*LPO288/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  373971
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 288
din  16.12.2016
privind funcţionarul public cu statut special
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 10.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 40-49     art Nr : 85     Data intrarii in vigoare : 25.05.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi sfera de reglementare
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al raportului de serviciu al funcţionarului public cu statut special din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia, în care sînt prevăzute posturi pentru această categorie de personal, de asemenea drepturile, obligaţiile, restrîngerile, interdicţiile şi incompatibilităţile specifice, reglementările privind disciplina muncii, privind protecţia sa juridică şi socială.
    (2) În aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne se instituie funcţii cu statut special pentru exercitarea competenţelor ministerului privind elaborarea de politici publice, colaborarea cu alte autorităţi publice, reglementarea activității ministerului și coordonarea integrată a domeniilor aflate în competenţa sa.
    (3) Funcţiile publice cu statut special instituite în aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne reprezintă ansamblul atribuţiilor în următoarele domenii: managementul operaţional integrat, cooperarea interinstituţională şi suportul decizional, planificarea strategică a forţelor şi mijloacelor, interoperabilitatea, elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor, managementul funcţiei publice cu statut special, protecţia internă şi lupta cu corupţia.
    Articolul 2. Definirea unor termeni
    În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
    cariera funcţionarului public cu statut special – ansamblu de situaţii şi efecte juridice care intervin de la apariţia raportului de serviciu pînă la data încetării acestuia potrivit dispoziţiilor actelor normative în vigoare şi opţiunilor individuale ale funcţionarului public cu statut special;
    concurs – modalitate de selecție a candidaţilor pentru ocuparea unui post vacant de execuţie, de conducere sau pentru admiterea în instituţii de învățămînt ale Ministerului Afacerilor Interne în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    exercitarea funcţiei publice cu statut special – îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor de serviciu stabilite prin lege și prin alte acte normative aplicabile funcționarului public cu statut special;
    funcţionar public cu statut special – persoană angajată în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, în autorităţile administrative sau instituţiile din subordinea acestuia, care deţine grade speciale şi exercită sarcini ce țin de competenţa entităţii din care face parte, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    funcţie publică cu statut special – ansamblu de atribuţii şi responsabilităţi ale funcţionarului public cu statut special stabilite în vederea realizării competenţelor specifice entităţii din care face parte;
    ofiţer de legătură al Ministerului Afacerilor Interne – reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne detaşat la o instituţie din Republica Moldova, la o misiune diplomatică sau la o organizaţie internaţională pentru reprezentarea intereselor statului.
Capitolul II
FUNCŢIONARUL PUBLIC CU STATUT SPECIAL
    Articolul 3. Funcţionarul public cu statut special
    (1) Calitatea de funcţionar public cu statut special apare şi încetează în condiţiile prezentei legi.
    (2) Funcţionarii publici cu statut special se diferenţiază pe categorii, în funcţie de specificul sarcinilor şi responsabilităţilor atribuite prin fişa postului, precum şi prin nivelul de studii corespunzător funcţiei ocupate.
    (3) În limitele competenţelor atribuite prin lege, funcţionarul public cu statut special este învestit cu împuterniciri şi drepturi pe timpul şi în legătură cu exercitarea funcţiei publice cu statut special pe care o deţine.
    (4) Funcţionarul public cu statut special aflat în sau în legătură cu exercitarea funcţiei este reprezentant al statului şi se află sub protecţia acestuia în condiţiile legii.
    (5) Pentru funcţionarul public cu statut special sînt elaborate standarde ocupaţionale specifice în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    (6) Formarea profesională a funcţionarului public cu statut special se organizează şi se realizează în conformitate cu actele administrative ale Ministerului Afacerilor Interne, pe baza standardelor ocupaţionale şi de  formare profesională aferente.
    Articolul 4. Natura profesională distinctă a funcţiei
                        publice cu statut special
    (1) Natura profesională distinctă a funcţiei publice cu statut special este conferită de tipul şi condiţiile caracteristice de îndeplinire a sarcinilor de serviciu prevăzute de normele legale, şi anume:
    a) principiile profesionale;
    b) gradele speciale;
    c) sistemul de carieră;
    d) formarea profesională;
    e) exercitarea funcţiei publice cu statut special potrivit atribuţiilor legale date în competenţa entităţii din care face parte;
    f) portul, de regulă, al uniformei, al însemnelor distinctive şi legitimaţiei de serviciu;
    g) aplicarea, în condiţiile legii, a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc;
    h) îndeplinirea atribuţiilor exclusiv în folosul cetăţeanului şi al comunităţii, fapt ce impune asumarea unei conduite speciale, a unor interdicţii şi restricţii individuale, restrîngerea exerciţiului unor drepturi fundamentale şi instituirea de incompatibilităţi;
    i) executarea măsurilor de intervenţie profesională cu un grad ridicat de risc pentru viaţă şi sănătate, ce presupun eforturi fizice şi psihice intense şi prelungite;
    j) apariţia de situaţii profesionale ce pot periclita viaţa, siguranţa personală şi a familiei funcţionarului public cu statut special.
    (2) Luînd în considerare natura sa profesională distinctă, funcţionarul public cu statut special beneficiază de drepturi profesionale şi compensatorii acordate în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    Articolul 5. Principiile profesionale ale funcţionarului
                       public cu statut special
    Activitatea funcţionarului public cu statut special se desfășoară exclusiv în baza legii și pentru executarea acesteia, în interesul persoanei și al comunității, potrivit principiilor profesionalismului, confidenţialităţii, integrităţii profesionale şi loialităţii, stabilităţii în funcţia publică, colaborării şi cooperării, imparțialității și nediscriminării, transparenței, obiectivității, eficienței, responsabilității și  subordonării ierarhice.
    Articolul 6. Asigurarea activităţii funcţionarului
                       public cu statut special
    (1) Funcţionarul public cu statut special ocupă funcţii corespunzătoare calităţii sale profesionale şi îndeplineşte doar atribuţii legate de acestea, care rezultă din prevederile legislaţiei în vigoare şi din fişa postului.
    (2) Funcţionarul public cu statut special exercită puterea publică în condiţiile legii.
    (3) Conducătorii şi superiorii poartă răspundere în condiţiile legii pentru  ilegalitatea dispoziţiilor pe care le dau, a activităţilor pe care le organizează şi le desfăşoară.
    (4) Funcţionarul public cu statut special are asigurată independenţa operaţională necesară îndeplinirii atribuţiilor şi misiunilor ce îi revin.
    (5) Funcţionarul public cu statut special, indiferent de nivelul ierarhic la care îşi desfăşoară activitatea, este responsabil personal de modul de îndeplinire a atribuţiilor şi misiunilor stabilite legal și de dispoziţiile date subordonaţilor, de asemenea răspunde pentru neglijenţele și erorile comise.
    (6) Funcţionarul public cu statut special are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul său ierarhic dacă acestea sînt ilegale. Aceste situaţii funcţionarul public cu statut special trebuie să le aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic al persoanei care a dat dispoziţia.
    Articolul 7. Jurămîntul solemn al funcţionarului
                        public cu statut special
    (1) Funcţionarul public cu statut special debutant depune un jurămînt solemn cu următorul conţinut: „Eu, (gradul special, prenumele, numele), jur solemn să fiu devotat Republicii Moldova, să respect şi să aplic în mod corect şi nepărtinitor Constituţia şi legile țării, să apăr interesele şi autoritatea statului. Jur să fiu onest, disciplinat, vigilent şi curajos, să păstrez secretul de stat şi să nu divulg informaţii oficiale cu acces limitat. Jur să exercit în mod conştiincios şi cu exactitate obligaţiile încredinţate, ordinele superiorilor şi prevederile regulamentelor, să respect şi să protejez drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor, să apăr ordinea de drept, patrimoniul public şi pe cel privat. Dacă voi încălca acest jurămînt, sînt gata să suport rigorile legilor Republicii Moldova”.
    (2) Modul de depunere a jurămîntului solemn este stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    Articolul 8. Dosarul personal al funcţionarului
                      public cu statut special
    (1) Dosarul personal al funcţionarului public cu statut special reprezintă totalitatea actelor şi informaţiilor ce conțin date cu caracter personal şi profesional despre persoana care exercită o funcţie publică cu statut special.
    (2) Pentru fiecare funcţionar public cu statut special se întocmeşte un singur dosar personal pe toată perioada activităţii de serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Funcţionarul public cu statut special are drept de acces liber la dosarul său personal şi la datele incluse în acesta, cu excepţia documentelor cu acces restricţionat, potrivit legislaţiei în vigoare.
    (4) Nu se permite anexarea la dosarul personal a documentelor ce nu au legătură cu activitatea profesională a funcţionarului public cu statut special ori a celor referitoare la opiniile sale politice, religioase sau de orice altă natură.
    (5) Conţinutul dosarului personal şi al carnetului de muncă al funcţionarului public cu statut special, modul de păstrare a acestora, modul de asigurare a confidenţialităţii datelor și de acces la acestea şi modul de eliberare a copiilor după documentele ce le compun se stabilesc de Ministerul Afacerilor Interne.
    (6) În carnetul de muncă al funcţionarului public cu statut special se consemnează datele privind activitatea sa referitoare la angajare şi încetarea raportului de serviciu, fără detalizarea posturilor ocupate.
    (7) La cererea funcţionarului public cu statut special se eliberează confirmarea detaliată a posturilor deţinute de către acesta.
Capitolul III
CLASIFICAREA  FUNCŢIILOR  PUBLICE 
CU  STATUT
SPECIAL  ŞI  A  GRADELOR  SPECIALE
Secţiunea 1
Funcţiile publice cu statut special
    Articolul 9. Clasificarea funcţiilor publice
                        cu statut special
    (1) Funcţiile publice cu statut special se clasifică după cum urmează:
    a) funcţii de conducere;
    b) funcţii de execuţie.
    (2) Ierarhia funcţiilor publice cu statut special în raport cu complexitatea şi natura sarcinilor, cu nivelul de importanţă şi responsabilitate al acestora, precum şi corespunderea acestora cu gradele speciale se aprobă de către Guvern.
Secţiunea a 2-a
Gradele speciale
    Articolul 10. Clasificarea gradelor speciale
    (1) Funcţionarilor publici cu statut special li se acordă grade speciale în condiţiile prezentei legi.
    (2) Funcţionarii publici cu statut special se încadrează în două categorii, definite în raport cu gradele speciale, complexitatea și natura sarcinilor şi cu nivelul de studii necesar, şi anume: corpul de subofiţeri şi corpul de ofiţeri.
