*HGO474/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  373228
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 474
din  20.04.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare
a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport
cu destinație specială
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 541
    În baza prevederilor art.37 alin.(1) din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.783), cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru implementarea prevederilor art.103 alin.(96) şi art.124 alin.(14) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, art.28 lit.z) şi pct.11 din Nota la anexa nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare şi art.20 alin.(41) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş

    Nr. 474. Chişinău, 20 aprilie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.474
din 20 aprilie 2016

REGULAMENT
cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale
la importul mijloacelor de transport cu destinație specială
    Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială (în continuare – Regulament) este elaborat în baza prevederilor legale enunţate, avînd drept scop implementarea unui mecanism eficient de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport, indiferent de termenul de exploatare, şi de beneficiere de facilităţile sus-nominalizate.
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    act de donaţie – act juridic prin care se confirmă transmiterea irevocabilă de către donator, din contul patrimoniului său, în proprietatea beneficiarului a unui mijloc de transport cu titlu gratuit;
    donator – persoana fizică sau juridică care acordă/donează mijlocul de transport;
    beneficiar – persoana fizică sau juridică rezidentă care importă un mijloc de transport cu destinaţie specială, cu condiţia utilizării mijlocului de transport menţionat exclusiv în conformitate cu destinaţia lui finală;
    persoană terţă – persoana fizică sau juridică rezidentă care importă un mijloc de transport cu destinaţie specială, cu condiţia livrării cu titlul gratuit a acestui mijloc de transport beneficiarului;
    reprezentant – persoana fizică sau juridică rezidentă care reprezintă interesele beneficiarului sau ale persoanei terţe la transportarea şi vămuirea mijlocului de transport, în baza unei procuri.
    2. În conformitate cu prevederile art.103 alin.(96) şi art.124 alin.(14) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, se scuteşte de TVA şi accize importul, cu titlu gratuit (donaţie), al mijloacelor de transport, indiferent de termenul de exploatare.
    3. În conformitate cu prevederile art.28 lit.z) şi pct.11 din Nota la anexa nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, se scutesc de taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale mijloacele de transport importate, cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare.
    4. În conformitate cu prevederile art.103 alin.(96) din Codul fiscal, se scuteşte de TVA livrarea, cu titlu gratuit, de către persoana terţă a mijloacelor de transport importate în sensul prezentului Regulament.
    5. Pentru a beneficia de facilităţile fiscale şi vamale specificate la pct.2, 3 şi 4 din prezentul Regulament, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) mijloacele de transport sînt destinate:
    - pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703;
    - pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), clasificate la poziţia tarifară 8703;
    - pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 8705 30 000;
    - pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, pentru colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705;
    b) mijloacele de transport trebuie să fie utilizate nemijlocit conform destinaţiei lor finale de către beneficiar;
    c) mijloacele de transport nu vor fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar de către beneficiar sau persoana terță;
    d) mijloacele de transport importate de către persoanele terţe trebuie să fie livrate, cu titlu gratuit, doar beneficiarului care va utiliza aceste mijloace de transport nemijlocit conform destinaţiei lor finale.
    6. În cazul în care aceste mijloace de transport se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se vor calcula şi se vor achita de către beneficiar sau persoana terţă, în funcție de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, din valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau din capacitatea cilindrică a motorului la data importului, conform prevederilor art.1275 din Codul vamal. În cazul mijloacelor de transport prohibite se aplică cota accizului stabilită pentru vîrsta maximă admisibilă.
    7. Reutilarea mijloacelor de transport menţionate la pct.5 lit.a) liniuţa doi după import, astfel ca acestea să piardă caracteristicile specifice mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor se consideră utilizare a mijlocului de transport contrar destinaţiei finale.
    8. În cazurile menţionate la pct.6 şi 7 organele vamale vor asigura calcularea şi încasarea TVA, a accizelor, taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, cu aplicarea amenzilor şi penalităţilor respective şi a altor măsuri de executare silită a obligaţiei fiscale şi vamale prevăzute de legislaţia în vigoare.
    9. Organul vamal asigură supravegherea şi controlul vamal asupra mijloacelor de transport importate în condiţiile prezentului Regulament în modul stabilit de Serviciul Vamal.
    10. Serviciul Vamal transmite, trimestrial, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informaţia privind importul mijloacelor de transport de către persoana terţă, care la rîndul său asigură verificarea operaţiunilor legate de livrarea pe teritoriu şi utilizarea conform destinaţiei finale a acestor mijloace de transport în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
II. PARTICULARITĂŢILE BENEFICIERII DE FACILITĂŢILE
FISCALE ŞI VAMALE DE CĂTRE BENEFICIAR

