*HGC913/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  373638
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 913
din  25.07.2016
privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime
pentru comercializarea produselor pentru construcţii

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 997     Data intrarii in vigoare : 05.08.2018
    În  temeiul Legii nr.721-XIII din  2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art.259), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, conform anexei nr.1.
    2. Ministerul  Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărîri, va elabora, va aproba şi va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii.
    3. Se prevede o perioada de tranziţie, începînd cu data publicării prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pînă la 31 decembrie 2020.
    Pînă la sfîrşitul perioadei de tranziţie se va menţine sistemul naţional existent de documente normative aplicate în domeniul construcţiilor. 4. Institutul Naţional de Standardizare va pune la dispoziţie, în perioada de tranziţie, standardele naţionale aplicate conform sistemului naţional existent.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare după  doi  ani de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2, la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Octavian Calmîc
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                            Vasile Bîtca

    Nr. 913. Chişinău, 25 iulie 2016.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului  nr. 913
din 25 iulie 2016

REGLEMENTARE TEHNICĂ
cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea
 produselor pentru construcţii

    Prezenta Reglementare tehnică cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii  (în continuare - Reglementare tehnică) transpune parţial Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate privind comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88 din 4 aprilie 2011.
I. Obiect  şi domeniu de aplicare
    1. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi se aplică tuturor produselor pentru construcţii, în măsura în care li se aplică cerinţele fundamentale privind lucrările de construcţii prevăzute în pct. 13 din prezenta Reglementare tehnică.
    2. Prezenta Reglementarea tehnică se aplică de toţi agenţii economici (producători, reprezentanţii lor autorizaţi, importatori, distribuitori) şi de oricare alte persoane fizice sau juridice care practică activitate de întreprinzător, produc, furnizează sau comercializează produse pentru construcţii provenite din producţia internă sau din import, organismele de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii care testează şi certifică produsele pentru construcţii, organismele de inspecţii, precum şi de investitori, proiectanţi, executanţi, proprietari  şi utilizatorii  construcţiilor  care  prevăd folosirea produselor respective.
II. Terminologie
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice, următoarele noţiuni se definesc după cum urmează:
    1)  caracteristici esenţiale  - caracteristici ale produsului pentru construcţii care se referă la cerinţele fundamentale aplicate construcţiilor;
    2) cerinţe fundamentale - cerinţe care se referă la asigurarea inofensivităţii construcţiilor, ţinînd seama mai ales de sănătatea şi siguranţa persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viaţă al construcţiilor;
    3) construcţie (lucrare de construcţie) - produs (obiect) complex, rezultat din asamblarea, punerea în operă sau montarea mai multor produse (materiale, elemente, echipamente etc.), conform unui proiect şi unor reguli respective, prin lucrări de construcţie-montaj, executate de o unitate de construcţii. Noţiunea de construcţie denumeşte, în general, două  categorii de obiecte:
    a) clădiri;
    b) lucrări de artă (geniu civil sau lucrări inginereşti).
    O construcţie cuprinde atît părţi şi elemente structurale, cît şi nestructurale, precum şi instalaţiile aferente;
    4) controlul producţiei la locul procesului de producţie - control intern permanent al producţiei efectuat de către producător;
    5) evaluare tehnică – evaluarea documentată a performanţelor unui produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare;
    6) piaţa produselor pentru construcţii - întreaga arie acoperită de lanţul de distribuţie a produselor pentru construcţii pe teritoriul Republicii Moldova, de la persoana responsabilă pentru punerea la dispoziţie  pe piaţă pînă la consumatorul final, inclusiv şantierele de construcţii;
    7) produs pentru construcţii - orice produs sau set fabricat şi introdus pe piaţă în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcţii sau părţi ale acestora şi a cărui performanţă afectează performanţa construcţiilor în ceea ce priveşte cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor;
    8) utilizare preconizată - rol sau funcţie care urmează a fi îndeplinită de produs pentru satisfacerea cerinţelor fundamentale ale lucrărilor de construcţii.
III. Punerea la dispoziţie  pe piaţă şi punerea
în funcţiune a  produselor pentru construcţii
    4. Construcţiile trebuie să corespundă atît în ansamblu, cît şi pe părţi separate, utilizării preconizate, ca să asigure sănătatea şi siguranţa persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viaţă al construcţiilor. În condiţiile unei întreţineri normale, construcţiile trebuie să îndeplinească  cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor pe o durată de utilizare rezonabilă din punct de vedere economic.
    5. Produsele pentru construcţii, utilizate la realizarea construcţiilor, trebuie să îndeplinească prevederile prezentei Reglementări tehnice atunci cînd sînt introduse şi puse în funcţiune pe piaţa Republicii Moldova pentru prima dată.
