*HGC210/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  373230
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 210
din  26.02.2016
cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare
Publicat : 04.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 49-54     art Nr : 240     Data intrarii in vigoare : 04.04.2016
    În temeiul art. 37 alin. (3)  din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 345-351, art. 655), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la ținerea Registrului garanţiilor reale mobiliare, conform anexei nr.1;
    Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.
    2.  Informaţiile referitoare la gajuri şi alte drepturi de garanţie care au fost înregistrate în alte baze de date, cu excepţia garanţiilor reale care au ca obiect valorile mobiliare de stat sub formă de înscriere în cont, constituite de către bănci în favoarea altor bănci sau a Băncii Naţionale a Moldovei, se consideră a fi parte componentă a Registrului garanţiilor reale mobiliare.
    3. Registrul garanţiilor reale mobiliare este ţinut de Ministerul Justiţiei prin intermediul Centrului de Informaţii Juridice.
    4. Asigurarea funcţionării Registrului garanţiilor reale mobiliare se efectuează din contul şi în limitele mijloacelor aprobate Centrului de Informații Juridice în bugetul de stat, precum și din alte surse neinterzise de lege.
    5. Mijloacele financiare obţinute în urma accesării Registrului garanţiilor reale mobiliare şi furnizării informaţiei din acesta se utilizează de către Centrul de Informaţii Juridice, cu acordul ministrului justiţiei.
    6. Schimbul informaţional între Registrul garanţiilor reale mobiliare şi alte registre de stat se asigură în baza acordurilor privind schimbul informaţional între autorităţile respective sau prin platforma de interoperabilitate.
    7. Gajurile şi alte drepturi de garanţie, înregistrate începînd cu 8 noiembrie 2014 şi pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, de către registratorii înregistraţi prin ordinul ministrului justiţiei, se consideră înregistrate în Registrul garanţiilor reale mobiliare.
    8. Accesul la informaţiile referitoare la gajuri şi alte drepturi de garanţie, care au fost înregistrate în bazele de date ale registrelor de stat pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, se realizează prin intermediul Centrului de Informaţii Juridice.
    Pentru înregistrările în Registrul garanțiilor reale mobiliare, accesul se realizează prin intermediul portalului web al Registrului garanţiilor reale mobiliare.
    9. Pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, prin derogare de la pct. 12 lit.b)-h) din Regulamentul cu privire la ţinerea Registrului garanțiilor reale mobiliare, pentru înregistrarea avizelor de modificare, radiere, executare a gajurilor, care anterior au fost  înregistrate în Registrul gajului bunurilor mobile, în scopul preluării informaţiei din acesta, registratori sînt notarii publici înregistraţi în lista registratorilor  autorizaţi şi Centrul de Informaţii Juridice.
    10. Transmiterea funcțiilor de deținător al bazelor de date, în care se înregistra gajul pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, va fi reglementată printr-un acord dintre entitățile care au deținut bazele de date respective şi Centrul de Informaţii Juridice.
    11. Din momentul intrării în vigoare a prezentei hotărîri, toate înregistrările noi de garanții și modificările garanțiilor deja înregistrate se fac exclusiv în baza de date a Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare”.
    12. Avizele de executare a gajului şi cele de radiere a gajului se înscriu în aceeaşi bază de date  în care a fost înscris avizul de înregistrare a aceluiaşi gaj.
    13. Ministerul Justiţiei, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora şi aproba instrucţiunile cu privire la modul de evidenţă a obiectelor informaţionale ale Registrului garanţiilor reale mobiliare.
    14. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de o lună din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția pct. 12, 25 și 26 din Regulamentul cu privire la ţinerea Registrului garanțiilor reale mobiliare. În această perioadă, persoanele menţionate la pct. 12 din Regulament, care doresc să activeze în calitate de registrator depun la Ministerul Justiției o cerere pentru a fi incluse în lista registratorilor autorizați, obțin semnătura electronică și se conectează la Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice.
    15. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                       Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                      Vladimir Cebotari

    Nr. 210. Chişinău, 26 februarie 2016.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 210
din 26 februarie 2016

