HGM125/2018
ID intern unic:  374178
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 125
din  06.02.2018
cu privire la Instituţia publică
„Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanțe”
Publicat : 09.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 40-47     art Nr : 144
    MODIFICAT
    HG555 din 18.06.18, MO210-223/22.06.18 art.607


    În temeiul art.6 alin.(1) lit.e) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, art.32 din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.12 din Legea nr.246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Întreprinderea de Stat „Fintehinform” se reorganizează, prin transformare, în Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, al cărei fondator este Ministerul Finanţelor.
    2. Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Fintehinform”.
   3. Patrimoniul Întreprinderii de Stat „Fintehinform” se transmite Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
    4. Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” şi Întreprinderea de Stat „Vamservinform” se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.
    Drepturile şi obligațiile persoanelor juridice absorbite trec integral la persoana juridică absorbantă.
    5. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Fintehinform”, a Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” şi a Întreprinderii de Stat „Vamservinform” se va efectua în conformitate cu prevederile normative în domeniul muncii, dacă nu este posibil transferul acestuia.
    6. Transmiterea integrală a patrimoniului de la persoanele juridice absorbite către persoana juridică absorbantă se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
    7. Cheltuielile ce ţin de reducerea statelor de personal în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Fintehinform”, a Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” şi a Întreprinderii de Stat „Vamservinform” vor fi asigurate din contul veniturilor proprii ale celor trei entități reorganizate, transmise Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.
    8. Funcţiile exercitate şi serviciile prestate, în conformitate cu actele normative în vigoare, de către persoanele juridice reorganizate trec către Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, cu asigurarea respectării Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    9. Pînă la numirea de către ministrul finanţelor a directorului Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, ministrul finanțelor va desemna o persoană care va exercita temporar această funcţie.
    10. Se aprobă:
    1) Statutul Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, conform anexei nr.1;
    2) modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    11. Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”:
    1) în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va asigura transferarea soldurilor mijloacelor financiare din conturile bancare deschise la prestatorii de servicii de plată în conturile bancare deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, cu excepția activității de broker vamal și a celei privind derularea regimului de antrepozit vamal, pentru care se vor deschide conturi în bănci. După acest termen, va utiliza în activitatea sa doar conturile bancare deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor;
    [Pct.11 subpct.1) modificat prin HG555 din 18.06.18, MO210-223/22.06.18 art.607]
    2) în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri:
    a) va organiza desfăşurarea concursului privind selectarea directorului Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”;
    b) va elabora şi va prezenta fondatorului spre aprobare structura şi efectivul-limită ale Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.
    12. Ministerul Finanţelor:
    1) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”;
    2) în termen de 2 luni de la data aprobării Metodologiei nominalizate, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Nomenclatorul serviciilor prestate şi tarifele acestora.
    13. Pînă la aprobarea Metodologiei menţionate în pct. 12 şi a noilor tarife calculate în baza acesteia, se vor aplica tarifele în vigoare la serviciile prestate de către persoanele juridice reorganizate.
    14. Agenţia Servicii Publice va opera modificările necesare în documentele cadastrale şi cele de constituire, la cererea titularului de drept.
    15. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                 Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                           Octavian Armaşu

    Nr. 125. Chişinău, 6 februarie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.125
din 6 februarie 2018

STATUTUL
Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Statutul Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (în continuare – Statut) reglementează misiunea, domeniile de competenţă, funcţiile şi drepturile Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (în continuare – Centru), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. Centrul este o instituție publică, în care Ministerul Finanțelor exercită funcția de fondator, care dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumire în limba de stat, are autonomie financiară şi deţine conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor și conturi în bănci pentru obținerea garanțiilor bancare necesare activității de broker vamal și a celei privind derularea regimului de antrepozit vamal.
    [Pct.2 modificat prin HG555 din 18.06.18, MO210-223/22.06.18 art.607]
    3. Sediul Centrului se află la adresa: Republica Moldova, municipiul Chişinău, strada Constantin Tănase, nr. 7.
   4. Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prezentul Statut.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE COMPETENŢĂ,
FUNCŢIILE ŞI DREPTURILE CENTRULUI
    5. Centrul are misiunea de a coordona şi de a organiza activităţile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competenţă stabilite de prezentul Statut.
