisia de Stat pentru încorporare.
    Articolul 10. Mijloacele pentru asigurarea activităţii
                         organelor serviciului civil
    Finanţarea activităţilor organelor serviciului civil se efectuează de la bugetul de stat.
Capitolul III
ORGANIZAREA SERVICIULUI CIVIL.
MODUL LUI DE ÎNDEPLINIRE
    Articolul 11. Cererea de înlocuire a serviciului militar în
                         termen cu serviciul civil
    (1) Cetăţeanul care doreşte să fie scutit de serviciul militar în termen şi să fie încorporat în serviciul civil depune personal o cerere motivată reprezentantului serviciului civil în termen de 2 luni pînă la desfăşurarea încorporării curente în serviciul militar în termen, în serviciul cu termen redus sau în serviciul civil.
    (2) În cerere se indică motivele şi circumstanţele care au determinat cetăţeanul să solicite înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil.
    (3) Reprezentantul serviciului civil eliberează cetăţeanului un document care atestă înregistrarea cererii.
    Articolul 12. Examinarea cererii de înlocuire a serviciului
                         militar în termen cu serviciul civil
    (1) Comisia de recrutare-încorporare examinează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în şedinţă, în prezenţa cetăţeanului, motivele indicate în cererea de înlocuire a serviciului militar în termen cu serviciul civil şi, potrivit rezultatelor examinării, adoptă una din următoarele hotărîri:
    a) încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul cu termen redus sau în serviciul civil şi repartizarea la locul de îndeplinire a serviciului;
    b) amînarea încorporării în serviciul militar în termen, în serviciul cu termen redus sau în serviciul civil;
    c) scutirea de serviciul militar în termen sau de serviciul civil;
    d) excluderea din evidenţa militară.
    (2) Hotărîrea se adoptă cu votul majorităţii membrilor comisiei de recrutare-încorporare şi este un temei pentru ca cetăţeanul să fie luat la evidenţă.
    Articolul 13. Soluţionarea litigiilor
    Acţiunile reprezentantului serviciului civil şi hotărîrile comisiei de recrutare-încorporare pot fi contestate în contencios administrativ în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
Capitolul IV
ÎNDEPLINIREA SERVICIULUI CIVIL
    Articolul 14. Îndreptarea la serviciul civil
    (1) În baza hotărîrii privind încorporarea în serviciul civil, reprezentantul serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special trimite cetăţeanul la locul de îndeplinire a serviciului civil.
    (2) Pentru pregătire profesională specială, cetăţeanul încorporat în serviciul civil poate fi trimis în centrul de instrucţie.
    (3) Angajatorul încheie contract individual de muncă cu executantul serviciului civil pe o durată determinată, în funcţie de pregătirea şi de calificarea acestuia din urmă. Contractul individual de muncă se încheie în cel mult 3 zile de la prezentarea executantului serviciului civil la angajator, potrivit legislaţiei în vigoare, în condiţii identice celor pentru angajaţii proprii. În acest caz, refuzul de încadrare în muncă nu se admite.
    (4) Transferul cetăţeanului de la o instituţie de executare a serviciului civil la alta se efectuează potrivit Regulamentului privind modul de organizare şi executare a serviciului civil, aprobat de Guvern.
    Articolul 15. Amînarea încorporării în serviciul civil
    (1) Amînarea încorporării în serviciul civil se acordă din motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, desfăşurării activităţii de deputat în Parlament, în legătură cu urmărirea penală ori cu examinarea cauzei penale în instanţă de judecată pînă la încetarea urmăririi penale sau pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti, în modul stabilit de legislaţie.
    (2) Amînarea încorporării din motive familiale se acordă cetăţeanului care:
    a) are la întreţinere părinţi (foşti tutori, curatori) inapţi pentru muncă dacă aceştia nu sînt întreţinuţi de stat şi nu există alte persoane care locuiesc împreună cu ei şi care, conform legii, sînt obligate să-i întreţină. În sensul prezentei legi, părinţii (foştii tutori, curatori) sînt consideraţi inapţi pentru muncă dacă sînt invalizi de gradul I sau II ori dacă au atins limita de vîrstă care le acordă dreptul la pensionare;
    b) are soţie invalid de gradul I sau II;
    c) are la întreţinere unul sau mai mulţi copii cu vîrste de pînă la 8 ani;
    d) are la întreţinere fraţi, surori care nu au atins vîrsta de 18 ani sau care sînt mai în vîrstă, dar sînt invalizi de gradul I sau II, dacă nu sînt întreţinuţi de stat şi nici de alte persoane obligate prin lege să-i întreţină;
    e) are un singur părinte cu doi sau mai mulţi copii pînă la 8 ani.