    Articolul 11. Ierarhizarea gradelor speciale
    (1) Gradele speciale aferente corpului de subofiţeri şi termenele de aflare în gradele respective sînt următoarele:
    a) agent – 1 an;
    b) agent superior – 2 ani;
    c) agent principal – 3 ani;
    d) agent-şef adjunct – 4 ani;
    e) agent-şef – 5 ani;
    f) agent-şef principal.
    (2) Gradele speciale aferente corpului de ofiţeri şi termenele de aflare în gradele respective sînt următoarele:
    a) inspector – 2 ani;
    b) inspector superior – 3 ani;
    c) inspector principal – 3 ani;
    d) comisar – 4 ani;
    e) comisar principal – 5 ani;
    f) comisar-şef;
    g) chestor;
    h) chestor-şef;
    i) chestor general.
    (3) Nu se stabilesc termene de aflare în gradele speciale prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (2) lit. f)–i).
Capitolul IV
CARIERA FUNCŢIONARULUI PUBLIC 
CU STATUT SPECIAL
    Articolul 12. Reglementarea carierei
    (1) În condițiile prezentei legi, reglementarea carierei funcţionarului public cu statut special vizează:
    a) încadrarea în funcţiile publice speciale;
    b) acordarea gradelor speciale, retragerea, retrogradarea şi restabilirea în gradul special;
    c) formarea profesională;
    d) promovarea în funcţie;
    e) conferirea categoriilor de calificare;
    f) motivarea;
    g) evaluarea performanţelor profesionale;
    h) modificarea raportului de serviciu şi suspendarea din funcție;
    i) încetarea raportului de serviciu.
    (2) Managementul carierei profesionale a funcționarului public cu statut special se asigură de către Ministerul Afacerilor Interne, iar regulile și condițiile privind evoluția sa în cariera profesională se aprobă de către Guvern.
Secţiunea 1
Angajarea în funcţiile publice cu statut special
    Articolul 13. Cerinţele pentru angajarea în funcţii
                          publice cu statut special
    În funcţiile publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) cunoaşte limba de stat;
    c) a atins vîrsta de 18 ani;
    d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne;
    e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
    f) nu are antecedente penale;
    g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
    h) are o reputaţie ireproşabilă;
    i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
    j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
    k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.
    Articolul 14. Modalităţi de ocupare a funcţiilor
                          publice cu statut special
    (1) Ocuparea funcţiilor publice cu statut special vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se realizează prin:
    a) concurs;
    b) promovare;
    c) transfer;
    d) detaşare;
    e) asigurarea interimatului funcţiei.
    (2) Concursul se organizează în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
    (3) Procedurile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice se aprobă de către Guvern.
    Articolul 15. Angajarea în funcţiile publice cu statut
                          special
    (1) În funcţiile publice cu statut special sînt angajaţi, de regulă, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne sau ai altor instituţii de învăţămînt care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne.
    (2) Ofiţerii pot fi recrutaţi şi din sursă internă, dintre subofiţerii care deţin studii în specialităţi corespunzătoare cerinţelor din fişa postului.
    (3) Acoperirea deficitului de funcţionari publici cu statut special se poate face prin angajarea de personal din sursă externă, în numărul şi pentru specialităţile aprobate de către angajatori, în cazul în care nu există posibilitatea formării de personal în instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne.
    (4) Angajarea în funcţiile publice cu statut special în condiţiile alin. (2) şi (3) se face prin concurs, cu excepţia cazurilor de angajare prin transfer de la alte autorităţi publice.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), pentru unele posturi, angajarea se efectuează conform nomenclatorului şi procedurii stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.
    (6) Anterior angajării într-o funcţie publică cu statut special, candidaţii la funcţia vacantă sînt supuşi unui control special în modul reglementat de Ministerul Afacerilor Interne.
    (7) Candidatul care a promovat concursul poate fi numit în funcţie numai după exprimarea în formă scrisă a acordului său privind:
    a) testarea integrităţii sale profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă;
    b) testarea periodică a aptitudinilor sale psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor;
    c) testarea sa în timpul efectuării controlului periodic ori selectiv al activităţii de serviciu în conformitate cu prevederile Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
    d) prelucrarea datelor sale cu caracter personal în condiţiile legii.
    (8) La angajare, funcţionarul public cu statut special este supus înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (9) La angajare, funcţionarul public cu statut special ia cunoştinţă, contra semnătură, de normele deontologice aplicabile, de restricţiile şi interdicţiile stabilite prin lege.
    (10) Angajarea în funcţia publică cu statut special se efectuează prin ordin de numire în funcţie, emis de angajator sau de persoana împuternicită de către acesta.
    (11) Persoanele supuse serviciului militar, angajate în funcţii publice cu statut special, se radiază din evidenţa militară şi se trec în evidenţa specială a Ministerului Afacerilor Interne pe durata îndeplinirii serviciului.
    (12) Competenţele de angajare, precum şi modalitatea delegării acestora sînt stabilite de nomenclatorul aprobat de către Guvern.
    Articolul 16. Perioada de probă
    (1) Este considerată funcţionar public cu statut special debutant persoana care exercită funcţia publică cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru prima dată.
    (2) Perioada de probă are drept scop verificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor profesionale în exercitarea funcţiei publice cu statut special, formarea practică a funcţionarului public cu statut special debutant la locul de muncă, precum şi cunoaşterea de către acesta a specificului activităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Durata perioadei de probă este de cel puţin 3 luni şi de cel mult 12 luni şi se stabileşte conform postului la care a acces candidatul.
    (4) În perioada de probă, funcţionarul public cu statut special debutant este obligat să-şi continue pregătirea profesională.
    (5) La expirarea perioadei de probă, funcţionarul public cu statut special debutant:
    a) este confirmat în funcţie dacă la evaluarea activităţii profesionale a obţinut cel puţin calificativul „satisfăcător”;
    b) este eliberat din funcţie dacă la evaluarea activităţii profesionale a obţinut calificativul „nesatisfăcător”.
    (6) Perioada de probă se ia în considerare la calculul vechimii în serviciul public cu statut special, cu excepţia cazului specificat la alin. (5) lit. b).
    (7) Procedura de organizare a perioadei de probă, procedura de evaluare a activităţii funcţionarului public cu statut special debutant, drepturile şi obligaţiile specifice ale acestuia se aprobă de către Guvern.
    Articolul 17. Testarea integrităţii profesionale
    (1) Testarea integrităţii profesionale reprezintă o metodă de verificare periodică a modului în care funcţionarul public cu statut special își respectă obligaţiile profesionale sau de conduită, precum şi o metodă de identificare, evaluare şi înlăturare a vulnerabilităţilor şi riscurilor care îl determină să comită acte de corupţie, acte conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţional, ori să admită influenţe necorespunzătoare în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, constînd în crearea de situaţii virtuale, similare celor cu care acesta se confruntă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, materializate prin operaţiuni disimulate, circumstanţiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacţiei şi a conduitei adoptate.
    (2) Testarea integrităţii profesionale se efectuează în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    (3) Rezultatul testării integrităţii profesionale se transmite angajatorului, care examinează comportamentul angajatului manifestat în cadrul testului de integritate profesională şi, după caz, decide aplicarea de sancţiuni disciplinare conform legislaţiei.
    (4) Rezultatul testării integrităţii profesionale a funcţionarului public cu statut special numit în funcţie prin hotărîre de Guvern se transmite spre examinare Guvernului în vederea luării unor decizii ulterioare.
    (5) Materialele care fixează comportamentul funcţionarului public cu statut special pe parcursul desfăşurării testului de integritate profesională se păstrează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Articolul 18. Monitorizarea stilului de viaţă
    Monitorizarea stilului de viaţă al funcţionarului public cu statut special, ca măsură realizată pentru asigurarea integrităţii sale profesionale, din care rezultă corespunderea nivelului său de trai cu nivelul de remunerare, se efectuează de către entitatea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, în modul reglementat de Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Secţiunea a 2-a
Limita de vîrstă în funcţia publică cu statut special
    Articolul 19. Limita de vîrstă în funcţia publică
                         cu statut special
    (1) Funcţionarii publici cu statut special pot deţine funcţii publice cu statut special pînă la atingerea următoarelor limite de vîrstă:
    a) 50 de ani – pentru subofiţeri;
    b) 55 de ani – pentru ofiţeri, cu excepţia gradelor de chestor, chestor-şef şi chestor general, pentru care limita de vîrstă este de 60 de ani.
    (2) Menţinerea în funcţia publică cu statut special peste limita de  vîrstă prevăzută la alin. (1) poate avea loc pentru o perioadă de maximum 5 ani în întreaga carieră. Prelungirea se face, anual, de către angajator sau persoana împuternicită de către acesta, cu condiţia ca funcţionarul public cu statut special să fie declarat apt pentru serviciu prin decizia Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne.
Secţiunea a 3-a
Acordarea gradelor speciale.
Retragerea, retrogradarea şi restabilirea
în gradul special
    Articolul 20. Acordarea gradelor speciale primare
    (1) Gradul special primar de agent sau de inspector se conferă persoanei la angajarea în serviciu în funcţia pentru care este prevăzut gradul special respectiv.
    (2) În cazul angajării directe sau al transferului de specialişti din organele apărării naţionale, ale securităţii statului şi ordinii publice sau din alte organe de ocrotire a normelor de drept şi care deţin grade militare ori speciale, acestora li se poate acorda un grad special echivalent cu gradul militar ori special deținut, în modul stabilit de Guvern.
    (3) În cazul angajării pentru prima dată într-o funcţie publică cu statut special de conducere, persoanei i se acordă un grad special mai mic cu o treaptă decît gradul maxim stabilit pentru funcţia respectivă, dar nu mai mare decît cel de inspector principal.
    Articolul 21. Acordarea gradului special următor
    (1) Gradul special următor se acordă la expirarea termenului de aflare în gradul anterior cu condiţia îndeplinirii cumulative a prevederilor alin. (3).
    (2) Concordanţa dintre gradele speciale şi funcțiile publice cu statut special este prevăzută în Clasificatorul funcţiilor şi al gradelor speciale corespunzătoare, aprobat de Guvern.
    (3) Pentru acordarea gradului special următor, funcţionarul public cu statut special trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să împlinească termenul de aflare în gradul special deţinut;
    b) să ocupe o funcţie ce permite acordarea gradului special următor;
    c) să obţină cel puţin calificativul „bine” la ultima evaluare anuală a performanţelor profesionale;
    d) să îndeplinească alte condiţii stabilite de prezenta lege.
    (4) Nu se acordă gradul special următor funcţionarului public cu statut special:
    a) sancţionat disciplinar, pînă la ridicarea sancţiunii sau pînă la expirarea termenului în care sancţiunea disciplinară produce efecte;
    b) care face obiectul unei anchete de serviciu;
    c) care are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
    d) aflat în concediul pentru îngrijirea copilului;
    e) suspendat din funcție, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 76 lit. a) şi  b) și art. 77 lit. b) şi e1) din Codul muncii.
