*HGO1472/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  373749
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1472
din  30.12.2016
cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova
–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 103-108     art Nr : 271
    În temeiul art. 18 alin. (1) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 din Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, art.442), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi publice centrale vor asigura, conform competenţelor, realizarea măsurilor incluse în Planul menționat.
    3. Ministerele şi alte autorităţi publice centrale vor prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare, prin intermediul platformei de raportare on-line www.monitorizare.gov.md, raportul privind realizarea măsurilor de implementare incluse în Planul menționat. Raportul semestrial şi raportul anual vor fi prezentate şi pe suport de hîrtie.
    4. Ministerele şi alte autorităţi publice centrale vor prezenta Ministerului Economiei trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare, prin intermediul platformei de raportare on-line www.monitorizare.gov.md, raportul privind realizarea măsurilor de implementare incluse în titlul V din Planul indicat. Raportul semestrial şi raportul anual vor fi prezentate şi pe suport de hîrtie.
    5. Ministerul Economiei va asigura coordonarea realizării măsurilor incluse în titlul V din Planul nominalizat şi va prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene trimestrial, pînă la data de 20 a lunii următoare, prin intermediul platformei de raportare on-line www.monitorizare.gov.md, raportul privind realizarea măsurilor de implementare respective. Raportul semestrial şi raportul anual vor fi prezentate şi pe suport de hîrtie.
    6. Centrul de Armonizare a Legislației din subordinea Ministerului Justiției va asigura coordonarea realizării măsurilor de transpunere a legislației Uniunii Europene incluse în Planul menționat și va prezenta Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene trimestrial, pînă la data de 20 a lunii următoare, prin intermediul platformei de raportare on-line www.monitorizare.gov.md, raportul privind realizarea măsurilor de transpunere respective din perspectiva gradului de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene. Raportul semestrial și raportul anual vor fi prezentate și pe suport hîrtie.
    7. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va prezenta Guvernului raportul privind executarea Planului numit pînă la datele de 30 iulie şi 30 ianuarie ale fiecărui an de raportare.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                    Andrei Galbur
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Octavian Calmîc
    Ministrul justiţiei                                                           Vladimir Cebotari

    Nr. 1472. Chişinău, 30 decembrie 2016.

    planul