HGC178/2018
ID intern unic:  374525
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 178
din  26.02.2018
cu privire la modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 210
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 61  va avea următorul cuprins:
    „61. Domeniile de implementare a tehnologiei transport date prin reţele fixe/mobile (tehnologiile GSM/GPRS/EDGE sau alte tehnologii) la decontările băneşti în numerar se stabilesc de către Ministerul Finanţelor, prioritare fiind încasările/plăţile din activităţile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, jocurile de noroc, transportul rutier de persoane în regim de taxi, comerţul cu amănuntul al produselor petroliere principale şi al gazelor lichefiate şi din alte activităţi de comerţ.
    Termenele-limită în care unităţile structurale din domeniile vizate vor implementa maşini de casă şi de control cu memorie fiscală şi conexiune GSM/GPRS/EDGE sau alte tehnologii se aprobă de către Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control.”;
    2) anexa nr.2:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „plasare” şi „plasarea” se substituie cu cuvintele „punere la dispoziţie” şi, respectiv, „punerea la dispoziţie”;
    punctul 2 se completează cu o noţiune cu următorul cuprins:
    „declaraţie de conformitate – asigurare scrisă, bazată pe o decizie luată în urma unei evaluări, prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat confirmă că produsul corespunde cerinţelor tehnice specificate”;
    la punctul 11:
    alineatele trei şi patru se exclud;
    la alineatul şapte, cuvîntul „livrarea” se substituie cu cuvîntul „furnizarea”;
    alineatul opt se completează în final cu textul „ , şi/sau declaraţia de conformitate a producătorului”;
    la punctul 22, cuvintele „livrare” şi „livrate” se substituie cu cuvintele „furnizare” şi, respectiv, „furnizate”, iar cuvintele „autorizaţiei de competenţă tehnică” – cu cuvintele „certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală”;
    la punctul 25, alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Furnizorii MCC, precum şi centrele de asistenţă tehnică care deţin certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control cu memorie fiscală pot începe activitatea respectivă numai după confirmarea înregistrării de către Serviciul Fiscal de Stat, prezentînd în acest scop cererea prin care se solicită înregistrarea şi documentele prevăzute în Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 .”;
    3) anexa nr.3:
    la punctul 6, după cuvîntul „intră” se introduce cuvîntul „nouă”, iar textul „ , precum și ai producătorilor autohtoni de MCC” se exclude;
    la punctul 7, cuvintele „se aprobă de către Guvernul Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „se stabilește de către Ministerul Finanțelor”;
    la punctul 71, cuvintele „fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern” se substituie cu cuvintele „prin actualizarea ordinului emis de către ministrul finanțelor”;
    4) anexa nr.4 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.474
din 28 aprilie 1998

COMPONENŢA
Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control
    Secretar de stat al Ministerului Finanțelor – președinte al Comisiei
    Director al Serviciului Fiscal de Stat – vicepreședinte al Comisiei
    Reprezentant al Serviciului Fiscal de Stat – secretar responsabil al Comisiei
    Reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii, responsabil de infrastructura calității și supravegherea pieței
    Reprezentant al Ministerului Finanțelor 
    Reprezentant al Consiliului municipal Chișinău, responsabil de comerț, alimentație publică și prestări servicii
    Reprezentant al Serviciului Fiscal de Stat
    Reprezentant al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanţe”
    Reprezentant al Confederației Naționale a Patronatului din Moldova”;
    5) în anexa nr.5:
    punctul 3:
    la noțiunea „utilizator”, după cuvîntul „folosind” se introduc cuvintele „aparatul de schimb valutar,”;
    se completează cu noţiunile:
    „sistem informatic valutar – platformă software şi/sau hardware, a cărei construcţie înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice, efectuate la aparatele de schimb valutar ale unităţilor de schimb valutar licenţiate, prin canale digitale securizate, în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate;
    aparat de schimb valutar (ASV) – dispozitiv automat de autoservire care permite efectuarea operaţiunilor de cumpărare/vînzare a numerarului în valută străină contra numerar în lei moldoveneşti, conform cursului valutar afişat pe ecranul aparatului, cu eliberarea bonului de casă sau a documentului fiscal;
    fiscalizarea aparatului de schimb valutar – atribuirea de către organul fiscal, la înregistrarea ASV-ului, a unui număr unic de identificare în SISFS şi în sistemul informatic valutar;
    registru al maşinii de casă şi control (Registrul MCC) – registru contabil centralizator destinat înregistrării în ordinea cronologică de apariţie a datelor fiscale din rapoartele de închidere zilnică stocate în memoria fiscală a MCC respective, perfectat în mod manual şi/sau electronic;
    SD card încorporat (card de memorie Secure Digital) – suport electronic (bandă de control electronică) care conţine copia datelor fiscale imprimate pe bonurile de casă eliberate plătitorilor”;
    punctul 4:
    la alineatul doi, după cuvintele „terminal cash-in” se introduc cuvintele „ , aparat de schimb valutar”;
    la alineatul patru, după cuvintele „Gateway Fiscal” se introduc cuvintele „sau prin aparatele de schimb valutar”, iar în final se completează cu textul: „În cazul în care aparatul de schimb valutar nu este echipat cu MCC, care asigură eliberarea bonului de casă, utilizatorul va efectua procedura de integrare în sistemul informatic valutar, care va asigura eliberarea documentului fiscal.”;
    se completează cu punctele 43 şi 44 cu următorul cuprins:
    „43. Unitatea de schimb valutar acceptă revocarea operaţiunii de cumpărare/vînzare sau de vînzare/cumpărare după finalizarea acesteia (pe baza cererii scrise la care se anexează bonul de casă) prin restituirea tuturor mijloacelor băneşti, fără înregistrarea fiscală a acestei operaţiuni în maşina de casă şi control.
