*LPO77/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  373789
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 77
din  21.04.2016
cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei
Publicat : 10.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 157-162     art Nr : 318     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de reglementare şi scopul legii
    (1)Prezenta lege reglementează procesul de creare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi funcţionarea acestora.
    (2)Scopul prezentei legi îl constituie crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea de investiţii autohtone şi străine.
    Articolul 2. Noţiuni utilizate
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni se definesc astfel:
    Administraţia parcului – autoritate administrativă constituită de Guvern pentru administrarea unui parc pentru tehnologia informaţiei;
    parc pentru tehnologia informaţiei (parc) – structură organizatorică ai cărei rezidenți practică activităţile prevăzute la art. 8;
    rezident al parcului  – persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care este inclusă în Registrul de evidență a rezidenţilor parcului şi care practică, drept activitate principală, una sau mai multe din activitățile prevăzute la art. 8, în baza unui contract încheiat cu Administraţia parcului;
    activitate principală – activitate care generează 70% sau mai mult din venitul din vînzări al rezidentului parcului.
    Articolul 3. Obiectivele de bază ale parcurilor
                        pentru tehnologia informației
    Crearea parcurilor urmăreşte atingerea următoarelor obiective principale:
    a)creşterea competitivităţii întreprinderilor din industria tehnologiei informaţiei;
    b)susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii din industria tehnologiei informaţiei;
    c)atragerea investiţiilor autohtone şi străine;
    d)desfăşurarea unor activități ce creează produse cu valoare adăugată înaltă;
    e)dezvoltarea producției în domeniul tehnologiei informației;
    f)stabilirea unor parteneriate cu companii multinaționale din domeniul tehnologiei informaţiei cu scopul transferului de practici pozitive şi al celor mai avansate cunoştinţe în domeniu;
    g)atragerea de resurse umane calificate;
    h)crearea locurilor de muncă.
    Articolul 4. Principii de creare și funcționare a parcurilor
                        pentru tehnologia informației
    Crearea și funcționarea parcurilor se bazează pe următoarele principii:
    a) imparțialitatea și obiectivitatea față de solicitanții creării parcului;
    b) transparența în procesul de inițiere a creării parcului;
    c) tratamentul egal al tuturor potențialilor rezidenți în procesul de înregistrare a acestora;
    d) neimplicarea autorităților publice și a Administrației parcului în activitatea rezidenților, decît în limitele prevăzute de prezenta lege, de actele normative în vigoare și de contractul privind desfăşurarea activităţii în parc;
    e) realizarea obiectivelor de bază ale parcurilor.
Capitolul II
SUBIECŢII PARCULUI PENTRU
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
    Articolul 5. Solicitanţii creării parcului
    Parcurile pot fi create la solicitarea unor persoane juridice sau fizice, înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecți ai activității de întreprinzător, care nu au fost/nu sînt în proces de insolvabilitate sau lichidare şi/sau restructurare ca urmare a insolvabilităţii, ori a căror activitate de întreprinzător nu a fost/nu este suspendată, sau care nu au fost/nu sînt obiectul unei proceduri legale pentru a fi declarați în una dintre aceste situaţii.
    Articolul 6. Administraţia parcului
    (1)La crearea parcului, Guvernul instituie Administraţia acestuia avînd statut de persoană juridică ce activează pe principii de autofinanţare. Regulamentul de organizare și funcționare a Administraţiei parcului se aprobă de Guvern.
    (2)Administraţia parcului este condusă de un administrator, desemnat în funcţie de către Guvern, la propunerea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, pe un termen de 5 ani. Funcţiile, drepturile şi obligaţiile administratorului sînt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Administraţiei parcului și preluate în contractul încheiat între administrator şi Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.
    (3)Sursele de venit ale Administraţiei parcului se constituie din cotizaţiile obligatorii ale rezidenţilor parcului, mărimea cărora este stabilită de Administrație în conformitate cu regulamentul acesteia, în funcție de numărul rezidenților parcului și venitul din vînzări al acestora. Mărimea cotizației obligatorii a rezidentului parcului se stabilește în condiții egale şi nu poate fi discriminatorie.
    (4)Administraţia nu are dreptul să intervină în activitatea economică a rezidenţilor parcului.
    Articolul 7. Rezidenţii parcului
    (1)Înregistrarea rezidenţilor parcului se efectuează de către Administraţia acestuia în conformitate cu Regulamentul de înregistrare a rezidenţilor parcului, aprobat de Guvern, în care vor fi indicate în mod expres și exhaustiv procedura și cerințele de înregistrare, precum și modelul contractului privind desfăşurarea activităţii în parc. Persoanele juridice sau fizice la solicitarea cărora a fost creat parcul se înregistrează din oficiu în calitate de rezidenţi ai acestuia.
