*HGO428/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  373521
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 428
din  15.07.2009
cu privire la aprobarea  Reglementării tehnice „Cerinţe
de randament pentru cazanele noi de apă caldă
cu combustie lichidă sau gazoasă”
Publicat : 24.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 115-117     art Nr : 491     Data intrarii in vigoare : 24.07.2011
    În temeiul Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141-145, art. 566), cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Cerinţe de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă” (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Prim-ministru                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 428. Chişinău, 15 iulie 2009.
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.428
din 15 iulie 2009
REGLEMENTAREA TEHNICĂ
„Cerinţe de randament  pentru cazanele noi de apă
caldă cu combustie lichidă sau gazoasă”
I. DOMENIUL DE APLICARE
    1. Prezenta Reglementare stabileşte cerinţele referitoare la eficienţa energetică pentru plasarea pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos şi care au puterea nominală de minimum 4 şi de maximum 400 kW, denumite în continuare cazane.
    2. Se exceptează de la prevederile prezentei Reglementări:
    a) cazanele care vor fi alimentate cu alte tipuri de combustibil, inclusiv combustibil solid;
    b) echipamentele pentru prepararea instantanee a apei calde;
    c) cazanele alimentate cu combustibil ale cărui proprietăţi diferă în mod apreciabil de proprietăţile combustibililor lichizi şi gazoşi comercializaţi în mod curent, cum ar fi gazul rezultat din deşeurile industriale, biogazul şi altele;
    d) maşinile de gătit şi aparatele destinate în special încălzirii spaţiilor în care sînt instalate şi care au ca funcţie subsidiară furnizarea apei calde pentru încălzirea centrală şi a apei calde sanitare;
    e) aparatele cu o putere nominală sub 6 kW, care folosesc circulaţia apei în sistem gravitaţional şi sînt destinate numai pentru producerea şi depozitarea apei calde sanitare;
    f) cazanele fabricate în regim de unicat.
    3. În cazul cazanelor cu funcţie dublă, respectiv, de încălzire a unui spaţiu şi de furnizare a apei calde menajere, cerinţele de randament prevăzute în anexa nr.1 se referă numai la funcţia de încălzire.
II. TERMINOLOGIE
    4. În sensul prezentei Reglementări următorii termeni se definesc astfel:
    a) aparat – corpul cazanului destinat pentru instalarea unui arzător;
 arzătorul destinat pentru instalare pe un cazan;
    b) cazan – unitate combinată cazan-arzător, destinată să transmită apei căldura degajată de la arderea combustibilului;
    c) cazan standard – cazan a cărui temperatură medie a apei poate fi limitată prin proiect;
    d) cazan recuperator – cazan destinat să deservească un sistem de încălzire centrală sau să fie instalat într-o vatră de ardere ca parte componentă a unui ansamblu cazan-recuperator/arzător cu gaz;
    e) cazan cu condensare – cazan pentru condensarea în permanenţă a unei mari părţi din vaporii de apă conţinuţi în gazele de ardere;
    f) cazan de temperatură joasă – cazan care poate funcţiona continuu, asigurînd o temperatură a apei de
35-40°C, cu condensare în anumite situaţii, inclusiv cazanul cu condensare care funcţionează cu combustibil lichid;
    g) cazan pentru spaţii de locuit – cazan cu puterea nominală utilă de maximum 37 kW, destinat să genereze căldura necesară încălzirii spaţiului de locuit în care este instalat, prevăzut cu un vas de expansiune deschis, asigurînd circulaţia apei în sistem gravitaţional şi care are înscris pe carcasă indicaţia explicită că poate fi instalat în spaţii de locuit;
    h) putere nominală utilă (exprimată în kW) – puterea calorică maximă stabilită şi garantată de constructor pentru a fi furnizată la mers continuu, cu respectarea randamentelor utile indicate de producător;
    i) randament util  (exprimat în %) – raportul dintre debitul caloric transmis apei din cazan şi produsul valorii calorice nete la o presiune constantă a combustibilului şi consumul exprimat în cantitatea de combustibil pe unitate de timp;
    j) sarcină parţială (exprimată în %) – raportul dintre puterea utilă a unui cazan care funcţionează intermitent sau la o putere inferioară puterii nominale utile şi această putere nominală utilă;
    k) temperatura medie a apei din cazan – media dintre temperatura apei la intrarea şi la ieşirea din cazan;
    l) cazan nou – cazanul care va fi pus în funcţie pentru  prima dată.
III. PLASAREA PE PIAŢĂ ŞI PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE
    5. Se admite plasarea pe piaţă sau punerea în funcţiune numai a cazanelor care sînt conforme cu prevederile prezentei Reglementări tehnice şi îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) respectă cerinţele de randament definite conform prevederilor din anexa nr.1 a prezentei Reglementări tehnice;
    b) este aplicată marca naţională de conformitate SM, care atestă conformitatea cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformităţii stabilite în anexa nr. 3;
