HGO70/2018
ID intern unic:  373978
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 70
din  22.01.2018
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea
programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 80
    În temeiul art. 59 alin. (5) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din  17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual (se anexează).
    2. Monitorizarea şi coordonarea organizării programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual se pun în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    3. Autoritățile administrației publice centrale și  Camera de Comerț și Industrie, în termen de 2 luni de la publicarea prezentei hotărîri:
    1) vor aduce propriile acte normative în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri;
    2) vor adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                        Monica Babuc
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                              Chiril Gaburici
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                            Svetlana Cebotari

    Nr. 70. Chişinău, 22 ianuarie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.70
din 22 ianuarie 2018


REGULAMENT
cu privire la organizarea programelor de formare
profesională tehnică prin învățămînt dual

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual (în continuare – Regulament) stabilește modul de organizare şi desfăşurare a programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual.
    2. Învăţămîntul dual este o formă alternativă de organizare a învățămîntului profesional tehnic, care presupune instruirea în cadrul unei instituții de învățămînt profesional tehnic și al unui agent economic, cu utilizarea mijloacelor acestora în scopul obținerii de cunoștințe, deprinderi și competențe pentru calificări profesionale de nivel 3 ISCED, 4 ISCED şi 5 ISCED, conform Cadrului Naţional al Calificărilor din Republica Moldova.
    3. Programele de formare profesională tehnică prin învățămînt dual includ 3 componente:
    1) formare generală – dezvoltarea competențelor care asigură succesul/reușita activității profesionale în toate situațiile de manifestare;
    2) formare de profil (teoretică și practică) – acumularea cunoștințelor şi formarea abilităţilor de bază, integrate în competenţe profesionale;
    3) formare opțională – extinderea cunoştinţelor şi dezvoltarea unor aptitudini ale elevilor în domeniul de formare profesională ales sau în alte domenii adiacente.
    4. Învățămîntul dual are următoarele caracteristici specifice:
    1) este organizat la inițiativa agentului economic interesat, în calitate de potenţial angajator, sau a instituției de învățămînt profesional tehnic;
    2) asigură instruirea de profil, sub răspunderea agentului economic, în condiții reale de muncă, cu achitarea lunară a salariului de ucenicie;
    3) asigură participarea agentului economic la procesul de evaluare și certificare a competențelor ucenicului.
    5. În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    agent economic – întreprindere-persoană fizică sau persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, constituită și înregistrată conform legislației în vigoare, care a confirmat interesul de a implementa programe de formare profesională prin învățămînt dual;
    autoritate publică – orice structură organizatorică sau organ, instituite prin lege sau printr-un act administrativ normativ, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public şi care a decis să implementeze programe de formare profesională prin învățămînt dual;
    ucenic în învățămîntul dual – elev care a fost înmatriculat la studii în cadrul unor programe de formare profesională prin învățămînt dual autorizate și acreditate și a încheiat un contract de ucenicie în învățămînt dual cu un agent economic;
    acord de cooperare – act juridic ce reglementează raporturile juridice dintre instituția de învățămînt profesional tehnic și agentul economic în scopul asigurării condițiilor de instruire a ucenicilor la agentul economic în cadrul unui program de formare profesională prin învățămînt dual, întocmit conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament;
    contract de ucenicie în învățămîntul dual (în continuare – contract de ucenicie) – act juridic încheiat în formă scrisă, pe durată determinată, între agentul economic și elev, întocmit conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;
    salariu de ucenicie – recompensă sau cîștig evaluat în bani, achitat ucenicului de către agentul economic în temeiul contractului de ucenicie;
    maistru-instructor în producție – salariat sau întreprinzător-persoană fizică care deține competențe corespunzătoare domeniului și programului de formare profesională și care este responsabil de organizarea, desfășurarea și monitorizarea instruirii de profil a ucenicului în cadrul agentului economic, în baza remunerației oferite de agentul economic;
    maistru-instructor al instituției de învățămînt profesional tehnic – cadru didactic, salariat al instituției de învățămînt profesional tehnic, responsabil de instruirea de profil a elevului în cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic;
    consorțiu – înțelegere încheiată în baza unui acord de parteneriat între instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi/sau centrele de formare profesională, pe de o parte, şi agentul economic, după caz, şi/sau instituţiile penitenciare, pe de altă parte, pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale şi implementarea învăţămîntului dual.
    6. Învăţămîntul dual poate fi desfăşurat în aceleaşi condiţii în cazul în care beneficiar este sectorul public. În acest caz, obligaţiile care îi revin agentului economic vor fi îndeplinite de către autoritatea publică respectivă.