REGULAMENT
cu privire la ținerea Registrului garanţiilor reale mobiliare
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la ținerea Registrului garanţiilor reale mobiliare (în continuare – Registrul garanţiilor) stabileşte modul de ţinere a  acestuia, accesul şi plata pentru înregistrarea şi furnizarea informaţiei din Registrul garanţiilor, securitatea şi integritatea informaţiei din Registrul garanţiilor, procedura de înregistrare a garanţiei, modificarea şi radierea informaţiei din Registrul garanţiilor.
    2. Registrul garanţiilor este un registru public care se ţine în scopul înregistrării gajului bunurilor mobile, leasingului financiar şi a altor drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile şi pentru a asigura consultarea Registrului garanţiilor şi obţinerea extraselor din el de către orice persoană.
    3. Registrul garanțiilor este interconectat cu serviciul electronic guvernamental autentificare şi control al accesului (MPass), conform Hotărîrii Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013, cu serviciul guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), conform Hotărîrii Guvernului nr. 405 din  2 iunie 2014 şi cu Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay), conform Hotărîrii Guvernului nr. 280 din  24 aprilie 2013.
    4. Registrul garanţiilor este organizat astfel încît să asigure ca procesele de înregistrare şi acces să fie simple, eficiente, public accesibile şi transparente.
    5. Registrul garanţiilor este unica sursă oficială de informaţie privind drepturile de garanţie şi de leasing financiar înregistrate asupra bunurilor mobile, inclusiv în scopul determinării gradului de prioritate a gajului.
    6. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică garanţiilor reale care au ca obiect valorile mobiliare de stat sub formă de înscriere în cont, constituite de către bănci în favoarea altor bănci sau a Băncii Naţionale a Moldovei.
    7. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate semnifică:
    gaj – garanţie reală în al cărei temei creditorul gajist poate urmări bunul gajat avînd prioritate faţă de alţi creditori, inclusiv faţă de stat, la satisfacerea creanţei garantate;
    creditor gajist – persoana în a cărei favoare s-a constituit gajul;
    debitor gajist – persoana fizică sau juridică care este proprietar, un alt posesor sau uzufructuar legal al bunurilor depuse în gaj şi care are dreptul de a înstrăina aceste bunuri;
    gestionar al gajului – persoana fizică sau juridică, desemnată de creditorul gajist să acţioneze în numele lui şi care poate să întreprindă orice acţiune referitoare la obiectul gajului, în limitele drepturilor acordate, cu excepţia dreptului de cesiune a creanţei garantate prin gaj; 
    leasing financiar – raport contractual în care o parte (locator) se obligă, la cererea unei alte părţi (locatar), să îi asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, contra unei plăţi periodice (rată de leasing), achiziţionat sau produs de locator, cu particularitățile stabilite de art. 4 alin. (1) lit a) din Legea nr. 59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing;
    locator (companie de leasing) – persoană fizică sau juridică care transmite, în condiţiile contractului de leasing, locatarului, la solicitarea acestuia, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune şi de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;
    locatar – persoană fizică sau juridică ce primeşte, în condiţiile contractului de leasing, în posesiune şi folosinţă bunul specificat în contract pentru o anumită perioadă în schimbul achitării ratelor de leasing;
    notar – exponentul puterii de stat împuternicit în modul stabilit de lege, în bază de licenţă și a ordinului de învestire cu împuterniciri, să desfăşoare activitatea notarială;
    societate de registru – persoana juridică, autorizată în conformitate cu Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, a cărei activitate de bază este ţinerea Registrului deţinătorilor de valori mobiliare şi alte activităţi conexe;
    societate de investiții – persoană juridică a cărei activitate constă în furnizarea de servicii de investiţii şi/sau în desfăşurarea de activităţi de investiţii cu titlu profesional;
    activitate de custodie – activitate desfășurată în vederea depozitării şi/sau evidenţei instrumentelor financiare şi mijloacelor băneşti ale clienţilor, conform cerinţelor Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital;
    depozitarul central – persoana juridică care desfășoară activitățile de bază și auxiliare menționate la art. 81 alin. (2) și (3) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital;
    organizație de microfinanțare – persoana juridică a cărei activitate de bază o constituie prestarea serviciilor de microfinanțare prevăzute la art. 7 din Legea nr. 280-XV din 22 iulie 2004 cu privire la organizațiile de microfinanțare;
    bancă – instituţie financiară care acceptă de la persoane fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora, transferabile prin diferite instrumente de plată, şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc;
    persoană terță interesată – persoana fizică sau juridică care are interesul legitim de a solicita informații cu privire la gajul sau leasingul financiar, cu care sînt grevate unele bunuri mobile sau drepturi patrimoniale.
II. Subiecţii raporturilor juridice de ținere
a Registrului garanțiilor