    (5) Termenul de aflare într-un grad special se calculează din ziua acordării acestuia.
    (6) Perioada de aflare într-un grad special nu include:
    a) perioada în care funcţionarul public cu statut special se află  sub urmărire penală, cu excepţia cazului în care acesta a fost scos de sub urmărire penală sau a fost achitat printr-o sentinţă definitivă;
    b) perioada în care funcţionarul public cu statut special beneficiază de alte concedii decît cel de odihnă anual, cel medical, cel de odihnă anual suplimentar sau cel de studii;
    c) perioada în care sancţiunea disciplinară de retrogradare din gradul special produce efecte.
    (7) În situaţiile de întîrziere neîntemeiată a acordării gradului special, la recalcularea termenului de aflare în gradul respectiv se include şi perioada de amînare neimputabilă funcţionarului public cu statut special.
    (8) În cazuri excepţionale, în semn de recunoştinţă pentru meritele deosebite faţă de stat şi societate, gradul special următor se acordă şi pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne în condiţiile art. 23.
    Articolul 22. Acordarea gradului special următor
                         înainte de termen
    (1) Pentru merite deosebite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, gradul special următor, pînă la gradul de comisar-şef inclusiv, poate fi acordat înainte de termen, drept încurajare, o singură dată pe timpul carierei, după expirarea a cel puţin jumătate din termenul de aflare în gradul special deţinut, în condiţiile art. 21 alin. (3) lit. b) şi c).
    (2) Funcţionarului public cu statut special care şi-a sacrificat viaţa în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu i se acordă post-mortem gradul special de inspector, în cazul subofiţerilor, sau gradul următor, pînă la comisar-şef inclusiv, în cazul ofiţerilor.
    Articolul 23. Competenţele de acordare a gradelor
                          speciale
    (1) Competenţele de acordare a gradelor speciale sînt următoarele:
    a) gradele speciale de chestor, chestor-şef și chestor general se acordă de către Preşedintele Republicii Moldova la propunerea ministrului afacerilor interne, coordonată cu Prim-ministrul;
    b) gradele speciale, cu excepţia celor prevăzute la lit. a), se acordă conform competenţelor stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.
    (2) Ministrul afacerilor interne poate anula actele administrative privind acordarea gradelor speciale emise cu încălcarea prezentei legi.
    Articolul 24. Retragerea gradului special, retrogradarea
                         din şi restabilirea în gradul special
    (1) Gradul special poate fi retras printr-o decizie definitivă a instanţei judecătoreşti.
    (2) Retrogradarea cu o treaptă din gradul special se face de către angajator sau persoana împuternicită de către acesta ca sancţiune pentru abateri disciplinare grave conform prevederilor prezentei legi.
    (3) Funcţionarul public cu statut special retrogradat este restabilit în gradul special, indiferent de funcţia ocupată, la expirarea unui an de la data emiterii ordinului de aplicare a sancţiunii disciplinare.
    (4) Nu se admit retrogradarea consecutivă din grad în grad şi nici retrogradarea repetată pe timpul aflării în acelaşi grad special.
Secţiunea a 4-a
Formarea profesională a funcţionarului public
cu statut special

    Articolul 25. Responsabilităţi privind formarea
                         profesională
    (1) Ministerul Afacerilor Interne, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea acestuia organizează, prin intermediul structurilor specializate, formarea iniţială şi continuă a funcţionarilor publici cu statut special.
    (2) Dezvoltarea propriei pregătiri profesionale este o obligaţie de serviciu a funcţionarului public cu statut special.
    (3) Nivelul de formare profesională a funcţionarului public cu statut special se consemnează în evaluarea performanţei sale profesionale, iar rezultatele pregătirii sale sînt utilizate la fundamentarea unor decizii privind evoluţia carierei acestuia.
    Articolul 26. Formarea profesională iniţială
    (1)  În cazul angajării de persoane care au absolvit alte instituţii de învăţămînt decît cele ale Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia celor care s-au format profesional la comanda Ministerului Afacerilor Interne, aceste persoane urmează un curs de formare iniţială înainte de exercitarea atribuţiilor funcţionale conform fişei postului, în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    (2)  Formarea profesională iniţială a funcţionarilor publici cu statut special se efectuează în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne sau, după caz, în alte instituţii de învăţămînt.
    (3) Funcţionarii publici cu statut special delegați la cursuri de formare iniţială sau la programe de dezvoltare profesională în instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne ori în alte instituţii de învăţămînt care pregătesc personal pentru acest minister, inclusiv la studii superioare de licență și de master în ţară sau în străinătate, semnează un angajament prin care îşi asumă obligaţia de a activa în cadrul Ministerului Afacerilor Interne după absolvirea formelor de dezvoltare profesională respective în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    (4) Funcţionarul public cu statut special care a absolvit o instituţie de învăţămînt a Ministerului Afacerilor Interne din banii bugetului de stat şi a încetat raportul de serviciu în primii 5 ani de activitate din motivele specificate la art. 38 alin. (1) lit. a), g)–r) și t)–w) restituie cheltuielile pentru studii proporţional cu perioada rămasă pînă la 5 ani, în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    Articolul 27. Formarea profesională continuă
    (1) Formarea profesională continuă a funcţionarilor publici cu statut special se realizează prin următoarele modalităţi:
    a) la locul de muncă;
    b) în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne;
    c) în alte instituţii de învăţămînt din ţară sau din străinătate.
    (2) Schimbarea specialităţii se face în urma absolvirii unor cursuri organizate în acest scop.
    (3) Formele de pregătire, tipul, durata programelor şi modul de organizare a activităţilor de formare profesională continuă sînt stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, iar particularizarea acestora se realizează prin actele administrative ale autorităţilor administrative sau instituţiilor din subordinea acestuia.
    (4) Funcţionarul public cu statut special delegat la studii de formare profesională continuă în străinătate de către angajator sau persoana împuternicită de către acesta beneficiază pe timpul studiilor de toate drepturile garantate de prezenta lege, fără modificarea raportului de serviciu.
Secţiunea a 5-a
Accederea într-o funcţie publică cu statut special
ierarhic superioară

    Articolul 28. Condiţii generale privind ocuparea
                         unei funcţii publice cu statut special
                         ierarhic superioare
    (1) Funcţiile superioare de execuţie și funcțiile de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sînt ocupate în modul stabilit de prezenta lege. În situaţia în care 2 sau mai mulţi candidaţi îndeplinesc în aceeaşi măsură condiţiile pentru ocuparea unei funcţii superioare, selecţia se face pe bază de concurs.
    (2) Condiţiile privind ocuparea unei funcţii ierarhic superioare sînt:
    a) competenţa profesională, atestată prin evaluări ale performanţelor profesionale;
    b) corespunderea cu cerinţele din fişa postului pentru care candidează;
    c) absolvirea unor cursuri de perfecţionare, de specializare, de recalificare sau manageriale, după caz;
    d) experienţa profesională în domeniul de specialitate;
    e) promovarea controlului special.
Secţiunea a 6-a
Categoriile de calificare
    Articolul 29. Categoriile de calificare
    (1) Funcţionarului public cu statut special i se pot conferi, în ordine succesivă, următoarele categorii de calificare:
    a) specialist de categoria II;
    b) specialist de categoria I;
    c) specialist de categoria superioară „Maestru”.
    (2) Categoriile de calificare se conferă în baza calificativelor obţinute la evaluarea anuală a performanţelor profesionale.
    (3) Modul şi condiţiile de conferire a categoriilor de calificare se stabilesc de Ministerul Afacerilor Interne.
Secţiunea a 7-a
Evaluarea performanţelor profesionale
    Articolul 30. Evaluarea performanţelor profesionale
    (1) Activitatea şi conduita funcţionarului public cu statut special sînt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în fişa de evaluare a performanţelor profesionale, cu acordarea unuia din următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”.
    (2) Rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public cu statut special se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la:
    a) stabilirea indemnizaţiilor, a sporurilor şi a altor suplimente la salariu;
    b) promovarea în funcţie;
    c) acordarea gradelor speciale;
    d) conferirea categoriilor de calificare;
    e) participarea la programe de formare profesională;
    f) încetarea raportului de serviciu.
    (3) Modul de organizare şi desfăşurare a procesului de evaluare a performanţelor profesionale, precum şi criteriile de evaluare sînt stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.
Secţiunea a 8-a
Apariţia, modificarea şi încetarea raportului
de serviciu
    Articolul 31. Apariţia raportului de serviciu
    Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special apare la data numirii persoanei în funcţie în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 32. Modificarea raportului de serviciu
    Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special se modifică prin:
    a) transfer;
    b) detaşare;
    c) suspendarea din funcție;
    d) asigurarea interimatului funcţiei;
    e) promovare;
    f) reîncadrare.
    Articolul 33. Transferul şi trimiterea în deplasare
                          în interes de serviciu
    (1) Transferul funcţionarului public cu statut special presupune numirea acestuia într-o funcţie vacantă sau temporar vacantă în cadrul aceleiaşi autorităţi administrative sau într-o altă autoritate administrativă a Ministerului Afacerilor Interne.
    (2) Transferul funcţionarului public cu statut special se face într-o funcţie echivalentă cu cea deţinută sau într-o funcţie de nivel inferior la cererea scrisă a funcţionarului.
    (3) Trimiterea în deplasare în interes de serviciu a funcţionarului public cu statut special se realizează conform prevederilor Codului muncii.
    (4) În caz de transfer în interes de serviciu, la iniţiativa angajatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, într-o funcţie publică cu statut special care necesită mutarea într-o altă localitate, funcţionarul public cu statut special beneficiază de o indemnizaţie de transfer echivalentă cu un salariu lunar plus 50% din salariul său lunar pentru fiecare membru de familie, de asemenea de compensarea cheltuielilor pentru transportul bunurilor personale şi al membrilor de familie care îl însoţesc.
    Articolul 34. Detaşarea
    (1) Detaşarea funcţionarului public cu statut special, ca modalitate de modificare a raportului de serviciu, se efectuează printr-un ordin al angajatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta, cu acordul scris al funcţionarului și în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
    (2) Funcţionarul public cu statut special poate fi detaşat:
    a) la instituţii din Republica Moldova, în temeiul unei hotărîri a Parlamentului, prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova, în temeiul unei hotărîri a Guvernului, al unui ordin al ministrului afacerilor interne, al angajatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta;
    b) la misiuni diplomatice sau organizaţii internaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) Detaşarea funcţionarului public cu statut special se efectuează în termenele şi condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
    (4) În perioada detaşării, funcţionarul public cu statut special îşi păstrează statutul special şi beneficiază de drepturile stabilite prin prezenta lege şi prin alte acte normative.