    7. Instituția de învățămînt profesional tehnic și agentul economic au calitatea de loc de formare profesională de profil, principiul dualității bazîndu-se pe cooperarea dintre acestea. Ponderea perioadei de instruire la agentul economic și în instituția de învățămînt profesional tehnic se stabilește în acordul de cooperare, în conformitate cu planul de învățămînt aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Capitolul II
ORGANIZAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DUAL
    8. Procesul de organizare, desfășurare și monitorizare a învățămîntului dual este stabilit de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, prin coordonare cu alte autorități publice centrale de specialitate și cu agentul economic
    9. Atribuțiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sînt următoarele:
    1) coordonarea planului de admitere în învățămîntul dual conform solicitărilor agentului economic și capacităților instituțiilor de învățămînt profesional, în care sînt specificate numărul de locuri (pe meserii/profesii/specialități) necesare pentru următorul an de învățămînt, precum și durata instruirii;
    2) coordonarea curriculumului pentru învățămîntul dual, elaborat în baza standardelor ocupaționale sau a profilurilor ocupaționale pentru meseria/profesia și specialitatea respectivă;
    3) monitorizarea modului de organizare şi desfăşurare a admiterii şi înmatriculării în învățămîntul dual;
    4) finanțarea instruirii în cadrul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic;
    5) stabilirea condițiilor de organizare, precum și monitorizarea desfășurării examenului de calificare în învățămîntul dual.
    10. Activitatea de suport și monitorizare a învățămîntului dual este realizată de Camera de Comerț și Industrie.
    11. Atribuțiile Camerei de Comerț și Industrie sînt următoarele:
    1) organizează, la solicitarea agentului economic, cursuri de formare continuă a maiștrilor-instructori în producție la întreprinderi;
    2) organizează, la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sau a instituției de învățămînt, cursuri de formare continuă a maiștrilor-instructori din instituțiile de învățămînt profesional tehnic și producție antrenați în procesul de instruire a elevilor în învățămîntul dual;
    3) avizează curriculumul la meseria/profesia/specialitatea pentru învățămîntul dual;
    4) instituie Comisia pentru constatarea gradului de conformitate a agentului economic (în continuare – Comisie) necesar pentru desfăşurarea activităţii de formare profesională în învăţămîntul dual;
    5) recomandă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării agenții economici conformi pentru desfășurarea învățămîntului dual;
    6) ține evidența agenților economici care participă la realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual;
    7) deleagă reprezentanți în calitate de membri ai comisiilor de evaluare și calificare în învățămîntul dual;
    8) acordă suport și asistență agenților economici interesați sau implicați în realizarea programelor de formare profesională prin învățămînt dual;
    9) la solicitarea ucenicului/agentului economic, acordă suport și asistență elevilor la încheierea sau desfacerea contractelor de ucenicie;
    10) acordă suport și asistență agenților economici în procesul de înființare a consorțiilor.
    12. Programele de formare profesională tehnică prin învăţămînt dual şi instituţiile de învăţămînt profesional tehnic sînt supuse evaluării externe a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi/sau acreditării de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare sau de către o altă agenţie de evaluare externă a calităţii, înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii (EQAR).
Capitolul III
CONFORMITATEA AGENTULUI ECONOMIC
    13. Învățămîntul dual este organizat în baza acordului de cooperare încheiat între instituţia de învăţămînt profesional tehnic şi agentul economic sau între instituţia de învăţămînt profesional tehnic şi/sau centrele de formare profesională şi agenții economici, după caz, şi/sau instituţiile penitenciare, prin care se stabilesc condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor.
    14. Comisia constată conformitatea agentului economic pentru participarea în procesul de formare profesională în învăţămînt dual.
    15. Comisia, în conformitate cu regulamentul aprobat de către Camera de Comerț și Industrie, constată capacitatea agentului economic de a satisface condițiile pentru organizarea programului de formare profesională prin învățămînt dual și competențele generice și profesionale.
    16. Comisia elaborează și remite Ministerului Educației, Culturii și Cercetării un raport privind conformitatea agentului economic care intenționeză să participe în procesul de formare profesională prin învăţămînt dual.
    17. În cazul în care agentul economic nu întrunește condițiile pentru a asigura instruirea completă conform curriculumului de formare pe module/discipline, acesta se poate asocia în consorții.
Capitolul IV
PROCESUL DE INSTRUIRE ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DUAL
    18. Procesul de instruire în învățămîntul dual se desfășoară în cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic și al agentului economic.
