LPM280/2017
ID intern unic:  373681
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 280
din  15.12.2017
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală pe anul 2018
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 464-470     art Nr : 804
    MODIFICAT
    LP108 din 14.07.18, MO246-254/06.07 art.395


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 se aprobă la venituri în sumă de 6733325,2 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 6733325,2 mii de lei.
    [Art.1 modificat prin LP108 din 14.07.18, MO246-254/06.07 art.395]
    Art. 2. – Indicatorii generali şi sursele de finanţare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa nr. 1, componenţa veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa nr. 1.1, iar sinteza fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe cheltuieli se prezintă în anexa nr. 1.2.
    Art. 3. – Programele de cheltuieli ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa nr. 2.
    Art. 4. – (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 9,0% (cîte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori).
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută se stabileşte în mărime de 4056 de lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002.
    (3) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. b)–e), pct. 3 şi pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002, precum şi cetăţenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în legea menţionată, care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol.
    (4) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002, care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă beneficiază de o reducere de 75% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 lit. b)–e) şi la pct. 2 din anexa nr. 2 la legea menţionată.
    (5) Cetăţenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr. 1593/2002 şi care, după termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată, fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar obţin statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală doar după achitarea integrală a primei de asigurare.
    (6) Persoanele fizice care achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă obţin statutul de persoană asigurată în anul 2018 de la data achitării primei de asigurare, în cuantumul şi în condiţiile stabilite la alin. (2)–(5) din prezentul articol, pînă la data de 31 decembrie 2018.
    Art. 5. – Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se obţine prin încadrarea persoanei în una din categoriile de persoane asigurate şi se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, utilizînd numărul de identificare de stat sau numărul poliţei de asigurare.
    Art. 6. – (1) Mijloacele financiare acumulate în contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, inclusiv cele ce depăşesc veniturile anuale estimate, precum şi sumele penalităţilor şi sancţiunilor pecuniare, cu excepţia sumelor cu destinaţie specială, se repartizează în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform cotelor procentuale stabilite de legislaţie.
    (2) După atingerea plafoanelor de cheltuieli prevăzute pentru fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire), fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale şi pentru fondul de administrare a sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, mijloacele financiare acumulate se transferă integral către fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază).
    (3) Mijloacele financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală temporar disponibile, inclusiv soldul la începutul anului bugetar, pot fi utilizate pe parcursul anului bugetar pentru acoperirea decalajului temporar de casă, urmînd a fi restabilite pînă la finele anului.
    Art. 7. – Prin derogare de la anexa nr. 2 la prezenta lege, în cazul necesităţii de a redistribui mijloacele financiare între subprogramele fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază) pe parcursul anului, aceasta se efectuează prin decizia Consiliului de administrație al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, fără modificarea prezentei legi, în limita a 2% din suma anuală a fondului de bază.
    Art. 8. – Instituţia financiară ce deserveşte conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală plăteşte dobînda aferentă soldurilor conturilor, a cărei mărime este stabilită prin contract, dar care nu va fi sub rata medie ponderată a dobînzii din sistemul bancar la depozitele atrase de bănci pe termen de pînă la o lună, calculată din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. Această dobîndă se transferă lunar la contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    Art. 9. – (1) Comisioanele pentru serviciile de încasare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoanele care se asigură în mod individual la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin alte instrumente de plată decît cardurile de plată, se achită de la bugetul de stat pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu instituţiile financiare şi cu Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”.
    (2) Comisioanele specificate la alin. (1) vor fi restituite bugetului de stat de la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                  Andrian CANDU

    Nr. 280. Chişinău, 15 decembrie 2017.

Anexa nr. 1
 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare a fondurilor

asigurării obligatorii de asistenţă medicală


Denumirea
Codul

Suma,
mii lei

I. Venituri, total
1
6733325,2

inclusiv transferuri de la bugetul de stat


2728025,2
II. Cheltuieli, total
2+3
6733325,2
III. Sold bugetar
1-(2+3)
0
IV. Surse de finanţare, total
4+5+9
0

Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei

910
239669,8

Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei

930
239669,8

    [Anexa nr.1 modificată prin LP108 din 14.07.18, MO246-254/06.07 art.395]

Anexa nr. 1.1

Componenţa veniturilor fondurilor asigurării obligatorii
de asistenţă medicală

Denumirea
Codul

Suma,
mii lei

Venituri, total
1
6733325,2

Contribuţii şi prime de asigurare obligatorie

12
3991300,0

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

122
3991300,0

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de fiecare categorie de plătitori

1221
3888000,0

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova

1222
 
 
        103300,0
Alte venituri
14
14000,0

Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional

19
2728025,2

Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central

192
2728025,2

Transferuri între bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

1922
2728025,2

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

19221
93055,5

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

19223
2634969,7
 
    [Anexa nr.1.1 modificată prin LP108 din 14.07.18, MO246-254/06.07 art.395]

Anexa nr. 1.2

Sinteza fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe cheltuieli

Denumirea

Suma,
mii lei

Cheltuieli, total
6733325,2
       inclusiv:

1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)
6586487,3
2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
15000,0
3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire)
13000,0
4. Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale
40000,0
5. Fondul de administrare a sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
78837,9

    [Anexa nr.1.2 modificată prin LP108 din 14.07.18, MO246-254/06.07 art.395]

Anexa nr. 2
 

Programele de cheltuieli ale fondurilor asigurării obligatorii

de asistenţă medicală
 
Denumirea
Cod P2

Suma,
mii lei

Cheltuieli, total

6733325,2
    inclusiv:


Programul „Sănătatea publică şi servicii medicale”

80 00
6733325,2

Subprogramul „Administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală”

80 02
78837,9

Subprogramul „Asistenţa medicală primară”,

     inclusiv medicamente compensate,

     din care pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii din contul transferurilor din bugetul de stat

80 05

1973387,9
595950,0

 
 
69033,7

Subprogramul „Asistenţa medicală specializată de ambulatoriu”,

    inclusiv medicamente şi dispozitive medicale achitate suplimentar

 
80 06
463808,0
13464,0

Subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu”

 
80 08
 
56768,5

Subprogramul „Asistenţa medicală urgentă prespitalicească”

80 09
561594,0

Subprogramul „Asistenţa medicală spitalicească”,

    inclusiv medicamente achitate suplimentar cazului tratat

80 10
3325550,6
29202,0

Subprogramul „Servicii medicale de înaltă performanţă”

80 11
205378,3

Subprogramul „Management al fondului de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”

 
80 17
 
15000,0

Subprogramul „Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii”

 
80 18
 
13000,0

Subprogramul „Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din domeniul ocrotirii sănătăţii”

 
80 19
 
40000,0

    [Anexa nr.2 modificată prin LP108 din 14.07.18, MO246-254/06.07 art.395]