LPC225/2017
ID intern unic:  373667
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 225
din  15.12.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 464-470     art Nr : 790     Data intrarii in vigoare : 29.12.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18 litera b), textul „acţionarii fondurilor de investiţii” se substituie cu textul „acţionarii/deţinătorii de unităţi (titluri) emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”.
    2. În denumirea capitolului 9 din titlul II, textul „FONDURILE DE INVESTIŢII” se substituie cu textul „ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV ÎN VALORI MOBILIARE”.
    3. Articolul 63:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 63. Organismele de plasament colectiv  în valori mobiliare”;
    la alineatul (1), textul „fondurilor de investiţii” se substituie cu textul „organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare”;
   la alineatul (2), textul „Veniturile fondului de investiţii, care urmează a fi distribuite şi plătite acţionarilor săi” se substituie cu textul „Veniturile organismului de plasament colectiv în valori mobiliare, care urmează a fi distribuite şi plătite acţionarilor/deţinătorilor de unităţi (titluri) emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Plăţile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare în folosul acţionarilor/deţinătorilor de unităţi (titluri) emise de acestea se efectuează conform legislaţiei privind piaţa de capital.”
la alineatul (4), textul „fondului de investiţii” se substituie cu textul „organismului de plasament colectiv în valori mobiliare”.
    4. La articolul 103 alineatul (1) subpunctul 12) litera d), textul „piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piaţa de capital”, iar textul „registratorilor independenţi” – cu textul „entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”.
    5. La articolul 200 alineatul (16), textul „registratorului independent sau persoanei care ține evidența lor” se substituie cu textul „entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”, iar textul „Aceștia vor” – cu textul „Aceasta va”.
    6. La articolul 2261 punctul 5), textul „deținătorului nominal al acestor valori mobiliare” se substituie cu textul „custodelui acestor valori mobiliare”.
    Art. II. – Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126BIS), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (1), textul „piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piaţa de capital”;
    la alineatul (2), textul „participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „persoanele licenţiate sau autorizate pe piaţa de capital”.
    2. Articolul 6:
    alineatul (1):
    la litera c), textul „piața bursieră” se substituie cu textul „piața reglementată”, iar textul „valoarea tranzacțiilor”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvîntul „tranzacțiile”;
    la litera d), textul „valoarea tranzacțiilor” se substituie cu cuvîntul „tranzacțiile”, iar textul „pe piaţa extrabursieră” – cu textul „în afara pieţei reglementate”;
    la litera e), textul „valoarea tranzacțiilor civile” se substituie cu cuvîntul „tranzacțiile”;
    alineatul se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) taxe în mărime de pînă la 0,5 la sută din valoarea tranzacţiilor de succesiune a valorilor mobiliare, dar nu mai mult de 2 milioane de lei;”
    litera g) se abrogă;
    la litera h):
    liniuţa întîi va avea următorul cuprins:
    „– plăţile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, achitate de către administratorii acestora, în mărime de pînă la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete;”
    la liniuța a treia, textul „brokerilor de asigurare” se substituie cu textul „intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări”;
    la liniuța a patra, textul „ , asociațiilor de economii și împrumut” se exclude;
    litera se completează cu o liniuță nouă cu următorul cuprins:
    „– plățile asociațiilor de economii și împrumut în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea medie anuală a activelor;”
    la litera i), cuvîntul „licenţe” se substituie cu textul „licenţe şi autorizaţii”;
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) sumele sancţiunilor aplicate în conformitate cu legislaţia;”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Mărimea concretă a taxelor și plăților, în limitele valorilor specificate la alin. (1), se stabilește de către Comisia Națională la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale, în baza estimării indicatorilor bugetari. Pînă în data de 1 noiembrie a fiecărui an, Comisia Națională publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova hotărîrea Consiliului de administrație privind cuantumul taxelor și plăților stabilite pentru anul următor, iar în cazul modificării și/sau completării acestora în conformitate cu legislația, hotărîrea se publică în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.”
