*HGC964/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  373732
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 964
din  09.08.2016
cu privire la Consiliul coordonator pentru protecţia
consumatorilor şi supravegherea pieţei
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1047     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    În conformitate cu prevederile art. 27 alin.(5) al Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.6 alin.(6) al Legii nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.79-89, art.146), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie, pe lîngă Ministerul Economiei, Consiliul coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei, conform anexei nr.1;
    Componenţa nominală a Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei, conform anexei nr. 2.
    3. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţia deţinută a unui membru al Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei, persoana nou-desemnată în funcţia respectivă va avea şi calitatea de membru al Consiliului, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 aprilie 2017.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                           Octavian Calmîc

    Nr. 964. Chişinău, 9 august 2016.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.964
din 9 august 2016

REGULAMENTUL
Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor
şi supravegherea pieţei
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei (în continuare – Consiliu).
    2. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.
    3. Organul central de specialitate responsabil de coordonarea activităţilor de protecţie a consumatorilor şi de supraveghere a pieţei este Ministerul Economiei (în continuare – autoritate de coordonare).
    4. Misiunea Consiliului, în calitate de organ consultativ pe lîngă autoritatea de coordonare, este de a coordona activităţile de protecţie a consumatorilor şi de supraveghere a pieţei.
II. Componenţa Consiliului
    5. Consiliul este constituit din reprezentanţi desemnaţi ai autorităților administraţiei publice centrale, ai autorităţilor de supraveghere a pieţei, ai organului vamal, ai asociaţiilor obşteşti de consumatori şi ai asociaţiilor profesionale sectoriale.
III. Atribuţiile şi drepturile Consiliului
    6. Consiliul are următoarele atribuţii:
    1) în domeniul protecţiei consumatorilor:
    a) contribuie la promovarea politicii statului în domeniul protecţiei consumatorilor;
    b) participă la elaborarea programelor naţionale de protecţie a consumatorilor (pe termen scurt şi lung);
    c) coordonează activităţile desfăşurate în domeniul protecţiei consumatorilor de către autorităţile administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor;
    d) participă la procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
    e) coordonează activităţile de implementare şi realizare a prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor;
    f) coordonează activităţile de examinare şi soluţionare a petiţiilor consumatorilor ce depăşesc competenţa unui singur organ sau care abordează probleme cu caracter general, ce pot avea un impact negativ pentru societate, cu implicarea specialiştilor din diferite domenii;
    h) examinează semestrial rezultatele activităţii de protecţie a consumatorilor şi întocmeşte note informative privind activitatea în domeniul protecţiei consumatorilor, cu prezentarea datelor de sinteză Guvernului;
    2) în domeniul supravegherii pieţei:
    a) analizează şi/sau propune mecanisme de coordonare a activităţii autorităţilor de supraveghere a pieţei ce activează în domeniile reglementate;
    b) evaluează periodic derularea activităţilor de supraveghere a pieţei de către autorităţile corespunzătoare;
    c) instituie cadrul pentru elaborarea și actualizarea, după caz, a programului general anual de supraveghere a pieţei;
    d) stabileşte cadrul adecvat pentru formarea profesională a personalului specializat în controlul produselor puse la dispoziţie pe piaţă;
    e) participă la consultări privind cadrul legal, normativ şi instituţional în domeniul supravegherii pieţei.
    7. Consiliul are următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească de la instituţiile abilitate documente, materiale şi informaţia necesară pentru exercitarea funcţiilor ce ţin de competenţa Consiliului;
    2) să adopte, potrivit atribuţiilor ce îi revin, recomandări pentru autorităţile reprezentate în Consiliul, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
IV. Activitatea Consiliului
    8. Consiliul este condus de preşedinte, care este asistat de un vicepreşedinte şi de un secretar.
    9. În absenţa preşedintelui, şedinţele sînt prezidate de către vicepreşedinte.
    10. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii:
    1) conduce activitatea şi asigură îndeplinirea atribuţiilor Consiliului, în corespundere cu prezentul Regulament;
    2) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;
    3) aprobă ordinea de zi a şedinţelor;
    4) decide, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă, asupra chestiunilor examinate, în limitele competenţelor sale;
    5) exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    11. Consiliul dispune de un secretar, asigurat de Ministerul Economiei.
    12. Secretarul Consiliului organizează activitatea Consiliului şi asigură pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului, elaborează procesele-verbale ale şedinţelor, execută dispoziţiile preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului, conform funcţiilor Consiliului, elaborează rapoarte şi informaţii, în limitele competenţelor sale, îndeplineşte lucrări de secretariat. Vicepreşedintele dispune executarea dispoziţiilor doar în cazul absenţei preşedintelui.
    13. Şedinţele Consiliului se convoacă în funcţie de necesitate, însă nu mai rar decît o dată în trimestru, la propunerea preşedintelui, vicepreşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului. În ultimul caz, este informat secretarul Consiliului, care consultă preşedintele Consiliului şi anunţă convocarea Consiliului.
    14. Ordinea de zi a şedinţei este adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei.
    15. La şedinţele Consiliului pot participa şi alte persoane responsabile şi interesate de chestiunile puse în discuţie. În procesul adoptării deciziilor şi a recomandărilor, drept de vot au doar membrii Consiliului.
    16. Responsabil pentru calitatea materialelor puse în discuţie la şedinţele Consiliului este executantul acestora, care le pregăteşte în prealabil şi le prezintă secretarului în format electronic şi pe suport de hîrtie, înaintînd propuneri, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei.
    17. În baza materialelor prezentate, secretarul pregăteşte şi transmite membrilor Consiliului setul de documente necesare, semnate în modul stabilit, cu 5 zile lucrătoare înainte de şedinţa Consiliului.
    18. Membrii Consiliului examinează materialele primite în prealabil şi înaintează propuneri pe marginea acestora în cadrul şedinţei.
    19. Şedinţele Consiliului se consideră deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor Consiliului. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.
    20. Deciziile şi alte informaţii ce ţin de activitatea Consiliului se aduc la cunoştinţa membrilor Consiliului şi altor autorităţi ale administraţiei publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziilor, ţinînd cont de specificul problemelor care au fost examinate şi competenţele autorităţilor responsabile. 
    21. Lucrările Consiliului se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele şedinţei. Deciziile Consiliului şi procesele-verbale ale şedinţelor se publică pe pagina web a Ministerului Economiei.
    22. Activitatea Consiliului se desfăşoară în conformitate cu  planurile curente şi de perspectivă, care sînt aprobate la şedinţele Consiliului.
    23. Membrii Consiliului înaintează propuneri pentru includerea lor în planul de activitate a Consiliului.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.964
din 9 august 2016

