HGM202/2018
ID intern unic:  374548
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 202
din  28.02.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare
a Programului de stat „Prima casă”
Publicat : 02.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 68-76     art Nr : 233
    MODIFICAT
    HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19    În scopul punerii în aplicare a Legii nr.293 din 21 decembrie 2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.18-26, art.95), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul de implementare a Programului de stat „Prima casă” (se anexează).
    2. Mărimea marjei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr.293 din 21 decembrie 2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2018 pentru creditele garantate de către stat în baza Programului de stat „Prima casă” este stabilită în mărime de pînă la 3% anual.
    21. Mărimea marjei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”, pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2019 pentru creditele garantate de către stat în baza Programului de stat „Prima casă”, este stabilită în mărime de pînă la 2% anual.
    [Pct.21 introdus prin HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]
    3. Ministerul Finanțelor va publica pe pagina sa web oficială semestrial, pînă la 15 august pentru semestrul I al anului curent și pînă la 15 februarie pentru semestrul II al anului precedent, informația privind  implementarea Programului de stat „Prima casă”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                               Chiril Gaburici

    Nr. 202. Chişinău, 28 februarie 2018.


Aprobat

 prin  Hotărîrea Guvernului nr.202

din 28 februarie 2018

REGULAMENTUL

de implementare a Programului de stat „Prima casă”

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    1.Prezentul Regulamentreglementează modul de implementare a Programului de stat „Prima casă” (în continuare – Program), aprobat prin Legea nr. 293 din 21 decembrie 2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” de către instituţiile şi subiecţii implicaţi.

    2. Programul este implementat pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază sînt definite în modul următor:

    solicitantul Programuluipersoană fizică care depune cerere de acordare a creditului în cadrul Programului pentru procurarea locuinţei la una din băncile finanţatoare;

    beneficiarul Programului – persoanăfizică care corespunde criteriilor de eligibilitate pentru Program şi care procură o locuință prin creditare;

    locuinţă – bun imobil sub formă de apartament sau casă de locuit individuală care întruneşte condiţiile prezentului Regulament şi poate fi procurată prin intermediul Programului;

    creditor (banca finanțatoare) – banca licențiată de Banca Națională a Moldovei, admisă pentru participare la Program, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

    garant – Guvernul, prin intermediul Ministerului Finanțelor, care deleagă Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (în continuare – ODIMM) dreptul să emită garanții în numele și pe contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru procurarea unei locuințe în cadrul Programului, în limita plafoanelor aprobate anual de către Parlament pentru acest scop;

    ordonatorul garanției – beneficiarul Programului,al cărui crediteste garantat cu garanție de stat;

    beneficiarul garanției – banca finanțatoare care primește garanția de stat pentru asigurarea parțială a creditului acordat ordonatorului de garanție;

    garanţie de stat – angajament asumat de către garant faţă de creditor, care participă în calitate de beneficiar de garanție, pentru garantarea în proporție de 50% din suma soldului creditului ipotecar (suma principală) acordat beneficiarului Programului, care participă în calitate de ordonator de garanție. 

    4. Guvernul, prin intermediul Ministerului Finanţelor, deleagă ODIMM dreptul să emită garanţii de stat, în numele şi pe contul statului, în favoarea creditorilor (băncilor finanțatoare) care acordă credite ipotecare persoanelor fizice pentru cumpărarea unei locuinţe, acceptate în cadrul Programului. În vederea executării prezentului mandat, între Ministerul Finanţelor şi ODIMM se încheie un contract de mandat, conform modelului prevăzut în anexă.

