HGC1099/2017
ID intern unic:  373769
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1099
din  19.12.2017
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Regulamentul sanitar privind menţiunile
 nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 2
    În temeiul art. 6 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (2) şi art. 9 alin. (1) și (7) din Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art. 431), cu modificările și completările ulterioare, și în scopul protecției sănătății populației, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.196 din 25 martie 2011 (se anexează).
    2. Produsele plasate pe piața internă pînă la data de 1 iulie 2018, neconforme cerințelor Regulamentului sanitar privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 25 martie 2011, corespunzător modificărilor aprobate, se vor comercializa pînă la expirarea termenului de valabilitate a produsului.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                             Andrei Galbur
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                     Stela Grigoraş
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                               Vasile Bîtca
    Ministrul justiţiei                                                                    Vladimir Cebotari

    Nr. 1099. Chişinău, 19 decembrie 2017.

        Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1099
din 19 decembrie 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Regulamentul sanitar privind menţiunile
nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare
    Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 25 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 46-52, art. 229), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) clauza de armonizare se completează în final cu textul „ , Regulamentului (UE) nr.1047/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1924/2006 în ceea ce privește lista menţiunilor nutriţionale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr.L 310/36 din 9 noiembrie 2012, precum și a Deciziei de punere în aplicare 2013/63/UE a Comisiei din 24 ianuarie 2013 de adoptare a unor orientări privind punerea în aplicare a condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr.1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 22/25 din 25 ianuarie 2013”;
    b) la punctul 4, cuvintele „agenților economici cu activitate în domeniul alimentației publice”  se substituie cu cuvintele „operatorilor din businessul alimentar”;
    c) la punctul 6 noțiunea „menţiune de sănătate”, după cuvintele „orice menţiune” se introduce textul „sau reprezentare în orice formă de cuvinte, declarații, imagini, logouri”;
    d) la punctul 7, după cuvîntul „nutriționale” se introduce textul „în condițiile aplicabile acestora, aprobate prin anexa nr.1 la prezentul Regulament”, iar după cuvîntul „și” se introduce cuvîntul „cele”;
    e) la punctul 11, cuvintele  „agenții economici din sectorul alimentar” se substituie cu cuvintele „operatorii din businessul alimentar”;
    f) la punctul 19, cuvîntul „anexa” se substituie cu textul „anexa nr.1”;
    g) la punctul 22, după cuvintele „mențiunilor de sănătate” se introduce textul „la aplicarea condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate aprobate prin anexa nr. 2 la prezentul Regulament”;
    h) se completează cu punctele 241 și 242 cu următorul cuprins:
    „241. Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor se aprobă de către Guvern.
    242. Guvernul, la propunerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, actualizează periodic în Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor”;
    2) în anexă:
    a) în parafa de aprobare, cuvîntul „anexă” se substituie cu textul „anexa nr.1”;
    b) punctul 6 „CONȚINUT REDUS DE GRĂSIMI SATURATE” se completează în final cu următorul alineat:
    „Se poate face o mențiune „conținut redus de grăsimi saturate” și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă suma acizilor grași saturați și a acizilor grași trans din produsul care poartă mențiunea este cu cel puțin 30% mai mică decît suma acizilor grași saturați și a acizilor grași trans dintr-un produs similar și/sau dacă conținutul de acizi grași trans din produsul care poartă mențiunea este egal sau mai mic decît în cazul unui produs similar.”;
    c) punctul 8 „CONȚINUT REDUS DE ZAHARURI” se completează în final cu următorul alineat: 
    „Se poate face o mențiune „conținut redus de zaharuri” și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai în cazul în care aportul energetic al produsului care poartă mențiunea este egal sau mai mic decît aportul energetic al unui produs similar.”;
    d) se completează cu punctul 131 cu următorul cuprins:
    „131. FĂRĂ ADAOS DE SODIU SAU FĂRĂ SARE
    Se poate face o mențiune conform căreia într-un produs alimentar nu s-a adăugat sare/sodiu și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul nu conține adaos de sodiu/sare sau orice alt ingredient care conține adaos de sodiu/sare și produsul nu conține mai mult de 0,12 g sodiu sau valoarea echivalentă pentru sare per 100 g sau 100 ml.”;
    3) se completează cu anexa nr. 2 cu următorul cuprins:
 „Anexa nr. 2
la Regulamentul sanitar privind mențiunile
nutriționale și de sănătate înscrise
pe produsele alimentare

INSTRUCȚIUNE
privind aplicarea condițiilor specifice pentru mențiunile
de sănătate
prevăzute la capitolele II și IV din Regulamentul
sanitar privind mențiunile nutriționale
și de sănătate înscrise
pe produsele alimentare
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezenta Instrucțiune este adresată organelor de control și operatorilor din businessul alimentar referitor la aplicarea prevederilor capitolelor II și IV din Regulamentul sanitar privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (în continuare – Regulament).