    (5) Dacă salarizarea pentru funcţia în care este detaşat funcţionarul public cu statut special diferă de cea de la locul de muncă de bază, funcţionarul beneficiază de condiţiile cele mai avantajoase.
    (6) Detaşarea funcţionarului public cu statut special de la Ministerul Afacerilor Interne în grupurile de urmărire penală pe cauzele penale exercitate de procurori sau ofiţeri de urmărire penală din alte organe de urmărire penală se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (7) Detaşarea în străinătate se face prin acordul scris al angajatului şi angajatorului.
    (8) În conformitate cu legislaţia naţională privind serviciul diplomatic, detaşarea prin transfer la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova se face prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene, la propunerea ministrului afacerilor interne.
    (9) Procedura de selecție, pregătire şi desemnare a ofiţerilor de legătură ai Ministerului Afacerilor Interne în cadrul serviciului diplomatic se stabileşte de comun acord între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    (10) Evaluarea activităţii ofiţerilor de legătură din cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova se face de către Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    Articolul 35. Suspendarea din funcție
    (1) Pe lîngă situaţiile prevăzute de cadrul normativ general, suspendarea din funcţia publică cu statut special se efectuează şi în următoarele cazuri:
    a) pe perioada reţinerii, arestului preventiv sau arestului la domiciliu al funcționarului;
    b) în caz de dispariţie a funcționarului – pînă la declararea dispariţiei fără urmă sau pînă la declararea decesului acestuia, în modul stabilit de lege.
    (2) Suspendarea din funcţia publică cu statut special se efectuează prin ordin al angajatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta, conform prevederilor legale.
    (3) În cazul suspendării, funcţionarul public cu statut special este obligat să predea toate documentele şi bunurile ce i-au fost încredinţate pentru uz în activitatea de serviciu.
    Articolul 36. Interimatul funcției și cumulul de funcții
    (1) Exercitarea temporară a unei funcţii publice cu statut special vacante sau temporar vacante poate avea loc prin interimatul funcției sau prin cumulul de funcţii.
    (2) Interimatul funcţiei publice cu statut special se realizează prin exercitarea sarcinilor prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei pentru care se asigură interimatul. Nu se consideră interimat situaţia în care funcţia publică cu statut special de conducere este exercitată de către adjunctul titularului funcţiei în cauză în absenţa acestuia.
    (3) Interimatul unei funcţii publice cu statut special vacante nu poate depăşi 6 luni. Perioada specificată poate fi prelungită cu cel mult 6 luni dacă a fost organizat un concurs şi funcţia publică nu a fost ocupată în condiţiile legii.
    (4) Pe perioada asigurării interimatului, funcţia persoanei care asigură interimatul este ocupată de către o altă persoană pe o perioadă determinată.
    (5) Dacă salariul corespunzător funcţiei publice cu statut special pentru care se asigură interimatul este mai mare, funcţionarul are dreptul la acest salariu.
    (6) Cumulul de funcţii are loc prin exercitarea atribuţiilor funcţiei sale și a atribuţiilor unei funcţii vacante.
    (7) Pentru cumularea unei funcţii, funcţionarului public cu statut special i se va achita un supliment la salariu în valoare de pînă la 100% din salariul de funcţie prevăzut pentru funcţia cumulată, proporţional cu munca prestată. Suplimentul nu se achită în cazul adjuncţilor care cumulează funcţiile de conducere.
    Articolul 37. Reîncadrarea în funcţie
    (1) În caz de dispariţie a motivelor ce au provocat suspendarea din funcție sau, după caz, la expirarea perioadei pentru care a fost aprobată cererea de suspendare, persoana este reîncadrată în funcţia publică cu statut special exercitată înainte de suspendare.
    (2) Reîncadrarea persoanei în funcţia publică cu statut special înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea sa din funcție se face la cererea sa, depusă cu cel puţin 14 zile înainte de reîncadrare.
    (3) Pe perioada suspendării din funcţia publică cu statut special, raportul de serviciu nu poate înceta şi nu poate fi modificat decît la iniţiativa sau cu acordul funcţionarului public cu statut special respectiv, cu excepţia situației în care raportul de serviciu încetează în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor.
    Articolul 38. Încetarea raportului de serviciu
    (1) Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special poate să înceteze în următoarele situaţii:
    a) prin demisie;
    b) la atingerea limitei de vîrstă în serviciu, cu excepţia cazului stabilit la art. 19 alin. (2);
    c) după acumularea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie, cu excepţiile stabilite de prezenta lege;
    d) după expirarea perioadei determinate a raportului de serviciu sau în cazul reîncadrării unui alt funcţionar public cu statut special  în locul său înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea sa din funcție;
    e) din motive de sănătate, în cazul stabilirii incapacităţii sale de a exercita funcţia publică cu statut special în conformitate cu decizia Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne;
    f) în cazul lichidării entităţii din care face parte sau al reducerii postului său din statele de personal, dacă funcționarul nu poate fi încadrat în altă funcţie publică cu statut special sau refuză transferul său într-o altă funcţie;
    g) în cazul obținerii calificativului „nesatisfăcător” ca urmare a evaluării performanţelor sale profesionale;
    h) în cazul refuzului de a frecventa cursurile de formare profesională la care este trimis ca urmare a evaluării cu calificativul „satisfăcător”;
    i) în cazul transferului la o altă autoritate publică;
    j) pentru încălcări repetate ale disciplinei de serviciu pe parcursul unui an sau pentru comiterea unei încălcări grave;
    k) pentru nerespectarea restricţiilor şi a interdicţiilor stabilite pentru funcţia publică cu statut special, prevăzute de prezenta lege;
    l) pentru prezentarea de documente false, informaţii denaturate sau pentru tăinuirea unor fapte ce ar împiedica încadrarea sa în funcţia publică;
    m) în cazul condamnării în baza unei sentinţe judecătoreşti definitive, inclusiv în cazul intervenirii termenului de prescripţie, pentru fapte ce discreditează calitatea de funcţionar public cu statut special;
    n) în cazul în care se stabilește, printr-un act de constatare rămas definitiv, emiterea/adoptarea unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terţe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii fără soluţionarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislaţiei privind reglementarea conflictelor de interese;
    o) în cazul constatării stării de incompatibilitate, fapt stabilit printr-un act de constatare rămas definitiv;
    p) în cazul nedepunerii declaraţiei de avere şi interese personale sau al refuzului de a o depune în condiţiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate;
    q) în cazul în care instanţa de judecată dispune, printr-o hotărîre irevocabilă, confiscarea averii sale nejustificate;
    r) odată cu pierderea cetăţeniei Republicii Moldova;
    s) în caz de deces;
    t) în caz de nepromovare a examenelor la cursurile de formare iniţială;
    u) în cazul obţinerii calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea activităţii sale profesionale după expirarea perioadei de probă;
    v) odată cu retragerea dreptului de acces la secretul de stat dacă funcționarul nu poate fi încadrat ori refuză transferul într-o altă funcţie publică cu statut special compatibilă cu domeniul său de activitate şi care nu prevede acces la secretul de stat;
    w) în cazul refuzului de a depune jurămîntul.
    (2) Încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public cu statut special în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. f)–h), j)–l), t) şi u) are loc prin concedierea funcţionarului public cu statut special la iniţiativa angajatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta.
    (3) Încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public cu statut special în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)–e), i), m)–s), v) şi w) are loc în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor.
    (4) În cazul acumulării premiselor ce determină aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c), raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special poate fi prelungit prin acordul comun al părţilor pe o perioadă determinată. În cazul stabilirii pensiei funcționarului de către Ministerul Afacerilor Interne, raportul de serviciu al acestuia poate fi prelungit pe o perioadă determinată ce nu va depăşi 5 ani, calculaţi cumulativ din data reîncadrării ulterioare stabilirii pensiei.
    (5) În cazul încetării raportului de serviciu în condiţiile alin. (1) lit. f), angajatorul este obligat să-i acorde funcţionarului public cu statut special un preaviz de 30 de zile calendaristice, cu reducerea programului de muncă cu pînă la 2 ore zilnic, cu menţinerea plăţilor salariale cuvenite. Termenul de preavizare nu include perioada în care funcţionarul public cu statut special se află în concediu de odihnă, în concediu de studii, nici perioada suspendării sale din funcție din motive de boală sau traumă.
    (6) Preavizarea în legătură cu încetarea raportului de serviciu pentru un alt motiv decît cel prevăzut la alin. (1) lit. f) nu este obligatorie.
    (7) Transferul funcţionarului public cu statut special între autorităţile administrative ale Ministerului Afacerilor Interne sau la alte autorităţi se face cu acordul scris al angajatului şi angajatorului sau al persoanei împuternicite de către angajator.
Secţiunea a 9-a
Timpul de muncă
    Articolul 39. Timpul de muncă
    (1) Durata săptămînii de muncă a funcţionarilor publici cu statut special este de 40 de ore.
    (2) Formele de organizare a timpului de muncă, programul de muncă, evidenţa globală a timpului de muncă şi acordarea repausului săptămînal pentru funcţionarii publici cu statut special se stabilesc de către angajator în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (3) În cazul muncii suplimentare, funcţionarilor publici cu statut special li se asigură compensarea timpului lucrat suplimentar potrivit normelor legale.
    (4) Atragerea funcţionarilor publici cu statut special la muncă suplimentară în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare se efectuează în cazurile stabilite de legislaţia muncii, în baza unui act administrativ motivat al angajatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta, care se aduce la cunoştinţa salariaţilor contra semnătură, astfel încît să se asigure continuitatea serviciului şi capacitatea de acţiune a entităţii.
    (5) În cazul prezentării la serviciu în condiţiile alin. (4), funcţionarii publici cu statut special beneficiază, în baza tabelului de pontaj, de retribuire în modul stabilit de legislația în vigoare.
Secţiunea a 10-a
Concediile
    Articolul 40. Concediile şi modul de acordare
                         a acestora
    (1) Funcţionarii publici cu statut special au dreptul la concediu de odihnă anual plătit, concediu de odihnă anual suplimentar plătit, la concediu neplătit, la concediu paternal, precum şi la alte concedii sociale prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Funcţionarilor publici cu statut special li se acordă concediu de odihnă cu durata de 35 de zile calendaristice anual, care se măreşte astfel:
    a) cu 5 zile calendaristice – pentru o vechime în muncă de peste 10 ani;
    b) cu 10 zile calendaristice – pentru o vechime în muncă de peste 15 ani;
    c) cu 15 zile calendaristice – pentru o vechime în muncă de peste 20 de ani.