    6. Toate grupele de produse utilizate în domeniul construcţiilor se supun în mod obligatoriu evaluării conformităţii cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    7. Se interzice folosirea produselor de construcţii fără certificarea acestora la lucrările de construcţie care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale.
    8. La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerinţelor fundamentale se vor folosi produse tradiţionale, precum şi altele noi pentru care există evaluări tehnice corespunzătoare.
IV. Cerinţe fundamentale pentru grupele
de produse respective
    9. Cerinţele fundamentale  sînt aplicabile numai lucrărilor de construcţie şi pot influenţa caracteristicile esenţiale ale unui produs pentru construcţii.
    10. Calitatea lucrărilor de construcţie constituie rezultanta caracteristicilor de comportare în exploatare a tuturor produselor de construcţii încorporate în mod permanent într-o lucrare de construcţie, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a cerinţelor fundamentale.
    11. Produsele destinate lucrărilor de construcţii sînt livrate şi utilizate, dacă au astfel de caracteristici esenţiale, încît să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale prevăzute în pct. 13 din prezenta Reglementare tehnică.
    12. Produsele pentru construcţii trebuie să permită realizarea unor lucrări de construcţii care să îndeplinească cerinţele fundamentale  prevăzute în pct. 13 din prezenta Reglementare tehnică.
    13.  Cerinţele fundamentale care se aplică lucrărilor de construcţii şi care pot influenţa caracteristicile esenţiale  ale unui produs pentru construcţii sînt următoarele:
    13.1. Rezistenţă mecanică şi stabilitate
    Construcţiile trebuie proiectate şi executate  astfel încît încărcările care pot fi exercitate asupra lor în timpul construirii şi utilizării să nu ducă la niciunul dintre următoarele evenimente:
    1) prăbuşirea întregii construcţii sau a unei părţi a acesteia;
    2) deformaţii de o mărime care depăşeşte limita normată de normativul  în construcţii aplicabil;
    3) deteriorarea altor  părţi ale construcţiei, a  instalaţiilor sau  a  echipamentelor instalate ca  urmare a unor deformaţii care depăşesc limita normată de normativul în construcţii aplicabil elementelor portante;
    4) deteriorare lipsită de proporţie  faţă de evenimentul cauzator iniţial.
    13.2. Securitatea la incendiu
    Construcţia trebuie să fie proiectată şi executată în aşa fel încît, în caz de incendiu:
    1)  stabilitatea elementelor portante ale construcţiei să poată fi asumată pe  perioada ciclului de viaţă, în funcţie de categoria acesteia, stabilită în normativul  în construcţii aplicabil;
    2) apariţia şi propagarea focului şi a fumului în interiorul construcţiei să fie limitate;
    3) extinderea focului către construcţiile învecinate să fie limitată;
    4) persoanele aflate permanent în ea să poată părăsi construcţia sau să poată fi salvaţi prin alte mijloace;
    5)  să fie luată în considerare siguranţa echipelor de intervenţie.
    13.3. Igienă, sănătate şi mediu înconjurător
    Construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încît să nu reprezinte, pe întregul ciclu de viaţă al lor, o ameninţare pentru igiena sau  pentru sănătatea şi  siguranţa lucrătorilor, a persoanelor aflate permanent în acestea sau a vecinilor, nici  să exercite un impact exagerat de mare asupra calităţii mediului sau a climei pe întregul ciclu de viaţă al lor, în cursul construirii, utilizării, demolării, în special ca rezultat al oricărora din următoarele:
    1) emanaţii de gaze toxice;
    2) emisii de substanţe periculoase, de compuşi organici volatili, de gaze toxice, inclusiv care produc efect de seră sau de particule periculoase în aerul din interior sau în atmosferă, de radiaţii periculoase;
    3) prezenţa mirosului specific de substanţe chimice la momentul dării în exploatare şi pe toată perioada exploatării construcţiilor;
    4) migraţia substanţelor chimice cu efect toxic pentru organismul omului, excluzînd cumularea lor şi acţiunea cancerigenă, mutagenă şi alergică;
    5) stimularea dezvoltării microflorei (îndeosebi patogene);
    6) depăşirea nivelului cîmpului electrostatic la suprafaţa materialelor polimerice în condiţiile exploatării încăperii;
    7) utilizarea deşeurilor de substanţe chimice şi de substanţe radioactive la fabricarea produselor pentru construcţii;
    8) scurgerea de substanţe periculoase în apa freatică, apa marină, apa de suprafaţă sau în sol;
    9)  scurgerea de substanţe periculoase în apa potabilă sau substanţe care au un impact negativ diferit asupra apei potabile;
    10)   evacuarea defectuoasă a apelor reziduale, a fumului sau a deşeurilor solide sau lichide;
    11) prezenţa umidităţii în anumite părţi ale construcţiei sau pe suprafeţe din interiorul acesteia.
