*HGC886/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  373665
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 886
din  01.11.2017
cu privire la crearea Agenției pentru
Supraveghere Tehnică
Publicat : 03.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 383-388     art Nr : 991
    În temeiul prevederilor art. 14 alin. (7) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările şi completările ulterioare, și art. XXVII alin. (4) liniuța a doua din Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.369-378, art.755), în vederea optimizării autorităților cu funcții de control și supraveghere în domeniul siguranței industriale, construcțiilor și urbanismului, geodeziei și cartografiei, siguranței antiincendiare și protecției civile,  conform anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr.185 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 371-382, art. 632), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, crearea Agenției pentru Supraveghere Tehnică în subordinea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, prin fuziunea (contopirea) Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții cu inspecțiile teritoriale, ambele din subordinea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim din subordinea Agenției Relații Funciare și Cadastru, precum și a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    2. Agenția pentru Supraveghere Tehnică este succesor de drepturi și obligații al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim și al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”. 
    3. Patrimoniul, unităţile de personal stabilite în statele de personal şi bugetul pentru anul 2017 ale Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim, precum și ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” se transmit Agenției pentru Supraveghere Tehnică.
    4. Personalul angajat al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim, precum și al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” se transferă în Agenția pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu legislația muncii.
    5. Ministerul Economiei şi Infrastructurii în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Agenția Relații Funciare și Cadastru, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecția de Stat în Construcții, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim și Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”:
    1) în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la publicarea prezentei hotărîri, vor crea comisia de reorganizare a entităților nominalizate și vor asigura organizarea și desfășurarea primei ședințe a comisiei;
    2) în termen de pînă la 2 luni și 7 zile de la publicarea prezentei hotărîri:
    a) vor asigura, prin intermediul comisiei de reorganizare, fuziunea (contopirea), în modul stabilit de legislație, a Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim și Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” și transmiterea patrimoniului acestora Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 1, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare;
    b) vor asigura crearea structurii interne a Agenției pentru Supraveghere Tehnică, care să cuprindă:
consiliul de soluționare a disputelor, conform prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător; subdiviziuni responsabile de siguranța ocupațională, de siguranța antiincendiară și protecția civilă, de supravegherea pieței privind materialele de construcție și utilajele/obiectele industriale periculoase, subdiviziuni responsabile de analiza și evaluarea riscurilor, precum și de planificarea controalelor;
    c) vor prezenta Guvernului spre aprobare:
regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și modificări la celelalte acte normative care reglementează activitatea Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim și a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”;
    structura și efectivul-limită ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică.
    6. În termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică, conducătorul acesteia va aproba statele de personal.
    7. În termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la publicarea prezentei hotărîri, conducătorii Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim, precum și ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” vor iniția procedura de preavizare a personalului entităților cu privire la reorganizarea autorităților și, după caz, transferul acestora în cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, conform prevederilor legislației muncii.
    Disponibilizarea salariaților care refuză transferul la Agenția pentru Supraveghere Tehnică se va efectua în conformitate cu legislația muncii.
    8. Cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărîri vor fi efectuate din contul și în limitele alocațiilor bugetare aprobate în bugetul de stat pentru anul 2017.
    9. Agenţia Servicii Publice va opera modificările necesare în documentele cadastrale, la cererea titularului de drept, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    10. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art. 768), cu modificările și completările ulterioare, poziția „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” se substituie cu poziția „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”.
    11. Secţiunea I din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art. 730), cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
    12. Din anexa nr. 22 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art. 875), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” se exclude.
    13. Anexa nr.31 la Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 12 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Relații Funciare și Cadastru, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.75-77, art. 453), cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
    14. Responsabilitatea şi răspunderea pentru executarea prezentei hotărîri le poartă conducerea Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

   
PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    și infrastructurii                                                       Octavian Calmîc
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                               Vasile Bîtca

    Nr. 886. Chişinău, 1 noiembrie 2017.