    5. Principiile care stau la baza implementării Programului sînt:

    1) transparenţa – punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la Program;

    2) diversitatea – tratamentul nediscriminatoriu al solicitanţilor, indiferent de locul de trai, venituri sau tipul de locuinţă aleasă pentru creditare;

    3) egalitatea– criteriile de selecţie şi aprobare a cererilor de creditare vor fi aplicate astfel încît orice solicitant să aibă şanse egale la obţinerea creditului;

    4) libera concurenţă – asigurarea condiţiilor pentru ca oricare bancă interesată care întruneşte condiţiile de eligibilitate să poată deveni creditor în cadrul Programului;

    5) primul venit, primul servit – acceptarea solicitărilor de garantare a creditelor pentru locuințe care corespund criteriilor de eligibilitate ale Programului va avea loc cu respectarea consecutiviţăţii de înregistrare a cererilor, în limiteleplafoanelor aprobate anual de Parlament. În sensul prezentei prevederi, cererea va fi considerată depusă în momentul recepționării de către ODIMM a tuturor documentelor și informațiilor prevăzute de prezentul Regulament.

Capitolul II
CRITERII DE ELIGIBILITATE

    6. Pentru a putea deveni beneficiar al Programului, în momentul depunerii cererii la creditor (banca finanțatoare), solicitantul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

    1) să aibă vîrsta de pînă la 45 de ani;

    2) să fie cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova, şi să dispună de venituri din surse oficiale;

    3) mărimea ratei lunare pentru achitarea creditului ipotecar, plus dobînda și comisionul de garantare, să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I ale beneficiarului şi/sau ale soţului/soţiei acestuia;

    [Pct.6 subpct.3) modificat prin HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    4) să nu deţină în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei o locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Se consideră eligibilă şi persoana care deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (o comună), dobîndită prin moştenire sau donaţie;

    [Pct.6 subpct.4) în redacția HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    5) soţul/soţia beneficiarului să nu deţină în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, cu excepţia beneficiarului, nicio locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Se consideră eligibilă şi persoana al cărei soţ/soţie deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (o comună), dobîndită prin moştenire sau prin donaţie;

    [Pct.6 subpct.5) în redacția HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    6) beneficiarul sau soţul/soţia acestuia să nu fi procurat o locuinţă prin intermediul Programului;
   
[Pct.6 subpct.6) în redacția HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    7) să contribuie cu cel puțin 10% din prețul de procurare a locuinței.

    În sensul prezentului punct, membri ai familiei se consideră soţul/soţia beneficiarului şi copilul acestora care nu a atins vîrsta de 18 ani în momentul solicitării creditului. Certificatul care să confirme că persoana fizică este eligibilă şi corespunde criteriilor prevăzute la subpct. 4) şi 5) se eliberează de către Instituția publică „Agenţia Servicii Publice”.

    [Pct.6 alineat introdus prin HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    7. Pentru a putea deveni creditor în cadrul Programului, banca solicitantă va depune o cerere laMinisterul Finanțelor.La cerere se vor anexa următoarele acte:

    1) copia certificată a licenţei eliberate de Banca Națională a Moldovei conform prevederilor legale;

    2) confirmareaBăncii Naționale a Moldovei că banca solicitantă nu este în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la pct.8. 

    8. O bancă nu poate participa în calitate de creditor în cadrul Programului în următoarele circumstanțe:

    1) i-a fost retrasă licența eliberată de Banca Națională a Moldovei conform prevederilor legale;

    2) în privinţa acesteia a fost declanşată o procedură de rezoluţie de către Banca Naţională a Moldovei în temeiul art. 58 din Legeanr. 232 din  3 octombrie 2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor;

    3) i-au fost aplicate măsuri de supraveghere ce țin de interzicerea acordării creditelor, prevăzute la art. 139 alin. (3) din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

    9. Cererile băncilor depuse conform pct. 7 vor fi examinate de Ministerul Finanțelor în termen de 5 zile lucrătoare. La expirarea acestui termen,Ministerul Finanțelor va anunţa banca solicitantă despre admiterea sau neadmiterea în Program.

