OMFC13/2018
ID intern unic:  374020
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 13
din  19.01.2018
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158
din 22 decembrie 2017 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă
a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al
Ministerului Finanţelor în anul 2018”
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 97     Data intrarii in vigoare : 19.01.2018
    În scopul ajustării Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările întroduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începând cu anul 2018.
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.158 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 451-463/2304) se operează următoarele modificări şi completări.

    1. În Capitolul 3 „Principalele modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2018”:
    1.1. Punctul 3.2 se completează cu o liniuță nouă care va avea următorul conținut:
    “ - cod ECO 143117 – Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței, care se va vira în bugetul de stat la codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000.
    2. În Capitolul 4 „Încasările la bugetul de stat”, după punctul 4.7 se introduce punctul 4.71 cu următorul conținut:
    -”4.71. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (cod ECO 114632), calculată de către Autoritatea Națională Transporturi Auto se va vira la codul IBAN: MD80TRGAAA11463201000000; IBAN:
    - La punctul 4.17, sintagma „codul IBAN: MD73TRPAAA114640A15473AC” se substituie cu sintagma „codul IBAN: MD30TRPAAA114640A15473AA
    - La punctul 4.18, sintagmele „codul IBAN: MD27TRPAAA142241A15331AA” și „codul IBAN MD86TRPAAA142242A15331AAse substituie cu sintagmele: „codul IBAN: MD74TRPAAA142241A15625AA” și  „codul IBAN MD36TRPAAA142242A15625AA”.
    3. În Capitolul 5 „Achitarea drepturilor de export-import și a altor plăți administrate de organele vamale”, din punctul 5.2 se exclude litera c).
    4. În Capitolul 6 „ Încasările la bugetele locale”, punctul 6.11 se exclude.
    5. Anexa nr.1 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat”:
    5.1.Se modifică următoarele poziții:

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

 
 
114632²
 
 
SV

Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze administrative şi penale

143420
SFS

și se expun în următoarea redacție:

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

 
 
114632
 
 
MF*

Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze contravenționale şi penale

 
143420
SFS

    5.2. Anexa se completează cu următoarea poziție:
Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței
143117
SFS
    6. În Anexa nr.2 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chișinău și Bălți, bugetului central al UTA Găgăuzia și bugetelor locale”, se exclude poziția:

Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier

143220
SFS
    7. Anexa nr.4 „Codurile IBAN pentru virarea amenzilor pentru încălcarea traficului rutier”, se exclude.   
    8. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                               Octavian ARMAȘU

    Nr. 13. Chişinău, 19 ianuarie 2018.