    la alineatul (2), textul „Mărimea concretă a taxelor şi plăţilor, în limitele valorilor specificate la alin. (1), se stabileşte în bugetul anual al Comisiei Naţionale. Bugetul Comisiei Naţionale se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, după examinarea şi avizarea lui pozitivă de către comisia parlamentară de profil.”  se substituie cu textul: „Bugetul Comisiei Naţionale se aprobă anual, pînă în data de 15 noiembrie, de către Consiliul de administrație în limita necesarului pentru asigurarea unei activități conforme și în condițiile independenței sale financiare, fiind publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naţionale.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cadrul unui an bugetar pot fi efectuate rectificări la bugetul Comisiei Naţionale, care, de regulă, se aprobă nu mai devreme de data de 1 iulie şi nu mai tîrziu de data de 1 noiembrie. În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, Parlamentul este notificat cu privire la rectificarea bugetară, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naţionale.”
    la alineatul (6), textul „ , în limitele bugetului aprobat de Parlament” se exclude;
    la alineatul (7), textul „exercițiului economico-financiar” se substituie cu textul „exercițiului financiar-bugetar”; 
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Comisia Națională ține contabilitatea în conformitate cu standardele naționale de contabilitate.”
    3. Articolul 8:
    la litera c), cuvîntul „legislația” se substituie cu textul „legislația și actele sale normative”;
    la litera h), după textul „a registrelor interne ale participanților profesioniști,” se introduce textul „a registrelor deținătorilor de unităţi de fond,”;
    la litera j), textul „titularii de licență” se substituie cu textul „titularii de licență și de autorizație”;
    la litera k), după textul „valorile mobiliare,” se introduce textul „unităţile de fond,”;
    la litera l), textul „piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piaţa de capital”;
    la litera m), după textul „Registrul de stat al valorilor mobiliare,” se introduce textul „Registrul emitenților de unități de fond,”, iar cuvîntul „licenţelor” se substituie cu textul „licenţelor şi autorizaţiilor”;
    la litera p), textul „bursei de valori” se substituie cu textul „pieţei reglementate şi/sau a sistemului multilateral de tranzacţionare”;
    la litera q), cuvîntul „participaţiilor” se substituie cu cuvîntul „participaţiunilor”, iar textul „avize prealabile pentru înregistrarea asigurătorului şi reasigurătorului” – cu textul „avize prealabile la constituirea/ înregistrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pentru înregistrarea asigurătorului şi reasigurătorului”.
    4. Articolul 9:
    alineatul (1):
    la litera a), textul „privind valorile mobiliare” se substituie cu textul „privind piaţa de capital”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) să suspende emisiunea valorilor mobiliare/unităţilor (titlurilor) de fond sau să anuleze emisiunile corespunzătoare de valori mobiliare/unităţi (titluri) de fond în cazurile stipulate de legislaţia privind piaţa de capital;”
    la litera c), textul „conturile curente ale acestora” se substituie cu textul „conturile acestora”;
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) în scopul protejării drepturilor investitorilor şi ale publicului larg, precum şi/sau în cazul încălcării legislaţiei privind piaţa de capital, să suspende plasarea valorilor mobiliare şi/sau circulaţia acestora pe piaţa reglementată, în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare şi în afara acestora, clearingul şi decontările la tranzacţii;”
    litera m) se abrogă;
    litera o) va avea următorul cuprins:
    „o) să califice acţiunile participanţilor la piaţa de capital ca manipulări şi/sau abuz pe piaţă, conform legislaţiei privind piaţa de capital;”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Modalitatea de suspendare a operațiunilor bancare la conturile participanților la piața financiară nebancară conform alin. (1) lit. c) se  stabilește prin actele normative emise în acest sens.”
    la alineatul (2), textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața financiară nebancară”.
    5. La articolul 21 alineatul (2), textul „atribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) şi h)” se substituie cu textul „atribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) şi h) din prezenta lege şi în alte acte legislative”.
    6. Articolul 27 alineatul (4):
    la litera a), textul „activităţilor ştiinţifice, didactice și de creaţie” se substituie cu textul „activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie și a celor prevăzute de legislație și/sau de regulamentul propriu”;
    la litera b), textul „comisiilor de revizie” se substituie cu textul „comisiilor de cenzori”;
    la litera c), textul  „ale emitenţilor şi titularilor de licenţe” se substituie cu textul „ale participanţilor profesionişti şi ale emitenţilor”.
    Art. III. – La articolul 1308 alineatul (16) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, textul „registratorului independent sau persoanei care ţine evidenţa lor. Aceștia vor consemna” se substituie cu textul „entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare. Aceasta va consemna”.