    10.În cazul admiterii în Program, Ministerul Finanțelor va încheia un contract trilateral de colaborare cu ODIMM și banca respectivă, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor. Contractul trilateral de colaborare va conține cel puțin următoarele elemente obligatorii:

    1) denumirea părților;
    2) obiectul contractului;

    3) drepturile și obligațiile părților;

    4) modul de colaborare a părților în procesul de acordare a creditelor și garanțiilor;

    5) proiectul contractului-tip de credit pentru Program. 

    11. Banca finanțatoare (creditor) se obligă să informeze, în decurs de 3 zile lucrătoare, Ministerul Finanțelor despre intervenirea uneia dintrecircumstanţele prevăzute la pct. 8 subpct. 2)-3). În cazul în care intervine una dintre circumstanţele prevăzute la pct. 8 subpct. 2)-3), participarea băncii respective în Program va fi suspendată de către Ministerul Finanțelor. Participarea băncii respective în cadrul Programului va fi reluată la decizia Ministerului Finanțelor, după încetarea circumstanţelor ce au dus la suspendare. Garanțiile de stat emise în favoarea băncii pentru garantarea creditelor pentru locuințe rămîn active.

    12. În situaţia prevăzută la pct. 8 subpct. 1), banca respectivă va fi exclusă din Program. Creditele pentru locuință vor fi transmise altui creditor admis în Program. Garanțiile de stat emise în favoarea băncii excluse din Program vor fi transmise, în condițiile și termenele inițiale de garantare, altui creditor din Program care a acceptat creditele pentru locuințele garantate.

    13. Ministerul Finanțelor și ODIMM publică şi actualizează pe paginile web oficiale ale acestora lista băncilor admise în calitate de creditori în Program.

    14. Creditorii participanți în Program vor afişa la sediile sucursalelor şi agenţiilor lor informaţia despre Program şi condiţiile de eligibilitate pentru beneficiari.

    15. O locuinţă va putea fi procurată în credit prin intermediul Programului dacă întruneşte următoarele condiţii:

    1) se află pe teritoriul Republicii Moldova;

    2) valoarea indicată în contractul de vînzare-cumpărare nu depășeşte 1 milion de lei moldovenești;

    3) este finisată, dată în exploatare finală şi înregistrată în modul corespunzător în Registrul bunurilor imobile, ținut de Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, pînă la momentul  depunerii cererii de creditare;

    4) nu are niciun fel de defecte sau vicii materiale sau juridice ascunse;

    5) nu este grevată cu ipotecă sau alte drepturi ale terților, nu este supusă interdicțiilor aplicate de instanța de judecată, organul de urmărire penală, executorul judecătoresc, administratorul insolvabilităţii sau alte organe competente.

Capitolul III
PROCEDURA DE ACORDARE A CREDITULUI
Secţiunea 1. Cererea de creditare

    16. Solicitările de acordare a creditului pentru procurarea locuinţei vor fi înaintate direct creditorilor Programului.

    17. Pentru a putea deveni beneficiar al Programului, solicitantul va depune la creditor următoarele acte:

    1) cerereasemnată de solicitant privind acordarea creditului în cadrul Programului (conform modelului aprobat de creditor);

    2) cererea de acordare a garanției de stat în cadrul Programului, conform modelului aprobat prin contractul de colaborare prevăzut la pct.10;

    3) buletinul de identitate propriu şi al soţului/soţiei, după caz;

    4) adeverinţa de venit (conform modelului aprobat de creditor), extrasul din contul de card salarial sau informația din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat pentru solicitant și soț/soție, după caz;

    [Pct.17 subpct.4) în redacția HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    5) contractul individual de muncă sau certificatul eliberat de angajator privind confirmarea raporturilor de muncă și, după caz, ale soțului/soției;

    [Pct.17 subpct.5) în redacția HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    6) extrasul generat din baza de date a Registrului bunurilor imobile la care creditorul are acces;