    (2)Persoana înregistrată în calitate de rezident al parcului încheie cu Administraţia acestuia un contract privind desfăşurarea activităţii în parc și este introdusă în Registrul de evidenţă a rezidenților parcului la data semnării contractului. Contractul se încheie pe o perioadă de cel puţin 4 ani. Termenul contractului nu poate depăşi termenul de funcţionare a parcului.
    (3)În contract se indică:
    a)genurile de activitate autorizate;
    b)drepturile şi obligaţiile rezidentului parcului şi ale Administraţiei parcului;
    c) cuantumul cotizaţiei obligatorii;
    d)tipurile rapoartelor pe care le prezintă rezidentul parcului Administraţiei acestuia;
    e)răspunderea părţilor în caz de încălcare a prevederilor contractuale;
    f)alte clauze negociate de părţi.
    (4)Rezidenţii parcului desfăşoară, drept activitate principală, una sau mai multe din activitățile prevăzute la art. 8 în sediile lor şi ale subdiviziunilor lor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.
    (5)Rezidenţii parcului ţin evidenţa contabilă a activităţii lor şi prezintă rapoarte, dări de seamă şi declaraţii în modul stabilit de legislația în vigoare.
    (6)Rezidenţii parcului nu poartă răspundere pentru obligaţiile Administraţiei acestuia.
    (7)Administraţia parcului ţine Registrul de evidență a rezidenţilor parcului şi eliberează certificate confirmative privind deținerea titlului de rezident al parcului.
Capitolul III
CREAREA PARCURILOR PENTRU
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

    Articolul 8. Activitățile principale desfăşurate în parc
    În parcul pentru tehnologia informaţiei pot fi desfăşurate următoarele activități principale (conform CAEM rev.2):
    a)activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);
    b)activităţi de editare a jocurilor de calculator (58.21);
    c)activităţi de editare a altor produse software (58.29);
    d)activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);
    e)prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe (63.11);
    f)activităţi ale portalurilor web (63.12);
    g)activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (62.02);
    h)alte activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (62.09).
    Articolul 9. Crearea parcului pentru tehnologia
                       informației
    (1)Parcul este creat în baza unei hotărîri de Guvern, la propunerea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.
    (2)Termenul de funcţionare a parcului se stabileşte prin hotărîre de Guvern, dar nu poate depăşi 10 ani. 
    Articolul 10. Cererea privind crearea parcului 
    (1)Pentru crearea parcului, solicitantul depune o cerere la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în care indică scopurile creării parcului, orientarea funcţională a acestuia, precum şi activitățile ce vor fi desfăşurate în parc. La cerere se vor anexa copiile de pe actele de constituire ale persoanei juridice sau fizice care solicită crearea parcului, precum şi un studiu de fezabilitate.
    (2)Studiul de fezabilitate privind crearea parcului va conţine:
    a) descrierea conceptului parcului şi scopurile creării acestuia;
    b) argumentarea posibilităţii de desfășurare a activităților permise şi de atragere a potenţialilor rezidenţi;
    c) indicarea gradului de asigurare cu specialişti a potenţialilor rezidenţi ai parcului;
    d) etapele şi termenele de creare a parcului;
    e) volumul investiţiilor necesare pentru crearea parcului şi sursele acestora.
    Articolul 11. Examinarea cererii privind crearea parcului
    (1) Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor examinează cererea privind crearea parcului şi documentele anexate în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acestora.
    (2) În cazul în care mai mulți solicitanți depun cereri concomitent, acestea vor fi examinate în ordinea depunerii, luînd în considerare data și ora recepționării.
    (3) În cazul în care documentele prezentate nu corespund cerinţelor stipulate la art.10, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor poate să solicite prezentarea documentelor şi informaţiilor rectificate. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu 15 zile calendaristice din data solicitării suplimentare făcute de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.
    (4) În cazul în care solicitantul nu prezintă documentele și informațiile rectificate în termenul prevăzut la alin. (3) sau prezintă în mod repetat documente ce nu corespund cerințelor stipulate la art. 10, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor îl informează, printr-un aviz scris, despre refuzul de a-i satisface cererea de creare a parcului, cu indicarea obligatorie a cauzelor refuzului.