    8. Proprietarul Registrului garanțiilor este statul, care îşi realizează dreptul de proprietate, de gestionare şi utilizare a datelor din prezentul Registru.
    9. Posesorul Registrului garanțiilor este Ministerul Justiției, cu drept de gestionare a acestuia şi utilizare a datelor din Registru şi a resurselor în limitele reglementate de proprietar.
    10. Deţinător al Registrului garanțiilor este Centrul de Informații Juridice, autoritate administrativă din subordinea Ministerului Justiției, care va asigura ținerea Registrului.
    11. Centrul de Informaţii Juridice are următoarele atribuţii:
    a) formarea şi asigurarea actualizării bazei de date a Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare”, în baza sistemelor moderne de gestionare a bazelor de date (SGBD);
    b) organizarea şi gestionarea controlului logic la stocarea datelor;
    c) administrarea şi întreţinerea sistemului computerizat de siguranţă;
    d) controlul funcţionării Registrului garanţiilor, în vederea asigurării respectării dispoziţiilor legale;
    e) examinarea plîngerilor primite referitoare la deficienţele tehnice ale Registrului garanţiilor;
    f) înregistrarea datelor în calitate de operator;
    g) asigurarea, în condiţiile legii, a procesului de înregistrare în Registrul garanţiilor şi accesul la informaţiile înscrise în acesta.
    12. Registratori ai Registrului garanțiilor pot fi următorii subiecţi:
    a) notarii;
    b) societățile de registru;
    c) societățile de investiții care au dreptul să desfășoare activitate de custodie;
    d) depozitarul central;
    e) organizațiile de microfinanțare;
    f) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
    g) companiile de leasing;
    h) băncile.
    13. Notarii vor înregistra:
    1) datele despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi opţional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) datele despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opţional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.
    3) datele despre gaj:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare ” a avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    4) date despre leasingul financiar:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar;
    b) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a leasingului financiar;
    c) avizul de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar;
    d) contractul de leasing financiar;
    e) data, ora și minutul înregistrării în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare” a avizului de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar.
    14. Societățile de registru vor înregistra:
    1) datele despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opţional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) datele despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opţional, cea  electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) datele despre gaj:
    a) denumirea și descrierea valorilor mobiliare gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului;
    e)  contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare” a avizului de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului.
    15. Societățile de investiții care au dreptul să desfășoare activitate de custodie vor înregistra:
    1) datele despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opţional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) datele despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opţional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.
    3) datele despre gaj:
    a) denumirea și descrierea valorilor mobiliare gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare” a avizului de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului.
    16. Depozitarul central va înregistra:
    1) datele despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opţional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) datele despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opţional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) datele despre gaj:
    a) denumirea și descrierea valorilor mobiliare gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare” a avizului de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului.
    17. Organizațiile de microfinanțare vor înregistra:
    1) datele despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opţional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) datele despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opţional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) datele despre gaj:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare” a avizului de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului.
    18. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală va înregistra:
    1) datele despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opţional, cea electronică a persoanei fizice.
    2) datele despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opţional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) datele despre gaj:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare” a avizului de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului.
    19. Companiile de leasing vor înregistra:
    1) datele despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opţional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) datele despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opţional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) datele despre gaj:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare”  a avizului de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului;
    4) datele despre leasingul financiar:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar;