    13.4. Siguranţă şi accesibilitate  în exploatare
    Construcţiile trebuie proiectate şi executate astfel încît să nu prezinte riscuri inacceptabile de accidente (alunecări, căderi, loviri, arsuri, electrocutări, leziuni cauzate de explozii şi tîlhării) sau pagube în cursul funcţionării sau utilizării. În special, construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încît să fie accesibile şi utilizabile pentru persoanele cu dizabilităţi.
    13.5. Protecţie împotriva zgomotului
    Construcţia trebuie proiectată şi executată în aşa fel încît zgomotul perceput de către persoanele aflate permanent în ea sau de către persoanele aflate în apropiere să fie menţinut la un nivel la care să nu fie periclitată sănătatea acestora şi să le permită să doarmă, să se odihnească şi să lucreze în condiţii satisfăcătoare.
    13.6. Economie de energie şi izolare termică
    Construcţiile cu instalaţiile de încălzire, răcire, iluminare şi ventilare trebuie astfel proiectate şi executate încît consumul de energie necesar funcţionării să fie mic, ţinînd cont de persoanele aflate permanent în acestea şi de condiţiile locale de  climă. Construcţiile trebuie, de asemenea, să fie eficiente din punct de vedere energetic, consumînd cît mai puţină energie pe parcursul construirii şi demontării lor.
    13.7. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale
    Construcţiile trebuie proiectate, executate şi demolate astfel încît utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă şi să asigure în special următoarele:
    1) reutilizarea sau reciclabilitatea construcţiilor, a materialelor şi părţilor  componente, după demolare;
    2) durabilitatea construcţiilor;
    3) utilizarea la construcţii a unor materii prime şi secundare compatibile cu mediul.
    14. Măsurile menţionate în subpct. 13.2.  vor fi asigurate, după caz, la etapele avizării privind securitatea împotriva incendiilor a noilor produse şi materiale utilizate în construcţii şi la etapele certificării privind securitatea împotriva incendiilor a importului de materiale, substanţe, conform legislaţiei în vigoare şi nomenclatorului produselor supuse certificării privind securitatea împotriva incendiilor.
    15. Măsurile menţionate în subpct. 13.3.  vor fi asigurate la etapele avizării sanitaro-epidemiologice şi, după caz, avizării ecologice a noilor produse şi materiale utilizate în construcţii şi la etapele certificării igienice sau, după caz, ecologice a importului de materiale, substanţe, conform legislaţiei sanitare şi ecologice în vigoare şi nomenclatorului produselor supuse certificării igienice şi avizării ecologice.
    16. Avizarea şi certificarea sanitaro-epidemiologică şi certificarea privind securitatea împotriva incendiilor va fi parte componentă a certificării conformităţii şi evaluării tehnice a produselor utilizate în construcţii.
    17. Lucrărilor de construcţii, asupra căror pot influenţa caracteristicile esenţiale ale unui produs pentru construcţii, le pot fi aplicate una, mai multe sau toate cerinţele fundamentale. Ele trebuie să fie respectate pe parcursul unei durate de viaţă rezonabilă din punct de vedere economic.
    18. Aplicarea cerinţelor fundamentale lucrărilor de construcţii asupra căror pot influenţa caracteristicile esenţiale ale unui produs pentru construcţii conform naturii şi utilizării lui în construcţii este prezentată în tabel.

    tabel

    19. Cerinţele fundamentale trebuie să fie precizate în documentele interpretative destinate stabilirii legăturilor necesare între cerinţele fundamentale de la pct. 13-16 şi caracteristicile esenţiale ale produselor din documentele normative în sensul pct. 20 din prezenta Reglementare tehnică.
    Caracteristicile esenţiale ale produselor pentru construcţii, în  ceea  ce priveşte cerinţele fundamentale  aplicabile construcţiilor, se  stabilesc în documentele normative de la pct. 20 lit. a), b) şi c) din prezenta Reglementare tehnică.
    20. Se consideră că satisfac condiţiile de utilizare acele produse care permit lucrărilor pentru care sînt utilizate, cu condiţia ca acestea din urmă să fie corect proiectate şi construite, să satisfacă cerinţele fundamentale prevăzute în pct.  13-16 şi ca aceste produse să poarte marcajul de conformitate SM, să fie însoţite de declaraţia de performanţă şi să deţină evaluare  tehnică în construcţii în cazurile menţionate de lege şi să fie conforme cu:
    a) standardele moldoveneşti şi specificaţiile tehnice, incluse în lista standardelor conexe;
    b) standardele moldoveneşti aplicabile, incluse în lista standardelor conexe,  pentru domeniile în care nu sînt adoptate standardele europene;
    c) evaluarea tehnică pentru produs, în cazurile prevăzute de lege.