    (5) În cazul în care în urma examinării cererii se ia decizia preventivă de creare a parcului, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor va prezenta Guvernului spre aprobare proiectul hotărîrii respective, însoțit de proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației parcului și proiectul Regulamentului de înregistrare a rezidenţilor parcului, și îl va informa pe solicitant, printr-un aviz scris, despre inițierea procedurii de creare a parcului.
Capitolul IV
ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE  STRUCTURILOR IMPLICATE
ÎN CREAREA ŞI ACTIVITATEA PARCURILOR

    Articolul 12. Atribuţiile Ministerului Tehnologiei
                         Informației și Comunicațiilor
    În contextul aplicării prezentei legi, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor îi revin următoarele atribuţii:
    a) monitorizează activitatea parcurilor, susţine dezvoltarea acestora prin implementarea unor politici în domeniu;
    b) asigură organizarea evaluării anuale a rezultatelor activităţii parcurilor;
    c) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii neguvernamentale şi cu experţi independenţi, cu organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării în vederea susţinerii şi dezvoltării activităţilor din cadrul parcurilor;
    d) informează publicul cu privire la proiectele implementate în cadrul  parcurilor.
    Articolul 13. Atribuţiile Administraţiei parcului
    Administraţia parcului are următoarele atribuţii:
    a)aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a parcului, după consultarea cu Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, şi stabilește obiectivele parcului;
    b)administrează parcul în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare;
    c)creează, ține și actualizează Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului, precum şi pagina web oficială a parcului;
    d)asigură accesul în regim online la Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului;
    e)participă la evaluarea activităţii parcului, după caz;
    f)contribuie la atragerea investitorilor şi inventatorilor în activitatea parcului;
    g)adresează Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor propuneri privind dezvoltarea activităţii parcului;
    h)la solicitarea rezidenților parcului, le oferă servicii de consultanță pe bază de contract;
    i)întocmește şi prezintă la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor rapoarte trimestriale şi anuale privind activitatea parcului şi a rezidenţilor acestuia. Rapoartele se publică pe pagina web oficială a parcului, iar datele conținute în aceste rapoarte – pe portalul guvernamental unic de date deschise;
    j)în caz de necesitate, reprezintă parcul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu acestea;
    k)elaborează proiecte de dezvoltare a parcului.
    Articolul 14. Repartizarea sumelor impozitului unic
                         perceput de la rezidenții parcurilor
                         pentru tehnologia informației
    Sumele achitate de rezidenţii parcului cu titlu de impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se vor încasa la Ministerul Finanţelor într-un cont trezorerial de încasări, fiind ulterior repartizate:
    a)la bugetul de stat: impozitul pe venit obţinut din activitatea de întreprinzător – 10,0%, impozitul pe venit reţinut din salariu – 19,4%, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova – 0,1%;
    b)la bugetul asigurărilor sociale de stat: contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la rezidenţii parcurilor din industria tehnologiei informaţiei – 54,7%;
    c)la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală: primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sub formă de contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense, achitate de angajatori şi angajaţi – 15,4%;
    d)la bugetele locale: taxele locale percepute de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei – 0,3%, impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor
juridice – 0,1%.
Capitolul V
SUPORTUL ŞI STIMULAREA ACTIVITĂŢII
REZIDENŢILOR PARCURILOR
    Articolul 15. Facilităţi şi stimulente acordate la crearea
                         şi funcţionarea parcurilor pentru tehnologia
                         informaţiei
    (1) Pentru a facilita crearea şi activitatea parcurilor pentru tehnologia informaţiei, statul acordă rezidenţilor acestora următoarele stimulente:
    a)impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în mărime de 7% din venitul din vînzări, care însă nu va fi sub suma minimă stabilită la alin. (2), care include următoarele impozite şi taxe: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenţii parcurilor în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Celelalte impozite şi taxe vor fi achitate de rezidenţii parcurilor în modul general stabilit;
    b)alocaţii financiare, obţinute prin concurs în cadrul unor programe de stat;
    c)posibilitatea de a beneficia de mijloacele financiare din fondurile de risc, create cu implicarea Guvernului;
    d)alte facilităţi fiscale şi vamale prevăzute de legislaţia fiscală şi vamală.
     (2)Suma minimă a impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se va determina lunar per angajat şi va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.
    (3)Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, determinat conform prezentului articol, se achită lunar de către rezidenţii parcului potrivit legislaţiei în vigoare.