    Art. IV. – La articolul 9 alineatul (1) litera e) din Legea nr. 73/2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 49–50, art. 237), cu modificările şi completările ulterioare, textul „legislaţia privind valorile mobiliare” se substituie cu textul „legislaţia privind piaţa de capital”.
    Art. V. – Articolul 261  din Legea nr. 449/2001 cu privire la gaj (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 345–351, art. 655), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1) litera e), textul „legislaţiei cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu textul „legislaţiei privind piaţa de capital”;
    la alineatul (5), textul „participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare care ţine registrul deţinătorilor de obligaţiuni” se substituie cu textul „entitatea care ține evidența deținătorilor de obligaţiuni”.
    Art. VI. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2411 alineatul (1), textul „şi fără autorizare, în modul prevăzut de legislaţie” se substituie cu textul „şi/sau fără autorizare (licenţiere), în modul prevăzut de legislaţie, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari”.
    2. La articolul 245, în denumirea şi în dispoziția alineatului (1), textul „titlurilor de valoare” se substituie cu textul „instrumentelor financiare”. 
    3.  Articolul 2451:
    în denumire, textul „piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piaţa de capital”;
    la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Acţiunile de manipulare pe piaţa de capital prin cel puţin una dintre următoarele acţiuni, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari:
    a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care oferă sau pot oferi informaţii false ori care induc în eroare în ceea ce priveşte cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare, ori care, prin acţiunea uneia sau mai multor persoane ce activează în mod concertat, influenţează stabilirea preţului unuia sau mai multor instrumente financiare la un nivel anormal sau artificial;
    b) efectuarea de tranzacţii fictive sau prin înşelăciune;
    c) aplicarea de ordine de tranzacţionare fictive;
    d) difuzarea şi/sau răspîndirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv prin Internet sau prin orice alt mijloc, a informaţiilor ce oferă sau pot oferi indicaţii false despre instrumentele financiare, în cazul în care persoana care a difuzat informaţiile ştia ori trebuia să ştie că informaţiile în cauză sînt false,”.
    4. Articolul 2452 :
    în denumire, textul „deţinătorilor de valori mobiliare” se substituie cu textul „deţinătorilor de valori mobiliare/unităţi de fond”;
    la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Admiterea accesului persoanelor neautorizate la datele din conturile deţinătorilor de valori mobiliare/unităţi de fond şi/sau includerea intenţionată în conturile deţinătorilor de valori mobiliare/unităţi de fond a informaţiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană şi/sau eliberarea de către entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare a listei acţionarilor în alte cazuri decît cele prevăzute de legislaţie, și/sau refuzul de a elibera lista acţionarilor, extrasul de cont, şi/sau folosirea listei acţionarilor de către orice persoană în scopul achiziţionării  sau înstrăinării de acţiuni ale societăţii, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,”.
    5. Articolul 2453:
    în denumire, textul „piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piaţa de capital”;
    în dispoziția alineatelor (1) şi (2), textul „valori mobiliare” se substituie cu textul „instrumente financiare”.
    6. La articolul 2455, dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „Refuzul intenţionat de a dezvălui şi/sau a prezenta informaţii privind activitatea economico-financiară a societăţii pe acţiuni, deţinerile de acţiuni, rapoartele, declaraţiile, actele de constituire ori evenimentele care influenţează emitentul, informaţii a căror prezentare ori dezvăluire este obligatorie, sau prezentarea intenţionată a unor informaţii neautentice, denaturate ori false, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,”.
    7. Articolul 2456:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2456. Practicarea de activităţi pe piaţa financiară nebancară cu încălcarea condiţiilor de licenţiere (autorizare)”;
    la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Nerespectarea de către participantul la piaţa financiară nebancară a condiţiilor de licenţiere (autorizare), a regulilor prudenţiale stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,”;
    la alineatul (2), dispoziția se completează în final cu textul „sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate”.
    8. Articolul 2457 se abrogă.
    9. Articolul 2458:
    în denumire, cuvîntul „estimare” se substituie cu cuvîntul „evaluare”;
    dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „Desfășurarea activității de evaluare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele cu încălcarea cerințelor stabilite în legislație, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,”.
    Art. VII. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 162 alineatul (7),  litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) în scopul regularizării cursului acţiunilor proprii pe piaţa reglementată şi/sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare, în cazul în care acesta scade mai jos decît preţul echitabil al acţiunilor, stabilit în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital, numai cu avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;”.
