HGM159/2018
ID intern unic:  374317
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 159
din  14.02.2018
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de stabilire și plată a ajutorului material
Publicat : 16.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 48-57     art Nr : 184
    MODIFICAT
    HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19
   
HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 03.08.18    În scopul executării Legii Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65-67, art. 460), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material (se anexează).
    2. Cuantumul ajutorului material anual în anul 2019 pentru persoanele specificate la punctul 4 subpunctele 1)-5) din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material se stabilește în mărime de 1 000 lei.
    [Pct.2 modificat prin HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    3. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale Asistență Socială.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.192), cu modificările și completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                               Svetlana Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                           Octavian Armaşu

    Nr. 159. Chişinău, 14 februarie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 159
din 14 februarie 2018
REGULAMENT
cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material
    Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material (în continuare – Regulament) prevede modalitatea de stabilire şi plată a ajutorului material unor categorii de persoane, conform Legii Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000.
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:
    ajutor material anual – plată anuală acordată persoanelor specificate în art. 5 pct. 1) lit. a)-f) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, conform prevederilor prezentului Regulament;
    compensaţie parţială a cheltuielilor – plată unică acordată pentru compensarea parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova, conform prevederilor prezentului Regulament.
    2. Ajutorul material este o formă de asistenţă socială nerambursabilă pentru acordarea unui suport financiar unic categoriilor de persoane cetățeni ai Republicii Moldova specificate în capitolul II din prezentul Regulament.
    3. Ajutorul material este acordat de către Agenția Națională Asistență Socială prin intermediul prestatorului de servicii de plată din mijloacele Fondului de susţinere a populaţiei (în continuare – Fond).
II. BENEFICIARII DE AJUTOR MATERIAL
    4. Beneficiază de dreptul la ajutor material anual următoarele categorii de cetățeni ai Republicii Moldova:
    1) persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă din Afganistan;
    [Pct.4 subpct.1) modificat prin HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    2) persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    [Pct.4 subpct.2) modificat prin HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    3) persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi;
    [Pct.4 subpct.3) modificat prin HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    4) victimele reabilitate ale represiunilor politice din anii 1917–1990;
    5) soţii supraviețuitori ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate;
    [Pct.4 subpct.5) modificat prin HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    6) participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)-e) din Legea nr. 190/2003  cu privire la veterani, persoanele cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a) din legea menţionată, precum și persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial;
    [Pct.4 subpct.6) în redacția HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    61) persoanele asimilate participanţilor la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)-c) și e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum și persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial.
    [Pct.4 subpct.61) introdus prin HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    Au dreptul la ajutor material anual soţia/soţul   ce fac parte din categoriile specificate la subpunctele 1), 2), 3) și 5), care s-au aflat în relaţii de căsătorie cu persoana căzută la datorie sau, după caz, decedată, la data decesului acesteia.
    [Pct.4 alin.2) introdus prin HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    5. Beneficiază de dreptul la compensaţie parţială a cheltuielilor cetățeanul Republicii Moldova domiciliat pe teritoriul acestuia care demonstrează că a suportat cheltuielile de transportare de peste hotare a corpului neînsuflețit al cetățeanului Republicii Moldova, în conformitate cu prezentul Regulament.
    [Pct.5 modificat prin HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 03.08.18]
    6. Beneficiarii specificați la pct. 4 și 5 din prezentul Regulament aflați la întreţinerea statului au dreptul la ajutor material.
III. CUANTUMUL AJUTORULUI MATERIAL
ȘI TERMENUL DE STABILIRE
    7. Cuantumul ajutorului material anual pentru persoanele specificate la pct. 4 subpct. 1)-5) din prezentul Regulament se stabilește anual de către Guvern.
    8. Ajutorul material anual pentru persoanele specificate la pct. 4 subpct. 6) și 61) din prezentul Regulament se stabileşte în cuantum de:
    1) 10000 lei – pentru participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)-e) din Legea nr. 190/2003  cu privire la veterani, pentru persoanele cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a) din legea menţionată, precum și pentru persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial;
    2) 5000 lei – pentru persoanele asimilate participanţilor la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)-c) și e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum și pentru persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial.