    (3) Durata concediului de odihnă anual plătit nu include zilele de sărbătoare nelucrătoare, nici perioada concediilor medicale.
    (4) Funcţionarii publici cu statut special beneficiază de concediu de odihnă suplimentar plătit, ale cărui durată şi motivație sînt prevăzute în contractele colective de muncă și convenţiile colective.
    (5) Pe perioada concediului paternal, funcționarul public cu statut special beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decît mărimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectivă și care este achitată din bugetul de stat.
    (6) Concediul de maternitate și concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani inclusiv al soției funcționarului public cu statut special, aflată la întreținerea acestuia, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani şi concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de o maladie oncologică sau are o dizabilitate pentru afecţiuni intercurente se acordă funcţionarilor publici cu statut special conform dispoziţiilor generale.
    (7) Baza de calcul şi cuantumul indemnizaţiilor acordate pentru concediile prevăzute la alin. (6) se stabilesc în modul prevăzut de Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, în mod similar cu ale persoanelor asigurate.
    (8) Indemnizaţiile acordate pentru concediile prevăzute la alin. (5) și (6) se plătesc la locul de muncă al funcționarului public cu statut special, din bugetul de stat.
    Articolul 41. Calculul vechimii în muncă care oferă
                         dreptul la concediul de odihnă anual
    În vechimea în muncă care oferă dreptul la concediul de odihnă anual se includ următoarele perioade:
    a) serviciul militar, serviciul special în cadrul organelor afacerilor interne, al Poliţiei şi Poliţiei de Frontieră, al Serviciului Vamal (începînd cu 20 martie 2005), al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, al Forţelor Armate, al Centrului Naţional Anticorupţie, al Serviciului de Informaţii şi Securitate, al Departamentului Instituţiilor Penitenciare, al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, al Serviciului de Stat de Curieri Speciali, al Departamentului de Stat al Republicii Moldova pentru Problemele Militare şi al altor formaţiuni militare (speciale) create în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
    b) perioadele de activitate în cadrul autorităţilor care au fost reorganizate în autorităţile specificate la lit. a);
    c) serviciul în cadrul organelor afacerilor interne, al forţelor armate, al organelor securităţii de stat şi organelor pentru situaţii excepţionale ale fostei URSS şi ale altor state;
    d) perioadele de activitate în ministere şi departamente, instituţii şi organizaţii civile, cu menţinerea în serviciul militar activ sau ca funcţionar public cu statut special în statele structurilor menţionate la lit. a);
    e) perioadele de activitate în serviciul public;
    f) perioadele de prizonierat dacă acesta nu a fost benevol şi dacă persoana aflată în captivitate nu a săvîrşit infracţiuni împotriva Republicii Moldova;
    g) perioadele de aflare sub arest şi de ispăşire a pedepselor dacă persoana a fost trasă la răspundere penală în mod neîntemeiat sau a fost supusă unor represiuni şi a fost reabilitată ulterior;
    h) perioadele de studii în instituţiile de învăţămînt pentru ordine şi securitate publică/militare (speciale), cele de studii la secţia de zi în instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării sau Serviciului de Informaţii şi Securitate ale Republicii Moldova;
    i) perioadele de studii în instituţiile de învăţămînt superior civil, la secţia de zi, dar nu mai mult de 5 ani, calculîndu-se cîte 6 luni de serviciu special pentru un an de studii;
    j) perioada 2 martie – 13 august 1992, în care persoana s-a aflat ca rezervist la concentrări speciale, legate de participarea la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova;
    k) perioadele de activitate în calitate de salariat civil în formaţiunile de protecţie civilă şi ale serviciului de salvatori şi pompieri;
    l) alte perioade de activitate, în cazul în care acestea sînt prevăzute expres de legislaţie.
Capitolul V
DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE  FUNCŢIONARULUI 
PUBLIC CU  STATUT  SPECIAL.  RESTRÎNGERI,
INTERDICŢII ŞI  INCOMPATIBILITĂŢI

Secţiunea 1
Drepturile funcţionarului public cu statut special
    Articolul 42. Drepturile funcţionarului public
                         cu statut special
    Funcţionarul public cu statut special are următoarele drepturi:
    a) dreptul de a-și cunoaște drepturile şi obligaţiile de serviciu;
    b) dreptul de a evolua în carieră în modul şi condiţiile stabilite prin ordinul Ministerului Afacerilor Interne;
    c) dreptul la plăţi salariale şi alte drepturi băneşti stabilite de legislaţia în vigoare;
    d) dreptul la uniformă, la echipament special şi de protecţie, la asistenţă medicală şi psihologică, la proteze, precum şi la medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărîre de Guvern;
    e) dreptul la locuinţă de serviciu în condiţiile legii;
    f) dreptul la concediu de odihnă anual plătit, la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi la concediu neplătit, precum şi la concediile sociale prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă şi convenţiile colective;
    g) dreptul la tratament şi recuperare în condiţiile stabilite de Guvern;
    h) dreptul la recuperarea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu;
    i) dreptul la portul armelor din dotare sau personale în condiţiile legii;
    j) dreptul la asigurarea obligatorie şi protecţie din partea statului conform legii;
    k) dreptul la asistenţa juridică, acordată pe bază de cerere, pentru situaţii care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, conform procedurii stabilite de Ministerul Afacerilor Interne;
    l) dreptul la organizarea şi participarea la întruniri cu caracter profesional şi social, în afara orelor de serviciu;
    m) dreptul la călătorii fără plată în interes de serviciu, potrivit dispoziţiilor prezentei legi;
    n) dreptul la dotare tehnico-materială;
    o) alte drepturi prevăzute de lege.
    Articolul 43. Dreptul la recompensă pentru riscul
                         profesional
    (1) Funcţionarul public cu statut special are dreptul la recompensă pentru riscul profesional ce rezultă din desfăşurarea unor activităţi specifice în mediu electromagnetic cu o intensitate peste valorile admise, cu substanţe inflamabile, explozive, radioactive, în mediu contaminat şi nociv, în condiţii de izolare, de suprasolicitare fizică şi psihică.
    (2) Modul de recompensare pentru riscurile profesionale menţionate la alin. (1) se stabileşte de Guvern.
    Articolul 44. Drepturi politice şi sociale
    (1) Funcţionarii publici cu statut special se pot asocia şi pot constitui asociaţii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-ştiinţific, cultural, religios şi sportiv-recreativ, fără a aduce atingere exercitării atribuţiilor de serviciu.
    (2) Funcţionarii publici cu statut special au dreptul de a întemeia sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor lor legitime, a dreptului la remunerarea corespunzătoare a muncii, a dreptului la protecţie socială şi la măsuri specifice de protecţie a sănătăţii şi securităţii, ţinînd cont de caracterul special al serviciului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Funcţionarii publici cu statut special, indiferent de gradul special sau de funcţia deţinută, au dreptul de a fi aleşi într-o funcţie electivă.
    (4) Odată cu înregistrarea în calitate de candidat, funcţionarul public cu statut special este suspendat din funcţie pentru perioada campaniei electorale.
    (5) În cazul alegerii într-o funcţie electivă, raportul de  serviciu al funcţionarului public cu statut special încetează în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 45. Dreptul la ocrotirea sănătăţii
                         şi la asistenţă medicală
    (1) Funcţionarul public cu statut special beneficiază de asistenţă medicală şi de tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuite în orice instituţie medico-sanitară a Ministerului Afacerilor Interne. Dacă asistenţa medicală nu poate fi asigurată în instituţiile medico-sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne, aceasta se acordă într-o altă instituţie medico-sanitară publică, cu rambursarea cheltuielilor în limita alocațiilor de la bugetul de stat, în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern.
    (2) Funcţionarul public cu statut special este supus, anual, unui examen medical profilactic în instituţiile medico-sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) În caz de necesitate, tratamentul funcţionarului public cu statut special se efectuează peste hotarele Republicii Moldova în condiţiile stabilite de Guvern.
    (4) Funcţionarul public cu statut special care și-a pierdut ori i s-a diminuat capacitatea de muncă în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu beneficiază de tratament gratuit, iar în caz de  necesitate – şi de protezare gratuită în instituţiile medico-sanitare, în condiţiile stabilite de Guvern.
    (5) Funcționarul public cu statut special are dreptul la tratament sanatorial pentru recuperarea sănătății, în modul stabilit de Guvern, în limita alocațiilor de la bugetul de stat.
    (6) Funcţionarul public cu statut special care a contractat traume de categorie medie sau gravă în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu are dreptul la recuperare sanatorială gratuită în modul stabilit de Guvern.
    Articolul 46. Asigurarea cu spaţiu locativ de serviciu
    (1) Ministerul Afacerilor Interne îşi creează fondul locativ de serviciu în modul stabilit de Guvern.
    (2) Dacă funcţionarul public cu statut special şi soţia/soţul acestuia nu deţin în proprietate o locuinţă în localitatea în care activează, acesta are dreptul la spaţiu locativ de serviciu pentru perioada de activitate în localitatea respectivă.
    (3) Spaţiul locativ se repartizează în limita disponibilului, în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    (4) În cazul în care funcţionarului public cu statut special nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare, acesta va primi o indemnizaţie pentru închirierea locuinţei în mărimea şi modul stabilite de Guvern.
    (5) Spaţiul locativ de serviciu repartizat funcţionarului public cu statut special nu poate fi supus privatizării.
    (6) În caz de încetare a raportului de serviciu, funcţionarul public cu statut special este obligat să elibereze spaţiul locativ de serviciu într-un termen de 3 luni, indiferent de durata activității sale în Ministerul Afacerilor Interne.
    (7) În caz de deces al funcţionarului public cu statut special, survenit în legătură cu exercitarea obligaţiilor de serviciu sau ca urmare a unei mutilări (răniri, traume, contuzii), familia celui decedat sau persoanele întreţinute de către acesta își menţin dreptul la spaţiul locativ de serviciu pe o perioadă de 5 ani de la survenirea decesului.
    (8) În caz de încetare a raportului de serviciu conform art. 38 alin. (1) lit. e), ca urmare a unei mutilări (răniri, traume, contuzii) în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarul public cu statut special își menţine dreptul la spaţiul locativ de serviciu pe o perioada de 5 ani de la încetarea raportului.
    Articolul 47. Dreptul la călătorii gratuite
    (1) În vederea exercitării atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public cu statut special are dreptul să călătorească gratuit pe întreg teritoriul ţării, în toate tipurile de transport public urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor).
    (2) Funcţionarul public cu statut special are dreptul la recompensarea cheltuielilor de transport utilizat în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu.
