*HGO1063/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  373807
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1063
din  16.09.2016
cu privire la aprobarea Programului Naţional pentru implementarea
Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru
anii 2016-2025
Publicat : 20.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 314     art Nr : 1141
    În temeiul Art. 1 şi Art.2 din Legea nr.207-XVI din 29 iulie 2005 pentru ratificarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea la Convenţia din 1992 privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale, semnat la 10 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107-109, art. 575), cu modificările ulterioare, art. 9,10, 12 şi 39 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările şi completările ulterioare, Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), precum şi în scopul stabilirii şi atingerii indicatorilor-ţintă naţionali la Protocolul privind Apa şi Sănătatea, implementării măsurilor adecvate pentru prevenirea bolilor condiţionate de apă, asigurării unui management mai eficient şi durabil al resurselor de apă, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 (se anexează).
    2. Acoperirea financiară a acţiunilor incluse în Programul menţionat se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate anual în bugetul public naţional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.
    3. Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului vor asigura monitorizarea şi coordonarea procedurii de realizare a Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025.
    4. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale vor prezenta Ministerului Sănătăţii, anual, pînă la 15 februarie, informaţia despre executarea Programului naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, conform responsabilităţilor stabilite în acesta.
    5. Se recomandă autorităţilor publice locale să elaboreze, în baza Programului naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, şi să aprobe, în termen de 1 lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei hotărîri, programe teritoriale în domeniul apă şi sănătate.
    6. Ministerul Sănătăţii va generaliza informaţia recepţionată şi va prezenta Guvernului, anual, pînă la 15 martie, raportul despre realizarea Programului naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIPP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                              Ruxanda Glavan
    Ministrul mediului                                                              Valeriu Munteanu
    Ministrul finanţelor                                                            Octavian Armaşu

    Nr. 1063. Chişinău, 16 septembrie 2016.


    program