LPC245/2017
ID intern unic:  373582
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 245
din  23.11.2017
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 05.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 6
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 2 din Legea nr. 926/2000 despre aderarea Republicii Moldova la Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 54–56, art. 363), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    Art. II. – Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100–103, art. 510), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambul, textul „Pentru crearea unui sortiment optim de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi şi pentru asigurarea utilizării lor inofensive,” se substituie cu textul „În scopul transpunerii prevederilor art. 1 și 3 din Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor şi ale art. 3 și 59 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 309 din 24 noiembrie 2009,”.
    2. Articolul 3:
    noţiunea „substanţă activă” se substituie cu noțiunea  „substanţe active” și va avea următorul cuprins:
    „substanţe active – elemente chimice şi compuşii acestora în stare naturală sau rezultate în urma fabricării, inclusiv orice impuritate ce rezultă inevitabil din procesul de fabricare, precum şi microorganismele ce exercită o acţiune generală ori specifică asupra organismelor dăunătoare, plantelor, a unor părţi ale acestora ori asupra produselor vegetale;”
    la noțiunea „utilizator”, textul „ , în special producători agricoli şi silvici, precum şi prestatori de servicii fitosanitare” se exclude;
    la noțiunile „ambalare” și „reambalare”, textul „cu autorizația producătorului, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare și Ministerului Sănătății” se substituie cu textul „cu acceptul producătorului și al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de comun acord cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    noţiunea „produse de uz fitosanitar” va avea următorul cuprins:
    „produse de uz fitosanitar – produse care constau din sau care conţin substanţe active, agenţi fitoprotectori sau agenţi sinergici în forma în care sînt prezentate utilizatorului;”
    noțiunea „prestator de servicii fitosanitare” se abrogă;
    articolul se completează cu următoarele noţiuni:
    „agenți sinergici – substanțe sau preparate care intensifică activitatea substanței (substanțelor) active din compoziția unui produs de uz fitosanitar;
    agenți fitoprotectori – substanțe sau preparate adăugate în compoziția unui produs de uz fitosanitar în scopul eliminării sau reducerii efectelor fitotoxice exercitate de produsul de uz fitosanitar asupra anumitor plante;
    adjuvanți – preparate ce conțin unul sau mai mulți coformulanți sub forma în care se livrează utilizatorilor și se introduc pe piață pentru a fi amestecate cu un produs de uz fitosanitar și care ameliorează eficacitatea sau alte proprietăți pesticide ale acestuia;
    bune practici de laborator – sistem de calitate care definește modul de organizare și condițiile în care studiile de siguranță neclinice referitoare la sănătate și mediu sînt planificate, realizate, verificate, înregistrate, arhivate și raportate pentru procedura de omologare;
    bune practici experimentale – practici conforme cu dispozițiile liniilor directoare 152 și 181 ale Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 16/2006;
    bune practici fitosanitare – practici prin care tratamentele cu produse de uz fitosanitar aplicate anumitor plante sau produse de origine vegetală, în conformitate cu condiţiile de omologare pentru utilizarea acestora, sînt selectate, dozate şi programate pentru a garanta obţinerea eficienţei optime cu cantitatea minimă necesară, ținînd cont în mod corespunzător de condiţiile locale şi de posibilităţile de control al culturilor şi materialului biologic;
    categorie de pericol – diviziune a criteriilor din cadrul fiecărei clase de pericol (de natură fizică, pentru sănătate sau pentru mediu), cu specificarea gravității pericolului;
    protecţia datelor – dreptul temporar al proprietarului unui raport de test sau al unui raport de studiu de a împiedica folosirea acestuia în beneficiul altui solicitant;
    preparate – amestecuri sau soluții, compuse din 2 sau mai multe substanțe, destinate să fie utilizate ca produse fitosanitare sau ca adjuvanți;
    recunoașterea autorizației – procedură de recunoaștere care constă în acceptarea și utilizarea evaluărilor efectuate de către un stat membru al Uniunii Europene asupra unui produs ce conține indicii identice cu indiciile produsului înaintat pentru omologare în Republica Moldova;
   scrisoare de acces – document original prin care un proprietar de date protejate în condițiile prezentei legi îşi dă acordul, în conformitate cu condiţiile specifice, ca datele respective să fie folosite de Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor în scopul acordării omologării unui produs de uz fitosanitar sau a unui agent sinergic, sau a unui agent fitoprotector în beneficiul unui alt solicitant;
    teste și studii – investigații sau experimente al căror scop este stabilirea proprietăților și a comportamentului unei substanțe active sau ale unor produse fitosanitare, prezicerea expunerii la substanțe active și/sau la metaboliții lor corespunzători, stabilirea unor niveluri sigure de expunere și a unor condiții sigure de utilizare a produselor fitosanitare;
    utilizare minoră – utilizarea unui produs de uz fitosanitar pe plante sau produse de origine vegetală care nu au o răspîndire largă fie pe cele care au o răspîndire largă, însă cu scopul de a face faţă unei necesităţi fitosanitare cu caracter excepţional;
    utilizator profesionist – persoană fizică sau juridică care utilizează produse de uz fitosanitar în cadrul activității sale profesionale din sectorul agricol sau din alte sectoare ale economiei naționale.”