    21. Evaluarea tehnică  se acordă:
    1) pentru produsul care nu face obiectul nici al unui standard  existent;
    2) în cazul în care standardul  nu acoperă integral produsul în cauză;
    3) pentru cel puţin una dintre caracteristicile esenţiale ale produsului respectiv, metoda de evaluare prevăzută în standard nu este adecvată;
    4) în cazul în care standardul  nu prevede nicio metodă de evaluare în ceea ce priveşte cel puţin o caracteristică esenţială a produsului respectiv.
    22. Lista standardelor conexe se aprobă de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pînă la intrarea în vigoare a prezentei Reglementări tehnice. 
    23. Atunci cînd un producător sau reprezentantul autorizat al acestuia nu a aplicat sau a aplicat parţial standardele şi evaluările  tehnice în sensul pct. 20,  produsul trebuie să facă obiectul unei declaraţii de performanţă conform pct. 29.3  din prezenta Reglementare tehnică.
V. Procedurile de evaluare a conformităţii
    24. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, poartă răspundere şi trebuie să ateste că produsele sînt conforme cu cerinţele fundamentale stabilite în capitolul IV.
    25. Proceduri de evaluare a conformităţii
    25.1. Conformitatea produselor trebuie evaluată numai în raport cu standardele şi evaluările tehnice în sensul pct. 20, utilizîndu-se proceduri de evaluare a conformităţii elaborate în baza unor sisteme de evaluare şi verificare a conformităţii specifice acestui domeniu, potrivit prevederilor prezentei Reglementări tehnice indicate în continuare la pct. 25.2., 25.3., 26-31.
    25.2. În scopul evaluării conformităţii produsului, producătorul este obligat să utilizeze cerinţele unui document normativ din Lista standardelor conexe, elaborată de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Producătorul are dreptul să aleagă din Lista standardelor conexe un document normativ aplicabil în funcţie de particularităţile de producere ale acestuia.
    25.3. Metodele specifice pentru evaluarea conformităţii produselor în baza standardelor şi evaluărilor tehnice în sensul pct. 20 sînt indicate în continuare. Cerinţele prevăzute pentru produsul sau grupa de produse determină alegerea sistemelor  pentru o procedură respectivă.
    26. Este necesar ca elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de către producător să fie consemnate sistematic sub formă de reguli şi proceduri scrise. Această documentaţie asupra sistemului de control al producţiei asigură o înţelegere comună a garanţiilor de calitate şi permite verificarea obţinerii caracteristicilor cerute pentru un produs, precum şi eficacitatea sistemului de control al producţiei.
    27. Evaluarea conformităţii în cazul unui produs presupune:
    a) că producătorul dispune, la locul procesului de producţie, de un sistem de control intern al producţiei care permite asigurarea conformităţii producţiei cu standardele şi evaluările  tehnice pertinente, în sensul pct. 20; sau
    b) că, pentru anumite produse menţionate în standardele şi evaluările tehnice pertinente, în sensul pct. 20, în afara sistemului de control intern al producţiei aplicat la locul procesului de producţie, un organism de evaluare a conformităţii recunoscut a intervenit în evaluarea şi supravegherea procesului de producţie sau chiar a produselor.
    28. Sistemul de control intern al procesului de producţie exercitat permanent de producător trebuie să conţină toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător, documentate în mod sistematic sub forma unor politici şi proceduri scrise. Documentaţia scrisă asupra sistemului de control intern al procesului de producţie trebuie să asigure stabilirea corespunderii cu elementele aplicabile ale unui sistem de management al calităţii, selectate în baza standardului internaţional ISO 9001, şi să permită verificarea realizării caracteristicilor cerute pentru produs şi a modului efectiv de operare a sistemului de control intern al procesului de producţie.
    29. Evaluarea şi verificarea conformităţii 
    Evaluarea şi verificarea conformităţii produselor pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile lor esenţiale, se efectuează în conformitate cu una dintre următoarele sisteme:
    29.1. Sistemul 1+ – Declaraţia de performanţă din partea producătorului referitoare la conformitatea caracteristicilor esenţiale ale produsului pentru construcţii în baza următoarelor elemente:
    1) producătorul efectuează:
    a)  controlul producţiei în fabrică;
    b) încercarea suplimentară a eşantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de încercări prestabilit;
    2) organismul recunoscut  de certificare a produselor emite certificatul de performanţă a produsului în baza:
    a) determinării produsului-tip, în baza încercării de tip (inclusiv eşantionarea), a calculării de tip, în baza valorilor tabulare sau a documentaţiei descriptive a produsului;
    b)  inspectării iniţiale a fabricii şi a controlului producţiei în fabrică;
    c)  supravegherii şi evaluării continue a controlului producţiei în fabrică;
    d)  încercării prin sondaj a unor eşantioane prelevate înaintea punerii la dispoziţie a  produsului pe piaţă.