    b) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a leasingului financiar;
    c) avizul de înregistrare, modificare sau de radiere a leasingului financiar;
    d) contractul de leasing financiar;
    e) data, ora și minutul înregistrării în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare” a avizului de înregistrare, modificare sau de radiere a leasingului financiar.
    20. Băncile vor înregistra următoarele date:
    1) date despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei fizice;
    2) date despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi, opțional, cea electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.
    3) date despre gaj:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) avizul de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului;
    e) contractul de gaj;
    f) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) faptul achitării taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) data, ora și minutul înregistrării în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare” a avizului de înregistrare, de modificare, de executare sau de radiere a gajului.
    21. Furnizorii datelor Registrului garanţiilor sînt: creditorii gajişti, debitorii gajişti, locatorii şi locatarii.
    22. Creditorul gajist și debitorul gajist vor furniza notarilor, societăților de registru, societăților de investiții, depozitarului central, organizațiilor de microfinanțare, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, companiilor de leasing şi băncilor:
    1) datele despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi electronică a persoanei fizice;
    2) datele despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) datele despre gaj:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    b) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    c) tipul gajului;
    d) contractul de gaj;
    e) actele de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    f) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    g) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului.
    23. Locatorul și locatarul vor furniza notarilor și companiilor de leasing:
    1) datele despre persoana fizică, care poate avea calitatea de locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi electronică a persoanei fizice;
    2) datele despre persoana juridică, care poate avea calitatea de locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    3) datele despre leasingul financiar:
    a) denumirea și descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar;
    b) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare, modificare sau radiere a leasingului financiar;
    c) contractul de leasing financiar.
    24. Destinatari ai datelor Registrului garanţiilor sînt: autoritățile publice centrale și locale, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, organele de urmărire penală, organele fiscale, registratorii, creditorii gajişti, debitorii gajişti, locatorii, locatarii, gestionarii gajului şi persoanele terţe interesate.
    25. Subiecţii menționaţi la pct. 12 al prezentului Regulament, care doresc să activeze în calitate de registrator, depun la Ministerul Justiţiei o cerere pentru a fi incluse în lista registratorilor autorizaţi, care se aprobă prin ordinul ministrului justiţiei, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei.
    26. Centrul de Informaţii Juridice atribuie registratorului un cod de acces individual cu cheie electronică la sistemul informaţional de înregistrare a garanţiilor reale mobiliare.
    27. Calitatea de registrator este incompatibilă cu calitatea de debitor sau creditor al creanţei garantate. Notarul, în calitate de registrator, nu poate înregistra, modifica sau radia garanţiile în care soțul/soţia sa, rudele pînă la gradul III inclusiv, afinii pînă la gradul II inclusiv, persoanele aflate sub tutela sau curatela sa sau a soţului său, angajatul său,  notarul stagiar la biroul său sînt debitori sau creditori ai creanţei garantate. Persoanele prevăzute la pct. 12 lit. b)-h) din prezentul Regulament, în calitate de registratori, nu pot înregistra, modifica sau radia garanţiile în care au concomitent calitatea de debitor sau creditor al creanţei garantate, sau această calitate o au societăţile comerciale afiliate.
    28. Prin derogare de la prevederile pct. 27 al prezentului Regulament băncile pot avea concomitent calitatea de registrator și creditor gajist, dacă debitorul gajist și-a exprimat acordul în scris în acest sens.
    Banca poate avea concomitent calitatea de creditor gajist și registrator al avizul de executare a gajului doar în cazul în care debitorul gajist și debitorul obligației garantate își exprimă acordul în scris în acest sens după apariția dreptului de exercitare a dreptului de gaj.
    29. Activitatea de registrator persoană fizică sau persoană juridică se suspendă în cazul:
    a) depunerii cererii;
    b) neachitării plății pentru accesul activ la Registrul garanțiilor;
    c) aplicării de către instanţa de judecată a unei măsuri preventive sub formă de arest preventiv sau de arest la domiciliu – pe durata aplicării măsurii preventive;
    d) aplicării de către instanţa de judecată, în calitate de măsură de asigurare, a suspendării activității de registrator– pînă la anularea acestei măsuri;
    e) în alte cazuri stabilite de lege.
    30. Activitatea registratorului persoană fizică sau persoană juridică  încetează în cazul:
    a) depunerii cererii;
    b) decesului;
    c) declarării acestuia ca dispărut fără veste sau decedat;
    d) radierii persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    e) pierderii calității prevăzute la pct. 12 al prezentului Regulament.
III. Obiectele Registrului garanțiilor și datele
aferente acestor obiecte