    [Pct.17 subpct.6) în redacția HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    7) certificatul, eliberat de Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, care confirmă că solicitantul și, după caz, soțul/soția întrunesc condițiile prevăzute la pct. 6 subpct. 4) și 5). Dacă certificatul eliberat de Instituția publică „Agenția Servicii Publice” nu conține informația prevăzută la pct. 6 subpct. 4) și 5), solicitantul Programului va prezenta suplimentar copia actului de înregistrare a căsătoriei, copia adeverinței de naștere a copiilor minori, precum și actul de proprietate sau certificatul emis de instituția abilitată în care să fie indicată suprafața totală și locativă a locuinței deținute în proprietate de către solicitant sau soțul/soția acestuia;

    [Pct.17 subpct.7) în redacția HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    8) alte documente care confirmă proveniența veniturilor oficiale nete;

    9) raportul de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, elaborat de o companie de evaluare agreată de către creditor;

    10) alte documente prevăzute de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei și actele interne ale creditorului.

    18. În cazul în care se solicită luarea în considerare a veniturilor rudelor de gradul I, documentele prevăzute la pct. 17 subpct.3) şi 5) vor fi prezentate şi pentru acele persoane. 

    19. Prețul de vînzare-cumpărare a locuinței nu poate fi mai mare decît prețul de piață indicat în raporul de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată prin intermediul Programului.

Secțiunea a 2-a. Examinarea cererii de creditare

    20. Creditorul va examina cererea şi actele prezentate de solicitant în termenul stabilit de regulamentul intern al creditorului. Creditorul va expedia ODIMM cererea şi actele anexate în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei sale.

    21. ODIMM va examina cererea solicitantului şi actele anexate împreună cu decizia creditorului în decurs de 5 zile lucrătoare.

    22. În cazul în care creditorul acceptă acordarea creditului şi solicitantul întrunește toate condiţiile pentru a deveni beneficiar al Programului, ODIMM emite o decizie de garantare a creditului.

    23. În cazul în care refuzul creditoruluise bazează pe neîntrunirea unui criteriu stabilit în politica internă a acestuia, dar sînt întrunite toate celelalte condiţii din prezentul Regulament, creditorul informează ODIMM despre aceasta.

    24. În cazul în care solicitantul nu întrunește condițiile prezentului Regulament, cu excepţia situației prevăzute la pct. 23, ODIMM va emite o decizie argumentată de refuz în garantarea creditului solicitat.

    25. Decizia luată de ODIMM în temeiul pct. 22 și 24 va fi expediată băncilor respective şi adusă la cunoștințasolicitantului.

    26.În cazul epuizării plafonului anual al garanțiilor de stat, stabilit pentru Program în Legea bugetului de stat pentru anul respectiv, ODIMM imediat informează despre aceasta creditorii și Ministerul Finanțelor.

Secţiunea a 3-a. Încheierea contractelor de garanţie de stat

    27. În termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționării contractului de credit, ODIMM va încheia un contract de garanţie de stat cu creditorul și un contract de acordare a garanției de stat cu solicitantul Programului, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor.

    [Pct.27 în redacția HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    28. În contractul de garanţie de stat se vor indica obligatoriu:

    1) datele garantului;
    2) datele creditorului,în calitate de beneficiar de garanție;

    3) datele solicitantului Programului, în calitate de ordonator de garanție;

    4) cuantumul garanţiei de stat, care va constitui 50% din soldul creditului (suma principală), exceptînd dobînzile, comisioanele și alte plăți bancare la data executării garanţiei;

    5) termenele și modul de executare a garanției de stat;
    6) termenul de garantare;
    7) drepturile și obligațiile părților;

    8) alte elemente prevăzute de art. 36 din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.

    29. În contractul de acordare a garanției de stat se vor indica obligatoriu:
    1) datele garantului;
    2) datele solicitantului Programului;

    3) condiţiile de executare şi obligațiile solicitantului Programului de achitare a comisionuluipe întrega perioadă de garantare a creditului;

    4) obligația de constituire a dreptului de ipotecă și de suportare a cheltuielilor de constituire a acesteia de către ordonatorul garanției;

    5) obligația de rambursare a sumei achitate de Ministerul Finanţelor ca urmarea executării garanţiei de stat şi a diferenţelor ce ar putea apărea în urma executării ipotecii;

    6) drepturile și obligațiile părților;

    7) alte elemente prevăzute de art. 37 din Legeanr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.