    [Pct.8 în redacția HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    9. Cuantumul compensaţiei parţiale a cheltuielilor pentru persoanele specificate la pct. 5 din prezentul Regulament constituie 50% din suma care reiese conform calculului efectuat în temeiul documentelor confirmative (inclusiv extrase sau cecuri), dar nu mai mult de 50 mii lei.
    91. Metodologia de calcul al cuantumului compensaţiei parţiale a cheltuielilor pentru persoanele specificate la pct. 5 din prezentul Regulament se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, muncii și protecției sociale.
    [Pct.91 introdus prin HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 03.08.18]
    10. Termenele de stabilire a ajutorului material anual:
    1) pentru persoanele specificate la pct. 4 subpct. 1) din prezentul Regulament – pînă la data indicată la art. 5 pct. 1) lit. a) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000;
    2) pentru persoanele specificate la pct. 4 subpct. 2) din prezentul Regulament – pînă la data indicată la art. 5 pct. 1) lit. b) din Legea  Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000;
    3) pentru persoanele specificate la pct. 4 subpct. 3) din prezentul Regulament – pînă la data indicată la art. 5 pct. 1) lit. c) din Legea  Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000;
    4) pentru persoanele specificate la pct. 4 supbct. 4) din prezentul Regulament – pînă la data indicată la art. 5 pct. 1) lit. f) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000;
    5) pentru persoanele prevăzute la pct. 4 subpct. 5)-61) din prezentul Regulament – pînă la data specificată la art. 5 pct. 1) lit. e) din Legea  Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000;
    [Pct.10 subpct.5) modificat prin HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    6) pentru persoanele specificate la pct. 5 din prezentul Regulament – în decurs de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii cu toate documentele necesare.
    [Pct.10 subpct.6) modificat prin HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 03.08.18]
IV. MODUL DE STABILIRE ȘI PLATĂ A
AJUTORULUI MATERIAL

Secțiunea 1
Stabilirea și modalitatea de plată
a ajutorului material anual
    11. Ajutorul material anual pentru persoanele specificate la pct. 4 din prezentul Regulament se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs.
    12. Pentru stabilirea ajutorului material anual persoanelor specificate la pct. 4 subpct.1) din prezentul Regulament, Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă, pînă la data de 10 ianuarie, Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială lista acestora, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    Pînă la data de 15 ianuarie, Agenţia Naţională Asistenţă Socială prezintă lista respectivă structurilor teritoriale de asistenţă socială pentru verificare/completare, sub propria răspundere, cu persoanele care nu au fost incluse. Structurile teritoriale de asistenţă socială includ suplimentar în listă persoanele care confirmă statutul respectiv în baza următoarelor acte:
    1) pentru persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan:
    a) buletinul de identitate;
    b) legitimaţia, eliberată de organele corespunzătoare, care atestă drepturile participanţilor la acţiunile de luptă;
    c) certificatul, eliberat de organele corespunzătoare, care confirmă faptul că dizabilitatea stabilită persoanei este cauzată de rănire, contuzie, schilodire sau de o afecţiune contractată în perioada acţiunilor de luptă din Afganistan;
    2) pentru soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţii participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă din Afganistan:
    a) buletinul de identitate;
    b) actele de stare civilă care să confirme statutul de soţ supravieţuitor sau părinte al persoanei care a căzut la datorie în acţiunile de luptă din Afganistan;
    c) certificatul de deces al persoanei care a căzut la datorie;
    d) certificatul eliberat de centrele militare sau subdiviziunile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, care confirmă faptul că persoana decedată a fost participant la acţiunile de luptă din Afganistan și a căzut la datorie.
    Copiile actelor menţionate se păstrează la structurile teritoriale de asistenţă socială. Pînă la data de 31 ianuarie, structurile teritoriale de asistenţă socială prezintă lista verificată/completată Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială. Pînă la data de 10 februarie, Agenţia Naţională Asistenţă Socială:
    1) confirmă, prin semnătura persoanelor cu drept de semnătură, ordinul de plată şi îl expediază prestatorului de servicii de plată;
    2) transferă mijloacele financiare necesare de pe conturile sale curente prestatorului de servicii de plată.
    Pînă la data de 15 februarie, prestatorul de servicii de plată, în baza informaţiei primite în mod electronic de la Agenţia Naţională Asistenţă Socială, efectuează plata ajutorului material anual.