    Sistemul 1+ se aplică la evaluarea conformităţii tuturor tipurilor de ciment şi armături  pentru beton armat.
    29.2. Sistemul 1 – Declaraţia de performanţă  din partea producătorului referitoare la conformitatea caracteristicilor esenţiale ale produsului pentru construcţii în baza următoarelor elemente:
    1) producătorul  efectuează:
    a)  controlul producţiei în fabrică;
    b)  încercarea  suplimentară a eşantioanelor prelevate în fabrică de către producător în conformitate cu un plan de încercări prestabilit;
    2) organismul recunoscut  de certificare a produselor emite certificatul de performanţă a produsului în baza:
    a) determinării produsului-tip în baza încercării de tip (inclusiv eşantionarea), a calculării de tip, în baza valorilor tabulare sau a documentaţiei descriptive a produsului;
    b)  inspectării iniţiale a fabricii şi a controlului producţiei în fabrică;
    c)  supravegherii şi evaluării continue a controlului producţiei în fabrică.
    29.3. Sistemul 2+ – Declaraţia de  performanţă  din partea  producătorului  referitoare la conformitatea caracteristicilor esenţiale ale produsului pentru construcţii în baza următoarelor elemente:
    1) producătorul  efectuează:
    a)  determinarea produsului-tip, în baza încercării de tip (inclusiv eşantionarea), a calculării de tip, în baza valorilor tabulare sau a documentaţiei descriptive a produsului;
    b)  controlul producţiei în fabrică;
    c)  încercarea eşantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de încercări prestabilit;
    2) organismul recunoscut de certificare a produsului emite certificatul de performanţă a produsului în baza:
    a)  inspectării iniţiale a fabricii şi a controlului producţiei în fabrică;
    b)  supravegherii şi evaluării continue a controlului producţiei în fabrică.
    Sistemul 2+ se aplică la evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii la întreprinderile care au un laborator de încercări acreditat sau au contract încheiat cu un laborator acreditat, demonstrează prezenţa încercărilor periodice necesare efectuate în conformitate cu cerinţele standardelor conexe, asigură în permanenţă calitatea produselor.
    Sistemul 2+ se aplică la evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii, cu excepţia tuturor tipurilor de ciment şi armaturii pentru beton armat.
    29.4. Sistemul 3 – Declaraţia de  performanţă  din partea producătorului  referitoare la conformitatea caracteristicilor esenţiale ale produsului pentru construcţii în baza următoarelor elemente:
    1) producătorul efectuează:
    a) controlul producţiei în fabrică;
    b) întreţinerea documentaţiei tehnice pentru produs;
    2) organismul recunoscut de certificare a produsului emite certificatul de performanţă a produsului în baza:
    a) analizei documentaţiei tehnice pentru produs;
    b) determinării şi identificării  produsului-tip, în baza încercării de tip (pe baza eşantionării efectuate de organismul de certificare recunoscut), a calculării de tip, în baza valorilor tabulare sau a documentaţiei descriptive a produsului;
    c) încercării eşantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu standardele conexe efectuate într-un laborator de încercări recunoscut.
    Sistemul 3 se aplică la evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii la microîntreprinderile şi întreprinderile care fabrică produse pentru construcţii reglementate de un standard conex şi care sînt fabricate în mod individual sau la comandă, care nu sînt realizate într-un proces de producţie în serie, ca răspuns la o comandă specifică şi care sînt instalate într-o singură construcţie identificată.
    Întreprinderile care aplică un astfel de sistem trebuie să demonstreze că sînt calificate ca microîntreprinderi. Microîntreprinderi sînt întreprinderile cu mai puţin de 10 persoane şi cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 20 mil. unităţi convenţionale.
    29.5. Sistemul 3+ – Declaraţia de  performanţă din partea importatorului referitoare la conformitatea caracteristicilor esenţiale ale produsului pentru construcţii în baza următoarelor elemente:
    1) importatorul efectuează:
    a)  întreţinerea documentaţiei tehnice pentru produs (contract, fişa tehnică, rezultate de încercări, declaraţia de conformitate  de la producător etc.);
    b)  asigură, în perioada în care un produs se află în responsabilitatea sa, astfel de condiţii de depozitare sau de transport care nu periclitează conformitatea cu caracteristicile esenţiale stabilite;
    2) organismul recunoscut  de certificare a produsului emite certificatul de performanţă a produsului în baza:
    a)  analizei documentaţiei tehnice pentru produs;
    b)  identificării produsului;
    c)  încercării eşantioanelor prelevate în depozite de organismul de certificare recunoscut, în conformitate cu standardele conexe, efectuate într-un laborator de încercări recunoscut.