    6. Se admite plasarea pe piaţă, în caz de comercializare separată, sau punerea în funcţiune a aparatelor care au marca naţională de conformitate SM, fiind însoţite de declaraţia de conformitate şi pentru care sînt definiţi parametrii care le permit, după asamblare,  să atingă nivelul cerinţelor de randament prevăzute în anexa nr. 1.
    7. Se consideră că respectă cerinţele de randament util, prevăzute în anexa nr. 1, pct. 1 din prezenta Reglementare tehnică, cazanele conforme prevederilor standardelor naţionale conexe, care adoptă standardele europene armonizate. În lipsa standardelor europene armonizate în domeniul respectiv, se aplică standardele naţionale existente aplicabile domeniului, necesare pentru implementarea corespunzătoare a cerinţelor de randament, definite în prezenta Reglementare tehnică.
    8.  În cazul în care cazanele recuperatoare şi/sau cazanele pentru spaţiile de locuit sînt instalate pe larg la data intrării în vigoare a prezentei  Reglementări tehnice, se autorizează punerea lor în funcţiune, cu condiţia ca randamentul lor, atît la puterea nominală, cît  şi  la sarcina parţială de 30%, să fie cu cel mult 4% sub cerinţele de randament pentru cazanele speciale prevăzute în anexa  nr. 1.
    9.  La punerea în funcţiune, cazanele trebuie să  respecte prescripţiile în vigoare referitoare la condiţiile climaterice locale, caracteristicile energetice şi de cazare ale imobilelor.
IV. EVALUAREA CONFORMITĂŢII
    10. Evaluarea conformităţii cazanelor în serie cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică se realizează înainte de plasarea pe piaţă a acestora, prin:
    a) examinarea randamentului unui tip de cazan, în conformitate cu modulul B, descris în anexa nr.3;
    b) emiterea  unei declaraţii de conformitate cu tipul aprobat, conform modulelor C, D sau E, descrise în anexa nr.3.
    Pentru cazanele care funcţionează cu combustibili gazoşi procedurile de evaluare a conformităţii randamentului sînt cele utilizate pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele de siguranţă stabilite în Reglementarea tehnică „Aparate consumatoare de combustibili  gazoşi”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1089 din 26 septembrie 2008.
    11. În cazul în care asupra cazanelor şi aparatelor se aplică alte reglementări tehnice ce acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea mărcii naţionale de conformitate SM, acest marcaj indică conformitatea cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile.
    12. Mijloacele şi echipamentele de măsurare utilizate la determinarea randamentului util, precum şi la efectuarea examinărilor de tip, testărilor şi încercărilor finale a cazanelor noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă necesită să fie adecvate, legalizate, verificate metrologic, în modul stabilit de Sistemul Naţional de Metrologie.
    13. Documentele şi corespondenţa realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformităţii, prevăzute în anexa nr.3, se redactează în limba de stat.
   14. Pentru cazanele şi aparatele plasate pe piaţă cu marca naţională de conformitate SM producătorul sau reprezentantul său autorizat are obligaţia să întocmească şi, respectiv, să păstreze, cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului produs, documentele care atestă conformitatea, ce vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organului de control.
    15. Documentele, prevăzute în pct. 14, vor conţine:
    a) documentaţia tehnică specificată în anexa nr. 3;
    b) declaraţia de conformitate SM, conform anexei nr.2, întocmită de producător sau de reprezentantul său autorizat;
    c) certificatele de conformitate, emise de organismele desemnate;
    d) adresele depozitelor de pe teritoriul Republicii Moldova;
    e) procesele-verbale de încercări prin care se demonstrează conformitatea   cu cerinţele din pct.5. lit. a).
    16. În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu are sediul în Republica Moldova, importatorul are obligaţia să deţină şi, la cerere, să pună la dispoziţia organului de control spre examinare documentele prevăzute în pct. 15.
V. CRITERII PENTRU ORGANISMELE
DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
    17. Desemnarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor de încercări a cazanelor se efectuează de către Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii, la propunerea organului administraţiei publice centrale, care  reglementează domeniul respectiv, conform legislaţiei în vigoare.
    18. Sînt recunoscute ca fiind desemnate organismele care îndeplinesc cerinţele prevăzute de Legea nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor.
    19. Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii aprobă, actualizează periodic şi publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova listele referitoare la organismele de certificare şi laboratoarele de încercări desemnate în condiţiile prevăzute de Legea cu privire la evaluarea conformităţii produselor.
    20. În condiţiile în care se constată că un organism desemnat nu mai întruneşte criteriile prevăzute de Legea cu privire la evaluarea conformităţii produselor, Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii retrage autorizaţia de desemnare a organismului.
VI. REGULILE DE APLICARE A MĂRCII
NAŢIONALE DE CONFORMITATE