    [Pct.12 în redacția HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    13. Pentru stabilirea ajutorului material anual persoanelor specificate la pct. 4 subpct. 2) din prezentul Regulament, Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă, pînă la data de 25 ianuarie, Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială lista acestora, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
    Pînă la data de 1 februarie, Agenţia Naţională Asistenţă Socială prezintă lista respectivă structurilor teritoriale de asistenţă socială pentru verificare/completare, sub propria răspundere, cu persoanele care nu au fost incluse. Structurile teritoriale de asistenţă socială includ suplimentar în listă persoanele care confirmă statutul respectiv în baza următoarelor acte:
    1) pentru persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova:
    a) buletinul de identitate;
    b) legitimaţia, eliberată de organele corespunzătoare, care atestă drepturile participanţilor la acţiunile de luptă;
    c) certificatul, eliberat de organele corespunzătoare, care confirmă faptul că dizabilitatea stabilită persoanei este cauzată de rănire, contuzie, schilodire sau de o afecţiune contractată în perioada acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    2) pentru soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţii participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova:
    a) buletinul de identitate;
    b) actele de stare civilă care să confirme statutul de soţ supravieţuitor sau părinte al persoanei care a căzut la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    c) certificatul de deces al persoanei care a căzut la datorie;
    d) certificatul eliberat de centrele militare sau subdiviziunile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, care confirmă faptul că persoana decedată a fost participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova și a căzut la datorie.
    Copiile actelor menţionate se păstrează la structurile teritoriale de asistenţă socială. Pînă la data de 18 februarie, structurile teritoriale de asistenţă socială prezintă lista verificată/completată Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială.
    Pînă la data de 25 februarie, Agenţia Naţională Asistenţă Socială:
    1) confirmă, prin semnătura persoanelor cu drept de semnătură, ordinul de plată şi îl expediază prestatorului de servicii de plată;
    2) transferă mijloacele financiare necesare de pe conturile sale curente prestatorului de servicii de plată.
    Pînă la data de 2 martie, prestatorul de servicii de plată, în baza informaţiei primite în mod electronic de la Agenţia Naţională Asistenţă Socială, efectuează plata ajutorului material anual.
    [Pct.13 în redacția HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    14. Pentru stabilirea ajutorului material anual persoanelor specificate la pct. 4 subpct. 3) din prezentul Regulament, Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă, pînă la data de 10 martie, Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială lista acestora, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    Pînă la data de 15 martie, Agenţia Naţională Asistenţă Socială prezintă lista respectivă structurilor teritoriale de asistenţă socială pentru verificare/completare, sub propria răspundere, cu persoanele care nu au fost incluse. Structurile teritoriale de asistenţă socială includ suplimentar în listă persoanele care confirmă statutul respectiv în baza următoarelor acte:
    1) pentru persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special:
    a) buletinul de identitate;
    b) legitimaţia, eliberată de organele corespunzătoare, care atestă drepturile participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special;
    c) certificatul, eliberat de organele corespunzătoare, care confirmă faptul că dizabilitatea stabilită persoanei este cauzată de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl ori persoana s-a îmbolnăvit de boală actinică sau a devenit cu dizabilități în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special;
    2) pentru soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţii participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi:
    a) buletinul de identitate;
    b) actele de stare civilă care să confirme statutul de soţ supravieţuitor, iar în cazul lipsei acestuia – statutul de părinte al persoanei decedate;
    c) certificatul de deces al persoanei decedate;
    d) certificatul, eliberat de organele corespunzătoare, care confirmă faptul că persoana decedată a fost participant la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl.
    Copiile actelor menţionate se păstrează la structurile teritoriale de asistenţă socială. Pînă la data de 31 martie, structurile teritoriale de asistenţă socială prezintă lista verificată/completată Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială.
    Pînă la data de 15 aprilie, Agenţia Naţională Asistenţă Socială:
    1) confirmă, prin semnătura persoanelor cu drept de semnătură, ordinul de plată şi îl expediază prestatorului de servicii de plată;
    2) transferă mijloacele financiare necesare de pe conturile sale curente prestatorului de servicii de plată.
    Pînă la data de 26 aprilie, prestatorul de servicii de plată, în baza informaţiei primite în mod electronic de la Agenţia Naţională Asistenţă Socială, efectuează plata ajutorului material anual.
