*LPC19/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  373519
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 19
din  04.03.2016
metrologiei
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 190     Data intrarii in vigoare : 15.10.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Sfera de reglementare
    (1) Prezenta lege stabileşte structura sistemului național de metrologie, unităţile de măsură permise spre utilizare în Republica Moldova, principiile de administrare în domeniul metrologiei, categoriile de documente normative din domeniul metrologiei legale, precum şi cerinţele faţă de mijloacele de măsurare şi măsurările din domeniile de interes public.
    (2) Legea descrie modul de efectuare a controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor din domeniile de interes public, al produselor preambalate şi al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, de asemenea stabilește obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care activează în domeniul metrologiei legale.
    Articolul 2. Legislaţia privind metrologia
    Legislaţia privind metrologia se constituie din prezenta lege şi din alte acte normative adoptate în temeiul ei şi stabileşte bazele metrologiei legale în scopul asigurării uniformităţii şi exactităţii măsurărilor, al protejării persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, împotriva efectelor nocive ale măsurărilor incorecte sau false.
    Articolul 3. Noțiuni principale
    În sensul prezentei legi, noțiunile principale au următoarele semnificații:
    aprobare de model – decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare, care confirmă că un tip de mijloc de măsurare întruneşte cerinţele stipulate în documentele normative aplicabile din domeniul metrologiei legale şi care are ca rezultat emiterea certificatului de aprobare de model;
    control metrologic legal – ansamblu de activităţi de metrologie legală, care include controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare, măsurărilor, produselor preambalate, sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, precum și supravegherea metrologică şi expertiza metrologică;
    dare în folosință – prima utilizare a unui mijloc de măsurare destinat utilizatorului final, în scopul pentru care a fost destinat;
    desemnare – decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare, care confirmă competenţa solicitantului pentru a desfășura activităţi de metrologie legală (verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi efectuarea de măsurări în domenii de interes public), precum şi corespunderea acestuia criteriilor stipulate în documentele normative aplicabile din domeniul metrologiei legale;
    etalon – materializarea definiției unei mărimi date, cu o valoare determinată şi o incertitudine de măsurare asociată, utilizată ca referinţă;
    etalon internaţional – etalon recunoscut de semnatarii unui acord internațional și destinat unei utilizări mondiale;
    etalon naţional – etalon recunoscut de autoritatea centrală de metrologie pentru a servi ca bază la atribuirea de valori altor etaloane ale mărimilor de aceeași natură;
    etalon de lucru – etalon care este utilizat în mod curent pentru etalonarea sau verificarea mijloacelor de măsurare sau a sistemelor de măsurare;
    etalonare – operaţie care, în condiţii specificate, în prima etapă stabileşte o relaţie între valorile unei mărimi şi incertitudinile de măsurare asociate care sînt furnizate de etaloane şi indicaţiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate, iar în etapa a doua această informaţie este utilizată pentru stabilirea unei relaţii care să permită obţinerea unui rezultat de măsurare pornind de la o indicaţie;
    expertiză metrologică – ansamblu de operaţiuni efectuate cu scopul de a examina şi a demonstra starea mijloacelor de măsurare, precum şi de a determina caracteristicile lor metrologice, inclusiv prin raportarea la documentele normative aplicabile din domeniul metrologiei legale;
    incertitudine de măsurare – parametru pozitiv ce caracterizează dispersia valorilor atribuite unui măsurand, în baza informaţiilor utilizate;
    introducere pe piaţă a mijlocului de măsurare – punere la dispoziție pentru prima oară a unui mijloc de măsurare pe piață;
    marcajul aprobării de model – semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat;
    marcaj de verificare metrologică – semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare în mod vizibil, confirmă că verificarea metrologică a fost efectuată în conformitate cu documentele normative aplicabile din domeniul metrologiei legale, cu rezultate satisfăcătoare;
    marcaj de verificare iniţială CE – semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare în mod vizibil, confirmă că verificarea inițială CE a fost efectuată în conformitate cu directivele europene, cu rezultate satisfăcătoare;
    măsurare – proces care constă în obținerea experimentală a uneia sau a mai multor valori care pot fi atribuite în mod rezonabil unei mărimi;
    măsurand – mărime care se intenționează a fi măsurată;
    metrologie – știință a măsurărilor și a aplicațiilor acestora, care include toate aspectele, atît teoretice, cît şi practice, ce ţin de măsurări, indiferent de incertitudinea de măsurare şi domeniul de aplicare;
    metrologie legală – parte a metrologiei referitoare la activităţile desfăşurate în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritățile cu funcţii de reglementare în domeniul metrologiei;
    mijloc de măsurare – instrument de mǎsurare, care se utilizează de unul singur sau în asociere cu unul sau mai multe dispozitive auxiliare de măsurare, ori sistem de măsurare utilizat pentru a face măsurări;
    produse preambalate (în continuare – preambalate) – combinaţia dintre un produs şi ambalajul individual în care acesta este preambalat. Un produs este preambalat atunci cînd este introdus într-un ambalaj, de orice natură, în absenţa cumpărătorului, iar cantitatea de produs conţinută în ambalaj are o valoare prestabilită şi nu poate fi schimbată decît prin deschiderea sau prin modificarea perceptibilă a ambalajului;
    reprezentant autorizat al producătorului – orice persoană juridică, stabilită în Republica Moldova, care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;
    Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) – sistem (coerent) de unităţi bazat pe Sistemul Internaţional de Mărimi, cu denumiri şi simboluri de unităţi şi o serie de prefixe cu denumiri şi simboluri, precum şi cu reguli de utilizare a acestora adoptate de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM);
    supraveghere metrologică – activitate de control metrologic legal, efectuată cu scopul de a verifica respectarea cerințelor legale în domeniul metrologiei. Supravegherea metrologică include supravegherea pieței și supravegherea în utilizare a mijloacelor de măsurare în sensul Legii privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare, precum şi al Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    sticle utilizate ca recipiente de măsură – recipiente, realizate din sticlă sau din alte substanţe de o rigiditate şi o stabilitate ce oferă aceleaşi garanţii metrologice ca şi sticla, care sînt capsulate sau sînt proiectate pentru a fi capsulate şi sînt destinate depozitării, transportării şi livrării de lichide, au o capacitate nominală cuprinsă între 0,05 litri şi 5 litri inclusiv și astfel de caracteristici metrologice (caracteristici de proiectare şi de uniformitate de fabricaţie) încît pot fi utilizate ca recipiente de măsură, adică atunci cînd sînt umplute pînă la un nivel specificat sau pînă la un procentaj specificat din capacitatea maximă de umplere conținutul lor poate fi măsurat cu suficientă exactitate;
    trasabilitate metrologică – proprietate a rezultatului unei măsurări de a putea fi raportat la o referinţă prin intermediul unui lanţ neîntrerupt şi documentat de etalonări, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare;
    tip al mijlocului de măsurare – model definit al unui mijloc de măsurare sau al unui modul (inclusiv o familie de mijloace de măsurare sau module) în care toate elementele ce influențează parametrii metrologici sînt stabilite în mod corespunzător;
    unitate de măsură – mărime scalară reală, definită și adoptată prin convenție, cu care poate fi comparată orice altă mărime de aceeași natură pentru a exprima raportul dintre cele două mărimi sub formă numerică;
    unitate de măsură legală – unitate de măsură cerută sau permisă de prevederile prezentei legi;
    verificare metrologică – modalitate de control metrologic legal, executat prin procedura de evaluare a conformității (alta decît examinarea de tip), conform documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale, care are ca rezultat emiterea unui buletin de verificare metrologică și/sau aplicarea marcajelor de verificare metrologică;
    verificare metrologică iniţială – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare care nu a mai fost verificat anterior;
    verificare inițială CE – examinare și stabilire a conformității unui mijloc de măsurare nou sau recondiționat cu modelul ce deține aprobare de model CE și/sau cu dispozițiile directivelor europene referitoare la mijlocul respectiv, confirmate prin marcajul de verificare inițială CE;
    verificare metrologică periodică – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare efectuată periodic, la intervale de timp specificate, conform documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale.
    Articolul 4. Sistemul naţional de metrologie
    Infrastructura sistemului naţional de metrologie include:
    a) autoritatea centrală de metrologie – Ministerul Economiei;
    b) Institutul Naţional de Metrologie;
    c) Sistemul Naţional de Etaloane;
    d) Consiliul Naţional de Metrologie;
    e) serviciile de metrologie ale persoanelor juridice;
    f) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.