    31. În Registrul garanțiilor se înregistrează următoarele obiecte informaționale:
    1) gajul;
    2) leasingul financiar;
    3) persoana fizică, care poate avea calitatea de: debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar;
    4) persoana juridică, care poate avea calitatea de: debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar;
    5) documentele care confirmă:
    a) înregistrarea gajului;
    b) modificarea gajului;
    c) executarea gajului;
    d) radierea gajului;
    e) înregistrarea leasingului financiar;
    f) modificarea leasingului financiar;
    g) radierea leasingului financiar;
    6) extrasul din Registrul garanțiilor reale mobiliare.
    32. Registrul garanțiilor conţine următoarele informaţii despre obiectele informaționale, luate la evidenţa sa:
    1) datele despre persoana fizică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNP);
    b) numele;
    c) prenumele;
    d) adresa poştală şi electronică a persoanei fizice;
    e) codul registratorului.
    2) datele despre persoana juridică, care poate avea calitatea de debitor gajist, creditor gajist, gestionar al gajului, locator sau locatar:
    a) numărul de identificare de stat (IDNO);
    b) denumirea;
    c) adresa poştală şi electronică a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual;
    d) codul registratorului;
    3) datele despre gaj:
    a) numărul de ordine unic;
    b) codul de securitate unic;
    c) numărul de identificare de stat (IDNP) sau numărul de identificare de stat (IDNO) al debitorului gajist, creditorului gajist şi gestionarului gajului (în cazul în care ultimul a fost desemnat);
    d) tipul gajului;
    e) denumirea și descrierea bunurilor mobile gajate sau a drepturilor gajate;
    f) obligaţia garantată cu gaj (temeiul obligației, valoarea acesteia și scadența obligației);
    g) mențiunea privind interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    h) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a gajului;
    i) imaginea scanată a avizului de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului;
    j) imaginea scanată a  contractului de gaj;
    k) imagini scanate ale  actelor de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, a faptelor juridice care determină stingerea gajului;
    l) data, ora și minutul înregistrării în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor” a avizului de înregistrare, modificare, executare sau de radiere a gajului.
    m) codul registratorului;
    n) sediul registratorului.
    4) datele despre leasingul financiar:
    a) numărul de ordine unic;
    b) codul de securitate unic;
    c) numărul de identificare de stat (IDNP) sau numărul de identificare de stat (IDNO) al locatorului și al locatarului;
    d) denumirea și descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar;
    e) informaţia privind achitarea taxei de stat și a plății de înregistrare sau modificare a leasingului financiar;
    f) imaginea scanată a avizului de înregistrare, modificare sau de radiere a leasingului financiar;
    g) data, ora și minutul înregistrării în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare” a avizului de înregistrare, modificare sau de radiere a leasingului financiar;
    h) imaginea scanată a  contractului de leasing financiar;
    i) codul registratorului;
    j) sediul registratorului;
    5) datele despre obiectul informațional „documentul”:
    a) tipul documentului;
    b) numărul;
    c) data, ora și minutul eliberării documentului;
    d) codul registratorului;
    e) sediul registratorului.
IV. Modalitatea de ţinere și accesul la Registrul garanţiilor
    33. Registrul garanţiilor este ţinut electronic, în limba de stat, de către Centrul de Informaţii Juridice care asigură funcţionarea continuă a acestuia.
    34. Toate modificările operate în Registrul garanțiilor se păstrează în ordine cronologică.
    35. Accesul la Registrul garanţiilor poate fi activ şi pasiv. Registratorii Registrului garanţiilor au acces activ la el. Accesul activ permite introducerea, citirea și extragerea informației în/din Registrul garanțiilor.
    36. Accesul pasiv permite citirea, căutarea şi extragerea informaţiei din Registrul garanţiilor prin Internet de către orice persoană în temeiul datelor de identificare ale bunului gajat, datelor de identificare ale debitorului gajist, precum şi în baza numărului unic de înregistrare și/sau codului de securitate al înregistrării garanției comunicate de debitorul gajist sau de creditorul gajist.
    37. Accesul activ și pasiv la Registrul garanțiilor este contra plată stabilită conform Hotărîrii Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale”.
    38. Autorităţile publice, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, organele de urmărire penală şi organele fiscale vor avea acces gratuit la informaţia din Registrul garanţiilor în volumul necesar pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege şi cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
    39. Pentru înregistrarea sau furnizarea informației în/din Registrul garanțiilor se percepe taxa de stat conform Legii taxei de stat şi plata pentru înregistrarea şi furnizarea informației conform pct. 41 sau 44 din prezentul Regulament.