    21. Elementele de identificare a mărcii naţionale de conformitate SM trebuie să corespundă „Regulilor privind procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat” şi „Regulilor de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.395 din 17 aprilie 2006.
    22. Marca naţională de conformitate SM se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil, direct pe produs sau pe o placă de timbru fixată pe acesta. Placa de timbru trebuie astfel proiectată, încît să nu poată fi refolosită.
    23. Este interzisă aplicarea pe cazan sau pe aparat a unor marcaje asemănătoare cu marca naţională de conformitate SM, care pot fi confundate cu acest marcaj. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe cazan, pe aparat sau pe placa de timbru, cu condiţia că vizibilitatea şi lizibilitatea mărcii naţionale de conformitate să nu fie redusă.
    24. În cazul în care organul de control constată necorespunderea marcajului, producătorul va fi obligat să asigure conformitatea acestuia potrivit prevederilor în vigoare.
    25.  În cazul în care organul de control constată repetat neconformitatea marcajului, acesta ia măsurile necesare de limitare sau de interzicere a introducerii pe piaţă a produsului, conform prevederilor prezentei Reglementări.
VII. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI
    26. Autorităţile de supraveghere a pieţei privind corespunderea cazanelor prevederilor prezentei Reglementări tehnice sînt Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorului şi  Inspectoratul Principal de Stat pentru  Supravegherea Tehnică a Obiectelor  Industriale Periculoase.
    27. Dacă se constată că cazanele nu corespund prevederilor prezentei Reglementări tehnice, autorităţile de supraveghere a pieţei aplică măsuri conform legislaţiei în vigoare.
    28. Încălcarea dispoziţiilor prezentei Reglementări tehnice atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, administrativă  sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
Anexa nr. 1
la Reglementarea tehnică „Cerinţe de
randament  pentru cazanele noi de apă
caldă cu combustie lichidă sau gazoasă”
CERINŢELE  DE  RANDAMENT
    1. Cazanele trebuie să asigure următoarele randamente utile:
    a) la puterea nominală, adică în timpul funcţionării la puterea nominală (Pn), exprimată în kW, la temperatura medie a apei de 70°C; şi
    b)  în timpul funcţionării la sarcina parţială de 30%, la temperatura medie a apei care variază în funcţie de tipul cazanului.
    2. Randamentele utile pe care trebuie să le îndeplinească sînt stabilite în tabelul următor:

