*HGO889/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  373785
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 889
din  11.11.2013
pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire
la organizarea şi funcţionarea Serviciului social
de sprijin pentru familiile cu copi
i
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 1005
   În temeiul prevederilor Legii nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art. 541), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se aprobă Regulamentul-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, conform anexei nr. 1.
   2. Se aprobă şi se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2014 ajutorul bănesc acordat în cadrul Serviciului de sprijin familial secundar, conform anexei nr. 2.
   3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea să aprobe regulamente proprii cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.
   4. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii se vor efectua în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum şi din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
   5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

   PRIM-MINISTRU                                                                  Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Ministrul muncii, protecţiei
   sociale şi familiei                                                                     Valentina Buliga
   Ministrul educaţiei                                                                  Maia Sandu
   Ministrul finanţelor                                                                 Anatol Arapu

   Nr. 889. Chişinău, 11 noiembrie 2013.


   anexa nr.1

   anexa nr.2