    Revocarea operațiunii de cumpărare/vînzare sau de vînzare/cumpărare se va înregistra în maşina de casă şi control prin efectuarea plăților nefiscale prin operațiuni de introducere/retragere a mijloacelor băneşti în numerar în/din caseta (sertarul) pentru bani a mașinii de casă și control.
    44. Sumele finale calculate spre încasare/plată din activitatea jocurilor de noroc se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de 50 de bani şi peste şi se neglijează fracţiunile de pînă la 49 de bani inclusiv.”;
    punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Se interzice utilizatorilor MCC să înmîneze plătitorilor documente care atestă încasarea/plata în numerar, altele decît bonurile de casă sau documentele fiscale.”;
    punctul 8:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să ţină pentru fiecare MCC cîte un registru – Registrul MCC, care se perfectează pentru fiecare an de gestiune.
    Registrul MCC se autentifică la organul fiscal numai la înregistrarea/reînregistrarea  acestuia.
    Sumele de mijloace băneşti încasate se înregistrează în Registrul MCC în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică.
    Dacă la sfîrşitul anului de gestiune în Registrul MCC, după înscrierea informaţiei de totalizare, a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.
    Contribuabilul care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care în ziua de gestiune emite la MCC două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II)”;
    la litera d), cuvintele „autorizaţia de competenţă tehnică respectivă” se substituie cu cuvintele „certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control cu memorie fiscală respectiv”;
    litera g):
    la alineatul unu, cuvintele „să întrerupă” se substituie cu cuvintele „să suspende”;
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „În activităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice, precum şi în activităţile de jocuri de noroc, în toate cazurile cînd MCC nu este funcţională, activitatea se suspendă.
    În alte cazuri, durata suspendării activităţii şi a utilizării bonurilor de plată se reglementează prin deciziile Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control.”;
    se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
    „m)  în cazul suspendării, din diferite motive, a activității prin aparatele de schimb valutar, băncile licențiate, casele de schimb valutar și hotelurile titulari de licențe ai Băncii Naționale a Moldovei informează în scris organul fiscal despre aceasta cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare.”;
    se completează cu punctele 91 şi 92 cu următorul cuprins:
    „91. În cazul în care utilizatorul nu înmînează plătitorului bonul de casă/documentul fiscal sau înmînează alt document decît bonul de casă/documentul fiscal, cu excepţia bonului de plată, în cazurile prevăzute în prezentul Regulament, plătitorul are dreptul să solicite de la utilizator înmînarea bonului de casă/documentului fiscal.
    92. Clientul unității de schimb valutar are dreptul să solicite revocarea operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia, precum și în decurs de 30 de minute după finalizarea acesteia, dacă sînt respectate concomitent următoarele condiții: în perioada indicată, cursul de cumpărare/vînzare a valutei străine cumpărate/vîndute nu a fost modificat și solicitarea de revocare se face cu cel puțin 30 de minute înainte de finalizarea programului de lucru al unității de schimb valutar. Revocarea operațiunii de schimb valutar după finalizarea acesteia se face în baza cererii scrise a clientului, la care se anexează bonul de casă sau documentul fiscal.
    Operațiunea de schimb valutar se consideră finalizată după primirea de către client a mijloacelor bănești și a bonului de casă/documentului fiscal. Calcularea termenului de 30 de minute se face de la ora indicată în bonul de casă.”;
    la punctele 101 şi 102, cuvintele „autorizaţia de competenţă tehnică” se substituie cu cuvintele „certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control cu memorie fiscală”;
    la punctul 102  şi în textul notei, după cuvintele „memorie fiscală”, la orice caz gramatical, se introduc cuvintele „şi SD cardul  încorporat”, la cazul gramatical corespunzător;
    6) în anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar:
    punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Activitatea băncilor care se licențiază și se reglementează prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv operațiunile de schimb valutar cu persoanele fizice, efectuate prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncii licențiate.”;
    la punctul 16, după textul „de alimentaţie publică,” se introduce textul „inclusiv serviciile grupurilor sanitare mobile,”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139-140, art. 1192), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1)  în anexa nr.1 punctul 27 litera c), precum şi punctele 31 şi 32, textul „în al căror cadru funcţionează puncte de schimb valutar” se substituie cu textul „care desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar,”;
    2) în anexa nr.4 punctul 8, cuvintele „la punctele de schimb valutar ale băncilor licențiate și la casele de schimb valutar” se substituie cu textul „la casele de schimb valutar și băncile licențiate care desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar”.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                      Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                                Octavian Armaşu

    Nr. 178. Chişinău, 26 februarie 2018.