    Sistemul 3+  se aplică provizoriu, pînă la adoptarea şi implementarea legislaţiei europene de recunoaştere a declaraţiilor ţărilor producătoare, conform unei proceduri determinate, pentru certificarea produselor provenite din import.
    29.6. Sistemul 4 – Declaraţia de performanţă din partea producătorului  referitoare la conformitatea caracteristicilor esenţiale ale produsului pentru construcţii în baza următoarelor elemente:
    1) producătorul efectuează:
    a)  determinarea produsului-tip, în baza încercării de tip, a calculării de tip, în baza valorilor tabulare sau a documentaţiei descriptive a produsului;
    b)  controlul producţiei în fabrică;
    2) nicio sarcină pentru organismul recunoscut .
    30. Sistemele menţionate la subpct. 29.1.-29.6. se aplică la evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii, în conformitate cu standardele conexe în care nu sînt stabilite sisteme de evaluare şi verificare a  conformităţii.
    31. În cazul în care în standardele conexe sînt stabilite sisteme de certificare, evaluarea şi verificarea  conformităţii se efectuează în conformitate cu sistemele menţionate în standardele conexe. 
VI. Declaraţia de performanţă
    32. În cazul  în care un  produs pentru construcţii face obiectul unui document  normativ în sensul pct. 20, producătorul emite o  declaraţie de performanţă pentru  acesta în momentul în care produsul este introdus pe piaţă.
    33. Emiterea unei declaraţii de  performanţă, conţinutul declaraţiei de performanţă, procedurile implementate pentru a se asigura de conformitatea continuă şi documentaţia tehnică ce susţine o declaraţie de performanţă urmează a fi îndeplinite de producător, conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 235 din 1 decembre 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    34. Derogări de la întocmirea unei declaraţii de performanţă
    Prin derogare de la punctele 32 şi 33 şi în  lipsa unor dispoziţii  la  nivel  naţional  care  să impună  necesitatea declaraţiei privind caracteristicile esenţiale în cazul  produselor pentru construcţii, care fac obiectul unui  standard moldovenesc, producătorii la introducerea pe piaţă a cestor produse nu sînt  obligaţi să întocmească o  declaraţie de performanţă în cazul în care:
    1) produsul pentru construcţii este fabricat în mod individual sau la comandă, nefiind realizat într-un proces de producţie în serie, ca răspuns la o comandă specifică, şi este instalat într-o singură construcţie identificată, de către un producător  care răspunde de  încorporarea în  condiţii de siguranţă a produsului în construcţii, în conformitate cu normele naţionale aplicabile şi pe  răspunderea persoanelor însărcinate cu executarea în condiţii de siguranţă a construcţiilor, desemnate prin normele naţionale aplicabile;
    2) produsul pentru construcţii este fabricat pe şantier pentru a fi încorporat în construcţia respectivă, în conformitate cu normele naţionale aplicabile şi pe răspunderea persoanelor însărcinate cu executarea în condiţii de siguranţă a construcţiilor, desemnate în temeiul normelor  naţionale aplicabile; sau
    3) produsul pentru construcţii este fabricat în mod tradiţional sau de o manieră adecvată pentru a asigura conservarea patrimoniului, printr-un  proces de fabricare neindustrial, pentru renovarea adecvată a construcţiilor protejate în mod oficial  ca  făcînd  parte dintr-un  sit  protejat sau datorită valorii lor arhitecturale sau istorice deosebite, cu respectarea normelor naţionale aplicabile.
    35. Furnizarea declaraţiei de performanţă
    1)  O copie de pe declaraţia de performanţă este furnizată fie pe hîrtie, fie prin mijloace electronice, împreună cu fiecare produs care este pus la dispoziţie pe piaţă.
Dacă  un lot din acelaşi produs este furnizat unui singur  utilizator, acesta poate fi însoţit  de  o  copie  unică de pe declaraţia de performanţă, fie pe hîrtie, fie prin mijloace electronice.
    2) La solicitarea destinatarului, se furnizează o copie pe hîrtie de pe  declaraţia de performanţă.
    3) Declaraţia de performanţă se furnizează în  limba de stat.
    La solicitarea unui stat străin, în care produsul este pus la dispoziţie pe piaţă, declaraţia de performanţă se furnizează în  limba impusă de statul solicitant.
VII. Reguli  de aplicare a marcajului
e conformitate SM
    36. Marcajul de conformitate SM se aplică conform prevederilor art. 23 din Legea nr.235 din 1 decembre 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    37. Marcajul de conformitate SM nu poate fi aplicat  decît după eliberarea documentului care atestă conformitatea produsului cu prezenta Reglementare tehnică.
    38. Producătorul  sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marcajul de conformitate SM pe produs, pe o etichetă ataşată acestuia, pe ambalaj sau pe documentele comerciale însoţitoare.