    11. Pentru a beneficia de facilităţile fiscale şi vamale, beneficiarul sau reprezentantul său prezintă la organul vamal:
    a) paşaportul tehnic în original şi copia de pe acesta;
    b) actul de donaţie în original şi copia de pe acesta;
    c) documentele de constituire ale beneficiarului în original şi copia de pe  acestea – în cazul în care beneficiarul este persoană juridică, şi actul de identitate în original şi copia de pe  acesta – în cazul în care beneficiarul este persoană fizică;
    d) invoice sau alt document comercial – în cazul în care donatorul este persoană juridică;
    e) declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    f) procura în original şi copia de pe actul de identitate al reprezentatului – în cazul în care tranzacţia se efectuează prin intermediul reprezentantului.
    12. Actul de donaţie trebuie să prevadă destinaţia finală a mijlocului de transport şi informaţii despre beneficiarul acestuia.
    13. În cazul neprezentării documentelor specificate la pct.11 din prezentul Regulament, la momentul depunerii declaraţiei vamale de import al mijlocului de transport, beneficiarul sau reprezentantul său achită drepturile de import în modul stabilit de legislaţia în vigoare, iar restituirea ulterioară a sumelor de drepturi de import încasate de către organul vamal nu se efectuează.
III. PARTICULARITĂŢILE BENEFICIERII DE FACILITĂŢILE
FISCALE ŞI VAMALE DE CĂTRE BENEFICIAR – PERSOANA
CU DIZABILITĂŢI LOCOMOTORII SEVERE

    14. Persoana cu dizabilităţi locomotorii severe poate solicita, în termenul şi în schimbul compensaţiilor specificate la art.49 din Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, beneficierea de facilităţi fiscale şi vamale pentru un mijloc de transport pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilat în modul corespunzător), clasificat la poziţia tarifară 8703.
    15. Pentru a beneficia de facilitatea respectivă persoana cu dizabilităţi locomotorii severe adresează o cerere structurii teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai prin care solicită renunţarea la compensaţiile specificate la art.49 din Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, iar structura teritorială de asistenţă socială, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, eliberează certificatul privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţii în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale respective.
    16. Prin prezentul Regulament, mijloacele de transport reutilate în modul corespunzător reprezintă mijloace de transport care sînt utilate cu agregate necesare şi dotate cu mecanisme speciale pentru adaptarea acestora corespunzător necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi locomotorii severe.
    În certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport reutilat în rubrica „Anul producerii” este indicat anul fabricării caroseriei, iar în rubrica „Note speciale” este făcută menţiunea „Reutilat în anul:..., nr. Certificatului de reutilare:____”. Reutilarea mijloacelor de transport respective este realizată doar la staţiile/centrele tehnice autorizate în acest domeniu care nu se află pe teritoriul Republicii Moldova.
    17. Pentru a beneficia de facilităţile fiscale şi vamale, persoana cu dizabilităţi locomotorii severe sau reprezentantul acesteia prezintă la organul vamal:
    a) paşaportul tehnic care certifică că acest mijloc de transport este utilizat de către persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor sau pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii severe în original şi copia de pe acesta;
    b) actul de donaţie în original şi copia de pe acesta, care conţine informaţie privind  donatorul, beneficiarul, valoarea  mijlocului de transport şi informaţia privind  scopul – utilizarea mijlocului de transport de către persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor sau pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor;
    c) actul de identitate al beneficiarului în original şi copia de pe acesta;
    d) invoice sau alt document comercial – în cazul în care donatorul este persoană juridică;
    e) documente ce confirmă dizabilitatea locomotorie severă a beneficiarului (Certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă şi Concluzia privind necesitatea deservirii cu transport, eliberate de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile acestuia);
    f) certificatul privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţii în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale, eliberat de structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai;
    g) declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;
    h) procura în original şi copia de pe actul de identitate al reprezentantului – în cazul în care tranzacţia se efectuează prin intermediul reprezentantului.
    18. În cazul neprezentării documentelor specificate la pct.17 din prezentul Regulament, la momentul depunerii declaraţiei vamale de import al mijlocului de transport, persoana cu dizabilităţi locomotorii severe sau reprezentantul său achită drepturile de import în modul stabilit de legislaţia în vigoare, iar restituirea ulterioară a sumelor de drepturi de import încasate de către organul vamal nu se efectuează.
IV. PARTICULARITĂŢILE BENEFICIERII DE FACILITĂŢILE
FISCALE ŞI VAMALE ÎN CAZUL IMPORTULUI DE CĂTRE
PERSOANA TERŢĂ