    30.Contractele prevăzute la pct. 27 vor fi încheiate pentru un termen egal cu termenul contractului de credit.

    31. Contractul de garanție de stat  şi contractul de acordare a garanției de stat vor intra în vigoare la momentul încheierii contractului de ipotecă. Contractul de garanție de stat şicontractul de acordare a garanției de stat vor deveni nule în cazul în care ODIMM nu va recepționa de la creditor contractul de ipotecă cu parafa de înregistrare a subdiviziunii competente a Instituției publice „Agenția Servicii Publice” în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării.

    32. În urma semnării contractului de acordare a garanției de stat și a contractului de garanție de stat, solicitantul Programului primește calitatea de beneficiar al Programului și ordonator al garanției, iar creditorul primește calitatea de beneficiar al garanției.

    33.Comisionul de garantare se va calcula de către creditor, începînd cu prima zi de acordare a creditului beneficiarului Programului, din soldul garanției de stat acordate şi pînă la achitarea integrală a creditului, iar în caz de executare a garanţiei de stat – pînă la vînzarea locuinţei ipotecate. Calculul comisionului de garantare se va face pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile, luînd în calcul, la numărătorul fracției formulei, numărul efectiv de zile cuprins între scadențe, iar la numitorul aceleiași fracții – 365 sau, respectiv, 366 de zile.

    [Pct.33 modificat prin HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

Secţiunea a 4-a. Încheierea contractului de credit
     34. Contractul de credit va fi încheiat pentru un termen maxim de 25 de ani, dar în niciun caz nu va depăşi data atingerii vîrstei standard de pensionare pentru limita de vîrstă, stabilită de legislaţie. În cazul în care vîrsta legală de pensionare este modificată pe parcursul executării contractului de credit, la cererea beneficiarului, termenul contractului este prelungit corespunzător, cu recalcularea ratelor lunare, pînă la atingerea termenului maxim de 25 de ani.

    35. Dobînda prevăzută în contractul de credit va fi calculată conform prevederilor Legiinr. 293 din 21 decembrie 2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”.

    36. În temeiul contractului de credit, beneficiarul va avea dreptul de a restitui anticipat suma principală a creditului. În acest caz, creditorul nu este în drept să perceapă taxe, comisioane sau dobînzi suplimentare.

    37. Pe lîngă clauzele contractuale obișnuite, contractul de credit va conţine informaţii despre oferirea creditului în cadrul Programului.

    38. Creditorii (băncile finanţatoare) nu vor percepe nicio taxă adiţională decît un comision unic la acordarea creditului pentru acoperirea costurilor juridice ce țin de documentarea creditului, care nu va depăşi 1,0% din suma creditului.

Secţiunea a 5-a. Încheierea contractului de
vînzare-cumpărare

    39. În termen de 15 zile lucrătoare de la momentul încheierii contractului de credit, beneficiarul va încheia contractul de vînzare-cumpărare a locuinţei pentru care a fost solicitată acordarea creditului. Beneficiarul va putea semna contractul de vînzare-cumpărare a locuinţei pînă la semnarea contractului de credit, cu condiția că a fost prevăzută achitarea prețului de vînzare-cumpărare în rate, iar termenul de achitare nu a expirat.

    [Pct.39 modificat prin HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    40. Contractul de vînzare-cumpărare va fi autentificat notarial, cu respectarea condiţiilor de formă şi conţinut prevăzute de legislaţie, şi ulterior înregistrat în Registrul bunurilor imobile.

Secţiunea a 6-a. Încheierea contractuluide ipotecă

    41. La data încheierii contractului de vînzare-cumpărare, beneficiarul va încheia un contract de ipotecă trilateral cu banca finanțatoare şi ODIMM, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor. 