    40. Taxa de stat se încasează prin Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) direct de la solicitant sau prin intermediul registratorului. Plata pentru înregistrarea şi furnizarea informaţiei din Registrul garanţiilor se încasează prin Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) sau se achită direct registratorului.
    41. Pentru înregistrarea garanţiei în Registrul garanţiilor solicitantul va achita registratorului 100 lei, cu excepția cazului în care în actele normative în vigoare este stabilită o altă plată pentru înregistrarea garanției asupra anumitor bunuri mobile sau anumitor drepturi patrimoniale.
    Registratorul este în drept să stabilească o plată mai mică pentru înregistrarea garanţiei în Registrul garanţiilor, dar fără a aduce atingere altor acte normative în vigoare care stabilesc plata pentru înregistrarea garanției asupra anumitor bunuri mobile sau anumitor drepturi patrimoniale. 
    42. Extrasul din Registrul garanțiilor se eliberează de către registrator în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din data depunerii solicitării scrise a persoanei. Extrasul este generat de platforma electronică pe care se ține Registrul garanțiilor, imprimat de către registrator și transmis solicitantului prin mijloacele indicate de către acesta în solicitare. În cazul în care transmiterea extrasului prin mijloacele indicate de solicitant necesită cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către solicitant.
    43. Extrasul din registrul garanțiilor va conține:
    a) descrierea generală sau specifică a bunurilor gajate sau, în cazul leasingului financiar, descrierea generală sau specifică a bunurilor transmise în leasing financiar;
    b) starea curentă a garanției (garanție înregistrată, modificată, executată, radiată).
    44. Pentru eliberarea extrasului din Registrul garanţiilor se va achita registratorului o plată în mărime de 50 lei.
    Registratorul este în drept să stabilească o plată mai mică pentru eliberarea extrasului din Registrul garanţiilor.
    45. Centrul de Informații Juridice este obligat să monitorizeze utilizarea datelor în modul stabilit de lege. Utilizarea, difuzarea sau modificarea ilegală a datelor, fie nimicirea lor se sancționează în conformitate cu legislația în vigoare.
    46. Documentele care au fost prezentate pe suport de hîrtie, după scanarea acestora de către registrator, se restituie persoanei care le-a prezentat.
    47. Păstrarea registrului este asigurată de Centrul de Informații Juridice pînă la adoptarea deciziei despre lichidarea registrului.
    48. Informaţia despre garanţia sau leasingul financiar, care au fost înregistrate, se păstrează în Registrul garanţiilor timp de 25 de ani de la radiere.
V. Securitatea şi integritatea informaţiei din Registrul garanţiilor
    49. Pentru asigurarea funcţionării eficiente şi neîntrerupte a Registrului garanţiilor, accesul la date este asigurat continuu.
    50. Schimbul informaţional se efectuează numai cu utilizarea complexului de mijloace software şi hardware specializat, prin intermediul Centrului de Informaţii Juridice.
    51. Măsurile de protecţie şi securitate a informaţiei din Registrul garanţiilor reprezintă o parte componentă a lucrărilor de creare, dezvoltare şi exploatare a Registrului garanţiilor.
    52. Protecţia informaţiei din Registrul garanţiilor se efectuează în felul următor:
    a) prevenirea conexiunilor neautorizate la reţelele telecomunicaţionale şi interceptării cu ajutorul mijloacelor tehnice a datelor din Registrul garanţiilor transmise prin aceste reţele;  
    b) excluderea accesului neautorizat la datele din Registrul garanţiilor, asigurată prin folosirea mijloacelor speciale tehnice şi de program;
    c) prevenirea distrugerii, modificării datelor sau a defecţiunilor în funcţionarea complexului tehnic şi de program, prin folosirea mijloacelor de protecţie speciale, inclusiv a programelor antivirus prin organizarea sistemului de control al securităţii soft-ului şi efectuarea periodică a copiilor de siguranţă;
    d) prevenirea acţiunilor intenţionate şi/sau neintenţionate ale utilizatorilor, care pot conduce la distrugerea sau modificarea datelor din Registrul garanţiilor.
    53. Asigurarea securității și integrității informației din Registrul garanţiilor este condiționată de Standardele internaționale SM ISO/CEI 27001:2014 „Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe” și SM ISO/CEI 27002:2014 „Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securităţii informaţiei”.
    54. Copiile de siguranţă ale bazei de date (backup) vor fi efectuate zilnic, conform graficului, începînd cu ora 00:00. Mentenanța și profilaxia echipamentelor se va realiza de două ori pe an şi în caz de necesitate.
    55. În procesul de ţinere a Registrului garanţiilor se va asigura securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cu Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 „Privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal” în conformitate cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Centrului de Informații Juridice, aprobată prin Ordinul Centrului de Informații Juridice nr. 13 din 14 mai 2015.
VI.  Procedura de înregistrare a garanţiei în Registrul garanţiilor
    56. Gajul bunurilor mobile, precum şi al oricăror alte drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile, se înregistrează prin depunerea unui aviz de înregistrare, care conţine următoarele informaţii:
    a) datele de identificare (numele şi prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP), adresa poştală şi opțional adresa electronică a persoanei fizice sau denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa poştală şi opțional adresa electronică a persoanei juridice sau întreprinzătorului individual) ale debitorului gajist, creditorului gajist, gestionarului gajului, locatorului sau locatarului (în cazul în care ultimul a fost desemnat). Adresa electronică indicată în aviz devine adresă de comunicare oficială. Dacă debitorul și/sau creditorul nu dispune de adresa electronică, sau nu acceptă comunicarea prin adresa electronică,  adresa de comunicare oficială este adresa poștală de la domiciliul sau sediul acestuia;
    b) descrierea generală sau specifică a bunurilor gajate sau în cazul leasingului financiar, descrierea generală sau specifică a bunurilor transmise în leasing financiar;
    c) esenţa şi scadenţa obligaţiei garantate, suma maximă garantată a acesteia fără dobînzi şi cheltuieli;
    d) interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi;
    e) semnătura debitorului gajist şi a creditorului gajist;
    f) menţiunea cu privire la gajul asupra întreprinderii sau asupra obiectelor de proprietate intelectuală, în caz de necesitate.
    57. În cazul gajului legal de garantare a creanţelor vamale şi fiscale, avizul de înregistrare va conţine:
    a) descrierea generală sau specifică a bunurilor gajate;
    b) temeiul apariţiei creanţei;
    c) mărimea creanţei.
    58. În cazul gajului legal constituit în baza hotărîrii judecătoreşti, avizul de înregistrare va conţine:
    a) descrierea generală sau specifică a bunurilor gajate;
    b) mărimea și temeiul apariției creanţei;
    c) mărimea plăţilor periodice şi a coeficientului de indexare în cazul pensiei sau a pensiei de întreţinere.
    59. Prin excepţie, avizul de înregistrare a gajului la emiterea  obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale persoanelor terţe conţine informaţia prevăzută la art. 261 din Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj.
    60. Avizul de înregistrare se completează şi se transmite registratorului, imprimat pe suport de hîrtie, cu semnătura olografă a părţilor sau prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare acceptate de către Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare”, cu semnătura electronică a părţilor aplicată conform legislaţiei în vigoare.
    61. Registratorul acceptă datele exact aşa cum se conţin în avizul de înregistrare a garanţiei. Registratorul nu solicită copia de pe contractul de gaj şi nu verifică conţinutul avizului, dar este obligat să verifice identitatea părţilor şi împuternicirile de reprezentare.
    62. La solicitarea debitorului și creditorului, registratorul scanează contractul de gaj sau actul de instituire a garanţiei și le introduce în Registrul garanțiilor.
    63. În cazul transmiterii avizului de înregistrare prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, identitatea părților este verificată la eliberarea semnăturii electronice şi confirmată prin aplicarea ei.
    64. Registratorul introduce informația din avizul de înregistrare a garanţiei în Registrul garanţiilor imediat după primirea lui, cu informarea concomitentă despre acest fapt a părții care a depus avizul la adresa electronică comunicată. Garanția se consideră înregistrată în Registrul garanțiilor doar după achitarea taxei de stat.
    65. Dacă avizul de înregistrare este transmis registratorului pe suport de hîrtie, acesta va fi scanat şi introdus de către registrator pentru păstrare în baza de date a Registrului garanţiilor.
    66. Registratorul refuză primirea avizului de înregistrare a garanţiei, doar dacă acesta:
    a) nu conţine toate datele prevăzute la pct. 56 al prezentului Regulament;
    b) nu a fost achitată taxa de stat şi plata pentru înregistrarea avizului.
    67. Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare” verifică achitarea de către solicitant a taxei de stat şi, după caz, a plăţii pentru înregistrarea avizului în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 280 din     24 aprilie 2013 „Cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay)” sau registratorul le încasează direct de la solicitant.
    68. Înregistrarea gajului și leasingului financiar în Registrul garanţiilor se efectuează prin atribuirea unui număr unic de înregistrare şi a unui cod de securitate.
    69. După efectuarea înregistrării garanţiei, creditorul garanţiei primeşte o confirmare a înregistrării acesteia. Confirmarea se expediază prin poşta electronică indicată în aviz, sau la solicitare, poate fi imprimată din sistem şi transmisă pe suport de hîrtie. Confirmarea reprezintă o copie de pe avizul de înregistrare a garanției care conţine numărul unic de înregistrare a garanției și codul de securitate, momentul înregistrării (anul, data, ora şi minutul).
VII. Modificarea şi radierea informaţiei
din Registrul garanţiilor
    70. Modificarea informaţiei din Registrul garanţiilor este tratată din punct de vedere procedural ca o nouă înregistrare a garanţiei.
    71. Modificarea informaţiei din Registrul garanţiilor este înregistrată în baza avizului de modificare care se depune şi se înregistrează similar avizului de înregistrare.