    19. Instruirea în învățămîntul dual se realizează în corespundere cu:
    1) planul-cadru de învățămînt, aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    2) planul de instruire în cadrul agentului economic, elaborat, împreună cu agentul economic și instituția de învățămînt profesional tehnic sau în cadrul consorţiului, conform modelului-tip;
    3) curricula pe module/discipline;
    4) ghidurile metodologice de aplicare a curricula.
    20. Agenda formării profesionale a elevului în cadrul programului de formare profesională prin învățămîntul dual cuprinde descrierea activităților de instruire practică, evaluarea competențelor teoretice și practice realizate, raportul privind instruirea practică.
    21. Timpul necesar pregătirii de profil a elevului în cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic și în cadrul agentului economic este inclus în programul de lucru, conform prevederilor contractului de ucenicie.
    22. Caracterul şi conţinutul lucrărilor, forma de organizare a lucrului se stabilește de către agentul economic conform curriculumului aprobat. Repartizarea ucenicului la locurile de lucru, cu implicarea acestuia la toate procesele tehnice necesare pentru obținerea meseriei/profesiei/specialității/calificării, se efectuează prin ordin (dispoziție) al i agentului economic.
    23. Instruirea elevului în învățămîntul dual se finalizează cu susținerea examenului de calificare, care îi asigură, la promovare, obținerea calificării profesionale.
    24. Condițiile de organizare și de desfășurare a examenului de calificare sînt stabilite de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Secțiunea 1
Învățămîntul dual în cadrul programelor de formare
profesională tehnică secundară (nivelul 3 ISCED)

    25. Învăţămîntul dual în cadrul programelor de formare profesională tehnică secundară (nivelul 3 ISCED) este organizat pentru deținătorii certificatului de studii gimnaziale/certificatului de studii liceale sau medii de cultură generală, cu durata de 1-2 ani, în funcţie de complexitatea meseriei/profesiei.
    26. Timpul de instruire este partajat în raport de 20-30% din durata normativă a programului în instituția de învațamînt și 70-80% în cadrul agentului economic.
    27. Efectivul grupei pentru învățămîntul dual în cadrul programelor de formare profesională tehnică secundară (nivelul 3 ISCED) este stabilit în acordul de cooperare, în conformitate cu numărul solicitărilor pentru instruirea ucenicilor parvenite din partea agenților economici interesați pentru anul respectiv de studii și în functie de specificul programului și condițiilor de producție/capacității agentului economic.
    28. Candidatul la programul de formare profesională tehnică secundară (nivelul 3 ISCED) prin învățămînt dual urmează să întrunească următoarele condiţii:
    1) să aibă vîrsta de 15 ani;
    2) să dețină cel puțin certificatul de studii gimnaziale/certificatul de studii liceale sau medii de cultură generală;
    3) să fie apt din punct de vedere medical pentru cerinţele specifice calificării pentru care se pregăteşte.
    29. Este interzisă încadrarea în programe de formare profesională tehnică secundară (nivelul 3 ISCED) prin învățămînt dual al ucenicilor în vîrstă de pînă la 18 ani pentru funcţiile/lucrările prevăzute în Nomenclatorul lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 541 din 7 iulie 2014 , precum şi în lucrări interzise pentru copii, conform anexei la Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 8 din 12 iulie 2007 „Cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor”.
    30. Absolvenţii programelor autorizate/acreditate de învăţămînt profesional tehnic secundar dual (nivelul 3 ISCED) pot continua studiile în licee cu filieră teoretică şi/sau în programe de formare profesională tehnică postsecundară.
Secțiunea a 2-a
Învățămîntul dual în cadrul programelor de formare profesională
tehnică postsecundară (nivelul 4 ISCED) și postsecundară
nonterțiară (nivelul 5 ISCED)

    31. Învăţămîntul dual în cadrul programelor de formare profesională tehnică postsecundară (nivelul 4 ISCED) este organizat pentru deținătorii certificatului de calificare la specialităţi conexe meseriei iniţiale/certificatului de studii liceale sau studii medii de cultură generală, cu durata de 2 ani.
    32. Învăţămîntul dual în cadrul programelor de formare profesională tehnică postsecundară nonterțiară (nivelul 5 ISCED) este organizat pentru deținătorii diplomei de bacalaureat, cu durata de 2-3 ani.
    33. Efectivul grupei pentru învățămîntul dual în cadrul programelor de formare profesională tehnică postsecundară (nivelul 4 ISCED) și postsecundară nonterțiară (nivelul 5 ISCED) este stabilit prin acordul de cooperare, în conformitate cu numărul solicitărilor pentru instruirea ucenicilor parvenite din partea agentului economic interesat pentru anul respectiv de studii și în functie de specificul programului și condițiilor de producție/capacității agentului economic.