    3. Articolul 6:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepția fertilizanților marcați cu mențiunea „Fertilizant CE””;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Produsele de uz fitosanitar puse în circulație sînt destinate uneia dintre următoarele utilizări:
    a) protecţia plantelor ori produselor de origine vegetală împotriva organismelor dăunătoare sau prevenirea acţiunii unor astfel de organisme, cu excepţia cazului în care se consideră că scopul principal al utilizării produselor de uz fitosanitar este mai curînd igiena decît protecţia plantelor sau a produselor de origine vegetală;
    b) influenţarea proceselor vitale ale plantelor, cum ar fi substanţele care le influenţează creşterea, altele decît fertilizanții;
    c) conservarea produselor de origine vegetală, în măsura în care aceste substanţe sau produse de uz fitosanitar nu intră sub incidenţa unor dispoziţii speciale privind conservanţii;
    d) distrugerea unor plante nedorite sau părţi ale acestora, în afara algelor, cu excepţia cazurilor în care produsele de uz fitosanitar sînt aplicate la sol sau în apă pentru protecţia plantelor;
    e) controlul sau prevenirea creşterii nedorite a plantelor, în afara algelor, cu excepţia cazurilor în care produsele de uz fitosanitar sînt aplicate la sol sau în apă pentru protecţia plantelor.”
    4. La articolul 7, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepțiile stabilite la art. 10 alin. (31)”.
    5. La articolul 9 alineatul (3), textul „ , cu respectarea cerinţelor sanitare de inofensivitate pentru om, animale şi mediu” se substituie cu textul „conform procedurii stabilite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    6. Articolul 10:
    la alineatul (1), cuvîntul „Omologarea” se substituie cu textul „Omologarea, inclusiv prin recunoașterea autorizației, precum şi”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Omologarea și/sau extinderea domeniului de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează la solicitarea producătorului sau a persoanei juridice desemnate de producător ca reprezentant oficial al acestuia.”
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Lista substanțelor active, aprobată de Uniunea Europeană, va fi recunoscută necondiționat de către Consiliul Republican Interdepartamental pentru Aprobarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor în procesul de omologare a produselor de uz fitosanitar.”
    articolul se completează cu alineatele (31) și (32) cu următorul cuprins:
    „(31) Pentru produsele de uz fitosanitar și adjuvanții autorizați în unul din statele membre ale Uniunii Europene, pentru fertilizanții ce îndeplinesc cerinţele esenţiale stabilite de Guvern și pentru fertilizanții înregistrați conform cerințelor naționale ale unui stat membru al Uniunii Europene, omologarea se acordă în cadrul unei proceduri simplificate de recunoaștere, conform Regulamentului privind atestarea și omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pentru utilizare în agricultură și silvicultură, aprobat de Guvern, fără efectuarea cercetării-testării-experimentării de stat a acestora, într-un termen de   40 de zile lucrătoare de la depunerea unei cereri complete.