    6. Domeniile de competenţă ale Centrului sînt următoarele:
    1) administrarea, dezvoltarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale în domeniile: finanţe publice, achiziții publice, fiscal şi vamal;
    2) implementarea tehnologiilor informaţionale atît în cadrul Ministerului Finanţelor, al autorităţilor administrative din subordinea acestuia, cît şi în afara Ministerului Finanţelor;
    3) acordarea suportului instituțional, inclusiv în domeniul contabilității în sectorul bugetar și în procesul de dezvoltare continuă a capacităților profesionale ale personalului care activează în domeniile: finanțe publice, achiziții publice, fiscal şi vamal;
    4) administrarea şi întreţinerea infrastructurii TIC şi a altor infrastructuri conexe activităţii desfășurate atît în cadrul Ministerului Finanţelor, cît şi în cadrul autorităţilor administrative din subordinea acestuia;
    5) asigurarea reprezentării în vamă şi a depozitării temporare;
    6) alte domenii atribuite prin acte normative, inclusiv ale fondatorului, în competența Centrului.
    7. Centrul are următoarele funcţii:
    1) implementarea mecanismului ghişeului unic la prestarea serviciilor publice în domeniile sale de competenţă;
    2) prestarea şi modernizarea serviciilor publice în domeniile de competenţă stabilite la pct.6;
    3) acordarea suportului în domeniile de competenţă stabilite la pct.6;
    4) contribuirea la realizarea procesului de reinginerie şi digitizare a serviciilor publice, în vederea eficientizării proceselor operaționale şi a reducerii costurilor;
    5) crearea, deţinerea şi dezvoltarea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat în domeniile de competenţă, în conformitate cu actele normative;
    6) alte funcţii atribuite de cadrul normativ şi de către fondator.
    8. În vederea realizării funcţiilor sale, Centrul are dreptul:
    1) să înainteze fondatorului propuneri de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniu;
    2) să solicite, conform actelor normative, şi să primească documente şi informaţii de la organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la întreprinderi, organizaţii şi instituţii;
    3) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice, organele abilitate cu funcţii de control, organizaţiile necomerciale şi cele internaţionale;
    4) să acceseze resursele şi sistemele informaţionale de stat deţinute de alte autorităţi ale administraţiei publice sau structuri organizaţionale din domeniul lor de competenţă;
    5) să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul în conformitate cu obiectivele de activitate ale Centrului şi prevederile actelor normative în vigoare;
    6) să administreze fonduri de asistenţă externă;
    7) să încheie contracte cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, cu donatori internaţionali, cu furnizori şi beneficiari de bunuri şi servicii;
    8) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Statut şi actele normative.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CENTRULUI
    9. Organele de conducere ale Centrului sînt:
    1) Consiliul – organ colegial superior;
    2) directorul – organ executiv.
    10. Consiliul exercită următoarele atribuţii:
    1) adoptă decizii şi supraveghează activitatea Centrului;
    2) aprobă planurile şi rapoartele de activitate ale Centrului;
    3) aprobă componenţa comisiei de concurs şi procedura de desfăşurare a concursului privind selectarea directorului Centrului şi prezintă ulterior demersul privind numirea în funcţie, de către ministrul finanţelor, a persoanei selectate;
    4) coordonează structura, efectivul-limită şi statul de personal ale Centrului;
    5) examinează situaţiile financiare ale Centrului;
    6) aprobă atragerea şi administrarea mijloacelor suplimentare, inclusiv a fondurilor donatorilor şi creditelor, în mărimea stabilită de fondator, pentru asigurarea activităţii Centrului;
    7) ia decizii privind asigurarea transparenţei procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale a Centrului;
    8) examinează şi aprobă rapoartele cu privire la activitatea economico-financiară a Centrului, raportul auditorului şi alte rapoarte, pe care le prezintă spre informare fondatorului;
    9) stabileşte condiţiile de salarizare a personalului Centrului, inclusiv a directorului, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”;
    10) aprobă bugetul Centrului;
    11) decide asupra altor subiecte de importanță pentru Centru, înaintate de director.
    11. Componenţa nominală, preşedintele şi numărul membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor. Consiliul este format din 5 membri, inclusiv reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat şi ai Serviciului Vamal.
    În componenţa Consiliului este desemnat un reprezentant al societăţii civile, din domeniul relevant activităţii Centrului.