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului coordonator pentru protecţia
consumatorilor şi supravegherea pieţei

    IURCU Vitalie             -     viceministru al economiei, preşedinte
                                              al Consiliului
    GABERI Gheorghe      -     director general al Agenţiei Naţionale pentru
                                              Siguranţa Alimentelor, vicepreşedinte al
                                              Consiliului
    SILITRARI Anatolie    -     şef al Direcţiei supravegherea pieţei şi securitate
                                              industrială, Ministerul Economiei, secretar al
                                              Consiliului
    LUCA Vasile               -     viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    PURICE Dorin             -     viceministru al afacerilor interne
    STRATULAT Ion        -     viceministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    CIOLAC Vitalie           -     viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
    BUCATARU Serghei   -     viceministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor
    EȘANU Nicolae           -     viceministru al justiţiei
    MORGOCI Victor        -     viceministru al mediului
    EREMIA Iurie               -     director al Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor
    BAHNAREL Ion           -     vicedirector al Centrului Naţional de Sănătate Publică
    STRATAN Mihail          -     director al Agenţiei pentru Eficienţă Energetică
    RUSU Stanislav              -     director general al Agenţiei Turismului
    IONIȚOV Grigore         -     director general adjunct al Serviciului Vamal
    CIOBANU Sergiu          -     director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
                                                 în Energetică
    VARANIȚA Grigore      -     director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
                                                 în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
    FILIP Iurie                      -     vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Pieţei
                                                  Financiare
    OLARU Tudor                -     vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
    STURZU Ion                   -     viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei
    MAXIM Ion                    -     membru al Plenului Consiliului Concurenţei
    CAMINSCHI Vladislav   -     director executiv al Confederaţiei Naţionale a
                                                  Patronatului din Republica Moldova
    CHIRIAC Petru               -     vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a
                                                  Sindicatelor din Republica Moldova
    STARUȘ Denis                -     preşedinte al Centrului pentru Protecţia
                                                  Consumatorilor din Republica Moldova
    MIĂEȘ Roman                 -    preşedinte al Ligii pentru Apărarea Drepturilor
                                                  Consumatorilor
    GUȘILIC Ivan                  -    şef al Inspectoratului Principal de Stat pentru
                                                  Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial
                                                  Periculoase
    HARABAGIU Mihail        -    şef al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
                                                   Excepţionale
    SAJIN Ghenadie               -  şef al Inspectoratului de Stat în Construcţii

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.964
din 9 august 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.773 din 6 iulie 2006 „Cu privire la instituirea Consiliului coordonator în domeniul protecţiei consumatorilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.112-115, art.850).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1519 din 31 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.773 din 6 iulie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.7-9, art.28).
    3. Punctul 2 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.936 din 9 decembrie 2011 „Privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.222-226, art.1022).
    4. Punctul 5 din modificările ce se operează în unele acte normative ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.98 din 10 februarie 2014  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35-41, art.115).