    (32) Introducerea și circulația pe piață a fertilizanților marcați cu mențiunea „Fertilizant CE” sînt permise fără efectuarea cercetării-testării-experimentării de stat și fără înregistrarea în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, cu excepția cazului în care solicitantul cere acest lucru.”
    la alineatul (6), sintagma „grupa de toxicitate” se substituie cu sintagma „categoria de pericol”.
    7. Legea se completează cu articolul 101 cu următorul cuprins:
    „Articolul 101. Protecţia datelor în procesul de omologare a produselor
                             de uz fitosanitar și a fertilizanților
    (1) Rapoartele cu privire la testele și studiile asupra produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților beneficiază de regimul de protecție a datelor în condițiile specificate de prezentul articol.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:
    a) rapoartelor cu privire la testele și studiile pentru care solicitanții au depus scrisori de acces;
    b) în cazul în care perioada de protecție a datelor, acordată în legătură cu un alt produs de uz fitosanitar pentru rapoartele cu privire la testele și studiile în cauză, a expirat.
    (3) Regimul de protecție a datelor menționat la alin. (1) se acordă în cazul în care solicitantul revendică (cere) inițial un astfel de regim pentru rapoartele cu privire la testele și studiile referitoare la substanța activă, agentul fitoprotector, agentul sinergic, adjuvant și produsul de uz fitosanitar în momentul depunerii dosarului și a furnizat Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor o confirmare a faptului că nicio perioadă de protecție a datelor nu a fost acordată pentru test ori pentru studiu sau că nicio perioadă acordată nu a expirat.
    (4) Regimul de protecție a datelor se aplică în cazul rapoartelor cu privire  la testele și studiile efectuate referitoare la substanța activă, agenții fitoprotectori sau agenții sinergici, adjuvanți și produsul de uz fitosanitar atunci cînd solicitantul înaintează inițial rapoartele necesare pentru omologarea sau modificarea unei omologări spre a permite utilizarea produsului pe o altă cultură, recunoscute ca fiind conforme cu bunele practici de laborator sau experimentale. 
    (5) Informațiile privind produsele de uz fitosanitar prevăzute la alin. (1) și (4) sînt protejate pentru o perioadă de 10 ani, începînd din data la care a fost aprobată omologarea inițială. Pentru produsele de uz fitosanitar cu risc redus, perioada respectivă se prelungește pînă la 13 ani.
    (6) Perioadele prevăzute la alin. (5) se prelungesc cu 3 luni pentru fiecare extindere a omologării emise pentru o utilizare minoră.
    (7) Datele privind produsele de uz fitosanitar nu pot fi protejate mai mult de 13 ani, iar în cazul celor cu risc redus – mai mult de 15 ani.
    (8) Prevederile alin. (4)–(7) se aplică și în cazul rapoartelor cu privire la testele și studiile înaintate de terți, în scopul extinderii omologării pentru utilizări minore.
    (9) Rezultatele studiului asupra produsului de uz fitosanitar, necesare pentru revizuirea omologării, la cererea solicitantului, sînt protejate pe o perioadă de 30 de luni.”
    8. La articolul 11 alineatul (2), sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”.
    9.  Articolul 12:
    la alineatul (1) litera b), textul „cu firma producătoare – registrantul produselor respective sau cu distribuitorul oficial” se exclude;
    la alineatul (11), litera a) se completează în final cu textul „ , precum și a fertilizanților marcați cu mențiunea „Fertilizant CE””;
    la alineatul (13) litera b), textul „cu firma producătoare (registratorul produselor respective) sau cu distribuitorul oficial” se exclude;
    alineatul (3) se completează cu literele g) și h) cu următorul cuprins:
    „g) reambalarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în cantităţi mici, fără acceptul producătorului și al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor de comun acord cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    h) recomandarea utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților cu încălcarea cerințelor prevăzute în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților.”
    10. Articolul 13:
    la alineatul (1), textul „reglementările tehnice în domeniu” se substituie cu textul „cerințele esențiale stabilite de Guvern”;
    la alineatul (2), textul „cerințelor stabilite în reglementarea tehnică, aprobată de Guvern” se substituie cu textul „potrivit cerințelor esențiale stabilite de Guvern”.