    Articolul 48. Dreptul la transport gratuit
    (1) Dreptul la transport gratuit se asigură pe seama entităţilor Ministerului Afacerilor Interne în următoarele cazuri:
    a) transportul funcţionarului public cu statut special, inclusiv al membrilor familiei sale şi al bunurilor sale personale, în cazul transferului, la iniţiativa angajatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, la o altă entitate şi   într-o altă localitate;
    b) transportul corpului neînsufleţit al funcţionarului public cu statut special decedat în exercițiul funcţiei şi transportul persoanelor care îl însoţesc pe timpul funeraliilor, precum şi, după caz, transportul membrilor familiei acestuia şi al bunurilor lor personale în localitatea în care ei urmează să domicilieze pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Modul de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte de Ministerul Afacerilor Interne.
    Articolul 49. Retribuirea muncii şi dreptul la indemnizaţii
    (1) Retribuirea muncii funcţionarului public cu statut special se efectuează de la bugetul de stat, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) În cazul încetării raportului de serviciu, în temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. b), c), şi e), funcţionarul public cu statut special beneficiază de o indemnizaţie unică, al cărei cuantum variază în funcţie de vechimea calendaristică în organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice după cum urmează:
    a) pînă la 5 ani – în mărime de 3 salarii lunare;
    b) de la 5 la 10 ani – în mărime de 6 salarii lunare;
    c) de la 10 la 15 ani – în mărime de 8 salarii lunare;
    d) de la 15 la 20 de ani – în mărime de 10 salarii lunare;
    e) de la 20 la 25 de ani – în mărime de 14 salarii lunare;
    f) de la 25 la 30 de ani – în mărime de 16 salarii lunare;
    g) de peste 30 de ani – în mărime de 18 salarii lunare.
    (3) Indemnizaţia unică se acordă o singură dată în carieră.
    (4) În cazul încetării în mod repetat a raportului de serviciu cu drept de pensie, indemnizaţia menţionată la alin. (2) se stabileşte astfel încît să excludă valoarea indemnizaţiei primite anterior.
    (5) În cazul în care raportul de serviciu încetează în temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. f), funcţionarul public cu statut special beneficiază de o indemnizaţie în condiţiile stabilite de legislaţia muncii.
    (6) În vechimea calendaristică prevăzută la alin. (2) se include întreaga vechime acumulată în funcţii publice (militare, speciale), în condiţiile prezentei legi.
Secţiunea a 2-a
Obligaţiile funcţionarului public cu statut special
    Articolul 50. Obligaţiile funcţionarului public
                          cu statut special
    Funcţionarul public cu statut special are următoarele obligaţii:
    a) să respecte Constituţia şi legile Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să fie loial instituţiei din care face parte;
    b) să acţioneze cu competenţă, responsabilitate şi devotament pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pentru protejarea şi promovarea valorilor şi intereselor naţionale ale Republicii Moldova, inclusiv  în condiţiile în care viaţa, sănătatea şi bunurile sale sînt ameninţate;
    c) să respecte jurămîntul depus şi normele deontologice;
    d) să fie disciplinat şi vigilent, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să-şi consacre activitatea profesională îndeplinirii competente, integre, corecte şi conştiincioase a atribuţiilor de serviciu;
    e) să respecte principiile, normele şi regulile activităţii profesionale;
    f) să asigure protecţia secretului de stat, a informaţiilor privind datele cu caracter personal de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi a altor informaţii cu acces limitat, a secretului surselor de obţinere a acestora, să păstreze secretul activităţii desfăşurate;
    g) să-şi perfecţioneze în permanenţă pregătirea profesională;
    h) să-și depună declaraţia de avere și interese personale în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
    i) să aibă un comportament integru în activitatea publică şi în viața personală;
    j) să declare cadourile simbolice, cele oferite din politeţe sau primite cu prilejul unor acţiuni de protocol, a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern;
    k) să cunoască şi să întreţină în stare regulamentară tehnica şi mijloacele din dotare, să păstreze şi să administreze eficient patrimoniul ce i-a fost încredinţat pentru uz în activitatea de serviciu;
    l) să demonstreze respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile;
    m) să fie respectuos, cuviincios şi corect în raporturile cu conducătorii, colegii, subalternii;
    n) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;
    o) să informeze şeful ierarhic superior  şi autorităţile competente cu privire  la faptele de corupţie ori de influenţă necorespunzătoare săvîrşite personal sau cele săvîrșite de către alți funcţionari publici cu statut special despre care a luat cunoştinţă;
    p) să dea dovadă de demnitate în calitatea sa de funcţionar public cu statut special;
    q) să asigure, potrivit competenţelor, informarea corectă a cetăţenilor cu privire la informaţiile de utilitate publică şi de interes personal pentru cetățeni;
    r) să informeze neîntîrziat structura de resurse umane a entităţii din care face parte şi autoritatea specializată a Ministerului Afacerilor Interne despre dobîndirea calităţii procesuale de bănuit, învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărîrile penale pronunţate împotriva sa;
    s) să se prezinte la serviciu conform programului de lucru, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu recompensarea timpului lucrat potrivit legislaţiei;
    t) să se prezinte imediat la entitatea în care activează în situaţii de urgenţă sau în cazul unor tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice;
    u) să acţioneze conform legii în cazul instituirii unei stări de asediu ori în caz de mobilizare şi de război.
Secţiunea a 3-a
Restrîngerea unor drepturi şi libertăţi.
Interdicţii şi incompatibilităţi

    Articolul 51. Restrîngerea unor drepturi şi libertăţi
    (1) Restrîngerea unor drepturi şi libertăţi ale funcţionarului public cu statut special vizează:
    a) apartenenţa la partide, formaţiuni sau organizaţii social-politice ori desfăşurarea unor activități de propagandă în favoarea acestora;
    b) organizarea sau participarea la greve;
    c) organizarea şi participarea la întruniri cu caracter politic;
    d) promovarea de opinii sau preferinţe politice în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, la locul de muncă sau în timpul orelor de serviciu;
    e) propagarea vreunei atitudini faţă de religie, aderarea la culte religioase, organizaţii sau alte formaţiuni interzise de lege.
    (2) Funcţionarul public cu statut special nu poate activa într-o funcţie aflată în subordinea nemijlocită a unei rude pe linie dreaptă sau colaterală (părinte, frate, soră, fiu, fiică) ori a unei rude prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate sau soră a soţului/soţiei).
    (3) Restricţia prevăzută la alin. (2) se aplică şi în situaţia în care şeful nemijlocit al funcţionarului public cu statut special exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică cu statut special.
    (4) În termen de 30 de zile calendaristice de la producerea situaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), funcţionarul public cu statut special întreprinde acţiuni în vederea încetării raporturilor de subordonare nemijlocită.
    (5) În cazul în care funcţionarul public cu statut special nu respectă prevederile alin. (4), angajatorul sau persoana împuternicită de către acesta decide transferul funcţionarului într-o funcţie similară sau în una inferioară, care ar exclude o astfel de subordonare. Dacă transferul nu este posibil, angajatorul sau persoana împuternicită de către acesta dispune încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public cu statut special.
    Articolul 52. Interdicţii
    (1) Funcţionarului public cu statut special îi este interzis:
    a) să utilizeze în interes personal sau în alte scopuri decît cele de serviciu mijloace financiare, tehnico-materiale, echipamente speciale informaţionale şi alte bunuri ale statului, precum şi informaţiile de serviciu, puse la dispoziţia sa pentru exercitarea atribuţiilor ori la care are acces în virtutea îndeplinirii acestora;
    b) să abuzeze de calitatea sa oficială şi să compromită, prin activitatea sa privată ori publică, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte;
    c) să aplice forţa fizică, mijloacele speciale sau armele de foc contrar prevederilor legale;
    d) să deţină, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, direct sau prin intermediari, interese de natură să-i afecteze obiectivitatea şi independenţa;
    e) să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, destinate personal lui sau familiei sale;
    f) să redacteze, să imprime ori să difuzeze materiale sau publicaţii cu caracter politic, imoral ori care instigă la indisciplină;
    g) să întreprindă alte acţiuni interzise prin lege.
    (2) Funcţionarul public cu statut special nu are dreptul să prezinte public informaţii şi date obţinute în exercițiul atribuţiilor sale de serviciu. Poate face comentarii referitoare la astfel de informaţii şi date doar dacă prin aceasta nu se încalcă principiul prezumţiei de nevinovăţie, nu se lezează dreptul la imaginea, demnitatea, viaţa intimă, familială ori privată a vreunei persoane şi nu sînt afectate interesele ori securitatea statului.
    Articolul 53. Incompatibilităţi în activitatea
                         funcţionarului public cu statut special
    (1) Funcţionarul public cu statut special nu are dreptul să desfăşoare alte activităţi remunerate:
    a) în cadrul altor autorităţi publice, cu excepţia cazului în care acesta este suspendat din funcție pe perioada respectivă în condiţiile legii;
    b) în funcţii de demnitate publică sau în funcţii din cadrul cabinetului persoanei care exercită o funcţie de demnitate publică, cu excepţia cazului în care acesta este suspendat din funcție pe perioada respectivă în condiţiile legii;
    c) pe bază de contract individual de muncă sau alt contract civil în cadrul unor societăţi comerciale, cooperative, întreprinderi de stat sau municipale, precum şi în cadrul unor organizaţii necomerciale din sectorul privat sau public, a căror activitate este controlată, subordonată sau, în anumite privinţe, este de competenţa autorităţii în care funcționarul este angajat, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie şi de reprezentare a statului în societăţile economice. Modul de cumulare a acestor activităţi cu funcţia publică cu statut special se stabileşte de către Guvern.
    (2) Funcţionarul public cu statut special nu are dreptul să desfăşoare activități de întreprinzător, cu excepţia deținerii calităţii de fondator al unei societăţi comerciale, nici să înlesnească, în virtutea funcţiei sale, activitățile de întreprinzător ale unor persoane fizice sau juridice.
    (3) Funcţionarul public cu statut special nu poate fi reprezentant al unor persoane terţe în autoritatea publică în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea unor acțiuni în legătură cu funcţia pe care o exercită.
    (4) Funcţionarul public cu statut special implicat în una dintre activităţile incompatibile enumerate la alin. (1)–(3) este obligat ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei situaţiei de incompatibilitate, să înceteze activitatea incompatibilă cu funcţia sa ori, după caz, să depună cerere de demisie din funcţia publică cu statut special. Dacă în termenul menţionat funcţionarul nu întreprinde acţiuni în vederea lichidării incompatibilităţii, angajatorul sau persoana împuternicită de către acesta recurge la măsura încetării raportului de serviciu al acestuia.
