LPM244/2017
ID intern unic:  373349
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 244
din  23.11.2017
cu privire la comitetele sectoriale pentru formare
profesională
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 748
    MODIFICAT
   
LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569
    LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Sfera de reglementare
    Prezenta lege stabileşte statutul juridic şi modul de organizare şi funcţionare a comitetelor sectoriale pentru formare profesională (în continuare – comitete sectoriale).
    Articolul 2. Cadrul juridic privind activitatea comitetelor sectoriale
    Comitetele sectoriale îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege, cu alte acte normative, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu statutele lor.
    Articolul 3. Misiunea comitetelor sectoriale
    (1) Comitetele sectoriale urmăresc dezvoltarea de parteneriate sociale la nivelul ramurilor economiei în domeniul formării profesionale în scopul sprijinirii învăţămîntului profesional tehnic şi formării continue, precum şi în scopul corelării formării profesionale a angajatorilor şi salariaţilor cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
    (2) Comitetele sectoriale participă la formarea unui sistem de sprijin informaţional şi analitic pentru învăţămîntul profesional tehnic pornind de la necesităţile pieţei muncii.
    Articolul 4. Principiile de bază ale activităţii comitetelor
                       sectoriale
    Activitatea comitetelor sectoriale este fundamentată pe următoarele principii de bază:
    a) legalitate;
    b) egalitatea părţilor;
    c) paritatea reprezentării părţilor în organele de conducere;
    d) încrederea mutuală între părţi;
    e) obligativitatea convenţiilor colective şi a altor înţelegeri între partenerii sociali.
Capitolul II
CONSTITUIREA COMITETELOR SECTORIALE
    Articolul 5. Comitetele sectoriale
    (1) Comitetele sectoriale sînt asociaţii cu statut de persoană juridică care se constituie benevol, în temeiul prezentei legi, la nivelul ramurilor economiei, stabilite conform Clasificatorului Activităților din Economia Republicii Moldova, de către patronatele şi sindicatele din ramura respectivă.
    (11) Prin derogare de la alin. (1), comitetele sectoriale din industria prelucrătoare nu dispun de personalitate juridică și se constituie printr-un acord de asociere a unei asociații patronale și uneia sindicale la nivel de ramură.
    [Art.5 al.(11) introdus prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești, comitetele sectoriale au statut de utilitate publică în temeiul prezentei legi, cu excepția comitetelor sectoriale din industria prelucrătoare.
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    (3) La nivelul unei ramuri a economiei se poate constitui un singur comitet sectorial. Denumirea comitetului sectorial reflectă ramura economiei pentru care a fost constituit.
    Articolul 6. Modul de constituire a comitetelor sectoriale
    (1) Pentru constituirea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel puţin două asociaţii, una patronală şi una sindicală, de nivel naţional din ramura pentru care se înfiinţează respectivul comitet.
   (2) Centrele sindicale naţional ramurale şi confederaţiile patronale reprezentative sau federațiile reprezentative la nivel de ramură pot desemna o singură asociaţie sau federaţie pentru a participa la înfiinţarea comitetului sectorial al ramurii respective.
    (3) Orice alte asociaţii sau federaţii patronale sau orice alte organizaţii sindicale primare sau centre sindicale ramurale teritoriale din ramura de activitate a comitetului sectorial respectiv, înfiinţate conform legii, care îşi exprimă dorinţa în acest sens, se pot asocia la comitetul sectorial deja înfiinţat.
    (4) La comitetele sectoriale se pot asocia şi asociaţiile profesionale din ramura de activitate a comitetului sectorial respectiv.
    (5) Comitetul sectorial dobîndeşte personalitate juridică din momentul înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice, cu excepția comitetelor sectoriale din industria prelucrătoare.
    [Art.6 al.(5) modificat prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    [Art.6 al.(5) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
   
(51) Exercitarea funcțiilor și atribuțiilor comitetelor sectoriale din industria prelucrătoare, în calitate de persoană juridică, va fi realizată de către asociația patronală parte a acordului de asociere, înregistrată în modul stabilit de Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești.
    [Art.6 al.(51) introdus prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    (6) La constituirea, înregistrarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor sectoriale se aplică, în mod corespunzător, prevederile normative care reglementează constituirea, înregistrarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor obşteşti în partea în care nu sînt reglementate de prezenta lege.
    Articolul 7. Statutul comitetelor sectoriale
    (1) Comitetul sectorial îşi elaborează şi aprobă în mod independent statutul, programul de activitate şi regulamentele administrative, îşi stabileşte structura şi îşi alege organele de conducere.