    [Pct.14 în redacția HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    15. Pentru stabilirea ajutorului material anual persoanelor specificate la pct. 4 subpct. 4) din prezentul Regulament, Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă, pînă la data de 20 mai, Agenției Naționale Asistență Socială lista persoanelor din categoria victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917–1990, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
    Pînă la data de 25 mai, Agenţia Naţională Asistenţă Socială prezintă lista respectivă structurilor teritoriale de asistenţă socială pentru verificare/completare, sub propria răspundere, cu persoanele care nu au fost incluse. Structurile teritoriale de asistenţă socială includ suplimentar în listă persoanele care confirmă statutul de victimă reabilitată a represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990 în baza legitimaţiei, a certificatului de reabilitare şi a actului de identitate. Copiile actelor menţionate se păstrează la structurile teritoriale de asistenţă socială. Pînă la data de 15 iunie, structurile teritoriale de asistenţă socială prezintă lista verificată/completată Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială.
   Pînă la data de 25 mai, Agenţia Naţională Asistenţă Socială prezintă lista respectivă structurilor teritoriale de asistenţă socială pentru completare, sub propria răspundere, cu persoanele care nu au fost incluse.  Structurile teritoriale de asistență socială de la locul de trai al persoanei includ suplimentar în listă persoanele care confirmă statutul de victimă reabilitată a represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990 în baza legitimației, a certificatului de reabilitare și a actului de identitate. Copiile actelor menționate se păstrează la structurile teritoriale de asistență socială. Pînă la data de 15 iunie, structurile teritoriale de asistenţă socială prezintă lista completată Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială.
    Pînă la data de 6 iulie, prestatorul de servicii de plată, în baza informaţiei primite în mod electronic de la Agenția Națională Asistență Socială, efectuează plata ajutorului material anual.
    [Pct.15 modificat prin HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.15 modificat prin HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 03.08.18]
    16. Pentru stabilirea ajutorului material anual persoanelor specificate la pct. 4 subpct. 5)-61) din prezentul Regulament, Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă, pînă la data de 5 aprilie, Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială lista acestora, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    Pînă la data de 10 aprilie, Agenţia Naţională Asistenţă Socială prezintă lista respectivă structurilor teritoriale de asistenţă socială pentru verificare/completare, sub propria răspundere, cu persoanele care nu au fost incluse. Structurile teritoriale de asistenţă socială includ suplimentar în listă persoanele care confirmă statutul respectiv în baza următoarelor acte:
    1) pentru participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor spec ficate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)-e) din Legea nr. 190/2003  cu privire la veterani, pentru persoanele cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a) din legea menţionată, precum și pentru persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial:
    a) buletinul de identitate;
    b) legitimaţia, eliberată de organele corespunzătoare, care atestă drepturile participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial;
    c) certificatul, eliberat de organele corespunzătoare, care confirmă faptul că dizabilitatea stabilită persoanei este cauzată de rănire, contuzie, schilodire sau de o afecţiune contractată în perioada celui de-al Doilea Război Mondial;
    2) pentru persoanele asimilate participanţilor la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)-c) și e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum și pentru persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial;
    a) buletinul de identitate;
    b) legitimaţia, eliberată de organele corespunzătoare, care atestă drepturile persoanelor asimilate participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial.
    3) pentru soţii supravieţuitori ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate:
    a) buletinul de identitate;
    b) actele de stare civilă care să confirme statutul de soţ supravieţuitor al persoanei care a căzut la datorie sau care a decedat;
    c) certificatul de deces al persoanei care a căzut la datorie sau care a decedat;
    d) certificatul eliberat de centrele militare sau subdiviziunile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, care confirmă faptul că persoana decedată a fost participant la cel de-al Doilea Război Mondial și a căzut la datorie sau, după caz, certificatul eliberat de organele corespunzătoare, care confirmă faptul că dizabilitatea stabilită persoanei este cauzată de rănire, contuzie, schilodire sau de o afecţiune contractată în anii celui de-al Doilea Război Mondial.
    Copiile actelor menţionate se păstrează la structurile teritoriale de asistenţă socială. Pînă la data de 25 aprilie, structurile teritoriale de asistenţă socială prezintă lista verificată/completată Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială.