Capitolul VI
DISCIPLINA  MUNCII
Secţiunea 1
Stimularea funcţionarului public cu statut special
    Articolul 54. Măsuri de stimulare
    (1) Pentru rezultate deosebite în activitate, angajatorul sau persoana împuternicită de către acesta poate acorda funcţionarului public cu statut special următoarele măsuri de stimulare:
    a) ridicarea sancţiunii disciplinare aplicate;
    b) exprimarea de mulţumiri;
    c) expunerea fotografiei sale pe Panoul de onoare;
    d) decernarea unei diplome de merit;
    e) acordarea de premii în bani;
    f) acordarea unor cadouri de preţ;
    g) acordarea unui titlu de onoare, a unei distincţii a Ministerului Afacerilor Interne sau departamentale;
    h) acordarea unui grad special înainte de termen;
    i) premierea cu arme de foc şi inscripționarea acestora cu un text care atestă premierea;
    j) înscrierea numelui său în Cartea de onoare.
    (2) Pentru merite deosebite, ministrul afacerilor interne poate propune spre decorare funcţionarul public cu statut special cu una dintre distincţiile de stat ale Republicii Moldova.
    (3) Funcţionarul public cu statut special aflat sub efectul unei sancţiuni disciplinare poate fi stimulat doar prin ridicarea sancţiunii disciplinare respective.
    (4) Funcţionarul public cu statut special este informat personal despre acordarea măsurii de stimulare în cadrul adunării efectivului entităţii din care face parte.
    (5) După pensionare, funcţionarul public cu statut special poate păstra arma de foc primită ca măsură de stimulare, cu respectarea prevederilor legale.
Secţiunea a 2-a
Răspunderea juridică, abaterile disciplinare
şi sancţionarea acestora
    Articolul 55. Reglementarea disciplinei muncii
    Disciplina muncii este reglementată prin prevederile prezentei legi şi ale altor acte  normative.
    Articolul 56. Răspunderea juridică
    (1) Funcţionarul public cu statut special care încalcă cu vinovăţie competenţele legale şi atribuţiile de serviciu ce îi revin este tras la răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în funcție de gravitatea situaţiei.
    (2) Funcţionarul public cu statut special este absolvit de răspundere dacă provoacă daune sau vătămări unor persoane ca efect al îndeplinirii atribuţiilor sale de serviciu ori în situaţia de intervenţie justificată, în limitele legii, pentru protecţia intereselor statului, a persoanelor, pentru salvarea de vieţi omeneşti, bunuri sau valori.
    Articolul 57. Abaterile disciplinare
    Se consideră abateri disciplinare acţiunile sau inacţiunile funcţionarului public cu statut special, săvîrşite cu vinovăţie, care încalcă prevederile legilor, ale altor acte normative, restrîngerile, regimul de interdicţii şi incompatibilităţi din prezenta lege, cerinţele din fişa postului.
    Articolul 58. Sancţiuni disciplinare
    (1) În funcție de gravitatea faptelor comise şi gradul de vinovăţie, funcţionarului public cu statut special i se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) mustrare aspră;
    d) retrogradare cu un grad special;
    e) retrogradare în funcţie;
    f) concediere din funcţia publică cu statut special.
    (2) Sancţiunile aplicate se iau în vedere la evaluarea performanţelor profesionale, acordarea gradelor speciale, promovare şi recompensare, cu excepţia situaţiei în care efectele lor au fost stinse ori acestea au fost ridicate ca recompensă în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 59. Condiţiile de aplicare a sancţiunilor
                        disciplinare
    (1) Sancţiunile disciplinare se aplică prin ordinul angajatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta.
    (2) Înainte de aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul sau persoana împuternicită de către acesta este obligată să-i ceară funcţionarului public cu statut special o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta şi, după caz, de un reprezentant al salariaţilor.
    (3) Concluziile anchetei de serviciu referitoare la fapta comisă din care rezultă date şi indicii că a fost săvîrşită o infracţiune se remit spre examinare organelor procuraturii.
    (4) Funcţionarul public cu statut special vizat de ancheta de serviciu are dreptul să cunoască integral materialele anchetei, cu respectarea regimului juridic al datelor cu caracter personal şi al informaţiilor atribuite la secretul de stat, de asemenea să solicite şi/sau să prezinte probe în apărarea sa.
    (5) La individualizarea sancţiunii disciplinare se ţine seama de activitatea anterioară a  funcţionarului public cu statut special, de împrejurările în care a fost săvîrşită abaterea disciplinară, de cauzele, gravitatea şi consecinţele acesteia, de gradul de vinovăţie, precum şi de preocuparea pentru înlăturarea consecinţelor faptei comise.
    (6) Pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica mai mult de o sancţiune disciplinară.
    (7) Cadrul general de desfăşurare a anchetei de serviciu, de aplicare, atenuare, agravare şi ridicare a sancţiunilor disciplinare se stabileşte de către Guvern.
    (8) Aplicarea sancţiunii disciplinare nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau civilă, după caz.
    (9) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 30 de zile din momentul constatării abaterii disciplinare.
    (10) Abaterea disciplinară se consideră constatată în momentul aprobării concluziei privind abaterea comisă.
    (11) Ancheta de serviciu se desfăşoară o perioadă de 30 de zile din momentul iniţierii acesteia de către persoana abilitată, cu posibilitatea de a fi suspendată în cazul în care vinovăţia urmează a fi constatată de către alte organe de ocrotire a normelor de drept sau în cazul în care angajatul se află în concediu anual de odihnă, în concediu de studii ori în concediu medical, precum şi în alte împrejurări ce denotă imposibilitatea adoptării unei concluzii definitive în cadrul anchetei de serviciu.
    (12) Pe perioada anchetei de serviciu se interzice promovarea angajatului în funcţie, acordarea acestuia de grade speciale, categorii de calificare şi concedii de odihnă.
    (13) În calitate de conducător al organului ierarhic superior, ministrul afacerilor interne acordă măsuri de stimulare şi aplică sancţiuni disciplinare funcţionarilor publici cu statut special.
    Articolul 60. Termenele în care sancţiunile
                         disciplinare produc efecte
    (1) Termenele în care sancţiunile disciplinare aplicate produc efecte sînt următoarele:
    a) avertismentul – 3 luni;
    b) mustrarea – 6 luni;
    c) mustrarea aspră – 9 luni.
    (2) Efectele sancţiunilor disciplinare de retrogradare în grad special şi în funcţie se consideră stinse din momentul aplicării. 
    (3) Funcţionarul public cu statut special sancţionat cu retrogradarea în funcţie poate fi promovat în funcţie potrivit dispoziţiilor prezentei legi, dar nu mai devreme de 6 luni de la aplicarea sancţiunii disciplinare.
    (4) Ca formă de stimulare, sancţiunea disciplinară poate fi ridicată prin ordinul angajatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta, care a    aplicat-o, dar nu mai devreme de expirarea unei jumătăți din termenul menţionat la alin. (1).
    (5) Funcţionarul public cu statut special este restabilit în gradul special deţinut anterior prin ordinul angajatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta după expirarea termenului de un an de la aplicarea sancţiunii disciplinare de retrogradare cu un grad special.
    Articolul 61. Contestarea sancţiunii disciplinare
    (1) Contestarea sancţiunii disciplinare se face conform legislaţiei în vigoare. 
    (2) În caz de contestare, executarea sancţiunii disciplinare nu se suspendă.
    Articolul 62. Repararea prejudiciului cauzat
                        de funcţionarul public cu statut special
    Funcţionarul public cu statut special nu va plăti despăgubiri pentru prejudiciul cauzat dacă acesta a fost produs în limita expunerii la riscul profesional întemeiat sau în condiţiile stabilite de lege pentru exonerarea de răspundere civilă pentru cauzarea de prejudicii.
Capitolul VII
PROTECŢIA JURIDICĂ ŞI SOCIALĂ
FUNCŢIONARULUI PUBLIC CU STATUT SPECIAL

    Articolul 63. Legitimaţia
    (1) Funcţionarul public cu statut special se identifică cu legitimaţia de serviciu. Tipurile, modelele, eliberarea, evidenţa, retragerea şi distrugerea legitimaţiilor de serviciu se stabilesc de către Ministerul Afacerilor Interne.
    (2) Legitimaţia de serviciu confirmă statutul funcţionarului public cu statut special, inclusiv dreptul de portarmă, muniţii şi mijloace speciale.
    (3) La încetarea raportului de serviciu, precum şi în perioada de suspendare din funcţie, funcţionarul public cu statut special este obligat să predea legitimaţia.
    Articolul 64. Uniforma şi însemnele distinctive
    (1) Funcţionarul public cu statut special este asigurat cu uniformă pe seama bugetului de stat.
    (2) Normele de asigurare cu uniformă se stabilesc de către Guvern. Modelul uniformei şi al însemnelor distinctive ale Ministerului Afacerilor Interne, ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia se aprobă în modul stabilit de lege.
    (3) Regulile de port al uniformei şi însemnelor distinctive, categoriile de funcţionari publici cu statut special pentru care portul uniformei este obligatoriu pe timpul exercitării obligaţiilor de serviciu se stabilesc de Ministerul Afacerilor Interne.
    (4) Se interzice ca uniforma şi însemnele distinctive ale angajaţilor altor autorităţi publice sau ale altor persoane juridice să fie identice ori similare cu cele ale funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    (5) Folosirea ilegală a uniformei şi însemnelor distinctive ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi profanarea acestora, atrage răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (6) Funcţionarul public cu statut special este asigurat cu echipament de protecţie şi de lucru potrivit prevederilor legale.
    Articolul 65. Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea
                         funcţionarului public cu statut special
    (1) În exerciţiul funcţiunii, funcţionarul public cu statut special se supune doar legii şi execută indicaţiile legale ale superiorilor.
    (2) Nicio persoană, în afara cadrului de relaţii ierarhice şi competenţe legale, nu are dreptul să intervină în activitatea profesională a funcţionarului public cu statut special.
    (3) Funcţionarul public cu statut special este persoană inviolabilă. Împiedicarea îndeplinirii obligaţiilor sale de serviciu, atingerea onoarei şi demnităţii sale, opunerea de rezistenţă, ameninţarea, aplicarea violenţei, atentatul la viaţa, la sănătatea, la bunurile sale ori ale membrilor săi de familie atrag răspunderea prevăzută de lege.
    (4) Cerinţele legitime ale funcţionarului public cu statut special sînt executorii. Cerinţele funcţionarului public cu statut special şi acţiunile întreprinse de acesta sînt considerate legitime atîta timp cît organul sau persoana cu funcţie de răspundere învestită cu exercitarea controlului activităţii sale şi legalității acesteia nu stabilește contrariul.
    Articolul 66. Protecţia acordată funcţionarului public
                         cu statut special
    (1) Funcţionarul public cu statut special beneficiază de protecţie faţă de pericolele la care este expus ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.