    Articolul 5. Administrarea în domeniul metrologiei
    (1) În scopul realizării prevederilor prezentei legi, Guvernul aprobă:
    a) politicile de stat în domeniul metrologiei;
    b) proiectele de acte normative necesare activității de metrologie legală și asigurării trasabilității rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internațional de  Unități (SI);
    c) unităţile de măsură legale utilizate în Republica Moldova;
    d) Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal.
    (2) Elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul metrologiei, administrarea şi coordonarea activităţii de metrologie la nivel naţional se efectuează de către autoritatea centrală de metrologie.
    (3) Autoritatea centrală de metrologie este organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii și are următoarele funcţii:
    a) elaborează şi coordonează implementarea politicii de stat în domeniul metrologiei, inclusiv privind asigurarea trasabilității metrologice;
    b) studiază necesitățile economiei naționale în domeniul metrologiei și identifică prioritățile politicii de stat în acest domeniu;
    c) elaborează proiecte de acte legislative și normative, participă la elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte legislative și normative în scopul asigurării trasabilităţii metrologice a rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) prin intermediul procedurilor recunoscute şi acceptate pe plan internaţional;
    d) promovează recunoașterea internațională a sistemului naţional de metrologie;
    e) reprezintă Republica Moldova în organizațiile regionale şi internaţionale de metrologie;
    f) aprobă, în limitele competenţei sale, regulamentele generale de metrologie legală și normele de metrologie legală;
    g) coordonează activităţile de metrologie ale organelor centrale de specialitate din cadrul administraţiei publice şi ale persoanelor fizice şi juridice care activează în domeniul metrologiei;
    h) asigură armonizarea documentelor normative din domeniul metrologiei legale cu practica internaţională şi cea europeană şi aprobă aceste documente;
    i) negociază acordurile cu alte state privind recunoaşterea reciprocă a rezultatelor încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, a rezultatelor verificărilor metrologice, a competenţei tehnice a laboratoarelor de verificări ale mijloacelor de măsurare;
    j) coordonează activitățile Consiliului Național de Metrologie;
    k) corelează activitățile în domeniul metrologiei cu activităţile în domeniul acreditării;
    l) desemnează persoanele juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi pentru efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public, monitorizează persoanele juridice desemnate;
    m) ţine Registrul de stat al etaloanelor unităţilor de măsură şi Registrul entităţilor desemnate în sistemul naţional de metrologie, de asemenea gestionează baza de date a documentelor normative  din domeniul metrologiei legale;
    n) coordonează și monitorizează activităţile de metrologie ale Institutului Naţional de Metrologie, precum şi ale entităților desemnate de autoritatea centrală de metrologie;
    o) efectuează expertiza proiectelor de acte normative aplicabile domeniului metrologiei;
    p) coordonează programele de instruire în domeniul metrologiei;
    q) asigură transparenţa informaţiei în domeniul metrologiei;
    r) aprobă etaloanele naţionale.
    (4) Institutul Naţional de Metrologie este o instituţie publică subordonată autorității centrale de metrologie, care îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului aprobat de Guvern şi care exercită următoarele funcţii:
    1) funcţii de metrologie generală:
    a) implementează, la nivel naţional, politica de stat în domeniul metrologiei;
    b) asigură trasabilitatea metrologică a rezultatelor măsurărilor, efectuate în Republica Moldova, la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) prin elaborarea, cercetarea, dezvoltarea, menţinerea și păstrarea etaloanelor naționale, realizează comparările etaloanelor naţionale la nivel regional şi internaţional, precum și conservarea şi diseminarea unităţilor de măsură legale de la etaloanele naționale la etaloanele de nivel ierarhic inferior pînă la etaloanele de lucru;
    c) încheie și realizează acordurile de recunoaștere mutuală a etaloanelor naționale și a certificatelor de etalonare emise de către institutele naţionale de metrologie, în conformitate cu cerințele Comitetului Internațional de Măsuri și Greutăți (CIMP MRA);
    d) reprezintă referinţa naţională pentru determinarea competenţei tehnice în domeniul metrologiei, inclusiv la etaloane;
    e) consultă organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi persoanele fizice şi juridice pe probleme tehnice în domeniul metrologiei;
    f) participă, conform competențelor, la forurile şi organizaţiile internaţionale şi regionale în domeniul metrologiei, de asemenea exercită alte funcţii de colaborare internaţională în domeniul metrologiei, delegate de autoritatea centrală de metrologie;
    g) instruiește şi perfecţionează verificatorii metrologi;
    h) organizează comparările interlaboratoare la nivel național;
    2) funcţii de metrologie legală:
    a) exercită controlul metrologic legal prin aprobări de model, verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare în situaţii speciale, în cazul în care doar Institutul Naţional de Metrologie este dotat tehnic pentru efectuarea acestora, prin expertize metrologice şi expertize ale proiectelor de documente normative din domeniul metrologiei legale;
    b) înaintează propuneri către autoritatea centrală de metrologie privind cerinţele de reglementare a mijloacelor de măsurare;
    c) realizează acordurile încheiate cu alte ţări privind recunoaşterea rezultatelor încercărilor în scopul aprobării de model, a rezultatelor verificărilor metrologice;
    d) elaborează proiecte de programe de instruire în domeniul metrologiei;
    e) consultă organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi persoanele fizice şi juridice pe probleme tehnice în domeniul metrologiei legale;
    f) ţine Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, gestionează baza de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare;
    g) eliberează avize tehnice de înregistrare în scopul evidenței persoanelor fizice sau juridice care repară, pun în funcţiune şi montează mijloace de măsurare, precum şi a celor care produc preambalate și sticle utilizate ca recipiente de măsură;
    h) elaborează proiecte de documente normative în domeniul metrologiei legale, armonizate cu practica internaţională şi cea regională;
    i) acordă suport metodologic la elaborarea procedurilor de măsurare legale de către autorităţile responsabile în domeniu, precum și de către persoane juridice interesate;
    j) acordă suport tehnic necesar pentru supravegherea metrologică;
    k) formează şi gestionează fondul naţional de documente normative în domeniul metrologiei legale, de asemenea stabilește modul de utilizare a acestui fond.
    (5) Sistemul Naţional de Etaloane reprezintă baza tehnică care asigură preluarea, conservarea şi diseminarea unităţilor de măsură.
    (6) Consiliul Naţional de Metrologie este un organ consultativ în cadrul autorităţii centrale de metrologie, în care sînt reprezentate toate părțile interesate și care înaintează propuneri de politici în domeniul metrologiei. Modul de constituire și de organizare a Consiliului Naţional de Metrologie, componenţa, modul de selectare a membrilor şi atribuţiile funcţionale ale acestora sînt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Metrologie, care se elaborează şi se aprobă de către autoritatea centrală de metrologie.
    (7) Serviciile de metrologie ale persoanelor juridice se creează pentru asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de activitate corespunzătoare și exercită următoarele funcții:
    a) diseminează unităţile de măsură ale Sistemului Internaţional de Unităţi (SI) de la etaloanele de nivel ierarhic inferior la mijloacele de măsurare;
    b) efectuează verificarea metrologică inițială, periodică și după reparare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;
    c) efectuează măsurările în domeniile de interes public.
    (8) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor exercită, în numele statului, supravegherea metrologică în condiţiile Legii nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare, precum şi ale Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, este subordonată autorităţii centrale de metrologie și efectuează, fără a percepe tarife sau taxe, supravegherea metrologică a respectării de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor documentelor normative din domeniul metrologiei legale, ce ţin de:
    a) utilizarea adecvată a unităţilor de măsură şi a simbolurilor acestora în conformitate cu prezenta lege;
    b) obligaţiile utilizatorilor mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;
    c) obligaţiile producătorilor şi importatorilor mijloacelor de măsurare la punerea la dispoziție pe piață și darea în folosință a acestora;
    d) obligaţiile producătorilor de preambalate și de sticle utilizate ca recipiente de măsură;
    e) corectitudinea efectuării măsurărilor specificate la art. 12 alin. (1).
    (9) La efectuarea supravegherii metrologice, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor poate implica organele de control ale organelor centrale de specialitate din cadrul administraţiei publice.
    Articolul 6. Documente normative în domeniul
                       metrologiei legale
    (1) În sensul prezentei legi, documente normative în domeniul metrologiei legale (în continuare – documente normative) sînt regulamentele generale de metrologie legală, normele de metrologie legală și procedurile de măsurare legale care stabilesc cerințe obligatorii de aplicare repetată la un număr nedeterminat de situaţii identice faţă de mijloacele de măsurare, măsurări, preambalate, sticle utilizate ca recipiente de măsură, față de controlul metrologic legal.
    (2) Regulamentul general de metrologie legală stabileşte principiile şi regulile generale specifice activităţilor de metrologie legală şi se identifică prin simbolul RGML. Regulamentele generale de metrologie legală care transpun prevederile directivelor europene se aprobă de Guvern, iar celelalte regulamente se aprobă prin acte normative ale autorităţii centrale de metrologie.