    (2) Statutul comitetului sectorial cuprinde în mod obligatoriu date cu privire la:
    a) denumirea şi sediul comitetului sectorial;
    b) obiectivele activităţii, funcţiile şi atribuţiile comitetului sectorial, metodele şi formele de realizare a acestora;
    c) modul de dobîndire şi încetare a calităţii de membru al comitetului sectorial;
    d) drepturile şi obligaţiile membrilor comitetului sectorial;
    e) cuantumul cotizaţiilor şi modul lor de încasare, dacă se adoptă hotărîrea de stabilire a acestor cotizaţii;
    f) structura organizatorică, denumirea organelor de conducere şi control, modul de formare, durata mandatelor şi atribuţiile acestora;
    g) procedura de adoptare, modificare şi completare a statutului, precum și procedura de adoptare a altor hotărîri în cadrul comitetului sectorial;
    h) modul de formare, folosire şi înstrăinare a patrimoniului;
    i) procedura de control asupra activităţii comitetului sectorial;
    j) procedura de încetare a activităţii comitetului sectorial.
    (3) Statutul comitetului sectorial poate să conţină şi alte prevederi referitoare la activitatea acestuia, care nu contravin legislaţiei.
    (4) Statutul se semnează de către toţi fondatorii comitetului sectorial la momentul constituirii acestuia.
    Articolul 8. Înregistrarea de stat a comitetelor sectoriale
    (1) Înregistrarea, refuzul înregistrării şi contestarea refuzului de a înregistra comitetul sectorial se efectuează conform procedurii stabilite pentru asociaţiile obşteşti în partea în care nu sînt reglementate de prezenta lege.
    (2) Pentru înregistrarea comitetului sectorial se depun următoarele documente:
    a) cererea semnată de către toţi membrii organului de conducere al comitetului sectorial;
    b) statutul în două exemplare;
    c) copia procesului-verbal al adunării de constituire a comitetului sectorial;
    d) lista fondatorilor, cu anexarea copiilor certificatelor de înregistrare de stat şi ale extraselor din procesul-verbal al şedinţei centrului sindical naţional ramural, al şedinţei confederaţiei patronale reprezentative sau, după caz, al federației patronale reprezentative, în care este consemnată decizia de desemnare a asociaţiei pentru participare în calitate de fondator al comitetului sectorial;
    e) actul care confirmă sediul.
    (3) Înregistrarea comitetelor sectoriale nu se supune taxei de stat.
Capitolul III
ATRIBUȚIILE, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
COMITETELOR SECTORIALE
    Articolul 9. Atribuţiile comitetelor sectoriale
    În vederea realizării misiunii şi a scopurilor urmărite, comitetele sectoriale exercită următoarele atribuţii:
    a) asigură o platformă de comunicare şi cooperare între partenerii sociali sau între partenerii sociali şi autorităţile publice în procesul dezvoltării cadrului normativ privind învăţămîntul profesional tehnic şi formarea continuă, evaluarea și certificarea competențelor;
    b) participă la elaborarea documentelor de politici la nivel național și sectorial în domeniul formării profesionale;
   c) contribuie la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea profesională, evaluarea şi certificarea competenţelor prin participare în grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte normative ce ţin de formarea profesională, prin prezentare de avize la astfel de proiecte de acte normative propuse de autorităţile administrative competente;
    d) identifică ocupațiile pentru care urmează a fi elaborate standardele ocupaţionale;
   e) inițiază, coordonează şi participă la elaborarea standardelor ocupaţionale pentru învăţămîntul profesional tehnic, precum şi la revizuirea standardelor existente în ramura economică de activitate pe care o reprezintă;
    f) participă la elaborarea, dezvoltarea şi actualizarea calificărilor aferente ramurii economice pe care o reprezintă, în corespundere cu metodologiile privind elaborarea calificărilor profesionale;
    g) participă la elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor;
    h) susțin şi promovează implementarea sistemului de formare și evaluare pe bază de competenţe (merite);
    i) promovează şi încurajează participarea angajatorilor, salariaţilor şi a altor persoane la învăţămîntul profesional tehnic şi la formarea continuă;
    j) încurajează participarea partenerilor sociali, a altor persoane fizice şi juridice la promovarea şi dezvoltarea învăţămîntului profesional tehnic şi a formării continue;
    k) avizează curriculumurile pe module/discipline elaborate pentru învățămîntul profesional tehnic, precum şi pentru formarea continuă, în ramura economică de activitate pe care o reprezintă;
    l) participă, prin reprezentanţii săi, la examenele de calificare, la certificarea competenţelor dobîndite în contextul educaţiei formale, nonformale şi informale şi/sau la susţinerea tezelor sau a proiectelor de diplomă;
    m) înaintează propuneri privind actualizarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova;
    n) efectuează cercetări cu privire la piaţa muncii şi colaborează cu instituţiile publice şi private, cu organizaţiile necomerciale pentru identificarea tendințelor în sector, a necesităților forței de muncă, a competenţelor solicitate de sectoarele economiei naționale în vederea oferirii de informaţii relevante sistemului educaţional privind dezvoltarea necesarului de competențe;
    o) recomandă specialiști pe domenii ocupaționale pentru verificarea şi validarea standardelor ocupaţionale şi ţin evidenţa acestor specialişti;
    p) realizează alte atribuţii, stabilite în statutul lor, în interesul ramurii economice de activitate pe care o reprezintă.