    Pînă la data de 30 aprilie, Agenţia Naţională Asistenţă Socială:
    a) confirmă, prin semnătura persoanelor cu drept de semnătură, ordinul de plată şi îl expediază prestatorului de servicii de plată;
    b) transferă mijloacele financiare necesare de pe conturile sale curente prestatorului de servicii de plată.
    Pînă la data de 9 mai, prestatorul de servicii de plată, în baza informaţiei primite în mod electronic de la Agenţia Naţională Asistenţă Socială, efectuează plata ajutorului material anual.  
    [Pct.16 în redacția HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    161. Solicitarea de acordare a ajutorului material anual și/sau compensație parțială a cheltuielilor se efectuează prin depunerea actelor confirmative de către persoanele care se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari specificate la pct. 4 (care nu au fost incluși în listele prezentate de către Casa Națională de Asigurări Sociale) şi la pct. 5 – la structura teritorială de asitență socială de la locul de trai, cu excepţia persoanelor specificate la alineatul doi din prezentul punct.
    Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stînga Nistrului, care se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari specificate la pct. 4 și 5 din prezentul Regulament pot solicita acordarea ajutorului material anuala și/sau compensație parțială a cheltuielilor la structurile teritoriale de asistență socială, după cum urmează:
    1) structura teritorială de asistență socială Rezina – cetățenii din raioanele Rîbnița și Camenca;
    2) structura teritorială de asistență socială Dubăsari – cetățenii din raioanele Dubăsari și Grigoriopol; 
    3) structura teritorială de asistență socială Anenii Noi – cetățenii din municipiile Tiraspol și Bender;
    4) structura teritorială de asistență socială Căușeni – cetățenii din raionul Slobozia.
    Solicitările din partea persoanelor specificate în alineatele unu şi doi din prezentul punct se prezintă în termenele stabilite în prezentul Regulament pentru fiecare categorie separat către structurile teritoriale de asistență socială pentru întocmirea și prezentarea listelor Agenției Naționale Asistență Socială.
    Structurile teritoriale de asistență socială transmit Agenției Naționale Asistență Socială listele verificate/completate sub proprie răspundere, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament.
    [Pct.161 introdus prin HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]
    17. Persoanelor care se încadrează în două sau mai multe categorii de beneficiari prevăzute în pct. 4 din prezentul Regulament li se acordă un ajutor material anual cu cel mai mare cuantum între categoriile în care se încadrează.
    Persoanelor care se încadrează în categoriile specificate în pct. 4 și 5 din prezentul Regulament li se stabileşte atît ajutor material anual, cît și compensaţia parţială a cheltuielilor.
    [Pct.17 modificat prin HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 03.08.18]
    18. Persoanelor care s-au încadrat în una dintre categoriile specificate în pct. 4 din prezentul Regulament după termenul prevăzut la pct. 10 subpct. 1)-5) din prezentul Regulament pentru categoria respectivă nu le va fi stabilit dreptul la ajutor material anual pentru anul respectiv.
    19. Plata ajutorului material anual se efectuează de către prestatorul de servicii de plată, în baza listelor electronice, odată cu virarea mijloacelor financiare pentru aceste scopuri.
    Sumele ajutorului material anual nesolicitate de beneficiar în decurs de  3 luni consecutiv sînt restituite de către prestatorul de servicii de plată pe contul corespunzător al Agenției Naționale Asistență Socială, în baza fişierului electronic prezentat de către Agenția Națională Asistență Socială.
    În cazul în care beneficiarul specificat la pct. 4 din prezentul Regulament nu a solicitat ajutorul material anual în decurs de 3 luni consecutiv, dreptul la ajutor material anual pentru anul respectiv se stopează, iar beneficiarul nu mai are dreptul la plata acestuia.
    [Pct.19 modificat prin HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 01.01.19]
   
191. Cheltuielile legate de distribuirea ajutoarelor materiale anuale se achită de la bugetul de stat, în baza contractelor încheiate între prestatorii de servicii de plată și Ministerul Finanțelor, conform Legii bugetului de stat anuală.
    [Pct.191 introdus prin HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 03.08.18]
    20. Din ajutorul material anual nu se efectuează reţineri, cu excepția cazurilor de supraplată.
    21. Ajutorul material anual se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului sau mandatarului acestuia.
    22. Ajutorul material anual neachitat la timp din vina organului care efectuează stabilirea sau plata se achită fără restricţii în termen.