    (3) Norma de metrologie legală stabileşte cerinţele tehnice, metrologice și/sau procedurile de verificare metrologică pentru anumite categorii de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, se identifică prin simbolul NML și se aprobă prin act normativ al autorității centrale de metrologie.
    (4) Pînă la elaborarea şi aprobarea normelor de metrologie legală se aplică documentele normative internaţionale, inclusiv regionale, ce țin de domeniul metrologiei legale, adoptate de către autoritatea centrală de metrologie, conform prevederilor regulamentului general de metrologie legală aplicabil.
    (5) Procedura de măsurare legală stabileşte operaţii descrise în mod concret, utilizate la testarea produselor supuse evaluării conformităţii şi la măsurările în domeniile de interes public, se identifică prin simbolul PML şi se aprobă prin act normativ al autorității centrale de metrologie sau de către autoritatea responsabilă în cadrul căreia se elaborează, prin coordonare cu autoritatea centrală de metrologie, documentul în cauză.
    (6) Documentele normative se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (7) Cerinţele stabilite în documentele normative prevăzute la alin. (2)–(5) din prezentul articol sînt executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1), în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (8) Documentele normative se elaborează în baza legislaţiei naţionale, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală şi cu directivele europene în domeniu.
Capitolul II
UNITĂŢILE DE MĂSURĂ LEGALE
    Articolul 7. Unitățile de măsură legale
    (1) Pentru asigurarea uniformităţii și exactității măsurărilor efectuate în Republica Moldova este obligatoriu să se utilizeze unităţi de măsură legale. Prevederile prezentului alineat se referă la mijloacele de măsurare, la măsurări şi la indicaţiile de mărime exprimate în unităţi de măsură.
    (2) Unităţile de măsură legale sînt:
    a) unităţile de măsură ale Sistemului Internaţional de Unităţi (SI) (în continuare – unități SI), multiplii şi submultiplii lor zecimali;
    b) unitățile care sînt definite pe baza unităților SI, dar nu sînt multipli sau submultipli zecimali ai acestora;
    c) unitățile utilizate împreună cu unitățile SI, ale căror valori în unități SI sînt obținute experimental;
    d) unitățile permise numai în domenii specializate;
    e) unitățile compuse.
    (3) În limita prevederilor alin. (1), Guvernul aprobă unităţile de măsură legale, denumirile, simbolurile şi definiţiile unităţilor de măsură legale, valorile unităţilor de măsură legale ce nu fac parte din Sistemul Internațional de Unități (SI), dar sînt exprimate în unităţi SI.
    (4) Prevederile alin. (1) nu exclud utilizarea în domeniul transportului aerian, maritim şi feroviar a altor unităţi de măsură decît cele prevăzute de prezenta lege, care au fost stabilite prin convenţii sau acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 8. Utilizarea unităţilor de măsură
                        la operaţiunile de export
    La exportul produselor, inclusiv al mijloacelor de măsurare, pot fi utilizate şi alte unităţi de măsură, convenite de părţi prin contract. Aceste unităţi de măsură se admit pentru a fi utilizate doar dacă sînt însoţite de una sau mai multe indicaţii de mărime exprimate în  unități SI.
    Articolul 9. Diseminarea unităţilor de măsură
    Diseminarea unităților de măsură este asigurată printr-un complex de măsuri tehnico-organizatorice, confirmate de trasabilitatea metrologică, ce include  activitatea de diseminare a unităţilor de măsură de la etaloanele internaționale sau de la etaloanele trasabile la etaloanele naționale ale altor state ori de la etaloanele naţionale spre celelalte etaloane şi de la acestea mai departe, spre mijloacele de măsurare de lucru.
    Articolul 10. Etaloanele naționale
    (1) Etaloanele naţionale reprezintă baza de etaloane a ţării ca parte componentă a Sistemului Naţional de Etaloane, fiind aprobate în calitate de etaloane naţionale prin acte normative ale autorităţii centrale de metrologie la propunerea Institutului Naţional de Metrologie.
    (2) Etaloanele naţionale sînt bunuri proprietate publică a statului, comparate la nivel internaţional și trasabile la etaloanele internaționale, deţinute, elaborate, perfecţionate, conservate, menținute şi utilizate de către Institutul Național de Metrologie, cu acoperirea cheltuielilor necesare de la bugetul de stat.
    (3) Modul de elaborare, aprobare, conservare, menținere şi de utilizare a etaloanelor naționale se stabileşte printr-un regulament general de metrologie legală aprobat de autoritatea centrală de metrologie.
Capitolul III
CONTROLUL METROLOGIC LEGAL
    Articolul 11. Domeniile de exercitare a controlului
                         metrologic legal 
    (1) Controlul metrologic legal se efectuează în următoarele domenii de interes public:
    a) sănătatea publică;
    b) ordinea și siguranța publică;
    c) protecţia mediului;
    d) protecţia consumatorilor;
    e) perceperea taxelor şi impozitelor;
    f) corectitudinea tranzacţiilor comerciale.
    (2) Controlului metrologic legal se supun, conform prevederilor prezentei legi, mijloacele de măsurare și măsurările din domeniile de interes public specificate la alin. (1), precum și preambalatele și sticlele utilizate ca recipiente de măsură.
    (3) Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (în continuare – Listă oficială) se aprobă de Guvern și specifică:
    a) categoriile şi sortimentele mijloacelor de măsurare utilizate la măsurările mărimilor, cum sînt mărimile acustice, chimice, ultrasunet și vibrații, electricitate și magnetism, debit, radiații ionizante, lungimi, masă și mărimi derivate, fotometrie și radiometrie, termometrie, frecvență și timp;
    b) modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment de mijloace de măsurare, intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive;
    c) categoriile de măsurări efectuate în domeniile de interes public specificate la alin. (1).
    (4) Activităţile persoanelor fizice şi juridice care au ca obiect mijloace de măsurare şi măsurări în domeniile de interes public specificate la alin. (1), preambalate și sticle utilizate ca recipiente de măsură sînt supuse controlului metrologic legal conform prevederilor prezentei legi.
    Articolul 12. Controlul metrologic legal al măsurărilor
    (1) Se supun controlului metrologic legal următoarele categorii de măsurări efectuate în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1):
    a) măsurările efectuate în cadrul tranzacţiilor comerciale sau măsurările pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilităţi publice, tarife, daune, impozite;
    b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce pot afecta interesele vitale ale oamenilor, cum sînt concentraţia de zahăr şi concentraţia de alcool în băuturi, concentraţia de grăsimi în produsele alimentare, masa hectolitrică şi umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentraţia alcoolică în sînge etc.;
    c) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce pot afecta sănătatea şi siguranţa populaţiei, precum şi mediul, cum sînt conţinutul de poluanţi organici şi metalici din apă, conţinutul de pesticide şi de alte substanţe toxice, conţinutul gazelor de eşapament ale autovehiculelor etc.;
    d) măsurările referitoare la preambalate, precum şi la produsele care au gramajul declarat, fără a fi preambalate.
    (2) Măsurările specificate la alin. (1) se efectuează, conform procedurilor de măsurare legale, de către autorități abilitate prin lege cu dreptul efectuării acestor măsurări cu mijloace de măsurare adecvate şi verificate metrologic sau etalonate. Aceste măsurări pot fi efectuate și de către persoanele juridice desemnate de autoritatea centrală de metrologie conform prevederilor prezentei legi.
    (3) Controlul metrologic legal al măsurărilor specificate la alin. (1) se realizează, conform prevederilor prezentei legi, prin următoarele modalităţi:
    a) prelevarea de probe şi efectuarea de măsurări şi analize comparative pentru verificarea exactităţii rezultatelor declarate ale măsurărilor;
    b) inspecţii şi testări inopinate în locurile în care se efectuează măsurările;
    c) aprobarea şi înregistrarea procedurilor de măsurare legale prevăzute la alin. (2).
    Articolul 13. Controlul metrologic legal
                         al mijloacelor de măsurare
    (1) Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare incluse în Lista oficială, destinate să realizeze măsurări în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1). Produsul program (software) înglobat într-un mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal nu se supune de sine stătător controlului metrologic legal, ci doar împreună cu mijlocul de măsurare în care este înglobat, fiind considerat ca parte a acestui mijloc de măsurare.
    (2) Mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal conform alin. (1), inclusiv componentele mijloacelor de măsurare, dispozitivele auxiliare, instalaţiile de măsurare, precum şi cele care deţin verificarea iniţială CE trebuie să fie conforme cu cerinţele tehnice și de funcționare din documentele normative aplicabile. Aceste cerințe trebuie să asigure ca mijloacele de măsurare să furnizeze continuu măsurări suficient de exacte în conformitate cu scopul pentru care au fost realizate.