    42. Prin contractul de ipotecă va fi instituit un drept de ipotecă în beneficiul statului și al creditorului în părți egale. 

    43. Contractul de ipotecă va fi învestit cu formulă executorie, conform Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 și Legii nr. 246/2018 privind procedura notarială.

    [Pct.43 modificat prin HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    44. Contractul de ipotecă va fi autentificat notarial, cu respectarea condiţiilor de formă şi conţinut prevăzute de legislaţie,şi ulterior înregistrat în Registrul bunurilor imobile.

    45. ODIMM este în drept să delege băncilor finanțatoare semnarea în numele său a contractului de ipotecă.

Secţiunea a 7-a. Încheierea contractelor de asigurare a locuinţei

    46. În termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea contractului de credit, beneficiarul va încheia contract de asigurare a locuinţei împotriva riscurilor de pieire sau deteriorare fortuită,la valoarea de înlocuire, pe toată durata executării contractului de credit. Banca finanțatoare va monitoriza ca beneficiarul Programului să reînnoiască polița de asigurare înainte de expirarea termenului de valabilitate, pînă la scadența creditului sau pînă la rambursarea integrală a acestuia.În termen de 10 zile lucrătoare,banca va transmite ODIMM, după fiecare reînnoire a poliței de asigurare, un exemplar (în original) al poliței de asigurare şi copia confirmării achitării primei de asigurare.

    [Pct.46 modificat prin HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    47. În contractul de asigurare a locuinţei, beneficiari ai despăgubirii de asigurare vor fi Ministerul Finanţelor şi creditorul în rate egale.

Capitolul IV
MONITORIZAREA PROCESULUI DE GARANTARE 
Secțiunea 1. Monitorizarea și raportarea garanției de stat

    48. ODIMM îl va monitoriza, prin intermediul creditorului, pe beneficiarul Programului pînă la stingerea creditului și a garanției de stat sau pînă la situația prevăzută în pct. 80.

    49. După acordarea creditului beneficiarului Programului, creditorulva prezenta ODIMM, în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării contractului de ipotecă la subdiviziunea competentă a Instituției publice „Agenția Servicii Publice”, următoarele acte:

    1)    originalul contractului de garanție de stat;

    2)    originalul contractului de acordare a garanțieide stat;

    3)    originalul contractului de ipotecă cu dovada înregistrării ipotecii în Registrul bunurilor imobile;

    4)    copia contractului de credit;

    5)    contractele de fidejusiune (după caz);

    6)    copia certificatului din Registrul bunurilor imobile, eliberat de Instituția publică „Agenția Servicii Publice”;

    7)    copia contractului de asigurare și un exemplar al poliței de asigurare  împreună cu copia confirmării de efectuare a plății;

    8)    copia extrasului din contul de credit;

    9)    alte acte prevăzute în contractul trilateral de colaborare, conform pct. 10.

    50. Creditorulva prezenta lunar, pînă la data de 15 a fiecărei luni următoare lunii de gestiune, ODIMM și Ministerului Finanțelor, conformformularului aprobat prin ordinulministrului finanțelor, informația privind situația beneficiarilor Programului.

    51. ODIMMva prezenta lunar, pînă la data de 15 a fiecărei luni următoare lunii de gestiune, Ministerului Finanțelor, conform formularului aprobat prin ordinul ministrului finanțelor, informația privind garanțiile de stat acordate în luna raportată, agregată la nivelul fiecărui creditor.

    52. Creditorulva prezenta anual, pînă la data de 25 ianuarie, Ministerului Finanțelor,conform formularului aprobat prin ordinulministrului finanțelor, scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate a sumeiprincipale aferente soldului creditelor acordate în cadrul Programului.

    53. Creditorul și ODIMM vor prezenta orice altă informațiesolicitată de către Ministerul Finanțelor în privința implementării Programului.

    54. De la momentul încheierii contractului de credit, beneficiarul Programului va achita ratele lunare compuse din suma principală a creditului, dobînda şi comisionul de garantare, conform graficului de plăţi oferit de creditor.