    23. Beneficiarului care se stabileşte cu domiciliul în străinătate i se plăteşte ajutorul material anual inclusiv pentru anul în care a fost radiată înscrierea privind domiciliul în Republica Moldova.
    24. Listele pentru plata ajutorului material anual se păstrează pe parcursul a trei ani.
    25. În cazul în care ajutorul material anual a fost transferat pentru plată prestatorului de servicii de plată, iar beneficiarul nu a reuşit să îl primească, conform prevederilor pct. 19 din prezentul Regulament, din cauza decesului, datoria la plata ajutorului material anual poate fi achitată integral persoanei care depune cerere pentru acordarea ajutorului material anual, precum și dovezi că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    Prestatorul de servicii de plată achită ajutorul material anual neprimit în urma decesului în baza demersului eliberat de către Agenția Națională Asistență Socială.
    [Pct.25 în redacția HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 03.08.18]
   
251. Ajutorul material anual în cazul decesului beneficiarului poate fi solicitat în baza cererii însoțite de actele justificative depuse la Agenția Națională Asistență Socială în termen de 3 luni calendaristice de la data decesului beneficiarului.
    Cererea va fi însoţită de următoarele acte:
    1) actul de identitate al solicitantului;
    2) certificatul de deces al beneficiarului;
    3) actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de înmormîntare.
    Originalele actelor, cu excepţia celui specificat la subpct. 3), se restituie solicitantului după confruntarea lor cu copiile prezentate.
    [Pct.251 introdus prin HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 03.08.18]
    26. În cazul în care, pînă la stabilirea dreptului, au apărut circumstanţe care generează schimbarea categoriilor la care se raportează beneficiarul, revizuirea dreptului la ajutor material anual se efectuează pînă la data specificată la pct. 10 din prezentul Regulament.
    În cazul apariţiei circumstanţelor ce generează schimbarea categoriilor la care se raportează beneficiarul după stabilirea dreptului, revizuirea dreptului la ajutor material anual se efectuează începînd cu anul următor celui în care au apărut aceste circumstanţe.
Secțiunea a 2-a
Stabilirea și modalitatea de plată
a compensaţiei parţiale a cheltuielilor
    27. Compensaţia parţială a cheltuielilor se acordă o singură dată, pornind de la disponibilul mijloacelor financiare în Fond.
    28. Compensaţia parţială a cheltuielilor poate fi solicitată în termen de  12 luni calendaristice de la data decesului.
    29. Pentru a solicita compensația parțială a cheltuielilor, solicitantul se adresează la structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai, prezentînd următoarele acte:
    1) cererea solicitantului privind acordarea compensației parțiale a cheltuielilor și descrierea circumstanțelor în care a survenit decesul;
    2) copia certificatului de deces al persoanei decedate, eliberat de organele de resort din țara respectivă, cu traducerea legalizată notarial în limba de stat;
    3) copia certificatului de deces eliberat de către organele de resort din Republica Moldova;
    4) copia actului de identitate al solicitantului de compensație parțială a cheltuielilor;
    5) facturile, bonurile, cecurile, contractul de prestări servicii, prezentate în original și traducerea legalizată notarial, care demonstrează că solicitantul compensației a suportat cheltuieli la transportarea corpului neînsuflețit din străinătate;
    6) certificatul prezentat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră privind trecerea frontierei de stat.
    [Pct.29 în redacția HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 03.08.18]
    291. Se compensează parțial cheltuielile pentru incinerarea corpului neînsuflețit al cetățeanului Republicii Moldova peste hotarele țării și transportarea urnei mortuare în Republica Moldova.
    [Pct.291 introdus prin HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 03.08.18]
    30. Reprezentantul structurii teritoriale de asistenţă socială verifică informaţia indicată şi actele anexate la cerere în conformitate cu prevederile  pct. 29 din prezentul Regulament. După verificare, originalele documentelor, cu excepția celor specificate la pct. 29 subpct. 4) din prezentul Regulament, sînt restituite solicitantului.
    31. Cererea se consideră completă și se acceptă pentru examinare dacă toate datele necesare și actele confirmative au fost oferite de către solicitant.
