*HGO452/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  374058
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 452
din  20.06.2017
cu privire la aprobarea Programului
privind repartizarea mijloacelor fondului rutier
pentru drumurile publice naționale pe anul 2017
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 536
    În conformitate cu prevederile art.1 alin. (21)  din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 753), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2017 (se anexează).
    2. Finanțarea lucrărilor preconizate în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2017 se va efectua din contul mijloacelor fondului rutier, pe măsura acumulării lor, conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996.
    3. Achizițiile necesare pentru realizarea Programului nominalizat se vor efectua conform prevederilor legale.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 452. Chişinău, 20 iunie 2017.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.452

din 20 iunie 2017
PROGRAMUL

privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice

naționale pe anul 2017 

    Cheltuieli totale: 1 079 724 mii lei, inclusiv:

    I. Lucrări de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice naționale, în volum de 1 079 724 mii lei, conform tabelului

Nr.
crt.

Articolul de cheltuieli

Volumul de lucrări 

(mii lei)
 1
2
3

 
Total
1 079 724

1.
Întreţinerea drumurilor – total
477 760

1.1.
inclusiv:

întreţinerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea părţii carosabile cu adaos de material, întreţinerea terasamentului şi sistemelor de evacuare a apelor, întreţinerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundaţii, cu spălarea terasamentului şi distrugerea podurilor, alunecări de teren etc.)

216 753

   1.2.

întreţinerea periodică și reparații curente – total 

96 807

inclusiv:
1.2.1. drumuri pietruite
 
42 913

1.2.2. drumuri asfaltate (egalizări şi înlocuirea straturilor)

53 894

   1.3.

lucrări pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea şi reparaţia indicatoarelor de circulaţie)

45 000

   1.4.

întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea poleiului)

95 500

   1.5.

crearea de spaţii verzi în zonele de protecţie a drumurilor (plantarea arborilor şi arbuştilor şi întreţinerea lor)

1 200

   1.6.

elaborarea documentelor normative, implementarea tehnologiilor moderne și efectuarea controlului calității

2 500

   1.7.
administrarea drumurilor publice naţionale
20 000

2.

Reparația drumurilor și a construcțiilor inginerești (conform anexei nr.1)

350 327

3.

Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor şi procurare a terenurilor

18 000

4.

Procurarea utilajului și echipamentului pentru dotarea laboratorului de încercări al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” și dezvoltarea bazei de producție a unităților

7 000

5

Elaborarea soluțiilor soft pentru încasarea plăţii vinietei

            2 500

6.

Achitarea lucrărilor de întreținere de rutină, periodică și reparație curentă, asigurarea securității rutiere, precum și lucrări de întreținere pe timp de iarnă executate pe parcursul anului 2016, recepționate în anul 2017

219 037

7.

Cofinanțarea proiectelor de reabilitare a drumurilor incluse în Documentul unic de program al Fondului național pentru dezvoltarea regională (conform anexei nr.2)

5 100


    anexa nr.1

    anexa nr.2