    55. Creditorul va transfera trimestrial, în termen de 40 de zile calendaristice de la finele trimestrului de gestiune, comisionul pentru garanţia de stat la contul ODIMM.

    [Pct.55 modificat prin HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    56. ODIMM va fi în drept să solicite și alte documente de la creditor conform contractului trilateral de colaborare prevăzut la pct.10.

    57. În cazul în care creditorul are restanțe la transferul comisionului pentru garanții de stat, exceptînd situațiile prevăzute la pct. 72, garantul nu execută garanția de stat pînă la achitarea integrală de către creditor a comisionului.

    58. Pînă la executarea integrală a contractului de credit, beneficiarului îi este interzisă efectuarea oricăror lucrări de modificare a locuinţei care ar putea duce la diminuarea valorii acesteia. 

    59. Beneficiarul va folosi locuința cumpărată în cadrul Programului doar pentru uzul propriu ori împreună cu membrii familiei sale.

Secţiunea a 2-a. Vînzarea locuinței și substituirea beneficiarului

    60. Beneficiarul este în drept să înstrăineze locuința procurată în cadrul Programului doar în cazul achitării integrale a creditului ipotecar și a dobînzilor.

    61.Beneficiarul poate solicita, cu acordul creditorului şi al ODIMM, substituirea sa cu o altă persoană, care, la rîndul ei, întruneşte condiţiile de eligibilitate stabilite pentru Program și care îi va rambursa suma achitată creditorului.

    62. Cererea de substituire a beneficiarului Programului va fi însoţită de toate documentele prevăzute la pct. 17 şi 18 pentru noul solicitant al Programului.

    63. Aprobarea substituirii beneficiarului va avea loc cu acordul creditorului și al ODIMM, iar în momentul substituirii, noul beneficiar și locuința trebuie să întrunească toate condițiile de eligibilitate dinprezentul Regulament.

    64. După aprobarea substituirii beneficiarului, modificările respective vor fi introduse în contractul de garanție de stat, contractul de acordare a garanției de stat, contractul de credit, contractul de ipotecă și contractul de asigurare.

Secţiunea a 3-a. Executarea contractului de asigurare

    65. În cazul pieirii sau deteriorării fortuite a locuinţei beneficiarul va solicita companiei de asigurări achitarea despăgubirii de asigurare și va informa imediat creditorul. 

    66. De la momentul depunerii cererii de achitare a despăgubirii de asigurare pînă la momentul achitării despăgubirii, obligaţia beneficiarului de a achita ratele lunare va fi suspendată. 

    67. Despăgubirea de asigurare va fi achitată în două plăţi egale, şi anume – 50% creditorului şi 50% garantului. Surplusul bănesc înregistratîn urma achitării integrale Ministerului Finanţelor a creanţelor rezultate în urma executării garanției de stat, a soldului creditului, a dobînzii și a comisionului de garantare restante va fi restituit beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare.

    68. Beneficiarul are dreptul de a solicita continuarea contractului de credit cu schimbarea locuinței. În acest caz, la cererea beneficiarului, Ministerul Finanțelor și creditorul pot transfera,în temeiul pct. 67, pentru achiziționarea noii locuințe sumele obținute cu titlu de despăgubire de asigurare.

    69. La momentul solicitării redirecționării despăgubirii de asigurare pentru achiziția locuinței noi, atît beneficiarul, cît și locuința nouă trebuie să întrunească toate condițiile de eligibilitate din prezentul Regulament.

Secțiunea a 4-a. Executarea contractului de garanție de stat

    70. Creditorul duce evidența achitării ratelor lunare de către beneficiar și îl informează pe acesta despre orice întîrzieri sau rețineri de plată.

    71. În cazul în care beneficiarul omite să achite ratele lunare o perioadă mai mare de 60 de zile consecutiv, creditorul, cu informarea și acordul în scris al ODIMM, va propune beneficiarului măsuri de remediere și evitare a incapacității totale de plată a beneficiarului.