Capitolul V
DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA
 EXECUTANŢILOR SERVICIULUI CIVIL ŞI ANGAJATORILOR

    Articolul 16. Drepturile şi libertăţile executanţilor
                          serviciului civil
    (1) Executantul serviciului civil beneficiază de drepturile şi libertăţile prevăzute de legislaţia în vigoare, luîndu-se în considerare particularităţile serviciului civil.
    (2) Executantul serviciului civil are dreptul:
    a) să prezinte reprezentantului serviciului civil cereri motivate de transferare la un alt loc de serviciu, de încheiere anticipată a serviciului sau de altă natură dacă există motive temeinice;
    b) la studii, în afara orelor de serviciu, într-o instituţie de învăţămînt;
    c) la concediu anual neplătit;
    d) la remuneraţie, în proporţie de 75% din venitul net, pentru munca prestată;
    e) la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală. Asistenţa medicală urmează să fie acordată în instituţiile de la locul de executare a serviciului civil în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    f) la protecţie socială în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 17. Garanţiile sociale şi înlesnirile pentru
                         executanţii serviciului civil
    (1) Executantul serviciului civil este asigurat, după caz, cu îmbrăcăminte specială sau cu uniformă, cu alimente şi cu locuinţă.
    (2) Executantului serviciului civil i se păstrează:
    a) locuinţa sau rîndul la locuinţă;
    b) dreptul de reîncadrare la întreprinderea, instituţia sau organizaţia în care a lucrat pînă la încorporare.
    (3) Contractul individual de muncă al persoanei încorporate în serviciul civil se suspendă pentru întreaga perioadă a serviciului conform art.76 lit.e) din Codul muncii al Republicii Moldova.
    (4) Cetăţenii care au devenit inapţi pentru muncă şi familia celor care şi-au pierdut viaţa în timpul îndeplinirii serviciului civil, persoanele întreţinute de aceştia sînt asiguraţi cu indemnizaţii sau cu pensii de stat, precum şi cu compensaţii unice, stabilite de legislaţie.
    Articolul 18. Obligaţii şi restricţii privind executantul
                         serviciului civil
    (1) Cetăţeanul încorporat în serviciul civil este obligat:
    a) să se prezinte la angajatorul la care a fost repartizat la data şi la ora stabilită în îndreptarea la serviciul civil;
    b) să încheie contract individual de muncă pe o durată determinată în condiţiile art. 17;
    c) să respecte cu stricteţe cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare, de statutele şi regulamentele de ordine interioară în vigoare la locul de executare a serviciului sau la locul de instrucţie.
    (2) Executantul serviciului civil nu are dreptul:
    a) să se deplaseze în străinătate;
    b) să refuze încheierea contractului de muncă cu o durată determinată, executarea obligaţiilor de muncă prevăzute în contract;
    c) să ocupe funcţii de conducere;
   d) să desfăşoare nemijlocit activitate de întreprinzător ori să înlesnească, în schimbul unei recompense, unor servicii sau înlesniri, o astfel de activitate desfăşurată de persoane fizice şi juridice;
    e) să cumuleze serviciul civil cu o muncă în altă instituţie;
    f) să participe la greve;
    g) să părăsească, fără permisiunea reprezentantului serviciului civil, localitatea unde se află angajatorul la care îndeplineşte serviciul;
    h) să desfacă contractul individual de muncă din proprie iniţiativă.