    11. Articolul 14:
    alineatul (1):
    litera a) se completează în final cu textul „ , precum și a fertilizanților marcați cu mențiunea „Fertilizant CE””;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) deţinerea în proprietate sau în folosință a încăperii în care se va desfăşura ambalarea şi/sau reambalarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;”
    la alineatul (2), textul „în limba moldovenească sau moldovenească și rusă” se substituie cu textul „ în limba de stat a Republicii Moldova sau în limba de stat a Republicii Moldova şi în limba rusă”, după textul „să se indice:” se introduce textul „numărul și data certificatului de omologare,”, iar textul „perioada de pauză” se substituie cu textul „perioada de așteptare”.
    12. Articolul 15:
    la alineatul (4), după textul „Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor” se introduce textul „ , cu excepția fertilizanților marcați cu mențiunea „Fertilizant CE”,”;
    alineatul (5) se completează în final cu textul „ , cu excepția fertilizanților marcați cu mențiunea „Fertilizant CE””.
    13. Articolul 16:
    la alineatul (2), textul „autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu şi cu autoritatea centrală pentru medicina preventivă” se substituie cu textul „autoritățile centrale de mediu și de supraveghere de stat a sănătății publice”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va identifica un depozit specializat pentru depozitarea temporară a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților confiscați.”
    14. Articolul 17:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Produsele de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate acută orală/dermală au regimul produselor strict reglementat. Tratamentele fitosanitare cu produse de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate acută orală/dermală se efectuează de către utilizatorii profesioniști care au frecventat un curs de instruire de minimum 20 de ore, fapt confirmat prin certificatul de perfecționare eliberat gratuit pe un termen de 36 de luni de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor care, anual, împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, organizează astfel de instruiri. Începînd cu data de 1 ianuarie 2018, comercializarea produselor de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate acută orală/dermală se admite doar pentru persoanele deținătoare ale certificatului de perfecționare.”
    la alineatul (4), textul „din grupele III şi IV de toxicitate” se substituie cu textul „din categoriile de pericol 3 și 4 de toxicitate acută orală/dermală”;
    la alineatul (5), textul „Grupa de toxicitate” se substituie cu textul „Categoria de pericol de toxicitate acută orală/dermală”, iar sintagma „Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al Republicii Moldova” – cu sintagma „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”;
    la alineatul (6), textul „grupei de toxicitate” se substituie cu textul „categoriei de pericol de toxicitate acută orală/dermală”, cuvîntul „toxicologic” se exclude, iar sintagma „Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”.
    15. Articolul 18:
    la alineatul (1), după textul „respectarea art.15 şi 17” se introduce textul „și a bunelor practici fitosanitare”;
    la alineatul (2), sintagma „Ministerul Sănătăţii” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale”;
    la alineatul (3), textul „Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie cu textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    16. Articolul 20 alineatul (1):
    la litera a) prima liniuţă, textul „grupele I și II” se substituie cu textul „categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate acută orala/dermală”;
    la literele c) și d), textul „timpul de pauză” se substituie cu textul „intervalul de pauză înainte de recoltare” la forma gramaticală corespunzătoare.
    17. Articolul 21:
    la alineatul (1), după textul „Politica de stat în domeniul activităţilor cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanți” se introduce textul  „ , inclusiv programele/planurile de acțiune pentru promovarea protecției integrate a plantelor și utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar în scopul reducerii riscurilor și a efectelor acestora asupra sănătății umane și mediului,”;
    la alineatul (2), sintagma „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    la alineatul (3), textul „Ministerul Sănătății, Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    alineatul (5) se completează în final cu textul „prin promovarea protecției integrate a plantelor și utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar”.
    18. La articolul 22 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) să interzică activitatea persoanelor antrenate în activități cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi care nu au trecut examenul medical sau nu au fost instruite cu privire la securitatea muncii pentru astfel de activităţi, pînă la înlăturarea neconformităţilor;”.
