LPC212/2017
ID intern unic:  373579
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 212
din  01.12.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 4
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 131 din Legea nr. 1545/1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50–51, art. 359), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), cuvîntul „irevocabilă” se substituie cu cuvîntul „definitivă”;
    la alineatele (2) și (3), cuvîntul „irevocabile” se substituie, în toate cazurile, cu cuvîntul „definitive”;
    la alineatul (4), textul „Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar” se substituie cu textul „Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014”.
    Art. II. – La articolul 435 alineatul (1) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările şi completările ulterioare, după textul „sau de orice bun imobil,” se introduce textul „dezafectării incontestabile a mijloacelor băneşti din contul bugetelor componente ale bugetului public naţional şi din contul autorităţilor/instituţiilor bugetare, precum şi”.
    Art. III. – La articolul 70 alineatul (11) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările şi completările ulterioare, textul „6 luni” se substituie cu textul „3 luni”.
    Art. IV. – Articolul 6 din Legea nr. 87/2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 107–109, art. 282), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), cuvîntul „irevocabilă” se substituie cu cuvîntul „definitivă”;
    la alineatele (2) și (3), cuvîntul „irevocabile” se substituie, în toate cazurile, cu cuvîntul „definitive”;
    la alineatul (4), textul „Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar” se substituie cu textul „Legea  finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014”.
    Art. V. – Articolul 68 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 519), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), cuvintele „doar după rămînerea irevocabilă” se substituie cu cuvintele „după rămînerea definitivă”;
    la alineatul (2), textul „irevocabile în termen de 6 luni” se substituie cu textul „definitive în termen de 3 luni”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Recursul declarat împotriva hotărîrii judecătoreşti definitive privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetelor componente ale bugetului public naţional şi din contul autorităţilor/instituţiilor bugetare suspendă termenul de executare a hotărîrii judecătoreşti prevăzut la alin. (2).”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 212. Chişinău, 1 decembrie 2017.