 
 
Tipul de cazan
 
 
Interva-lul de putere,
(kW)
Randamentul la puterea nominală
Randamentul la sarcina parţială
 
 

Temperatura medie a apei din cazan,

( oC)
 
 
Randamentul necesar,
(%)
Temperatura medie a apei din cazan
( oC)
Randamentul necesar
(%)
Cazane standard
 
4-400
 
 
70
 
≥ 84+2 log Pn
 
50
 
 
³ 80+3 log Pn
Cazane de temperatură joasă*
 
4-400
 
70
 
 
≥87,5+1,5 log Pn**
 
 
40
 
³87,5+1,5logPn 
 
Cazane de
condensare cu gaze
 
40 - 400
 
70
 
91 + log Pn
 
 
 
 
 
30***
 
³ 97+1log Pn
Note:

*) inclusiv cazane de condensare, care funcţionează cu combustibili lichizi;
**) se admite plasarea pe piaţă şi punerea în funcţiune a cazanelor de temperatură joasă cu arzător de tip atmosferic cu randamentul la puterea nominală de ≥ 90%
± 1%;

***)   temperatura apei furnizate de cazan.
 
 

Anexa nr. 2
la Reglementarea tehnică „Cerinţe de
randament  pentru cazanele noi de apă
caldă cu combustie lichidă sau gazoasă”
                               DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

                                                      (Model)

    nr.______                                                                         din _____  ________


    ___________________________________________________________________________________________________
                (denumirea persoanei juridice, adresă, telefon, fax)

    în persoana ____________________________________________________

                                         (funcţia, numele, prenumele conducătorului)

    declară pe propria răspundere că produsul  ____________________________

    (denumirea, tipul sau modelul, marca, codul produsului,

    _____________________________________________________________

     informaţia privind fabricarea în serie sau în loturi de produse (numărul şi mărimea lotului,

    numărul de fabricaţie,

    ______________________________________________________________

    denumirea şi numărul documentului de însoţire/facturii, denumirea producătorului, ţării etc.)


    la care se referă prezenta declaraţie respectă cerinţele de randament, nu

    pune în pericol viaţa şi sănătatea consumatorilor, nu produce impact

    asupra mediului înconjurător şi este în conformitate cu următoarele

    reglementări tehnice sau standarde:

    ______________________________________________________________
     (indicarea reglementărilor tehnice sau standardelor, cu specificarea punctelor  concrete),
    _____________________________________________________________

    Declaraţia este întocmită în baza ____________________________________

                                                    (documentele în baza cărora a fost întocmită declaraţia

                                                                    de conformitate) 

    Informaţii suplimentare ___________________________________________


    Conducătorul organizaţiei _____________           _______________________

                                            (semnătura)                                   (numele, prenumele)

    L.Ş.             
Anexa nr. 3
la Reglementarea tehnică „Cerinţe de
randament  pentru cazanele noi de apă
caldă cu combustie lichidă sau gazoasă”