    (2) Dacă împotriva funcţionarului public cu statut special este pornită o urmărire penală sau o altă acţiune în justiţie în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor sale de serviciu, inclusiv după eliberarea din serviciu, Ministerul Afacerilor Interne îi acordă asistenţă juridică în modul stabilit de minister.
    (3) Funcţionarul public cu statut special se află sub protecţia statului şi a legii. Persoana, onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională ale acestuia sînt ocrotite prin lege.
    (4) Funcţionarul public cu statut special şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie din partea statului împotriva ameninţărilor şi violenţelor la care sînt sau ar putea fi supuşi ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.
    (5) La sesizarea funcţionarului public cu statut special privind ameninţările şi violenţele la care este sau ar putea fi supus personal ori membrii familiei sale ca urmare sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, Ministerul Afacerilor Interne ia sub protecţie funcţionarul în cauză şi pe membrii familiei sale şi întreprinde măsurile necesare pentru înlăturarea pericolului.
    (6) Prejudiciul material cauzat funcţionarului public cu statut special sau membrilor familiei sale, legat de activitatea sa profesională, se repară din bugetul din care acesta este salarizat, urmînd să fie recuperat în mod regresiv din contul celui vinovat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    Articolul 67. Asigurarea de stat obligatorie
    (1) Viaţa, sănătatea şi capacitatea de muncă a funcţionarului public cu statut special sînt supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat.
    (2) Plata indemnizației de asigurare funcţionarului public cu statut special nu se efectuează dacă evenimentul asigurat a survenit ca urmare a săvîrşirii de către funcţionar:
    a) a unei infracţiuni sau contravenţii;
    b) a unei fapte ce reprezintă consecinţa consumului benevol de băuturi alcoolice, droguri sau substanțe toxice;
    c) a suicidului sau a tentativei de suicid, dacă aceste acţiuni nu au fost provocate de o stare patologică sau de acţiuni de determinare la sinucidere;
    d) a altor fapte ce nu au legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.
    (3) În caz de mutilare (rănire, traumă, contuzie) în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarului public cu statut special i se plăteşte o indemnizaţie unică în raport cu gravitatea mutilării, avînd următoarele valori:
    a) mutilare uşoară – 1 salariu lunar;
    b) mutilare medie – 3 salarii lunare;
    c) mutilare gravă – 5 salarii lunare.
    (4) În caz de încetare a raportului de serviciu pe motivul indicat la art. 38 alin. (1) lit. e) ca urmare a unei mutilări (răniri, traume, contuzii) legate de exercitarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarului public cu statut special i se plăteşte o indemnizaţie unică, valoarea căreia se determină prin acordarea pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii de muncă a cîte unui salariu mediu lunar, calculat în ultimele 6 luni anterioare survenirii evenimentului asigurat, conform ultimei funcţii deţinute.
    (5) În caz de apariție a dizabilității funcţionarului public cu statut special în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu sau după încetarea serviciului în Ministerul Afacerilor Interne, însă ca urmare a unei afecţiuni din perioada serviciului, dacă lipseşte temeiul pentru primirea pensiei de vechime în muncă, pînă la restabilirea capacităţii de muncă acestuia i se plăteşte o compensaţie lunară raportată la salariul lunar conform ultimei funcţii deţinute, avînd următoarele valori:
    a) 100% – pentru dizabilitate severă;
    b) 80% – pentru dizabilitate accentuată;
    c) 60% – pentru dizabilitate medie.
    (6) Funcţionarul public cu statut special care primeşte compensaţia prevăzută la alin. (5) nu beneficiază concomitent şi de pensia de dizabilitate.
    (7) În caz de vătămare a sănătăţii sau de contractare a unei boli în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cazul unei boli obişnuite sau a unui accident nelegat de muncă, care au dus la pierderea temporară a capacităţii de muncă, funcţionarul public cu statut special își păstrează drepturile salariale pentru o perioadă de pînă la 180 de zile în cursul unui an calendaristic. Începînd cu a 120-a zi, drepturile salariale se plătesc doar în cazul prelungirii concediului medical cu avizul Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă.
    (8) În caz de deces al funcţionarului public cu statut special, survenit în legătură cu exercitarea nemijlocită a obligaţiilor sale de serviciu ori ca urmare a unei mutilări (răniri, traume, contuzii) survenite în urma exercitării obligaţiilor de serviciu, familia celui decedat sau persoanele întreţinute de către acesta beneficiază de o indemnizaţie unică în valoare de 120 de salarii lunare, conform ultimei funcţii deţinute de cel decedat. Timp de 5 ani din ziua decesului funcționarului public cu statut special, persoanele care s-au aflat la întreţinerea acestuia beneficiază de o indemnizaţie lunară a cărei valoare este egală cu salariul lunar corespunzător ultimei funcţii deţinute de acesta. La încheierea perioadei menționate se stabileşte o pensie în legătură cu pierderea întreţinătorului, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
    Articolul 68. Dreptul la pensie
    Funcţionarul public cu statut special beneficiază de pensie în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII  din  23 iunie 1993.
    Articolul 69. Protecţia socială a membrilor de familie
                        a funcţionarului public cu statut special
    (1) Pentru copiii funcţionarului public cu statut special se asigură locuri în instituţiile preşcolare.
    (2) Copiii funcţionarului public cu statut special decedat sau ai celui care a contractat o dizabilitate în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu sînt înmatriculați, fără probe de concurs, în instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta lege.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII  TRANZITORII  ŞI  FINALE
    Articolul 70. Dispoziţii tranzitorii
    (1) Angajatorul sau persoana împuternicită de către acesta va prelungi, de comun acord cu funcţionarul public cu statut special căruia anterior i-a fost stabilită pensia, raportul de serviciu al acestuia pe o perioadă de maximum 5 ani, dar nu mai mică de 3 luni, din momentul intrării în vigoare a prezentei legi, fără a lua în considerare data la care a fost stabilită pensia.
    (2) Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special care beneficiază de pensie în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, dar care nu cade sub incidenţa prevederilor alin. (1) din prezentul articol, va înceta în temeiul art. 38 alin. (1) lit. c) din prezenta lege.
    (3) Angajatul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care cade sub incidenţa prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului şi continuă să activeze în Ministerul Afacerilor Interne, indiferent de statutul funcţiei deţinute, beneficiază de toate drepturile şi garanţiile prevăzute de prezenta lege pînă în momentul acumulării unei vechimi în serviciu ce oferă dreptul la pensie conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, cu încetarea concomitentă a raportului de serviciu în condiţiile stabilite la art. 38  alin. (1) lit. c) din prezenta lege.
    (4) Studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne se consideră funcţionari publici cu statut special pe o perioadă de 5 ani după intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (5) La intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanelor angajate în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne care, pînă la intrarea în vigoare a Legii cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, au deţinut funcţii poliţieneşti şi continuă să activeze neîntrerupt în funcţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne li se echivalează gradele de calificare deţinute cu gradele speciale după cum urmează:
    a) consilier de stat al Republicii Moldova de clasa
    I – chestor general;
    b) consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a II-a – chestor-şef;
    c) consilier de stat al Republicii Moldova de clasa  a III-a – chestor;
    d) consilier de stat de clasa I – comisar-şef;
    e) consilier de stat de clasa a II-a – comisar principal;
    f) consilier de stat de clasa a III-a – comisar;
    g) consilier de clasa I – inspector principal;
    h) consilier de clasa a II-a – inspector superior;
    i) consilier de clasa a III-a – inspector.
    (6) Prevederile prezentei legi se aplică regimului şi acţiunii sancţiunilor disciplinare aplicate pînă la intrarea în vigoare a acesteia.
    Articolul 71. Echivalarea gradelor militare şi speciale
                         din alte structuri de ocrotire a normelor
                         de drept сu gradele speciale ale
                         funcţionarului public cu statut special
                         din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
    (1) Funcţionarilor publici cu statut special care deţin gradele speciale de ostaş, sergent inferior şi sublocotenent, la intrarea în vigoare a prezentei legi li se acordă, în mod corespunzător, gradele speciale de agent aferente corpului de subofiţeri şi, respectiv, gradele speciale de inspector aferente corpului de ofiţeri, indiferent de nivelul de studii. Vechimea în gradele speciale acordate anterior se calculează conform prevederilor prezentei legi.
    (2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, gradele speciale ale persoanelor care deţin funcţii publice cu statut special în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și al autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia se echivalează, cu menţinerea drepturilor dobîndite anterior, după cum urmează:
    a) general-colonel – chestor general;
    b) general-locotenent – chestor-şef;
    c) general-maior – chestor;
    d) colonel – comisar-şef;
    e) locotenent-colonel – comisar principal;
    f) maior – comisar;
    g) căpitan – inspector principal;
    h) locotenent-major – inspector superior;
    i) locotenent, sublocotenent – inspector;
    j) plutonier adjutant – agent-şef principal;
    k) plutonier-major – agent-şef;
    l) plutonier – agent-şef adjunct;
    m) sergent-major – agent principal;
    n) sergent – agent superior;
    o) sergent-inferior, caporal, soldat – agent.
    (3) În cazul angajaţilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru o perioadă de pînă la 2 ani, denumirea gradelor speciale va fi raportată după cum urmează:
    a) gradele speciale aferente corpului de subofiţeri şi termenele de aflare în gradele respective sînt următoarele:
    – agent / sergent-inferior al serviciului intern – 1 an;
    – agent superior / sergent al serviciului intern – 2 ani;
    – agent principal / sergent-major al serviciului intern – 3 ani;
    – agent-şef adjunct / plutonier al serviciului intern – 4 ani;
    – agent-şef / plutonier-major al serviciului intern – 5 ani;
    – agent-şef principal / plutonier adjutant al serviciului intern;
    b) gradele speciale aferente corpului de ofiţeri şi termenele de aflare în gradele respective sînt următoarele:
    – inspector / locotenent al serviciului intern – 2 ani;
    – inspector superior / locotenent-major al serviciului intern – 3 ani;
    – inspector principal / căpitan al serviciului intern – 3 ani;
    – comisar / maior al serviciului intern – 4 ani;
    – comisar principal / locotenent-colonel al serviciului intern – 5 ani;
    – comisar-şef / colonel al serviciului intern;
    – chestor / general-maior al serviciului intern;
    – chestor-şef / general-locotenent al serviciului intern;
    – chestor general / general-colonel al serviciului intern.
    (4) Prevederile alin. (3) din prezentul articol se aplică în concordanță cu art. 11, 19, 20, 22 şi 23 din prezenta lege.
    Articolul 72. Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 25 mai 2017.
    (2) Guvernul, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu prezenta lege;
    b) va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian  CANDU

    Nr. 288. Chișinău, 16 decembrie 2016.