    Angajaţii Centrului nu pot fi membri ai Consiliului.
    12. Membrii Consiliului participă personal la şedinţele acestuia.
    13. Activitatea în calitate de membru al Consiliului nu este remunerată.
    14. Membrii Consiliului:
    1) au dreptul de acces la informaţia referitoare la activitatea Centrului, respectînd principiul confidențialității şi prevederile actelor normative în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal;
    2) au obligaţia să respecte prezentul Statut, să participe la şedinţele Consiliului şi să contribuie la realizarea funcţiilor şi atribuțiilor acestuia;
    3) au obligaţia să participe la realizarea direcţiilor strategice de activitate ale Centrului, la evaluarea rapoartelor şi a performanțelor.
    15. Consiliul se convoacă la necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la inițiativa fondatorului, a președintelui Consiliului sau a directorului Centrului.
    16. Şedinţa Consiliului este deliberativă în prezenţa majorităţii membrilor săi. Înştiinţarea în scris privind desfăşurarea şedinţelor Consiliului, în care se indică data, timpul şi locul desfăşurării acestora, ordinea de zi, inclusiv materialele aferente, se expediază (prin scrisoare remisă în original, fax sau e-mail) de către secretarul Consiliului tuturor membrilor acestuia cu cel puţin 3 zile lucrătoare pînă la data desfăşurării şedinţei.
    17. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data şedinţei care nu a avut loc, se convoacă şedinţa repetată. Membrii Consiliului sînt informaţi despre şedinţa repetată cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.
    18. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritate simplă de voturi ale membrilor Consiliului.
    19. Deciziile Consiliului se plasează pe pagina web oficială a Centrului.
    20. Şedinţele Consiliului se consemnează într-un proces-verbal care reflectă, în mod obligatoriu, subiectele examinate, informaţia privind înştiinţarea membrilor Consiliului, lista membrilor prezenţi şi absenţi, a altor participanţi la şedinţă, luările de cuvînt, rezultatul votării fiecărui subiect de pe ordinea de zi.
    Procesele-verbale sînt semnate de către președintele și secretarul Consiliului, iar opiniile separate ale membrilor Consiliului se anexează la procesul-verbal, acest fapt consemnîndu-se în procesul-verbal.
    21. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt executate de secretarul Consiliului, care este numit de către Consiliu, la propunerea preşedintelui acestuia. Secretarul Consiliului este numit din cadrul personalului subdiviziunii juridice a Centrului.
    22. Secretarul Consiliului este responsabil pentru păstrarea documentelor Consiliului, informarea membrilor Consiliului despre şedinţele acestuia, participarea la şedinţe şi perfectarea proceselor-verbale ale acestora.
    23. Activitatea executivă a Centrului este condusă de către director, care este selectat în urma unui concurs organizat în mod public şi transparent de către Consiliu. Procedura de desfăşurare a concursului  şi membrii comisiei de concurs se aprobă de către Consiliu.
    24. Directorul selectat în urma concursului este numit şi eliberat din funcţie de către ministrul finanţelor, în temeiul deciziei Consiliului. Mandatul directorului se exercită prin contract individual de muncă, pe o perioadă de 5 ani.