    34. Ponderea perioadei de instruire la agentul economic nu poate fi mai mică de 50 % din durata normativă a programului de studii.
    35. Candidatul la programul de formare profesională tehnică postsecundară (nivelul 4 ISCED) și postsecundară nonterțiară (nivelul 5 ISCED) prin învățămîntul dual trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1) să fi împlinit vîrsta de 18 ani;
    2) să dețină act de studii în conformitate cu nivelul de calificare pentru care optează candidatul;
    3) să fie apt din punct de vedere medical pentru cerinţele specifice calificării pentru care se pregăteşte.
Secțiunea a 3-a
Elevul (ucenicul)
    36. Elevul obține calitatea de ucenic la semnarea contractului de ucenicie cu agentul economic.
    37. În perioada instruirii practice în cadrul agentului economic, ucenicul îndeplinește sarcini în conformitate cu curriculumul coordonat, iar statutul juridic și fiscal al acestuia este asimilat celui de salariat al agentului economic.
    38. Ucenicul se conformează dispozițiilor aplicabile salariaților agentului economic în măsura în care ele nu sînt contrare celor specifice statutului său ori celor specificate în contractul de ucenicie. Ucenicul efectuează doar acele lucrări care corespund scopului formării profesionale şi abilităților lui fizice.
    39. Ucenicului i se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.
    40. Ucenicul beneficiază de concediu plătit în perioada vacanțelor, conform planului-cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În cazul în care perioada vacanțelor depășește durata concediului anual de odihnă, acestuia i se poate acorda un concediu neplătit, conform legislației muncii în vigoare.
    41. În perioada studiilor, elevul beneficiază de:
    1) bursă lunară, conform cadrului normativ în vigoare;
    2) asigurare obligatorie medicală, conform prevederilor legale în vigoare;
    3) asigurare socială în cazurile prevăzute de lege;
    4) salariu de ucenicie achitat de agentul economic, care constituie nu mai puțin de 2/3 din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real;
    5) cazare în căminul instituției de învățămînt profesional tehnic, dacă aceasta dispune de cămin.
    42. Dacă elevul nu a promovat examenul de calificare, acesta este în drept să se prezinte la o nouă sesiune organizată de instituția de învățămînt profesional tehnic. Agentul economic este în drept să prelungească contractul de ucenicie pentru perioada susținerii repetate a examenului de calificare. Termenele de desfășurare a examenului de calificare repetat și componența comisiei de calificare se stabilesc de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Secțiunea a 4-a
Agentul economic
    43. Agentul economic este partener al instituției de învațămînt la organizarea programului de formare profesională tehnică prin învățămînt dual, dar reprezintă un loc distinct de instruire, unde se asigură dezvoltarea abilităților practice și competențe profesionale specifice activității agentului economic.
    44. Agentul economic:
    1) oferă instruirea de profil a ucenicilor pentru a asigura atingerea obiectivelor formării profesionale şi obținerea competențelor necesare meseriei/profesiei/specialității;
    2) respectă planul de instruire la agentul economic şi asigură toate condițiile pentru ca obiectivul procesului de formare profesională să fie atins în perioada stabilită de părți;
    3) numește o persoană calificată pentru a exercita funcția de maistru-instructor în producție;
    4) pune la dispoziția ucenicilor, în mod gratuit, toate materialele necesare pentru instruirea practică, în special unelte şi materiale consumabile;
    5) asigură respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, precum și respectarea prevederilor aplicabile ale legislației muncii;
    6) asigură ucenicilor, după posibilitate, cazare, transport și hrană, cu titlu gratuit;
    7) informează instituția de învățămînt profesional tehnic despre evoluția și modul de realizare a programului de instruire practică a ucenicului;
    8) asigură, la solicitarea instituției de învățămînt, accesul reprezentaților acesteia la locul de instruire a ucenicului;
    9) prezintă, la solicitarea Camerei de Comerț și Industrie, un raport cu referire la ucenicii care realizează instruirea la agentul economic respectiv.
Secțiunea a 5-a
Instituția de învățămînt profesional tehnic
    45. Instituția de învățămînt profesional tehnic asigură elevilor instruirea teoretică necesară pentru exercitarea profesiei/meseriei/specilității, precum și instruirea generală și opțională în conformitate cu experiența şi cunoștințele acumulate pe parcursul programului de formare profesională prin învățămînt dual.
    46. Instituția de învățămînt profesional tehnic este responsabilă de formarea profesională a elevilor în cadrul programelor de formare profesională prin învățămînt dual și poate să delege agenților economici drepturi ce țin de formarea profesională a elevilor în învățămîntul profesional tehnic prin acordul de cooperare.