    (3) Pentru fiecare dintre categoriile de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal conform alin. (1) se elaborează norme de metrologie legală, care stabilesc cerințe tehnice și metrologice specifice categoriei respective, precum și procedurile de verificare metrologică.
    (4) La introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosință a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal conform alin. (1), cu excepția mijloacelor de măsurare și aparatelor de cîntărit cu funcționare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, controlul metrologic legal se exercită, conform prevederilor regulamentelor generale de metrologie legală, prin următoarele modalităţi:
    a) aprobare de model;
    b) verificare metrologică iniţială;
    c) verificare inițială CE;
    d) supraveghere a pieței.
    (5) Aprobarea de model se acordă de către Institutul Național  de Metrologie odată cu eliberarea certificatului de aprobare de model aferent. Mijlocul de măsurare aprobat se include în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare.
    (6) În vederea aprobării de model, mijloacele de măsurare trebuie să susţină cu succes încercările metrologice. Încercările metrologice în scopul aprobării de model se efectuează în conformitate cu prevederile documentelor normative aplicabile.
    (7) Termenul de efectuare a încercărilor metrologice în scopul aprobării de model se stabileşte prin ordinul Institutului Naţional de Metrologie şi nu trebuie să depăşească 50 de zile calendaristice.
    (8) Certificatul de aprobare de model este valabil pentru o perioadă de 10 ani. Termenul de valabilitate a certificatului se prelungeşte pentru perioade succesive de maximum 10 ani. Prelungirea termenului de valabilitate se solicită înainte de expirarea valabilității certificatului de aprobare de model. Pentru prelungirea termenului de valabilitate, solicitantul prezintă certificatul de aprobare de model primit anterior şi documentaţia specificată la alin. (10), valabilă la momentul depunerii cererii corespunzătoare. Începutul încercărilor metrologice în scopul prelungirii valabilității certificatului de aprobare de model se consideră data semnării actului de prelevare a mostrelor.
    (9) În cazul schimbării producătorului mijloacelor de măsurare, modelele aprobate anterior se supun obligatoriu unor noi încercări metrologice în scopul aprobării de model.
    (10) În scopul obținerii aprobării de model pentru mijloacele de măsurare fabricate în Republica Moldova sau importate, solicitantul (producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul) va prezenta următoarele documente:
    a) cererea;
    b) declaraţia producătorului privind corespunderea mijloacelor de măsurare cu prevederile documentelor normative;
    c) memoriul tehnic, care va cuprinde o descriere privind:
    – construcţia, modul de funcţionare şi de utilizare a mijlocului de măsurare, caracteristicile tehnice şi metrologice garantate de producător;
    – dispozitivele de protecţie contra accesului nesancţionat;
    – dispozitivele pentru reglare şi ajustare;
    – locurile pentru aplicarea marcajelor de verificare metrologică şi a sigiliilor;
    – documentele de exploatare în limba de stat (fişa tehnică, instrucţiunea de exploatare);
    – copiile de pe certificatele de aprobare de model din ţara producătoare, dacă acestea există;
    – copiile de pe rapoartele de încercări, dacă acestea există.
    (11) Certificatele de aprobare de model se eliberează contra unei taxe calculate conform metodologiei aprobate de Guvern.
    (12) Institutul Naţional de Metrologie, în baza hotărîrii instanţei de judecată, retrage certificatele de aprobare de model în următoarele cazuri:
    a) mijloacele de măsurare fabricate pentru care a fost acordată aprobarea de model nu sînt conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile documentelor normative aplicabile în baza cărora s-a acordat aprobarea de model respectivă;
    b) mijloacele de măsurare fabricate în conformitate cu modelul aprobat prezintă deficienţe care le fac neutilizabile conform scopurilor propuse;
    c) condiţiile menţionate în decizia de aprobare de model şi în certificatul aferent, aduse la cunoştinţa producătorului, a reprezentantului său legal sau a importatorului, nu sînt respectate;
    d) documentele puse la dispoziţie de către solicitant conţin informaţii false.
    Prevederile lit. a) și b) se aplică și mijloacelor de măsurare importate pentru care a fost acordată aprobarea de model.
    (13) Condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de dare în folosință a mijloacelor de măsurare şi aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii se stabilesc prin hotărîri de Guvern.
    (14) Certificatele de aprobare de model pentru mijloacele de măsurare şi aparatele de cîntărit cu funcţionare neautomată, eliberate anterior datei intrării în vigoare a hotărîrilor Guvernului menţionate la alin. (13), sînt valabile pînă la expirarea termenului lor de valabilitate.
    (15) Mijloacele de măsurare aflate în exploatare la persoane fizice sau juridice se supun în mod obligatoriu controlului metrologic legal, care se realizează, conform documentelor normative, prin următoarelor modalităţi:
    a) verificare metrologică periodică;
    b) verificare metrologică după reparare;
    c) supravegherea în utilizare a mijloacelor de măsurare.
    (16) Expertiza metrologică a mijloacelor de măsurare aflate în exploatare și supuse controlului metrologic legal se efectuează la solicitarea persoanelor fizice sau juridice conform documentelor normative aplicabile.
    (17) Verificarea metrologică este valabilă, din momentul acordării, pe perioada de timp stabilită în Lista oficială.
    (18) La examinarea unui mijloc de măsurare aflat în exploatare și supus verificării metrologice se determină dacă mijlocul de măsurare satisface cerințele tehnice și metrologice stabilite în normele de metrologie legală.
    (19) Pentru mijloacele de măsurare constatate drept corespunzătoare în cadrul controlului metrologic legal realizat prin modalităţile specificate la alin. (4) lit. a) și b) şi alin. (15) lit. a) şi b) se eliberează certificat de aprobare de model şi/sau buletin de verificare metrologică, cu aplicarea, în condițiile prevăzute în regulamentele generale de metrologie legală, a următoarelor marcaje metrologice:
    a) marcajul aprobării de model;
    b) marcajul de verificare metrologică.
    (20) Marcajele de verificare iniţială CE indică faptul că mijloacele de măsurare corespund cerinţelor stabilite în regulamentele generale de metrologie legală.
    (21) Introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosință a unui mijloc de măsurare nu poate fi împiedicată, interzisă sau limitată dacă acel mijloc de măsurare poartă marcajul de verificare iniţială CE.
    (22) Pentru asigurarea securităţii şi integrităţii mijloacelor de măsurare, pe ele pot fi aplicate şi alte marcaje – de securitate, de instalare, de reparare etc.
    (23) Modalitatea de reprezentare grafică, procedurile de aplicare şi/sau de recunoaştere a marcajelor aprobării de model, a marcajelor de verificare metrologică, inclusiv a marcajelor de verificare iniţială CE, se stabilesc de Guvern.
    (24) Cheltuielile pentru lucrările specificate la alin. (4) lit. a) și b) şi alin. (15) lit. a) sînt suportate de deţinătorii mijloacelor de măsurare. Cheltuielile pentru lucrările specificate la alin. (15) lit. b) sînt suportate de persoanele fizice sau juridice care repară mijloace de măsurare, fiind autorizate pentru acest gen de activitate.
    (25) Se interzice introducerea pe piaţă, darea în folosință sau utilizarea mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice sau cu marcaje metrologice deteriorate, înlăturate, de interzicere sau cu termenul de verificare metrologică expirat pentru măsurările efectuate în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1). Deţinătorii și utilizatorii unor astfel de mijloace de măsurare sînt obligaţi să le retragă de pe piaţă sau să le scoată din uz.
    (26) Certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică şi marcajele metrologice aplicate sînt protejate juridic.
    (27) Mijloacele de măsurare constatate drept necorespunzătoare în cadrul supravegherii metrologice (fără certificate de aprobare de model, fără buletine de verificare metrologică sau cu documentele menţionate falsificate ori cu termenul de verificare metrologică expirat, cu marcajul de aprobare de model sau de verificare metrologică deteriorat, falsificat, înlăturat) sau cele pe care sînt aplicate marcaje de verificare metrologică cu termenul de valabilitate expirat nu pot fi utilizate în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1).
    (28) Supravegherea metrologică în utilizare a mijloacelor de măsurare se efectuează în condiţiile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    Articolul 14. Controlul metrologic legal
                          al preambalatelor şi al sticlelor
                          utilizate ca recipiente de măsură
    (1) Transpunerea legislaţiei Uniunii Europene privind controlul metrologic legal al preambalatelor şi sticlelor utilizate ca recipiente de măsură se face prin regulamente generale de metrologie legală aprobate de Guvern.