    72.În cazul în care părțile nu ajung la un acord privind măsurile de remediere, iar beneficiarul nu achită ratele lunare o perioadă mai mare de 91 de zile consecutiv, creditul va fi calificat de creditor drept neperformant.

    73. În situația prevăzută la pct. 72, creditorul va solicita ODIMM executarea garanției de stat. Cererea de executare a garanției de stat va fi însoțită de corespondența ce demonstrează imposibilitatea atingerii unui acord de remediere cu beneficiarul, informaţii despre soldul creditului restant, precum și alte documente stabilite în contractul trilateral de colaborare prevăzut la pct. 10.

    74. În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii de la creditor a cererii pentru executarea garanției, ODIMM va informa Ministerul Finanțelor despre necesitatea executării garanției de stat. Prezentarea actelor indicate la pct. 49 cu omiterea termenului de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului de ipotecă la subdiviziunea competentă a Instituției publice „Agenția Servicii Publice” constituie temei de respingere a cererii de executare a garanției de stat.

    [Pct.74 modificat prin HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    75. În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii din partea ODIMM a cererii acceptate și confirmate pentru executarea garanției de stat, Ministerul Finanțelor va transfera în contul creditorului 50% din soldul creditului restant.

    76. Dacă înainte de momentul executării garanției beneficiarul achită datoriile acumulate, creditorul retrage cererea de executare a garanției de stat în aceeași zi.

Secțiunea a 5-a. Executarea contractului de ipotecă

    77. La momentul înaintării cererii de executare a garanției de stat, creditorul va iniția procedura de executare a contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie în modul prevăzut de Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.

    [Pct.77 modificat prin HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]

    78. Prin derogare de la pct. 77, creditorul va solicita confirmarea preţului de vînzare al locuinţei ipotecate de la ODIMM în modul prevăzut în contractul trilateral de colaborare.

    79. Creditorul va suporta toate costurile de executare a ipotecii, pe care le va proba prin acte confirmative. Creditorul prezintă ODIMM informația detaliată despre cheltuielile suportate în urma executării dreptului de ipotecă.

    80. În termen de 15 zile lucrătoare de la vînzarea locuinței, creditorul va transfera Ministerului Finanțelor 50% din suma mijloacelor bănești obținute, cu deducerea cheltuielilor de executare a dreptului de ipotecă, confirmate de către ODIMM, dar nu mai mult decît suma primită ca urmare a executării garanției de stat. Tipurile de cheltuieli de executare a dreptului de ipotecă se stabilesc prin contractul trilateral de colaborare prevăzut la pct. 10.

    81. Orice surplus bănesc înregistrat după achitarea integrală Ministerului Finanţelor a creanţelor rezultate în urma executării garanției de stat,a soldului de credit și a datoriilor aferente creditului, în modul prevăzut de contractul trilateral de colaborareprevăzut la pct.10, va fi restituit beneficiarului de către creditor în termen de 15 zile lucrătoare de la vînzarea locuinței.

    82. Pentru orice întîrziere de achitare a sumelor prevăzute la pct. 80 și 81, creditorul va achitao dobîndă egală cu rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei pentru perioada respectivă.

    83. În cazul în care suma obținută de Ministerul Finanțelor în urma vînzării locuinței nu va acoperi suma garanției de stat plătite creditorului, diferența va fi achitată de către beneficiar.

    84. În situația prevăzută la pct. 83, Ministerul Finanțelor va emite o decizie privind încasarea din contul beneficiarului a creanței respective, care va constitui document executoriu în temeiul art. 11 lit. l1) din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004.

    85. Decizia Ministerului Finanțelor va fi expediată unui executor judecătoresc pentru a fi executată în modul prevăzut de lege.


    anexa

    [Anexa în redacția HG241 din 24.04.19, MO159-161/03.05.19 art.280; în vigoare 03.05.19]