    Articolul 10. Drepturile comitetelor sectoriale
    Comitetele sectoriale, în realizarea atribuţiilor lor, au următoarele drepturi:
    a) să solicite și să primească de la instituțiile publice şi private informații privind învăţămîntul profesional tehnic, formarea continuă, evaluarea și certificarea competențelor;
    b) să constituie grupuri de experţi pentru exercitarea atribuţiilor în sfera lor de competenţă;
    c) să coopereze cu alte comitete sectoriale existente în vederea armonizării documentelor de politici din domeniul lor de competență;
    d) să stabilească şi să dezvolte, în limitele competenţelor, parteneriate cu unitățile de învățămînt privind soluţionarea problemelor din domeniul formării profesionale;
  e) să prezinte, din iniţiativă proprie, autorităţilor administrative competente propuneri de amendare a cadrului normativ privind învăţămîntul profesional tehnic, formarea continuă, evaluarea și certificarea competențelor;
    f) să avizeze proiectele de acte normative ce țin de domeniul lor de competență înainte ca acestea să fie expediate spre aprobare;
    g) alte drepturi stabilite în statut, care nu contravin legislaţiei în vigoare.
    Articolul 11. Obligaţiile comitetelor sectoriale
    (1) Comitetele sectoriale au aceleaşi obligaţii ca și asociaţiile obşteşti, stabilite conform art. 25 din Legea nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, precum şi obligaţii pe care şi le-au asumat prin statutul lor.
    (2) Neexecutarea în decurs de 2 ani consecutivi de către comitetele sectoriale care au primit finanțări din fonduri publice în anul precedent a obligaţiei de prezentare a datelor noi în vederea trecerii lor în Registrul de stat al persoanelor juridice, precum şi neinformarea organului de înregistrare privind continuarea activităţii comitetului atrag răspunderea contravenţională a conducătorului acestuia.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
Capitolul IV
PATRIMONIUL COMITETELOR SECTORIALE.
EVIDENŢA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII COMITETELOR SECTORIALE
    Articolul 12. Patrimoniul comitetelor sectoriale
    (1) Comitetele sectoriale pot avea în proprietate orice bunuri necesare realizării scopurilor statutare.
    (2) Sursele de formare a patrimoniului comitetelor sectoriale sînt:
    a) cotizațiile de aderare și de membru, dacă acestea sînt prevăzute de statut;
    b) alocaţiile bugetare pentru susținerea activității comitetelor sectoriale;
    c) mijloacele financiare ale unităţilor economice, în modul stabilit de convenţiile colective;
    d) fondurile atrase din proiecte finanţate de către organizațiile naţionale şi internaţionale, donaţii, sponsorizări;
    e) veniturile realizate din prestarea serviciilor în corespundere cu atribuţiile şi scopurile acestora;
    f) alte surse, conform legislației în vigoare.
    (3) Sursele de formare a patrimoniului specificate la alin. (2) sînt supuse impozitării conform legislaţiei fiscale în vigoare.
    (4) Patrimoniul comitetelor sectoriale se foloseşte în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi repartizat între membrii acestora.
    Articolul 13. Evidenţa şi controlul activităţii comitetelor sectoriale
    (1) Comitetele sectoriale ţin evidenţa activităţii desfăşurate, prezintă dări de seamă contabile şi statistice conform legislației în vigoare.
    (2) Controlul intern şi verificarea gestiunii comitetelor sectoriale se efectuează de către organul intern de control (comisia de cenzori).