    32. Cererea completă se examinează în decurs de 10 zile lucrătoare de către structura teritorială de asistenţă socială.
    După completarea pachetului de documente, structura teritorială de asistență socială îl transmite, în termen de 2 zile lucrătoare, Agenției Naționale Asistență Socială pentru luarea deciziei.
    33. Decizia despre acordarea sau neacordarea dreptului la compensaţia parţială a cheltuielilor este emisă de către Agenția Națională Asistență Socială în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării în Agenție. În termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului, solicitantului i se expediază o înștiințare.
    În cazul acordării dreptului la compensaţia parţială a cheltuielilor, decizia și înștiințarea vor conţine cuantumul acesteia, modalitatea de plată şi termenul valabilității plății. În cazul neacordării dreptului, decizia va conţine motivele care au stat la baza acesteia, iar înștiințarea va conține motivele care au stat la baza neacordării şi modalitatea de contestare.
    34. Conducătorul Agenției Naționale Asistență Socială, în baza deciziilor, emite ordinul pentru acordarea/neacordarea/stoparea dreptului la compensaţia parţială a cheltuielilor, precum și listele de plată și registrul listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată.
    35. Plata compensaţiei parţiale a cheltuielilor se efectuează de către prestatorul de servicii de plată, în baza listelor electronice, odată cu virarea mijloacelor financiare pentru aceste scopuri. Agenția Națională Asistență Socială încheie contract cu prestatorul de servicii de plată.
    Prestatorul de servicii de plată restituie sumele compensaţiei parţiale a cheltuielilor nesolicitate de beneficiar în decurs de 3 luni consecutive pe contul corespunzător al Agenției Naționale Asistență Socială, în baza fişierului electronic prezentat de către Agenția Națională Asistență Socială.
    În cazul în care beneficiarul specificat la pct. 5 din prezentul Regulament nu a solicitat compensaţia parţială a cheltuielilor în decurs de 3 luni consecutive, dreptul la compensaţia parţială a cheltuielilor se stopează, iar beneficiarul nu mai are dreptul la plata acestuia.
    35. Plata compensaţiei parţiale a cheltuielilor se efectuează de către prestatorul de servicii de plată, în baza listelor electronice, odată cu virarea mijloacelor financiare pentru aceste scopuri.
    Prestatorul de servicii de plată restituie sumele compensaţiei parţiale a cheltuielilor nesolicitate de beneficiar în decurs de 3 luni consecutive pe contul corespunzător al Agenției Naționale Asistență Socială, în baza fişierului electronic prezentat de către Agenția Națională Asistență Socială.
    În cazul în care beneficiarul specificat la pct. 5 din prezentul Regulament nu a solicitat compensaţia parţială a cheltuielilor în decurs de 3 luni consecutive, dreptul la compensaţia parţială a cheltuielilor se stopează, iar beneficiarul nu mai are dreptul la plata acestuia.
    [Pct.35 modificat prin HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 01.01.19]
   
351. Cheltuielile legate de distribuirea compensațiilor parțiale a cheltuielilor se achită de la bugetul de stat, în baza contractelor încheiate între prestatorii de servicii de plată și Ministerul Finanțelor, conform Legii bugetului de stat anuală.
    [Pct.351 introdus prin HG800 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.829; în vigoare 03.08.18]
    36. Din compensaţia parţială a cheltuielilor nu se efectuează reţineri, cu excepția cazurilor de supraplată.
    37. Compensaţia parţială a cheltuielilor se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului sau mandatarului acestuia.
    38. Compensaţia parţială a cheltuielilor neachitată la timp din vina organului care efectuează stabilirea sau plata acesteia se achită fără restricţii în termen.
    39. Listele pentru plata compensaţiei parţiale a cheltuielilor se păstrează pe parcursul a 3 ani.
    40. În cazul în care compensaţia parţială a cheltuielilor este stabilită, iar beneficiarul nu a reuşit să o primească din cauza decesului, datoria la plata compensaţiei parţiale a cheltuielilor poate fi achitată integral persoanei care va depune dovezi că a suportat cheltuielile de deces.
    Prestatorul de servicii de plată achită compensaţia parţială a cheltuielilor neprimite în urma decesului în baza autorizaţiei eliberate de către Agenția Națională Asistență Socială.