    (2) Se supun controlului metrologic legal preambalatele destinate vînzării în cantităţi nominale unitare constante şi sticlele utilizate ca recipiente de măsură.
    (3) Preambalatele care întrunesc cerinţele stabilite în regulamentul general de metrologie legală aplicabil, înainte de a fi introduse pe piaţă, sînt marcate cu litera „e” de către persoanele juridice care efectuează preambalarea produselor, în funcţie de masă sau de volum, ori care importă acest tip de produse.
    (4) Sticlele utilizate ca recipiente de măsură care întrunesc cerinţele stabilite în regulamentul general de metrologie legală aplicabil, înainte de a fi introduse pe piaţă, sînt marcate cu semnul „з” (epsilon inversat) de către producător.
    (5) Preambalatele care conțin produse lichide trebuie să poarte o indicaţie a volumului nominal al produsului, iar preambalatele care conțin alte produse trebuie să poarte indicaţia masei nominale.
    (6) Pentru corespunderea cantităţii reale a produsului cu cea indicată pe ambalaj este responsabilă persoana juridică care a introdus pe piaţă preambalatul (ambalatorul sau importatorul).
    (7) Controlul metrologic legal al preambalatelor se efectuează la sediul ambalatorului sau al importatorului, pînă la introducerea pe piaţă, ori în reţeaua de comerţ, conform documentelor normative.
    (8) Controlul metrologic legal al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură se efectuează la sediul producătorului, al reprezentantului autorizat al acestuia sau al  importatorului, pînă la introducerea pe piaţă, ori în reţeaua de comerţ, conform documentelor normative.
    (9) Introducerea pe piaţă a preambalatelor care corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute în regulamentul general de metrologie legală aplicabil nu poate fi refuzată, interzisă sau restricţionată din motive care privesc inscripţiile ce trebuie să apară pe aceste preambalate în conformitate cu documentele normative, determinarea volumului sau a masei acestora, metodele prin care au fost măsurate sau verificate.
    (10) Introducerea pe piaţă a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură care corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute în regulamentul general de metrologie legală aplicabil nu poate fi refuzată, interzisă sau restricţionată din motive care privesc volumul sticlelor, determinarea volumului acestora sau metodele prin care au fost verificate.
    Articolul 15. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
                          în domeniul metrologiei legale
    (1) Persoanele fizice şi juridice ale căror mijloace de măsurare se utilizează în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1), precum şi utilizatorii unor astfel de mijloace de măsurare sînt obligați să asigure legalitatea acestora prin efectuarea controlului metrologic legal.
    (2) Persoanele fizice şi juridice care activează în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1) sînt obligate să măsoare produsele şi serviciile oferite cu mijloace de măsurare adecvate, introduse pe piaţǎ şi/sau date în folosință în modul stabilit de prezenta lege.
    (3) Persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul metrologiei legale, în funcţie de activitatea desfășurată  conform art. 16 și 17, sînt obligate să deţină următoarele documente, după caz:
    a) certificatul de aprobare de model;
    b) avizul tehnic de înregistrare;
    c) certificatul de desemnare;
    d) buletinul de verificare metrologică.
    (4) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia ori importatorul mijloacelor de măsurare supuse aprobării de model trebuie să aplice marcajul aprobării de model în condiţiile regulamentului general de metrologie legală aplicabil.
    (5) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul și utilizatorul mijloacelor de măsurare sînt obligaţi să respecte exigenţele impuse prin certificatul de aprobare de model.
    (6) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură reparaţia mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal introduse de ei pe piaţă şi/sau date în folosință, inclusiv a mijloacelor de măsurare și aparatelor de cîntărit cu funcționare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii.
    (7) Persoanele fizice sau juridice care repară, montează şi dau în folosință mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal, înainte de a începe să desfăşoare aceste activităţi, sînt obligate să se înregistreze la Institutul Naţional de Metrologie, depunînd o cerere însoțită de declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerințelor stabilite la art. 16 alin. (1) și (2) în vederea obținerii avizului tehnic de înregistrare.
    (8) Persoanele juridice autorizate pentru activitatea de întreprinzător care efectuează preambalarea produselor, producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, înainte de a începe să desfăşoare activitatea respectivă, sînt obligate să se înregistreze la Institutul Naţional de Metrologie, prezentînd informaţia cu privire la marca prin care să poată fi identificate și depunînd o cerere însoțită de declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerințelor stabilite la art. 16 alin. (3) în vederea obținerii avizului tehnic de înregistrare.
    (9) Persoana fizică sau juridică care solicită eliberarea avizului tehnic de înregistrare pentru unul sau cîteva genuri de activitate trebuie să fie înregistrată în Republica Moldova.
    Articolul 16. Avizul tehnic de înregistrare
                         în domeniul metrologiei legale
    (1) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de reparare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să dispună de condiţii tehnico-organizatorice adecvate, și anume de:
    – încăperi care să corespundă cerinţelor de organizare a reparării mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi condiţiilor de păstrare a lor;
    – utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de reparare;
    – personal calificat pentru executarea lucrărilor de reparare;
    b) să deţină acordul cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia în vederea asigurării cu piese de schimb pe o perioadă egală cu cel puţin durata de exploatare a mijloacelor de măsurare declarată de producător;
    c) să asigure şi să efectueze reparaţia mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;
    d) să asigure garanţia reparaţiei;
    e) să asigure efectuarea verificării metrologice după reparare, în condiţiile prevăzute de documentele normative aplicabile;
    f) să prezinte, la solicitarea laboratorului de metrologie în care urmează să se efectueze verificarea metrologică după reparare, fişa de reparaţii referitoare la conţinutul lucrărilor efectuate.
    (2) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de montare şi dare în folosință a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să dispună de utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de montare şi dare în folosință;
    b) să dispună de personal calificat pentru executarea lucrărilor de montare şi dare în folosință;
    c) să asigure şi să execute montarea şi darea în folosință numai a mijloacelor de măsurare verificate metrologic, în condiţiile prevăzute de documentele normative aplicabile;
    d) să asigure garanţia lucrărilor efectuate pentru fiecare mijloc de măsurare montat sau dat în folosință, în condiţiile prevăzute de documentele producătorului.
    (3) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de preambalare a produselor, de producere și/sau import al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să deţină un sistem de management documentat pertinent domeniului şi volumului de lucrări efectuate;
    b) să preambaleze produsele, să producă și/sau să importe sticlele utilizate ca recipiente de măsură conform documentelor normative aplicabile.
    (4) Avizul tehnic de înregistrare se eliberează fără plată, pe un termen de 5 ani.
    (5) Termenul de eliberare a avizului tehnic de înregistrare este de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la Institutul Naţional de Metrologie în cazul în care, în urma expertizei, nu sînt constatate neconformităţi.
    (6) În cazul refuzului de eliberare a avizului tehnic de înregistrare, Institutul Naţional de Metrologie, în termen de 3 zile lucrătoare, informează în scris solicitantul despre decizia adoptată, cu motivarea clară a refuzului, conform Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (7) Drept temei pentru refuzul eliberării avizului tehnic de înregistrare servesc următoarele:
    a) solicitantul nu este înregistrat în Republica Moldova;
    b) Institutul Naţional de Metrologie a depistat date neautentice în informaţia prezentată de către solicitantul de aviz tehnic de înregistrare.
    (8) Suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare se efectuează de către Institutul Naţional de Metrologie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, prin emiterea ordinului respectiv în baza hotărîrii instanţei de judecată, cu excepţia cazului cînd suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare este solicitată de titularul acestuia. Institutul Naţional de Metrologie este obligat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului, să informeze  în scris titularul de aviz tehnic de înregistrare despre suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare.
    (9) Drept temei pentru suspendarea avizului tehnic de înregistrare servesc:
    a) cererea titularului avizului tehnic de înregistrare privind suspendarea acestuia;
    b) constatările Agenției pentru Protecția Consumatorilor referitoare la încălcarea de către titularul avizului tehnic de înregistrare a cerinţelor prevăzute la alin. (1)–(3) în baza cărora a fost permisă desfăşurarea activităţii, precum şi depistarea de neconformităţi care afectează integral activitatea desfăşurată;
    c) nerespectarea condiţiilor de mediu sau de desfăşurare a activităţii, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare reparate, montate ori date în folosință, pentru preambalate sau sticlele utilizate ca recipiente de măsură, produse ori importate.
    (10) Suspendarea avizului tehnic de înregistrare are drept urmare încetarea executării activităților metrologice indicate în acesta pe perioada de suspendare. Perioada maximă de suspendare a avizului tehnic de înregistrare este de 30 de zile calendaristice.