    19. Articolul 231:
    la alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) copiile de pe registrele de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pe anul respectiv, înregistrate și sigilate la subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ale căror modele sînt prezentate în anexele nr. 4 și nr. 5;”
    la alineatul (4), textul „Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Înscrierile în registrul menţionat” se substituie cu textul „registrele de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Înscrierile în registrele menționate”.
    20. În denumirea articolului 26, textul „și a fertilizanților” se exclude.
    21. La articolul 27 alineatul (2), sintagma „Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat” se substituie cu sintagma „Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”.
    22. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
   
    anexa nr.3
  
     23. Anexa nr.4 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.4

    24. Legea se completează cu anexa nr.5 cu următorul cuprins:

    anexa nr.5

    Art. III. – Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 748), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambul, clauza de armonizare se completează în final cu textul: „ , cu prevederile Directivei 98/22/CE a Comisiei din 15 aprilie 1998 de stabilire a condiţiilor minime pentru desfăşurarea controalelor fitosanitare în Comunitate la posturi de inspecţie, altele decît cele de la locul de destinaţie, cu privire la plante, produse vegetale sau alte produse provenind din ţări terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 126/26 din 28 aprilie 1998, ale Directivei 2004/103/CE a Comisiei din 7 octombrie 2004 privind controalele de identitate şi controalele de sănătate ale plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte incluse în partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului, care pot fi efectuate în alt loc decît punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc situat în apropiere, şi de stabilire a condiţiilor care reglementează aceste controale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 313/16 din 12 octombrie 2004, ale Directivei 93/50/CEE a Comisiei din 24 iunie 1993 de precizare a anumitor plante care nu sînt incluse în anexa V, partea A la Directiva 77/93/CEE a Consiliului, ai căror producători sau ale căror antrepozite sau centre de expediere din zonele de producție se înscriu într-un registru oficial, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1756/2004 al Comisiei din 11 octombrie 2004 de stabilire a condiţiilor specifice privind mijloacele de probă solicitate şi criteriile referitoare la tipul şi nivelul de reducere a controalelor fitosanitare ale anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte enumerate la anexa V partea B la Directiva 2000/29/CE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 313/6 din 12 octombrie 2004”.
    2. La articolul 1 alineatul (1) litera (b), textul „organismelor de carantină” se substituie cu textul „organismelor dăunătoare”.
    3. Articolul 2:
    la noţiunea „paşaport fitosanitar”, cuvîntul „importate” se substituie cu textul „autohtone și importate”;
    la noțiunea „punct de intrare”,  textul „și se scot de pe teritoriul Republicii Moldova” se exclude;
    articolul se completează, în ordine alfabetică, cu următoarele noţiuni:
    „încărcătură – o cantitate de mărfuri incluse într-un document unic cerut de formalitățile vamale sau de alte formalități, cum ar fi certificatul fitosanitar sau orice alt document ori marcă alternativă (o încărcătură poate fi compusă din unul sau mai multe loturi);”
    „lot – ansamblu de unități din aceeași marfă, identificabil prin omogenitatea compoziției și prin originea sa, inclus într-o încărcătură anume;”
    „plante destinate plantării – plantele care sînt deja plantate și care urmează să rămînă plantate ori să fie replantate după ce au fost introduse în țară, sau plantele care nu sînt plantate la data introducerii în țară, însă care vor fi plantate ulterior;”.
    4. Articolul 3:
    punctul 2):
    la litera c), textul „și altor organisme” se substituie cu textul „și a bunurilor conexe”;
    punctul se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) lista plantelor, produselor vegetale şi a bunurilor conexe din alte ţări, potenţial purtătoare de organisme dăunătoare, cu relevanţă pentru Republica Moldova;”
    la litera d), textul „altor organisme” se substituie cu textul „a bunurilor conexe”;
    la litera e),  textul „altor organisme pe teritoriul anumitelor zone protejate” se substituie cu textul „a bunurilor conexe pe teritoriul țării, inclusiv în anumite zone protejate”;
    la litera f), după textul „al certificatului fitosanitar de reexport,” se introduce textul „al documentului fitosanitar de transport,”;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) lista plantelor, a produselor vegetale şi a bunurilor conexe, originare din Republica Moldova şi din alte ţări, ce trebuie supuse controlului fitosanitar înainte de a fi puse în circulaţie, însoţite de paşaportul fitosanitar;”
    la punctul 4) litera d),  textul „reglementări tehnice,” se exclude.