    47. Instruirea în cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic poate fi diferențiată în funcție de nivelul anterior de calificare al elevilor. Durata de instruire poate varia în funcție de conținuturile şi cerințele programului de formare profesională prin învățămînt dual.
    48. Instituția de învățămînt profesional tehnic ține evidența elevilor înscriși la programele de formare profesională prin învățămînt dual, a contractelor de ucenicie încheiate între elevi și agenții economici, a acordurilor de colaborare încheiate cu agenții economici.
Secțiunea a 6-a
Maistrul-instructor al instituției de învățămînt profesional tehnic
    49. Maistrul-instructor al instituției de învățămînt profesional tehnic asigură organizarea, desfășurarea și monitorizarea activității de instruire de profil a elevului în cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic.
    50. Maistrul-instructor al instituției de învățămînt colaborează cu maistrul-instructor în producție în vederea coordonării și monitorizării procesului de instruire de profil a ucenicului la agentul economic.
    51. Maistrul-instructor al instituției de învățămînt are următoarele sarcini:
    1) participă la elaborarea curriculumului și a planului de instruire de profil la agentul economic;
    2) asigură procesul de instruire practică cu materiale didactice, planuri şi programe de studii, fişe tehnologice, manuale şi, după caz, echipament tehnic puse la dispoziție de către instituția de învățămînt profesional tehnic și agentul economic;
    3) oferă suport metodologic elevilor în procesul de completare a agendei formării profesionale a elevului în cadrul programului de formare profesională prin învățămînt dual;
    4) asigură evidenţa şi controlul situaţiei şcolare, a frecvenței/prezenței la ore a elevilor;
    5) participă la elaborarea temelor şi subiectelor pentru probele de evaluare;
    6) efectuează vizite de monitorizare a activității ucenicilor la agentul economic, pentru a evalua modul de desfășurare a activităților practice;
    7) analizează corectitudinea completării agendei formării profesionale a elevului în cadrul programului de formare profesională prin învățămînt dual și face înscrierile necesare;
    8) participă la evaluarea competențelor elevilor obținute în rezultatul instruirii practice.
Secțiunea a 7-a
Maistrul-instructor în producție
    52. Maistrul-instructor în producție are următoarele sarcini:
    1) participă, în comun cu instituția de învățămînt profesional tehnic, la elaborarea curriculumului și a planului de instruire practică la agentul economic (ucenicie), precum și a altor documente educaționale;
    2) ghidează ucenicul în activitatea sa de formare profesională la agentul economic, inclusiv prin asigurarea procesului de instruire practică cu materiale didactice, fişe tehnologice, manuale şi echipament tehnic, puse la dispoziție de către instituția de învățămînt și, după caz, de agentul economic;
    3) monitorizează implementarea planului de instruire practică la agentul economic;
    4) participă, la finalizarea programelor de formare profesională prin învățămînt dual, la elaborarea subiectelor pentru probele practice în cadrul examenului de calificare;
    5) asigură instruirea ucenicilor în materie de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008.
    53. În cadrul unui program de formare profesională prin învățămînt dual, numărul maxim de ucenici îndrumați concomitent de către un maistru-instructor în producție nu va depăși 15 ucenici.
    54. Agentul economic contractează cel puțin un maistru-instructor în producție pentru asigurarea instruirii calitative a ucenicilor.
    55 . Numărul necesar de maiştri-instructori în producție se determină în funcție de numărul de ucenici, diversitatea meseriilor/profesiilor/specialităților la care se face instruirea, specificul planurilor de învățămînt și de structura internă a agentului economic.
    56. În cazul în care agentul economic nu dispune de suficiente resurse pentru a angaja un maistru-instructor în producție, agentul economic poate solicita suportul Camerei de Comerț și Industrie în vederea identificării acestuia.
    57. În cazul în care programul de formare profesională prin învățămînt dual se efectuează prin consorțiu, salarizarea maistrului-instructor în producție se efectuează de fiecare agent economic în parte, în funcție de numărul de ore lucrate.
    58. Persoanele care activează în calitate de maiștri-instructori în producție și nu au beneficiat de o formare profesională psihopedagogică urmează un program de formare profesională continuă a maiştrilor-instructori în producție autorizat să funcţioneze provizoriu şi/sau acreditat.
