HFGDSBC205/1/2017
ID intern unic:  373570
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 205/1
din  22.12.2017
privind modificarea Regulamentului privind informarea deponenţilor
de către băncile licențiate referitor la garantarea depozitelor
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 2355     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    În baza art.44 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul privind informarea deponenţilor de către băncile licențiate referitor la garantarea depozitelor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie nr.25/1 din 25.03.2005 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.59-61/216 din 15.04.2005), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr.1:
    - compartimentul 2, alin. 3:
    la litera b), textul „5%” se substituie cu textul „1%”;
    alineatul  se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    ”b1 ) depozitele foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 și ale căror creanțe rezultante din această anulare nu au fost onorate;”
    la literele c) și d), textul „și b)” se substituie cu textul „ , b) și b1 )”
    -  la compartimentul 3, cifrele „ 6000” se substituie prin cifrele „20000”.
    2. Anexa nr. 2:
    - la alineatul 3, cifrele „6000” se substituie prin cifrele „20000”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din 1 ianuarie 2018.

    PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
    DE ADMINISTRAȚIE A FONDULUI
    DE GARANTARE A DEPOZITELOR
    ÎN SISTEMUL BANCAR                                                  Veronica JURMINSCHI

    Nr. 205/1. Chişinău, 22 decembrie  2017.