PROCEDURI  DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
Examinarea de tip
(Modulul B)
    1. Modulul B descrie etapele procedurii prin care un organism de certificare desemnat constată şi atestă că un exemplar reprezentativ al produsului în cauză respectă prevederile din prezenta Reglementare tehnică.
    2. Modulul B se referă la etapa de proiectare.
    3. Cererea pentru efectuarea examinării de tip se înaintează de producător sau de reprezentantul său unui organism de certificare desemnat.
    4. Cererea de examinare de tip cuprinde următoarele:
    a) denumirea şi sediul producătorului sau denumirea şi sediul reprezentantului său dacă cererea este înaintată de acesta din urmă;
    b) documentaţia tehnică prevăzută pentru acest modul în prezenta Reglementare tehnică;
    c) declaraţia potrivit căreia aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată unui alt organism de certificare.
    Termenul de examinare a cererii şi a materialelor prezentate nu va depăşi 10 zile.
    5. Solicitantul pune la dispoziţia organismului de certificare desemnat un exemplar reprezentativ al produsului respectiv (în continuare – tip). Organismul de certificare desemnat poate cere şi alte exemplare dacă acestea sînt necesare pentru realizarea programului de încercări.
    6. Un tip de produs poate cuprinde mai multe variante ale produsului respectiv, cu condiţia ca diferenţa dintre variante să nu afecteze nivelul de siguranţă şi celelalte cerinţe referitoare la performanţele produsului.
    7. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele esenţiale din prezenta Reglementare tehnică. În măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, documentaţia tehnică trebuie să cuprindă şi informaţii privind proiectarea, producerea şi funcţionarea produsului.
    8. Documentaţia  tehnică conţine în principal:
    a) descrierea generală a aparatului;
    b) desene de execuţie, planuri de producţie şi scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
    c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor menţionate mai sus şi a modului de funcţionare a produsului;
    d) lista standardelor conexe care asigură prezumţia de conformitate cu cerinţele prezentei Reglementări, aplicate integral sau parţial, precum şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor din prezenta  Reglementare tehnică, în cazul în care nu s-au aplicat aceste standarde;
    e) rezultatele calculelor de proiectare, verificărilor efectuate;
    f) rapoarte de încercări eliberate de laboratoarele de încercări.
    9. Organismul de certificare desemnat, la care se face referire în pct. 3 din prezenta anexă, are următoarele obligaţii:
    a) să examineze documentaţia tehnică, să verifice dacă tipul de aparat a fost fabricat în conformitate cu documentaţia tehnică respectivă şi să identifice elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică, precum şi componentele care au fost proiectate fără să se aplice prevederile din standardele respective;
    b) să efectueze sau să solicite efectuarea examinărilor corespunzătoare şi încercărilor necesare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător respectă cerinţele din prezenta Reglementare tehnică, atunci cînd nu s-au aplicat standardele conexe ce conferă prezumţia de conformitate a aparatului cu cerinţele stabilite în prezenta Reglementare tehnică;
    c) să efectueze sau să solicite efectuarea examinărilor corespunzătoare şi încercărilor necesare pentru a verifica dacă standardele conexe au fost într-adevăr aplicate, atunci cînd producătorul a optat pentru aplicarea standardelor conexe ce conferă prezumţia de conformitate a aparatului cu cerinţele din prezenta Reglementare;
    d) să convină cu solicitantul asupra locului şi timpului unde vor fi efectuate examinările şi încercările necesare.
    10. Dacă tipul de produs respectă prevederile reglementărilor tehnice specifice, organismul de certificare desemnat eliberează solicitantului, în termen ce nu va depăşi 30 de zile, un certificat de examinare de tip, prevăzut în anexa nr. 4.
    11. Certificatul de examinare de tip conţine:
    a) denumirea şi sediul producătorului;
    b) concluziile examinării;
    c) condiţiile pentru valabilitatea acestuia, dacă se cere;
    d) datele necesare pentru identificarea tipului de produs aprobat;
    e) perioada de valabilitate a certificatului (minimum 5 ani).
    12. La certificatul de examinare de tip se anexează o listă cuprinzînd elementele din documentaţia tehnică, semnificative pentru evaluarea conformităţii produsului, iar o copie de pe acestea se păstrează de către organismul de certificare desemnat.
    13. În cazul în care se refuză certificarea unui tip de produs, organismul de certificare desemnat trebuie să prezinte în scris solicitantului refuzul argumentat, în termen ce nu va depăşi 15 zile.
    14. Solicitantul, în termen ce nu va depăşi 5 zile, trebuie să informeze organismul de certificare desemnat, care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare de tip, asupra tuturor modificărilor produsului certificat. Dacă aceste modificări afectează conformitatea cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică sau condiţiile prevăzute pentru utilizarea produsului, aparatul respectiv va fi supus unei certificări suplimentare, care se efectuează sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare de tip, în termen ce nu va depăşi 15 zile.
    15. Fiecare organism de certificare desemnat trebuie să transmită Organismului Naţional de Evaluare a Conformităţii (în continuare – ONEC), pentru evidenţă, copii de pe certificatele de examinare de tip, precum şi de pe anexele şi/sau completările acestora, în termen de pînă la 10 zile de la data emiterii lor.
    16. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în Republica Moldova păstrează împreună cu documentaţia tehnică copiile de pe certificatele de examinare de tip, eliberate şi de pe completările acestora, o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.
    17. În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul său nu au sediu în Republica Moldova, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţia organelor de supraveghere şi control, la cerere, documentaţia tehnică revine importatorului.
    18. Modulul B este urmat de unul dintre următoarele module: C, D sau E, la alegerea producătorului.
Conformitatea cu tipul de produs
(Modulul C)
    19. Modulul C descrie etapele prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în Republica Moldova asigură şi declară, pe propria răspundere, că aparatele respective sînt conforme cu tipul  indicat în certificatul de examinare de tip şi sînt respectate cerinţele din prezenta Reglementare tehnică. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în Republica Moldova aplică marca naţională de conformitate pe fiecare aparat şi întocmeşte o declaraţie de conformitate.
    20. Modulul C se referă la etapa de producţie şi urmează doar după modulul B.