    59. Procesul de formare și certificare a maiștrilor-instructori în producție se desfășoară conform regulamentului aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Capitolul V
ACORDUL DE COOPERARE
    60. Acordul de cooperare stabilește:
    1) drepturile și obligațiile instituției de învățămînt profesional tehnic, ale agenților economici conformi, ale maistrului-instructor al instituției de învățămînt profesional tehnic și ale maistrului-instructor în producție, în scopul asigurării condițiilor de instruire a ucenicilor;
    2) modul de elaborare și monitorizare a planului/planurilor de învățămînt și conținuturile specifice activităților de ucenicie;
    3) repartizarea orelor teoretice și practice, locul de desfășurare a instruirii teoretice și practice;
    4) numărul de locuri alocate pentru instruire pe meserii/profesii/specialități;
    5) răspunderea părților privind asigurarea calității desfășurării programului de formare profesională prin învățămîntul dual;
    6) condiţiile de reziliere a acordului de cooperare.
    61. Acordul de cooperare se încheie în formă scrisă, în 2 exemplare originale, cîte unul pentru fiecare parte, ambele avînd aceeași putere juridică.
    62. Atribuțiile instituției de învăţămînt profesional tehnic ca parte a acordului de cooperare sînt următoarele:
    1) solicită să se acorde instituției numărul de locuri pentru programul de formare profesională prin învățămînt dual conform numărului de locuri coordonat cu agentul economic;
    2) stabilește, în parteneriat cu agentul economic, modul de desfășurare a probelor de aptitudini din cadrul concursului de admitere la programele de formare profesională tehnică;
    3) elaborează, în comun cu agentul economic, planul de învățămînt pentru meseria/profesia/specialitatea respectivă;
    4) organizează și desfășoară examenul de calificare în învățămîntul dual;
    5) achită bursa de studii lunare elevilor în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar”;
    6) consiliază și îndrumă profesional elevul;
    7) asigură cu cadre didactice și maiștri-instructori calificați în domeniul de specialitate al programului de formare profesională prin învățămînt dual;
    8) monitorizează frecvența elevilor la instruirea în cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic, precum și informează agentul economic cu privire la nerespectarea frecvenței;
    9) asigură instruirea elevilor în cazul în care aceasta nu se poate efectua la agentul economic, în conformitate cu curriculumul aprobat.
    63. Atribuțiile agentului economic ca parte a acordului de cooperare sînt următoarele:
    1) încadrează ucenicii în activităţi de producție, în corespundere cu specificul meseriei/profesiei/specialității, prin ordin (dispoziţie) al conducătorului agentului economic şi ține evidenţa lucrului îndeplinit;
    2) realizează, la începutul instruirii, instructajul referitor la specificul lucrului, respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, de securitate antiincendiară, a cerinţelor sanitaro-igienice, a instrucţiunilor de securitate și sănătate în muncă, la gestionarea resurselor și protecției mediului, precum și la realizarea acestora;
    3) desemnează maistrul/maiștrii-instructori în producție;
    4) familiarizează ucenicii cu tehnologiile utilizate în procesul de instruire;
    5) achită lunar salariul de ucenicie, în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie, dar nu mai puțin de 2/3 din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real;
    6) asigură condițiile necesare pentru ca maistrul-instructor în producție să-şi îndeplinească corespunzător sarcinile;
    7) participă la examenul de calificare în învățămîntul dual prin delegarea a cel puțin unui reprezentant pentru participare la examinare și calificare în învățămîntul dual.
    64. Acordul de cooperare poate include și alte drepturi și obligații ale instituției de învățămînt profesional tehnic și ale agentului economic care nu contravin legislației în vigoare.
Capitolul VI
CONTRACTUL DE UCENICIE
    65. Contractul de ucenicie stabilește condiţiile de instruire în cadrul programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual, drepturile şi obligaţiile părţilor, mărimea și modalitatea de achitare a salariului de ucenicie (anexa nr. 2 la prezentul Regulament).
    66. Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în 2 exemplare originale, cîte unul pentru fiecare parte, ambele avînd aceeași putere juridică, din care o copie a acestuia se prezintă instituției de învățămînt profesional tehnic. Contractul de ucenicie poate fi încheiat de către ucenic sau de către reprezentantul legal al acestuia.
    67. Prin contractul de ucenicie, ucenicul se obligă să urmeze pregătirea profesională, respectînd regulamentul intern al agentului economic, iar acesta se obligă să asigure ucenicului condiţiile necesare formării profesionale, precum și plata salariului de ucenicie.
    68. În contractul de ucenicie se va indica maistrul-instructor în producție, numit de conducătorul agentului economic sub a cărui coordonare directă se realizează programul de formare profesională prin învățămînt dual.
    69. Raporturilor ce decurg din contractul de ucenicie li se aplică legislația muncii și legislația privind securitatea și sănătatea în muncă, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului Regulament.