    5. Articolul 4 alineatul (4):
    alineatul se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) întocmește și aprobă lista plantelor, produselor vegetale şi a bunurilor conexe supuse controlului fitosanitar cu frecvență redusă, pe baza rezultatelor analizei riscului fitosanitar, efectuată în ultimii 3 ani;”
    la litera f),  textul „și altor organisme” se substituie cu textul „și a bunurilor conexe”;
    la litera h), după textul „certificatul fitosanitar de reexport,” se introduce textul „documentul fitosanitar de transport şi paşaportul fitosanitar,”;
    la litera i),  textul „certificate/paşapoarte fitosanitare” se substituie cu textul „certificate fitosanitare, paşapoarte fitosanitare, documente fitosanitare de transport”;
    alineatul se completează cu literele j1), y) și z) cu următorul cuprins:
    „j1) inspectează dacă operatorii care dețin instalații de tratare a lemnului, a scoarței receptive și a materialelor de ambalaj pe bază de lemn și producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn, de stupi și de cutii-cuiburi pentru păsări efectuează marcarea conform standardului internațional prevăzut la art. 1 alin. (3);”
    „y) asigură instruirea şi atestarea, o dată la 2 ani, a inspectorilor antrenați în activitățile de control, de certificare fitosanitară și expertiză de laborator conform programelor coordonate cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    z) evaluează, monitorizează și aprobă lista locurilor de efectuare a controlului/inspecţiei fitosanitare, altele decît punctele de intrare, pentru a asigura cerinţele minime privind controalele fitosanitare.”
    6. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se abrogă.
    7. La articolul 10 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) controlul fizic al plantelor, produselor vegetale şi al bunurilor conexe prin examinarea lor vizuală în scopul identificării organismelor dăunătoare, inclusiv a celor de carantină, și al vectorilor de răspîndire a acestora (frunze, sol), cu prelevarea de probe în funcție de risc pentru expertiza de carantină într-un laborator acreditat;”.
    8. Articolul 19:
    la alineatul (1), textul „certificatului fitosanitar” se substituie cu textul „certificatului fitosanitar în original”, iar în final se completează cu textul: „Termenul de valabilitate a certificatului fitosanitar care însoțește încărcătura este de 14 zile din data emiterii acestuia de către autoritățile fitosanitare ale statului exportator.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Controlul fitosanitar al plantelor, produselor vegetale şi al bunurilor conexe originare din alte țări, potenţial purtătoare de organisme dăunătoare, cu relevanţă pentru Republica Moldova, incluse în lista prevăzută la art. 3 lit. g), la importul pe teritoriul Republicii Moldova, altul decît cel de la locul de destinație, este efectuat de către organul de control fitosanitar care îndeplinește următoarele condiții minime:
    a) deține posturi de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră, abilitate cu funcții de control fitosanitar;
    b) are competența tehnică în special pentru depistarea și examinarea organismelor dăunătoare;
    c) deține sau are acces la mijloacele administrative, de control și de prelevare a probelor necesare;
    d) dispune de mijloace/spații pentru controlul fitosanitar sau pentru punerea lotului în carantină și, în caz de necesitate, pentru distrugerea integrală sau parțială a acestuia sau pentru efectuarea dezinfestării/dezinfectării acestuia;
    e) are acces la baza normativă națională actualizată și armonizată cu cerințele Uniunii Europene, care reglementează efectuarea controlului;
    f) deține lista actualizată, cu adresele și numerele de telefon, a laboratoarelor acreditate și recunoscute de autoritatea administrativă centrală în domeniul agriculturii pentru efectuarea expertizei de carantină în scopul detectării prezenței organismelor dăunătoare sau al identificării acestora;
    g) aplică procedura de prelevare a probelor pentru asigurarea integrității și securității acestora în timpul transportării la laborator și pe durata efectuării expertizei de carantină;
    h) deține informații actualizate cu privire la loturile de plante, produse vegetale și bunuri conexe originare din alte țări, care au făcut obiectul unei constatări oficiale privind starea fitosanitară sau al unor teste oficiale efectuate în laboratoare specializate împreună cu rezultatele acestora, cu condiția ca acestea să fie pertinente pentru controalele fitosanitare de la locul în care sînt efectuate;
    i) actualizează planurile privind controalele fitosanitare pentru a răspunde necesităților reale în conformitate cu noile riscuri fitosanitare sau cu orice modificări ale cantității/volumului de plante, produse vegetale sau bunuri conexe, prezentate la posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră.”
