LPC309/2017
ID intern unic:  373756
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 309
din  22.12.2017
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 68
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324/1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 27 iunie 2006), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatul (4), textul „În cazul în care, la privatizarea locuinţei, suprafaţa acesteia a fost mai mică decît normativul prevăzut la art. 10, cetăţenii proprietari ai locuinţei, aflaţi la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, au dreptul să participe la privatizarea gratuită a locuinţelor în blocurile neterminate în conformitate cu legislaţia în vigoare.” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) În cazul în care, la privatizarea locuinței, suprafața acesteia a fost mai mică decît normativul prevăzut la art. 10, persoanele deplasate intern din raioanele de est ale ţării au dreptul să participe la privatizarea gratuită a diferenței dintre normativul prevăzut și suprafața locuinței privatizate în conformitate cu legislația în vigoare.”
    2. Articolul 17 alineatul (1):
    la subalineatul 8, cuvintele „familiilor cu cinci copii” se substituie cu cuvintele „familiilor cu trei copii”;
    alineatul se completează cu un subalineat nou cu următorul cuprins:
    „familiilor persoanelor care au fost nevoite să părăsească domiciliul din raioanele de est ale ţării și nu au avut posibilitatea să revină la locul precedent de trai (persoanele deplasate intern din raioanele de est ale Republicii Moldova) – cu titlu gratuit.”
    Art. II. – Articolul 59 din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 131–138, art. 249), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Persoanele care locuiesc în locuinţe pasibile de privatizare conform Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324/1993 dispun de dreptul de a le privatiza pînă la 31 mai 2021, avînd obligaţia de a înregistra dreptul de proprietate în modul stabilit  prin  Legea  cadastrului  bunurilor  imobile nr. 1543/1998.”
     la alineatul (31) subalineatul al treilea, cuvintele „Cu membrii Mișcării Refugiaților Transnistreni” se substituie prin cuvintele „Cu persoanele”.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian  CANDU

    Nr. 309. Chișinău, 22 decembrie 2017.