    (3) Controlul activităţii financiare a comitetelor sectoriale este exercitat de către organele financiare şi fiscale de stat conform legislației în vigoare.
    Articolul 14. Raporturile dintre stat şi comitetele sectoriale
    (1) Autorităţilor publice le este interzisă orice intervenţie de natură să limiteze sau să întrerupă exercitarea drepturilor ori să împiedice realizarea atribuţiilor comitetelor sectoriale, stabilite de prezenta lege.
    (2) Proiectele de acte normative care au ca obiect de reglementare învăţămîntul profesional tehnic şi formarea continuă se transmit obligatoriu comitetelor sectoriale pentru avizare.
    (3) Organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de promovarea politicii de stat în domeniul educaţiei asigură implicarea comitetelor sectoriale la elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor prin invitarea acestora la participarea în grupuri de lucru, prin transmiterea către acestea spre avizare a proiectului Cadrului Naţional al Calificărilor sau prin orice alte forme funcţionale de cooperare.
    (4) Comitetelor sectoriale li se aplică, în mod corespunzător, prevederile stabilite pentru asociaţiile obşteşti de utilitate publică, care se referă la principiile şi formele de susţinere de către stat, precum şi la procedurile de acordare a sprijinului financiar sau material.
    (5) Planificarea mijloacelor bugetare pentru sprijinirea comitetelor sectoriale se face în coordonare cu ministerele de resort.
    (6) Finanțarea comitetelor sectoriale din alocații bugetare se face prin intermediul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Modul de acordare a alocaţiilor bugetare se stabilește de Guvern.
Capitolul V
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII COMITETELOR
SECTORIALE

    Articolul 15. Încetarea, suspendarea şi interzicerea activității
                          comitetelor sectoriale
    (1) Activitatea comitetelor sectoriale poate înceta prin decizia adunării generale a membrilor acestora, adoptată în modul stabilit de statut.
    (2) Comitetele sectoriale îşi pot înceta activitatea şi prin hotărîrea instanţei de judecată, în cazul încălcării legislaţiei, la cererea Ministerului Justiţiei.
    (3) Patrimoniul comitetelor sectoriale care şi-au încetat activitatea nu poate fi transmis organizaţiilor comerciale, partidelor politice sau persoanelor fizice.
    (4) În cazul în care activitatea comitetului sectorial vine în contradicţie cu Constituţia Republicii Moldova şi cu prezenta lege, aceasta poate fi suspendată pe un termen de pînă la 6 luni sau poate fi interzisă prin hotărîrea instanţei de judecată, la sesizarea Ministerului Justiţiei. Interzicerea activităţii comitetelor sectoriale în baza hotărîrilor altor organe nu se admite.
    Articolul 16. Radierea comitetului sectorial din
                          Registrul de stat al persoanelor juridice
    [Art.16 denumirea modificată prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    (1) În cazul încetării activităţii comitetului sectorial, pentru efectuarea înscrierii corespunzătoare în Registrul de stat al persoanelor juridice, comitetul sectorial prezintă Agenției Servicii Publice următoarele documente:
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    a) cererea cu privire la radierea comitetului sectorial din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    [Art.16 al.(1), lit.a) modificată prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    b) certificatul de înregistrare (în original);
    c) actul care confirmă achitarea integrală a plăţilor în bugetul de stat, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
    d) actul despre predarea spre nimicire a ştampilelor, eliberat de către organul împuternicit de poliţie;
    e) copia avizului despre încetarea activităţii comitetului sectorial, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.16 al.(2) abrogat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    (3) Decizia privind radierea comitetului sectorial din Registrul de stat al persoanelor juridice se expediază organului de conducere al comitetului sectorial, Serviciului Fiscal de Stat, organelor de statistică şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
Capitolul VI
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
    Articolul 17. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Structurile care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sînt organizate în calitate de comitete sectoriale, cu sau fără personalitate juridică, sau care au în denumire cuvintele „comitet sectorial” şi sînt constituite de subiecţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) şi (2) se pot înregistra în calitate de comitete sectoriale, cu statut de persoană juridică, conform procedurii de înregistrare stabilite de prezenta lege.
    (2) Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale va susţine, prin informare şi monitorizare, procesul de creare a comitetelor sectoriale și va raporta Guvernului, anual şi la solicitare, cu privire la rezultatele activității respective.
    (3) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 244. Chișinău, 23 noiembrie 2017.