Secțiunea a 3-a
Modul de stabilire şi plată a ajutorului material anual sau a
compensaţiei parţiale a cheltuielilor persoanelor condamnate

şi deţinute în instituţiile penitenciare
    41. Pentru stabilirea compensaţiei parţiale a cheltuielilor persoanelor condamnate sau deţinute în instituţii penitenciare, administraţia penitenciarului va primi cererea și va colecta documentele menţionate în pct. 29 din prezentul Regulament, prezentate de persoana condamnată sau deţinută în instituţia penitenciară, va autentifica semnătura acestuia pe cererea respectivă şi va expedia, în termen de 5 zile, setul de acte structurii teritoriale de asistență socială în a cărei rază administrativă se află instituţia penitenciară.
   42. Plata ajutorului material anual sau a compensaţiei parţiale a cheltuielilor persoanelor condamnate sau deținute în instituțiile penitenciare se suspendă de la locul de trai și se transferă pe contul curent al instituției în care este deținută persoana (mijloace intrate temporar în posesia penitenciarului), pentru a fi distribuite pe conturile de peculiu ale condamnaților.
    43. În cazul în care condamnatul este transferat în altă instituţie penitenciară, sumele acumulate pe contul de peculiu al condamnatului în prima instituţie penitenciară se transferă pe contul de peculiu din instituţia penitenciară în care acesta este transferat, informînd Agenția Națională Asistență Socială despre transferurile efectuate.
   44. În cazul decesului condamnatului beneficiar de ajutor material anual sau compensaţie parţială a cheltuielilor, administraţia instituţiei penitenciare anunţă, în termen de 10 zile de la data decesului, Agenția Națională Asistență Socială despre decesul acestuia. Sumele neîncasate ale compensaţiei parţiale a cheltuielilor sau ajutorului material anual de pe contul de peculiu al beneficiarului condamnat, în cazul decesului acestuia, se transferă pe contul prestatorului de servicii de plată.
    45. Prestatorul de servicii de plată transferă la contul curent pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor penitenciare mijloace băneşti pentru achitarea ajutoarelor materiale anuale și/sau compensaţiei parţiale a cheltuielilor, care urmează a fi distribuite pe conturile de peculiu ale condamnaţilor. Administraţia penitenciarului va repartiza sumele intrate pe acest cont pe conturile de peculiu ale condamnaţilor.
    46. Instituţiile penitenciare prezintă, pînă la data de 4 a lunii următoare perioadei de gestiune, Agenției Naționale Asistență Socială rapoartele privind sumele compensaţiei parţiale a cheltuielilor sau ajutoarelor materiale anuale primite şi distribuite pe conturile de peculiu ale condamnaţilor.
Secțiunea a 4-a
Raportarea
    47. Agenția Națională Asistență Socială:
    1) va ţine evidenţa mijloacelor financiare în conformitate cu legislația;
    2) va ţine evidenţa contabilă şi statistică a beneficiarilor de ajutoare materiale anuale și a compensaţiei parţiale a cheltuielilor, cu specificarea categoriilor şi sumelor acordate;
    3) va prezenta trimestrial Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Biroului Național de Statistică rapoartele cu privire la utilizarea mijloacelor Fondului.
    48. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prezintă, în termenele stabilite, rapoartele respective Ministerului Finanțelor.
    49. Prestatorul de servicii de plată prezintă Agenției Naționale Asistență Socială, pînă la data de 7 a lunii următoare celei gestionare, raportul privind achitarea ajutorului material anual și a compensaţiei parţiale a cheltuielilor, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    50. Agenția Națională Asistență Socială prezintă lunar, pînă la data de 20 a lunii următoare celei de gestiune, Ministerului Finanțelor raportul privind utilizarea mijloacelor financiare, conform anexelor nr. 3 și nr. 4 la prezentul Regulament.
V. DISPOZIȚII FINALE
    51. Deciziile privind acordarea, neacordarea sau încetarea plăţii ajutorului material pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ.
    52. Controlul asupra corectitudinii stabilirii şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare alocate se efectuează de către organele de control abilitate.
    53. Controlul legalităţii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul procedurii de stabilire şi plată a ajutorului material se efectuează de către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
    54. Agenția Națională Asistență Socială va elabora și va aproba decizii și alte acte normative necesare implementării prezentului Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 introdusă prin HG126 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.148; în vigoare 01.03.19]