    2. Articolul 163:
    la alineatul (5), textul „numai prin ofertă publică” se substituie cu textul „prin ofertă publică sau prin ofertă închisă”;
    la alineatul (7), cuvîntul „lege” se substituie cu textul „legislaţia privind piaţa de capital”;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Emitentul care plasează obligaţiuni dezvăluie public informaţia despre societate în modul prevăzut de legislaţia privind piaţa de capital, pe toată perioada de circulaţie a obligaţiunilor.”
    3. La articolul 166 alineatul (6), textul „preţul de piaţă dacă legea nu prevede altfel” se substituie cu textul „preţul stabilit în conformitate cu legislaţia privind societăţile pe acţiuni”.
    4. La articolul 457 alineatul (1), textul „ , valori mobiliare şi drepturi confirmate prin certificate de acţiuni” se substituie cu textul „şi instrumente financiare, înregistrate conform legislaţiei, achitate pe deplin”.
    5. La articolul 470 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) gajul valorilor mobiliare se înregistrează conform legislaţiei cu privire la gaj;”.
    6. La articolul 486 alineatul (3) litera c), textul „cotate la bursă” se exclude.
    Art. VIII. – La articolul 14 alineatul (3) din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 703), cu modificările şi completările ulterioare, textul „Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital”.
    Art. IX. – La articolul 2 alineatul (2) din Legea nr. 280/2004 cu privire la organizaţiile de microfinanţare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,   nr. 138–146, art. 737), cu modificările şi completările ulterioare, textul „ , a fondurilor de investiţii şi a asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor” se substituie cu textul „şi a asociaţiilor de economii şi împrumut”.
    Art. X. – Articolul 10 din Legea privatizării întreprinderilor din localităţile din stînga Nistrului şi din municipiul Bender nr. 338/2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 189–192, art. 862), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piaţa de capital”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Dreptul de proprietate al persoanelor fizice asupra acţiunilor întreprinderilor este înregistrat la entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    Art. XI. – Articolul 93 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul ridicării sau sechestrării valorilor mobiliare, executorul judecătoresc remite o copie de pe procesul-verbal entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare. Entitatea menţionată va consemna neîntîrziat în registrul corespunzător sechestrarea valorilor mobiliare.”
    la alineatul (4), textul „legislaţia cu privire la piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „legislaţia privind piaţa de capital”.
    Art. XII. – Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 24:
    la alineatul (1), textul „în condițiile Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în condițiile prezentei legi” se substituie cu textul „în condițiile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere”;
    la  alineatul (3), textul „la actele prevăzute în Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „față de documentele prevăzute în actele normative ale autorității de supraveghere”.
    2. La articolul 25 alineatul (1), articolul 26 alineatul (1), articolul 501 și articolul 51, textul „Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „prezenta lege, actele normative ale autorității de supraveghere”.
    3. La articolul 422, alineatul (15) va avea următorul cuprins:
    „(15) Autoritatea de supraveghere are dreptul să stabilească condiţiile şi limitele cheltuielilor legate de administrarea specială a asigurătorului (reasigurătorului), care se efectuează din contul mijloacelor acestuia. Remuneraţia muncii administratorului special angajat al autorităţii de supraveghere și a persoanelor angajate să acorde asistenţă administratorului special se suportă de către asigurător (reasigurător) și se stabilește de către autoritatea de supraveghere.”
    4. La articolul 49 alineatul (1), textul „în condițiile Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în condițiile prezentei legi” se substituie cu textul „în condițiile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere”.
    5. La articolul 50 alineatul (1), textul „la actele prevăzute în Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „față de documentele prevăzute în actele normative ale autorității de supraveghere”.
    Art. XIII. – La articolul 15 din Legea nr. 61/2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75,  art. 230), cu modificările ulterioare, litera e) se completează în final cu textul           „ , precum şi în alte cazuri prevăzute de legislația privind piața financiară nebancară”.
    Art. XIV. – Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93,   art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textul „la Bursa de Valori” se substituie cu textul „pe piaţa reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare”.
    2. La articolul 38 alineatul (6), textul „legislaţia privind piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „legislaţia privind piaţa de capital”.
    3. Articolul 39:
    la alineatul (1), textul „regulilor bursei” se substituie cu textul „regulilor acestora”;
    la alineatul (2), textul „Bursa de Valori” se substituie cu textul „operatorul de piaţă sau operatorul de sistem”.