    la alineatul (4), după textul „produsele vegetale importate” se introduce textul „ , specificate la art. 3 pct. 2) lit. g),”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Controlul fitosanitar pentru plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe importate, potenţial purtătoare de organisme dăunătoare, prevăzute la art. 3, pct. 2) lit. c1), poate fi efectuat, la solicitarea agentului economic (solicitantului), într-un alt loc (spațiu) decît la punctul de intrare, amenajat de către acesta conform cerințelor minime prevăzute la alin. (11).
    1) Controlul fitosanitar într-un alt loc (spațiu) decît la punctul de intrare se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:
    a) organul de control fitosanitar împreună cu organul vamal, în baza unui acord de colaborare, vor aproba oficial locul respectiv ca fiind conform pentru efectuarea controlului fitosanitar și a formalităților vamale și vor asigura publicarea oficială a informației respective, cu înștiințarea subdiviziunilor lor teritoriale și a solicitantului;
    b) importatorul sau orice persoană responsabilă de la locul în care urmează a fi efectuat controlul fitosanitar al unui lot de produse a obținut aprobarea oficială menționată la lit.a).
    2) În cazul în care s-a decis efectuarea controlului fitosanitar la locul aprobat oficial, documentele de transport al lotului şi condiţiile minime pentru depozitarea mărfii sînt următoarele:
    a) ambalajul lotului sau mijloacele de transport utilizate pentru transportarea acestui lot se închid ori se sigilează astfel încît produsele în cauză să nu fie sursă de infestare sau infectare în timpul transportării pînă la locul aprobat pentru controlul fitosanitar și să nu determine modificarea identității produselor;
    b) nu se admite nicio modificare a locului de control fitosanitar decît cu acordul autorităţii vamale şi/sau al organului de control fitosanitar;
    c) lotul transportat pînă la locul aprobat este însoţit de documentul fitosanitar de transport în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, parte integrantă a prezentei legi;
    d) documentul fitosanitar de transport se completează în format tipărit sau manual, cu litere majuscule lizibile, sau în format digital, în limbile română şi/sau engleză. Rubricile corespunzătoare ale documentului fitosanitar de transport sînt completate şi semnate de către importatorul lotului, sub controlul inspectorului postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră;
    e) depozitarea mărfii în locul aprobat se efectuează astfel încît produsele care formează lotul să fie separate de alte mărfuri depozitate şi de loturile infestate/infectate ori suspecte de a fi infestate/infectate cu organisme dăunătoare.
    3) Importatorul loturilor, înregistrat conform art. 24, pentru care s-a decis efectuarea controlului fitosanitar într-un loc aprobat, este obligat să informeze inspectorul postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră și pe cel de la destinaţie, cu 24 de ore înainte de introducerea lotului, cu privire la:
    a) numele, adresa şi numărul de înregistrare oficială al operatorului (importatorului);
    b) adresa şi denumirea locului aprobat în care se va efectua controlul fitosanitar;
    c) data şi ora preventivă de sosire a lotului la locul în cauză;
    d) numărul certificatului fitosanitar sau al certificatului fitosanitar de reexport.
    4) Importatorul informează imediat organul de control fitosanitar de la locul de destinaţie despre orice modificare a informaţiilor furnizate anterior conform   pct. 3).