    72. Avizul de modificare care se referă la înregistrarea substituirii creditorului gajist în urma cesiunii creanţei garantate se semnează doar de creditorul gajist cedent.
    73. Modificările în Registrul garanţiilor se efectuează, astfel încît acestea să fie vizibile cu menţinerea înregistrării iniţiale.
    74. La încetarea garanţiei, informaţia despre aceasta este scoasă de la evidență din Registrul garanţiilor în baza avizului de radiere. Scoaterea din evidenţă nu reprezintă excluderea fizică din Registru a datelor despre garanţie, ci doar schimbarea statutului garanţiei.
    75. Avizul de radiere a garanţiei conţine:
    a) datele de identificare (numele şi prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP), adresa poştală şi opțional adresa  electronică a persoanei fizice sau denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa poştală şi opțional adresa electronică a persoanei juridice sau întreprinzătorului individual) ale debitorului gajist, creditorului gajist şi gestionarului gajului (în cazul în care ultimul a fost desemnat);
    b) descrierea generală sau specifică a bunurilor gajate sau, în cazul leasingului financiar, descrierea generală sau specifică a bunurilor transmise în leasing financiar;
    c) esenţa şi scadenţa obligaţiei garantate, suma maximă garantată a acesteia, fără dobînzi şi cheltuieli;
    d) numărul unic de înregistrare a garanţiei;
    e) semnătura persoanei care are dreptul, conform legii, să emită avizul de radiere a garanţiei din Registrul garanţiilor sau a reprezentantului acesteia.
    76. Avizul de radiere a garanţiei se transmite registratorului similar procedurii stabilite pentru avizul de înregistrare a garanţiei. Registratorul verifică identitatea persoanei care transmite avizul de radiere a garanţiei sau, după caz, împuternicirile de reprezentare, dreptul acesteia de a emite avizul de radiere a garanţiei, conform art. 43 alin. (2) din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj, precum şi, după caz, anexarea actelor confirmative prevăzute de lege.
    77. Actele confirmative se scanează şi se introduc de către registrator pentru păstrare în baza de date a Registrului garanţiilor.
    78. Radierea garanţiei se efectuează automat, fiind confirmată similar confirmării avizului de înregistrare a garanţiei.
    79. În registrul garanţiilor se introduce şi imaginea obținută ca urmare a scanării avizului de executare a gajului, depus de creditorul  gajist şi înscris imediat în Registrul garanţiilor.
VIII.  Controlul și responsabilitatea
    80. Persoanele responsabile de ţinerea Registrului garanţiilor și registratorii sînt obligate să prevină accesul nesancţionat la datele din Registrul garanţiilor, utilizarea ilegală, difuzarea, modificarea sau nimicirea lor.
    81. Pentru deteriorarea, falsificarea, nimicirea şi alte acţiuni ilegale întreprinse asupra informaţiei ce se conţine în Registrul garanţiilor, persoana responsabilă poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
    82. Controlul intern asupra modului de ținere a Registrului garanțiilor se efectuează de către Ministerul Justiției. Controlul extern asupra modului de ținere a Registrului garanțiilor se efectuează de către autoritatea administraţiei publice abilitată prin lege.
    83. Răspunderea pentru corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor din bazele de date existente pînă la crearea Registrului garanţiilor, care au devenit parte componentă a bazei de date a Registrului garanțiilor, o poartă deţinătorii precedenți ai acestor baze de date.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 210
din 26 februarie 2016

Modificările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La compartimentul II subpunctul 1) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284), cu modificările şi completările ulterioare,  poziţia a cincea va avea următorul cuprins:

 

„Accesul la Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor:

 
001

a) conectare la registru

150,00
001

b) abonament lunar la registru

120,00
 

Accesul la Registrul garanţiilor reale mobiliare:

 
001

a) acces activ lunar la registru 

200,00
001

b) acces activ pentru o singură înregistrare în registru

40,00
001

c) acces pasiv lunar la registru 

1000,00
001

d) acces pasiv pentru o singură căutare în registru

20,00”

    2. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 163 din 15 februarie 2007 „Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.177), cu modificările ulterioare, cifra „11”  se substituie cu cifra „14”.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 210
din 26 februarie 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 849 din 27 iunie 2002 „Cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 95, art. 946).
    2. Punctul 4 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 605 din 23 iunie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 89-91, art.667). 
    3. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 29 martie 2008 „Cu privire la unele aspecte ale activităţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 69-71, art. 465).
    4. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 211 din 21 martie 2013 „Pentru completarea punctului 8 din Regulamentul cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile şi abrogarea unor hotărîri de Guvern” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64-68, art. 265).