LPC5/2018
ID intern unic:  374584
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 5
din  08.02.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 09.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 77-83     art Nr : 160
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, subalineatele întîi și al șaselea se abrogă.
    2. La articolul 9, subalineatul al treilea se abrogă.
    3. La articolul 10:
    subalineatul al unsprezecelea va avea următorul cuprins:
    „stabilirea şi modificarea hotarului intravilanului localităților;”
    subalineatul al doisprezecelea se abrogă.
    4. La articolul 40, după alineatul trei se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În baza hotărîrii adunării generale, adoptată cu votul majorității membrilor întovărășirii pomicole, consiliul local al unității administrativ-teritoriale poate include, prin decizia sa, terenurile întovărășirii pomicole în intravilanul localității respective, cu respectarea normelor de urbanism și a cerințelor specifice, stabilite de către Guvern.”
    5. La articolul 43:
    alineatul întîi va avea următorul cuprins:
    „Perimetrul localității este hotarul intravilanului care desparte teritoriul localității de extravilan şi se stabilește în planul urbanistic general al localității, aprobat în modul stabilit de legislație.”
    alineatele al doilea și al treilea se abrogă.
    6. Articolul 45 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 45. Gestionarea terenurilor din intravilanul localităților
    Toate terenurile din intravilanul localităților sînt gestionate în conformitate cu planurile urbanistice generale.”
    Art. II. – Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 1–2, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1:
    noţiunile „Intravilan” și „Extravilan” vor avea următorul cuprins:
    „Intravilan – teritoriul localității ale cărei hotare sînt stabilite în planul urbanistic general.
    Extravilan – teritoriul în afara localității care nu intră în intravilan, însă este în limita teritoriului administrativ.”
    articolul se completează cu o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „Localitate – sat (comună), oraș (municipiu), organizate sub aspectul administrativ-teritorial conform legii.”
    2. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Planul urbanistic general se întocmește pentru fiecare localitate.”
    Art. III. – La articolul 14 alineatul (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările şi completările ulterioare, litera o) va avea următorul cuprins:
    „ o) aprobă, în condițiile legii, planurile urbanistice generale ale localităților din componenta unității administrativ-teritoriale respective;”.
    Art. IV. – (1) Terenurile întovărășirilor pomicole incluse în intravilanul localității, conform prezentei legi, se consideră terenuri destinate construcțiilor. Statutul terenurilor respective (private sau care urmează a fi supuse vînzării-cumpărării conform legislației în vigoare) se echivalează cu statutul terenurilor atribuite pentru case, anexe gospodărești şi grădini.
    (2) Prin derogare de la Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, construcțiile existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, amplasate pe loturile de pămînt repartizate din terenurile atribuite întovărășirilor pomicole, incluse în intravilanul localității, sînt supuse recepției în conformitate cu regulamentul aprobat de către Guvern.
    (3) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    c) va elabora şi va aproba mecanismul necesar implementării prezentei legi.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian  CANDU

    Nr. 5. Chișinău, 8 februarie 2018.