    39. Marcajul de conformitate SM trebuie să fie însoţit  de numărul de identificare al organismului de certificare recunoscut sau al laboratorului de încercări recunoscut, antrenate în procesul evaluării conformităţii.
    40. Marcajul de conformitate SM este obligatoriu şi trebuie aplicat înainte de punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor.
    41. Marcajul de conformitate SM se aplică:
    1) tuturor produselor nou-fabricate în ţară sau importate din ţări, altele decît cele din Uniunea Europeană;
    2) tuturor produselor modificate substanţial şi care fac obiectul prezentei Reglementări tehnice  ca produse nou- fabricate în ţară sau importate din ţări, altele decît cele din Uniunea Europeană.
VIII.  Principiile generale şi normele de aplicare
a marcajului CE
    42. Marcajul CE se poate aplica doar la data intrării în vigoare a Acordului privind ECA ori la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat.
    43. Aplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcţii  se efectuează în conformitate cu prevederile art. 231 din Legea nr.235 din 1 decembre 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    44. Conform legislaţiei în vigoare, în perioada de tranziţie, pînă în momentul semnării Acordului European privind  Evaluarea Conformităţii (ACAA), marcajul naţional de conformitate a produselor cu cerinţele fundamentale pentru domeniile acoperite de reglementări tehnice aplicabile produselor respective este marcajul de conformitate SM.
    În condiţiile prevăzute de reglementările tehnice aplicabile,  se recunoaşte marcajul european de conformitate CE pentru produsele importate din Uniunea Europeană.
    În această perioadă de tranziţie, marcajul CE se recunoaşte în condiţiile art. 31 alin. (11) din Legea nr.235 din 1 decembre 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
IX. Recunoaşterea şi extinderea recunoaşterii
organismelor de evaluare a conformităţii
    45. Pentru efectuarea procedurilor de evaluare a conformităţii, se recunosc  organismele de evaluare a conformităţii acreditate pentru activităţile din domeniul reglementat în construcţii, în limitele prevederilor Legii nr.235 din 1 decembre 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    46. Pentru a obţine recunoaşterea pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformităţii adresează Centrului Naţional de Acreditare, concomitent cu cererea de acreditare, o solicitare de recunoaştere sau de extindere a recunoaşterii.
    47. Cerinţele ce urmează a fi îndeplinite de organismele de evaluare a conformităţii pentru a fi recunoscute sînt stabilite în art. 143 din Legea nr. 235 din 1 decembre 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    48. Recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii se face de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor prin examinarea dosarului cu documente transmis de Centrul Naţional de Acreditare.
    49. Dosarul cu documentele prezentate în vederea recunoaşterii sau extinderii recunoaşterii sînt supuse examinării de organul  central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, care creează Comisia de recomandare a recunoaşterii.
    50. Regulamentul şi componenţa Comisiei de recomandare a recunoaşterii se aprobă de către organul  central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.
    51. După examinarea dosarului cu documentele prezentate, organul  central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor emite ordinul de acordare sau refuzul de acordare a recunoaşterii, sau, după caz, de extindere a recunoaşterii.
    52. Organul  central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor informează Centrul Naţional de Acreditare privind decizia de acordare sau extindere a recunoaşterii organismului de evaluare a conformităţii sau despre refuzul de acordare sau extindere a recunoaşterii, cu motivarea refuzului.
    53. Lista organismelor recunoscute, cu sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute, este gestionată de către Centrul Naţional de Acreditare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
X. Suspendarea, restrîngerea sau retragerea recunoaşterii
 organismelor de evaluare
a conformităţii
    54. În vederea suspendării, restrîngerii sau retragerii recunoaşterii organismelor de evaluare a conformităţii se aplică prevederile stabilite în art. 144 din Legea nr. 235 din 1 decembre 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    55. Organul  central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor informează Centrul Naţional de Acreditare privind decizia de suspendare, ridicare a suspendării, restrîngere sau retragere a recunoaşterii organismului de evaluare a conformităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea acestei decizii.
XI. Informaţii pentru consumator
    56. Informarea consumatorilor poate fi realizată prin elemente de identificare şi prin indicarea caracteristicilor acestora, care se înscriu la vedere şi explicit pe produs, etichetă, ambalaj sau în cartea tehnică, în instrucţiunile de exploatare ori în altă documentaţie de însoţire a produsului, după caz, în funcţie de destinaţia acestora şi trebuie să conţină următoarele:
    a) denumirea produsului;
    b) denumirea şi marca producătorului/importatorului, adresa (numărul de telefon, după caz);
    c) indicativul documentului normativ;
    d) masa sau volumul (după caz);
    e) principalele caracteristici calitative;
    f) compoziţia, aditivii folosiţi (după caz);
    g) domeniul de utilizare, instrucţiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare sau de păstrare;
    h) denumirea ţării producătoare;
    i) termenul de valabilitate (după caz);
    j) data fabricării;
    k) marcajul de conformitate urmat de numărul de identificare al organismului de evaluare a conformităţii recunoscut.