    (11) Drept temei pentru retragerea avizului tehnic de înregistrare servesc:
    a) cererea titularului avizului tehnic de înregistrare privind retragerea acestuia ca urmare a unor schimbări în competenţele titularului;
    b) încheierea activităţii titularului avizului tehnic de înregistrare;
    c) suspendarea de către titularul avizului tehnic de înregistrare a activităţii sale pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile calendaristice, confirmată printr-un document oficial;
    d) nesoluţionarea de către titularul avizului tehnic de înregistrare, în termenul stabilit, a neconformităţilor ce au dus la suspendarea activităţii desfăşurate;
    e) încălcarea repetată de către titularul avizului tehnic de înregistrare a cerinţelor prevăzute la alin. (1)–(3) în baza cărora a fost eliberat avizul tehnic de înregistrare, inclusiv depistarea de neconformităţi care afectează integral activitatea desfăşurată, nerespectarea condiţiilor de mediu sau de desfăşurare a activităţii, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare reparate, montate ori date în folosință, pentru preambalate sau sticlele utilizate ca recipiente de măsură, produse sau importate;
    f) decizia de radiere a titularului avizului tehnic de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;
    g) depistarea unor date neautentice introduse intenționat în documentele prezentate autorităţii emitente;
    h) constatarea transmiterii intenţionate a avizului tehnic de înregistrare sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv.
    (12) Retragerea avizului tehnic de înregistrare are drept urmare încetarea executării activităţilor metrologice indicate în acesta.
    (13) În cazul adoptării deciziei privind suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare, informațiile respective se introduc, în termen de 3 zile lucrătoare, în baza de date a entităţilor deținătoare de avize tehnice de înregistrare.
    (14) Setul de documente al entităţii excluse din baza de date a entităţilor deținătoare de avize tehnice de înregistrare se păstrează în arhiva Institutului Naţional de Metrologie timp de 5 ani.
    (15) Titularul avizului tehnic de înregistrare este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a avizului tehnic de înregistrare, să depună la Institutul Naţional de Metrologie originalul avizului tehnic de înregistrare.
    (16) Dacă titularul avizului tehnic de înregistrare îşi schimbă denumirea sau activează avînd alte date decît cele indicate în declaraţia menționată la art. 15 alin. (7) și (8), el este obligat să informeze Institutul Naţional de Metrologie, în termen de 15 zile lucrătoare, despre modificările respective.
    (17) După suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare, precum şi după expirarea termenului de valabilitate a acestuia, actul respectiv nu produce efecte juridice. Continuarea activităţii metrologice indicate în avizul tehnic de înregistrare după expirarea termenului de valabilitate a acestuia este interzisă.
    (18) Termenul de valabilitate a avizului tehnic de înregistrare poate fi prelungit pentru o nouă perioadă de 5 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţii desfăşurate în baza lui, titularul va depune o cerere la Institutul Naţional de Metrologie cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului tehnic de înregistrare precedent.
    (19) În cazul pierderii sau deteriorării avizului tehnic de înregistrare, titularul este în drept să solicite Institutului Naţional de Metrologie, în termen de 15 zile lucrătoare, eliberarea unui duplicat al acestuia.
    (20) Institutul Naţional de Metrologie este obligat, la solicitare, să elibereze duplicatul avizului tehnic de înregistrare în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului.
    (21) Termenul de valabilitate a duplicatului avizului tehnic de înregistrare nu poate depăşi termenul indicat în avizul tehnic de înregistrare pierdut sau deteriorat. În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului, titularul de aviz tehnic de înregistrare pierdut sau deteriorat îşi poate desfăşura activitatea în baza declaraţiei pe proprie răspundere, depusă la Institutul Naţional de Metrologie odată cu cererea de eliberare a duplicatului.
    Articolul 17. Desemnarea persoanelor juridice
                          în domeniul metrologiei legale
    (1) Persoanele juridice care efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prin verificare metrologicǎ conform prevederilor prezentei legi sau care efectuează măsurări în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1), înainte de a desfăşura aceste activităţi, sînt obligate să obţină desemnarea de la autoritatea centrală de metrologie conform documentelor normative aplicabile.
    (2) În scopul desemnării pentru efectuarea activităţilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare sau pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public, solicitantul depune la autoritatea centrală de metrologie o cerere la care anexează:
    a) fişa tehnică a entităţii ce solicită efectuarea activităţii de metrologie legală;
    b) copia de pe manualul calităţii;
    c) copia de pe certificatul de acreditare cu anexa la acesta, eliberat pentru sarcinile specifice.
    (3) Desemnarea se acordă în baza evaluării şi monitorizării realizate de către Centrul Național de Acreditare în condițiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, confirmate prin certificatul de acreditare şi anexa la acest certificat. Decizia privind desemnarea se ia în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii și a documentelor menţionate la alin. (2).
    (4) Persoana juridică desemnată poate să solicite extinderea domeniului de desemnare, înaintînd autorităţii centrale de metrologie o cerere însoţită de următoarele documente:
    a) domeniul suplimentar de desemnare;
    b) suplimentul la fişa tehnică;
    c) anexa la certificatul de acreditare, cu domeniul de acreditare extins.
    (5) Suspendarea şi reluarea valabilităţii certificatului de desemnare sau retragerea certificatului de desemnare se efectuează de către autoritatea centrală de metrologie în conformitate cu prevederile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, prin emiterea ordinului respectiv în baza hotărîrii instanţei de judecată, cu excepţia cazului cînd suspendarea sau retragerea certificatului de desemnare este solicitată de titularul acestuia.
    (6) Suspendarea certificatului de desemnare are drept urmare încetarea executării activităților metrologice indicate în certificatul de desemnare pe perioada de suspendare.
    (7) Drept temei pentru suspendarea certificatului de desemnare servesc:
    a) cererea titularului certificatului de desemnare privind suspendarea acestuia;
    b) suspendarea certificatului de acreditare.
    (8) Drept temei pentru retragerea certificatului de desemnare servesc:
    a) cererea titularului certificatului de desemnare privind retragerea acestuia;
    b) încheierea activităţii titularului certificatului de desemnare;
    c) suspendarea de către titularul certificatului de desemnare a activităţii sale pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile calendaristice, confirmată printr-un document oficial;
    d) nesoluţionarea de către titularul certificatului de desemnare, în termen de 30 de zile calendaristice, a neconformităţilor ce au dus la suspendarea desemnării;
    e) încălcările repetate ale cerinţelor de la alin. (2) şi (3) în baza cărora a fost acordată desemnarea;
    f) retragerea certificatului de acreditare;
    g) decizia de radiere a titularului certificatului de desemnare din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;
    h) depistarea unor date neautentice introduse intenționat în documentele prezentate autorităţii emitente şi a unor neconformităţi care afectează integral activitatea desfășurată, inclusiv nerespectarea prevederilor sistemului de management documentat, nerespectarea condiţiilor de mediu, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare verificate metrologic sau pentru măsurările efectuate în domenii de interes public;
    i) constatarea transmiterii intenţionate a certificatului de desemnare sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv.
    (9) În cazul în care documentele specificate la  art. 15 alin. (3) lit. b) și c) nu au fost emise în termenele stabilite la art. 16 alin. (5) și (20) şi la alin. (3) din prezentul articol, se aplică principiul aprobării tacite conform Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
Capitolul IV
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ
ÎN DOMENIUL METROLOGIEI
    Articolul 18. Rolul autorităţii centrale de metrologie
                          în relaţiile internaţionale
    Autoritatea centrală de metrologie reprezintă Republica Moldova în organizaţiile internaţionale şi regionale de metrologie, colaborează pe bază de acorduri cu autoritățile de metrologie din alte state, avînd dreptul de a delega aceste funcţii Institutului Naţional de Metrologie.
    Articolul 19. Recunoaşterea aprobărilor de model,
                         verificărilor metrologice ale mijloacelor
                         de măsurare și etalonărilor
    (1) În conformitate cu acordurile încheiate pot fi recunoscute:
    a) rezultatele încercărilor în scopul aprobării de model pentru mijloacele de măsurare, certificatele aferente eliberate;
    b) rezultatele verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare efectuate în alte state.
    (2) Aprobarea de model şi verificarea metrologică pentru mijloacele de măsurare fabricate și comercializate în mod legal într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere nu necesită a fi repetate dacă mijloacele de măsurare dețin aprobarea de model și verificările metrologice din statul respectiv și cerințele în baza cărora acestea au fost acordate sînt conforme cu cerinţele tehnice prevăzute în regulamentul general de metrologie legală aplicabil.