    5) Organul de control fitosanitar asigură că controlul fitosanitar al mărfii, efectuat la locul aprobat, se realizează în condiţiile minime prevăzute la art. 19 alin. (11) sau în alte condiţii suplimentare, nediscriminatorii, care justifică eficienţa controlului.
    6) Procedura de control fitosanitar se asigură prin cooperarea dintre:
    a) organul de control fitosanitar de la punctul de intrare şi organul de control fitosanitar de la destinaţie;
    b) organul de control fitosanitar de la punctul de intrare şi biroul vamal de la punctul de intrare;
    c) organul de control fitosanitar de la destinaţie şi biroul vamal de la destinaţie;
    d) organul de control fitosanitar de la punctul de intrare şi biroul vamal de la destinaţie, prin schimbul de informaţii privind plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe destinate importului, ambalajul acestora şi mijloacele de transport utilizate, transmise în scris, pe suport de hîrtie sau în format electronic, conform documentului fitosanitar de transport, prevăzut la pct. 2) lit. c) din prezentul alineat.
    7) Efectuarea controlului fitosanitar al plantelor, produselor vegetale şi bunurilor conexe la locul de destinaţie se confirmă prin aplicarea ştampilei de serviciu şi înscrierea datei pe documentul fitosanitar de transport. Rezultatul controlului se consemnează în documentul fitosanitar de transport la compartimentul „Decizia”.
    8) În cazul depistării unor neconformități cu cerinţele fitosanitare, inspectorul face înscrierea corespunzătoare în certificatul fitosanitar (în original) şi în documentul fitosanitar de transport (în original) la rubrica „Refuz al importului”.
    O copie a documentului fitosanitar de transport se păstrează timp de cel puţin un an la organul de control fitosanitar de la destinaţie.”
    9. La articolul 20 alineatul (1), textul „certificat fitosanitar” se substituie cu textul „certificatul fitosanitar în original”.
    10. Articolul 24:
    la alineatul (1), cuvîntul „înregistrează” se substituie cu textul „înregistrează în registrul oficial unic”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Organul de control fitosanitar îi înregistrează pe producătorii unor anumite plante (tuberculi de cartof (Solanum tuberosum L.), alții decît cartofii de sămînță, fructele citrice (Citrus L.), kumquat (Fortunella Swingle), poncirus (Poncirus Raf.) și hibrizii acestora), precum și depozitele colective sau centrele de expediere din zona de producție, într-un registru oficial separat și asigură, anual, controlul fitosanitar al plantelor și produselor vegetale cultivate, preparate sau folosite de producători ori care sînt prezente în exploatația acestora, în special la locul de producție, precum și controlul asupra mediului de creștere folosit în acel loc.”
    11. Articolul 26 alineatul (5):
    în partea introductivă, cuvîntul „prezintă” se substituie cu textul „prezintă, pe suport de hîrtie sau în format electronic,”;
    litera c) se completează în final cu textul „ , în cazul reexportului”.
    12. Articolul 29:
    alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Paşaportul fitosanitar este o etichetă oficială care va însoți plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe autohtone și pe cele importate începînd cu data de 1 ianuarie 2018, fiind un document ce atestă respectarea normelor și a standardelor fitosanitare.
    (2) Paşaportul fitosanitar pentru plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe autohtone supuse controlului fitosanitar se eliberează de către inspectorii subdiviziunilor raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor, iar pentru cele importate – de către inspectorii posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră, fiind valabil pe tot teritoriul ţării, pe un anumit teritoriu sau într-o anumită zonă protejată.”
    la alineatul (4), textul „de Guvern” se substituie cu textul „de către organul de control fitosanitar”;
    la alineatul (5),  textul „amplasată la punctul de intrare” se exclude.
    13. Articolul 30 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Procedurile de eliberare a pașaportului fitosanitar și de înlocuire a certificatului fitosanitar cu pașaport fitosanitar la importul plantelor, produselor vegetale și al bunurilor conexe se elaborează și se aprobă de către autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii.”
    14. Legea se completează cu anexa nr. 8 cu următorul cuprins:

    anexa nr.8

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 245. Chişinău, 23 noiembrie 2017.