    4. La articolul 58 alineatul (2) litera c1), textul „registratorii independenţi” se substituie cu textul „entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”.
    5. La articolul 64 alineatul (2), textul „cu legislaţia privind valorile mobiliare” se substituie cu textul „legislaţia privind piaţa de capital”.
    Art. XV.  – Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112–116, art. 506), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 28 alineatul (1), textul „Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, cu particularităţile prevăzute de prezenta lege” se substituie cu textul „prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere”.
    2. La articolul 30 alineatul (1), textul „legislaţia privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” se substituie cu textul „prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere”.
    3. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Licenţa se suspendă printr-o decizie a autorităţii de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere.”
    4. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Licenţa se retrage printr-o decizie a autorităţii de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere.”
    Art. XVI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 300:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 300. Abuzurile pe piaţa de capital”;
    la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Acţiunile de manipulare a pieţei de capital prin cel puţin una dintre următoarele acţiuni, dacă faptele nu constituie infracţiuni:
    a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care oferă sau pot oferi informaţii false ori care induc în eroare în ceea ce priveşte cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare, ori care, prin acţiunea uneia sau mai multor persoane ce activează în mod concertat, influenţează stabilirea preţului unuia sau mai multor instrumente financiare la un nivel anormal sau artificial;
    b) efectuarea de tranzacţii fictive sau prin înşelăciune;
    c) aplicarea de ordine de tranzacţionare fictive;
   d) difuzarea şi/sau răspîndirea prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv prin Internet sau prin orice alt mijloc, a informaţiilor ce oferă sau pot oferi indicaţii false despre instrumentele financiare, în cazul în care persoana care a difuzat informaţiile ştia ori trebuia să ştie că informaţiile în cauză sînt false,”;
    în dispoziția alineatului (2), textul „valori mobiliare la care aceste informaţii se referă” se substituie cu textul „instrumente financiare la care aceste informaţii se referă, dacă fapta nu constituie o infracţiune,”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Încălcarea obligaţiei de a comunica Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare informaţiile privind abuzurile pe piața de capital
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 300 de unităţi convenţionale.”
    2. La articolul 302:
    în denumire, textul „valorii mobiliare” se substituie cu textul „de instrumente financiare”;
    în dispoziția alineatului (1), textul „Denaturarea şi/sau ascunderea premeditată a informaţiei” se substituie cu textul „Denaturarea şi/sau ascunderea premeditată, neprezentarea, prezentarea tardivă, prezentarea în volum incomplet sau prezentarea neveridică a informaţiei”;
    în dispoziția alineatului (3), cuvîntul „şi”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „şi/sau”;
    în dispoziția alineatului (4), cuvîntul „şi” se substituie cu textul „şi/sau”;
    la alineatul (5), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Nerespectarea cerinţelor prevăzute de legislaţie la achiziţionarea sau la răscumpărarea de către emitent a instrumentelor financiare plasate”;
    în dispoziția alineatului (8), textele „de valori mobiliare” și „valorilor mobiliare” se substituie cu textul „de instrumente financiare”.
    3. La articolul 303:
    în denumire, textul „oferta publică a valorilor mobiliare” se substituie cu textul „oferta publică de instrumente financiare”;
    la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Desfăşurarea ofertei publice de instrumente financiare fără aprobarea, în cazurile prevăzute de lege, a prospectului de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare”;
    în dispoziția alineatului (2), textul „a valorilor mobiliare pe piaţa primară sau pe piaţa secundară” se substituie cu textul „de instrumente financiare”;
    în dispoziția alineatului (3), textul „primare ori secundare” se exclude;
    la alineatul (4), dispoziția va avea următorul cuprins:
   „Nerespectarea de către ofertant şi/sau societatea de investiţii (persoana acceptată), pe parcursul desfăşurării ofertei publice, a prevederilor stabilite în prospectul ofertei publice înregistrat la Comisia Naţională a Pieţei Financiare, precum şi nerespectarea cerinţelor stabilite cu privire la publicitatea ofertei publice”;
    la alineatul (5), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Prezentarea de date eronate sau incomplete în darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii valorilor mobiliare prin ofertă publică, neprezentarea ori prezentarea tardivă a dării de seamă menționate”.