    (3) Importatorul sau reprezentantul autorizat al producătorului va informa Institutul Național de Metrologie cu privire la introducerea pe piață și/sau darea în folosință în Republica Moldova a mijloacelor de măsurare sau a dispozitivelor auxiliare fabricate într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere. Odată cu depunerea declaraţiei conform cerinţelor prevăzute în regulamentul general de metrologie legală aplicabil, importatorul va prezenta Institutului Naţional de Metrologie o copie de pe certificatul de aprobare de model și rezultatele încercărilor care au stat la baza acordării aprobării de model, precum şi informații privind autoritatea care a efectuat verificarea inițială, responsabilă de aplicarea marcajelor corespunzătoare.
    (4) Agenții economici care dețin în activitatea lor mijloace de măsurare în domeniile de interes public specificate la art.11 alin. (1) și care au solicitat efectuarea verificării metrologice periodice într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere vor informa Institutul Național de Metrologie cu privire la verificările efectuate odată cu depunerea declarației conform cerinţelor prevăzute în regulamentul general de metrologie legală aplicabil.
    (5) Verificarea inițială efectuată într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere este valabilă, din momentul acordării ei, pînă la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare inițială. Verificările metrologice periodice efectuate într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere sînt valabile, din momentul acordării, pe perioada de timp stabilită în Lista oficială.
    (6) Recunoașterea etalonărilor se efectuează în baza acordurilor de recunoaștere mutuală a etaloanelor naționale și certificatelor de etalonare emise de institutele naționale de metrologie.
    (7) Recunoaşterea verificării iniţiale CE nu se aplică mijloacelor de măsurare specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, care se introduc liber pe piaţă şi/sau se dau în folosință conform semnelor şi marcajelor aplicate.
    (8) Prezența, pe un mijloc de măsurare, a marcajului de verificare inițială CE corespunzător demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate și, în consecință, atunci cînd mijlocul de măsurare este importat sau dat în folosință în Republica Moldova, nu mai este necesar să se repete controalele care au fost deja efectuate. Verificarea inițială CE este valabilă, din momentul acordării ei, pînă la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare inițială CE.
    (9) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în modul şi în limitele prevăzute de lege, iniţiază acţiuni de rechemare sau de retragere, după caz, a mijloacelor de măsurare care dețin verificarea inițială CE, aprobarea de model și verificarea metrologică obținute într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere, cu prezentarea informaţiilor autorităţii centrale de metrologie, în următoarele cazuri:
    a) mijloacele de măsurare nu sînt conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile documentelor normative aplicabile;
    b) cerinţele metrologice specificate în descrierea de model, care este anexată la certificatul de aprobare de model, nu sînt respectate;
    c) mijloacele de măsurare prezintă, la utilizare, un defect de ordin general care le face improprii scopului pentru care au fost realizate.
    (10) În cazurile specificate la alin. (9), Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în modul şi în limitele prevăzute de lege, ia măsuri pentru interzicerea introducerii pe piaţă şi dării în folosință a mijloacelor de măsurare în cauză.
    (11) Autoritatea centrală de metrologie informează de îndată Comisia Europeană și statele cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere cu privire la acțiunile și măsurile prevăzute la alin. (9) și (10), precizînd motivele deciziei sale.
Capitolul V
TRANSPARENŢA INFORMAŢIEI METROLOGICE
    Articolul 20. Accesul la orice rezultat de măsurare
                         de interes public
    (1) Cetăţenii şi alte părţi interesate pot avea acces gratuit la orice rezultat al măsurărilor în domeniile de interes public atîta timp cît comunicarea acestei informaţii nu aduce prejudiciu vreunei persoane fizice sau juridice.
    (2) Responsabilii de publicarea sau transmiterea către public a rezultatelor măsurărilor pot fi solicitaţi să justifice pertinenţa şi siguranţa acestor rezultate.
    (3) Autoritatea centrală de metrologie este desemnată, prin prezenta lege, drept sursă independentă şi imparţială de consultanţă referitor la veridicitatea, legalitatea şi credibilitatea informaţiei metrologice. Suportul  informaţional şi expertiza necesare pentru consultanţă sînt acordate de către entităţile infrastructurii sistemului naţional de metrologie, specificate la art. 4.
    Articolul 21. Informaţia privind documentele
                         şi registrele sistemului naţional
                         de metrologie
    Persoanele interesate au acces gratuit la Registrul de stat al etaloanelor unităților de măsură, la Registrul entităților desemnate în sistemul național de metrologie, la Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, la regulamentele generale de metrologie legală, la normele de metrologie legală, la procedurile de măsurare legale, precum şi la baza de date a entităţilor deținătoare de avize tehnice de înregistrare.
Capitolul VI
FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR DE METROLOGIE
    Articolul 22. Sursele de finanţare
    Sursele de finanţare a activităţilor de metrologie sînt:
    a) mijloacele financiare de la bugetul de stat;
    b) veniturile colectate ale Institutului Naţional de Metrologie, alcătuite din:
    – taxele percepute pentru diseminarea unităţilor de măsură legale de la etaloanele naționale la etaloanele de nivel ierarhic inferior, conform art. 5 alin. (4) pct. 1) lit. b);
    – taxele percepute pentru aprobări de model, verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare, expertize metrologice, conform art. 5 alin. (4) pct. 2) lit. a);
    – chiria sau darea în locațiune a spaţiilor/încăperilor;
    – donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti legale;
    c) resursele proiectelor finanţate din surse externe.
    Articolul 23. Destinaţia mijloacelor financiare
    Mijloacele financiare de la bugetul de stat, precum şi veniturile colectate ale Institutului Naţional de Metrologie se utilizează pentru:
    a) elaborarea, cercetarea, dezvoltarea, perfecționarea, menținerea și conservarea etaloanelor naționale;
    b) participarea cu etaloanele naționale la intercomparări regionale şi/sau internaţionale;
    c) întreţinerea Institutului Naţional de Metrologie;
    d) reprezentarea Republicii Moldova, în calitate de membru, în cadrul organizaţiilor de metrologie europene, internaţionale şi interstatale, inclusiv achitarea cotizaţiilor de membru;
    e) cercetări în domeniul metrologiei;
    f) elaborarea documentelor normative;
    g) colaborarea cu institutele de metrologie ale altor state;
    h) formarea şi gestionarea fondului naţional de documente normative în domeniul metrologiei legale;
    i) implementarea şi menţinerea în cadrul Institutului Naţional de Metrologie a sistemelor de management conforme cu standardele europene şi internaţionale;
    j) consolidarea capacităţilor instituţionale ale Institutului Naţional de Metrologie, inclusiv prin instruirea personalului acestuia.
    Articolul 24. Bugetul Institutului Naţional
                         de Metrologie
    (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Metrologie se aprobă anual de către organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Institutul Naţional de Metrologie prezintă organului central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii rapoarte privind executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, în modul stabilit de legislaţie.
    (3) Veniturile provenite din acordarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (4) pct. 2) lit. a) şi i) de către Institutul Naţional de Metrologie se constituie şi se utilizează în conformitate cu regulamentul de constituire şi utilizare a veniturilor colectate.
    (4) Mijloacele financiare de la bugetul de stat destinate Institutului Naţional de Metrologie sînt gestionate prin sistemul trezorerial  în modul stabilit de legislație.
    (5) Mărimea taxelor la serviciile prestate contra plată de către Institutul Naţional de Metrologie se stabilește conform metodologiei prezentate în anexă.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 25
    (1) Prezenta lege transpune prevederile documentului Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală OIML D1:2012 „Consideraţii pentru o lege privind metrologia” și ale Directivei 2009/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 106 din 28 aprilie 2009, fiind parțial compatibilă cu acestea.
    (2) Prezenta lege este parţial compatibilă cu prevederile art. 2 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 218 din 13 august 2008, cu prevederile art. 4 din Directiva 2014/32/ UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 29 martie 2014, cu prevederile anexei la Directiva 80/181/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1979 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 39 din 15 februarie 1980, cu prevederile art. 2, 3, 4, 5 și ale anexei I din Directiva 76/211/CEE a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcție de masă sau volum, a anumitor produse preambalate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 46 din 21 februarie 1976, precum și cu prevederile art. 1, 2, 3 și ale anexei I din Directiva 75/107/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sticlele utilizate ca recipiente de măsurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 42 din 15 februarie 1975.
    Articolul 26
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va aproba actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 19. Chișinău, 4 martie 2016.


Anexă

METODOLOGIE
de calcul al tarifelor la serviciile metrologice
prestate de Institutul Naţional de Metrologie
    1. Metodologia are drept scop stabilirea modului de determinare, aprobare şi actualizare a tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către Institutul Naţional de Metrologie persoanelor fizice şi juridice.