    21. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a garanta că procesul de producţie asigură conformitatea aparatelor fabricate cu tipul de aparat aprobat, după cum se specifică în certificatul de examinare de tip, şi cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică.
    22. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în Republica Moldova păstrează un exemplar al declaraţiei de conformitate pentru produsul  respectiv pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.
    23. În cazul în care nici producătorul şi nici reprezentantul său nu au sediul în Republica Moldova, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţia organelor de supraveghere şi control, la solicitare, documentaţia tehnică revine importatorului.
    24. Pentru fiecare produs fabricat se efectuează una sau mai multe încercări privind unul sau mai multe aspecte specifice ale produsului. Aceste încercări sînt executate de producător sau în numele acestuia. Încercările se efectuează sub responsabilitatea unui organism de certificare desemnat.
    25. Organismul de certificare desemnat efectuează sau solicită efectuarea evaluărilor periodice ale produselor respective la intervale de timp aleatorii.  Se examinează un eşantion adecvat de produse finite, prelevat de organismul de certificare desemnat, şi se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute în standardele conexe ce conferă prezumţia de conformitate a aparatului respectiv cu cerinţele Reglementării tehnice sau se efectuează încercări cu efect echivalent pentru a verifica conformitatea procesului de fabricaţie cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică. În cazurile în care unul sau mai multe dintre produsele verificate nu sînt conforme cerinţelor din prezenta Reglementare tehnică, organismul de certificare trebuie, în termen ce nu va depăşi 15 zile, să semnaleze producătorul ca acesta să ia măsurile necesare pentru înlăturarea neconformităţilor.
Asigurarea calităţii procesului de producţie
(Modulul D)
    26. Modulul D se referă la etapa de producţie şi urmează, de regulă, după modulul B.
    27. Modulul D descrie etapele prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute în acest modul asigură şi declară, pe propria răspundere, că aparatele respective sînt conforme tipului de produs, după cum se menţionează în certificatul de examinare de tip, şi îndeplinesc cerinţele aplicabile în cazul lor. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în Republica Moldova aplică marca naţională de conformitate SM pe fiecare aparat şi întocmeşte o declaraţie de conformitate. Marca naţională de conformitate SM este însoţită de numărul de identificare al organismului de certificare desemnat, responsabil de evaluarea iniţială şi periodică, conform prevederilor prezentului modul.
    28. Producătorul aplică un sistem al calităţii certificat, conform cerinţelor standardului internaţional ISO 9001 pentru producţie, inspecţie şi încercarea aparatului finit, potrivit prevederilor cuprinse în prezentul modul.     Sistemul calităţii certificat este supus evaluării, prevăzute în acest modul, sub răspunderea organismului desemnat de certificare a sistemului calităţii.
Sistemul calităţii
    29. Producătorul solicită unui organism de certificare a sistemelor calităţii desemnat, ales de el,  evaluarea sistemului calităţii.
    Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii conţine:
    a) toate informaţiile necesare pentru categoria respectivă de producţie avută în vedere;
    b) documentaţia privind sistemul calităţii;
    c) documentaţia tehnică a tipului de produs aprobat şi un exemplar al certificatului de examinare  de tip.
    Termenul de examinare a cererii şi a materialelor prezentate nu va depăşi 10 zile.
    30. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea aparatelor cu tipul, după cum se specifică în certificatul de examinare de tip, şi cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    31. Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de producător sînt prezentate într-un dosar sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să asigure o interpretare univocă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.
    32. Documentaţia privind sistemul calităţii include următoarele aspecte:
    a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică a agentului economic, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii acestuia referitor la calitatea aparatelor;
    b) informaţia despre procesul de fabricaţie, metodele de control şi asigurarea calităţii, precum şi procesele şi măsurile sistematice care vor fi utilizate;
    c) încercările şi testările care se vor efectua înainte, în timpul şi după finalizarea procesului de producţie, precum şi frecvenţa lor;
    d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, datele testărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat;
    e) mijloacele de verificare a calităţii produsului, precum şi a funcţionării efective a sistemului calităţii.
    33. Organismul desemnat de certificare a sistemelor calităţii evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta întruneşte cerinţele menţionate în pct. 30 din prezenta anexă. Aceasta presupune conformitatea cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001, adaptat pentru produsele la care se aplică.
    34. Echipa de audit are cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei produsului avut în vedere. Procedura include o evaluare la locul unde se fabrică produsul respectiv.
    35. Organismul desemnat de certificare a sistemelor calităţii face cunoscută producătorului decizia sa în termen ce nu va depăşi 15 zile. Comunicarea va conţine concluziile examinării şi decizia motivată privind certificarea sau refuzul de certificare a sistemului calităţii, sub răspunderea organismului respectiv în ceea ce priveşte veridicitatea acestei decizii.
    36. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile aferente sistemului calităţii, după cum a fost certificat, şi să menţină în permanenţă acest sistem la un nivel adecvat şi eficient.
    37. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în Republica Moldova, în termen ce nu va depăşi 15 zile, informează organismul de certificare a sistemelor calităţii, care a certificat sistemul calităţii, asupra oricărei intenţii de actualizare sau modificare a acestui sistem.
    38. Organismul desemnat de certificare a sistemelor calităţii evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute în pct. 30 din prezenta anexă sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.
    39. Organismul de certificare a sistemelor calităţii va aduce la cunoştinţa producătorului decizia sa, în termen ce nu va depăşi 15 zile. Comunicarea va conţine concluziile examinării şi decizia motivată privind evaluarea sistemului calităţii.
Evaluarea periodică a sistemului calităţii sub răspunderea
organismului desemnat de certificare a sistemelor calităţii

