*HCNPF52/6/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  373961
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 52/6
din  24.09.2015
privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea
organizațiilor de microfinanțare
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 1119     Data intrarii in vigoare : 01.07.2016
    Întru executarea prevederilor art.9 alin.(3) din Legea nr. 280-XV din 22.07.2004 “Cu privire la organizațiile de microfinanțare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art.737), art.11 alin.(4) și alin.(5) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27-34, art.61), în temeiul art. 1, art. 3, art. 4, art. 8 lit. i), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) și alin. (2), art. 25 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                            Iurie FILIP

    Nr. 52/6. Chişinău, 24 septembrie 2015.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naționale
a Pieței Financiare
nr. 52/6 din 24 septembrie 2015

Aprobată
prin Ordinul ministrului finanțelor
nr. 74 din 30 mai 2016

INSTRUCȚIUNE
cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare (în continuare – Instrucțiunea) stabilește forme și reguli de întocmire și prezentare a rapoartelor specifice și se aplică organizațiilor de microfinanțare, înregistrate conform legislației.
    2. Organizațiile de microfinanțare sînt obligate să întocmească şi să prezinte rapoarte specifice la Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în continuare – Comisia Naţională, în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27-34, art.61), în continuare – Legea nr. 113 din 27.04.2007, Legea nr. 280-XV din 22.07.2004 „Cu privire la organizațiile de microfinanțare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art.737), în continuare – Legea nr. 280-XV din 22.07.2004, Standardele Naționale de Contabilitate şi prezenta Instrucţiune.
    3. În sensul prezentei Instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1) rezidenţi:
    a) persoane fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi) care au domiciliul în Republica Moldova, atestat cu act de identitate corespunzător, inclusiv cele care se află temporar peste hotare (denumite în continuare persoane fizice rezidente);
    b) persoane fizice care practică, conform legislaţiei Republicii Moldova, anumite activităţi, şi anume: activitate de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător şi activitate profesională de avocat sau notar în baza licenţei respective (denumite în continuare persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate);
    c) persoane juridice (de drept public şi de drept privat) constituite conform legislaţiei Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova (denumite în continuare persoane juridice rezidente);
    d) reprezentanţe cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menţionate, care le reprezintă şi le apără interesele;
    e) întreprinderi şi organizaţii care nu au statut de persoană juridică, constituite conform legislaţiei Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova;
    f) filiale ale nerezidenţilor specificaţi la pct.3) subpct.(2) lit.c) şi d), constituite conform legislaţiei Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menţionate, care exercită anumite atribuţii ale acestora;
    g) misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova peste hotare;
    2) nerezidenţi:
    a) persoane fizice care nu sînt rezidente conform prevederii pct.3) subpct.(1), inclusiv cele care se află temporar în Republica Moldova (denumite în continuare persoane fizice nerezidente);
    b) persoane fizice care activează ca întreprinzatori sau practică alte activităţi în conformitate cu legislaţia statelor străine (denumite în continuare persoane fizice nerezidente care practică o anumită activitate);
    c) persoane juridice (de drept public şi de drept privat) constituite în conformitate cu legislaţia statelor străine, cu sediul peste hotare (denumite în continuare persoane juridice nerezidente);
    d) întreprinderi şi organizaţii care nu au statut de persoană juridică, constituite în conformitate cu legislaţia statelor străine, cu sediul peste hotare;
    e) reprezentanţe înregistrate ale nerezidenţilor specificaţi la lit.c) si d), cu sediul în Republica Moldova, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale nerezidenţilor menţionaţi, care le reprezintă şi le apără interesele;
    f) filiale cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menţionate, care exercită anumite atribuţii ale acestora;
    g) misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte reprezentanţe oficiale ale statelor străine acreditate în Republica Moldova;
    h) organizaţii internaţionale, constituite conform tratatelor internaţionale, care beneficiază de imunităţi şi privilegii diplomatice sau consulare;
    i) reprezentanţe ale organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova;
    3) unitate instituţională – unitate economică rezidentă care are centru de interes, deci desfăşoară o activitate economică pe teritoriul respectiv, are autonomie de decizie în exercitarea funcţiei sale principale şi/sau ține contabilitatea și întocmește situații financiare conform Legii nr. 113 din 27.04.2007;
    4) sector instituţional – regrupare a unităţilor instituţionale în ansambluri pe baza funcţiei lor principale şi a surselor de finanţare.
    4. Raportul specific (în continuare - Raport) se întocmeşte conform formularelor din anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3 și anexa nr. 4.
    5. Toate sumele se prezintă în monedă națională şi se reflectă în numere întregi.
    6. Toate sumele în valută străină se recalculează în monedă naţională (conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei stabilit pentru ultima zi operaţională a perioadei de gestiune) şi în Raport se indică echivalentul lor în monedă naţională. Sumele în monedă naţională şi în valută străină sînt marcate în Raport cu prescurtările “MN” şi “VS”, respectiv.
Capitolul II
PREZENTAREA RAPORTULUI
    7. Organizațiile de microfinanțare prezintă la Comisia Națională Raportul, stabilit conform prezentei Instrucțiuni, trimestrial, în termen de 15 zile calendaristice următoare perioadei de gestiune, cu excepția Raportului pentru trimestrul IV. Prin derogare de la prevederile pct. 4 din prezenta Instrucțiune, pentru trimestrul IV organizațiile de microfinanțare urmează să prezinte la Comisia Națională Raportul întocmit conform formularelor din anexa nr. 1, anexa nr. 3 și anexa nr. 4, în termen de 90 de zile calendaristice ce urmează după perioada de gestiune.
    8. Raportul se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic. Raportul pe suport de hîrtie se consideră original și va purta semnătura olografă a persoanelor responsabile de ținerea contabilității și raportarea financiară în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 113 din 27.04.2007, precum şi se ştampilează. În cazul prezentării Raportului în format electronic cu semnătură electronică, aplicată în conformitate cu legislația în vigoare, acesta se consideră original.
    9. Raportul include informaţii referitoare la toate filialele, reprezentanţele şi alte subdiviziuni ale organizației de microfinanțare.
    10. Toate rechizitele Raportului trebuie să fie completate. Dacă organizația de microfinanțare nu are nimic de reflectat referitor la anumite activităţi, indicatorii din Raport sau cerinţa nu se aplică organizației de microfinanțare raportoare, categoria (celula) respectivă trebuie să conţină cifra zero.
    11. În Raport nu se admit modificări, completări, divergenţe şi/sau erori. Informaţia indicată în Raport trebuie să fie scrisă/imprimată clar şi lizibil.
    12. Informaţia din Raport trebuie să reflecte situaţia reală şi fidelă a activităţii organizației de microfinanțare la sfîrşitul ultimei zile a perioadei de gestiune.
    13. Pentru încălcarea prevederilor prezentei Instrucţiuni, Comisia Naţională este în drept să aplice măsuri în conformitate cu legislația în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4