*LPC123/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  374055
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 123
din  07.07.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 19.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 252     art Nr : 410     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 92:
    în denumirea articolului, cuvintele „impozitele reţinute” se substituie cu textul „impozitele, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la sursa de plată”;
    la alineatul (2), textul „Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată” se substituie cu textul „Dările de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”.
    2. Articolul 129:
    punctul 9), după cuvîntul „taxelor,” se introduce textul „primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii,”;
    la punctul 91), după textul „primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,” se introduce textul „contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii,”.
    3. La articolul 187:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii”;
    la alineatul (2), cuvintele „şi taxele” se substituie cu textul „ , taxele, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii”;
    la alineatul (3), literele d), f) şi h) vor avea următorul cuprins:
    „d) tipul impozitului, al taxei, al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;”
    „f) cota impozitului, a taxei, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;”
    „h) suma impozitului, a taxei, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;”.
    Art. II. – Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6:
    la alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) informaţiei actualizate şi prezentate de angajator în darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor;”
    la alineatul (5):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) radierii de către instituţia abilitată, indicată la art. 4 alin. (9), a persoanei asigurate din lista de evidenţă nominală;”
    alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) încetării raporturilor de muncă;”.
    2. La articolul 10 alineatul (2):
    literele d) și e) vor avea următorul cuprins:
    „d) să prezinte asigurătorului, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, prin intermediul instituţiilor abilitate, indicate la art. 4 alin. (9), listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, conform modelului stabilit de asigurător, precum şi modificările survenite în acestea, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările;
    e) să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune;”
    litera f) se abrogă.
    3. La articolul 12 alineatul (2), litera f) se abrogă.
    Art. III. – Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la noţiunea „declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”, textul „structurii teritoriale a Casei Naţionale conform modelului stabilit de către Casa Naţională” se substituie cu textul „Serviciului Fiscal de Stat conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor”;
    la noţiunea „declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor”, cuvintele „structurii teritoriale a Casei Naţionale” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. Articolul 5:
    alineatul (1):
    la litera b), după cuvintele „executori judecătoreşti” se introduc cuvintele „ , administratori autorizați”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) declarația corectată – în modul stabilit la art. 188 din Codul fiscal.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Declarațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se depun la Serviciul Fiscal de Stat.
    Declarațiile se consideră recepționate dacă plătitorul de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă dovezi: un exemplar de declarație cu mențiunea Serviciului Fiscal de Stat, o recipisă electronică de confirmare a acceptării declarației în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
    Instrucțiunile privind modul de întocmire și de prezentare a declarațiilor se aprobă de Ministerul Finanțelor.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Serviciul Fiscal de Stat prezintă Casei Naționale informația privind relațiile de muncă și venitul asigurat și informația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în baza acordului încheiat între Casa Națională și Serviciul Fiscal de Stat.”
    3. Articolul 56 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Sumele plătite necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale ca urmare a prezentării, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. c), a declarațiilor corectate se recuperează de la angajator.”
    Art. IV. – Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 noţiunea „alte recompense”, textul „anexa nr. 3” se substituie cu textul „art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal”.
    2. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă.
    3. Articolul 23 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una dintre categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2, care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul respectiv nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuție procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă.
    (4) Persoanele fizice care, concomitent, fac parte din categoriile de persoane neangajate, asigurate de Guvern, indicate la art. 4 alin. (4) lit. i) și j) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, prevăzute la pct. 1 lit. a), b) și d) din anexa nr. 2 la prezenta lege, nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, de asemenea nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă.”
    4. La articolul 26:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 şi 3 din anexa nr. 1, care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă lunar Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor.”
    la alineatul (11), cuvintele „Raportul menționat” se substituie cu cuvintele „Darea de seamă menționată”.
    5. Articolul 27 se abrogă.
    6. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
    „Art. 31. – Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare şi achitare, neachitarea, achitarea incompletă sau cu întîrziere a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală atrag răspunderea persoanelor fizice, inclusiv a celor care au calitatea de angajator, și a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi în conformitate cu Codul contravenţional şi Codul penal.”
    7. Anexa nr. 2 punctul 1:
    la litera a), cuvintele „ , cu excepţia proprietarilor cu dizabilităţi sau pensionari” se exclud;
    la litera b), cuvintele „ , cu excepţia pensionarilor sau persoanelor cu dizabilităţi” se exclud;
    la litera d), cuvintele „ , cu excepţia titularilor pensionari sau cu dizabilităţi” se exclud.
    8. Anexa nr. 3 se abrogă.
    Art. V. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    2. La articolul 57 alineatul (1), litera b) se abrogă.
    3. Articolul 66 se abrogă.
    4. La articolul 85 alineatul (3), cuvintele „carnetul de muncă şi alte documente” se substituie cu cuvîntul „documentele”.
    5. La articolul 148 alineatul (2), litera e) se abrogă.
    6. Articolul 151 se abrogă.
    7. La articolul 204 alineatul (2), textul „ , se aduc la cunoștința colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul de muncă al salariatului” se substituie cu textul „și se aduc la cunoștință colectivului de muncă”.
    8. La articolul 289, alineatul (2) se abrogă.
    9. La articolul 326 alineatul (2), textul „Perfectarea carnetului de muncă al salariatului respectiv și înscrierile în el se fac de către secretarul consiliului local.” se exclude.
    10. La articolul 330 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    11. La articolul 354, litera g) se abrogă.
    Art. VI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 266:
    la alineatul (4), textul „ , a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, precum şi a modificărilor survenite în liste,” se exclude;
    alineatul (7) se abrogă.
    2. La articolul 413 alineatul (1), textul „alin. (2), (4)–(7)” se substituie cu textul „alin. (2), (4)–(6)”.
    Art. VII. – Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 751:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , pe un termen de 7 ani, fără posibilitatea reînnoirii mandatului”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Personalul Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor este constituit şi din personal de specialitate ce cade sub incidenţa Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, din personal tehnic de deservire şi alţi salariaţi angajaţi pe bază de contract individual de muncă ce cad sub incidenţa prevederilor legislaţiei muncii.”
    2. La articolul 79, alineatul (41) va avea următorul cuprins:
    „(41) Consilierii îşi desfăşoară activitatea în complete formate din trei membri. Pentru buna funcționare a acestora, fiecărui complet îi va fi repartizat, din cadrul subdiviziunilor corespunzătoare ale Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, cel puțin un jurist și un consultant responsabil de lucrările de secretariat.”
    Art. VIII. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2018, cu excepția art. V, care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2019, și a art. VII, care intră în vigoare la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în termen de 3 luni, vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) Carnetele de muncă eliberate pînă la data de 1 ianuarie 2019 rămîn opozabile terţilor, în condiţiile stabilite de legislaţia aplicabilă, pînă la data de 1 ianuarie 2019.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                 Andrian CANDU

    Nr. 123. Chișinău, 7 iulie 2017.