    (4) În cazul în care sînt adoptate legi noi care modifică cota și/sau componenţa impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației prevăzut la alin. (1) lit. a) şi/sau îl anulează, rezidenţii parcului au dreptul, în cursul unei perioade de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, care însă nu va depăşi termenul de funcţionare a parcului respectiv, să activeze conform legilor în vigoare pînă la data intrării în vigoare a noilor legi. Dacă anumite impozite şi/sau taxe incluse în impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației prevăzut la alin. (1) lit. a) sînt înlocuite, potrivit legislației, cu alte impozite şi/sau taxe, componența impozitului unic se va ajusta corespunzător, fără modificarea cotei acestuia.
    (5) În cazul în care rezidenții parcului nu respectă condițiile de aplicare a facilităților prevăzute de prezenta lege, obligațiile acestora față de bugetul public național se recalculează în modul general stabilit, începînd cu perioada fiscală în care a fost comisă încălcarea, în conformitate cu legislația în vigoare.
    Articolul 16. Asigurarea socială și medicală a salariaților
                         angajați de rezidenții parcului
    (1) Salariații rezidenților parcului beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv.
    (2)Salariații rezidenților parcului obţin statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în baza listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, prezentate şi actualizate de rezidenţii parcului conform legislației în vigoare.
    (3) Rezidentul parcului este obligat să-i informeze în scris pe salariații săi despre particularitățile asigurării sociale și medicale stabilite prin prezentul articol, precum şi despre particularităţile impozitului pe venit din salariu, pînă la data obținerii titlului de rezident al parcului, iar în cazul salariaților noi – pînă la angajare.
Capitolul VI
EVALUAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII PARCULUI
    Articolul 17. Evaluarea activităţii parcului pentru
                         tehnologia informației şi a rezidenţilor
                         acestuia
    Rezultatele activităţii parcului şi a rezidenţilor acestuia se evaluează în conformitate cu un regulament elaborat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și aprobat de Guvern.
    Articolul 18. Audit obligatoriu
    Activitatea economico-financiară a rezidenţilor parcului este supusă anual, în mod obligatoriu, unui audit efectuat de către societăţile de audit sau auditori calificați, selectați și contractați pe bază de concurs de către Administrația parcului conform criteriilor stabilite de aceasta. Rezultatele auditului rapoartelor financiare se publică pe pagina web oficială a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, iar opiniile de audit – pe pagina web oficială a parcului şi pe portalul guvernamental unic de date deschise.
    Articolul 19. Retragerea titlului de rezident al parcului
    (1) Titlul de rezident al parcului se retrage prin rezilierea contractului încheiat cu Administraţia parcului în următoarele situaţii:
    a) la iniţiativa rezidentului parcului, în cazul în care Administraţia parcului nu respectă prevederile contractului privind desfăşurarea activităţii în parc şi nu înlătură încălcările în termen de 3 luni de la primirea notificării scrise din partea rezidentului;
    b) la iniţiativa Administraţiei parcului, în cazul în care rezidentul parcului nu respectă prevederile contractului privind desfăşurarea activităţii în parc şi nu înlătură încălcările în termen de 3 luni de la primirea notificării scrise din partea Administraţiei;
    c) în cazul încălcării prevederilor prezentei legi, ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, ale altor acte normative, în baza unei hotărîri judecătoreşti irevocabile în acest sens;
    d) în alte cazuri prevăzute de contractul privind desfăşurarea activităţii în parc.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), titlul de rezident al parcului se retrage prin decizia Administraţiei parcului.
    (3) Retragerea titlului de rezident al parcului atrage după sine privarea rezidentului de facilităţile acordate conform prezentei legi.
    (4) Rezidenţii parcului pot contesta în instanţa de judecată deciziile de retragere a titlului de rezident.
    Articolul 20. Desfiinţarea parcului pentru tehnologia
                          informației
    (1) Parcul poate fi desfiinţat printr-o hotărîre de Guvern, la propunerea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în cazul în care parcul nu realizează obiectivele stipulate de prezenta lege şi de propriul regulament de organizare și funcționare. Hotărîrea de Guvern privind desfiinţarea parcului intră în vigoare după 6 luni de la data publicării acesteia.
    (2) Desfiinţarea parcului atrage după sine pierderea titlului de rezident al parcului respectiv, precum și încetarea regimului de facilităţi acordate rezidenților parcului conform prezentei legi.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 21
    (1)Prezenta lege intră în vigoare din data de 1 ianuarie 2017.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va aduce în concordanță actele sale normative cu prezenta lege;
    b) va elabora şi adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi şi va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 77. Chişinău, 21 aprilie 2016.