    25. Directorul Centrului:
    1) conduce activitatea Centrului;
    2) este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor atribuite Centrului;
    3) asigură elaborarea şi înaintarea către fondator a propunerilor de politici publice şi proiecte de acte normative necesare realizării misiunii Centrului;
    4) reprezintă Centrul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, organizaţiile şi instituţiile naţionale şi internaţionale, instituţiile donatoare care asigură suport acestuia, instanţele judecătoreşti, băncile, cu alte persoane juridice sau fizice;
    5) coordonează elaborarea şi prezintă Consiliului spre aprobare proiectul de buget al Centrului;
    6) elaborează, coordonează cu Consiliul şi prezintă spre aprobare fondatorului structura şi efectivul-limită ale Centrului;
    7) asigură executarea deciziilor Consiliului;
    8) poartă răspundere personală pentru utilizarea raţională a mijloacelor financiare ale Centrului şi autenticitatea indicilor economici generali;
    9) aprobă statul de personal al Centrului, regulamentele subdiviziunilor din cadrul acesteia, precum şi fişele de post pentru personalul Centrului;
    10) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul Centrului, în condiţiile prevederilor normative în domeniul muncii;
    11) stabileşte sarcinile și responsabilitățile directorilor adjuncţi, conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Centrului;
    12) asigură integritatea, menţinerea şi administrarea eficientă a patrimoniului Centrului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    13) asigură transparența în activitate prin plasarea pe pagina web a Centrului a raportului anual, în termen de 4 luni de la sfîrşitul fiecărui an de gestiune, care conţine cel puţin:
    a) informaţia despre numărul personalului Centrului, despre locurile de muncă nou-create şi salariul mediu lunar;
    b) informaţia privind membrii Consiliului, funcţia deţinută (preşedinte/membru);
    c) situaţia financiară anuală;
    d) informaţia privind asistenţa financiară de care beneficiază Centrul;
    e) raportul directorului, care include:
    – date privind realizarea indicatorilor financiari de performanţă stabiliţi pentru Centru de către Consiliu;
    – date privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performanţă;
    – descrierea activităţilor de bază;
    – descrierea riscurilor şi a măsurilor de atenuare a impactului;
    14) exercită alte sarcini delegate de către fondator şi Consiliu referitoare la activitatea Centrului.
    26. În absenţa directorului, atribuţiile acestuia sînt exercitate de către unul dintre directorii adjuncți, desemnat prin ordin al directorului.
    27. Directorii adjuncţi sînt numiţi în funcţie de către Consiliu, la propunerea directorului Centrului.
IV. FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL CENTRULUI
    28. Finanţarea activităţii Centrului se efectuează din:
    1) veniturile obţinute prin prestarea serviciilor;
    2) subsidiile/subvenţiile primite de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Finanţelor;
    3) alte surse legale.
    29. Mijloacele financiare neutilizate de către Centru pe parcursul anului curent se transferă spre utilizare în anul următor, conform devizului de cheltuieli aprobat pentru anul respectiv, cu excepția cazului în care Consiliul decide virarea mijloacelor financiare respective la bugetul de stat.
    30. Înstrăinarea şi casarea patrimoniului Centrului se vor efectua cu acordul scris al fondatorului, conform prevederilor actelor normative.
V. EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI DĂRILE DE SEAMĂ
    31. Centrul ţine evidenţa contabilă în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate şi prezintă rapoarte statistice în conformitate cu prevederile actelor normative.
    32. Centrul ţine evidenţa cheltuielilor aferente implementării proiectelor de dezvoltare, întocmeşte rapoarte trimestriale, anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor şi utilizarea fondurilor destinate proiectelor şi prezintă rapoartele de rigoare în conformitate cu prevederile actelor normative.
    33. Activitatea Centrului este supusă auditului extern în conformitate cu prevederile actelor normative.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.125
6 februarie 2018

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare, textul „Întreprinderii de Stat „Vamservinform” a Serviciului Vamal (Declaraţia vamală în detaliu) şi a Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” a Serviciului Fiscal de Stat” se substituie cu textul „Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.
    2. Anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţia 12 cu următorul cuprins:
    „12. Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.
    3. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.1481 din 26 decembrie 2006 „Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art.1564), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al anexei nr.1, textul „Î.S. „Fiscservinform” se substituie cu textul „Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită şi a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, alineatul trei se abrogă;
    2) la anexa nr.3 punctul 7 alineatul şapte, textul „ , altor subdiviziuni cu statut de întreprindere de stat” se exclude;
    3) anexa nr. 31 se abrogă.
    5.  În tot textul Regulamentului privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1427 din 18 decembrie 2007  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1482), cu modificările şi completările ulterioare, textul „Î.S. „Fiscservinform” se substituie cu textul „Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    6. În anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art.1278), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Întreprinderea de Stat „Fintehinform” se substituie cu poziţia „Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.
    7. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.52-53, art.308), cu modificările și completările ulterioare, la poziția 121 coloana a 4-a, textul „ÎS „Vamservinform” se substituie cu textul „Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.125
din 6 februarie 2018
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1255  din  31 octombrie 2006 „Cu privire la sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al circulației alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.170-173, art.1340).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1065  din  19 septembrie 2008 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.177, art.1070).
    3. Hotărîrea Guvernului  nr.178  din  23 martie 2011 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Vamservinform” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.46-52, art.211).