    70. Contractul de ucenicie se încheie pentru o perioadă determinată (de 1-3 ani), în funcție de prevederile planului de învățămînt aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, și intră în vigoare la data semnării.
    71. Încheierea, executarea și încetarea contractului de ucenicie se realizează în condițiile prezentului Regulament.
    72. Contractul de ucenicie prevede următoarele drepturi ale ucenicului:
    1) să beneficieze de pregătirea profesională, conform prevederilor curriculumului, în scopul obținerii competențelor profesionale specifice calificării;
    2) să beneficieze de repaus zilnic şi săptămînal;
    3) să beneficieze de egalitate de șanse şi de tratament;
    4) să i se respecte demnitatea în muncă;
    5) să i se asigure securitatea şi sănătatea în muncă;
    6) să aibă acces la formare profesională suplimentară;
    7) să beneficieze de servicii de consiliere, orientare și informare profesională;
    8) să fie evaluat în vederea obţinerii certificatului de calificare/diplomei de studii profesionale;
    9) să participe la crearea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de lucru;
    10) să beneficieze de protecție în cazul lichidării agentului economic, prin garantarea dreptului la continuarea studiilor;
    11) să beneficieze de dreptul la libera asociere în sindicate, pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale legitime.
    73. Contractul de ucenicie prevede următoarele obligații ale ucenicului:
    1) să frecventeze orele de instruire practică în cadrul agentului economic;
    2) să respecte indicaţiile maistrului-instructor în producție, precum și pe cele ale maistrului-instructor al instituției de învățămînt profesional tehnic;
    3) să realizeze sarcinile de muncă și să urmeze programul de instruire stabilit prin agenda formării profesionale a elevului în cadrul programului de formare profesională în învățămîntul dual și/sau, după caz, să îndeplinească atribuţiile ce îi revin;
    4) să respecte disciplina muncii;
    5) să respecte regulamentul de ordine internă al agentului economic;
    6) să manifeste loialitate față de agentul economic în executarea sarcinilor ce îi revin;
    7) să respecte cerințele de securitate şi sănătate în muncă la agentul economic;
    8) să respecte secretul comercial;
    9) să păstreze integritatea materialelor didactice, a fişelor tehnologice, a manualelor, a echipamentului tehnic, a utilajului, precum și a altor bunuri ale agentului economic puse la dispoziția ucenicului în cadrul instruirii.
    74. Contractul de ucenicie prevede următoarele drepturi ale agentului economic:
    1) să stabilească sarcinile corespunzătoare pentru fiecare ucenic, în condiţiile programului de instruire stabilit în fișa de formare;
    2) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva legalităţii acestora;
    3) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către ucenic;
    4) să constate săvîrșirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit legii şi regulamentului intern.
    75. Contractul de ucenicie în învățămîntul dual prevede următoarele obligații pentru agentul economic:
    1) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru instruirea ucenicului;
    2) să achite ucenicului salariul de ucenicie;
    3) să asigure condiţiile necesare pentru ca maistrul-instructor în producție să-şi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte instruirea ucenicului;
    4) să informeze ucenicul cu privire la condiţiile de lucru, măsurile de securitate și sănătate în muncă, inclusiv prevederile regulamentului intern;
    5) să participe, împreună cu instituția de învățămînt profesional tehnic, la soluționarea situațiilor de conflict și să identifice cea mai adecvată soluție pentru remedierea situațiilor respective;
    6) să informeze, la cerere, instituția de învățămînt profesional tehnic despre evoluția și modul de realizare a programului de formare profesională prin învățămînt dual;
    7) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului;
    8) să asigure accesul gratuit al ucenicului la servicii medicale, inclusiv la efectuarea examenului medical periodic;
    9) să asigure ucenicului continuarea formării profesionale în cazul în care activitatea maistrului-instructor în producție se suspendă sau încetează;
    10) să nu îl antreneze pe elev în prestarea unor activități ce nu au legătură cu calificarea pentru care se pregăteşte;
    11) să nu împiedice frecventarea de către elev a cursurilor la instituția de învățămînt profesional tehnic;
    12) să elibereze ucenicului, la cerere, o referință privind instruirea în cadrul programului de formare profesională prin învățămînt dual;
    13) să participe la examenul de calificare de la finalizarea programului de formare profesională prin învățămînt dual prin delegarea a cel puțin unui reprezentant în calitate de membru al comisiei de calificare în învățămîntul dual.
    76. Contractul de ucenicie poate include și alte drepturi și obligații ale ucenicului și ale agentului economic care nu contravin legislației în vigoare.