    40. Scopul evaluării periodice a sistemului calităţii este de a confirma dacă se asigură îndeplinirea corectă de către producător a obligaţiilor aferente sistemului calităţii, după cum a fost certificat.
    41. Producătorul permite accesul reprezentanţilor organismului desemnat de certificare a sistemelor calităţii pentru efectuarea inspecţiilor în încăperile de producţie, încercare şi depozitare a produselor, punînd la dispoziţia acestora următoarele informaţii necesare:
    a) documentaţia privind sistemul calităţii;
    b) înregistrările privind calitatea: rapoartele de încercări, rezultatele etalonărilor, rapoartele referitoare la nivelul de calificare al personalului implicat etc.
    42. Organismul desemnat de certificare a sistemelor calităţii efectuează evaluări periodice (cel puţin o dată la 2 ani) pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii. Organismul de certificare a sistemelor calităţii emite producătorului, în termen ce nu va depăşi 15 zile, un raport de evaluare, care va conţine rezultatele, concluziile şi recomandările de rigoare privind sistemul calităţii.
    43. Suplimentar faţă de evaluările periodice prevăzute în pct.42, organismul desemnat de certificare a sistemului calităţii poate face evaluări inopinate la sediul producătorului. În timpul acestor evaluări organismul desemnat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcţionării corecte a sistemului calităţii, dacă se consideră necesar. Organismul desemnat prezintă producătorului, în termen ce nu va depăşi 15 zile, un raport al evaluării şi, dacă s-au efectuat încercări, un raport de încercări.
    44. Producătorul deţine şi pune la dispoziţia organelor de supraveghere şi control, la solicitare, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente:
    a) documentaţia prevăzută în pct. 29 lit. b) din prezenta anexă;
    b) documentele de actualizare sau modificare a sistemului calităţii, prevăzute în pct. 37 din prezenta anexă;
    c) deciziile şi rapoartele organismului desemnat de certificare a sistemelor calităţii, prevăzute în pct. 39, 42 şi 43 din prezenta anexă.
    45. Fiecare organism desemnat de certificare a sistemelor calităţii prezintă ONEC copii ale certificatelor privind sistemele calităţii, eliberate sau retrase, în termen de pînă la 10 zile de la data emiterii acestora.
    46. Producătorul sau reprezentantul său întocmeşte, în baza documentaţiei tehnice respective, o declaraţie de conformitate potrivit modelului din Anexa nr.2 a prezentei Reglementări.
    47. Producătorul sau reprezentantul său aplică marca naţională de conformitate SM pe fiecare produs. Sub marca naţională de conformitate SM trebuie să fie plasat numărul de identificare al organismului de certificare, responsabil de evaluarea iniţială şi periodică, conform prevederilor prezentului modul.
Asigurarea calităţii produsului
(Modulul E)
    48. Modulul E descrie etapele prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la prezentul modul asigură şi declară, pe propria răspundere, că produsele ce fac obiectul evaluării sînt conforme cu tipul de produs aprobat, aşa cum se specifică în certificatul de examinare de tip, şi că satisfac cerinţele prezentei Reglementări tehnice. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în Republica Moldova aplică marca naţională de conformitate SM pe fiecare aparat şi cazan şi întocmeşte o declaraţie de conformitate. Marca naţională de conformitate SM este însoţită de numărul de identificare al organismului desemnat, care răspunde de evaluarea iniţială şi periodică, conform prevederilor prezentului modul.
    49. În cadrul controlului intern şi încercării finale a aparatului şi cazanului, producătorul aplică un sistem al calităţii, certificat conform prevederilor prezentului modul. Sistemul calităţii certificat este supus evaluării periodice, conform prevederilor prezentului modul, sub responsabilitatea unui organism desemnat de certificare  a sistemelor calităţii.
Sistemul calităţii
    50. Producătorul solicită unui organism desemnat de certificare a sistemelor calităţii, ales de el, evaluarea sistemului calităţii pentru fabricarea produselor avute în vedere.
    Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii conţine:
    a) toate informaţiile necesare pentru categoria de produse avute în vedere;
    b) documentaţia privind sistemul calităţii;
    c) documentaţia tehnică a tipului de produs aprobat şi un exemplar al certificatului de examinare de tip.
    Termenul de examinare a cererii şi a materialelor prezentate nu va depăşi 10 zile.
    51. În cadrul sistemului calităţii se efectuează examinarea fiecărui produs şi se efectuează încercări corespunzătoare prevăzute în standardele conexe ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale din prezenta  Reglementare tehnică sau încercări cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică. Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de producător se depun într-un dosar sub formă de proceduri şi instrucţiuni scrise şi implementate de întreprindere. Documentaţia ce ţine de sistemul calităţii trebuie să asigure o interpretare univocă a programelor, planurilor şi înregistrărilor privind calitatea.
    52. Documentaţia privind sistemul calităţii conţine descrierea următoarelor aspecte:
    a) scopurile aferente calităţii şi structurii organizatorice a agentului economic, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii acestuia cu privire la calitatea produselor;
    b) examinările şi încercările care vor fi efectuate după finisarea procesului de producţie;
    c) mijloacele de verificare permanentă a funcţionării eficiente a sistemului calităţii;
    d) înregistrările rezultatelor privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de încercări, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.
    53. Organismul de certificare a sistemelor calităţii evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta întruneşte cerinţele menţionate în pct. 51 din prezenta  anexă. Aceasta presupune conformitatea cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001, completat, dacă este necesar, pentru a ţine seama de natura specifică a produselor pentru care se aplică sistemul calităţii.
    54. Membrii echipei de evaluare trebuie să fie specialişti cu experienţă în evaluarea procesului tehnologic de fabricare a produsului în cauză. Procedura include o evaluare la locul unde se fabrică produsul.
    55. Organismul desemnat de certificare a sistemelor calităţii ia o decizie în privinţa corespunderii sistemului calităţii cerinţelor standardului menţionat în pct. 53 din prezenta anexă şi aduce la cunoştinţa producătorului decizia sa, în termen ce nu va depăşi 30 de zile. Comunicarea va conţine concluziile examinării şi decizia motivată privind certificarea sau refuzul de certificare a sistemului calităţii, sub răspunderea organismului de certificare respectiv în ceea ce priveşte veridicitatea acestei decizii.
    56. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile aferente sistemului calităţii, aşa cum a fost certificat iniţial, şi să menţină în permanenţă acest sistem la un nivel corespunzător şi eficient.
