HCNPFC54/4/2017
ID intern unic:  373528
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 54/4
din  11.12.2017
privind modificarea și completarea Instrucțiunii
cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 2317     Data intrarii in vigoare : 29.12.2017
    În temeiul art.9 alin.(3) din Legea nr.280-XV din 22.07.2004 cu privire la organizaţiile de microfinanţare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.737), art.11 alin.(4) şi alin.(5) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), art.1, art.3, art.4, art.8 lit.i), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 52/6 din 24.09.2015 și Ordinul ministrului finanțelor nr.74 din 30.05.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 184-192, art. 1119), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La pct. 3, subpct. 1) și subpct. 2) vor avea următorul cuprins:
    „1) Rezidenți - conform art.3 pct.9) din Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21.03.2008;
    2) Nerezidenți - conform art.3 pct.10) din Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21.03.2008”.
    2) La pct. 4, cuvintele „… anexa nr.1, anexa nr.2, anexa nr.3 şi anexa nr.4 …” se substituie cu cuvintele „… anexele nr. 1–11.”.
    3) Pct. 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Organizaţiile de microfinanţare prezintă la Comisia Naţională Raportul pentru trimestrul IV, stabilit conform prezentei Instrucţiuni, în termen de 90 de zile calendaristice ce urmează după perioada de gestiune. Prin derogare de la prevederile pct.4 din prezenta Instrucţiune, organizaţiile de microfinanţare urmează să prezinte la Comisia Naţională Raportul pentru trimestrele I-III întocmit conform formularelor din anexele nr. 1-8 și anexa nr. 10, în termen de 25 zile calendaristice următoarei perioade de gestiune.”.
    4) La pct. 8, cuvintele „ … precum şi se ştampilează…” se exclud.
    5) Din anexele nr.1 și nr.2, cuvintele „L.Ș.” se exclud.
    6) Anexa nr. 3 și Structura raportului privind clasificarea activelor și datoriilor pe sectoare instituționale, pe rezidenți/nerezidenți și în monedă națională/valută străină vor avea următorul conținut:

    anexa nr.3

    După Anexa nr. 4 la Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare se introduc anexele nr. 5 - 11 cu următorul conținut:


    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                  Nina DOSCA

    Nr. 54/4. Chişinău, 11 decembrie 2017.