    19. Persoanele terţe importă mijloacele de transport menţionate la pct.5 lit.a) şi le livrează, cu titlu gratuit, doar beneficiarului care va utiliza aceste mijloace de transport nemijlocit conform destinaţiei lor finale.
    20. Pentru a beneficia de facilităţile fiscale şi vamale, persoana terţă sau reprezentantul acesteia prezintă la organul vamal documentele enumerate la pct.17, în cazul importului mijloacelor de transport menţionate la pct.5 lit.a) liniuţa doi, sau documentele enumerate la pct.11, în cazul importului mijloacelor de transport menţionate la pct.5 lit.a) liniuţele unu, trei și patru.
    21. Suplimentar la documentele specificate la pct.20, persoana terţă prezintă:
    a) contractul încheiat între beneficiar şi persoana terţă privind livrarea gratuită a mijlocului de transport importat de către persoana terţă;
    b) declaraţia-angajament, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    22. În cazul neprezentării documentelor specificate la pct.20 şi pct.21 din prezentul Regulament, la momentul depunerii declaraţiei vamale de import al mijlocului de transport, persoana terţă sau reprezentantul său achită drepturile de import în modul stabilit de legislaţia în vigoare, iar restituirea ulterioară a sumelor de drepturi de import încasate de către organul vamal nu se efectuează.
    23. După finalizarea formalităţilor de import, persoana terţă livrează gratuit mijlocul de transport importat beneficiarului în termenul indicat în contractul menţionat la pct.21 lit.a).
V. ÎNMATRICULAREA DE STAT A MIJLOACELOR
DE TRANSPORT IMPORTATE

    24. După finalizarea formalităţilor de import, organul vamal permite acordarea liberului de vamă prin eliberarea gratuită a formularului tipizat TV-25.
    25. Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport specificate la pct.5 lit.a) potrivit legislaţiei în vigoare se realizează de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, cu eliberarea certificatului de înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare pentru mijloacele de transport respective, ca urmare a eliberării de către organul vamal a formularului tipizat TV-25.
    26. În cazul mijloacelor de transport specificate la pct.5 lit.a) liniuţa a doua, după beneficierea de facilităţile fiscale şi vamale şi înmatricularea mijlocului de transport conform prevederilor legislaţiei în vigoare, beneficiarul, persoana cu dizabilităţi locomotorii severe prezintă obligatoriu, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, la structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai copia de pe certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport, care se anexează la dosarul beneficiarului.
    27. În baza copiei certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai stopează beneficiarului plata compensaţiilor în funcţie de periodicitatea achitării acestora, din luna, trimestrul, semestrul, anul următor celui care a beneficiat de scutirea de drepturi de import a unui mijloc de transport, pînă la împlinirea termenului specificat la art.49 din Legea nr.60 din 30 martie 2012.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3