OSSAC77/2017
ID intern unic:  373571
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL ARHIVĂ DE STAT
ORDIN Nr. 77
din  08.12.2017
cu privire la completarea Instrucțiunii privind aplicarea

Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru
organele administrației publice, pentru instituțiile,
organizațiile și
întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin
Ordinul directorului
general al SSA nr. 57 din 27.07.2016, publicat
în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova
nr. 247-255 din 05.08.2016
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 451-463     art Nr : 2356     Data intrarii in vigoare : 29.12.2017
    1. Se completează Instrucțiunea privind aplicarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul directorului general al Serviciului de Stat de Arhivă nr.57 din 27.07.2016, publicat în Monitorul Oficial nr.247-255 din 05.08.2016, la capitolul 3 cu un nou punct - 3.71, după cum urmează:
    3.71 „Organizațiile care nu sunt surse de completare a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova nu au obligativitatea de a coordona cu arhivele de stat nomenclatoarele, inventarele cu privire la personal și procesele-verbale de nimicire a documentelor termenul de păstrare al cărora a expirat, acestea urmează să fie aprobate de către conducătorul instituției, în modul corespunzător, iar după caz, și de conducătorul instituției ierarhic superioare, cu condiția respectării termenelor de păstrare prevăzute în Indicatorul documentelor-tip”.
    2. Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare începînd cu data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL AL SERVICIULUI
    DE STAT ARHIVĂ                                                                Ion VARTA

    Nr. 77. Chişinău, 8 decembrie  2017.