HGC1131/2017
ID intern unic:  373413
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1131
din  20.12.2017
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450     art Nr : 1249
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Se recomandă autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea și Comitetului executiv al Găgăuziei să acopere cheltuielile suplimentare pentru majorarea cuantumului ajutorului bănesc familiilor cu copii beneficiare de sprijin familial secundar din contul mijloacelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale respective.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                       Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 1131. Chişinău, 20 decembrie 2017.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1131
din 20 decembrie 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 11 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 262-267, art. 1005) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în punctul 5 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2) anexa nr.1:
    a) în punctul 5:
    subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) copil aflat în situaţie de risc – copil în privinţa căruia, ca urmare a evaluării, se constată una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 8 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflați în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”;
    se completează cu subpunctele 7)-9) cu următorul cuprins:
    „7) programe de sprijin familial – seturi de activități de suport socioeducaţionale, structurate pe tematici specifice şi orientate pe grupuri de copii și părinți/îngrijitori, pentru prevenirea și înlăturarea factorilor ce pot conduce la situaţii de risc, realizate conform metodologiei aprobate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare – programe);
    8) reziliența parentală – capacitate a părinților de a face față dificultăților și insucceselor cotidiene, de a depăși stresul propriu și de a satisface nevoile educaționale ale copilului, abilitate de a fi părinte bun inclusiv în situaţii de stres;
    9) rețeaua socială de suport al familiei – număr de legături ale părinților și copilului cu membrii comunității, care facilitează participarea acestora la diferite activități din comunitate, precum și favorizează solicitarea și obținerea susţinerii emoţionale, a sprijinului informaţional, instrumental sau spiritual”;
    b) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Scopul Serviciului constă în asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea și consolidarea capacităților familiei în creșterea și educația acestuia.”;
    c) în punctul 7:
    subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) consolidarea competenţelor parentale pentru prevenirea timpurie a apariţiei riscurilor privind bunăstarea copilului”;
    se completează cu subpunctul 11) cu următorul cuprins:
    „11) susţinerea familiei/părinţilor în dezvoltarea rezilienţei pentru a depăşi situaţiile de dificultate”;
    d) punctul 9 se completează în final cu următorul text „ , care au nevoie de suport”;
    e) punctul 10 se completează în final cu următorul text „ , precum și familiile cu copii în risc de separare”;
    f) punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Sprijinul familial primar include activități de suport orientate spre prevenirea şi înlăturarea factorilor care pot conduce la situaţii de risc şi consolidarea familiei prin formarea deprinderilor privind îngrijirea și educația copilului, formarea competențelor sociale și emoționale ale copilului, crearea rețelei sociale a familiei.”;
    g) în punctul 14, cuvintele „programelor de prevenire primară, în funcție de necesitățile comunității și existența serviciilor comunitare” se substituie cu cuvintele „diferitor programe”;
    h) în punctul 15, cuvintele „are rolul de a asigura” se substituie cu textul „identifică necesitățile copilului, părinților/persoanei în grija căreia se află copilul și asigură”;
    i) în punctul 16, cuvintele „familiilor cu copii în situaţii de risc” se substituie cu cuvîntul „beneficiarilor”, iar textul „ , care sînt realizate în baza managementului de caz aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” se exclude;
    j) punctul 17 se completează în final cu următorul text „și instrumentează cazul în baza managementului de caz, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    k) punctele 18, 19 și 20 se abrogă;
    l) punctul 21 va avea următorul cuprins:
    „21. Managerul de caz informează managerul Serviciului despre necesitatea acordării altor servicii sociale specializate copilului și/sau familiei.”;
    m) în punctul 22, textul „ , prin fișa de referire,” se exclude, iar cuvîntul „anexînd” se substituie cu cuvîntul „expediind”;
    n) în punctul 23, textul „ , condiţiile de trai, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc., precum şi venitul familiei obţinut din salarii, plăţi sociale şi alte surse de venit, declarate sub responsabilitatea familiei” se exclude;
    o) se completează cu punctul 251 cu următorul cuprins:
    „251. Cuantumul ajutorului bănesc indicat în anexa nr.2 la prezenta hotărîre se referă la suma maximă care poate fi acordată pentru fiecare copil din familie.”;
    p) în punctul 26, cuvîntul „dispoziției” se substituie prin cuvîntul „ordinului”;
    q) punctul 29 va avea următorul cuprins:
    „29. În cazul în care managerul de caz constată utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decît cele prevăzute în planul individualizat de asistenţă, acesta va solicita structurii teritoriale asistență socială sistarea plății, cu excepția situațiilor în care utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decît cele prevăzute în planul individualizat de asistenţă este imperios necesară pentru asigurarea respectării interesului superior al copilului.”;
    r) se completează cu punctul 291 cu următorul cuprins:
    „291.Sistarea ajutorului bănesc se realizează în baza ordinului şefului structurii teritoriale asistenţă socială, iar copia acestuia se anexează la dosarul beneficiarului.”;
    s) în punctul 30, cuvintele „examinarea cazului” se substituie cu cuvintele „lucrul cu cazul”;
    t) în punctul 32, cuvîntul „obiectivelor” se exclude;
    u) în punctul 33 subpunctul 1), cuvîntul „primar” se exclude;
    v) punctele 34 și 35 vor avea următorul cuprins:
    „34. În cazul sprijinului familial secundar, managerul de caz va ține dosarele beneficiarilor.