    2. Capitolele II și IV stabilesc principiile generale, condițiile specifice pentru utilizarea permisivă a mențiunilor de sănătate avizate. Prevederile respective se vor respecta împreună cu principiile și cerințele generale pentru toate mențiunile aprobate de Regulament pe care le utilizează operatorii din businessul alimentar, precum și cu cele incluse în Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor.
    3. Operatorul din businessul alimentar, căruia îi revine răspunderea pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, asigură exactitatea informațiilor referitoare la produsele alimentare în conformitate cu prevederile Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorului.
    4. Utilizarea mențiunilor de sănătate avizate se admit numai în cazul respectării tuturor cerințelor Regulamentului.
    5. În cazul în care utilizarea mențiunilor incluse în Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, nu respectă toate cerințele prevăzute de Regulament, organele de control vor aplica măsurile de rigoare în conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.
    6. Operatorii din businessul alimentar vor fi responsabili de asigurarea conformității cu prevederile capitolelor II și IV din Regulament și vor prezenta dovezi Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
    7. Mențiunile de sănătate care nu sînt aprobate (neincluse în  Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor) și cele care nu sînt conforme normelor stabilite în capitolele II și IV din Regulament sînt interzise.
II. INFORMAȚII OBLIGATORII CARE ÎNSOȚESC
MENȚIUNILE DE SĂNĂTATE
    8. În cazul aplicării unei mențiuni de sănătate furnizate consumatorului, în conformitate cu prevederile capitolului IV din Regulament, este obligatoriu utilizarea a două sau, după caz, patru informații. Informațiile prevăzute la pct. 22 din Regulament se indică pe eticheta produselor alimentare respective sau în prezentarea și în publicitatea lor.
    9. Cerințele pct. 9 din Regulament se respectă cu strictețe pentru furnizarea informațiilor exacte și pertinente, în cazul în care consumatorii trebuie să facă o alegere fondată și argumentată.
    10. Mențiunea de sănătate se va aplica pe cîmpul vizual principal, cuprinzînd notează toate informațiile pentru consumatori despre produsul alimentar la care se referă.
    11. Pentru livrarea produselor alimentare către consumatorul final, etichetarea este obligatorie, iar publicitatea este la discreția operatorului din businessul alimentar și reprezintă procesul de promovare a produselor alimentare.
    12. Pe etichetele produselor alimentare se includ informațiile obligatorii pentru care se face mențiunea de sănătate în condițiile pct. 22 din Regulament.
    13. Pentru produsele alimentare nepreambalate care sînt destinate consumatorului final sau unei unități de alimentare publică, operatorii din businessul alimentar asigură menționarea informațiilor obligatorii pentru care este făcută mențiunea de sănătate pe preambalaj, anunț sau pe o etichetă atașată produsului alimentar sau pe alte documente confirmatoare.
    14. În cazul vînzărilor la distanță trebuie să se facă o mențiune specială „privind vînzările la distanță”. Informațiile obligatorii trebuie să fie disponibile consumatorilor înainte de procurarea produselor, iar în cazul vînzării la distanță, unde accesul la „etichetare” este limitat, informațiile obligatorii pentru mențiunea de sănătate trebuie să fie incluse în prezentarea și publicitatea produselor alimentare, în suportul de vînzare la distanță, dacă acesta este o pagină web, un catalog, un prospect sau o scrisoare.