    4. Articolul 304:
    în denumire, textul „pe piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „pe piaţa financiară nebancară”;
    la alineatul (1), textul „participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, de către organizaţiile de autoreglementare ale acestora, de către alţi participanţi la piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „persoanele licenţiate sau autorizate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, de către alţi participanţi la piaţa financiară nebancară”, iar după textul „de prezentare Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a dărilor de seamă,” se introduce textul „neprezentarea sau prezentarea tardivă a dărilor de seamă și/sau”;
    în dispoziția alineatului (2), textul „participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „emitent și de către persoanele licențiate sau autorizate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare”;
    în dispoziția alineatului (3), textul „la cererea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de către emitenţi şi participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară” se substituie cu textul „către Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    5. Articolul 3041:
    în denumire, textul „valori mobiliare nominative” se substituie cu textul „instrumente financiare”;
    în dispoziția alineatului (1), textul „valori mobiliare nominative” se substituie cu textul „instrumente financiare”, iar textul „ţinerea şi transmiterea” – cu textul „ţinerea şi/sau transmiterea”.
    6. Articolul 3042:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3042. Nerespectarea cerinţelor privind activitatea participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară”;
    la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Practicarea activităţilor profesioniste pe piaţa financiară nebancară fără licenţă sau autorizaţie, dacă fapta nu constituie infracţiune,”;
    în dispoziția alineatului (2), textul „stabilite în licenţă” se substituie cu textul „de licenţiere sau autorizare”;
    în dispoziția alineatului (3), textul „de către persoanele cu funcţii de răspundere ale deţinătorului de licenţă” se exclude;  
    în dispoziția alineatului (4), textul „piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piaţa financiară nebancară”;
    la alineatul (5), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Nerespectarea de către participantul profesionist la piaţa financiară nebancară a obligaţiilor de asigurare a securităţii, integrităţii şi confidenţialităţii informaţiilor obţinute în procesul activităţii”;
articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Neefectuarea de către persoanele licenţiate sau autorizate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare a auditului în cazurile prevăzute de legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 300 de unităţi convenţionale.”
    7. Articolul 3043 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3043. Nerespectarea regulilor privind desfăşurarea activităţilor pe piaţa financiară nebancară
    (1) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către participanţii la piaţa financiară nebancară a deciziilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, împiedicarea în orice mod a exercitării supravegherii şi/sau controlului din partea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
se sancţionează cu amendă de la 48 la 150 de unităţi convenţionale.
    (2) Desfăşurarea activităţilor pe piaţa financiară nebancară cu încălcarea cerinţelor stabilite în legislaţie şi cu încălcarea actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, dacă fapta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 300 de unităţi convenţionale.”
    8. La articolul 3044:
    la alineatul (1), dispoziția se completează în final cu textul „ , dacă fapta nu constituie infracţiune,”;
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (3), textul „valorilor mobiliare”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „instrumentelor financiare”, iar dispoziția se completează în final cu textul „ , dacă fapta nu constituie infracţiune,”.      
    Art. XVII. – Legea insolvabilităţii nr. 149/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 663), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), textul „fondurilor de investiţii” se substituie cu textul „organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare”.
    2. La articolul 117 alineatul (5) și la articolul 241 alineatul (3), textul „legislaţia în domeniul valorilor mobiliare” se substituie cu textul „legislaţia privind piaţa de capital”.
    3. La articolul 124 alineatul (1), textul „registratorul independent sau persoana care ține evidența lor” se substituie cu textul „entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”.
    4. Denumirea capitolului XI va avea următorul cuprins:
„Capitolul XI
PARTICULARITĂŢILE INSOLVABILITĂŢII PERSOANELOR
LICENŢIATE SAU AUTORIZATE PE PIAŢA DE CAPITAL”.

    5. În cuprinsul capitolului XI, textul „participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „persoană licenţiată sau autorizată pe piaţa de capital” la forma gramaticală corespunzătoare.
    6. La articolul 242, după textul „Valorile mobiliare” se introduce textul  „ , unităţile (titlurile) emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”.
    Art. XVIII. – La articolul 20 alineatele (5) şi (8) din Legea concurenţei nr. 183/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 667), cu modificările şi completările ulterioare, textul „pe o piaţă de tipul bursei de valori” se substituie cu textul „pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare”.
    Art. XIX. – Prin derogare de la art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                   Andrian CANDU

    Nr. 225. Chişinău, 15 decembrie 2017.