    35. Documentația pentru ajutorul bănesc ţinută de managerul Serviciului cuprinde:
    1) raportul managerului de caz privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei;
    2) avizul Comisiei privind acordarea ajutorului bănesc;
    3) ordinul şefului structurii teritoriale asistenţă socială privind acordarea ajutorului bănesc;
    4) registrul de evidenţă a beneficiarilor de ajutor bănesc.”;
    w) se completează cu punctul 351 cu următorul cuprins:
    „351. Copiile documentelor specificate la punctul 35 subpunctele 1)-3) se transmit managerului de caz, care le anexează la dosarul copilului.”;
    x) în punctul 46, subpunctul 1) se completează în final cu cuvintele „și Standardele minime de calitate”;
    z) se completează cu punctul 471 cu următorul cuprins:
    „471. Funcționarea Serviciului implică următoarele costuri:
    1) de personal;
    2) pentru desfășurarea programelor (arendarea sălii, facilitator, materiale didactice, gustări, transport pentru deplasare la nivel local);
    3) pentru acordarea ajutorului bănesc.”;
    aa) anexa va avea următorul cuprins:

    anexa

    3) în anexa nr. 2, după cuvîntul „Perioada” se introduc cuvintele „de acordare”, cifra „500” se substituie cu cifra „700”, iar cifra „3000” – cu cifra „4000”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 780 din 25 septembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 293-296, art. 826) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în punctul 3 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu cuvintele „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2) în Standardele minime:
    a) în punctele 33 subpunctul 2), 46, 47, 48 subpunctele 2) și 3) și punctul 50, cuvintele „din comunitate” se exclud;
    b) în denumirea standardului 18, cuvîntul „defavorizate” se exclude, iar după cuvîntul „copii” se introduc cuvintele „care prezintă posibile semne de risc pentru copii”;
    c) în punctele 52 și 53, cuvîntul „defavorizate” se exclude;
    d) punctul 54:
    în subpunctul 1), cuvîntul „defavorizate” se exclude, iar după cuvîntul „copii” se introduce textul „care prezintă posibile semne de risc pentru copii”;
    subpunctul 5), cuvîntul „primar” se exclude;
    e) în punctul 57:
    subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) Asistentul social comunitar deschide dosarul copilului, informînd managerul serviciului.”;
    se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:
    „4) Dacă în urma evaluării iniţiale sau complexe s-au constatat probleme de ordin social, asistentul social comunitar va instrumenta cazul conform problemei identificate.”;
    f) în punctul 63, subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) asistentul social comunitar bifează în Planul individual de asistență acțiunile realizate și/sau stabilește un alt termen pentru acțiunile nerealizate și cele noi.”;
    g) în punctul 72 subpunctul 2):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) dispoziția autorității tutelare locale privind luarea la evidență a beneficiarului de sprijin familial secundar și efectuarea evaluării complexe”;
    literele f), h), j) și o) se exclud;
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) fișa de evidență a acțiunilor de monitorizare”;
    la litera m), cuvîntul „dispoziția” se substituie cu cuvîntul „ordinul”;
    litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) dispoziția autorității tutelare locale privind scoaterea de la evidență a beneficiarului de sprijin familial secundar”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 7 din 20 ianuarie 2016 „Cu privire la aprobareaRegulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.13-19, art.19) se modifică cum urmează:
    1) la punctele 4 și 5 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) punctul 2 din Regulamentul-cadru va avea următorul cuprins:
    „2. Comisia se instituie în cadrul autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea/Comitetului Executiv al Găgăuziei și se subordonează Consiliului raional/municipal/Comitetului Executiv al Găgăuziei.”