    15. Operatorii din businessul alimentar sînt obligați să plaseze, conform pct. 22 din Regulament, patru informații la utilizarea unei mențiuni de sănătate permise, după cum urmează:
    1) o declarație privind importanța unei alimentații variate şi echilibrate şi a unui mod de viață sănătos
    a) Scopul prezentei prevederi este de a oferi un suport consumatorului pentru a înțelege efectele benefice specifice ale produsului alimentar care poartă mențiunea de sănătate.
    b) Declarația subliniază necesitatea de a informa consumatorii că faptul de a consuma un anumit produs alimentar poate fi inclus într-o alimentație variată și echilibrată, dar nu în exces sau contrar bunelor practici de nutriție, și într-o alimentație rațională, pentru a menține sănătatea în condiții optimale de viață.
    c) Consumul unui produs alimentar care poartă mențiunea de sănătate în contextul unei alimentații variate și echilibrate reprezintă doar un singur aspect al unui stil de viață sănătos;
    2) cantitatea de produs alimentar și modul de consum solicitat pentru a obține efectul benefic menționat
    a) Informațiile furnizate de către operatorii din businessul alimentar sînt obligatorii pe baza compoziției produselor alimentare, pentru a se asigura că efectul menționat poate avea loc. 
    b) Comunicarea aspectelor privind modul în care sînt consumate produsele alimentare consumatorilor este o cerință a condițiilor specifice de utilizare pentru mențiunile de sănătate aprobate.
    c) Informațiile respective trebuie să garanteze că, pentru toate mențiunile de sănătate, consumatorul este pe deplin informat cu referire la cantitatea de produs alimentar necesară și modul în care acesta trebuie consumat pe parcursul zilei.
    d) Informațiile vor indica dacă efectul menționat se poate obține prin consumarea produsului alimentar doar o dată sau de mai multe ori pe parcursul unei zile. Aceste informații nu vor încuraja sau nu vor tolera consumul în exces al unui produs alimentar;
    3) după caz, o declarație referitoare la persoanele care trebuie să evite utilizarea produsului alimentar în cauză; precum și
    4) un avertisment adecvat pentru produsele care pot prezenta riscuri pentru sănătate în cazul consumului în exces
    a) Unele mențiuni vor fi avizate cu restricții privind utilizarea lor sau, în cazul unor substanțe, prevederile specifice pentru aceste categorii de alimente vor prevedea cerințe suplimentare privind etichetarea lor.
    b) Toate cerințele sînt cumulative și operatorii din businessul alimentar sînt obligați să respecte prevederile aplicabile produselor alimentare și mențiunilor.
    c) Operatorii din businessul alimentar își asumă propria responsabilitate și se conformează cerințelor de protecţie a sănătăţii umane şi intereselor consumatorului privind siguranţa alimentelor.
    d) Operatorii din businessul alimentar, pe propria lor răspundere, propun, pe piață produse alimentare care nu dăunează sănătății, cu aplicarea mențiunilor respective de sănătate.
III. BENEFICIILE GENERALE, NESPECIFICE ÎN MATERIE
DE SĂNĂTATE, PREVĂZUTE ÎN CAPITOLUL IV DIN REGULAMENT

    16. Capitolul IV din Regulament permite utilizarea mențiunilor simple, atractive, care indică beneficiile generale, nespecifice ale unui produs alimentar asupra bunei sănătăți publice sau asupra bunăstării legate de sănătate, corespunzător Regulamentului.
    17. Mențiunile respective trebuie să fie informative pentru consumatori, conținînd mesaje clare, veridice, corespunzător nevoilor consumatorilor.
    18. În cazul în care mențiunile se referă la beneficii generale, nespecifice pentru sănătate, acestea trebuie să fie însoțite de o mențiune specifică de sănătate din Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor.
    19. Mențiunile specifice de sănătate avizate care însoțesc mențiunea cu referire la beneficiile de sănătate generale, nespecifice vor fi incluse imediat după respectiva mențiune.
    20. Mențiunile specifice din Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, vor conține o relevanță pentru trimiterea generală. Cu cît trimiterea respectivă este mai generală (de exemplu: „pentru o stare de sănătate bună”), cu atît mai multe mențiuni de sănătate din Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, sînt eligibile pentru completare.
    21. Operatorii din businessul alimentar respectă cu exactitate cerințele prevăzute la pct. 18, în contextul în care mențiunile de sănătate pot fi utilizate corespunzător prevederilor Regulamentului.
    22. Pentru a evita informarea eronată a consumatorilor, operatorii din businessul alimentar au responsabilitatea de a demonstra legătura între trimiterea la beneficiile generale, nespecifice ale produsului alimentar și mențiunile de sănătate specifice permise care o însoțesc.
    23. Dacă mențiunile depuse spre evaluare și avizare sanitară sînt considerate prea generale sau nespecifice, acestea nu pot fi avizate.
    24. Se califică drept încălcare mențiunile care nu se încadrează în prevederile capitolului IV din Regulament.”