    77. Contractul de ucenicie poate înceta:
    1) în circumstanțe ce nu depind de voinţa părţilor (pct. 80);
    2) prin acordul scris al părţilor (pct. 81);
    3) la iniţiativa uneia dintre părţi (pct. 82).
    78. În toate cazurile menţionate la pct. 77, ziua încetării contractului de ucenicie se consideră ultima zi de activitate la agentul economic.
    79. Contractul de ucenicie încetează în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) agentului economic, care se aduce la cunoştinţa ucenicului contra semnătură. Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) agentului economic cu privire la încetarea contractului de ucenicie trebuie să conţină referire la punctul şi subpunctul corespunzător din prezentul Regulament.
    80. Contractul de ucenicie încetează în circumstanțe ce nu depind de voinţa părţilor în caz de:
    1) deces al ucenicului, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărîre defintivă/irevocabilă a instanţei de judecată;
    2) constatare a nulităţii contractului de ucenicie prin hotărîre a instanţei de judecată – de la data rămînerii definitive a hotărîrii respective;
    3) retragere, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei) de activitate a agentului economic – de la data retragerii acesteia;
    4) aplicare a pedepsei penale ucenicului, prin hotărîre a instanţei de judecată, care exclude posibilitatea de a continua munca în cadrul agentului economic – de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti;
    5) expirare a termenului contractului;
    6) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude posibilitatea continuării raporturilor de ucenicie.
    81. Contractul de ucenicie poate înceta, în orice moment, prin acordul scris al părţilor.
    82. Contractul de ucenicie încetează la inițiativa agentului economic, cu anunțarea prealabilă a ucenicului și instituției de învățămînt profesional tehnic despre acest fapt, în următoarele cazuri:
    1) lichidarea agentului economic;
    2) reducerea numărului sau statului de personal din cadrul agentului economic;
    3) constatarea faptului că ucenicul nu poate presta munca încredințată din cauza stării de sănătate, confirmată prin certificatul medical;
    4) săvîrșirea unei sustrageri (inclusiv în proporţii mici) din patrimoniul agentului economic, stabilite prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată sau a organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor contravenționale;
    5) refuzul ucenicului de a continua munca în legătură cu schimbarea proprietarului agentului economic sau reorganizarea acestuia, precum şi a transferării agentului economic în subordinea unui alt organ;
    6) abandonul de către ucenic al studiilor în instituția de învățămînt profesional tehnic;
    7) aplicarea drepturilor ce derivă din statutul de elev;
    8) încălcarea disciplinei de muncă şi securităţii tehnice, confirmată de către maistrul-instructor în producție.
    83. În cazul încetării contractului de ucenicie în legătură cu lichidarea agentului ori reducerea numărului sau statului de personal din cadrul acestuia, agentul economic emite, cu 2 luni înainte, un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) cu privire la preavizarea, contra semnătură, a ucenicului și informarea instituției de învățămînt profesional tehnic.
Capitolul VII
FINANȚAREA PROGRAMELOR DE FORMARE
PROFESIONALĂ TEHNICĂ PRIN ÎNVĂȚĂMÎNT DUAL

(ÎN SISTEM DUAL)
    84. Finanțarea învățămîntului dual este asigurată din bugetul de stat sau din alte surse legal constituite, pentru componentele de formare profesională ce îi revin instituției de învățămînt profesional tehnic, și din sursele agentului economic sau din alte surse legal constituite, pentru componentele de formare profesională ce îi revin agentului economic.
    85. Instituția de învățămînt profesional tehnic, în baza surselor de finanțare oferite în conformitate cu prevederile Codului educației al Republicii Moldova, achită ucenicului bursa lunară și îi asigură condițiile necesare pentru formarea sa profesională (utilaje, echipamente, instruirea și supravegherea de către maistrul instructor al instituției de învățămînt profesional tehnic, cazare în cămin etc.), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    86. Cheltuielile agentului economic legate de organizarea și realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual sînt deductibile din punct de vedere fiscal, în condițiile prevăzute de lege.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIȚII SPECIALE
    87. Instituțiile de învățămînt profesional tehnic/agenții economici sînt în drept de a elabora propriile regulamente de organizare și realizare a programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    88. În cazul în care programele de formare profesională tehnică prin învățămînt dual se desfăşoară în cadrul instituţiilor penitenciare, contractele de ucenicie vor fi încheiate cu respectarea prevederilor Codului de executare al Republicii Moldova referitoare la antrenarea deţinuţilor la munci şi activităţi de instruire şi urmează a fi avizate şi de conducătorul instituţiei penitenciare participante.

    anexa nr.1

    anexa nr.2