    2. Metodologia se bazează pe principiul accesului la servicii în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, precum şi pe cel al recuperării cheltuielilor suportate.
    3. Cuantumurile tarifelor (T) se calculează aplicînd formula:
T = Nt × C1 oră,
    unde:
    Nt – norma de timp a serviciului prestat, exprimat în ore;
    C1 oră – costul unei unități de timp (în particular, costul unui om/oră) la prestarea serviciului.
    4. Costul unei unități de timp se determină ca raportul dintre suma cheltuielilor directe și indirecte şi cuantumul orelor lucrate anual:
C1 oră = (CHdir + CHind) / Q,
    unde:
    CHdir – cheltuieli directe;
    CHind – cheltuieli indirecte;
    Q – cuantumul orelor lucrate anual de lucrătorii instituţiei.
    5. În funcție de specificul fiecărui serviciu şi de norma de timp necesară pentru efectuarea lui, cheltuielile directe (CHdir) se determină conform formulei:
CHdir = CSsal + CSmat + CSind,
    unde:
    CSsal – consumuri privind retribuirea muncii;
    CSmat – consumuri de materiale;
    CSind – consumuri indirecte de producţie.
    6. La consumurile privind retribuirea muncii (CSsal) se atribuie:
    a) consumurile privind retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în prestarea serviciului, inclusiv salariul tarifar şi cel suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază), precum şi alte plăţi de stimulare şi compensare calculate în conformitate cu Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 şi Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară;
    b) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente consumurilor privind retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în prestarea serviciului.
CSsal= Cmuncă + Sas + Sam,
    unde:
    Cmuncă – costul cheltuielilor legate de retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în prestarea serviciului corespunzător;
    Sas – suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator, determinată prin aplicarea tarifului aprobat la cheltuielile de muncă (Cmuncă);
    Sam – suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajator, determinată prin aplicarea tarifului aprobat la cheltuielile de muncă (Cmuncă).
    7. La consumurile de materiale (CSmat) se atribuie valoarea materialelor utilizate nemijlocit în procesul de prestare a serviciului, inclusiv a:
    a) materialelor auxiliare;
    b) carburanţilor şi lubrifianţilor;
    c) altor materiale.
    8. Consumurile indirecte de producţie (CSind) cuprind:
    a) cheltuielile de întreţinere a mijloacelor fixe utilizate în procesul de prestare a serviciului (cheltuielile pentru asistenţă tehnică de întreţinere, pentru efectuarea reparaţiilor curente, medii şi capitale);
    b) cheltuielile de întreţinere şi deservire a mijloacelor tehnice de comunicaţii, de semnalizare;
    c) amortizarea activelor nemateriale utilizate în procesul de prestare a serviciului;
    d) uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
    e) cheltuielile de asigurare a condiţiilor de muncă normale şi a tehnicii securităţii ce ţin de particularităţile prestării serviciului;
    f) cheltuielile de asigurare a pazei;
    g) cheltuielile pentru serviciile prestate de terţe persoane, contractate direct de către Institutul Naţional de Metrologie în procesul acordării serviciului;
    h) alte cheltuieli care se atribuie la consumurile indirecte de prestare a serviciului în conformitate cu Indicațiile metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor.
    9. Cheltuielile indirecte (CHind) privind prestarea serviciului includ cheltuielile comerciale, cheltuielile generale şi administrative, precum şi alte cheltuieli operaţionale. Cheltuielile indirecte (CHind) se determină conform următoarei formule:
CHind = Iind x CHdir,
    unde Iind – indicele cheltuielilor indirecte.
    10. Indicele cheltuielilor indirecte (Iind) se determină în două etape:
    a) se determină cheltuielile indirecte anuale totale ale Institutului Naţional de Metrologie atribuite serviciilor (CHind) prin formula:
CHind = (CHtot – CHinv – ∑Cdir) x 0,1,
    unde:
    CHtot – cheltuielile anuale totale ale Institutului Naţional de Metrologie;
    CHinv – cheltuielile pentru investiţiile capitale (procurarea mijloacelor fixe etc.);
    0,1 – ponderea cheltuielilor indirecte anuale totale atribuite serviciilor în volumul cheltuielilor indirecte anuale totale ale Institutului Naţional de Metrologie;
    b) se calculează indicele cheltuielilor indirecte (Iind) prin formula:
Iind = CHind / ∑Cdir.

    11. Cheltuielile comerciale cuprind următoarele cheltuieli legate de comercializarea serviciului:
    a) cheltuielile de ambalare şi expediere a produselor (documente normative în domeniul metrologiei, revista „Metrologie” şi alte publicaţii în domeniul metrologiei);
    b) serviciile de marketing aferente încheierii sau rezilierii contractelor (acordurilor);
    c) cheltuielile ce ţin de reclamă, de participarea la expoziţii.
    12. În cheltuielile generale şi administrative se includ:
    a) cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului administrativ, de conducere, auxiliar şi gospodăresc, inclusiv salariul tarifar şi cel suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare calculate în conformitate cu Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 şi Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară; contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente acestor cheltuieli;
    b) uzura mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă, amortizarea activelor nemateriale, inclusiv a softurilor specializate în domeniul metrologiei, valoarea, uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în limita stabilită;
    c) cheltuielile pentru procurarea rechizitelor de birou, formularelor de evidenţă, de dări de seamă, cu destinaţie generală şi administrativă;
    d) cheltuielile pentru serviciile comunale (apă şi canalizare, energie electrică, salubrizare etc.);
    e) cheltuielile de transport cu destinaţie generală şi administrativă;
    f) cheltuielile poştale şi de telecomunicaţii, inclusiv pentru poşta electronică;
    g) cheltuielile tipografice;
    h) cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii centrului informațional, mijloacelor de semnalizare şi altor mijloace tehnice de comandă;
    i) cheltuielile privind paza oficiului și a obiectelor administrativ-gospodăreşti, asigurarea protecţiei acestora împotriva incendiilor;
    j) cheltuielile de reprezentare (de protocol);
    k) cheltuielile pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului;
    l) plata pentru serviciile cu caracter general şi administrativ prestate Institutului Naţional de Metrologie, conform contractelor încheiate cu băncile comerciale, organizaţiile consultative, juridice, informaţionale, precum şi cu traducătorii;
    m) cheltuielile pentru cercetările ştiinţifice;
    n) cheltuielile de judecată;
    o) impozitele şi taxele, conform legislaţiei în vigoare;
    p) cheltuielile pentru procurarea literaturii speciale și a standardelor, pentru abonarea la ediţii speciale (ziare, reviste etc.) necesare în activitatea Institutului Naţional de Metrologie, inclusiv cheltuielile pentru formarea, gestionarea şi actualizarea fondului naţional de  documente normative în domeniul metrologiei legale;
    q) cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii, pentru organizarea timpului liber şi odihnei salariaţilor, conform legislaţiei;
    r) cheltuielile necesare pentru asigurarea condiţiilor normale de lucru şi a tehnicii de securitate ce ţin de procesul de prestare a serviciului, prevăzute de legislaţia în vigoare;
    s) cheltuielile legate de deplasări;
    t) asigurarea obligatorie a activelor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    u) alte cheltuieli care se atribuie la cheltuielile generale şi administrative, în conformitate cu Indicațiile metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor.
    13. În alte cheltuieli operaţionale se includ cheltuielile de modificare a metodelor de evaluare a activelor curente aferente acestor evaluări, cheltuielile privind dobînzile la creditele şi împrumuturile contractate de Institutul Naţional de Metrologie pentru desfăşurarea activităţilor de bază şi alte cheltuieli suportate în procesul activităţii operaţionale aferente serviciilor, în conformitate cu Indicațiile metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor.
    14. Conform statutului instituţiei publice, Institutul Naţional de Metrologie este o instituţie nonprofit, iar veniturile obţinute din serviciile prestate vor fi redirecţionate pentru:
    a) instruirea personalului;
    b) dotarea cu utilaj pentru efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, al verificării metrologice şi expertizei metrologice a mijloacelor de măsurare;
    c) întreţinerea şi mentenanţa laboratoarelor metrologice din cadrul Institutului Naţional de Metrologie;
    d) mentenanţa bazei tehnico-materiale a Institutului Naţional de Metrologie;
    e) editarea şi difuzarea revistei „Metrologie” şi a altor publicaţii de specialitate;
    f) măsurile de caritate şi acțiunile pentru promovarea imaginii Institutului Naţional de Metrologie;
    g) organizarea instruirii specialiştilor metrologi din ţară;
    h) organizarea şi desfăşurarea întrunirilor în cadrul organizațiilor regionale și internaționale în domeniul metrologiei.