LPC261/2017
ID intern unic:  373714
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 261
din  07.12.2017
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 40
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în  Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2013,  nr.  248–251, art. 699), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2292 alineatul (2), textul „1812, 239–240, 2421–243, 279, 324–329, 3301, 3302, 332–3351 şi 3521” se substituie cu textul „141, 144, 158, 164, 165, 1651, 1661, 167, 168, 1812, 206, 2171, 2173, 218, 220, 239–240, 2421–244, 248, 249, 259, 260, 2602–2604, 2606, 279, 283, 284, 324–329, 3301, 3302, 332–3351 şi 3521”.
    2. Articolul 2293 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2293. Indisponibilizarea bunurilor infracționale
    Bunurile infracționale identificate se indisponibilizează, după caz, prin încheierea instanței de judecată de punere sub sechestru sau prin ordinul de înghețare emis în condițiile Legii nr. 48/2017 cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”
    3. La articolul 2295, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , iar în lipsa acestora, trecerea gratuită în proprietatea statului”.
    4. Articolul 2297 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al prezentului articol, valorificarea conform art. 2071 a bunurilor infracționale prevăzute la art. 2292 alin. (2) este asigurată de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale în condiţiile legii şi ale regulamentului aprobat de către Guvern.”
    5. La articolul 258 alineatul (3), textul „În cazul delegației dispuse Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, termenul de executare nu poate depăși 60 de zile.” se substituie cu textul: „Termenul de executare a delegației dispuse Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu poate depăși termenul rezonabil al urmăririi penale, înştiinţîndu-se, la fiecare 60 de zile, organul de urmărire penală despre rezultatele investigațiilor financiare paralele desfășurate în vederea recuperării bunurilor infracţionale.”
    Art. II. – Legea  privind  Agenția  de  Recuperare a Bunurilor Infracționale nr.  48/2017  (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2017,  nr.  155–161, art. 251) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), textul „1812, 239–240, 2421–243, 279, 324–329, 3301, 3302, 332–3351 şi 3521” se substituie cu textul „141, 144, 158, 164, 165, 1651, 1661, 167, 168, 1812, 206, 2171, 2173, 218, 220, 239–240, 2421–244, 248, 249, 259, 260, 2602–2604, 2606, 279, 283, 284, 324–329, 3301, 3302, 332–3351 şi 3521”.
    2. Articolul 5:
    la litera b), textul „evaluarea şi administrarea” se substituie cu textul „evaluarea, administrarea și valorificarea”;
    articolul se completează cu literele g)–i) cu următorul cuprins:
    „g) reprezentarea intereselor statului şi ale persoanelor juridice de drept public în procese civile de recuperare a bunurilor infracționale, precum şi de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea legislaţiei Republicii Moldova şi a altor state;
    h) cooperarea cu autoritățile publice care exercită atribuții relevante pentru activitatea desfăşurată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale;
    i) susținerea, în condițiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal.”
    3. La articolul 6, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) în scopul realizării atribuțiilor, să înainteze acţiuni civile în interesele statului, ale persoanelor juridice de drept public.”
    4. Articolul 10:
    la alineatul (4), cuvintele „au obligația” se substituie cu cuvintele „pot fi obligate”;
alineatul (7) se completează în final cu textul „ , conform art. 251 din Codul penal”.
    5. Articolul 11:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale, indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, se asigură de către aceasta în condițiile Codului de procedură penală şi ale regulamentului aprobat de către Guvern.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate contracta persoane fizice şi juridice, de drept public şi privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuţiilor de evaluare şi administrare a bunurilor infracţionale indisponibilizate. Serviciile prestate de persoanele respective se achită din contul surselor financiare obținute din valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate.”
    6. Articolul 12:
    la alineatul (1), după cuvîntul „administrează,” se introduce textul „precum şi cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă,”;
    la alineatul (2), după cuvîntul „indisponibilizate” se introduc cuvintele „şi confiscate”.
    7. Articolul 14 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Informaţiile (documentele, materialele etc.) transmise pentru activitatea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale de furnizorii de date relevante, de organele de urmărire penală, de organele procuraturii, de instanţele judecătoreşti sau de alte autorităţi competente, în scopul prevăzut de prezenta lege, nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Andrian CANDU

    Nr. 261. Chișinău, 7 decembrie 2017.