    Articolul 19. Obligaţiile angajatorului
    Angajatorul este obligat:
    a) să aducă la cunoştinţă cetăţeanului statutul şi regulamentul său de ordine interioară, condiţiile de muncă sau de instruire, să-i explice drepturile şi îndatoririle lui;
    b) să organizeze instruirea cetăţeanului în materie de securitate a muncii;
    c) să înştiinţeze, în termen de o zi, reprezentantul serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special despre încheierea contractului individual de muncă cu executantul serviciului civil şi să-i remită o copie de pe contract;
    d) să înştiinţeze, în termen de o zi, reprezentantul serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special despre încălcarea legislaţiei muncii comisă de executantul serviciului civil, precum şi despre sancţiunile disciplinare ce i s-au aplicat;
    e) să comunice, cu 2 luni în prealabil, reprezentantului serviciului civil din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi din unităţile teritoriale autonome cu statut special despre lichidarea angajatorului, reducerea statului de personal şi despre dizolvarea unei formaţiuni a acestuia;
    f) să vireze lunar la bugetul de stat 25% din salariul net al executantului serviciului civil pentru funcţia în care este încadrat;
    g) să înştiinţeze reprezentantul serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special în cazul desfacerii contractului individual de muncă cu executantul serviciului civil.
    Articolul 20. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
                        privind serviciul civil
    Membrii Comisiei de Stat pentru Încorporare, reprezentanţii serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special, alte persoane care au încălcat legislaţia privind serviciul civil poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 21. Răspunderea pentru eschivare de la
                         îndeplinirea serviciului civil
    Cetăţenii care se eschivează de la îndeplinirea serviciului civil poartă răspundere penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 22. Răspunderea executantului serviciului civil
    Executantul care a săvîrşit abateri disciplinare, contravenţii administrative şi de altă natură în timpul îndeplinirii serviciului civil poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul VI
ÎNCHEIEREA SERVICIULUI CIVIL
    Articolul 23. Temeiul şi modul de încheiere a serviciului civil
    (1) Temeiuri pentru încheierea serviciului civil servesc:
    a) expirarea termenului acestuia;
    b) raportul consiliului teritorial de expertiză medicală a vitalităţii privind inaptitudinea cetăţeanului de a îndeplini în continuare serviciul civil;
    c) naşterea în familia cetăţeanului a celui de-al doilea copil;
    d) decesul ambilor părinţi;
     e) schimbarea situaţiei familiale a cetăţeanului, în urma căreia el a devenit unicul ei întreţinător;
     f) încorporarea cetăţeanului în serviciul militar în termen;
     g) condamnarea, prin hotărîre judecătorească definitivă, la privaţiune de libertate.
   (2) Reprezentantul serviciului civil în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special adoptă hotărîrea privind încheierea serviciului civil la încetarea contractului individual de muncă, precum şi în baza hotărîrii Centrului Serviciului Civil privind încheierea serviciului înainte de termen.
    (3) Data încheierii serviciului civil poate fi amînată cu cel mult 2 luni în legătură cu circumstanţe excepţionale, în modul stabilit de Guvern.
    (4) La încetarea contractului individual de muncă, angajatorul este obligat să elibereze executantului serviciului civil, în ziua concedierii, carnetul de muncă.
    Articolul 24. Evidenţa cetăţenilor care au îndeplinit
                         serviciul civil
    (1) Cetăţenii care au îndeplinit serviciul civil, stabilit de prezenta lege, fac parte din rezerva acestui serviciu. Evidenţa lor este ţinută de reprezentantul serviciului civil din teritoriu. Documentul care confirmă aflarea cetăţeanului în serviciul civil şi în rezerva lui este livretul serviciului civil.
    (2) Guvernul are dreptul de a-i mobiliza pe cetăţenii aflaţi în rezerva serviciului civil în cantonamente de instrucţie sau în cantonamente speciale, dar cel mult de 3 ori, pe un termen total de cel mult 6 luni pentru întreaga perioadă de aflare în rezerva serviciului civil. Cetăţenii în cauză pot fi mobilizaţi şi la lucrări de lichidare a urmărilor situaţiilor excepţionale.
    (3) Limita de vîrstă pentru aflare în rezerva serviciului civil este de 50 de ani.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 25
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va adopta actele normative necesare executării prezentei legi;
    c) va întreprinde alte măsuri de punere în aplicare a prezentei legi.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.633-XII din 9 iulie 1991 cu privire la serviciul de alternativă.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI               Maria POSTOICO

    Nr.156-XVI. Chişinău, 6 iulie 2007.