    57. Toate informaţiile, inclusiv cele verbale, referitoare la produsele de construcţii, documentaţia de însoţire, precum şi contractele încheiate trebuie să fie prezentate în limba de stat sau în limba de stat cu traducerea autentică în una dintre limbile de circulaţie internaţională.
    58. Orice alte marcaje sînt aplicate pe produs, pe o etichetă ataşată ambalajului sau pe documentele comerciale însoţitoare, cu condiţia să nu afecteze vizibilitatea ori lizibilitatea marcajului de conformitate SM şi să nu inducă în eroare asupra semnificaţiei lor.
XII. Cerinţe specifice privind supravegherea pieţei
    59. Sînt introduse pe piaţă şi utilizate în scopurile prevăzute numai produsele care corespund prevederilor reglementărilor tehnice şi poartă marcajul de conformitate SM, sînt însoţite de declaraţia de performanţă şi deţin evaluarea  tehnică în construcţii, în cazurile prevăzute de lege.
    60. Produsele de construcţii  trebuie să corespundă cerinţelor fundamentale  de la capitolul IV.
    Verificarea respectării cerinţelor fundamentale  de la capitolul IV se face de autorităţile de reglementare şi autorităţile cu funcţii de supraveghere a pieţei.
    61. Autoritatea de supraveghere a pieţei privind corespunderea produselor pentru construcţii prezentei Reglementări tehnice este Inspecţia de Stat în Construcţii şi  Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.
    62. În cazul în care se constată că pentru produsele de construcţii plasate pe piaţă nu se respectă prevederile prezentei Reglementări tehnice, autoritatea de supraveghere a pieţei aplică măsuri conform legii.
    63. Încălcarea prevederilor prezentei Reglementări tehnice  atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, administrativă sau penală, după caz, în temeiul şi modul stabilit de lege.
    64. Orice persoană fizică sau juridică care pune la dispoziţie pe piaţă produse marcate cu marcajul de conformitate SM sau însoţite de declaraţia de performanţă ori de evaluare tehnică în construcţii este obligată, la cererea autorităţii de supraveghere a pieţei respective, să prezinte documentele, prevăzute de actele legislative, ce atestă rezultatele evaluării conformităţii produsului.
    65. Persoana responsabilă de punerea la dispoziţie pe piaţă a produsului pentru construcţii trebuie să pună la dispoziţie autorităţii de supraveghere a pieţei, suplimentar, documentaţia tehnică conţinînd rapoartele de încercări care atestă conformitatea.
    66. Documentaţia tehnică trebuie să conţină:
    a) descrierea generală a produsului;
    b) proiecte de execuţie, planuri de producere, specificaţii ale componentelor şi scheme de încercări, dacă este cazul;
    c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi specificaţiilor şi a modului de funcţionare a produsului;
    d) lista standardelor conexe care conferă prezumţia conformităţii cu cerinţele fundamentale, aplicate integral sau parţial, precum şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor fundamentale  din reglementările tehnice aplicabile, în cazul în care nu s-au aplicat aceste standarde;
    e) rezultate ale calculelor de proiectare şi ale verificărilor efectuate;
    f) rapoarte de încercări, cu indicarea factorilor nocivi, nivelurilor reale şi maximal admisibile ale acestora;
    g) certificatul de conformitate, dacă este cazul.
    67. Atunci cînd autoritatea de supraveghere a pieţei constată că marcajul de conformitate SM a fost aplicat în mod nejustificat ori în mod necorespunzător pe un produs sau a fost incorect utilizat, inclusiv în ceea ce priveşte documentele aferente, persoana responsabilă de plasarea pe piaţă este obligată să aducă produsul în conformitate cu cerinţele privind marcajul  pînă la o dată convenită cu autoritatea din domeniu.
    68. În situaţii de natura celor prevăzute în pct. 65, autoritatea de supraveghere a pieţei are următoarele obligaţii:
    a) să informeze, în scris, în termen de 72 ore, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu despre orice astfel de măsură, indicînd motivele măsurii adoptate;
    b) să comunice imediat, în scris, părţii implicate, despre măsura luată, motivele pe care se bazează aceasta, demersurile legale ce pot fi întreprinse de partea implicată şi termenele disponibile pentru iniţierea acestora;
    c) să informeze Organismul Naţional de Evaluare  a Conformităţii referitor la aplicarea ilegală a marcajului de conformitate SM.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului  nr. 913
din 25 iulie 2016
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.226 din 29 februarie 2008 „Pentru aprobarea reglementării tehnice cu privire la produsele pentru construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.324).
    2. Punctul 27 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.445).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.611 din 11 august 2011 „Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.226 din 29 februarie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.134, art.675).