    57. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în Republica Moldova, în termen ce nu va depăşi 5 zile, informează organismul desemnat care a certificat sistemul calităţii asupra oricărei intenţii de actualizare sau modificare a acestui sistem.
    58. Organismul desemnat de certificare a sistemelor calităţii evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute în pct. 51 din prezenta anexă  sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.
    59. Organismul desemnat de certificare a sistemelor calităţii aduce la cunoştinţa producătorului decizia sa în termen ce nu va depăşi 15 zile. Comunicarea va conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.
Evaluarea periodică a sistemului calităţii sub răspunderea
unui organism desemnat de certificare a sistemelor calităţii
    60. Scopul evaluării periodice a sistemului calităţii este de a confirma dacă se asigură îndeplinirea corectă de către producător a obligaţiilor aferente sistemului calităţii certificat.
    61. Producătorul permite accesul reprezentanţilor organismului desemnat de certificare a sistemelor calităţii pentru efectuarea evaluărilor periodice în încăperile de producţie, proceselor de control intern, de încercare şi depozitare a produselor, punînd la dispoziţia acestor reprezentanţi  următoarele informaţii necesare în  special:
    a) documentaţia privind sistemul calităţii;
    b) documentaţia tehnică;
    c) înregistrările rezultatelor privind calitatea: rapoartele de încercări,  rezultatele etalonărilor, rapoartele referitoare la nivelul de calificare al personalului implicat.
    62. Organismul desemnat de certificare a sistemelor calităţii efectuează (cel puţin o dată la 2 ani) controale periodice pentru a avea garanţia că producătorul menţine şi aplică în permanenţă sistemul calităţii. Organismul de certificare a sistemelor calităţii  eliberează producătorului, în termen ce nu va depăşi 15 zile, un raport de evaluare periodică, care va conţine rezultatele, concluziile şi recomandările de rigoare privind sistemul calităţii.
    63. Suplimentar la evaluările periodice prevăzute în pct. 62 din prezenta anexă, organismul de certificare a sistemelor calităţii, la solicitarea organelor de supraveghere şi  control, poate face evaluări inopinate la sediul producătorului. Cheltuielile pentru evaluările inopinate le suportă autoritatea de control care a solicitat evaluarea respectivă.
    În cadrul acestor evaluări periodice, organismul de certificare a sistemelor calităţii are dreptul, cu argumentările de rigoare, să efectueze sau să solicite efectuarea încercărilor pentru verificarea funcţionării corecte a sistemului calităţii. Organismul de certificare a sistemelor calităţii prezintă producătorului, în termen ce nu va depăşi 15 zile, un raport de evaluare periodică a sistemului calităţii şi, dacă s-au efectuat încercări, un raport de încercări.
    64. Producătorul deţine şi pune la dispoziţia organelor de supraveghere şi control, la solicitare, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente:
    a) documentaţia prevăzută în pct. 50 lit. c) din prezenta anexă;
    b) documentele de actualizare sau modificare a sistemului calităţii, prevăzute în pct. 57 din prezenta anexă;
    c) deciziile şi rapoartele organismului de certificare a sistemelor calităţii, prevăzute în pct. 59, 62  şi 63 din prezenta anexă;
    65. Fiecare organism de certificare a sistemelor calităţii prezintă ONEC copii ale certificatelor privind sistemul calităţii, eliberate sau retrase, în termen de pînă la 10 zile de la data emiterii acestora.
Anexa nr. 4
la Reglementarea tehnică „Cerinţe de
randament  pentru cazanele noi de apă
caldă cu combustie lichidă sau gazoasă”
    anexa nr.4
3. Reguli de completare a Certificatului de examinare de tip
    Poziţia 1 – numărul de înregistrare al certificatului, conform regulilor de gestionare a Registrului de Stat al Sistemului Naţional de Evaluare a Conformităţii.
    Poziţia 2 – data înregistrării certificatului de examinare de tip, conform datei înregistrării certificatului în Registrul de Stat al Sistemului Naţional de Evaluare a Conformităţii. Data se înscrie: ziua – cu două cifre arabe, luna – cu litere, anul – cu patru cifre arabe.
    Poziţia 3 – termenul de valabilitate al certificatului. Data se înscrie: ziua – cu două cifre arabe, luna – cu litere, anul – cu patru cifre arabe.
    Poziţia 4 – numărul de înregistrare al organismului de certificare, denumirea (cu litere majuscule), în conformitate cu autorizaţia de desemnare, adresa (cu litere minuscule), telefonul, faxul.
    Poziţia 5 – denumirea, tipul, modelul, marca produsului, indicativul documentului normativ în conformitate cu care se fabrică produsul.
    În cazul în care denumirile sau indicii de identificare necesari pentru descrierea tipului de produs se includ în anexa la certificat, se indică – „a se vedea anexa”.
    Poziţia 6 – codul produsului, conform Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova.
    Poziţia 7 – numărul şi titlul reglementării tehnice în conformitate cu care a fost eliberat certificatul de examinare de tip. Dacă examinarea de tip a produselor a fost efectuată numai la anumite cerinţe obligatorii ale documentului normativ, se indică capitolele sau punctele care conţin aceste cerinţe.
    Poziţia 8 – se indică denumirea şi adresa juridică a producătorului, conform cererii.
    Poziţia 9 – codul internaţional al denumirii ţării de reşedinţă a producătorului cu două litere latine, conform regulilor stabilite.
    Poziţia 10 – dacă certificatul este eliberat producătorului, se înscrie „Producătorul”. Dacă certificatul este eliberat vînzătorului, se indică denumirea şi adresa juridică a vînzătorului, conform cererii.
    Poziţia 11 – numărul de identificare al întreprinderii IDNO sau numărul documentului de înregistrare al întreprinzătorului individual căruia i-a fost eliberat certificatul.
    Poziţia 12 – se indică documentele în baza cărora a fost eliberat certificatul, inclusiv:
rapoartele de încercări ale laboratoarelor desemnate sau acreditate, indicîndu-se numărul de înregistrare a laboratoarelor, în conformitate cu autorizaţia de desemnare;
documentele organismelor de certificare şi laboratoarelor de încercări din alte ţări cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale: certificate cu indicarea denumirii lor, adresei, datei aprobării şi termenului de valabilitate al documentului.
    Poziţia 13 – informaţia suplimentară se indică în caz de necesitate stabilită de către organismul de certificare. Această informaţie poate să conţină date referitoare la indicii externi de identificare a produselor (forma ambalajului, informaţia aplicată pe ambalaj etc.), condiţiile de menţinere a valabilităţii certificatului, locul aplicării mărcii naţionale de conformitate SM, evaluarea periodică a produselor certificate (denumirea organismului care efectuează evaluarea periodică, periodicitatea) etc.
    Poziţia 14 – semnătura, numele, prenumele conducătorului organismului (sau adjunctului său) care a eliberat certificatul şi ale expertului care a efectuat examinarea, ştampila organismului de certificare sau a organizaţiei în cadrul căreia activează organismul de certificare.